Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 25 қаңтар N 101

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. 1-22 қосымшаларға сәйкес қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.04.01. N 101a қаулысымен .

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 1-қосымша     

      ЕСКЕРТУ. 1-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 030 "Энергетика мен мұнай өндiру
саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 59180 мың теңге (елу тоғыз миллион жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық базасы: "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 маусымдағы Заңының 5, 7-баптары; "Энергияны үнемдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 25 желтоқсандағы Заңының 3, 4, 5, 6, 9, 12 баптары; "Қазақстан Республикасы химия және мұнай-химия өнеркәсiбiн қалпына келтiру мен дамытудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 17 мамырдағы N 649 қаулысы (Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 10-тармағы мен 11-тармағы); "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңының 3-бабы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асыру шаралары туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Энергетика мен мұнай өндiрудi дамыту мәселелерi бойынша негiзгi құжаттарды әзiрлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:
      Қазақстан Республикасында электр және жылу энергиясының сапасына тұрақты бақылау жүйесiн құру. Қазақстан Республикасының энергия кәсiпорындарын нормативтiк-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету.
      Энергия кәсiпорындарының қондырғыларды пайдалану кезiндегi энергиямен жабдықтау сенiмдiлiгiн және қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
      Энергия ресурстары рыногындағы республиканың орны мен ролiн және энергетикалық қауiпсiздiгiнiң қамтамасыз етiлуiн ескере отырып, 2010 жылға дейiнгi кезеңге арналған Қазақстан Республикасының перспективалық отын-энергетикалық балансын әзiрлеу.
      Өсiп бара жатқан экономиканың отын мен энергияға қажетiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгі кезеңге арналған отын-энергетикалық кешенiн дамыту стратегиясын әзiрлеу, өндiрiстердiң энергия сыйымдылығын және тұтастай алғанда қоғамның өзiн энергиямен қамтамасыз етуге кететiн шығынын төмендету.
      Бәсекелесуге қабiлеттi өнiм шығарумен бiрге көмiрсутегi шикiзатын өндiрудi және оны тереңде қайта өңдеудi қамтамасыз ететiн, өткiзiлген маркетинг негiзiнде жаңа жоғары технологиялық мұнай-химиялық және химиялық өндiрiстердi құруды және жұмыс iстеп тұрғандарын дамытуды көздейтiн өнеркәсiптiң мұнай, газ, мұнай-химия және химия салаларын дамытудың негiзгi бағыттарын әзiрлеу.
      Өнеркәсiптiң мұнай, газ, мұнай-химия және химия салаларында нормативтiк-құқықтық кесiмдердi әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:

N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламалардың (шағын!Бағдарламаларды! Іске !  Жауапты
! коды  !коды !бағдарламалардың) атауы!  іске асыру   ! асыру!орындаушылар
!       !     !                       !   жөніндегі   !мерзім!
!       !     !                       !    шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   03          Энергетика және мұнай
                өндіру саласындағы
                қолданбалы ғылыми
                зерттеулер    

           30   Электр және жылу        Негізгі          2002   Энергетика
                энергиясын өндіру, беру талаптарға       жыл    және мине.
                және бөлу жөніндегі     сәйкес электр    бойына ралдық
                қондырғыларды           энергиясы               ресурстар
                пайдаланудың            қондырғыларын           министрлігі
                сенімділігі мен         пайдаланудың            (бұдан әрі
                қауіпсіздігі мәселелері сенімділігі             - ЭМРМ)
                бойынша аварияға қарсы, мен қауіпсіз.
                пайдалану және          дігі мәселелері
                әдістемелік нұсқаулар   бойынша респуб.
                шығару                  ликаның энергия
                                        кәсіпорындарын
                                        нормативтік-
                                        техникалық
                                        құжаттармен
                                        қамтамасыз ету
                                        (12 құжат)

           31   Қазақстан Республика.   1. Отын-энерге.  2002    ЭМРМ
                сының 2010 жылға        тикалық баланс.  жыл
                дейінгі кезеңге         тың түпкілікті   бойына
                арналған перспективалық нұсқасын (1-ТЭБ)
                отын-энергетикалық      әзірлеу.
                балансын және Қазақстан 2. Отын-энерге.
                Республикасының 2015    тикалық кешен
                жылға дейінгі кезеңге   салаларын дамыту
                арналған отын-          стратегиясын
                энергетикалық кешенін   (бастапқы саты)
                дамыту стратегиясын     әзірлеу.
                әзірлеу

          033   Электр энергетикасы     1. Электр        2002    ЭМРМ
                саласындағы             қондырғыларды    жыл
                нормативтік-техникалық  қондыру ереже    бойына
                құжаттаманы қайта       1 құжат.
                қарау және әзірлеу

          034   Мұнай-газ кешені мен    1. Қазақстан     2002    ЭМРМ
                мұнай-химияны дамыту    Республикасы     жыл
                жөніндегі қолданбалы    өнеркәс. мұнай   бойына
                ғылыми зерттеулер       дамытудың 2003-
                                        2010 жылдарға
                                        арналған
                                        бағдарламаларын
                                        әзірлеу    

                                        2. Қазақстан     2002    ЭМРМ
                                        Республикасы     жыл
                                        өнеркәсібін      бойына
                                        саласын
                                        дамытудың 2003-
                                        2010 жылдарға
                                        арналған
                                        бағдарламаларын
                                        әзірлеу    

                                        3. Қазақстан     2002    ЭМРМ
                                        Республикасы     жыл
                                        өнеркәсібінің    бойына
                                        мұнай-химия,
                                        химия салала.
                                        рын дамытудың
                                        2003-2010 жылдарға
                                        арналған
                                        бағдарламаларын
                                        әзірлеу    

                                        4. Қазақстан     2002    ЭМРМ
                                        Республикасы     жыл
                                        өнеркәсібінің    бойына
                                        мұнай, мұнай
                                        және салалары
                                        кәсіпорындары
                                        нормативтік
                                        құқықтық
                                        техникалық
                                        құжаттамасы
                                        (7 құжат)
                                        әзірлеу

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: электр және жылу энергиясын өндiру, беру, бөлу жөнiндегi қондырғыларды пайдаланудың сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгi мәселелерi жөнiндегi стандартқа сай 12 әдiстемелiк нұсқаулық; республиканың отын-энергетикалық ресурстарын оларға деген қажетiмен бiрге теңдестiруге мүмкiндiк беретiн 2010 жылға дейiн әзiрленген отын-энергетикалық баланс; Отын-энергетикалық кешендi әзiрлеудiң бастапқы сатысы; Электр қондырғыларын орнату ережелерi 1 құжат; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен бекiтiлетiн Қазақстан Республикасы өнеркәсiбiнiң мұнай саласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешiмiмен бекiтiлетiн Қазақстан Республикасы өнеркәсiбiнiң газ саласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен бекiтiлетiн Қазақстан Республикасы өнеркәсiбiнiң мұнай-химия және химия салаларын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасы; Қазақстан Республикасы өнеркәсібінің газ, мұнай, мұнай-химия және химия салаларының нормативтік кесімдерін осы құжаттар - 5 құжат негізделетін ГОСТ бірқатар өзгерістері мен нақтылануын ескере отырып, басқарудың өзгертілетін құрылымына сәйкес келтіру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнің 2002 жылғы  
25 қаңтардағы N 101   
қаулысына 2-қосымша  

      ЕСКЕРТУ. 2-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Амангелді газ кен орындары тобын игеру"
033 республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2600000 мың (екі миллиард алты жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының "2002 жылдың республикалық бюджеті туралы" 2001 жылғы 15 желтоқсандағы заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: газ сапасын анықтау және Амангелді кен орнын пайдалануға беру арқылы өнеркәсіп кәсіпорындарды және Қазақстан Республикасының солтүстік аймағының халқын газбен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Амангелді тобының газ кен орнын тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламалардың (шағын!Бағдарламаларды! Іске !  Жауапты
! коды  !коды !бағдарламалардың) атауы!  іске асыру   ! асыру!орындаушылар
!       !     !                       !   жөніндегі   !мерзім!
!       !     !                       !    шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   033         "Амангелді газ кен      1. Жобалық,       Жыл   Энергетика
                орындары тобын игеру"   геологиялық       ішінде және
                                        барлау және             минералдық
                                        геофизикалық            ресурстар
                                        жұмыстарды аяқтау;     министрлігі
                                        2. Ұнғымаларды
                                        бұрғылау және
                                        сынақтан өткізу;
                                        3. Магистралды газ
                                        құбырының құрылыс-монтаж
                                        жұмыстары, оның ішінде
                                        құбыр өнімдері мен
                                        желілік бөліктің
                                        жабдықтарын сатып алу;
                                        4. Бұрын бұрғыланған
                                        ұңғымаларды жою;
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1) Амангелді кен орнын игеру жөніндегі жоғарыда көрсетілген іс-шаралар бойынша жұмыс істеу акті;
      2) инвесторларды қосалқы қаржыландыруға тарту.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы   
25 қаңтардағы N 101   
қаулысына 3-қосымша   

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 043 "2002 жылға арналған инвестициялық
бағдарламалар конкурсын өткiзу" республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны 3 000 мың теңге (үш миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күші бар Жарлығының 41-2-бабы, Қазақстан Республикасы Президентінің "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 3550 Заң күшi бар Жарлығының 8-2-бабы, "Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 108 қаулысының 8-тармағы, "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысының 10-тармағының 11) тармақшасы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Пайдалы қазбаларды, соның iшiнде мемлекет меншігіндегi техногендiк түзiлмелерден, барлауға, өндiруге, бiріктірiлген барлауға және өндiруге арналған құқықтарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мақсаттары: инвестициялық бағдарламалар конкурстарын өткізуді ұйымдастыру, конкурс өткізу, конкурстық ұсыныстарды қарау, конкурс қорытындыларын шығару және конкурс жеңімпазын анықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламалардың (шағын!Бағдарламаларды! Іске !  Жауапты
! коды  !коды !бағдарламалардың) атауы!  іске асыру   ! асыру!орындаушылар
!       !     !                       !   жөніндегі   !мерзім!
!       !     !                       !    шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   043         Инвестициялық бағдарла. 1. Қазақстан     2002  Энергетика
                малар конкурстарын      Республикасы     жыл   және
                өткізу                  Үкіметінің      бойына минералдық
                                        қаулысымен      6 рет  ресурстар
                                        бекітілген             министрлігі
                                        келісім-шарттық        (бұдан әрі -
                                        аумақтар (кен          ЭМРМ)
                                        орындары) тіз.
                                        бесіне сәйкес
                                        бұқаралық
                                        ақпарат құрал.
                                        дары арқылы
                                        инвестициялық
                                        бағдарламалар
                                        конкурсын
                                        жариялау - 6
                                        хабарландырулар

2                                       2. Конкурсқа     Геоло.    ЭМРМ
                                        қатысушыларды    гиялық
                                        геологиялық      ақпа.
                                        ақпаратты сатып  ратты
                                        алу және конкур. дайын.
                                        стық ұсыныстарды дау ша.
                                        беру туралы      масына
                                        хабардар ету     қарай
                                                         2002
                                                         жыл
                                                         бойына

3                                       3. Конкурсты     Конкурс.  ЭМРМ
                                        өткізу жөніндегі тық ұсы.
                                        комиссия жұмысын ныстар.
                                        ұйымдастыру,     дың түсу
                                        конкурс нәтиже.  шамасына
                                        лерін шығару     қарай
                                        және оларды      жыл
                                        бұқаралық        бойына
                                        ақпарат құралда.
                                        рында жариялау
                                        - 6
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған инвестициялық бағдарламалар конкурсын өткізу нәтижелері бойынша конкурс жеңімпаздары анықталады, олармен Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретті органы (Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі) жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттар жасайтын болады.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы   
25 қаңтардағы N 101    
қаулысына 4-қосымша   

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 045 "Геологиялық ақпаратты қалыптастыру"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны 64645 мың (алпыс төрт миллион алты жүз қырық бес мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау мәселелерi туралы" 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысының 3-тармағы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженің 8, 9, 10, 20, 21, 23, 26-тармақтары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзаттық кешенiнің жай-күйiн талдау; геоақпараттық қамтамасыз ету және жер қойнауын пайдалануды тiркеу; жер қойнауын пайдаланушылар қызметiнiң нәтижелерiне мемлекеттiк статистикалық есеп жүргiзу; жер қойнауы туралы ақпаратты сақтау және пайдалануға ұсыну; жер қойнаулары туралы мемлекеттiк компьютерлiк деректер банкiн құру және жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: пайдалы қазбалардың кен орындары қорларының мемлекеттiк балансын жүргiзу; жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiм-шарттық ережелерiн орындауын, тоқтата тұрудың, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды тоқтатудың белгiленген тәртiбiн сақтауға бақылауды жүзеге асыру; жер қойнауын пайдалану объектілерін консервациялау және тарату тәртібін сақтауды бақылау; жер қойнауын пайдалану нәтижелеріне статистикалық есеп жүргізу; геологиялық ақпаратты мемлекеттік сақтау және пайдалануға беру; Қазақстан Республикасының геологиялық, геофизикалық және басқаша зерделенуінің мемлекеттік есебі, жер қойнаулары туралы мемлекеттік компьютерлік деректер банкін жүргізу; геологиялық-геофизикалық материалдарды компьютерлік мұрағаттау; геоақпараттық қамтамасыз ету, сақтау, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпаратты өңдеу жөніндегі нормативтік-құқықтық базаны құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламалардың (шағын!Бағдарламаларды! Іске !  Жауапты
! коды  !коды !бағдарламалардың) атауы!  іске асыру   ! асыру!орындаушылар
!       !     !                       !   жөніндегі   !мерзім!
!       !     !                       !    шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1    45     30  "Геологиялық ақпаратты  1) Геологиялық   2002  Қазақстан
                қалыптастыру" геология. ақпараттың рес.  жыл   Республика.
                лық ақпараттың респуб.  публикалық ор.  бойына сының Энер.
                ликалық орталығы        талығы бекіткен        гетика және
                                        штат саны 71 -         минералдық
                                        бірлік шегінде         ресурстар
                                        ұстау;                 министрлігі
                                        2) пайдалы қаз.        (бұдан әрі
                                        балардың кен           - ЭМРМ)
                                        орындары қорла.
                                        рының мемлекет.
                                        тік балансын
                                        жүргізу;
                                        3) жер қойнауы   2002    ЭМРМ
                                        және жер         жыл
                                        қойнауын пайда.  бойына
                                        лану туралы
                                        ақпаратты
                                        жинауды,
                                        сақтауды және
                                        пайдалануға
                                        ұсынуды жүзеге
                                        асыру;
                                        4) жер қойнауын   2002   ЭМРМ
                                        пайдаланушылардың жыл
                                        лицензиялық және  бойына
                                        келісім-шарттық
                                        ережелер
                                        мониторингін
                                        ұйымдастыру және
                                        жүзеге асыру,
                                        1-4 ЛКУ нысаны
                                        бойынша жер
                                        қойнауын
                                        пайдалану
                                        нәтижелерінің
                                        статистикалық
                                        есебін жүргізу;
                                        5) жер қойнауы     2002    ЭМРМ
                                        және жер қойнауын  жыл
                                        пайдалану          бойына
                                        саласында
                                        компьютерлік
                                        технологияларды
                                        құру, автомат.
                                        тандырылған
                                        деректер базасын
                                        жүргізу;
                                        6) пайдалы қаз.    2002    ЭМРМ
                                        балардың кен       жыл
                                        орындары мен       бойына
                                        табылғандарының
                                        мемлекеттік
                                        кадастрын жүргізу;
                                        7) геологиялық     2002    ЭМРМ
                                        ақпаратты сатып    жыл
                                        алуға арналған     бойына
                                        келісімдерді
                                        дайындау;
                                        8) жер қойнауын    2002   ЭМРМ
                                        пайдалану          жыл
                                        объектілері мен    бойына
                                        субъектілері
                                        бойынша ақпараттық
                                        қамтамасыз етуді
                                        жүзеге асыру, жер
                                        қойнауын пайдала.
                                        нуға Келісім-
                                        шарттар жобаларын
                                        келісуге қатысу;
                                        9) өз құзыретті    2002   ЭМРМ
                                        шегінде жер        жыл
                                        қойнауын қорғау    бойына
                                        мен пайдаланудың
                                        аумақтық басқарма.
                                        ларының қызметіне
                                        әдістемелік
                                        басшылықты жүзеге
                                        асыру;
                                        10) компьютерлік   2002   ЭМРМ
                                        жабдықты, техно.   жыл
                                        логияларды және    бойына
                                        өзге де қызмет
                                        көрсетулерді сатып
                                        алуға арналған
                                        конкурстарды
                                        ұйымдастыру және
                                        өткізу;
                                        11) Тау-кен және   2002   ЭМРМ
                                        Геологиялық        жыл
                                        бөліністерді       бойына
                                        дайындау және
                                        беру;
                                        12) геологиялық    2002   ЭМРМ
                                        зерделеу,          жыл
                                        геологиялық        бойына
                                        зерттеулердің
                                        объектілік
                                        жоспарларын
                                        тіркеу,
                                        геологиялық және
                                        геофизикалық
                                        зерттеулерді
                                        жүргізу жөніндегі
                                        жұмыстарды мемле.
                                        кеттік тіркеу;
                                        13) геоақпараттық   2002   ЭМРМ
                                        қамтамасыз ету,     жыл
                                        жер қойнауы және    бойына
                                        жер қойнауын
                                        пайдалану туралы
                                        ақпаратты сақтау,
                                        өңдеу жөніндегі
                                        нормативтік-
                                        құқықтық базаны
                                        құру.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1) пайдалы қазбалардың кен орындарының мемлекеттік баланстарын жүргізу - 90 баланс;
      2) жер қойнауын пайдалану нәтижелерінің статистикалық есебін жүргізу - тоқсан сайынғы статистикалық есеп беру;
      3) Қазақстан Республикасының геологиялық, геофизикалық зерделенуінің мемлекеттік есебі;
      4) геоақпараттық қамтамасыз ету, сақтау, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпаратты өңдеу жөніндегі нормативтік-құқықтық базаны құру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101    
қаулысына 5-қосымша    

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 046 "Мемлекеттiк геологиялық
зерделеу" республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны - 470206 мың теңге (төрт жүз жетпiс миллион екi жүз алты мың).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi - Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы 2828 Заң күші бар Жарлығының 18-бабы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысымен бекiтілген "2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң іс-қимылдар бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар жоспарының" 4.6.2.4-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi - республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: пайдалы қазбалар орындарын ашуға перспективалы алаңдарды табу үшiн қазiргі заманғы геологиялық негiз жасау; пайдалы қазбалардың кен орындарын табудың негiзi ретiнде түрлi минералдық шикiзат түрлерiнiң болжамдық ресурстарын анықтау; Қазақстанның материалдық-шикiзаттық базасын нығайту; пайдалы қазбалар қорларының өсiмiн алу және оларға баға беру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: қатты пайдалы қазбалар кен орындарын iздеу үшiн қазiргi заманғы картографиялық негiзiн жасау мақсатымен аймақтық геологиялық түсiрмелер, геофизикалық, гидрогеологиялық жұмыстарын жүргізу; пайдалы қазбаларды iздеу бағыттарын белгілеу үшiн минералдық-шикiзаттық базаның озыңқы дамуын, болжамдық металлогениялық негiзiн жасауды қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн геологиялық, гидрогеологиялық, геофизикалық карталарды жасау; пайдалы қазбалар қорларының өсiмiн алу мақсатында iздеу-бағалау жұмыстарын жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Рет.!Бағдар.!Кіші !Кіші бағдарламаның!Кіші бағдарламаны!Жүзеге! Жауапты
  N ! коды  !бағд.!        атауы     !  жүзеге асыру   !асыру ! орындау.
    !       !коды !                  !    жөніндегі    !мерзім! шылар
    !       !     !                  !   іс-шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      46     30   Мемлекеттік геоло. 1) 41,5 мың км2   2002   Қазақстан
                   гиялық зерделеу    алаңда 1:200000    жыл   Республика.
                   Аймақтық және      масштабында гео.  бойына сының Энер.
                   геологиялық түсіру логиялық жеткізе         гетика және
                   жұмыстары          зерделеу,                минералдық
                                      1:200000                 ресурстар
                                      масштабтың 8             министрлігі
                                      парағы;                  (бұдан әрі
                                                               - ЭМРМ)
                                      2) аймақтық -     2002     ЭМРМ
                                      геологтық-        жыл
                                      геофизикалық      бойына
                                      жұмыстар - 131,5
                                      км;

                                      3) 14,3 мың       2002     ЭМРМ
                                      шаршы км. алаңда  жыл
                                      аймақтық гидро.   бойына
                                      геологиялық
                                      жұмыстар;
 
2     46     31   Іздеу-бағалау       1) 230 мың шаршы  2002     ЭМРМ
                  жұмыстары           км. алаңда іздеу  жыл
                                      -бағалау          бойына
                                      жұмыстары.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелерi: 2002 жылы бағдарламаны орындау нәтижесiнде пайдалы қазбалардың кен орындарын табу мақсатында мақсатты бағытталған iздестiру жұмыстарын жүргізуге мүмкiндiк беретiн 41,5 мың км2 алаңда (1:200000 масштабындағы 8 парақ геологиялық карталар, 1:200000 масштабындағы 8 парақ геофизикалық карталар) қазiргi заманғы геологиялық негiз алынатын болады; 14,3 мың шаршы км. алаңда Семей полигоны, Арал маңы аумақтарының (1:200000 масштабындағы 5 парақ гидрогеологиялық карталар) сулылығы мен олардың экологиялық жай-күйiн бағалау жүргiзiледi. Пайдалы қазбалар кен орындарын табуға перспективалы жалпы көлемi 200 шаршы км. кем емес учаскелер анықталатын; Қазақстанның барлық аумағы бойынша минералдық шикiзаттың аса маңызды түрлерiнiң (алтын - 9 мың тоннадан кем емес, мыс - 250 млн. тоннадан кем емес, қорғасын - 130 млн. тоннадан кем емес, мырыш - 160 млн. тоннадан кем емес) Р1+Р2+Р3 санаттарындағы болжамдық ресурстары анықталатын; алтын қорының 4,5 - 5,0 тоннаға, тантал - 0,5 мың тоннаға өсуi қамтамасыз етiлетiн болады; 230 шаршы км. алаңда iздестiру-бағалау жұмыстары жүргiзiлетiн болады.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 6-қосымша     

      ЕСКЕРТУ. 6-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 047 "Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану мониторингі" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 479421 мың теңге (төрт жүз жетпіс тоғыз миллион төрт жүз жиырма бір мың).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күші бар Жарлығының 56, 58, 59-баптары, Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженің 8, 9, 12, 13, 19-тармақтары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қазіргі экономикалық жағдайда жетекші кен орындарын геологиялық-экономикалық қайта бағалау негізінде Қазақстан Республикасы негізгі пайдалы қазбаларының (агрономиялық кендер, уран, тантал, ниобий, хром, никель және көмірсутекті шикізат) нақты шикізаттық базасын анықтау; қазақстандық қабылданған нормативтік-құқықтық кесімдер негізінде Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат базасын (МШБ) болжамдау және меңгеру міндеттерін шешу үшін жер қойнауы туралы барлық ақпаратты жинаудың, есепке алудың, жүйелік талдаудың біртұтас компьютерлік технологиясын әзірлеу, құру және пайдалану; жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің режимі мен балансын, жер асты сулары мен жер қойнауының жай-күйін мемлекеттік басқаруды қамтамасыз ету үшін жер асты суларының пайдаланылуы мен есепке алынуын бағалауды зерделеу; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестерi мониторингiнiң деректер базасын жүргiзу үшiн ең жаңа бағдарламалық құралдар мен компьютерлiк технологияларды қолдану; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мониторингi саласында әдiстемелiк басшылықтарды, нормативтiк-құқықтық базаны құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк балансын талдау, пайдалы қазбалардың болжамдық ресурстарын талдау, 2030 жылға дейiнгi түпкiлiкті өнiмдердi өндiрудiң даму болжамы, негiзгi тауарлық ағындарды бейнелеумен пайдалы қазбалардың әлемдiк минералдық-шикiзаттық базасының геосаяси жай-күйiне талдауы: Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзаттық кешенiнiң даму үрдiсi, болжамдау және мүмкiн болатын ықпал; анықтамалық-талдаулық негiзде Қазақстан Республикасының МШБ-ың мониторингi үшiн деректер базасын құру; басқа да ведомстволар мен мемлекеттердiң ақпарат жүйелерiмен анықтамалық-талдаулық деректер базасының интеграциясы; режимдiк талаптарды ескере отырып геологиялық-экономикалық ақпаратқа тәртiптелген қол жеткiзу; инвестициялық бағдарламалар конкурсын өткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн тiзбеге кiретiн жер қойнаулары бойынша озыңқы техникалық-экономикалық көрсеткiштердi (ТЭК) даярлау; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң сандық және сапалық параметрлерiн бақылау, жерасты сулары мен жер қойнауы жай-күйiнiң талдауы мен бағасы, олардың өзгеруiн болжау; жерасты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк мониторингiнiң ақпараттық компьютерлiк жүйесiн құру; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк мониторингінiң деректер базасын жүргiзу үшiн технологиялардың ең жаңа бағдарламалық құралдарын пайдалану; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк мониторингi саласында әдiстемелiк басшылықтарды, нормативтiк-құқықтық базаны жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N  !Бағдар.!Кіші !Бағдарлама (кіші  !Бағдарламаны іске!Іске  ! Жауапты
р/н ! коды  !бағд.!бағдарламаның)    !асыру жөніндегі  !асыру ! орындау.
    !       !коды !атауы             !іс-шаралар       !мерзім! шылар
    !       !     !                  !                 !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      47          Жер қойнауының                       2002   Қазақстан
                   және жер қойнауын                    жыл    Республика.
                   пайдаланудың                         бойына сының Энер.
                   мониторингі                                 гетика және
                                                               минералдық
                                                               ресурстар
                                                               министрлігі
                                                               (бұдан әрі
                                                               - ЭМРМ)

2      47     30   Минерал-           1) 2030 жылға     2002     ЭМРМ
                   шикізаттық базаның дейінгі кезеңге   жыл
                   және жер қойнауын  Қазақстан Рес.    бойына
                   пайдаланудың       публикасы мине.
                   мониторингі        рал-шикізаттық
                                      кешенінің даму
                                      болжамы және
                                      минерал-
                                      шикізаттық
                                      базаның жай-
                                      күйін модельдеу.
                                      Пайдалы қазбалар:
                                      хром, никель,
                                      тантал, ниобий,
                                      уран, агрономиялық
                                      кендер;

                                      2) 2030 жылға      2002    ЭМРМ
                                      дейiнгi кезеңге    жыл
                                      Қазақстан          бойына
                                      Республикасы
                                      минерал-
                                      шикiзаттық
                                      кешенiнiң даму
                                      болжамы және
                                      базаның жай-күйін
                                      модельдеу
                                      (көмiрсутектi
                                      шикiзат);    

                                      3) инвестициялық   2002    ЭМРМ
                                      бағдарламалар      жыл
                                      конкурсын өткiзу   бойына
                                      үшiн ҚР Yкiметi
                                      бекiтетiн тiзбеге
                                      кіретiн жер
                                      қойнауының
                                      учаскелерi бойынша
                                      озыңқы техникалық-
                                      экономикалық
                                      көрсеткiштердi
                                      (ТЭК) дайындау;    

                                      4) ҚР МШБ 2001-    2002    ЭМРМ
                                      2005 жылдардағы    жыл
                                      анықтамалық-       бойына
                                      талдаулық жүйесi
                                      (АТЖ) негiзiнде
                                      ҚР минерал-
                                      шикiзаттық
                                      базасының
                                      мониторингi

                                      5) лицензиялық     2002    ЭМРМ
                                      және тендерлiк     жыл
                                      объектiлер         бойына
                                      жөнiндегi
                                      мониторингiлiк
                                      деректер базасы
                                      мен карталарды
                                      жүргiзу

                                      6) салынып жатқан  2002    ЭМРМ
                                      Хромтау-Алтынсарин жыл
                                      темiр жолы         бойына
                                      бойындағы қатты
                                      пайдалы қазбалар
                                      кен орындарын
                                      игерудiң
                                      техникалық-
                                      экономикалық
                                      негiздемесiн (ТЭН)
                                      жасау;

                                      7) мемлекеттiк     2002    ЭМРМ
                                      мекемелер -        жыл
                                      Yкiмет, Парламент, бойына
                                      мүдделi министр.
                                      лiктер үшiн
                                      өндiрiс салалары
                                      бойынша жыл сайын
                                      талдаулық шолулар
                                      мен анықтамалық.
                                      тарды басып шығару

3      47     31   Жер асты сулары.   1) жер қойнауының  2002    ЭМРМ
                   ның және қауіпті   жай-күйiне, жер    жыл
                   геологиялық        асты суларының     бойына
                   процестердің       режимi мен
                   мониторингі        балансына
                                      мемлекеттiк
                                      желiде мониторинг
                                      жүргiзу;    

                                      2) консервация.    2002    ЭМРМ
                                      ланған және        жыл
                                      жойылған байқау    бойына
                                      бекеттерін - 330
                                      ұңғымаларды
                                      қалпына келтіру;

                                      3) аса жаңа        2002    ЭМРМ
                                      бағдарламалық      жыл
                                      құралдарды         бойына
                                      қолданумен жер
                                      асты сулары мен
                                      қауіпті
                                      геологиялық
                                      процестер
                                      мониторингінің
                                      деректер базасын
                                      құру;   

                                      4) жер асты        2002    ЭМРМ
                                      сулары мен         жыл
                                      қауіпті            бойына
                                      геологиялық
                                      процестер
                                      мониторингі
                                      саласында
                                      нормативтік-
                                      құқықтық базаны,
                                      әдістемелік
                                      басшылықтарды
                                      жасау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1) нақты шикізаттық базаның пайдалы қазбаларының 3 түрі бойынша аралық есеп беру;
      2) облыстар бойынша жерасты суларының режимі мен балансы, жай-күйін және тиімді пайдалануын зерделеу жөнінде 7 есеп берулер;
      3) жер асты суларының, ластану көздерінің, азаюының және жер асты суларына өзге де әсер етудің кадастры (бір кадастр);
      4) 4235 бақылау бекетiнде жер қойнауының жай-күйi мен жер асты суларын ластанудан қорғауды режимдік байқауды жүзеге асыру мен мемлекеттiк бақылау;
      5) жер асты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мониторингі саласында әдістемелік басшылықтарды, нормативтік-құқықтық базаны құру (6 басшылықтар мен нұсқаулықтар).

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы     
25 қаңтардағы N 101      
қаулысына 7-қосымша     

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 065 "Астана қаласын сумен жабдықтаудың
қосымша көздерін іздестіру жөніндегі іздестіру-барлау жұмыстары"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 62873 мың (алпыс екі миллион сегіз жүз жетпіс үш мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығымен бекітілген "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасының "Халықты ауыз сумен жабдықтауды жақсарту" іс-шаралары жоспарының 3-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласын сумен қосымша жабдықтау үшін жерасты су көздерін табу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Нұра кен орнының жерасты суларын барлау; Волга-Дон учаскесінде іздестіру-барлау жұмыстары.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
NN  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны іске!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!атауы             !асыру жөніндегі  !асыру ! орындау.
    !       !коды !                  !іс-шаралар       !мерзім! шылар
    !       !     !                  !                 !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      65      -   Астана қаласын     1) Нұра кен       2002   Қазақстан
                   сумен жабдықтаудың орнының жерасты   жыл    Республика.
                   қосымша көздерін   суларын барлау;   бойына сының Энер.
                   іздестіру          2) Волга-Дон             гетика және
                   жөніндегі          учаскесінде              минералдық
                   іздестіру-барлау   іздестіру-барлау         ресурстар
                   жұмыстары          жұмыстары.               министрлігі
                                                               (бұдан әрі
                                                               - ЭМРМ)
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Нұра кен орнының жерасты суларының қоры туралы есеп беру, сондай-ақ оған іргелес алаңдардағы қор, соның ішінде перспективалы Волга-Дон учаскесіндегі қор алдын ала бағалау.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 8-қосымша     

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 066 "Геология және жер қойнауын пайдалану
саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 83869 мың теңге (сексен үш миллион сегіз жүз алпыс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы" 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңының 3-бабы; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау комитетiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгінiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы ереженiң 11-тармағының 11) тармақшасы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: геологиялық барлау және соларға iлеспелi жұмыстардың сапалы жүргізiлуiн қамтамасыз ететін ғылыми- техникалық зерделеулердi өткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзат әлеуетiнiң жай-күйiн жақсарту үшiн ғылыми-техникалық базаны құру; геодинамикалық модельдердi жасау және пайдалы қазбалар кен орындарының орналасу заңдылықтарын ғылыми әзiрлемелеу; пайдалы қазбалар қорларын есептеудiң перспективалық технологияларын жасау; 1200 метр тереңдiкте бұрғылау үшiн жылжымалы гидрофицирлендiрiлген бұрғылау қондырғысының конструкторлық-технологиялық құжаттамасын әзiрлеу; геологиялық зерттеулердiң әдiстемелiк басшылықтар мен нормативтiк-құқықтық базасын әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р/с !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны жү. !Жүзеге! Жауапты
NN  ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !зеге асыру жө.   !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !ніндегі іс-      !мерзім! шылар
    !       !     !                  !шаралары         !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      66          Геология және жер  1) арнайыландырыл. 2002  Қазақстан
                   қойнауын қорғау    ған карталарды     жыл   Республика.
                   саласындағы        құрастыру - 40    бойына сының Энер.
                   қолданбалы ғылыми  дана;                    гетика және
                   зерттеулер                                  минералдық
                                      2) минералдық-           ресурстар
                                      шикізат базасы.          министрлігі
                                      ның жай-күйін
                                      бағалау және
                                      дамуын болжамдау
                                      - 10 есеп берулер;

                                      3) 1200 метр
                                      тереңдікте
                                      бұрғылау үшін
                                      жылжымалы гидро.
                                      фицирлендірілген
                                      бұрғылау
                                      қондырғысының
                                      конструкторлық-
                                      технологиялық
                                      құжаттамасын
                                      әзірлеу;   

                                      4) Нұсқаулықтарды
                                      әзірлеу - 8 дана.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: 40 дана көлемінде геологиялық мазмұндағы арнайыландырылған карталар; минералдық-шикізат базасының жай-күйін бағалау және дамуын болжамдау жөніндегі 10 есеп берулер; геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізу және сметалық-нормалау тәртібін белгілейтін 10 нұсқаулық; конструкторлық-технологиялық құжаттама - 1 құжат.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы     
25 қаңтардағы N 101      
қаулысына 9-қосымша     

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 500 "Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдаланушылар туралы ақпараттық жүйенi қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 56929 мың (елу алты миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 55-61 және 69-баптары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау мәселелерi туралы" 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы Ереженің 10-тармағының 6)-9) тармақшалары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженің 8-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 қыркүйектегi N 1449 қаулысымен бекiтiлген Цифрлық геоақпараттық жүйелер негiзiнде Қазақстан Республикасының Табиғи объектiлерiнiң мемлекеттiк кадастрының бiрегей жүйесiн құру мен жүргiзу ережесiнiң 1-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының жер қойнауы жер қойнауын пайдалану туралы мемлекеттік компьютерлік деректер банкін құру және дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: компьютерлік деректер банкінің жұмыс үлгісін әзірлеу және оны анықтау; деректер банкін нақты геологиялық ақпаратпен толықтыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны (кі.!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !ші бағдарламаны) !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !іске асыру жөнін.!мерзім! шылар
    !       !     !                  !дегі іс-шаралар  !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      500         Жер қойнауы және   1) пайдалы        2002   Қазақстан
                   жер қойнауын пай.  қазбалар баланс.  жыл    Республика.
                   даланушылар туралы тарының (қатты    бойына сының Энер.
                   ақпараттық жүйені  пайдалы қазбалар,        гетика және
                   қамтамасыз ету.    көмiрсутектi             минералдық
                                      шикiзат) автомат.        ресурстар
                                      тандырылған жүй.         министрлігі
                                      есiнің есебiн            (бұдан әрі
                                      жүргiзудi                - ЭМРМ)
                                      жетiлдiру;
                                      2) Қазақстан      2002
                                      Республикасы      жыл
                                      бойынша грави.    бойына
                                      метрикалық
                                      деректердiң
                                      ақпараттық банкiн
                                      жетiлдiру;
                                      3) Қазақстан      2002
                                      Республикасының   жыл
                                      аумағы бойынша    бойына
                                      сейсмикалық-барлау
                                      зерделену дерек.
                                      терiнің ақпараттық
                                      банкiн жетілдiру
                                      (Прикаспий аймағы,
                                      М-38; М-39; М-40;
                                      К-39 беттерi);
                                      4) Қазақстан      2002
                                      Республикасының   жыл
                                      жер қойнауы       бойына
                                      туралы мемлекет.
                                      тiк компьютерлiк
                                      банк жүйесiн
                                      құру:
                                      деректер банкiнің
                                      ақпарат ауқымын
                                      қалыптастырудың
                                      құрылымы мен
                                      қаржыларын
                                      әзiрлеу,
                                      қолданылып жүрген
                                      деректер банкінің
                                      макетiн әзiрлеу;
                                      5) Батыс Қазақстан  2002
                                      облысы бойынша      жыл
                                      бастапқы            бойына
                                      сейсмикалық
                                      ақпараттың осындай
                                      тiркелуiн санамалау;
                                      6) автоматтандырыл. 2002
                                      ған деректер        жыл
                                      базасын қалыптас.   бойына
                                      тыру және оларды
                                      "Клиент-Сервер"
                                      ортасында
                                      бейiмделуi:
                                      геологиялық
                                      мазмұндағы цифрлық
                                      карталар, цифрлық
                                      топографиялық
                                      негiздер, жер
                                      қойнауын пайдалану
                                      мониторингi
                                      (лицензиялар,
                                      келiсiм-шарттар,
                                      жер қойнауын
                                      пайдаланушылар),
                                      жер қойнауының
                                      мемлекеттiк
                                      мониторингi
                                      (кадастрлар),
                                      геологиялық және
                                      геофизикалық
                                      зерделеулер;
                                      7) санамалау          2002
                                      (пайдалы қазбалар     жыл
                                      кен орындарының       бойына
                                      кадастрлары
                                      паспорттарын,
                                      геологиялық есеп
                                      берулер мәтiндерiн
                                      мұрағаттау).
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1) Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Геология және жер қойнауын қорғау комитетінің геологиялық материалдарында және "Деректер базасын басқару жүйесі" аумақтық басқармаларының бірінде мақұлданған мәліметтер банкінің компьютерлік макеті;
      2) деректер банкі үшін қолданбалы компьютерлік бағдарламалар (қатты пайдалы қазбалар және көмірсутекті шикізат бойынша қатты пайдалы қазбалар баланстарының есебін алу) - 2 бағдарламалар;
      3) орталық сақтаудың серверлік мәліметтер базасын кадастры бөлімімен толықтыру 1-бағдарлама;
      4) кен орындары кадастрының геологиялық-геофизикалық материалдарын - 500 паспортты, геологиялық есеп беру мәтіндерін - 200 есеп беруді санамалау (мұрағаттау).

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 10-қосымша    

      ЕСКЕРТУ. 10-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 601 "Жер қойнауын пайдалану саласында
лицензиялық және келiсiм-шарттық ережелердiң орындалу мониторингiнің
ақпараттық-коммуникациялық жүйесiн құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15 000 мың теңге (он бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 3550 Заң күші бар Жарлығының 3-бабы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 8-бабының 1-тармағының 8) тармақшасы, 2 тармағының 1) тармақшасы, "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 24-25-баптары, "Жер қойнауларының мониторингі туралы ереже" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысының 12-13-тармақтары, Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл Бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарының 3.7.1.6.-тармағы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2001-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 36-тармағы, "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң мәселелері" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысының 11-тармағының 9) тармақшасы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану мониторингінің бiртұтас ақпараттық жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: жер қойнауын пайдаланушылар жұмысының тиiмдiлiгiн жан-жақты бағалау, соның iшiнде жер қойнауын пайдаланушылардың лицензиялық-келiсім-шарттық жағдайларды бұзуларының салдарларын экономикалық бағалау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны (кі.!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !ші бағдарламаны) !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !іске асыру жөнін.!мерзім! шылар
    !       !     !                  !дегі іс-шаралар  !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      601         Жер қойнауын       1. "Деректер      2002   Энергетика
                   пайдалану          базасын басқару   жыл    және
                   саласында          жүйесi - жер      бойына минералдық
                   лицензиялық        қойнауын                 ресурстар
                   және келiсiм-      пайдалану                министрлігі
                   шарттық            мониторингiсi"           (бұдан әрі
                   ережелердің        (бұдан әрi - ДББЖ        - ЭМРМ)
                   орындалуы          - жер қойнауын
                   мониторингiсiнің   пайдалану
                   ақпараттық-        мониторингiсi)
                   бақылау жүйесін    шеңберiнде
                   құру               ақпаратты берудің
                                      және алмасудың
                                      бағдарламалық-
                                      техникалық базасын
                                      әзiрлеу және құру

2                                     2. "ДББЖ - жер      2002   ЭМРМ
                                      қойнауын пайдалану  жыл
                                      мониторингiсi"      бойына
                                      құрылымын
                                      әзiрлемелеу

3                                     3. "Лицензиялық-    2002   ЭМРМ
                                      келiсiм-шарттық     жыл
                                      жағдайлар мен       бойына
                                      талдамалар ережесi
                                      - деректер базасын
                                      басқару жүйесi"
                                      жүйесінің 4-ші
                                      деңгейiн әзiрлеу
                                      және құру.

                                      4. Дербес          2002   ЭМРМ
                                      компьютерлер - 15  жыл
                                      бiрлiк, принтерлер бойына
                                      - 9 бiрлiк, офис
                                      сканері - 4 бiрлiк,
                                      автоматты беріп тұрумен                                                     желістік сканерлеу -
                                      1 бірлік, үздіксіз
                                      қөректену көздері - 10
                                      бірлік, факс - 2 бірлік,
                                      телефондар - 4 бiрлiк,
                                      автоматты свич - 6 бірлік,
                                      модем - 15 бірлік;
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi:
      1) "ДББЖ - жер қойнауын пайдалану мониторингiсiн" құру жер қойнауын пайдалану саласында мониторинг тиiмдiлiгiн арттыруға 2002 жылы Геология және жер қойнауын қорғау комитетімен бірге бiртұтас ақпараттық кеңiстiктiң бағдарламалық-техникалық базасын құру, "ДББЖ - жер қойнауын пайдалану мониторингiсi" шеңберiнде жер қойнауын пайдалану саласында Қазақстан Республикасының ұлттық мүддесi мен қауіпсiздiгін қорғау тетiгiн әзiрлеу және "Деректер базасын басқару жүйесi - ЛКЖ-ың талдауы" жүйесi 4-шi деңгейiнiң шеңберінде жалпы алғанда әрбiр келiсiм-шарттық жағдайдың (ЛКУ) iс-қимылдық критерий-сипаттамасын әзiрлеу жоспарланады.
      2) жабдықтарды сатып алу: компьютерлер - 15 бiрлiк, принтерлер - 9 бiрлiк, офис сканері - 4 бiрлiк, автоматты берiп тұрумен желiстiк сканерлеу үшiн сканер - 1 бiрлiк, үздiксiз қоректену көздерi - 10 бiрлiк, факс - 2 бiрлiк, телефондар - 4 бiрлiк, автоматты свич - 6 бiрлiк, модем - 15 бiрлiк.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 11-қосымша 

      ЕСКЕРТУ. 11-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 600 "Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдаланушылар туралы ақпараттық жүйенi дамыту" республикалық
бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2000 мың (екi миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 69-бабы; Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген ереженiң 6)-9)-тармақшалары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетiне бағынысты жер қойнауын қорғау мен пайдаланудың аумақтық басқармаларын Қазақстан Республикасының жер және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттың мемлекеттiк компьютерлiк банкi шеңберiнде материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттың мемлекеттiк компьютерлiк банкi құрылымының аумақтық деңгейiн қамтамасыз ететiн жер қойнауын қорғау мен пайдаланудың аумақтық басқармалары үшін қазіргі компьютерлік жабдықтарды және бағдарламалық құралдарды сатып алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
NN  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны іске!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!атауы             !асыру жөніндегі  !асыру ! орындау.
    !       !коды !                  !іс-шаралар       !мерзім! шылар
    !       !     !                  !                 !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      600     -   Жер қойнауы және   жер қойнауын       2002  Қазақстан
                   жер қойнауын       қорғау және        жыл   Республика.
                   пайдаланушылар     пайдаланудың      бойына сының Энер.
                   туралы ақпараттық  аумақтық басқар.         гетика және
                   жүйені дамыту      малары үшін ком.         минералдық
                                      пьютерлік жабдық.        ресурстар
                                      тармен және бағ.         министрлігі
                                      дарламалық құрал.
                                      дармен қамтамасыз
                                      ету.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мынадай материалдық-техникалық құралдарды сатып алу: сервер - 1 дана, желілік принтерлер - 3 дана, желiлiк ықшам коммутаторлар - 3 дана, желiлiк маршрутизатор - 1 дана, желiлiк модем - 1 дана, желiлiк кабельдер - 2 бума, желiлiк платалар - 20 дана, желілiк розеткалар - 50 дана.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнің 2002 жылғы      
25 қаңтардағы N 101       
қаулысына 12-қосымша      

      ЕСКЕРТУ. 12-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 602 "Республикалық геологиялық ақпарат
орталығын есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9892 мың теңге (тоғыз миллион сегiз жүз тоқсан екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы ережесiнiң" 10-тармағының 7-тармақшасы; Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi төрағасының 2001 жылғы 11 сәуiрдегi N 36-б бұйрығымен бекiтiлген "Қазгеоинформ" республикалық геологиялық ақпараттар орталығы" мемлекеттiк кәсiпорны туралы ереже".
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазгеоинформ" ГАРО функцияларын материалдық-техникалық және технологиялық қамтамасыз ету, жер қойнауын пайдалану мониторингi мәлiметтерiн өңдеу процесiн автоматтандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазгеоинформ" ГАРО үшiн қазiргi компьютерлiк жабдықтар, ұйымдастыру техникаларын және бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
NN  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны іске!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!атауы             !асыру жөніндегі  !асыру ! орындау.
    !       !коды !                  !іс-шаралар       !мерзім! шылар
    !       !     !                  !                 !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      602         Геологиялық ақпа.  1) "Қазгеоинформ"  2002  Қазақстан
                   раттар республи.   ГАРО-ын қазіргі    жыл   Республика.
                   калық орталығын    компьютерлік және бойына сының Энер.
                   есептеу және       46 ұйымдастыру           гетика және
                   ұйымдастыру        техникаларымен           минералдық
                   техникасымен       және қамтамасыз          ресурстар
                   қамтамасыз ету     ету;                     министрлігі
                                                               (бұдан әрі
                                                               - ЭМРМ)    

                                      "Қазгеоинформ"     2002    ЭМРМ
                                      ГАРО-ын қазіргі    жыл
                                      стандартты - 6     бойына
                                      пакет бағдарла.
                                      малық математи.
                                      калық құралдармен
                                      қамтамасыз ету.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: мынадай материалдық-техникалық құралдарды сатып алу: дербес компьютерлер мониторларымен - 23 дана, түрлi-түстi мониторлар - 5 дана, көшіргіш машина - 1 дана, сканер - 1 дана, принтерлер - 5 дана, үздiксiз қоректену көздерi - 2 дана, желiлiк коммутатор - 4 дана, желiлiк кабельдер - 4 бума, желілiк маршрутизатор - 1 дана, бағдарламалық қамтамасыз ету - 6 пакет.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101    
қаулысына 13-қосымша    

      ЕСКЕРТУ. 13-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығындар"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны 298305 мың (екi жүз тоқсан сегiз миллион үш жүз бес мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы органдарының мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталынатын органдары қызметкерлерiнің жалақысын төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Штаттық сан лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң орталық аппаратының және оның аумақтық бөлiмшелерiнің қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің орталық аппаратын, ведомстваларын және олардың аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны (кі.!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !ші бағдарламаны) !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !іске асыру жөнін.!мерзім! шылар
    !       !     !                  !дегі іс-шаралар  !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1                  Әкімшілік шығындар
2     001     001  Орталық органның   Қазақстан Респуб.  2002  Энергетика
                   аппараты           ликасының Энерге.  жыл   және
                                      тика және мине.   бойына минералдық
                                      ралдық ресурстар         ресурстар
                                      министрлігінің           министрлігі
                                      орталық аппаратын,
                                      Атом энергетикасы
                                      жөніндегі комитеті,
                                      Геология және жер
                                      қойнауын қорғау
                                      комитеті бекіткен
                                      штат саны лимит.
                                      інің шегінде 329
                                      бірлік санында
                                      ұстау

3      001    002  Орталық органның   Аумақтық орган.    2002  Энергетика
                   аппараты           дарды бекіткен     жыл   және
                                      штат саны лими.   бойына минералдық
                                      тінің шегінде            ресурстар
                                      272 бірлік               министрлігі
                                      санында ұстау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне жүктелген функцияларды сапалы және дер кезінде орындау.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 14-қосымша    

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 032 "Қарағанды көмір бассейнінің
шахталарын жабу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 533499 мың (бес жүз отыз үш миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Қарағандыкөмір" Мемлекеттік холдингтік компанияның құрылымын қайта ұйымдастыру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 1 қазандағы N 1415 қаулысы ; "Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын одан әрі жабу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 наурыздағы N 1479 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату жөніндегі іс-шараларды орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
NN !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !іске асыру       !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !жөніндегі        !мерзім! шылар
    !       !     !                  !іс-шаралар       !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      032         Қарағанды көмір    N 1 "Арман" ЖШС"  2002   Энергетика
                   бассейнінің        1. Күндізгі үстің. жыл    және
                   шахталарын жабу    гі қабатқа шығуға бойына минералдық
                                      болатын тау-кен   (2003  ресурстар
                                      орнының үстіне    жылға  министрлігі
                                      жабылған          өтпелі (бұдан әрі
                                      қондырғы.         кезең. - ЭМРМ)
                                      2. Жер бетіндегі  дер)
                                      ғимараттар мен
                                      құрылыстарды
                                      бұзу.
                                      3. Бұзылған
                                      жерлерді
                                      шұрайландыру    

2                                     N 1, 2            2002     ЭМРМ
                                      "Қарағандыкөмір"  жыл
                                      АООТ (бұрынғы     бойына
                                      "Киров",          (2003
                                      Горбачев          жылға
                                      атындағы шахта)   өтпелі
                                      1. Оқшауланған    кезең.
                                      бөгет салу        дер)
                                      2. Күндізгі
                                      үстіңгі қабатқа
                                      шығуға болатын
                                      тау-кен орнының
                                      үстіне жабылған
                                      қондырғы.
                                      3. Бұзылған
                                      жерлерді
                                      шұрайландыру
                                      1 шахта
                                      "Қарағандыкөмір"
                                      АООТ (бұрынғы
                                      "Байжанов"
                                      атындағы шахта)
                                      1. Оқшауланған
                                      бөгет салу
                                      2. Күндізгі
                                      үстіңгі қабатқа
                                      шығуға болатын
                                      тау-кен орнының
                                      үстіне жабылған
                                      қондырғы.
                                      3. Бұзылған
                                      жерлерді
                                      шұрайландыру

3                                     "Абай көмір LTD"  2002     ЭМРМ
                                      АООТ              жыл
                                      ("Трансэнерго"    бойына
                                      ЖШС бұрынғы N 5   (2003
                                      "Долинская"       жылға
                                      атындағы шахта)   өтпелі
                                      1. Оқшауланған    кезең.
                                      бөгет салу        дер)
                                      2. Күндізгі
                                      үстіңгі қабатқа
                                      шығуға болатын
                                      тау-кен орнының
                                      үстіне жабылған
                                      қондырғы.
                                      3. Ұңғымаларды
                                      жою
                                      4. Жер бетіндегі
                                      ғимараттар мен
                                      құрылыстарды бұзу.
                                      "Қарағандышахта.   2002     ЭМРМ
                                      тарату" РМК        жыл
                                      пайдалану          бойына
                                      шығындары

                                      "Метан"            2002     ЭМРМ
                                      бағдарламасы:      жыл
                                      таратылған және    бойына
                                      таратылатын
                                      шахталардағы
                                      газдың
                                      атмосфераға шығу
                                      орнын түгендеу;
                                      2) газдың
                                      жағдайын және
                                      атмосфераға
                                      шығатын жері бар
                                      тесіктердің
                                      мөлшерін бақылау
                                      жөніндегі жұмысты
                                      жүргізу;
                                      3) газ шығудың
                                      алдын алу жөнінде
                                      ұсыныстар әзірлеу;
                                      4) газды бұру
                                      жөніндегі тәжірибе
                                      жұмыстарын
                                      орындау
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
---------------------------------------------------------------------------
          Іс-шаралардың атауы         !        Күтілетін нәтижелер
---------------------------------------------------------------------------
N 1 "Арман" ЖШС-де тарату жұмыстарын    Жобаға сәйкес тарату жұмыстарының
жүргізу                                 екінші сатысының 1-кезегін аяқтау
 

     "Қарағандыкөмір" АООТ N 1, 2, 3         Жобаға сәйкес "Қарағандыкөмір" АООТ
шахталарында (бұрынғы "Кировская",      N 1, 2 шахталарында (бұрынғы
"Горбачева", "Байжанов" атындағы        "Кировская", "Горбачева",
шахт.) тарату жұмыстарын жүргізу        "Байжанов" атындағы шахт.) жер асты
                                        жұмыстарының 1-сатысын аяқтау    

"Абай Көмір LTD" АООТ                   Жобаға сәйкес жер асты
("Трансэнерго" ЖШС бұрынғы N 5          жұмыстарының 1-кезегін аяқтау
"Долинская" атындағы шахта)
тарату жұмыстарын жүргізу                                       

"Метан" бағдарламасы                    Таратылған және таратылатын
                                        шахталардағы газдың атмосфераға
                                        шығу орнын түгендеу;
                                        газдың жағдайын және атмосфераға
                                        шығатын жері бар тесіктердің
                                        мөлшерін бақылауды қамтамасыз ету
                                        жөніндегі жұмысты жүргізу;
                                        газ шығудың алдын алу жөнінде
                                        ұсыныстар әзірлеу;
                                        газды бұру жөніндегі тәжірибе
                                        жұмыстарын орындау.
---------------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101      
қаулысына 15-қосымша     

      ЕСКЕРТУ. 15-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Өнімді бөлу туралы келісімдерде мемлекет
мүдделерін білдіру" 038 республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 647 220 мың (алты жүз қырық жеті миллион екі жүз жиырма мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350 заң күшi бар Жарлығының 6-бабының 2-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi туралы ереженiң 11-тармағының 11)-19) тармақшалары.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Өнім бөлу келісіміндегі мемлекет мүдделерін толыққанды білдіру, Каспий қайраңының қазақстандық бөлігi бойынша мұнай операцияларына арналған келiсiм-шарттар мен конкурстарды дайындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Өнім бөлу келісіміндегі сапалық мониторингін іске асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      038         Өнім бөлу          1. Оңтүстік         Жыл  Энергетика
                   келісіміндегі      Каспий және       ішінде және
                   мемлекет           Қарашығанақ мұнай        минералдық
                   мүдделерін ұсыну   газ конденсаттық         ресурстар
                                      кен орны                 министрлігі
                                      жөніндегі Өнім
                                      бөлу келісімін
                                      орындау жөніндегі
                                      мониторингі;
                                      2. Каспий қайраңының
                                      қазақстандық бөлiгi
                                      бойынша мұнай операцияларына
                                      арналған келiсiм-шарттар мен
                                      конкурстарды дайындау;
                                      3.<*>
                                      4. Консультанттарды
                                      тарту
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Өнiмдi бөлу туралы екi келiсiмде және Каспий қайраңының қазақстандық бөлiгi бойынша мұнай операцияларына арналған конкурстарда мемлекет мүдделерiнiң сақталуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы   
25 қаңтардағы N 101    
қаулысына 16-қосымша   

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 041 "Технологиялық сипаттағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 992367 мың теңге (тоғыз жүз тоқсан екi миллион үш жүз алпыс жетi мың).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық базасы: Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы" 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңының 3-бабы; "Республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 26 мамырдағы N 434 қаулысы ; "1999-2003 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасы тау-кен-металлургиялық кешенiнiң тұрақты жұмыс iстеуiн және стратегиялық басымдықтарын дамытуды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасының негiзгi тапсырмалары мен көрсеткiштерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 8 қаңтардағы N 15 қаулысы ; "1999-2003 жылдарға арналған "Қазақстанда атом энергетикасын дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасының негiзгi тапсырмалары мен көрсеткiштерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 наурыздағы N 235 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысының 3.9.1.6.-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 26 қыркүйектегi N 1452-90қ қаулысы; "2001-2005 жылдарға арналған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелер үшiн радиоэлектрондық аспаптар мен құралдар әзiрлеу, жасау және дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасын бекiту туралы" 2000 жылғы 29 желтоқсандағы N 1956 қаулысы ; "Ақпаратты қорғау саласында ғылыми зерттеулер жүргiзу мен техникалық әзiрленiмдер бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 2 сәуiрдегi N 433 қаулысы , Қазақстан Республикасының Ғылым министрлiгi - Ғылым академиясы мен Ресей ғарыш агенттігi арасындағы "Протон" ЗТ ұшырудың қоршаған ортаға зиянды әсерiн азайтуға бағытталған қызмет туралы 1997 жылғы 5 тамыздағы келiсiм.
      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өндiрiстiк-техникалық мақсаттағы бәсекелесуге қабiлеттi өнiм шығару жөнiндегi технологияларды әзiрлеу және iске асыру, жоғары технологиялық және ғылыми сыйымды өндiрiстердi дамыту, салаларды қайта жарақтандыруды және өнеркәсiп салаларын дамыту бағдарламасын ғылыми қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының аумағында "Протон" зымыран тасығыштарын пайдалана отырып жүзеге асырылатын зымыран-ғарыштық қызметтің экологиялық проблемаларын шешу.
      Ескерту. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:
      бәсекелесуге қабiлеттi өнiм шығаруды қамтамасыз ететiн түстi және қара металлургияның рудалы және техногендiк шикiзатын кешендi пайдалануға арналған ресурстар мен энергияны үнемдеушi, экологиялық таза технологиялар мен жабдық жасау және өткiзу;
      тау-кен-металлургиялық кешенiндегi жер қойнауын пайдалану процестерiн стратегиялық басқару жүйелерiн әзiрлеу;
      тау-кен-металлургиялық кешенi қызметiнiң экологиялық қауiпсiздiгiн арттыруды қамтамасыз ету;
      жасалған ғылыми-техникалық өнiмдi шағын және орта бизнес кәсiпорындарында iске асыру;
      радиоактивтiк ластанған жерлердi шаруашылық мақсатта пайдаланудың негiзгi ережелерiн әзiрлеу;
      ядролық физика мен радиациялық материал жүргiзу жөнiндегi жаңа деректердi, тез және жылу нейтрондарындағы реакторлардың қауiпсiздiгi жөнiндегi жаңа нәтижелердi алу;
      ядролық және радиациялық технологиялар мен тәсілдердiң халық шаруашылығында қолданылуын қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасы үшiн ядролық профиль мамандарын әзiрлеудi жүзеге асыру;
      республиканың мемлекеттiк басқару органдары мен өнеркәсiптiк кешенiн ақпараттық-телекоммуникациялық қамтамасыз ету жөнiндегi жүйелiк жобаларды әзiрлеу және iске асыру;
      ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерге арналған отандық өндiрiстiң аспаптық-құрал-сайман паркiн құру;
      электрондық карталарды пайдалана отырып геоақпараттық технологияларды құру және дамыту;
      мемлекеттiң қорғаныстық қабiлетi мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында радиоэлектрондық кешендер, жүйелер мен құралдар жасап шығару;
      Қазақстанның ұжымдасуы жоғары мұнайын кешендi пайдалану негiзiнде мұнай-химия өнеркәсiбiне арналған шала өнiмдер өндiрудiң технологияларын әзiрлеу;
      көмiрсутегi шикiзатын тереңде қайта өңдеу жөнiндегi технологиялар мен жабдықтарды игеру;
      жоғары технологиялық импорт алмастырушы және экспортқа бағытталған мұнай-химия өндiрiстерiн ұйымдастыру;
      ақпаратты қорғаудың аппараттық құралдарын, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын, ақпаратты қорғау құралдарын аттестациялау мен сертификаттау жөнiндегi ғылыми-әдiстемелiк материалдарды әзiрлеу жөнiндегi жобалау-конструкторлық құжаттаманы әзiрлеу;
      Протон" зымыран тасығыштарын ұшыру әсерiнің салдарын талдау, Қазақстан Республикасының аумағында "Протон" зымыран тасығыштары пайдаланылатын аудандардың экологиялық жай-күйiн бағалау және болжау, "Протон" зымыран тасығыштары пайдаланылатын аудандардағы экологиялық жағдайды жақсарту жөніндегi ұсыныстарды әзiрлеу және iске асыру.
      Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(шағын бағдарла. !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !маны) іске асыру !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі        !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
       41          Технологиялық      Технологиялық       Жыл  Қазақстан
                   сипаттағы          сипаттағы          бойы  Республика.
                   қолданбалы ғылыми  қолданбалы ғылыми        сының Энер.
                   зерттеулер         зерттеулер -             гетика және
                                      Қазақстан                минералдық
                                      Республикасы             ресурстар
                                      Үкіметінің               министрлігі
                                      қаулыларымен
                                      бекітілген
                                      өндірістік-
                                      техникалық
                                      мақсаттағы
                                      бәсекелесуге
                                      қабілетті өнім
                                      шығару жөніндегі
                                      технологияларды
                                      әзірлеу және іске
                                      асыру жөніндегі
                                      7 бағдарлама,
                                      Қазақстан
                                      Республикасы
                                      Үкіметінің
                                      қаулыларымен
                                      бекітілген
                                      тапсырмаларға
                                      және халықаралық
                                      келiсiмдерге
                                      сәйкес жоғары
                                      технологиялық
                                      және ғылыми
                                      сыйымды
                                      өндірістерді
                                      дамыту, салаларды
                                      технологиялық
                                      қайта
                                      жарақтандыруды
                                      және өнеркәсіп
                                      салаларын дамыту
                                      бағдарламасын
                                      ғылыми қамтамасыз
                                      ету Қазақстан
                                      Республикасының
                                      аумағында "Протон"
                                      зымыран тасығыштарын
                                      пайдалана отырып
                                      жүзеге асырылатын
                                      зымыран-ғарыштық
                                      қызметтiң экологиялық
                                      проблемаларын шешу.
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Бюджеттiк бағдарламаның орындалуы нәтижесiнде бағдарламалардың сатылары орындалатын болады:
      түстi және қара металлургияның рудалы және техногендiк шикiзатын кешендi пайдалануға арналған ресурстарды және энергияны үнемдеушi, экологиялық таза технологиялар мен жабдық жасалатын болады;
      тау-кен-металлургиялық кешенiндегi жер қойнауын пайдалану процестерiн стратегиялық басқару жүйелерi әзiрленетiн болады;
      тау-кен-металлургиялық кешенi қызметiнiң экологиялық қауiпсiздiгiн арттыру қамтамасыз етiлетiн болады;
      радиоактивтiк ластанған жерлердi шаруашылық мақсатта пайдаланудың негiзгi ережелерi әзiрленетiн болады;
      ядролық физика мен радиациялық материал жүргiзу жөнiндегi жаңа деректердi, тез және жылу нейтрондарындағы реакторлардың қауiпсiздiгi жөнiндегi жаңа деректер алынатын болады;
      халық шаруашылығында қолдану үшiн ядролық және радиациялық технологиялар мен тәсілдер әзiрленетiн болады;
      республиканың мемлекеттiк басқару органдары мен өнеркәсiптiк кешенiн ақпараттық-телекоммуникациялық қамтамасыз ету жөнiндегi жүйелiк жобалар әзiрленетiн болады;
      электрондық карталарды пайдалана отырып геоақпараттық технологиялар әзiрленетiн болады;
      мемлекеттің қорғаныстық қабiлетi мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында радиоэлектрондық кешендер, жүйелер мен құралдар әзiрленетiн болады;
      көмiрсутегi шикiзатын тереңде қайта өңдеу жөнiндегi технологиялар әзiрленетiн болады;
      өндiру мен кен орындарының мұнай беруiн арттыру процестерiн шапшаңдатуға арналған отандық импорт алмастырушы техника мен материалдар әзiрленетiн болады;
      ақпаратты қорғаудың аппараттық құралдарын, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын, ақпаратты қорғау құралдарын аттестациялау мен сертификаттау жөнiндегi ғылыми-әдiстемелiк материалдарды әзiрлеу жөнiндегi жобалау-конструкторлық құжаттама әзiрленетiн болады;
      гептилдің сорбциялық және миграциялық қасиеттерiн, ауа-райының жағдайына, топырақтың тұрпатына және оның физикалық-химиялық сипаттарына, гептилдің табиғи объектілердегi тотығу және жиналу өнiмiне қарай ыдырау жағдайларына байланысты оның булануын, тұрақтылығын, жымдасуын зерделеу жөніндегi зерттеулер жүргiзілдi.
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнің 2002 жылғы      
25 қаңтардағы N 101        
қаулысына 17-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Жойылған шахталар қызметкерлерінің
денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру жөніндегі
"Қарағандышахтжою" РМК міндеттемелерін орындау" 050
республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 64000 мың (алпыс төрт миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 47 тарауы (Негізгі бөлім).
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру төлемі.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      050         Жойылған шахталар  Жойылған шахталар  2002  Энергетика
                   қызметкерлерінің   қызметкерлерінің   жыл   және
                   денсаулығына       зиянның (1995     ішінде минералдық
                   келтірілген        жылғы индексация.        ресурстар
                   зиянның орнын      сыз) орнын толтыру       министрлігі
                   толтыру жөніндегі  жөніндегі ай
                   "Қарағандышахтжою" сайынғы төлемдері
                   РМК
                   міндеттемелерін
                   орындау
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: 2001 жылғы 1 қараша қалпы бойынша 918 адам санына жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру төлемдерін іске асыру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы     
25 қаңтардағы N 101      
қаулысына 18-қосымша     

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Лицензиялардың функцияларын орындау"
079 республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8828 мың (сегіз миллион сегіз жүз жиырма сегіз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 көкектегі Заңының 5-бабы; Қазақстан Республикасы "Атом энергиясын пайдалану туралы" 1997 жылғы 14 көкектегі Заңының 11-бабы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 17 көкектегі N 2201 қаулысын іске асыру туралы" 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: лицензиялық шарттарын сақтауын бақылау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: энергетика және минералдық ресурстар саласында іс-әрекет түрлері бойынша квалификациялық талаптарды бекітуге лицензия беру және инспекция өткізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      079         Лицензиялардың     1. Лицензиялық           Энергетика
                   функцияларын       іс-әрекетпен ай.   жыл   және
                   орындау            налысатын үміт.   ішінде минералдық
                                      керлердің алдын          ресурстар
                                      ала инспекциялар         министрлігі
                                      өткізу;
                                      2. Лицензия алу
                                      үшін тапсырылған
                                      құжаттардың
                                      сараптамасы;
                                      3. Лицензияларды
                                      ресімдеу;
                                      4. Лицензиаттармен
                                      лицензиялық
                                      шарттар орындалуын
                                      тексерулер
                                      (инспекция) өткізу
                                      - 80 тексеру;
                                      5. Лицензия
                                      бланктеріне
                                      тапсырыс жасау -
                                      150 бланк.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: лицензиялық шарттарды сақтауын тиімді бақылау қамтамасыз ететін салалар бойынша лицензияларды шығару; өндірістік қауіпсіздік деңгейін көтеру.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 19-қосымша    

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Энергетика
және минералдық ресурстар министрлігінің есептеу және ұйымдастыру
техникасымен қамтамасыз ету"
603 республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7000 мың (жеті миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің мәселелері" 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік қызметті тиімді орындау үшін Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің есептеу және ұйымдастыру техникасымен техникалық қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қазіргі компьютерлік техникалық құралдарды және ұйымдастыру техникасын алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      603         Қазақстан          1. Министрлікті    2002  Энергетика
                   Республикасының    қазіргі компьютер. жыл   және
                   Энергетика және    лік техникасымен  ішінде минералдық
                   минералдық         қамтамасыз ету:          ресурстар
                   ресурстар          компьютерлер - 27,       министрлігі
                   министрлігінің     принтерлер - 14,
                   есептеу және       үздіксіз қуат көзі
                   ұйымдастыру        - 17, коммутатор -
                   техникасымен       2
                   қамтамасыз ету     2. Министрлікті
                                      жүйелік бағдарла.
                                      малық қамтамасыз
                                      етумен қамтамасыз
                                      ету - 1 пакет
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Бюджеттік бағдарламаны орындауында министрліктің атқаратын қызметін тиімді және оперативті орындалуына қамтамасыз етеді, техникалық жабдықтар және бағдарламалық құралдар алынады.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 20-қосымша    

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 040 "Өздiгiнен ағатын ұңғымаларды
жою және консервациялау" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 601017 мың теңге (алты жүз бiр миллион он жетi мың).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 56-бабының 1.2-тармағы; "Қазақстан Республикасында пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезiндегi жер қойнауын қорғаудың бiрыңғай ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 21 шiлдедегi 1019 қаулысының ІІ бөлiмiнiң 139-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарлама қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жер қойнауын және қоршаған ортаны мұнайлық, радиациялық және химиялық ластанудың алдын алу мен жою және су ресурстарының ысырабын қысқарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Каспий теңiзi алып жатқан аймақтағы мұнай ұңғымаларын зерделеу, байқап көру, құлықтағы мұнайлық ұңғымаларын, құрамында жоғары радионуклидтерi бар, сондай-ақ Қазақстанның оңтүстiк аймағындағы жоғарғы дебиттi ағылып жатқан тұщы сулы өздiгiнен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою, жер асты суларының ысырабын қысқарту, қазiргi заманғы технологиялық талаптарға жауап беретiн отандық жылжымалы бұрғылау жабдықтарын жасау және пайдалану, жою жұмыстарын жүргiзу үшiн мұнай және өздiгiнен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау жөнiнде әдiстемелiк басшылықтар мен нормативтiк-құқықтық базаны құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Рет.!Бағдар.!Бағдарламаның атауы!Бағдарламаны іске асыру!Жүзеге!Жауапты
N  ! коды  !                   !жөніндегі іс-шаралар   !асыру !орындау.
    !       !                   !                       !мерзім! шылар
    !       !                   !                       !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1  !   2   !          3        !            4          !   5  !     6
---------------------------------------------------------------------------
1      40    Өздігінен ағатын    1) теңіз алабындағы      2002  Энергетика
             ұңғымаларды жою     мұнай ұңғымаларын тек.   жыл   және
             және                серу әдістемесі мен жою        минералдық
             консервациялау      ережелерін әзірлеу және        ресурстар
                                 бекіту - 2 дана;               министрлігі
                                 2) су басқан аймақтағы   2002  (бұдан әрі
                                 40 өнімді авариялық,     жыл   - ЭМРМ)
                                 өнімді мұнай
                                 ұңғымаларын тексеру;
                                 3) 3110 өздігінен        2002    ЭМРМ
                                 ағатын гидрогеологиялық  жыл
                                 ұңғымалардың гидрогео.
                                 логиялық және
                                 техникалық жай-күйін
                                 тексеру, анықтау,
                                 олардың жер қойнауына
                                 ықпалын бағалау;
                                 4) 34 мұнай және 42      2002    ЭМРМ
                                 өздігінен ағатын         жыл
                                 гидрогеологиялық
                                 ұңғымаларды жою және
                                 консервациялау,
                                 ластанған жер
                                 учаскелерін қалпына
                                 келтіру;
                                 5) базалық               2002    ЭМРМ
                                 конструкторлық-          жыл
                                 технологиялық
                                 құжаттаманы пысықтау,
                                 мұнай және өздігінен
                                 ағатын гидрогеологиялық
                                 ұңғымаларды жою және
                                 консервациялау үшін
                                 арналған жылжымалы
                                 бұрғылау қондырғысын
                                 даярлаудың бірінші
                                 кезеңі.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: құрлықтағы 34 мұнай және 42 өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымалар жойылады, 924 мың шаршы м. Алаңда мұнай өнімдерімен, радионуклидтармен ластанған жер учаскелерін қалпына келтіру (сауықтыру) жүргізіледі, мұнай және өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау үшін отандық жылжымалы бұрғылау қондырғысының конструкторлық-технологиялық құжаттамасы әзірленетін болады, мұнай және өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау жөніндегі әдістемелік басшылықтар жасалатын болады.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнің 2002 жылғы      
25 қаңтардағы N 101       
қаулысына 21-қосымша      

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 037 "Уран кеніштерiн консервациялау және жою,
техногендiк қалдықтарды көму"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 310 398 мың (үш жүз он миллион үш жүз тоқсан сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық базасы: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халық денсаулығы" Мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы 4153 Жарлығының 1.2. тарауы; "Уранкеніштарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1998 жылғы 21 желтоқсандағы N 1311 қаулысы ; "Уран өндіруші кәсіпорындарды консервациялауды және уран кен орындарын пайдаға асыру салдарын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 25 шілдедегi N 1006 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: таратылатын уран өндiрушi кәсіпорындардың аудандарындағы халық пен қоршаған ортаның радиациялық қауіпсiздігін қамтамасыз ету, пайдаланылған ампульдық иондаушы сәуле шығару көздерiнен радиациялық сәуле алуды болдырмау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: уран кеніштерiн консервациялау және жою, бағдарлама аумағын белгiлеу және кенiштердің өнеркәсiптiк алаңдарында орналасқан техногендiк уран қалдықтарын көму, өңделген ампульдық иондаушы сәуле шығару көздерiн көму.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
                   Уран кеніштерін    Іс-шараларды       2002  Энергетика
                   консервациялау     орындау бойынша    жыл   және
                   мен тарату,        қызмет көрсету.          минералдық
                   техногендік        лердің төлемі            ресурстар
                   қалдықтарды көму                            министрлігі

                                      1. N 5 Кенбасқар.
                                      масының N 12
                                      кенішін консерва.
                                      циялауды аяқтау
                                      (Грачевское кен
                                      орны - 33,4 мың
                                      м3 РАО)
                                      2. N 4 Кенбасқар.  2002  Энергетика
                                      масының N 3        жыл   және
                                      кенішін консерва.        минералдық
                                      циялауды аяқтау          ресурстар
                                      (Шапақ және              министрлігі
                                      Қамысты кен
                                      орындары - жұмысты
                                      жалғастыру, 21,9
                                      мың м3 РАО)
                                      3. N 4 Кенбасқар.  2002  Энергетика
                                      масының N 1, 2     жыл   және
                                      кеніштерін тарату        минералдық
                                      (Есіл кен орны -         ресурстар
                                      жұмысты жалғастыру,      министрлігі
                                      27,0 мың м3 РАО)
                                      1. Қосащы кен      2002  Энергетика
                                      орнын тарату       жыл   және
                                      (жұмысты бастау -        минералдық
                                      82,0 мың м3 РАО)         ресурстар
                                                               министрлігі

                                      1. Шығыс кенішін   2002  Энергетика
                                      тарату             жыл   және
                                      (жұмысты бастау -        минералдық
                                      12,30 мың м3 РАО)        ресурстар
                                                               министрлігі
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
---------------------------------------------------------------------------
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі!           Күтілетін нәтижелер
     іс-шаралардың атауы         !
---------------------------------------------------------------------------
1  N 5 кен басқармасының N 12      Жұмыстардың аяқталу нәтижесiнде
   кенішін консервациялауды        өнеркәсiп алаңдарының аумақтары,
   аяқтау (Грачев кен орыны)       кеніш кешенiнiң ғимараттары мен үстiңгі
                                   құрылыстары толығымен
                                   залалсыздандырылады, тау-кен орындары
                                   консервацияланады, тауарлы уран
                                   кендерi аз барлық үйінділерi жабылатын
                                   болады.

                                   Объект консервацияланатын және
                                   Ведомствоаралық комиссияға берiлетiн
                                   болады.

2  N 4 кен басқармасының N 3       2002 жылы кеніштiң өнеркәсiп
   кенішін консервациялауды        алаңдарының аумақтары (14,6 га)
   аяқтау (Шақпақ және Қамысты     залалсыздандырылатын, тауары аз кен
   кеніштері)                      үйiндiлерi (12,7 мың м3) жабылатын
                                   болады және НРО үйiндiсiнде (9,2 мың
                                   м3) тауарлық кендi көму аяқталатын
                                   болады. Шақпақ және Салқынкөл
                                   өзендерiнің ластанған бөлiгiнің
                                   контуры бойынша (458 м) қоршалатын
                                   бөгет жасалынатын болады.

3  N 1 және N 2 кеніштерді тарату  N 6 шахтаның, N 2 кеніштің (270 мың м3)
   (Есіл кен орыны)                тауары аз кен үйiндiлерiн шұрайландыру
                                   және N 1, 2, 4, 6 және 8 (51,0 га)
                                   шахталарының өнеркәсiп алаңдарының
                                   аумақтарын залалсыздандыру аяқталады.

4  Қосащы кен орнын                Кен орындарын консервациялау жөніндегi
   консервациялау                  жұмыстардың жалпы көлемiнің 50%
                                   орындау жоспарланады: 1 үйiндiнi
                                   (78,0 мың м3) шұрайландыру және N 2
                                   шахтаның өнеркәсіп алаңдарының (5,6 га)
                                   залалсыздандыру жоспарланады.    

5  Восточный кенішін тарату        Шахталардың 3 ұңғысын жою және сүзгілік
                                   далаларды (132,0 га) шұрайландыру,
                                   тауарлық кенi аз және шоғырлы
                                   сiлтiсiздендiрудің (1230 мың м3) аралас
                                   үйiнділердi тегістеу.
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 22-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.04.01. N 101a қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
2002 жылғы 25 қаңтардағы        
N 101 қаулысына 22-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері

2002 жылға арналған 035 "Мырғалымсай кен орнының кеніштерін
таратуға дайындық және тарату" республикалық
бюджеттік бағдарламасының
Паспорты

      1. Құны: 507 859 мың (бес жүз жеті миллион сегіз жүз елу тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық базасы: "Кентаукеніштарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 4 қарашадағы N 1488 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мырғалымсай кен орнының кеніштерін тарату.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Мырғалымсай кен орнының кеніштерін таратуға дайындық және тарату жөніндегі жұмыстарды жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Бағ. !Бағдарламалардың атауы !Бағдарламаны   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!дар. !(кіші бағдарламалар)   !іске асыру     !асыры.!орындаушылар
!коды   !лама.!                       !жөніндегі      !лу    !
!       !ның  !                       !іс-шаралар     !мер.  !
!       !коды !                       !(кіші бағдарла.!зімде.!
!       !     !                       !малар)         !рі    !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1.  035    000   Мырғалымсай кен орны.  Іс-шараларды     2002  Энергетика
                 ның кеніштерін тара.   орындау бойынша  жыл   және мине.
                 туға дайындық және     қызмет көрсету.        ралдық ре.
                 тарату                 лердің төлемі:         сурстар
                                                               министрлігі
                                        1. Жобалау-із.
                                        дестіру жұмыстары:
                                        тарату жұмыстарын
                                        орындау үшін жұмыс
                                        құжаттамасы

                                        2. Кентау қала.  2002  Энергетика
                                        сын ауыз сумен   жыл   және мине.
                                        қамтамасыз ету         ралдық ре.
                                        үшін "Біресек"         сурстар
                                        учаскесінде пай.       министрлігі
                                        ланушылық ұңғыма.
                                        ларын бұрғылау -
                                        2 ұңғыма.

                                        3. Хантағы қал.  2002  Энергетика
                                        дықтарды сақтау  жыл   және мине.
                                        қоймасын консер.       ралдық ре.
                                        вациялау - 45 га       сурстар
                                                               министрлігі

                                        4. ГПП-1 кіші    2002  Энергетика
                                        станциясынан     жыл   және мине.
                                        "Гормолзавод"          ралдық ре.
                                        35/6 кв кіші стан.     сурстар
                                        циясына жүктеме.       министрлігі
                                        лерді аудару:
                                        - трансформатор.
                                        ларды сатып алу
                                        - 2 дана;
                                        - ОРУ электр
                                        күштік жабдық;
                                        - 27 км. ЖЖ салу
                                        және басқа да
                                        жұмыстар.    

                                        5. ЭЦВ-12-250-   2002  Энергетика
                                        140 маркалы ма.  жыл   және мине.
                                        лынғыш насоста.        ралдық ре.
                                        рын трубалармен        сурстар
                                        (7 дана) сатып         министрлігі
                                        алу және монтаждау
                                        6. Мырғалымсай   2002  Энергетика
                                        кен орнын тара.  жыл   және мине.
                                        туға дайындық          ралдық ре.
                                        кезінде кеніштерді     сурстар
                                        қолдау жөніндегі       министрлігі
                                        пайдалану шығыста.
                                        ры, оның ішінде
                                        шығыстар түрлері
                                        бойынша:
                                        - жалақы - 313 адам;
                                        - іссапарлық
                                        шығыстар - 1200
                                        адам/күн;
                                        - материалдарды
                                        сатып алу - мойын.
                                        тіректер 1300 дана,
                                        көтергіш тораптарды
                                        тексеру және жөндеу
                                        15 дана, датчиктер
                                        және басқалар
                                        - 1670 дана;
                                        - электр энергиясы
                                        - 59612,9 мың кВт-сағ.
_________________________________________________________________________
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1. Таратылатын объектілерге арналған жұмыс құжаттамасын әзірлеу.
      2. Жабылатын ауыз сумен жабдықтаудың жер асты көзінің орнына Кентау қаласын ауыз сумен қамтамасыз ету.
      3. Хантағы қалдықтарды сақтау қоймасын консервациялау - 45 га.
      4. "Гормолзавод" 35/6 кв кіші станциясын пайдалануға беру.
      5. Қоршаған ортаны қорғау комитеті бекіткен жобаға (2002 жылғы 22 қаңтардағы N 09-09Ж) сәйкес техникалық қажеттіліктерге арналған суды айдау үшін 7 насос сатып алу.
      6. Орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады