Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 25 қаңтар N 101

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. 1-22 қосымшаларға сәйкес қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.04.01. N 101a қаулысымен .

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 1-қосымша     

      ЕСКЕРТУ. 1-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 030 "Энергетика мен мұнай өндiру
саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 59180 мың теңге (елу тоғыз миллион жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық базасы: "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 маусымдағы Заңының 5, 7-баптары; "Энергияны үнемдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 25 желтоқсандағы Заңының 3, 4, 5, 6, 9, 12 баптары; "Қазақстан Республикасы химия және мұнай-химия өнеркәсiбiн қалпына келтiру мен дамытудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 17 мамырдағы N 649 қаулысы (Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 10-тармағы мен 11-тармағы); "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңының 3-бабы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асыру шаралары туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Энергетика мен мұнай өндiрудi дамыту мәселелерi бойынша негiзгi құжаттарды әзiрлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:
      Қазақстан Республикасында электр және жылу энергиясының сапасына тұрақты бақылау жүйесiн құру. Қазақстан Республикасының энергия кәсiпорындарын нормативтiк-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету.
      Энергия кәсiпорындарының қондырғыларды пайдалану кезiндегi энергиямен жабдықтау сенiмдiлiгiн және қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
      Энергия ресурстары рыногындағы республиканың орны мен ролiн және энергетикалық қауiпсiздiгiнiң қамтамасыз етiлуiн ескере отырып, 2010 жылға дейiнгi кезеңге арналған Қазақстан Республикасының перспективалық отын-энергетикалық балансын әзiрлеу.
      Өсiп бара жатқан экономиканың отын мен энергияға қажетiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгі кезеңге арналған отын-энергетикалық кешенiн дамыту стратегиясын әзiрлеу, өндiрiстердiң энергия сыйымдылығын және тұтастай алғанда қоғамның өзiн энергиямен қамтамасыз етуге кететiн шығынын төмендету.
      Бәсекелесуге қабiлеттi өнiм шығарумен бiрге көмiрсутегi шикiзатын өндiрудi және оны тереңде қайта өңдеудi қамтамасыз ететiн, өткiзiлген маркетинг негiзiнде жаңа жоғары технологиялық мұнай-химиялық және химиялық өндiрiстердi құруды және жұмыс iстеп тұрғандарын дамытуды көздейтiн өнеркәсiптiң мұнай, газ, мұнай-химия және химия салаларын дамытудың негiзгi бағыттарын әзiрлеу.
      Өнеркәсiптiң мұнай, газ, мұнай-химия және химия салаларында нормативтiк-құқықтық кесiмдердi әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:

N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламалардың (шағын!Бағдарламаларды! Іске !  Жауапты
! коды  !коды !бағдарламалардың) атауы!  іске асыру   ! асыру!орындаушылар
!       !     !                       !   жөніндегі   !мерзім!
!       !     !                       !    шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   03          Энергетика және мұнай
                өндіру саласындағы
                қолданбалы ғылыми
                зерттеулер    

           30   Электр және жылу        Негізгі          2002   Энергетика
                энергиясын өндіру, беру талаптарға       жыл    және мине.
                және бөлу жөніндегі     сәйкес электр    бойына ралдық
                қондырғыларды           энергиясы               ресурстар
                пайдаланудың            қондырғыларын           министрлігі
                сенімділігі мен         пайдаланудың            (бұдан әрі
                қауіпсіздігі мәселелері сенімділігі             - ЭМРМ)
                бойынша аварияға қарсы, мен қауіпсіз.
                пайдалану және          дігі мәселелері
                әдістемелік нұсқаулар   бойынша респуб.
                шығару                  ликаның энергия
                                        кәсіпорындарын
                                        нормативтік-
                                        техникалық
                                        құжаттармен
                                        қамтамасыз ету
                                        (12 құжат)

           31   Қазақстан Республика.   1. Отын-энерге.  2002    ЭМРМ
                сының 2010 жылға        тикалық баланс.  жыл
                дейінгі кезеңге         тың түпкілікті   бойына
                арналған перспективалық нұсқасын (1-ТЭБ)
                отын-энергетикалық      әзірлеу.
                балансын және Қазақстан 2. Отын-энерге.
                Республикасының 2015    тикалық кешен
                жылға дейінгі кезеңге   салаларын дамыту
                арналған отын-          стратегиясын
                энергетикалық кешенін   (бастапқы саты)
                дамыту стратегиясын     әзірлеу.
                әзірлеу

          033   Электр энергетикасы     1. Электр        2002    ЭМРМ
                саласындағы             қондырғыларды    жыл
                нормативтік-техникалық  қондыру ереже    бойына
                құжаттаманы қайта       1 құжат.
                қарау және әзірлеу

          034   Мұнай-газ кешені мен    1. Қазақстан     2002    ЭМРМ
                мұнай-химияны дамыту    Республикасы     жыл
                жөніндегі қолданбалы    өнеркәс. мұнай   бойына
                ғылыми зерттеулер       дамытудың 2003-
                                        2010 жылдарға
                                        арналған
                                        бағдарламаларын
                                        әзірлеу    

                                        2. Қазақстан     2002    ЭМРМ
                                        Республикасы     жыл
                                        өнеркәсібін      бойына
                                        саласын
                                        дамытудың 2003-
                                        2010 жылдарға
                                        арналған
                                        бағдарламаларын
                                        әзірлеу    

                                        3. Қазақстан     2002    ЭМРМ
                                        Республикасы     жыл
                                        өнеркәсібінің    бойына
                                        мұнай-химия,
                                        химия салала.
                                        рын дамытудың
                                        2003-2010 жылдарға
                                        арналған
                                        бағдарламаларын
                                        әзірлеу    

                                        4. Қазақстан     2002    ЭМРМ
                                        Республикасы     жыл
                                        өнеркәсібінің    бойына
                                        мұнай, мұнай
                                        және салалары
                                        кәсіпорындары
                                        нормативтік
                                        құқықтық
                                        техникалық
                                        құжаттамасы
                                        (7 құжат)
                                        әзірлеу

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: электр және жылу энергиясын өндiру, беру, бөлу жөнiндегi қондырғыларды пайдаланудың сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгi мәселелерi жөнiндегi стандартқа сай 12 әдiстемелiк нұсқаулық; республиканың отын-энергетикалық ресурстарын оларға деген қажетiмен бiрге теңдестiруге мүмкiндiк беретiн 2010 жылға дейiн әзiрленген отын-энергетикалық баланс; Отын-энергетикалық кешендi әзiрлеудiң бастапқы сатысы; Электр қондырғыларын орнату ережелерi 1 құжат; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен бекiтiлетiн Қазақстан Республикасы өнеркәсiбiнiң мұнай саласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешiмiмен бекiтiлетiн Қазақстан Республикасы өнеркәсiбiнiң газ саласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен бекiтiлетiн Қазақстан Республикасы өнеркәсiбiнiң мұнай-химия және химия салаларын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасы; Қазақстан Республикасы өнеркәсібінің газ, мұнай, мұнай-химия және химия салаларының нормативтік кесімдерін осы құжаттар - 5 құжат негізделетін ГОСТ бірқатар өзгерістері мен нақтылануын ескере отырып, басқарудың өзгертілетін құрылымына сәйкес келтіру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнің 2002 жылғы  
25 қаңтардағы N 101   
қаулысына 2-қосымша  

      ЕСКЕРТУ. 2-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Амангелді газ кен орындары тобын игеру"
033 республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2600000 мың (екі миллиард алты жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының "2002 жылдың республикалық бюджеті туралы" 2001 жылғы 15 желтоқсандағы заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: газ сапасын анықтау және Амангелді кен орнын пайдалануға беру арқылы өнеркәсіп кәсіпорындарды және Қазақстан Республикасының солтүстік аймағының халқын газбен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Амангелді тобының газ кен орнын тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламалардың (шағын!Бағдарламаларды! Іске !  Жауапты
! коды  !коды !бағдарламалардың) атауы!  іске асыру   ! асыру!орындаушылар
!       !     !                       !   жөніндегі   !мерзім!
!       !     !                       !    шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   033         "Амангелді газ кен      1. Жобалық,       Жыл   Энергетика
                орындары тобын игеру"   геологиялық       ішінде және
                                        барлау және             минералдық
                                        геофизикалық            ресурстар
                                        жұмыстарды аяқтау;     министрлігі
                                        2. Ұнғымаларды
                                        бұрғылау және
                                        сынақтан өткізу;
                                        3. Магистралды газ
                                        құбырының құрылыс-монтаж
                                        жұмыстары, оның ішінде
                                        құбыр өнімдері мен
                                        желілік бөліктің
                                        жабдықтарын сатып алу;
                                        4. Бұрын бұрғыланған
                                        ұңғымаларды жою;
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1) Амангелді кен орнын игеру жөніндегі жоғарыда көрсетілген іс-шаралар бойынша жұмыс істеу акті;
      2) инвесторларды қосалқы қаржыландыруға тарту.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы   
25 қаңтардағы N 101   
қаулысына 3-қосымша   

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 043 "2002 жылға арналған инвестициялық
бағдарламалар конкурсын өткiзу" республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны 3 000 мың теңге (үш миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күші бар Жарлығының 41-2-бабы, Қазақстан Республикасы Президентінің "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 3550 Заң күшi бар Жарлығының 8-2-бабы, "Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 108 қаулысының 8-тармағы, "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысының 10-тармағының 11) тармақшасы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Пайдалы қазбаларды, соның iшiнде мемлекет меншігіндегi техногендiк түзiлмелерден, барлауға, өндiруге, бiріктірiлген барлауға және өндiруге арналған құқықтарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мақсаттары: инвестициялық бағдарламалар конкурстарын өткізуді ұйымдастыру, конкурс өткізу, конкурстық ұсыныстарды қарау, конкурс қорытындыларын шығару және конкурс жеңімпазын анықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламалардың (шағын!Бағдарламаларды! Іске !  Жауапты
! коды  !коды !бағдарламалардың) атауы!  іске асыру   ! асыру!орындаушылар
!       !     !                       !   жөніндегі   !мерзім!
!       !     !                       !    шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   043         Инвестициялық бағдарла. 1. Қазақстан     2002  Энергетика
                малар конкурстарын      Республикасы     жыл   және
                өткізу                  Үкіметінің      бойына минералдық
                                        қаулысымен      6 рет  ресурстар
                                        бекітілген             министрлігі
                                        келісім-шарттық        (бұдан әрі -
                                        аумақтар (кен          ЭМРМ)
                                        орындары) тіз.
                                        бесіне сәйкес
                                        бұқаралық
                                        ақпарат құрал.
                                        дары арқылы
                                        инвестициялық
                                        бағдарламалар
                                        конкурсын
                                        жариялау - 6
                                        хабарландырулар

2                                       2. Конкурсқа     Геоло.    ЭМРМ
                                        қатысушыларды    гиялық
                                        геологиялық      ақпа.
                                        ақпаратты сатып  ратты
                                        алу және конкур. дайын.
                                        стық ұсыныстарды дау ша.
                                        беру туралы      масына
                                        хабардар ету     қарай
                                                         2002
                                                         жыл
                                                         бойына

3                                       3. Конкурсты     Конкурс.  ЭМРМ
                                        өткізу жөніндегі тық ұсы.
                                        комиссия жұмысын ныстар.
                                        ұйымдастыру,     дың түсу
                                        конкурс нәтиже.  шамасына
                                        лерін шығару     қарай
                                        және оларды      жыл
                                        бұқаралық        бойына
                                        ақпарат құралда.
                                        рында жариялау
                                        - 6
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған инвестициялық бағдарламалар конкурсын өткізу нәтижелері бойынша конкурс жеңімпаздары анықталады, олармен Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретті органы (Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі) жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттар жасайтын болады.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы   
25 қаңтардағы N 101    
қаулысына 4-қосымша   

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 045 "Геологиялық ақпаратты қалыптастыру"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны 64645 мың (алпыс төрт миллион алты жүз қырық бес мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау мәселелерi туралы" 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысының 3-тармағы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженің 8, 9, 10, 20, 21, 23, 26-тармақтары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзаттық кешенiнің жай-күйiн талдау; геоақпараттық қамтамасыз ету және жер қойнауын пайдалануды тiркеу; жер қойнауын пайдаланушылар қызметiнiң нәтижелерiне мемлекеттiк статистикалық есеп жүргiзу; жер қойнауы туралы ақпаратты сақтау және пайдалануға ұсыну; жер қойнаулары туралы мемлекеттiк компьютерлiк деректер банкiн құру және жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: пайдалы қазбалардың кен орындары қорларының мемлекеттiк балансын жүргiзу; жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiм-шарттық ережелерiн орындауын, тоқтата тұрудың, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды тоқтатудың белгiленген тәртiбiн сақтауға бақылауды жүзеге асыру; жер қойнауын пайдалану объектілерін консервациялау және тарату тәртібін сақтауды бақылау; жер қойнауын пайдалану нәтижелеріне статистикалық есеп жүргізу; геологиялық ақпаратты мемлекеттік сақтау және пайдалануға беру; Қазақстан Республикасының геологиялық, геофизикалық және басқаша зерделенуінің мемлекеттік есебі, жер қойнаулары туралы мемлекеттік компьютерлік деректер банкін жүргізу; геологиялық-геофизикалық материалдарды компьютерлік мұрағаттау; геоақпараттық қамтамасыз ету, сақтау, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпаратты өңдеу жөніндегі нормативтік-құқықтық базаны құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламалардың (шағын!Бағдарламаларды! Іске !  Жауапты
! коды  !коды !бағдарламалардың) атауы!  іске асыру   ! асыру!орындаушылар
!       !     !                       !   жөніндегі   !мерзім!
!       !     !                       !    шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1    45     30  "Геологиялық ақпаратты  1) Геологиялық   2002  Қазақстан
                қалыптастыру" геология. ақпараттың рес.  жыл   Республика.
                лық ақпараттың респуб.  публикалық ор.  бойына сының Энер.
                ликалық орталығы        талығы бекіткен        гетика және
                                        штат саны 71 -         минералдық
                                        бірлік шегінде         ресурстар
                                        ұстау;                 министрлігі
                                        2) пайдалы қаз.        (бұдан әрі
                                        балардың кен           - ЭМРМ)
                                        орындары қорла.
                                        рының мемлекет.
                                        тік балансын
                                        жүргізу;
                                        3) жер қойнауы   2002    ЭМРМ
                                        және жер         жыл
                                        қойнауын пайда.  бойына
                                        лану туралы
                                        ақпаратты
                                        жинауды,
                                        сақтауды және
                                        пайдалануға
                                        ұсынуды жүзеге
                                        асыру;
                                        4) жер қойнауын   2002   ЭМРМ
                                        пайдаланушылардың жыл
                                        лицензиялық және  бойына
                                        келісім-шарттық
                                        ережелер
                                        мониторингін
                                        ұйымдастыру және
                                        жүзеге асыру,
                                        1-4 ЛКУ нысаны
                                        бойынша жер
                                        қойнауын
                                        пайдалану
                                        нәтижелерінің
                                        статистикалық
                                        есебін жүргізу;
                                        5) жер қойнауы     2002    ЭМРМ
                                        және жер қойнауын  жыл
                                        пайдалану          бойына
                                        саласында
                                        компьютерлік
                                        технологияларды
                                        құру, автомат.
                                        тандырылған
                                        деректер базасын
                                        жүргізу;
                                        6) пайдалы қаз.    2002    ЭМРМ
                                        балардың кен       жыл
                                        орындары мен       бойына
                                        табылғандарының
                                        мемлекеттік
                                        кадастрын жүргізу;
                                        7) геологиялық     2002    ЭМРМ
                                        ақпаратты сатып    жыл
                                        алуға арналған     бойына
                                        келісімдерді
                                        дайындау;
                                        8) жер қойнауын    2002   ЭМРМ
                                        пайдалану          жыл
                                        объектілері мен    бойына
                                        субъектілері
                                        бойынша ақпараттық
                                        қамтамасыз етуді
                                        жүзеге асыру, жер
                                        қойнауын пайдала.
                                        нуға Келісім-
                                        шарттар жобаларын
                                        келісуге қатысу;
                                        9) өз құзыретті    2002   ЭМРМ
                                        шегінде жер        жыл
                                        қойнауын қорғау    бойына
                                        мен пайдаланудың
                                        аумақтық басқарма.
                                        ларының қызметіне
                                        әдістемелік
                                        басшылықты жүзеге
                                        асыру;
                                        10) компьютерлік   2002   ЭМРМ
                                        жабдықты, техно.   жыл
                                        логияларды және    бойына
                                        өзге де қызмет
                                        көрсетулерді сатып
                                        алуға арналған
                                        конкурстарды
                                        ұйымдастыру және
                                        өткізу;
                                        11) Тау-кен және   2002   ЭМРМ
                                        Геологиялық        жыл
                                        бөліністерді       бойына
                                        дайындау және
                                        беру;
                                        12) геологиялық    2002   ЭМРМ
                                        зерделеу,          жыл
                                        геологиялық        бойына
                                        зерттеулердің
                                        объектілік
                                        жоспарларын
                                        тіркеу,
                                        геологиялық және
                                        геофизикалық
                                        зерттеулерді
                                        жүргізу жөніндегі
                                        жұмыстарды мемле.
                                        кеттік тіркеу;
                                        13) геоақпараттық   2002   ЭМРМ
                                        қамтамасыз ету,     жыл
                                        жер қойнауы және    бойына
                                        жер қойнауын
                                        пайдалану туралы
                                        ақпаратты сақтау,
                                        өңдеу жөніндегі
                                        нормативтік-
                                        құқықтық базаны
                                        құру.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1) пайдалы қазбалардың кен орындарының мемлекеттік баланстарын жүргізу - 90 баланс;
      2) жер қойнауын пайдалану нәтижелерінің статистикалық есебін жүргізу - тоқсан сайынғы статистикалық есеп беру;
      3) Қазақстан Республикасының геологиялық, геофизикалық зерделенуінің мемлекеттік есебі;
      4) геоақпараттық қамтамасыз ету, сақтау, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпаратты өңдеу жөніндегі нормативтік-құқықтық базаны құру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101    
қаулысына 5-қосымша    

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 046 "Мемлекеттiк геологиялық
зерделеу" республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны - 470206 мың теңге (төрт жүз жетпiс миллион екi жүз алты мың).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi - Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы 2828 Заң күші бар Жарлығының 18-бабы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысымен бекiтілген "2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң іс-қимылдар бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар жоспарының" 4.6.2.4-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi - республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: пайдалы қазбалар орындарын ашуға перспективалы алаңдарды табу үшiн қазiргі заманғы геологиялық негiз жасау; пайдалы қазбалардың кен орындарын табудың негiзi ретiнде түрлi минералдық шикiзат түрлерiнiң болжамдық ресурстарын анықтау; Қазақстанның материалдық-шикiзаттық базасын нығайту; пайдалы қазбалар қорларының өсiмiн алу және оларға баға беру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: қатты пайдалы қазбалар кен орындарын iздеу үшiн қазiргi заманғы картографиялық негiзiн жасау мақсатымен аймақтық геологиялық түсiрмелер, геофизикалық, гидрогеологиялық жұмыстарын жүргізу; пайдалы қазбаларды iздеу бағыттарын белгілеу үшiн минералдық-шикiзаттық базаның озыңқы дамуын, болжамдық металлогениялық негiзiн жасауды қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн геологиялық, гидрогеологиялық, геофизикалық карталарды жасау; пайдалы қазбалар қорларының өсiмiн алу мақсатында iздеу-бағалау жұмыстарын жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Рет.!Бағдар.!Кіші !Кіші бағдарламаның!Кіші бағдарламаны!Жүзеге! Жауапты
  N ! коды  !бағд.!        атауы     !  жүзеге асыру   !асыру ! орындау.
    !       !коды !                  !    жөніндегі    !мерзім! шылар
    !       !     !                  !   іс-шаралар    !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      46     30   Мемлекеттік геоло. 1) 41,5 мың км2   2002   Қазақстан
                   гиялық зерделеу    алаңда 1:200000    жыл   Республика.
                   Аймақтық және      масштабында гео.  бойына сының Энер.
                   геологиялық түсіру логиялық жеткізе         гетика және
                   жұмыстары          зерделеу,                минералдық
                                      1:200000                 ресурстар
                                      масштабтың 8             министрлігі
                                      парағы;                  (бұдан әрі
                                                               - ЭМРМ)
                                      2) аймақтық -     2002     ЭМРМ
                                      геологтық-        жыл
                                      геофизикалық      бойына
                                      жұмыстар - 131,5
                                      км;

                                      3) 14,3 мың       2002     ЭМРМ
                                      шаршы км. алаңда  жыл
                                      аймақтық гидро.   бойына
                                      геологиялық
                                      жұмыстар;
 
2     46     31   Іздеу-бағалау       1) 230 мың шаршы  2002     ЭМРМ
                  жұмыстары           км. алаңда іздеу  жыл
                                      -бағалау          бойына
                                      жұмыстары.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелерi: 2002 жылы бағдарламаны орындау нәтижесiнде пайдалы қазбалардың кен орындарын табу мақсатында мақсатты бағытталған iздестiру жұмыстарын жүргізуге мүмкiндiк беретiн 41,5 мың км2 алаңда (1:200000 масштабындағы 8 парақ геологиялық карталар, 1:200000 масштабындағы 8 парақ геофизикалық карталар) қазiргi заманғы геологиялық негiз алынатын болады; 14,3 мың шаршы км. алаңда Семей полигоны, Арал маңы аумақтарының (1:200000 масштабындағы 5 парақ гидрогеологиялық карталар) сулылығы мен олардың экологиялық жай-күйiн бағалау жүргiзiледi. Пайдалы қазбалар кен орындарын табуға перспективалы жалпы көлемi 200 шаршы км. кем емес учаскелер анықталатын; Қазақстанның барлық аумағы бойынша минералдық шикiзаттың аса маңызды түрлерiнiң (алтын - 9 мың тоннадан кем емес, мыс - 250 млн. тоннадан кем емес, қорғасын - 130 млн. тоннадан кем емес, мырыш - 160 млн. тоннадан кем емес) Р1+Р2+Р3 санаттарындағы болжамдық ресурстары анықталатын; алтын қорының 4,5 - 5,0 тоннаға, тантал - 0,5 мың тоннаға өсуi қамтамасыз етiлетiн болады; 230 шаршы км. алаңда iздестiру-бағалау жұмыстары жүргiзiлетiн болады.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 6-қосымша     

      ЕСКЕРТУ. 6-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 047 "Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану мониторингі" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 479421 мың теңге (төрт жүз жетпіс тоғыз миллион төрт жүз жиырма бір мың).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күші бар Жарлығының 56, 58, 59-баптары, Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженің 8, 9, 12, 13, 19-тармақтары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қазіргі экономикалық жағдайда жетекші кен орындарын геологиялық-экономикалық қайта бағалау негізінде Қазақстан Республикасы негізгі пайдалы қазбаларының (агрономиялық кендер, уран, тантал, ниобий, хром, никель және көмірсутекті шикізат) нақты шикізаттық базасын анықтау; қазақстандық қабылданған нормативтік-құқықтық кесімдер негізінде Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат базасын (МШБ) болжамдау және меңгеру міндеттерін шешу үшін жер қойнауы туралы барлық ақпаратты жинаудың, есепке алудың, жүйелік талдаудың біртұтас компьютерлік технологиясын әзірлеу, құру және пайдалану; жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің режимі мен балансын, жер асты сулары мен жер қойнауының жай-күйін мемлекеттік басқаруды қамтамасыз ету үшін жер асты суларының пайдаланылуы мен есепке алынуын бағалауды зерделеу; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестерi мониторингiнiң деректер базасын жүргiзу үшiн ең жаңа бағдарламалық құралдар мен компьютерлiк технологияларды қолдану; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мониторингi саласында әдiстемелiк басшылықтарды, нормативтiк-құқықтық базаны құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк балансын талдау, пайдалы қазбалардың болжамдық ресурстарын талдау, 2030 жылға дейiнгi түпкiлiкті өнiмдердi өндiрудiң даму болжамы, негiзгi тауарлық ағындарды бейнелеумен пайдалы қазбалардың әлемдiк минералдық-шикiзаттық базасының геосаяси жай-күйiне талдауы: Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзаттық кешенiнiң даму үрдiсi, болжамдау және мүмкiн болатын ықпал; анықтамалық-талдаулық негiзде Қазақстан Республикасының МШБ-ың мониторингi үшiн деректер базасын құру; басқа да ведомстволар мен мемлекеттердiң ақпарат жүйелерiмен анықтамалық-талдаулық деректер базасының интеграциясы; режимдiк талаптарды ескере отырып геологиялық-экономикалық ақпаратқа тәртiптелген қол жеткiзу; инвестициялық бағдарламалар конкурсын өткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн тiзбеге кiретiн жер қойнаулары бойынша озыңқы техникалық-экономикалық көрсеткiштердi (ТЭК) даярлау; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң сандық және сапалық параметрлерiн бақылау, жерасты сулары мен жер қойнауы жай-күйiнiң талдауы мен бағасы, олардың өзгеруiн болжау; жерасты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк мониторингiнiң ақпараттық компьютерлiк жүйесiн құру; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк мониторингінiң деректер базасын жүргiзу үшiн технологиялардың ең жаңа бағдарламалық құралдарын пайдалану; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк мониторингi саласында әдiстемелiк басшылықтарды, нормативтiк-құқықтық базаны жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N  !Бағдар.!Кіші !Бағдарлама (кіші  !Бағдарламаны іске!Іске  ! Жауапты
р/н ! коды  !бағд.!бағдарламаның)    !асыру жөніндегі  !асыру ! орындау.
    !       !коды !атауы             !іс-шаралар       !мерзім! шылар
    !       !     !                  !                 !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      47          Жер қойнауының                       2002   Қазақстан
                   және жер қойнауын                    жыл    Республика.
                   пайдаланудың                         бойына сының Энер.
                   мониторингі                                 гетика және
                                                               минералдық
                                                               ресурстар
                                                               министрлігі
                                                               (бұдан әрі
                                                               - ЭМРМ)

2      47     30   Минерал-           1) 2030 жылға     2002     ЭМРМ
                   шикізаттық базаның дейінгі кезеңге   жыл
                   және жер қойнауын  Қазақстан Рес.    бойына
                   пайдаланудың       публикасы мине.
                   мониторингі        рал-шикізаттық
                                      кешенінің даму
                                      болжамы және
                                      минерал-
                                      шикізаттық
                                      базаның жай-
                                      күйін модельдеу.
                                      Пайдалы қазбалар:
                                      хром, никель,
                                      тантал, ниобий,
                                      уран, агрономиялық
                                      кендер;

                                      2) 2030 жылға      2002    ЭМРМ
                                      дейiнгi кезеңге    жыл
                                      Қазақстан          бойына
                                      Республикасы
                                      минерал-
                                      шикiзаттық
                                      кешенiнiң даму
                                      болжамы және
                                      базаның жай-күйін
                                      модельдеу
                                      (көмiрсутектi
                                      шикiзат);    

                                      3) инвестициялық   2002    ЭМРМ
                                      бағдарламалар      жыл
                                      конкурсын өткiзу   бойына
                                      үшiн ҚР Yкiметi
                                      бекiтетiн тiзбеге
                                      кіретiн жер
                                      қойнауының
                                      учаскелерi бойынша
                                      озыңқы техникалық-
                                      экономикалық
                                      көрсеткiштердi
                                      (ТЭК) дайындау;    

                                      4) ҚР МШБ 2001-    2002    ЭМРМ
                                      2005 жылдардағы    жыл
                                      анықтамалық-       бойына
                                      талдаулық жүйесi
                                      (АТЖ) негiзiнде
                                      ҚР минерал-
                                      шикiзаттық
                                      базасының
                                      мониторингi

                                      5) лицензиялық     2002    ЭМРМ
                                      және тендерлiк     жыл
                                      объектiлер         бойына
                                      жөнiндегi
                                      мониторингiлiк
                                      деректер базасы
                                      мен карталарды
                                      жүргiзу

                                      6) салынып жатқан  2002    ЭМРМ
                                      Хромтау-Алтынсарин жыл
                                      темiр жолы         бойына
                                      бойындағы қатты
                                      пайдалы қазбалар
                                      кен орындарын
                                      игерудiң
                                      техникалық-
                                      экономикалық
                                      негiздемесiн (ТЭН)
                                      жасау;

                                      7) мемлекеттiк     2002    ЭМРМ
                                      мекемелер -        жыл
                                      Yкiмет, Парламент, бойына
                                      мүдделi министр.
                                      лiктер үшiн
                                      өндiрiс салалары
                                      бойынша жыл сайын
                                      талдаулық шолулар
                                      мен анықтамалық.
                                      тарды басып шығару

3      47     31   Жер асты сулары.   1) жер қойнауының  2002    ЭМРМ
                   ның және қауіпті   жай-күйiне, жер    жыл
                   геологиялық        асты суларының     бойына
                   процестердің       режимi мен
                   мониторингі        балансына
                                      мемлекеттiк
                                      желiде мониторинг
                                      жүргiзу;    

                                      2) консервация.    2002    ЭМРМ
                                      ланған және        жыл
                                      жойылған байқау    бойына
                                      бекеттерін - 330
                                      ұңғымаларды
                                      қалпына келтіру;

                                      3) аса жаңа        2002    ЭМРМ
                                      бағдарламалық      жыл
                                      құралдарды         бойына
                                      қолданумен жер
                                      асты сулары мен
                                      қауіпті
                                      геологиялық
                                      процестер
                                      мониторингінің
                                      деректер базасын
                                      құру;   

                                      4) жер асты        2002    ЭМРМ
                                      сулары мен         жыл
                                      қауіпті            бойына
                                      геологиялық
                                      процестер
                                      мониторингі
                                      саласында
                                      нормативтік-
                                      құқықтық базаны,
                                      әдістемелік
                                      басшылықтарды
                                      жасау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1) нақты шикізаттық базаның пайдалы қазбаларының 3 түрі бойынша аралық есеп беру;
      2) облыстар бойынша жерасты суларының режимі мен балансы, жай-күйін және тиімді пайдалануын зерделеу жөнінде 7 есеп берулер;
      3) жер асты суларының, ластану көздерінің, азаюының және жер асты суларына өзге де әсер етудің кадастры (бір кадастр);
      4) 4235 бақылау бекетiнде жер қойнауының жай-күйi мен жер асты суларын ластанудан қорғауды режимдік байқауды жүзеге асыру мен мемлекеттiк бақылау;
      5) жер асты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мониторингі саласында әдістемелік басшылықтарды, нормативтік-құқықтық базаны құру (6 басшылықтар мен нұсқаулықтар).

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы     
25 қаңтардағы N 101      
қаулысына 7-қосымша     

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 065 "Астана қаласын сумен жабдықтаудың
қосымша көздерін іздестіру жөніндегі іздестіру-барлау жұмыстары"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 62873 мың (алпыс екі миллион сегіз жүз жетпіс үш мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығымен бекітілген "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасының "Халықты ауыз сумен жабдықтауды жақсарту" іс-шаралары жоспарының 3-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласын сумен қосымша жабдықтау үшін жерасты су көздерін табу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Нұра кен орнының жерасты суларын барлау; Волга-Дон учаскесінде іздестіру-барлау жұмыстары.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
NN  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны іске!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!атауы             !асыру жөніндегі  !асыру ! орындау.
    !       !коды !                  !іс-шаралар       !мерзім! шылар
    !       !     !                  !                 !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      65      -   Астана қаласын     1) Нұра кен       2002   Қазақстан
                   сумен жабдықтаудың орнының жерасты   жыл    Республика.
                   қосымша көздерін   суларын барлау;   бойына сының Энер.
                   іздестіру          2) Волга-Дон             гетика және
                   жөніндегі          учаскесінде              минералдық
                   іздестіру-барлау   іздестіру-барлау         ресурстар
                   жұмыстары          жұмыстары.               министрлігі
                                                               (бұдан әрі
                                                               - ЭМРМ)
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Нұра кен орнының жерасты суларының қоры туралы есеп беру, сондай-ақ оған іргелес алаңдардағы қор, соның ішінде перспективалы Волга-Дон учаскесіндегі қор алдын ала бағалау.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 8-қосымша     

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 066 "Геология және жер қойнауын пайдалану
саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 83869 мың теңге (сексен үш миллион сегіз жүз алпыс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы" 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңының 3-бабы; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау комитетiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгінiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы ереженiң 11-тармағының 11) тармақшасы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: геологиялық барлау және соларға iлеспелi жұмыстардың сапалы жүргізiлуiн қамтамасыз ететін ғылыми- техникалық зерделеулердi өткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзат әлеуетiнiң жай-күйiн жақсарту үшiн ғылыми-техникалық базаны құру; геодинамикалық модельдердi жасау және пайдалы қазбалар кен орындарының орналасу заңдылықтарын ғылыми әзiрлемелеу; пайдалы қазбалар қорларын есептеудiң перспективалық технологияларын жасау; 1200 метр тереңдiкте бұрғылау үшiн жылжымалы гидрофицирлендiрiлген бұрғылау қондырғысының конструкторлық-технологиялық құжаттамасын әзiрлеу; геологиялық зерттеулердiң әдiстемелiк басшылықтар мен нормативтiк-құқықтық базасын әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р/с !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны жү. !Жүзеге! Жауапты
NN  ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !зеге асыру жө.   !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !ніндегі іс-      !мерзім! шылар
    !       !     !                  !шаралары         !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      66          Геология және жер  1) арнайыландырыл. 2002  Қазақстан
                   қойнауын қорғау    ған карталарды     жыл   Республика.
                   саласындағы        құрастыру - 40    бойына сының Энер.
                   қолданбалы ғылыми  дана;                    гетика және
                   зерттеулер                                  минералдық
                                      2) минералдық-           ресурстар
                                      шикізат базасы.          министрлігі
                                      ның жай-күйін
                                      бағалау және
                                      дамуын болжамдау
                                      - 10 есеп берулер;

                                      3) 1200 метр
                                      тереңдікте
                                      бұрғылау үшін
                                      жылжымалы гидро.
                                      фицирлендірілген
                                      бұрғылау
                                      қондырғысының
                                      конструкторлық-
                                      технологиялық
                                      құжаттамасын
                                      әзірлеу;   

                                      4) Нұсқаулықтарды
                                      әзірлеу - 8 дана.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: 40 дана көлемінде геологиялық мазмұндағы арнайыландырылған карталар; минералдық-шикізат базасының жай-күйін бағалау және дамуын болжамдау жөніндегі 10 есеп берулер; геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізу және сметалық-нормалау тәртібін белгілейтін 10 нұсқаулық; конструкторлық-технологиялық құжаттама - 1 құжат.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы     
25 қаңтардағы N 101      
қаулысына 9-қосымша     

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 500 "Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдаланушылар туралы ақпараттық жүйенi қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 56929 мың (елу алты миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 55-61 және 69-баптары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау мәселелерi туралы" 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы Ереженің 10-тармағының 6)-9) тармақшалары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженің 8-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 қыркүйектегi N 1449 қаулысымен бекiтiлген Цифрлық геоақпараттық жүйелер негiзiнде Қазақстан Республикасының Табиғи объектiлерiнiң мемлекеттiк кадастрының бiрегей жүйесiн құру мен жүргiзу ережесiнiң 1-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының жер қойнауы жер қойнауын пайдалану туралы мемлекеттік компьютерлік деректер банкін құру және дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: компьютерлік деректер банкінің жұмыс үлгісін әзірлеу және оны анықтау; деректер банкін нақты геологиялық ақпаратпен толықтыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны (кі.!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !ші бағдарламаны) !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !іске асыру жөнін.!мерзім! шылар
    !       !     !                  !дегі іс-шаралар  !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      500         Жер қойнауы және   1) пайдалы        2002   Қазақстан
                   жер қойнауын пай.  қазбалар баланс.  жыл    Республика.
                   даланушылар туралы тарының (қатты    бойына сының Энер.
                   ақпараттық жүйені  пайдалы қазбалар,        гетика және
                   қамтамасыз ету.    көмiрсутектi             минералдық
                                      шикiзат) автомат.        ресурстар
                                      тандырылған жүй.         министрлігі
                                      есiнің есебiн            (бұдан әрі
                                      жүргiзудi                - ЭМРМ)
                                      жетiлдiру;
                                      2) Қазақстан      2002
                                      Республикасы      жыл
                                      бойынша грави.    бойына
                                      метрикалық
                                      деректердiң
                                      ақпараттық банкiн
                                      жетiлдiру;
                                      3) Қазақстан      2002
                                      Республикасының   жыл
                                      аумағы бойынша    бойына
                                      сейсмикалық-барлау
                                      зерделену дерек.
                                      терiнің ақпараттық
                                      банкiн жетілдiру
                                      (Прикаспий аймағы,
                                      М-38; М-39; М-40;
                                      К-39 беттерi);
                                      4) Қазақстан      2002
                                      Республикасының   жыл
                                      жер қойнауы       бойына
                                      туралы мемлекет.
                                      тiк компьютерлiк
                                      банк жүйесiн
                                      құру:
                                      деректер банкiнің
                                      ақпарат ауқымын
                                      қалыптастырудың
                                      құрылымы мен
                                      қаржыларын
                                      әзiрлеу,
                                      қолданылып жүрген
                                      деректер банкінің
                                      макетiн әзiрлеу;
                                      5) Батыс Қазақстан  2002
                                      облысы бойынша      жыл
                                      бастапқы            бойына
                                      сейсмикалық
                                      ақпараттың осындай
                                      тiркелуiн санамалау;
                                      6) автоматтандырыл. 2002
                                      ған деректер        жыл
                                      базасын қалыптас.   бойына
                                      тыру және оларды
                                      "Клиент-Сервер"
                                      ортасында
                                      бейiмделуi:
                                      геологиялық
                                      мазмұндағы цифрлық
                                      карталар, цифрлық
                                      топографиялық
                                      негiздер, жер
                                      қойнауын пайдалану
                                      мониторингi
                                      (лицензиялар,
                                      келiсiм-шарттар,
                                      жер қойнауын
                                      пайдаланушылар),
                                      жер қойнауының
                                      мемлекеттiк
                                      мониторингi
                                      (кадастрлар),
                                      геологиялық және
                                      геофизикалық
                                      зерделеулер;
                                      7) санамалау          2002
                                      (пайдалы қазбалар     жыл
                                      кен орындарының       бойына
                                      кадастрлары
                                      паспорттарын,
                                      геологиялық есеп
                                      берулер мәтiндерiн
                                      мұрағаттау).
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1) Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Геология және жер қойнауын қорғау комитетінің геологиялық материалдарында және "Деректер базасын басқару жүйесі" аумақтық басқармаларының бірінде мақұлданған мәліметтер банкінің компьютерлік макеті;
      2) деректер банкі үшін қолданбалы компьютерлік бағдарламалар (қатты пайдалы қазбалар және көмірсутекті шикізат бойынша қатты пайдалы қазбалар баланстарының есебін алу) - 2 бағдарламалар;
      3) орталық сақтаудың серверлік мәліметтер базасын кадастры бөлімімен толықтыру 1-бағдарлама;
      4) кен орындары кадастрының геологиялық-геофизикалық материалдарын - 500 паспортты, геологиялық есеп беру мәтіндерін - 200 есеп беруді санамалау (мұрағаттау).

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 10-қосымша    

      ЕСКЕРТУ. 10-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 601 "Жер қойнауын пайдалану саласында
лицензиялық және келiсiм-шарттық ережелердiң орындалу мониторингiнің
ақпараттық-коммуникациялық жүйесiн құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15 000 мың теңге (он бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 3550 Заң күші бар Жарлығының 3-бабы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 8-бабының 1-тармағының 8) тармақшасы, 2 тармағының 1) тармақшасы, "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 24-25-баптары, "Жер қойнауларының мониторингі туралы ереже" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысының 12-13-тармақтары, Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл Бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарының 3.7.1.6.-тармағы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2001-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 36-тармағы, "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң мәселелері" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысының 11-тармағының 9) тармақшасы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану мониторингінің бiртұтас ақпараттық жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: жер қойнауын пайдаланушылар жұмысының тиiмдiлiгiн жан-жақты бағалау, соның iшiнде жер қойнауын пайдаланушылардың лицензиялық-келiсім-шарттық жағдайларды бұзуларының салдарларын экономикалық бағалау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны (кі.!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !ші бағдарламаны) !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !іске асыру жөнін.!мерзім! шылар
    !       !     !                  !дегі іс-шаралар  !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      601         Жер қойнауын       1. "Деректер      2002   Энергетика
                   пайдалану          базасын басқару   жыл    және
                   саласында          жүйесi - жер      бойына минералдық
                   лицензиялық        қойнауын                 ресурстар
                   және келiсiм-      пайдалану                министрлігі
                   шарттық            мониторингiсi"           (бұдан әрі
                   ережелердің        (бұдан әрi - ДББЖ        - ЭМРМ)
                   орындалуы          - жер қойнауын
                   мониторингiсiнің   пайдалану
                   ақпараттық-        мониторингiсi)
                   бақылау жүйесін    шеңберiнде
                   құру               ақпаратты берудің
                                      және алмасудың
                                      бағдарламалық-
                                      техникалық базасын
                                      әзiрлеу және құру

2                                     2. "ДББЖ - жер      2002   ЭМРМ
                                      қойнауын пайдалану  жыл
                                      мониторингiсi"      бойына
                                      құрылымын
                                      әзiрлемелеу

3                                     3. "Лицензиялық-    2002   ЭМРМ
                                      келiсiм-шарттық     жыл
                                      жағдайлар мен       бойына
                                      талдамалар ережесi
                                      - деректер базасын
                                      басқару жүйесi"
                                      жүйесінің 4-ші
                                      деңгейiн әзiрлеу
                                      және құру.

                                      4. Дербес          2002   ЭМРМ
                                      компьютерлер - 15  жыл
                                      бiрлiк, принтерлер бойына
                                      - 9 бiрлiк, офис
                                      сканері - 4 бiрлiк,
                                      автоматты беріп тұрумен                                                     желістік сканерлеу -
                                      1 бірлік, үздіксіз
                                      қөректену көздері - 10
                                      бірлік, факс - 2 бірлік,
                                      телефондар - 4 бiрлiк,
                                      автоматты свич - 6 бірлік,
                                      модем - 15 бірлік;
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi:
      1) "ДББЖ - жер қойнауын пайдалану мониторингiсiн" құру жер қойнауын пайдалану саласында мониторинг тиiмдiлiгiн арттыруға 2002 жылы Геология және жер қойнауын қорғау комитетімен бірге бiртұтас ақпараттық кеңiстiктiң бағдарламалық-техникалық базасын құру, "ДББЖ - жер қойнауын пайдалану мониторингiсi" шеңберiнде жер қойнауын пайдалану саласында Қазақстан Республикасының ұлттық мүддесi мен қауіпсiздiгін қорғау тетiгiн әзiрлеу және "Деректер базасын басқару жүйесi - ЛКЖ-ың талдауы" жүйесi 4-шi деңгейiнiң шеңберінде жалпы алғанда әрбiр келiсiм-шарттық жағдайдың (ЛКУ) iс-қимылдық критерий-сипаттамасын әзiрлеу жоспарланады.
      2) жабдықтарды сатып алу: компьютерлер - 15 бiрлiк, принтерлер - 9 бiрлiк, офис сканері - 4 бiрлiк, автоматты берiп тұрумен желiстiк сканерлеу үшiн сканер - 1 бiрлiк, үздiксiз қоректену көздерi - 10 бiрлiк, факс - 2 бiрлiк, телефондар - 4 бiрлiк, автоматты свич - 6 бiрлiк, модем - 15 бiрлiк.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 11-қосымша 

      ЕСКЕРТУ. 11-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 600 "Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдаланушылар туралы ақпараттық жүйенi дамыту" республикалық
бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2000 мың (екi миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 69-бабы; Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген ереженiң 6)-9)-тармақшалары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетiне бағынысты жер қойнауын қорғау мен пайдаланудың аумақтық басқармаларын Қазақстан Республикасының жер және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттың мемлекеттiк компьютерлiк банкi шеңберiнде материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттың мемлекеттiк компьютерлiк банкi құрылымының аумақтық деңгейiн қамтамасыз ететiн жер қойнауын қорғау мен пайдаланудың аумақтық басқармалары үшін қазіргі компьютерлік жабдықтарды және бағдарламалық құралдарды сатып алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
NN  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны іске!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!атауы             !асыру жөніндегі  !асыру ! орындау.
    !       !коды !                  !іс-шаралар       !мерзім! шылар
    !       !     !                  !                 !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      600     -   Жер қойнауы және   жер қойнауын       2002  Қазақстан
                   жер қойнауын       қорғау және        жыл   Республика.
                   пайдаланушылар     пайдаланудың      бойына сының Энер.
                   туралы ақпараттық  аумақтық басқар.         гетика және
                   жүйені дамыту      малары үшін ком.         минералдық
                                      пьютерлік жабдық.        ресурстар
                                      тармен және бағ.         министрлігі
                                      дарламалық құрал.
                                      дармен қамтамасыз
                                      ету.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мынадай материалдық-техникалық құралдарды сатып алу: сервер - 1 дана, желілік принтерлер - 3 дана, желiлiк ықшам коммутаторлар - 3 дана, желiлiк маршрутизатор - 1 дана, желiлiк модем - 1 дана, желiлiк кабельдер - 2 бума, желiлiк платалар - 20 дана, желілiк розеткалар - 50 дана.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнің 2002 жылғы      
25 қаңтардағы N 101       
қаулысына 12-қосымша      

      ЕСКЕРТУ. 12-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 602 "Республикалық геологиялық ақпарат
орталығын есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9892 мың теңге (тоғыз миллион сегiз жүз тоқсан екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы ережесiнiң" 10-тармағының 7-тармақшасы; Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау комитетi төрағасының 2001 жылғы 11 сәуiрдегi N 36-б бұйрығымен бекiтiлген "Қазгеоинформ" республикалық геологиялық ақпараттар орталығы" мемлекеттiк кәсiпорны туралы ереже".
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазгеоинформ" ГАРО функцияларын материалдық-техникалық және технологиялық қамтамасыз ету, жер қойнауын пайдалану мониторингi мәлiметтерiн өңдеу процесiн автоматтандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазгеоинформ" ГАРО үшiн қазiргi компьютерлiк жабдықтар, ұйымдастыру техникаларын және бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
NN  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны іске!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!атауы             !асыру жөніндегі  !асыру ! орындау.
    !       !коды !                  !іс-шаралар       !мерзім! шылар
    !       !     !                  !                 !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      602         Геологиялық ақпа.  1) "Қазгеоинформ"  2002  Қазақстан
                   раттар республи.   ГАРО-ын қазіргі    жыл   Республика.
                   калық орталығын    компьютерлік және бойына сының Энер.
                   есептеу және       46 ұйымдастыру           гетика және
                   ұйымдастыру        техникаларымен           минералдық
                   техникасымен       және қамтамасыз          ресурстар
                   қамтамасыз ету     ету;                     министрлігі
                                                               (бұдан әрі
                                                               - ЭМРМ)    

                                      "Қазгеоинформ"     2002    ЭМРМ
                                      ГАРО-ын қазіргі    жыл
                                      стандартты - 6     бойына
                                      пакет бағдарла.
                                      малық математи.
                                      калық құралдармен
                                      қамтамасыз ету.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: мынадай материалдық-техникалық құралдарды сатып алу: дербес компьютерлер мониторларымен - 23 дана, түрлi-түстi мониторлар - 5 дана, көшіргіш машина - 1 дана, сканер - 1 дана, принтерлер - 5 дана, үздiксiз қоректену көздерi - 2 дана, желiлiк коммутатор - 4 дана, желiлiк кабельдер - 4 бума, желілiк маршрутизатор - 1 дана, бағдарламалық қамтамасыз ету - 6 пакет.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101    
қаулысына 13-қосымша    

      ЕСКЕРТУ. 13-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығындар"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны 298305 мың (екi жүз тоқсан сегiз миллион үш жүз бес мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы органдарының мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталынатын органдары қызметкерлерiнің жалақысын төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Штаттық сан лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң орталық аппаратының және оның аумақтық бөлiмшелерiнің қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің орталық аппаратын, ведомстваларын және олардың аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N  !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны (кі.!Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !ші бағдарламаны) !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !іске асыру жөнін.!мерзім! шылар
    !       !     !                  !дегі іс-шаралар  !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1                  Әкімшілік шығындар
2     001     001  Орталық органның   Қазақстан Респуб.  2002  Энергетика
                   аппараты           ликасының Энерге.  жыл   және
                                      тика және мине.   бойына минералдық
                                      ралдық ресурстар         ресурстар
                                      министрлігінің           министрлігі
                                      орталық аппаратын,
                                      Атом энергетикасы
                                      жөніндегі комитеті,
                                      Геология және жер
                                      қойнауын қорғау
                                      комитеті бекіткен
                                      штат саны лимит.
                                      інің шегінде 329
                                      бірлік санында
                                      ұстау

3      001    002  Орталық органның   Аумақтық орган.    2002  Энергетика
                   аппараты           дарды бекіткен     жыл   және
                                      штат саны лими.   бойына минералдық
                                      тінің шегінде            ресурстар
                                      272 бірлік               министрлігі
                                      санында ұстау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне жүктелген функцияларды сапалы және дер кезінде орындау.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 14-қосымша    

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 032 "Қарағанды көмір бассейнінің
шахталарын жабу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 533499 мың (бес жүз отыз үш миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Қарағандыкөмір" Мемлекеттік холдингтік компанияның құрылымын қайта ұйымдастыру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 1 қазандағы N 1415 қаулысы ; "Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын одан әрі жабу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 наурыздағы N 1479 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату жөніндегі іс-шараларды орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
NN !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !іске асыру       !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !жөніндегі        !мерзім! шылар
    !       !     !                  !іс-шаралар       !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      032         Қарағанды көмір    N 1 "Арман" ЖШС"  2002   Энергетика
                   бассейнінің        1. Күндізгі үстің. жыл    және
                   шахталарын жабу    гі қабатқа шығуға бойына минералдық
                                      болатын тау-кен   (2003  ресурстар
                                      орнының үстіне    жылға  министрлігі
                                      жабылған          өтпелі (бұдан әрі
                                      қондырғы.         кезең. - ЭМРМ)
                                      2. Жер бетіндегі  дер)
                                      ғимараттар мен
                                      құрылыстарды
                                      бұзу.
                                      3. Бұзылған
                                      жерлерді
                                      шұрайландыру    

2                                     N 1, 2            2002     ЭМРМ
                                      "Қарағандыкөмір"  жыл
                                      АООТ (бұрынғы     бойына
                                      "Киров",          (2003
                                      Горбачев          жылға
                                      атындағы шахта)   өтпелі
                                      1. Оқшауланған    кезең.
                                      бөгет салу        дер)
                                      2. Күндізгі
                                      үстіңгі қабатқа
                                      шығуға болатын
                                      тау-кен орнының
                                      үстіне жабылған
                                      қондырғы.
                                      3. Бұзылған
                                      жерлерді
                                      шұрайландыру
                                      1 шахта
                                      "Қарағандыкөмір"
                                      АООТ (бұрынғы
                                      "Байжанов"
                                      атындағы шахта)
                                      1. Оқшауланған
                                      бөгет салу
                                      2. Күндізгі
                                      үстіңгі қабатқа
                                      шығуға болатын
                                      тау-кен орнының
                                      үстіне жабылған
                                      қондырғы.
                                      3. Бұзылған
                                      жерлерді
                                      шұрайландыру

3                                     "Абай көмір LTD"  2002     ЭМРМ
                                      АООТ              жыл
                                      ("Трансэнерго"    бойына
                                      ЖШС бұрынғы N 5   (2003
                                      "Долинская"       жылға
                                      атындағы шахта)   өтпелі
                                      1. Оқшауланған    кезең.
                                      бөгет салу        дер)
                                      2. Күндізгі
                                      үстіңгі қабатқа
                                      шығуға болатын
                                      тау-кен орнының
                                      үстіне жабылған
                                      қондырғы.
                                      3. Ұңғымаларды
                                      жою
                                      4. Жер бетіндегі
                                      ғимараттар мен
                                      құрылыстарды бұзу.
                                      "Қарағандышахта.   2002     ЭМРМ
                                      тарату" РМК        жыл
                                      пайдалану          бойына
                                      шығындары

                                      "Метан"            2002     ЭМРМ
                                      бағдарламасы:      жыл
                                      таратылған және    бойына
                                      таратылатын
                                      шахталардағы
                                      газдың
                                      атмосфераға шығу
                                      орнын түгендеу;
                                      2) газдың
                                      жағдайын және
                                      атмосфераға
                                      шығатын жері бар
                                      тесіктердің
                                      мөлшерін бақылау
                                      жөніндегі жұмысты
                                      жүргізу;
                                      3) газ шығудың
                                      алдын алу жөнінде
                                      ұсыныстар әзірлеу;
                                      4) газды бұру
                                      жөніндегі тәжірибе
                                      жұмыстарын
                                      орындау
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
---------------------------------------------------------------------------
          Іс-шаралардың атауы         !        Күтілетін нәтижелер
---------------------------------------------------------------------------
N 1 "Арман" ЖШС-де тарату жұмыстарын    Жобаға сәйкес тарату жұмыстарының
жүргізу                                 екінші сатысының 1-кезегін аяқтау
 

     "Қарағандыкөмір" АООТ N 1, 2, 3         Жобаға сәйкес "Қарағандыкөмір" АООТ
шахталарында (бұрынғы "Кировская",      N 1, 2 шахталарында (бұрынғы
"Горбачева", "Байжанов" атындағы        "Кировская", "Горбачева",
шахт.) тарату жұмыстарын жүргізу        "Байжанов" атындағы шахт.) жер асты
                                        жұмыстарының 1-сатысын аяқтау    

"Абай Көмір LTD" АООТ                   Жобаға сәйкес жер асты
("Трансэнерго" ЖШС бұрынғы N 5          жұмыстарының 1-кезегін аяқтау
"Долинская" атындағы шахта)
тарату жұмыстарын жүргізу                                       

"Метан" бағдарламасы                    Таратылған және таратылатын
                                        шахталардағы газдың атмосфераға
                                        шығу орнын түгендеу;
                                        газдың жағдайын және атмосфераға
                                        шығатын жері бар тесіктердің
                                        мөлшерін бақылауды қамтамасыз ету
                                        жөніндегі жұмысты жүргізу;
                                        газ шығудың алдын алу жөнінде
                                        ұсыныстар әзірлеу;
                                        газды бұру жөніндегі тәжірибе
                                        жұмыстарын орындау.
---------------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101      
қаулысына 15-қосымша     

      ЕСКЕРТУ. 15-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18 N 101v қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Өнімді бөлу туралы келісімдерде мемлекет
мүдделерін білдіру" 038 республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 647 220 мың (алты жүз қырық жеті миллион екі жүз жиырма мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350 заң күшi бар Жарлығының 6-бабының 2-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi туралы ереженiң 11-тармағының 11)-19) тармақшалары.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Өнім бөлу келісіміндегі мемлекет мүдделерін толыққанды білдіру, Каспий қайраңының қазақстандық бөлігi бойынша мұнай операцияларына арналған келiсiм-шарттар мен конкурстарды дайындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Өнім бөлу келісіміндегі сапалық мониторингін іске асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      038         Өнім бөлу          1. Оңтүстік         Жыл  Энергетика
                   келісіміндегі      Каспий және       ішінде және
                   мемлекет           Қарашығанақ мұнай        минералдық
                   мүдделерін ұсыну   газ конденсаттық         ресурстар
                                      кен орны                 министрлігі
                                      жөніндегі Өнім
                                      бөлу келісімін
                                      орындау жөніндегі
                                      мониторингі;
                                      2. Каспий қайраңының
                                      қазақстандық бөлiгi
                                      бойынша мұнай операцияларына
                                      арналған келiсiм-шарттар мен
                                      конкурстарды дайындау;
                                      3.<*>
                                      4. Консультанттарды
                                      тарту
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Өнiмдi бөлу туралы екi келiсiмде және Каспий қайраңының қазақстандық бөлiгi бойынша мұнай операцияларына арналған конкурстарда мемлекет мүдделерiнiң сақталуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы   
25 қаңтардағы N 101    
қаулысына 16-қосымша   

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 041 "Технологиялық сипаттағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 992367 мың теңге (тоғыз жүз тоқсан екi миллион үш жүз алпыс жетi мың).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық базасы: Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы" 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңының 3-бабы; "Республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 26 мамырдағы N 434 қаулысы ; "1999-2003 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасы тау-кен-металлургиялық кешенiнiң тұрақты жұмыс iстеуiн және стратегиялық басымдықтарын дамытуды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасының негiзгi тапсырмалары мен көрсеткiштерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 8 қаңтардағы N 15 қаулысы ; "1999-2003 жылдарға арналған "Қазақстанда атом энергетикасын дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасының негiзгi тапсырмалары мен көрсеткiштерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 наурыздағы N 235 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысының 3.9.1.6.-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 26 қыркүйектегi N 1452-90қ қаулысы; "2001-2005 жылдарға арналған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелер үшiн радиоэлектрондық аспаптар мен құралдар әзiрлеу, жасау және дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасын бекiту туралы" 2000 жылғы 29 желтоқсандағы N 1956 қаулысы ; "Ақпаратты қорғау саласында ғылыми зерттеулер жүргiзу мен техникалық әзiрленiмдер бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 2 сәуiрдегi N 433 қаулысы , Қазақстан Республикасының Ғылым министрлiгi - Ғылым академиясы мен Ресей ғарыш агенттігi арасындағы "Протон" ЗТ ұшырудың қоршаған ортаға зиянды әсерiн азайтуға бағытталған қызмет туралы 1997 жылғы 5 тамыздағы келiсiм.
      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өндiрiстiк-техникалық мақсаттағы бәсекелесуге қабiлеттi өнiм шығару жөнiндегi технологияларды әзiрлеу және iске асыру, жоғары технологиялық және ғылыми сыйымды өндiрiстердi дамыту, салаларды қайта жарақтандыруды және өнеркәсiп салаларын дамыту бағдарламасын ғылыми қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының аумағында "Протон" зымыран тасығыштарын пайдалана отырып жүзеге асырылатын зымыран-ғарыштық қызметтің экологиялық проблемаларын шешу.
      Ескерту. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:
      бәсекелесуге қабiлеттi өнiм шығаруды қамтамасыз ететiн түстi және қара металлургияның рудалы және техногендiк шикiзатын кешендi пайдалануға арналған ресурстар мен энергияны үнемдеушi, экологиялық таза технологиялар мен жабдық жасау және өткiзу;
      тау-кен-металлургиялық кешенiндегi жер қойнауын пайдалану процестерiн стратегиялық басқару жүйелерiн әзiрлеу;
      тау-кен-металлургиялық кешенi қызметiнiң экологиялық қауiпсiздiгiн арттыруды қамтамасыз ету;
      жасалған ғылыми-техникалық өнiмдi шағын және орта бизнес кәсiпорындарында iске асыру;
      радиоактивтiк ластанған жерлердi шаруашылық мақсатта пайдаланудың негiзгi ережелерiн әзiрлеу;
      ядролық физика мен радиациялық материал жүргiзу жөнiндегi жаңа деректердi, тез және жылу нейтрондарындағы реакторлардың қауiпсiздiгi жөнiндегi жаңа нәтижелердi алу;
      ядролық және радиациялық технологиялар мен тәсілдердiң халық шаруашылығында қолданылуын қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасы үшiн ядролық профиль мамандарын әзiрлеудi жүзеге асыру;
      республиканың мемлекеттiк басқару органдары мен өнеркәсiптiк кешенiн ақпараттық-телекоммуникациялық қамтамасыз ету жөнiндегi жүйелiк жобаларды әзiрлеу және iске асыру;
      ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерге арналған отандық өндiрiстiң аспаптық-құрал-сайман паркiн құру;
      электрондық карталарды пайдалана отырып геоақпараттық технологияларды құру және дамыту;
      мемлекеттiң қорғаныстық қабiлетi мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында радиоэлектрондық кешендер, жүйелер мен құралдар жасап шығару;
      Қазақстанның ұжымдасуы жоғары мұнайын кешендi пайдалану негiзiнде мұнай-химия өнеркәсiбiне арналған шала өнiмдер өндiрудiң технологияларын әзiрлеу;
      көмiрсутегi шикiзатын тереңде қайта өңдеу жөнiндегi технологиялар мен жабдықтарды игеру;
      жоғары технологиялық импорт алмастырушы және экспортқа бағытталған мұнай-химия өндiрiстерiн ұйымдастыру;
      ақпаратты қорғаудың аппараттық құралдарын, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын, ақпаратты қорғау құралдарын аттестациялау мен сертификаттау жөнiндегi ғылыми-әдiстемелiк материалдарды әзiрлеу жөнiндегi жобалау-конструкторлық құжаттаманы әзiрлеу;
      Протон" зымыран тасығыштарын ұшыру әсерiнің салдарын талдау, Қазақстан Республикасының аумағында "Протон" зымыран тасығыштары пайдаланылатын аудандардың экологиялық жай-күйiн бағалау және болжау, "Протон" зымыран тасығыштары пайдаланылатын аудандардағы экологиялық жағдайды жақсарту жөніндегi ұсыныстарды әзiрлеу және iске асыру.
      Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның     !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(шағын бағдарла. !асыру ! орындау.
    !       !коды !ның) атауы        !маны) іске асыру !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі        !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
       41          Технологиялық      Технологиялық       Жыл  Қазақстан
                   сипаттағы          сипаттағы          бойы  Республика.
                   қолданбалы ғылыми  қолданбалы ғылыми        сының Энер.
                   зерттеулер         зерттеулер -             гетика және
                                      Қазақстан                минералдық
                                      Республикасы             ресурстар
                                      Үкіметінің               министрлігі
                                      қаулыларымен
                                      бекітілген
                                      өндірістік-
                                      техникалық
                                      мақсаттағы
                                      бәсекелесуге
                                      қабілетті өнім
                                      шығару жөніндегі
                                      технологияларды
                                      әзірлеу және іске
                                      асыру жөніндегі
                                      7 бағдарлама,
                                      Қазақстан
                                      Республикасы
                                      Үкіметінің
                                      қаулыларымен
                                      бекітілген
                                      тапсырмаларға
                                      және халықаралық
                                      келiсiмдерге
                                      сәйкес жоғары
                                      технологиялық
                                      және ғылыми
                                      сыйымды
                                      өндірістерді
                                      дамыту, салаларды
                                      технологиялық
                                      қайта
                                      жарақтандыруды
                                      және өнеркәсіп
                                      салаларын дамыту
                                      бағдарламасын
                                      ғылыми қамтамасыз
                                      ету Қазақстан
                                      Республикасының
                                      аумағында "Протон"
                                      зымыран тасығыштарын
                                      пайдалана отырып
                                      жүзеге асырылатын
                                      зымыран-ғарыштық
                                      қызметтiң экологиялық
                                      проблемаларын шешу.
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Бюджеттiк бағдарламаның орындалуы нәтижесiнде бағдарламалардың сатылары орындалатын болады:
      түстi және қара металлургияның рудалы және техногендiк шикiзатын кешендi пайдалануға арналған ресурстарды және энергияны үнемдеушi, экологиялық таза технологиялар мен жабдық жасалатын болады;
      тау-кен-металлургиялық кешенiндегi жер қойнауын пайдалану процестерiн стратегиялық басқару жүйелерi әзiрленетiн болады;
      тау-кен-металлургиялық кешенi қызметiнiң экологиялық қауiпсiздiгiн арттыру қамтамасыз етiлетiн болады;
      радиоактивтiк ластанған жерлердi шаруашылық мақсатта пайдаланудың негiзгi ережелерi әзiрленетiн болады;
      ядролық физика мен радиациялық материал жүргiзу жөнiндегi жаңа деректердi, тез және жылу нейтрондарындағы реакторлардың қауiпсiздiгi жөнiндегi жаңа деректер алынатын болады;
      халық шаруашылығында қолдану үшiн ядролық және радиациялық технологиялар мен тәсілдер әзiрленетiн болады;
      республиканың мемлекеттiк басқару органдары мен өнеркәсiптiк кешенiн ақпараттық-телекоммуникациялық қамтамасыз ету жөнiндегi жүйелiк жобалар әзiрленетiн болады;
      электрондық карталарды пайдалана отырып геоақпараттық технологиялар әзiрленетiн болады;
      мемлекеттің қорғаныстық қабiлетi мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында радиоэлектрондық кешендер, жүйелер мен құралдар әзiрленетiн болады;
      көмiрсутегi шикiзатын тереңде қайта өңдеу жөнiндегi технологиялар әзiрленетiн болады;
      өндiру мен кен орындарының мұнай беруiн арттыру процестерiн шапшаңдатуға арналған отандық импорт алмастырушы техника мен материалдар әзiрленетiн болады;
      ақпаратты қорғаудың аппараттық құралдарын, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын, ақпаратты қорғау құралдарын аттестациялау мен сертификаттау жөнiндегi ғылыми-әдiстемелiк материалдарды әзiрлеу жөнiндегi жобалау-конструкторлық құжаттама әзiрленетiн болады;
      гептилдің сорбциялық және миграциялық қасиеттерiн, ауа-райының жағдайына, топырақтың тұрпатына және оның физикалық-химиялық сипаттарына, гептилдің табиғи объектілердегi тотығу және жиналу өнiмiне қарай ыдырау жағдайларына байланысты оның булануын, тұрақтылығын, жымдасуын зерделеу жөніндегi зерттеулер жүргiзілдi.
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.29. N 101b қаулысымен .

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнің 2002 жылғы      
25 қаңтардағы N 101        
қаулысына 17-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Жойылған шахталар қызметкерлерінің
денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру жөніндегі
"Қарағандышахтжою" РМК міндеттемелерін орындау" 050
республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 64000 мың (алпыс төрт миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 47 тарауы (Негізгі бөлім).
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру төлемі.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      050         Жойылған шахталар  Жойылған шахталар  2002  Энергетика
                   қызметкерлерінің   қызметкерлерінің   жыл   және
                   денсаулығына       зиянның (1995     ішінде минералдық
                   келтірілген        жылғы индексация.        ресурстар
                   зиянның орнын      сыз) орнын толтыру       министрлігі
                   толтыру жөніндегі  жөніндегі ай
                   "Қарағандышахтжою" сайынғы төлемдері
                   РМК
                   міндеттемелерін
                   орындау
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: 2001 жылғы 1 қараша қалпы бойынша 918 адам санына жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру төлемдерін іске асыру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнің 2002 жылғы     
25 қаңтардағы N 101      
қаулысына 18-қосымша     

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Лицензиялардың функцияларын орындау"
079 республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8828 мың (сегіз миллион сегіз жүз жиырма сегіз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 көкектегі Заңының 5-бабы; Қазақстан Республикасы "Атом энергиясын пайдалану туралы" 1997 жылғы 14 көкектегі Заңының 11-бабы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 17 көкектегі N 2201 қаулысын іске асыру туралы" 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: лицензиялық шарттарын сақтауын бақылау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: энергетика және минералдық ресурстар саласында іс-әрекет түрлері бойынша квалификациялық талаптарды бекітуге лицензия беру және инспекция өткізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      079         Лицензиялардың     1. Лицензиялық           Энергетика
                   функцияларын       іс-әрекетпен ай.   жыл   және
                   орындау            налысатын үміт.   ішінде минералдық
                                      керлердің алдын          ресурстар
                                      ала инспекциялар         министрлігі
                                      өткізу;
                                      2. Лицензия алу
                                      үшін тапсырылған
                                      құжаттардың
                                      сараптамасы;
                                      3. Лицензияларды
                                      ресімдеу;
                                      4. Лицензиаттармен
                                      лицензиялық
                                      шарттар орындалуын
                                      тексерулер
                                      (инспекция) өткізу
                                      - 80 тексеру;
                                      5. Лицензия
                                      бланктеріне
                                      тапсырыс жасау -
                                      150 бланк.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: лицензиялық шарттарды сақтауын тиімді бақылау қамтамасыз ететін салалар бойынша лицензияларды шығару; өндірістік қауіпсіздік деңгейін көтеру.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 19-қосымша    

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Энергетика
және минералдық ресурстар министрлігінің есептеу және ұйымдастыру
техникасымен қамтамасыз ету"
603 республикалық бюджеттiк бағдарлама
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7000 мың (жеті миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің мәселелері" 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік қызметті тиімді орындау үшін Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің есептеу және ұйымдастыру техникасымен техникалық қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қазіргі компьютерлік техникалық құралдарды және ұйымдастыру техникасын алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1      603         Қазақстан          1. Министрлікті    2002  Энергетика
                   Республикасының    қазіргі компьютер. жыл   және
                   Энергетика және    лік техникасымен  ішінде минералдық
                   минералдық         қамтамасыз ету:          ресурстар
                   ресурстар          компьютерлер - 27,       министрлігі
                   министрлігінің     принтерлер - 14,
                   есептеу және       үздіксіз қуат көзі
                   ұйымдастыру        - 17, коммутатор -
                   техникасымен       2
                   қамтамасыз ету     2. Министрлікті
                                      жүйелік бағдарла.
                                      малық қамтамасыз
                                      етумен қамтамасыз
                                      ету - 1 пакет
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Бюджеттік бағдарламаны орындауында министрліктің атқаратын қызметін тиімді және оперативті орындалуына қамтамасыз етеді, техникалық жабдықтар және бағдарламалық құралдар алынады.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің 2002 жылғы    
25 қаңтардағы N 101     
қаулысына 20-қосымша    

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 040 "Өздiгiнен ағатын ұңғымаларды
жою және консервациялау" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 601017 мың теңге (алты жүз бiр миллион он жетi мың).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 56-бабының 1.2-тармағы; "Қазақстан Республикасында пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезiндегi жер қойнауын қорғаудың бiрыңғай ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 21 шiлдедегi 1019 қаулысының ІІ бөлiмiнiң 139-тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарлама қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жер қойнауын және қоршаған ортаны мұнайлық, радиациялық және химиялық ластанудың алдын алу мен жою және су ресурстарының ысырабын қысқарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Каспий теңiзi алып жатқан аймақтағы мұнай ұңғымаларын зерделеу, байқап көру, құлықтағы мұнайлық ұңғымаларын, құрамында жоғары радионуклидтерi бар, сондай-ақ Қазақстанның оңтүстiк аймағындағы жоғарғы дебиттi ағылып жатқан тұщы сулы өздiгiнен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою, жер асты суларының ысырабын қысқарту, қазiргi заманғы технологиялық талаптарға жауап беретiн отандық жылжымалы бұрғылау жабдықтарын жасау және пайдалану, жою жұмыстарын жүргiзу үшiн мұнай және өздiгiнен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау жөнiнде әдiстемелiк басшылықтар мен нормативтiк-құқықтық базаны құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Рет.!Бағдар.!Бағдарламаның атауы!Бағдарламаны іске асыру!Жүзеге!Жауапты
N  ! коды  !                   !жөніндегі іс-шаралар   !асыру !орындау.
    !       !                   !                       !мерзім! шылар
    !       !                   !                       !дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1  !   2   !          3        !            4          !   5  !     6
---------------------------------------------------------------------------
1      40    Өздігінен ағатын    1) теңіз алабындағы      2002  Энергетика
             ұңғымаларды жою     мұнай ұңғымаларын тек.   жыл   және
             және                серу әдістемесі мен жою        минералдық
             консервациялау      ережелерін әзірлеу және        ресурстар
                                 бекіту - 2 дана;               министрлігі
                                 2) су басқан аймақтағы   2002  (бұдан әрі
                                 40 өнімді авариялық,     жыл   - ЭМРМ)
                                 өнімді мұнай
                                 ұңғымаларын тексеру;
                                 3) 3110 өздігінен        2002    ЭМРМ
                                 ағатын гидрогеологиялық  жыл
                                 ұңғымалардың гидрогео.
                                 логиялық және
                                 техникалық жай-күйін
                                 тексеру, анықтау,
                                 олардың жер қойнауына
                                 ықпалын бағалау;
                                 4) 34 мұнай және 42      2002    ЭМРМ
                                 өздігінен ағатын         жыл
                                 гидрогеологиялық
                                 ұңғымаларды жою және
                                 консервациялау,
                                 ластанған жер
                                 учаскелерін қалпына
                                 келтіру;
                                 5) базалық               2002    ЭМРМ
                                 конструкторлық-          жыл
                                 технологиялық
                                 құжаттаманы пысықтау,
                                 мұнай және өздігінен
                                 ағатын гидрогеологиялық
                                 ұңғымаларды жою және
                                 консервациялау үшін
                                 арналған жылжымалы
                                 бұрғылау қондырғысын
                                 даярлаудың бірінші
                                 кезеңі.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: құрлықтағы 34 мұнай және 42 өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымалар жойылады, 924 мың шаршы м. Алаңда мұнай өнімдерімен, радионуклидтармен ластанған жер учаскелерін қалпына келтіру (сауықтыру) жүргізіледі, мұнай және өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау үшін отандық жылжымалы бұрғылау қондырғысының конструкторлық-технологиялық құжаттамасы әзірленетін болады, мұнай және өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау жөніндегі әдістемелік басшылықтар жасалатын болады.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнің 2002 жылғы      
25 қаңтардағы N 101       
қаулысына 21-қосымша      

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі

2002 жылға арналған 037 "Уран кеніштерiн консервациялау және жою,
техногендiк қалдықтарды көму"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 310 398 мың (үш жүз он миллион үш жүз тоқсан сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық базасы: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халық денсаулығы" Мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы 4153 Жарлығының 1.2. тарауы; "Уранкеніштарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1998 жылғы 21 желтоқсандағы N 1311 қаулысы ; "Уран өндіруші кәсіпорындарды консервациялауды және уран кен орындарын пайдаға асыру салдарын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 25 шілдедегi N 1006 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: таратылатын уран өндiрушi кәсіпорындардың аудандарындағы халық пен қоршаған ортаның радиациялық қауіпсiздігін қамтамасыз ету, пайдаланылған ампульдық иондаушы сәуле шығару көздерiнен радиациялық сәуле алуды болдырмау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: уран кеніштерiн консервациялау және жою, бағдарлама аумағын белгiлеу және кенiштердің өнеркәсiптiк алаңдарында орналасқан техногендiк уран қалдықтарын көму, өңделген ампульдық иондаушы сәуле шығару көздерiн көму.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
  N !Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың  !Бағдарламаны     !Іске  ! Жауапты
    ! коды  !бағд.!(кіші бағдарлама. !(кіші бағдарлама.!асыру ! орындау.
    !       !коды !лардың) атауы     !ны) іске асыру   !мерзім! шылар
    !       !     !                  !жөніндегі іс-    !дері  !
    !       !     !                  !шаралар          !      !
---------------------------------------------------------------------------
  1 !   2   !  3  !         4        !         5       !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
                   Уран кеніштерін    Іс-шараларды       2002  Энергетика
                   консервациялау     орындау бойынша    жыл   және
                   мен тарату,        қызмет көрсету.          минералдық
                   техногендік        лердің төлемі            ресурстар
                   қалдықтарды көму                            министрлігі

                                      1. N 5 Кенбасқар.
                                      масының N 12
                                      кенішін консерва.
                                      циялауды аяқтау
                                      (Грачевское кен
                                      орны - 33,4 мың
                                      м3 РАО)
                                      2. N 4 Кенбасқар.  2002  Энергетика
                                      масының N 3        жыл   және
                                      кенішін консерва.        минералдық
                                      циялауды аяқтау          ресурстар
                                      (Шапақ және              министрлігі
                                      Қамысты кен
                                      орындары - жұмысты
                                      жалғастыру, 21,9
                                      мың м3 РАО)
                                      3. N 4 Кенбасқар.  2002  Энергетика
                                      масының N 1, 2     жыл   және
                                      кеніштерін тарату        минералдық
                                      (Есіл кен орны -         ресурстар
                                      жұмысты жалғастыру,      министрлігі
                                      27,0 мың м3 РАО)
                                      1. Қосащы кен      2002  Энергетика
                                      орнын тарату       жыл   және
                                      (жұмысты бастау -        минералдық
                                      82,0 мың м3 РАО)         ресурстар
                                                               министрлігі

                                      1. Шығыс кенішін   2002  Энергетика
                                      тарату             жыл   және
                                      (жұмысты бастау -        минералдық
                                      12,30 мың м3 РАО)        ресурстар
                                                               министрлігі
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
---------------------------------------------------------------------------
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі!           Күтілетін нәтижелер
     іс-шаралардың атауы         !
---------------------------------------------------------------------------
1  N 5 кен басқармасының N 12      Жұмыстардың аяқталу нәтижесiнде
   кенішін консервациялауды        өнеркәсiп алаңдарының аумақтары,
   аяқтау (Грачев кен орыны)       кеніш кешенiнiң ғимараттары мен үстiңгі
                                   құрылыстары толығымен
                                   залалсыздандырылады, тау-кен орындары
                                   консервацияланады, тауарлы уран
                                   кендерi аз барлық үйінділерi жабылатын
                                   болады.

                                   Объект консервацияланатын және
                                   Ведомствоаралық комиссияға берiлетiн
                                   болады.

2  N 4 кен басқармасының N 3       2002 жылы кеніштiң өнеркәсiп
   кенішін консервациялауды        алаңдарының аумақтары (14,6 га)
   аяқтау (Шақпақ және Қамысты     залалсыздандырылатын, тауары аз кен
   кеніштері)                      үйiндiлерi (12,7 мың м3) жабылатын
                                   болады және НРО үйiндiсiнде (9,2 мың
                                   м3) тауарлық кендi көму аяқталатын
                                   болады. Шақпақ және Салқынкөл
                                   өзендерiнің ластанған бөлiгiнің
                                   контуры бойынша (458 м) қоршалатын
                                   бөгет жасалынатын болады.

3  N 1 және N 2 кеніштерді тарату  N 6 шахтаның, N 2 кеніштің (270 мың м3)
   (Есіл кен орыны)                тауары аз кен үйiндiлерiн шұрайландыру
                                   және N 1, 2, 4, 6 және 8 (51,0 га)
                                   шахталарының өнеркәсiп алаңдарының
                                   аумақтарын залалсыздандыру аяқталады.

4  Қосащы кен орнын                Кен орындарын консервациялау жөніндегi
   консервациялау                  жұмыстардың жалпы көлемiнің 50%
                                   орындау жоспарланады: 1 үйiндiнi
                                   (78,0 мың м3) шұрайландыру және N 2
                                   шахтаның өнеркәсіп алаңдарының (5,6 га)
                                   залалсыздандыру жоспарланады.    

5  Восточный кенішін тарату        Шахталардың 3 ұңғысын жою және сүзгілік
                                   далаларды (132,0 га) шұрайландыру,
                                   тауарлық кенi аз және шоғырлы
                                   сiлтiсiздендiрудің (1230 мың м3) аралас
                                   үйiнділердi тегістеу.
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 22-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.04.01. N 101a қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
2002 жылғы 25 қаңтардағы        
N 101 қаулысына 22-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімгері

2002 жылға арналған 035 "Мырғалымсай кен орнының кеніштерін
таратуға дайындық және тарату" республикалық
бюджеттік бағдарламасының
Паспорты

      1. Құны: 507 859 мың (бес жүз жеті миллион сегіз жүз елу тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық базасы: "Кентаукеніштарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 4 қарашадағы N 1488 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мырғалымсай кен орнының кеніштерін тарату.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Мырғалымсай кен орнының кеніштерін таратуға дайындық және тарату жөніндегі жұмыстарды жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Бағ. !Бағдарламалардың атауы !Бағдарламаны   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!дар. !(кіші бағдарламалар)   !іске асыру     !асыры.!орындаушылар
!коды   !лама.!                       !жөніндегі      !лу    !
!       !ның  !                       !іс-шаралар     !мер.  !
!       !коды !                       !(кіші бағдарла.!зімде.!
!       !     !                       !малар)         !рі    !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4           !        5      !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1.  035    000   Мырғалымсай кен орны.  Іс-шараларды     2002  Энергетика
                 ның кеніштерін тара.   орындау бойынша  жыл   және мине.
                 туға дайындық және     қызмет көрсету.        ралдық ре.
                 тарату                 лердің төлемі:         сурстар
                                                               министрлігі
                                        1. Жобалау-із.
                                        дестіру жұмыстары:
                                        тарату жұмыстарын
                                        орындау үшін жұмыс
                                        құжаттамасы

                                        2. Кентау қала.  2002  Энергетика
                                        сын ауыз сумен   жыл   және мине.
                                        қамтамасыз ету         ралдық ре.
                                        үшін "Біресек"         сурстар
                                        учаскесінде пай.       министрлігі
                                        ланушылық ұңғыма.
                                        ларын бұрғылау -
                                        2 ұңғыма.

                                        3. Хантағы қал.  2002  Энергетика
                                        дықтарды сақтау  жыл   және мине.
                                        қоймасын консер.       ралдық ре.
                                        вациялау - 45 га       сурстар
                                                               министрлігі

                                        4. ГПП-1 кіші    2002  Энергетика
                                        станциясынан     жыл   және мине.
                                        "Гормолзавод"          ралдық ре.
                                        35/6 кв кіші стан.     сурстар
                                        циясына жүктеме.       министрлігі
                                        лерді аудару:
                                        - трансформатор.
                                        ларды сатып алу
                                        - 2 дана;
                                        - ОРУ электр
                                        күштік жабдық;
                                        - 27 км. ЖЖ салу
                                        және басқа да
                                        жұмыстар.    

                                        5. ЭЦВ-12-250-   2002  Энергетика
                                        140 маркалы ма.  жыл   және мине.
                                        лынғыш насоста.        ралдық ре.
                                        рын трубалармен        сурстар
                                        (7 дана) сатып         министрлігі
                                        алу және монтаждау
                                        6. Мырғалымсай   2002  Энергетика
                                        кен орнын тара.  жыл   және мине.
                                        туға дайындық          ралдық ре.
                                        кезінде кеніштерді     сурстар
                                        қолдау жөніндегі       министрлігі
                                        пайдалану шығыста.
                                        ры, оның ішінде
                                        шығыстар түрлері
                                        бойынша:
                                        - жалақы - 313 адам;
                                        - іссапарлық
                                        шығыстар - 1200
                                        адам/күн;
                                        - материалдарды
                                        сатып алу - мойын.
                                        тіректер 1300 дана,
                                        көтергіш тораптарды
                                        тексеру және жөндеу
                                        15 дана, датчиктер
                                        және басқалар
                                        - 1670 дана;
                                        - электр энергиясы
                                        - 59612,9 мың кВт-сағ.
_________________________________________________________________________
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      1. Таратылатын объектілерге арналған жұмыс құжаттамасын әзірлеу.
      2. Жабылатын ауыз сумен жабдықтаудың жер асты көзінің орнына Кентау қаласын ауыз сумен қамтамасыз ету.
      3. Хантағы қалдықтарды сақтау қоймасын консервациялау - 45 га.
      4. "Гормолзавод" 35/6 кв кіші станциясын пайдалануға беру.
      5. Қоршаған ортаны қорғау комитеті бекіткен жобаға (2002 жылғы 22 қаңтардағы N 09-09Ж) сәйкес техникалық қажеттіліктерге арналған суды айдау үшін 7 насос сатып алу.
      6. Орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2002 год Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2002 года N 101

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые паспорта республиканских бюджетных программ Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2002 год согласно приложениям 1-22.
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 1 апреля 2002 г. N 101a.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Приложение 1             
к постановлению Правительства     
Республики Казахстан         
от 25 января 2002 года N 101      

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
030 "Прикладные научные исследования в области
энергетики и нефтедобычи" на 2002 год

      1. Стоимость: 59180 тысяч (пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 5, 7 Закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года Z990438_ "Об электроэнергетике"; статьи 3, 4, 5, 6, 9, 12 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года Z970210_ "Об энергосбережении"; постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2001 года N 649 P010649_ "Об утверждении Программы восстановления и развития химической и нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2001-2002 годы" (пункт 10 и пункт 11 Плана мероприятий по реализации программы); статья 3 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года Z010225_ "О науке"; Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 1998 года N 3834 U983834_ "О мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: разработка основных документов по вопросам развития энергетики и нефтедобычи.
      5. Задачи бюджетной программы:
      Создание системы постоянного контроля за качеством электрической и тепловой энергии в Республике Казахстан. Обеспечение нормативно- техническими документами энергопредприятий Республики Казахстан.
      Обеспечение надежности энергоснабжения и безопасности при эксплуатации установок энергопредприятиями.
      Разработка перспективного топливно-энергетического баланса Республики Казахстан на период до 2010 года с учетом места и роли республики на рынке энергоресурсов и обеспечения энергетической безопасности.
      Разработка стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на период до 2015 года, позволяющей обеспечить потребности растущей экономики в топливе и энергии, снизить энергоемкость производства и в целом затраты общества на свое энергообеспечение.
      Разработка основных направлений развития нефтяной, газовой, нефтехимической и химической отраслей промышленности, предусматривающих развитие действующих и создание новых высокотехнологичных нефтехимических и химических производств на основании проведенного маркетинга, обеспечивающих добычу и глубокую переработку углеводородного сырья, с выпуском конкурентоспособной продукции.
      Разработка нормативных правовых актов в нефтяной, газовой, нефтехимической и химической отраслях промышленности.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1.  030        Прикладные
               научные
               исследования
               в области
               энергетики и
               нефтедобычи
          30   Выпуск       Обеспечение нормативно-  В течение Министерство
               противоава-  техническими документами 2002 года энергетики и
               рийных,      энергопредприятий                  минеральных
               эксплуата-   республики по вопросам             ресурсов
               ционных и    надежности и безопасности          (далее-МЭМР)
               методичес-   эксплуатации установок
               ких          электроэнергии в
               указаний     соответствии с основными
               по вопросам  требованиями (12
               надежности   документов)
               и безопас-
               ности
               эксплуата-
               ции
               установок
               по
               производст-
               ву, передаче
               и распреде-
               лению
               электри-
               ческой и
               тепловой
               энергии
---------------------------------------------------------------------------
         31    Разработка   1. Разработать окончательный В течение    МЭМР
               перспектив-  вариант топливно-             2002 года
               ного         энергетического баланса
               топливно-    (1-ТЭБ)
               энергетичес- 2. Разработать стратегию
               кого         развития отраслей топливно-
               баланса на   энергетического комплекса
               период до    (начальный этап)
               2010 года и
               стратегии
               развития
               топливно-
               энергети-
               ческого
               комплекса
               Республики
               Казахстан до
               2015 года
---------------------------------------------------------------------------
         033   Пересмотр и  1. Правила устройства        В течение    МЭМР
               разработка   электроустановок - 1         2002 года
               нормативно-  документ
               технической
               документации
               в области
               электроэнер-
               гетики
---------------------------------------------------------------------------
         034   Прикладные   1. Разработка Программы      В течение    МЭМР
               научные      развития нефтяной отрасли    2002 года
               исследования промышленности Республики
               по развитию  Казахстан на 2003-2010 годы
               нефтегазово- 2. Разработка Программы      В течение    МЭМР
               го комплекса развития газовой отрасли     2002 года
               и нефтехимии промышленности Республики
                            Казахстан на 2003-2010 годы
                            3. Разработка Программы      В течение    МЭМР
                            развития нефтехимической     2002 года
                            и химической отраслей
                            промышленности Республики
                            Казахстан на 2003-2010 годы
                            4. Разработка нормативной    В течение    МЭМР                             правовой базы и технической  2002 года
                            документации деятельности
                            предприятий газовой,
                            нефтяной, нефтехимической и
                            химической отраслей
                            промышленности Республики
                            Казахстан (7 документа)

      <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

             7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: 12 методических указаний по вопросам надежности и безопасности эксплуатации установок по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии соответствующих стандарту; разработанный топливно-энергетический баланс до 2010 года, что позволит сбалансировать топливно-энергетические ресурсы республики с потребностью в них; начальный этап разработки Топливно-энергетического комплекса; Правила устройства электроустановок - 1 документ; Программа развития нефтяной отрасли промышленности Республики Казахстан на 2003-2010 годы, утверждаемая решением Правительства Республики Казахстан; Программа развития газовой отрасли промышленности Республики Казахстан на 2003-2010 годы, утверждаемая решением Правительства Республики Казахстан; Программа развития нефтехимической и химической отраслей промышленности Республики Казахстан на 2003-2010 годы, утверждаемая решением Правительства Республики Казахстан; приведение нормативных правовых актов в газовой, нефтяной, нефтехимической и химической отраслях промышленности Республики Казахстан в соответствие с изменившейся структурой управления, учетом изменений и уточнений ряда ГОСТ, на которых базируются данные документы - 5 документов. <*>

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

Приложение 2               
к постановлению Правительства      
Республики Казахстан          
от 25 января 2002 года N 101      

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
033 "Освоение Амангельдинской группы месторождений
газа" на 2002 год

      1. Стоимость: 2600000 тысяч (два миллиарда шестьсот миллионов) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года  Z010273_   "О республиканском бюджете на 2002 год".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение газом промышленных предприятий и населения южного региона Республики Казахстан путем установления запасов газа и пуска в эксплуатацию месторождения Амангельды.
      5. Задачи бюджетной программы: опытно-промышленное освоение Амангельдинской группы месторождений газа.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   033        "Освоение    1. Завершение проектных, В течение Министерство
               Амангель-    геологоразведочных и     года      энергетики и
               динской      геофизических работ;               минеральных
               группы       2. Бурение и испытание            ресурсов
               месторожде-  скважин;
               ний газа"    3. Строительно-монтажные
                            работы магистрального
                            газопровода, в том числе
                            закуп трубной продукции
                            и оборудования линейной
                            части;
                            4. Ликвидация ранее
                            пробуренных скважин

      <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
      1) акты выполненных работ по вышеуказанным мероприятиям по освоению Амангельдинского месторождения;
      2) привлечение софинансирования проекта инвесторами.

Приложение 3               
к постановлению Правительства      
Республики Казахстан          
от 25 января 2002 года N 101    

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
043 "Проведение конкурсов инвестиционных программ"
на 2002 год

      1. Стоимость: 3 000 тысяч (три миллиона) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 41-2 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 U962828_ "О недрах и недропользовании"; статья 8-2 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 28 июня 1995 года N 2350 U952350_ "О нефти"; пункт 8 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 января 2000 года N 108 P000108_ "Об утверждении Правил предоставления права недропользования в Республике Казахстан"; подпункт 11) пункта 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 133 P010133_ "Вопросы Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: предоставление права недропользования в Республике Казахстан, включая права на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе из техногенных образований, находящихся в государственной собственности.
      5. Задачи бюджетной программы: организация проведения конкурсов инвестиционных программ, проведение конкурса, рассмотрение конкурсных предложений, подведение итогов конкурса и выявление победителя конкурса.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   043        Проведение   1. Объявление конкурса    6 раз в Министерство
               конкурсов    инвестиционных программ   течение энергетики и
               инвестицион- через средства массовой   года    минеральных
               ных          информации согласно               ресурсов
               программ     перечню контрактных               (далее-МЭМР)
                            территорий (месторождений),
                            утвержденному
                            постановлением
                            Правительства Республики
                            Казахстан - 6
---------------------------------------------------------------------------
2.                          2. Уведомление участников В течение     МЭМР
                            конкурса о приобретении   2002 года
                            геологической информации  по мере
                            и подачи конкурсных       подготовки
                            предложений.              геологи-
                                                      ческой
                                                      информации
---------------------------------------------------------------------------
                            3. Организация работы     В течение     МЭМР
                            комиссии по проведению    года по мере
                            конкурсов, подведение     поступления
                            результатов конкурса и    конкурсных
                            их публикация в средствах предложений
                            массовой информации - 6.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: по результатам проведения конкурса инвестиционных программ на получение права недропользования будут выявлены победители конкурса, с которыми будут заключены контракты на недропользование с Компетентным органом Правительства Республики Казахстан (Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан).

Приложение 4            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101   

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
045 "Формирование геологической информации"
на 2002 год

      1. Стоимость: 64645 тысяч (шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2001 года N 232 P010232_ "Вопросы Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов"; пункты 8, 9, 12, 20, 21, 23, 26 P970106_ Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года N 106.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: анализ состояния минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан; геоинформационное обеспечение и регистрация недропользования; государственный статистический учет результатов деятельности недропользователей; хранение и предоставление в пользование информации о недрах; создание и ведение государственного компьютерного банка данных о недрах.
      5. Задачи бюджетной программы: ведение государственного баланса запасов месторождений полезных ископаемых; осуществление контроля за выполнением недропользователями контрактных условий, за соблюдением установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию; контроль за соблюдением порядка консервации и ликвидации объектов недропользования; статистический учет результатов недропользования; государственное хранение и предоставление в пользование геологической информации; государственный учет геологической, геофизической и другой изученности территории Республики Казахстан, ведение государственного компьютерного банка данных о недрах; компьютерная архивация геолого-геофизических материалов; создание нормативной правовой базы по геоинформационному обеспечению, хранению, обработке информации о недрах и недропользовании.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программы   !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!граммы)     !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   45        "Формирование 1) Содержание Республи-  в течение Министерство
              геологической канского центра геологи- 2002 года энергетики и
              информации".  ческой информации в                минеральных
         30   Республиканс- пределах утвержденной              ресурсов
              кий центр     штатной численности - 71           Республики
              геологической единица                            Казахстан
              информации                                       (далее-МЭМР)
                            2) ведение государствен-
                            ных балансов запасов
                            полезных ископаемых;
                            3) осуществление         в течение
                            сбора, хранения и        2002 года
                            предоставления в
                            пользование информации
                            о недрах и
                            недропользовании;
                            4) организация и          в течение
                            осуществление мониторинга  2002 года
                            лицензионных и контрактных
                            условий недропользовате-
                            лями, статистический учет
                            результатов недропользо-
                            вания по формам 1-ЛКУ;
                            5) создание компьютерных  в течение
                            технологий, ведение       2002 года
                            автоматизированных баз
                            данных в области недр и
                            недропользования;
                            6) ведение государствен-  в течение      МЭМР
                            ных кадастров             2002 года
                            месторождений и проявлений
                            полезных ископаемых;
                            7) подготовка соглашений  в течение      МЭМР
                            на приобретение           2002 года
                            геологической информации;
                            8) осуществление          в течение      МЭМР
                            информационного            2002 года
                            обеспечения по объектам
                            и субъектам недропользова-
                            ния, участие в
                            согласовании проектов
                            Контрактов на недрополь-
                            зование;
                            9) в пределах своей       в течение      МЭМР
                            компетенции осуществление 2002 года
                            методического руководства
                            деятельностью террито-
                            риальных управлений охраны
                            и использования недр;
                            10) организация и          в течение     МЭМР
                            проведение конкурсов       2002 года
                            на закупки компьютерного
                            оборудования, технологий
                            и других услуг;
                            11) подготовка и выдача    в течение     МЭМР
                            Горных и Геологических     2002 года
                            отводов;
                            12) государственная        в течение      МЭМР
                            регистрация работ          2002 года
                            по геологическому
                            изучению, регистрация
                            планов геологических
                            исследований, ведение
                            геологической и
                            геофизической изученности;
                            13) создание нормативной    в течение      МЭМР
                            правовой базы по            2002 года
                            геоинформационному
                            обеспечению, хранению,
                            обработке информации о
                            недрах и недропользовании.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
      1) ведение государственных балансов месторождений полезных ископаемых - 90 балансов;
      2) статистический учет результатов недропользования ежеквартальные статистические отчеты;
      3) государственный учет геологической, геофизической изученности недр Республики Казахстан;
      4) создание нормативной правовой базы по геоинформационному обеспечению, хранению, обработке информации о недрах и недропользовании.

Приложение 5            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
046 "Государственное геологическое изучение"
на 2002 год

      1. Стоимость: 470206 тысяч (четыреста семьдесят миллионов двести шесть тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 18 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 "О недрах и недропользовании"; пункт 4.6.2.4 P000367_ Плана мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года N 367.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: создание современной геологической основы для выявления площадей, перспективных на открытие месторождений полезных ископаемых; определение прогнозных ресурсов различных видов минерального сырья, как основы выявления месторождений полезных ископаемых; укрепление минерально-сырьевой базы Республики Казахстан; получение прироста запасов полезных ископаемых и его оценка.
      5. Задачи бюджетной программы: проведение региональных геологосъемочных, геофизических, гидрогеологических работ с целью создания современной картографической основы для поисков месторождений полезных ископаемых: составление геологических, гидрогеологических, геофизических карт, позволяющих обеспечить опережающее развитие минерально-сырьевой базы, создание прогнозно-металлогенической основы для определения направления поисков полезных ископаемых; проведение поисково-оценочных работ с целью получения прироста запасов полезных ископаемых и его оценки.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !подпрограммы!подпрограммы             !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!            !                         !зации  !
  !     !раммы!            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   46         Государствен-                                   Министерство
               ное                                             энергетики и
               геологическое                                   минеральных
               изучение                                        ресурсов
         30    Региональные 1) геологическое         в течение Республики
               и геолого-   доизучение масштаба      2002 года Казахстан
               съемочные    1:200000 на площади                (далее-МЭМР)
               работы       41,5 тыс.кв.км., 8
                            листов масштаба
                            1:200000;
                            2) региональные          в течение   МЭМР
                            геолого-геофизические    2002 года
                            работы - 131,5 пог. км;
                            3) региональные          в течение   МЭМР
                            гидрогеологические       2002 года
                            работы на площади 14,3
                            тыс.кв.км;
---------------------------------------------------------------------------
2  46    31    Поисково-    1) поисково-оценочные    в течение   МЭМР
               оценочные    работы на площади 230    2002 года
               работы       кв. км;

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: в результате выполнения программы в 2002 году будет получена современная геологическая основа на площади 41,5 тыс. кв. км (8 листов геологических карт масштаба 1:200000, 8 листов геофизических карт масштаба 1:200000), позволяющая проводить целенаправленные поисковые работы с целью выявления месторождений полезных ископаемых; на площади 14,3 тыс. кв. км будет произведена оценка водоносности территорий Семипалатинского полигона, Приаралья (5 листов гидрогеологических карт масштаба 1:200000) и их экологическая обстановка; будут выделены участки общей площадью не менее 200 кв.км, перспективные на выявление месторождений полезных ископаемых; определены прогнозные ресурсы категорий Р1 + Р2 + РЗ важнейших видов минерального сырья (золота - не менее 9 тыс.тонн, меди - не менее 250 млн. тонн, свинца - не менее 130 млн. тонн, цинка - не менее 160 млн. тонн) по всей территории Казахстана; обеспечен прирост запасов золота - 4,5-5,0 тонн, тантала - 0,5 тыс. тонн; проведены поисково-оценочные работы на площади 230 кв. км.

Приложение 6            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
047 "Мониторинг недр и недропользования"
на 2002 год

      1. Стоимость: 479421 тысяч (четыреста семьдесят девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 56, 58, 59 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 "О недрах и недропользовании"; пункты 8, 9, 12, 13, 19 Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года N 106.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: определение реальной сырьевой базы основных полезных ископаемых Республики Казахстан (агрономические руды, уран, тантал, ниобий, хром, никель и углеводородное сырье) на основе геолого-экономической переоценки ведущих месторождений в современных экономических условиях; разработка, создание и эксплуатация единой компьютерной технологии сбора, учета, системного анализа всей информации о недрах для решения задач прогнозирования и управления минерально-сырьевой базой (МСБ) Республики Казахстан; изучение режима и баланса подземных вод и опасных геологических процессов, оценки использования и учет подземных вод для решения задач государственного управления подземными водами и состоянием недр; применение новейших программных средств и компьютерных технологий для ведения баз данных мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов; создание методических руководств, нормативно-правовой базы в области мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов.
      5. Задачи бюджетной программы: анализ государственного баланса запасов полезных ископаемых, анализ прогнозных ресурсов полезных ископаемых, прогноз развития производства конечной продукции до 2030 года, анализ геополитического состояния минерально-сырьевой базы полезных ископаемых с отображением основных товарных потоков: тенденции, прогноз и возможное влияние на развитие минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан; создание базы данных для мониторинга МСБ Республики Казахстан на основе справочно-аналитической системы; интеграция баз данных справочно-аналитической системы с информационными системами других ведомств и государств; упорядоченный доступ к геолого-экономической информации с учетом режимных требований; подготовка опережающих технико-экономических показателей (ТЭП) по участкам недр, входящих в перечень, утверждаемый Правительством Республики Казахстан, для проведения конкурса инвестиционных программ; наблюдения за количественными и качественными параметрами подземных вод и опасных геологических процессов, анализ и оценка состояния подземных вод и недр, прогноз их изменения; создание информационной компьютерной системы государственного мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов; применение новейших программных средств технологий для ведения баз данных мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов; создание методических руководств, нормативно-правовой базы в области мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   47         Мониторинг                            в течение Министерство
               недр и                                2002 года энергетики и
               недропользо-                                    минеральных
               вания                                           ресурсов
                                                               Республики
                                                               Казахстан
                                                               (далее-МЭМР)
2   47   30    Мониторинг   1) прогноз развития      в течение    МЭМР
               минерально-  минерально-сырьевого     2002 года
               сырьевой     комплекса Республики
               базы и       Казахстан и моделиро-
               недрополь-   вание состояния мине-
               зования      рально-сырьевой базы на
                            период до 2030 года.
                            Полезные ископаемые:
                            хром, никель, тантал,
                            ниобий, уран,
                            агрономические руды;
---------------------------------------------------------------------------
                            2) прогноз развития       в течение    МЭМР
                            минерально-сырьевого      2002 года
                            комплекса Республики
                            Казахстан и моделирование
                            состояния минерально-
                            сырьевой базы на период
                            до 2030 года
                            (углеводородное сырье);
---------------------------------------------------------------------------
                            3) подготовка опережающих  в течение    МЭМР
                            технико-экономических      2002 года
                            показателей (ТЭП) по
                            участкам недр, входящих в
                            перечень, утверждаемый
                            Правительством РК, для
                            проведения конкурса
                            инвестиционных программ;
---------------------------------------------------------------------------
                            4) мониторинг минерально-  в течение    МЭМР
                            сырьевой базы РК на основе  2002 года
                            справочно-аналитической
                            системы (САС) МСБ РК в
                            2001-2005 годах;
---------------------------------------------------------------------------
                            5) ведение мониторинговых  в течение    МЭМР
                            баз данных и карт по       2002 года
                            лицензионным и тендерным
                            объектам;
---------------------------------------------------------------------------
                            6) составление технико-     в течение   МЭМР
                            экономического обоснования  2002 года
                            (ТЭО) освоения месторождений
                            твердых полезных ископаемых
                            вдоль трассы строящейся
                            железной дороги
                            Хромтау-Алтынсарино;
---------------------------------------------------------------------------
                            7) издание ежегодных        в течение   МЭМР
                            аналитических обзоров и     2002 года
                            справочников по отраслям
                            производства для
                            государственных
                            учреждений -
                            Правительства, Парламента,
                            заинтересованных
                            министерств.
---------------------------------------------------------------------------
3   47   31    Мониторинг   1) ведение мониторинга       в течение   МЭМР
               подземных    подземных вод на             2002 года
               вод и        государственной сети за
               опасных      состоянием недр, режимом
               геологичес-  и балансом подземных вод;
               ких
               процессов
---------------------------------------------------------------------------
                            2) восстановление            в течение   МЭМР
                            законсервированных и         2002 года
                            ликвидированных пунктов
                            наблюдений - 330 скважин;
---------------------------------------------------------------------------
                            3) создание баз данных       в течение   МЭМР
                            мониторинга подземных вод    2002 года
                            и опасных геологических
                            процессов с применением
                            новейших программных средств;
--------------------------------------------------------------------------
                            4) создание методических     в течение   МЭМР
                            руководств, нормативной      2002 года
                            правовой базы в области
                            мониторинга подземных вод и
                            опасных геологических
                            процессов.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
      1) промежуточный отчет по 3 видам полезных ископаемых реальной сырьевой базы;
      2) 7 отчетов по изучению режима и баланса, состояния и рационального использования подземных вод по областям;
      3) кадастр подземных вод, источников загрязнения, истощения и иного воздействия на подземные воды;
      4) осуществление режимных наблюдений и государственный контроль состояния недр и охраны подземных вод от загрязнения на 4235 пунктах наблюдений;
      5) создание методических руководств, нормативной правовой базы в области мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов (6 руководств и инструкций). <*>

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

Приложение 7           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
065 "Поисково-разведочные работы по изысканию
дополнительных источников водообеспечения г. Астаны"
на 2002 год

      1. Стоимость: 62873 тысячи (шестьдесят два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: пункт 3 Плана мероприятий "Улучшение снабжения населения питьевой водой" U984153_ Государственной программы "Здоровье народа", утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 16 ноября 1998 года N 4153.
      3. Источник финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: выявление подземных водоисточников для дополнительного водообеспечения г. Астаны.
      5. Задачи бюджетной программы: доразведка Нуринского месторождения подземных вод; поисково-разведочные работы на Волгодоновском участке.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программы   !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!            !                         !зации  !
  !     !раммы!            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   65     -   Поисково-    1) доразведка Нуринского в течение Министерство
               разведочные  месторождения подземных  2002 года энергетики и
               работы по    вод;                               минеральных
               изысканию                                       ресурсов
               дополни-                                        Республики
               тельных                                         Казахстан
               источников                                      (далее-МЭМР)
               водообес-
               печения
               г.Астаны
                            2) поисково-разведочные   в течение  МЭМР
                            работы на Волгодоновском  2002 года
                            участке.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: отчет о запасах Нуринского месторождения подземных вод, а также предварительная оценка запасов на прилегающих к нему площадях, в том числе на перспективном Волгодоновском участке.

Приложение 8            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
066 "Прикладные научные исследования в области
геологии и использования недр" на 2002 год

      1. Стоимость: 83869 тысяч (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 3 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке"; подпункт 11) пункта 11 Положения о Комитете геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2001 года N 232 "Вопросы Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: проведение научно-технических разработок, обеспечивающих качественное проведение различных видов геологоразведочных и сопутствующих им работ.
      5. Задачи бюджетной программы: создание научно-технической базы для улучшения состояния минерально-сырьевого потенциала Республики Казахстан; составление геодинамических моделей и научная разработка закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых; создание перспективных технологий подсчета запасов полезных ископаемых; разработка конструкторско-технологической документации передвижной гидрофицированной буровой установки для бурения глубиной 1200 метров; разработка методических руководств и нормативной правовой базы геологических исследований.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программы   !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!            !                         !зации  !
  !     !раммы!            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   66     -   Прикладные   1) составление           в течение Министерство
               научные      специализированных карт- 2002 года энергетики и
               исследова-   40 шт.;                            минеральных
               ния в                                           ресурсов
               области                                         Республики
               геологии и                                      Казахстан
               использования                                   (далее-МЭМР)
               недр
                            2) оценка состояния и    в течение МЭМР
                            прогноз развития         2002 года
                            минерально-сырьевой
                            базы - 10 отчетов;
                            3) разработка            в течение  МЭМР
                            конструкторско-          2002 года
                            технологической
                            документации
                            передвижной
                            гидрофицированной
                            буровой установки
                            для бурения глубиной
                            1200 метров;
                            4) разработка
                            инструкций - 10 штук.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: специализированные карты геологического содержания в объеме 40 штук; 10 отчетов по оценке состояния и прогнозу развития минерально-сырьевой базы; 10 инструкций, определяющих порядок проведения и сметного нормирования геологоразведочных работ; конструкторско-технологическая документация - 1 документ.

Приложение 9            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
500 "Сопровождение информационной системы о недрах и
недропользователях" на 2002 год

      1. Стоимость: 56929 тысяч (пятьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 55-61 и 69 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 "О недрах и недропользовании"; подпункты 6)-9) пункта 10 Положения о Комитете геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2001 года N 232 "Вопросы Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан"; пункт 8 Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года N 106; пункт 1 P001449_ Правил создания и ведения Единой системы государственных кадастров природных объектов Республики Казахстан на основе цифровых геоинформационных систем, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2000 года N 1449.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: создание и развитие государственного компьютерного банка информации о недрах и недропользовании Республики Казахстан.
      5. Задачи бюджетной программы: разработка рабочего макета компьютерного банка данных и его апробация; разработка прикладных компьютерных программ к банку данных; наполнение банка данных фактической геологической информацией.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программы   !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!            !                         !зации  !
  !     !раммы!            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   500        Сопровожде-  1) совершенствование     в течение Министерство
               ние информа- автоматизированной сис-  2002 года энергетики и
               ционной      темы учета балансов                минеральных
               системы о    полезных ископаемых                ресурсов
               недрах и     (твердые полезные                  Республики
               недропользо- ископаемые, углеводород-           Казахстан
               вателях      ное сырье);                        (далее-МЭМР)
                            2) совершенствование     в течение
                            информационного банка    2002 года
                            гравиметрических данных
                            по Республике Казахстан;
                            3) совершенствование     в течение
                            информационного банка    2002 года
                            сейсмо-разведочной
                            изученности по
                            территории Республики
                            Казахстан (Прикаспийский
                            регион. Листы: М-38; М-39;
                            М-40; К-39);
                            4) создание системы      в течение
                            государственного         2002 года
                            компьютерного банка
                            информации о недрах
                            Республики Казахстан:
                            разработка структур и
                            средств формирования
                            массивов информации банка
                            данных, разработка
                            действующего макета банка
                            данных;
                            5) оцифровка исходной    в течение
                            сейсмической информации  2002 года
                            аналоговой регистрации по
                            Западному Казахстану;
                            6) формирование          в течение
                            автоматизированных баз   2002 года
                            данных и адаптация их в
                            среде "Клиент-сервер":
                            цифровые карты
                            геологического содержания,
                            цифровые топографические
                            основы, мониторинг
                            недропользования
                            (лицензии, контракты,
                            недропользователи),
                            государственный
                            мониторинг недр
                            (кадастры), геологическая
                            и геофизическая
                            изученность;
                            7) оцифровка (архивация) в течение
                            паспортов кадастров      2002 года
                            месторождений полезных
                            ископаемых, текстов
                            геологических отчетов.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
      1) компьютерный макет банка данных, апробированный на геологических материалах Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и территориального управления "Система управления базами данных";
      2) прикладные компьютерные программы для банка данных (учет балансов твердых полезных ископаемых по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью) - 2 программы;
      3) дополнение серверной базы данных центрального хранения разделом кадастры - 1 программа;
      4) оцифровка (архивация) геолого-геофизических материалов паспортов кадастра месторождений - 500 паспортов, текстов геологических отчетов - 200 отчетов.

Приложение 10            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
601 "Создание информационно-коммуникационной системы
мониторинга исполнения лицензионных и контрактных условий в сфере
недропользования" на 2002 год

      1. Стоимость: 15000 тысяч тенге (пятнадцать миллионов тенге).
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 6 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 28 июня 1995 года N 2350 U952350_ "О нефти"; подпункт 8) пункта 1, подпункт 1) пункта 2 статьи 8 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 U962828_ "О недрах и недропользовании"; статьи 24-25 Закона Республики Казахстан от 15 июля 1997 года Z970160_ "Об охране окружающей среды"; пункт 12-13 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года N 106 P970106_ "Об утверждении Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан"; пункт 3.7.1.6. P000367_ Плана мероприятий по реализации Программы действий Правительства РК на 2000-2002 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года N 367; пункт 36 P010674_ Плана мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2001 года N 674; подпункт 9) пункта 11 P010133_ Положения о Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 133.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: создание единой информационной системы мониторинга недропользования Республики Казахстан.
      5. Задачи бюджетной программы: всесторонняя оценка эффективности работы недропользователей, в том числе экономическая оценка последствий нарушений недропользователями лицензионно-контрактных условий.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   601        Создание     1. Разработка и создание В течение Министерство
               информацион- программно-технической   2002 года энергетики и
               но-          базы передачи и обмена             минеральных
               контрольной  информации в рамках                ресурсов
               системы      "Система управления базой          Республики
               мониторинга  данных - мониторинг                Казахстан
               исполнения   недропользования" (далее-          (далее-МЭМР)
               лицензионных СУБД-мониторинг
               и контракт-  недропользования).
               ных условий
               в сфере
               недропользо-
               вания
---------------------------------------------------------------------------
                            2. Разработка структуры  В течение     МЭМР
                            "СУБД-мониторинг         2002 года
                            недропользования".
---------------------------------------------------------------------------
                            3. Разработка и создание В течение     МЭМР
                            системы 4-го уровня -    2002 года
                            "Система управления базой
                            данных лицензионно-
                            контрактных условий -
                            анализ недропользования".
---------------------------------------------------------------------------
                            4. Персональные компьютеры
                            - 15 единиц, принтеры - 9
                            единиц, сканер офисный - 4
                            единицы, сканер для поточного
                            сканирования с автоподачей -
                            1 единица; источники
                            бесперебойного питания - 10
                            единиц, факс - 2 единицы,
                            телефоны - 4 единицы, свич
                            автоматический - 6 единиц,
                            модем - 15 единиц.

      <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
      1) создание "СУБД-мониторинг недропользования" позволит повысить эффективности мониторинга в сфере недропользования. В 2002 году планируется создание программно-технической базы единого информационного пространства с Комитетом геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, разработка механизма защиты национальных интересов и безопасности Республики Казахстан в сфере недропользования в рамках "СУБД-мониторинг недропользования" и разработка критериев-характеристик действия каждого лицензионно-контрактного условия (ЛКУ) в целом в рамках системы 4-го уровня "Система управления базой данных лицензионно-контрактных условий - анализ недропользования";
      2) приобретение оборудования: компьютеры - 15 единиц, принтеры - 9 единиц, сканер офисный - 4 единицы, сканер для поточного сканирования с автоподачей - 1 единица; источники бесперебойного питания - 10 единиц, факс - 2 единицы, телефоны - 4 единицы, свич автоматический - 6 единиц, модем - 15 единиц. <*>

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

      Приложение 11           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
600 "Развитие информационной системы о недрах и
недропользователях" на 2002 год

      1. Стоимость: 2000 тысяч (два миллиона) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 69 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, "О недрах и недропользовании" от 27 января 1996 года N 2828; подпункты 6)-9) пункта 10 Положения о Комитете геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2001 года N 232.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: материально-техническое обеспечение территориальных управлений охраны и использования недр, подведомственных Комитету геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, в рамках государственного компьютерного банка информации о недрах и недропользователях Республики Казахстан.
      5. Задачи бюджетной программы: приобретение современного компьютерного оборудования и программных средств для территориальных управлений охраны и использования недр, которые обеспечивают территориальный уровень структуры государственного компьютерного банка информации о недрах и недропользователях Республики Казахстан.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!            !                         !зации  !
  !     !раммы!            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   600    -   Развитие     Обеспечение террито-     В течение Министерство
               информацион- риальных управлений      2002 года энергетики и
               ной          охраны и использования             минеральных
               системы о    недр компьютерным                  ресурсов
               недрах и     оборудованием и                    Республики
               недрополь-   программными средствами -          Казахстан
               зователях    81 единиц

      <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: приобретение следующих материально-технических средств: сервер - 1 штука, принтеры сетевые - 3 штуки, миникоммутаторы сетевые - 3 штуки, маршрутизатор сетевой - 1 штука, модем сетевой - 1 штука, кабели сетевые - 2 бухты, платы сетевые - 20 штук, розетки сетевые - 50 штук. <*>

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

Приложение 12            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
602 "Обеспечение вычислительной и организационной техникой
Республиканского центра геологической информации"
на 2002 год

      1. Стоимость: 9892 тысяч (девять миллионов восемьсот девяносто две тысячи) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: подпункт 7) пункта 11 "Положения о Комитете геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2001 года N 232.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: материально-техническое обеспечение Республиканского центра геологической информации "Казгеоинформ" (далее - РЦГИ), автоматизация процесса обработки данных мониторинга недропользования.
      5. Задачи бюджетной программы: приобретение современного компьютерного оборудования, организационной техники и программного обеспечения для РЦГИ "Казгеоинформ".
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программы   !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!            !                         !зации  !
  !     !раммы!            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   602    -   Обеспечение  1) обеспечение РЦГИ      в течение Министерство
               вычислитель- "Казгеоинформ" современ- 2002 года энергетики и
               ной          ной компьютерной и                 минеральных
               техникой и   организационной техникой-          ресурсов
               организа-    46 единица;                        Республики
               ционной                                         Казахстан
               техникой     2) обеспечение РЦГИ      в течение
               Республикан- "Казгеоинформ" современ- 2002 года
               ского центра ными стандартными
               геологичес-  программно-математичес-
               кой          кими средствами - 6
               информации   пакета.

      <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: приобретение следующих материально-технических средств: персональные компьютеры с мониторами - 23 штуки, цветные мониторы - 5 штук, копировальная машина - 1 штука, сканер - 1 штука, принтеры - 5 штук, источники бесперебойного питания - 2 штуки, коммутатор сетевой - 4 штуки, кабели сетевые - 4 бухты, маршрутизатор сетевой - 1 штука, программное обеспечение - 6 пакетов. <*>

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

Приложение 13           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
001 "Административные затраты" на 2002 год

      1. Стоимость 298305 тысяч (двести девяносто восемь миллионов триста пять тысяч) тенге. <*>

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 25 марта 2001 года N 575 U010575_ "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета"; постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 39 P020039_ "Об утверждении лимитов штатной численности".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, ведомств и их территориальных подразделений, для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.
      5. Задачи бюджетной программы: содержание аппаратов Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, ведомств и их территориальных подразделений.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   001        Администра-
               тивные
               затраты
---------------------------------------------------------------------------
2   001   001  Аппарат      Содержание центрального  в течение Министерство
               центрального аппарата Министерства    2002 года энергетики и
               органа       энергетики и минеральных           минеральных                             ресурсов,                          ресурсов
                            комитета, Комитета по
                            атомной энергетике,
                            Комитета геологии и охраны
                            недр в пределах
                            утвержденного лимита
                            штатной численности в
                            количестве 329 единиц
---------------------------------------------------------------------------
3.       002   Аппараты     Содержание территориаль- в течение Министерство
               террито-     ных органов в пределах   2002 года энергетики и
               риальных     утвержденного лимита               минеральных
               органов      штатной численности в              ресурсов
                            количестве 272 единиц

      <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
      Качественное и своевременное выполнение возложенных на Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан функций.

Приложение 14            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
032 "Закрытие шахт Карагандинского угольного бассейна"
на 2002 год

      1. Стоимость: 533499 тысяч (пятьсот тридцать три миллиона четыреста девяносто девять тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 1995 года N 1415 P951415_ "О вопросах реорганизации структуры Государственной холдинговой компании "Карагандауголь"; постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1999 года N 1479 P991479_ "О дальнейшем закрытии нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: закрытие шахт Карагандинского угольного бассейна.
      5. Задачи бюджетной программы: Выполнение мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   032        Закрытие     N 1 ТОО "Арман"          В течение Министерство
               шахт Кара-   1. Устройство перекрытий 2002 года энергетики и
               гандинского  над горными выработками, (этапы    минеральных
               угольного    имеющими выход на дневную перехо-  ресурсов
               бассейна     поверхность.              дящие    (далее-МЭМР)
                                                      на
                                                      2003 год)
                            2. Разборка зданий и
                            сооружений на поверхности.
                            3. Рекультивация
                            нарушенных земель
---------------------------------------------------------------------------
2.                          шахты N 1, 2 АООТ       В течение   МЭМР
                            "Карагандакомир"        2002 года
                            (бывшая шахта           (этапы
                            "Кировская", им.        переходящие
                            Горбачева)              на 2003 год)
                            1. Возведение
                            изоляционных перемычек.
                            2. Устройство перекрытий
                            над горными выработками,
                            имеющими выход на
                            дневную поверхность.
                            3. Рекультивация
                            нарушенных земель.
                            Шахта N 3 АООТ
                            "Карагандакомир" (бывшая
                            шахта, им. Байжанова)
                            1. Возведение
                            изоляционных перемычек.
                            2. Устройство перекрытий
                            над горными выработками,
                            имеющими выход на дневную
                            поверхность.
                            3. Рекультивация нарушенных
                            земель.
---------------------------------------------------------------------------
3.                          Шахта ТОО "Абай Комир LTD" В течение  МЭМР
                            (TOO "Трансэнерго" бывшая  2002 года
                            шахта "Долинская" N 5)     (этапы пе-
                            1. Возведение изоляционных  реходящие
                            перемычек.                 на 2003 год)
                            2. Устройство перекрытий
                            над горными выработками,
                            имеющими выход на дневную
                            поверхность.
                            3. Ликвидация скважин.
                            4. Разборка зданий и
                            сооружений на поверхности
---------------------------------------------------------------------------
4.                          Эксплуатационные затраты   В течение  МЭМР
                            РГП "Карагандаликвидшахт"  2002 года
---------------------------------------------------------------------------
5.                          Программа "Метан":         В течение  МЭМР
                            1) Инвентаризация          2002 года
                            местоположений выхода
                            газа в атмосферу на
                            ликвидированных и
                            ликвидируемых шахтах;
                            2) Проведение работ по
                            обеспечению контроля за
                            газовой обстановкой и
                            содержанием устьев
                            выработок, имеющих
                            выходы в атмосферу;
                            3) разработка рекомендаций
                            по предотвращению выхода
                            газа;
                            4) выполнение
                            экспериментальных работ по
                            отводу газа.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

          Наименование мероприятия    !     Ожидаемые результаты
---------------------------------------------------------------------------
Проведение ликвидационных работ на      Завершение 1 очереди второго
шахтах N 1 ТОО "Арман",                 этапа ликвидационных работ в
                                        соответствии с проектом
---------------------------------------------------------------------------
Проведение ликвидационных работ на      Завершение 1 этапа подземных
шахтах N 1,2,3 АООТ "Карагандакомир"    работ на шахтах N 1,2 АООТ
(бывшая шахта "Кировская", им.          "Карагандакомир" (бывшая Горбачева, им. Байжанова)               Кировская, Горбачева) в
                                        соответствии с проектом
---------------------------------------------------------------------------
Проведение ликвидационных работ на      Завершение 1 этапа подземных
шахтах ТОО "Абай Комир LTD" (TOO        работ в соответствии с проектом
"Трансэнерго" бывшая шахта
"Долинская" N 5)
---------------------------------------------------------------------------
Программа "Метан"                       Инвентаризация местоположений
                                        выхода газа в атмосферу на
                                        ликвидированных и
                                        ликвидируемых шахтах;
                                        проведение работ по обеспечению
                                        контроля за газовой обстановкой и
                                        содержанием устьев выработок,
                                        имеющих выходы в атмосферу;
                                        разработка рекомендаций по
                                        предотвращению выхода газа;
                                        выполнение экспериментальных работ
                                        по отводу газа.

Приложение 15            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
038 "Представление интересов государства в Соглашениях о
разделе продукции" на 2002 год

      1. Стоимость: 647 220 тысяч (шестьсот сорок семь миллионов двести двадцать тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: пункт 2 статьи 6 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 28 июня 1995 года N 2350 "О нефти", подпункты 11)-19) пункта 11 Положения о Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 133. <*>

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .
      3. Источники финансирования: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: полноценное представление интересов государства в Соглашениях о разделе продукции, подготовка контрактов и конкурсов на нефтяные операции по казахстанской части каспийского шельфа. <*>

      Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .
      5. Задачи бюджетной программы: осуществление качественного мониторинга в Соглашениях о разделе продукции.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
    038        Представле-  1. Мониторинг за         В течение Министерство
               ние интере-  исполнением Соглашений   года      энергетики и
               сов госу-    о разделе продукции по             минеральных
               дарства в    Северному Каспию и                 ресурсов
               Соглашениях  Карачаганакскому
               о разделе    нефтегазоконденсатному
               продукции    месторождению;
                            2. Подготовка контрактов
                            и конкурсов на нефтяные
                            операции по казахстанской
                            части каспийского шельфа

                            3. (исключен)
                            4. Привлечение
                            консультантов.

      <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

        7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: обеспечение соблюдения интересов государства в двух Соглашениях о разделе продукции и в конкурсах на нефтяные операции по казахстанской части каспийского шельфа. <*>

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2002 г. N 101в .

Приложение 16           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
041 "Прикладные научные исследования
технологического характера" на 2002 год

      1. Стоимость: 992367 тысяч (девятьсот девяносто два миллиона триста шестьдесят семь тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 3 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года Z010225_ "О науке"; постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 26 мая 1993 года N 434 P930434_ "О Республиканских целевых научно-технических программах"; постановление Правительства Республики Казахстан от 8 января 1999 года N 15 P990015_ "Об утверждении основных заданий и показателей Республиканской целевой научнотехнической программы "Научно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и стратегических приоритетов развития горнометаллургического комплекса Республики Казахстан на 1999-2003 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 1999 года N 235 P990235_ "Об утверждении основных заданий и показателей Республиканской целевой научно-технической программы "Развитие атомной энергетики в Казахстане" на 1999-2003 годы"; пункт 3.9.1.6. постановления Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года N 367 P000367_ "О плане мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2000 года N 1452-90с; постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года N 1956 P001956_ "Об утверждении республиканской целевой научно-технической программы "Разработка, создание и развитие радиоэлектронных приборов и средств для информационно-телекоммуникационных систем" на 2001-2005 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2001 года N 433 P010433_ "Об утверждении Программы проведения научных исследований и технических разработок в области защиты информации, Соглашение между Министерством науки - Академией наук Республики Казахстан и Российским космическим агентством о деятельности, направленной на уменьшение вредного влияния запусков РН "Протон" на окружающую среду от 5 августа 1997 года".
       Сноска. Пункт 2 с дополнениями - постановлением Правительства РК от 29 июля 2002 года N 101б.
      3. Источники финансирования: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: разработка и реализация технологий по выпуску конкурентоспособной продукции производственно-технического назначения, развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, научное обеспечение технологического перевооружения отраслей и Программ развития отраслей промышленности, решение экологических проблем ракетно-космической деятельности, осуществляемой с использованием ракетоносителей "Протон" на территории Республики Казахстан.
       Сноска. Пункт 4 с дополнениями - постановлением Правительства РК от 29 июля 2002 года N 101б.
      5. Задачи бюджетной программы:
      создание и реализация ресурсо- и энергосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для комплексного использования рудного и техногенного сырья цветной и черной металлургии, обеспечивающие выпуск конкурентоспособной продукции;
      разработка системы стратегического управления процессами недропользования в горно-металлургическом комплексе;
      обеспечение повышения экологической безопасности функционирования горно-металлургического комплекса;
      реализация созданной научно-технической продукции на предприятиях малого и среднего бизнеса;
      разработка основных правил использования в хозяйственных целях радиоактивно-загрязненных земель;
      получение новых данных по ядерной физике и радиационному материаловедению, новых результатов по безопасности реакторов на быстрых и тепловых нейтронах;
      обеспечение применения в народном хозяйстве ядерных и радиационных технологий и методов;
      осуществление подготовки специалистов ядерного профиля для Республики Казахстан;
      разработка и реализация системных проектов по информационно- телекоммуникационному обеспечению органов госуправления и промышленного комплекса республики;
      формирование приборно-инструментального парка отечественного производства для информационно-коммуникационных систем;
      создание и развитие геоинформационных технологий с использованием электронных карт;
      создание радиоэлектронных комплексов, систем и средств в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства;
      разработка технологий производства полупродуктов для нефтехимической промышленности на основе комплексного использования высоковязких нефтей Казахстана;
      освоение технологий и оборудования по глубокой переработке углеводородного сырья;
      организация высокотехнологичных импортозамещающих и экспортноориентированных нефтехимических производств;
      разработка проектно-конструкторской документации по разработке аппаратных и средств защиты информации, программных средств защиты информации, научно-методических материалов по аттестации и сертификации средств защиты информации;
      анализ последствий воздействия запусков ракетоносителей "Протон", оценка и прогноз экологического состояния районов эксплуатации ракетоносителей "Протон" на территории Республики Казахстан, разработка и реализация предложений по улучшению экологической обстановки в районах эксплуатации ракетоносителей "Протон".
      Сноска. Пункт 5 с дополнениями - постановлением Правительства РК от 29 июля 2002 года N 101б.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
      Сноска. Пункт 6 с изменениями и дополнениями - постановлением Правительства РК от 29 июля 2002 года N 101б.

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
     41        Прикладные   Прикладные научные       В течение Министерство
               научные      исследования технологи-  года      энергетики и
               исследования ческого характера - 7              минеральных
               технологи-   программ по разработке             ресурсов
               ческого      и реализации технологий            Республики
               характера    по выпуску конкурентоспо-          Казахстан
                            собной продукции
                            производственно-технического
                            назначения, развитие
                            высокотехнологичных и
                            наукоемких производств,
                            научное обеспечение
                            технологического
                            перевооружения отраслей и
                            Программ развития отраслей
                            промышленности, решение
                            экологических проблем ракетно-
                            космической деятельности,
                            осуществляемой с
                            использованием ракетоносителей
                            "Протон" на территории
                            Республики Казахстан, в
                            соответствии с заданиями,
                            утвержденными постановлениями
                            Правительства Республики
                            Казахстан и международными
                            соглашениями

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы.
      В результате реализации бюджетной программы будут выполнены этапы программ:
      созданы ресурсо- и энергосберегающие, экологически чистые технологии и оборудования для комплексного использования рудного и техногенного сырья цветной и черной металлургии;
      разработана система стратегического управления процессами недропользования в горно-металлургическом комплексе;
      обеспечено повышение экологической безопасности функционирования горно-металлургического комплекса;
      разработаны основные правила использования в хозяйственных целях радиоактивно-загрязненных земель;
      получены новые данные по ядерной физике и радиационному материаловедению, новые результаты по безопасности реакторов на быстрых и тепловых нейтронах;
      разработаны ядерные и радиационные технологии и методы для применения в народном хозяйстве;
      разработаны системные проекты по информационно-телекоммуникационному обеспечению органов госуправления и промышленного комплекса республики;
      разработаны геоинформационные технологии с использованием электронных карт;
      разработаны радиоэлектронные комплексы, системы и средства в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства;
      разработаны технологии производства продуктов глубокой переработки углеводородного сырья;
      разработаны отечественная импортозамещающая техника и материалы для интенсификации процессов добычи и повышения нефтеотдачи месторождений;
      разработаны проектно-конструкторская документация по разработке аппаратных и средств защиты информации, программные средства защиты информации, научно-методические материалы по аттестации и сертификации средств защиты информации;
      проведены исследования по изучению сорбционных и миграционных свойств гептила, его испаряемости, стабильности, аккумуляции в зависимости от погодных условий, от типа почвы и ее физико-химических характеристик, условий разложения гептила на продукты окисления и накопления их в природных объектах.
       Сноска. Пункт 7 с дополнениями - постановлением Правительства РК от 29 июля 2002 года N 101б.

Приложение 17           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
050 "Исполнение обязательств РГП "Карагандаликвидшахт"
по возмещению ущерба, нанесенного здоровью работников
ликвидируемых шахт" на 2002 год

      1. Стоимость: 64000 тысяч (шестьдесят четыре миллиона) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: глава 47 K990409_   Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть).
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: возмещение ущерба, нанесенного здоровью работников ликвидированных шахт.
      5. Задачи бюджетной программы: выплаты возмещения ущерба, нанесенного здоровью работников ликвидированных шахт.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   050        Исполнение   Ежемесячные выплаты      В течение Министерство
               обязательств по возмещению ущерба     2002 года энергетики и
               РГП "Кара-   (без индексации с 1995             минеральных
               гандаликвид- года) работников                   ресурсов
               шахт" по     ликвидированных шахт               Республики
               возмещению                                      Казахстан
               ущерба,
               нанесенного
               здоровью
               работников
               ликвидиру-
               емых шахт

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: осуществление выплат возмещения ущерба, нанесенного здоровью работникам ликвидированных шахт в количестве 918 человек по состоянию на 1 ноября 2001 года.

Приложение 18            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
079 "Выполнение функций лицензиаров" на 2002 год

      1. Стоимость: 8828 тысяч тенге (восемь миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 5 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года Z952200_ "О лицензировании"; статья 11 Закона Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года Z970093_ "Об использовании атомной энергии"; постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894 P951894_ "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2201 K952201_ ".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: контроль за соблюдением лицензионных условий.
      5. Задачи бюджетной программы: выдача лицензий и проведение инспекций на подтверждение квалификационных требований по видам деятельности в области энергетики и минеральных ресурсов.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
    079        "Выполнение  1) Проведение            В течение Министерство
               функций      предварительных           года     энергетики и
               лицензиаров" инспекций субъектов,               минеральных
                            претендующих на занятие            ресурсов
                            лицензионной
                            деятельностью;
                            2) Экспертиза документов,
                            представленных для
                            получения лицензии;
                            3) Оформление лицензий;
                            4) Проведение проверок
                            (инспекций) выполнения
                            Лицензиатами
                            лицензионных условий - 80
                            проверок;
                            5) Заказ бланков
                            лицензий - 150 бланков

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
      выпуск лицензий по отраслям, обеспечивающий эффективный контроль за соблюдением лицензионных условий; повышение уровня безопасности производства.

Приложение 19           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
603 "Обеспечение вычислительной и организационной
техникой Министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан" на 2002 год

      1. Стоимость: 7000 тысяч (семь миллионов) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 133 P010133_ "Вопросы Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: техническое обеспечение вычислительной и организационной техникой Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан для эффективного выполнения государственных функций.
      5. Задачи бюджетной программы: приобретение современных компьютерных технических средств и организационной техники.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы                !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   603        Обеспечение  1. Обеспечение           В течение Министерство
               вычислитель- министерства современной 2002 года энергетики и
               ной и        компьютерной техникой:             минеральных
               организа-    компьютеры - 27,                   ресурсов
               ционной      принтеры - 14,
               техникой     источники бесперебойного
               Министерство питания - 17,
               энергетики   коммутатор - 2
               и минеральных
               ресурсов     2. Обеспечение
               Республики   министерства системным
               Казахстан    программным
                            обеспечением - 1 пакет

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
      В результате выполнения бюджетной программы будут приобретены техническое оборудование и программные средства, что позволит эффективно и оперативно выполнять функции, возложенные на министерство.

Приложение 20           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
040 "Ликвидация и консервация самоизливающихся скважин"
на 2002 год

      1. Стоимость: 601017 тысяч (шестьсот один миллион семнадцать тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: пункты 1, 2 статьи 56 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 "О недрах и недропользовании"; пункт 139 части 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июля 1999 года N 1019 P991019_ "Об утверждении Единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: ликвидация и предупреждение нефтяного, радиационного и химического загрязнения недр и окружающей среды, сокращение потерь водных ресурсов.
      5. Задачи бюджетной программы: изучение, обследование нефтяных скважин в зоне затопления Каспийского моря, ликвидация нефтяных скважин на суше, самоизливающихся гидрогеологических скважин с повышенным содержанием радионуклидов, а также высокодебитных, изливающих пресные воды в южном регионе Казахстана, сокращение потерь подземных вод, создание и использование отечественных передвижных буровых установок, отвечающих современным технологическим требованиям, для производства ликвидационных работ, создание методических руководств и нормативной правовой базы по ликвидации и консервации нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код        !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!программы  !программы   !программы                !реали- !исполнители
п !           !            !                         !зации  !
  !           !            !                         !       !
--!-----------!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !     2     !      3     !             4           !    5  !       6
--!-----------!------------!-------------------------!-------!-------------
1   40         Ликвидация и 1) разработка и утвер-    2002 год Министерство
               консервация  ждение методики                    энергетики и
               самоизли-    обследования и правил              минеральных
               вающихся     ликвидации нефтяных                ресурсов
               скважин      скважин на акватории               Республики
                            моря - 2 шт.                       Казахстан
                            2) обследование 40        2002 год (далее-МЭМР)
                            продуктивных, аварийных,
                            находящихся в зоне
                            затопления нефтяных
                            скважин;
                            3) обследование,           2002 год     МЭМР
                            установление
                            гидрогеологического и
                            технического состояния
                            3110 самоизливающихся
                            гидрогеологических скважин,
                            оценка их воздействия на
                            недра;
                            4) ликвидация и консервация 2002 год     МЭМР
                            34 нефтяных и 42
                            самоизливающихся
                            гидрогеологических скважин,
                            реабилитация загрязненных
                            земельных участков;
                            5) доработка базовой         2002 год     МЭМР
                            конструкторско-
                            технологической
                            документации, первый этап
                            изготовления буровой
                            передвижной установки,
                            предназначенной для
                            ликвидации и консервации
                            нефтяных и самоизливающихся
                            гидрогеологических скважин.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: будет ликвидировано 34 нефтяных скважины на суше и 42 самоизливающиеся гидрогеологические скважины; произведено восстановление (реабилитация) загрязненных нефтепродуктами, радионуклидами земельных участков на площади 924 тыс.м2; будет разработана конструкторско-технологическая документация отечественной передвижной буровой установки для ликвидации и консервации нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин; будут созданы методические руководства по ликвидации и консервации нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.

Приложение 21           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан

Паспорт
республиканской бюджетной программы
037 "Консервация и ликвидация урановых рудников,
захоронение техногенных отходов" на 2002 год

      1. Стоимость: 310 398 тысяч (триста десять миллионов триста девяносто восемь тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: раздел 1.2 Указа Президента Республики Казахстан от 16 ноября 1998 года N 4153 U984153_ "О государственной программе "Здоровье народа"; постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 1998 года N 1311 P981311_ "О создании Республиканского государственного предприятия "Уранликвидрудник"; постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года N 1006 P011006_ "Об утверждении Программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение радиационной безопасности населения и окружающей среды в районах ликвидируемых уранодобывающих предприятий, предотвращение радиационного облучения от использованных ампульных источников ионизирующего излучения.
      5. Задачи бюджетной: консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация территорий программы и захоронение техногенных урановых отходов размещенных на промплощадках рудников, захоронение отработанных ампульных источников ионизирующего излучения.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
п/!прог-!под- !программ    !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители
п !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1.  037   -   Консервация и Оплата услуг по          2002 год Министерство
              ликвидация    выполнению мероприятий:           энергетики и
              урановых                                        минеральных
              рудников,                                       ресурсов
              захоронение
              техногенных
              отходов
                           1. Завершение консервации
                           рудника N 12 Рудоуправления
                           N 5 (месторождение
                           Грачевское - 33,4 тыс.м 3
                           радиоактивных отходов (РАО)
                           ------------------------------------------------
                           2. Консервация рудника N 3 2002 год Министерство
                           Рудоуправления N 4                  энергетики и
                           (месторождения Шакпак и             минеральных
                           Камышевое - продолжение             ресурсов
                           работ, 21,9 тыс. м 3 РАО)
                           ------------------------------------------------
                           3. Ликвидация рудников N 1 2002 год Министерство
                           и N 2 Рудоуправления N 4            энергетики и
                           (месторождение Ишимское -           минеральных
                           продолжение работ                   ресурсов
                           270,0 тыс. м 3 РАО)
                           ------------------------------------------------
                           4. Консервация             2002 год Министерство
                           месторождения Косачиное             энергетики и
                           (начало работ - 82,0 тыс.м 3          минеральных
                           РАО)                                ресурсов
                          -------------------------------------------------
                           5. Ликвидация Восточного   2002 год Министерство
                           рудника: (начало работ -            энергетики и
                           1230 тыс.м3 РАО)                    минеральных
                                                               ресурсов

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

   Наименование мероприятия по     !       Ожидаемые результаты
   реализации программы            !
---------------------------------------------------------------------------
1. Завершение консервации рудника   В результате завершения работ будут
   N 12 Рудоуправления N 5          полностью дезактивированы территория
   (месторождение Грачевское)       промплощадки, здания и сооружения
                                    поверхностного комплекса рудника,
                                    законсервированы горные выработки,
                                    укрыты все отвалы беднотоварных
                                    урановых руд. Радиационная обстановка
                                    в районе рудника нормализуется.
                                    Объект будет законсервирован и сдан
                                    Межведомственной комиссии.
---------------------------------------------------------------------------
2. Консервация рудника N 3          В 2002 году будет дезактивирована
   Рудоуправления N 4               территория промплощадки рудника
   (месторождения Шакпак и          (14,6 га), укрыт отвал беднотоварных
   Камышевое)                       руд (12,7 тыс. м 3 ) и завершится
                                    захоронение товарной руды в
                                    могильнике НРО (9,2 тыс. м 3 ). Будет
                                    отсыпана огораживающая дамба по
                                    контуру загрязненной части озер
                                    Шакпак и Салкынколь (458 м).
---------------------------------------------------------------------------
3. Ликвидация рудников N 1 и N 2    Завершатся рекультивация отвала
   (месторождение Ишимское)         беднотоварной руды шахты N 6 рудника
                                    N 2 (270 тыс. м 3 ) и дезактивация
                                    промплощадок шахт N 1, 2, 4, 6 и 8
                                    (51,0 га).
---------------------------------------------------------------------------
4. Консервация месторождения        Планируется выполнить 50% от общих
   Косачиное                        объемов работ по консервации
                                    месторождения: рекультивировать 1
                                    отвал (78,0 тыс. м 3 ) и дезактивировать
                                    промплощадку шахты N 2 (5,6 га)
---------------------------------------------------------------------------5. Ликвидация Восточного рудника    Планируется ликвидировать 3 ствола
                                    шахт и рекультивировать фильтрационные
                                    поля (132,0 га), выположить
                                    совмещенный отвал беднотоварных руд и
                                    кучного выщелачивания (1230 тыс. м 3 )

Приложение 22            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 25 января 2002 года N 101  
 

  Министерство энергетики и минеральных ресурсов
            Республики Казахстан
______________________________________________
      Администратор бюджетной программы

Паспорт
республиканской бюджетной программы
035 "Подготовка к ликвидации и ликвидация рудников
Миргалимсайского месторождения" на 2002 год

      1. Стоимость 507 859 тысяч (пятьсот семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) тенге.
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 1997 года N 1488 P971488_ "О создании Республиканского государственного предприятия "Кентауликвидрудник".
      3. Источник финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: ликвидация рудников Миргалимсайского месторождения.
      5. Задачи бюджетной программы: проведение работ по подготовке к ликвидации и ликвидация рудников Миргалимсайского месторождения.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации! Сроки !Ответственные
  !прог-!под- !программ    !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители
  !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !
  !     !раммы!грамм)      !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1   035   000  Подготовка к  Оплата услуг по выполне- 2002     Министерство
               ликвидации и  нию мероприятий:         год      энергетики
               ликвидация    1. Проектно-изыскатель-           и минераль-
               рудников      ские работы:                      ных ресурсов
               Миргалитм-    Рабочая документация
               сайского      для выполнения ликвида-
               месторож-     ционных работ
               дения
                             2. Бурение эксплуа-      2002     Министерство
                             тационных скважин на     год      энергетики
                             участке "Биресек" для             и минераль-
                             питьевого водоснабжения           ных ресурсов
                             г. Кентау - 2 скважин
                             3. Консервация Ханта-    2002     Министерство
                             гинского хвостохрани-    год      энергетики
                             лища - 45 га                      и минераль-
                                                               ных ресурсов
                             4. Перевод нагрузки с    2002     Министерство
                             подстанции ГПП-1 на      год      энергетики
                             подстанцию 35/6 кв                и минераль-
                             "Гормолзавод":                    ных ресурсов
                             - приобретение транс-
                             форматоров - 2 шт;
                             - электросиловое обо-
                             рудование ОРУ;
                             - строительство ВЛ
                             27 км. И другие работы
                             5. Приобретение и мон-   2002    Министерство
                             таж погружных насосов    год     энергетики
                             марки ЭЦВ-12-250-140 с           и минераль-
                             трубами (7 шт)                   ных ресурсов
                             6. Эксплуатационные      2002    Министерств
                             расходы по поддержанию   год     энергетики
                             рудников Миргалимсайс-           и минераль-
                             кого месторождения при           ных ресурсов
                             подготовке к ликвидации,
                             в том числе по видам
                             расходов:
                             - заработная плата -
                             313 чел;
                             - командировочные рас-
                             ходы - 1200 ч/дней;
                             - приобретение материа-
                             лов - подшипники 1300
                             шт, ревизия и наладка
                             узлов подъема 15 шт,
                             датчики и др. 1670 шт;
                             - электроэнергия -
                             59612,9 тыс. кВт/час.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
      1. Разработка рабочей документации на объекты ликвидации.
      2. Обеспечение города Кентау питьевой водой взамен ликвидируемого подземного источника питьевого водоснабжения.
      3. Консервация 45 га Хантагинского хвостохранилища.
      4. Ввод в эксплуатацию подстанции 35/6 кв. "Гормолзавод".
      5. Закупка 7 насосов для откачки воды на технические нужды в соответствии с проектом, утвержденным Комитетом охраны окружающей среды от 22 января 2002 года N 09-09П.
      6. Обеспечение безопасности выполняемых работ.