Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 28 ақпан N 258

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 1-7-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнiң 2002 жылғы   
28 ақпандағы       
N 258 қаулысына      
1-қосымша      

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

2002 жылға арналған
"Астықтың мемлекеттiк азықтық резервiн жаңарту үшiн сатып алуды
қамтамасыз ету" 043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 413 400,0 мың теңге (бес миллиард төрт жүз он үш миллион төрт жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 3, 4, 10, 11, 12-баптары; "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырудың, сақтаудың және пайдаланудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: астықтың мемлекеттiк азықтық резервiн жаңарту, Қазақстан Республикасының жұмылдыру қажеттiктерiн және азық-түлiк қауiпсiздiгін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: астықтың мемлекеттік азықтық резервiн уақытылы жаңарту үшiн астық сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!атқарушылар
!коды   !дар. !ның) атауы       !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мдері !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  043          Астықтың мемле.   Астықтың мемлекеттік   Жыл   Қазақстан
                кеттік азықтық    азықтық резервін жа.  бойын. Республика.
                резервін жаңар.   ңарту үшін отандық    да     сының Ауыл
                ту үшін сатып     ауыл шаруашылығы             шаруашылығы
                алуды қамтама.    өнімдерін өндіруші.          министрлігі
                сыз ету.          лерден Қазақстан             Мемлекеттік
                                  Республикасы Үкіметі.        астық ре.
                                  нің шешімімен бел.           сурстарын
                                  гіленген тәртіппен           басқару
                                  500 мың тонна мөл.           жөніндегі
                                  шерінде астық сатып          агенттік
                                  алу. <*>                     арқылы.

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.25. N 258a қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелері: мемлекеттік азық-түлік астық резервін жаңарту және азық-түлік қауіпсіздігін 100%-ға қамтамасыз ету, астық және оны қайта өңдеу өнімдерінің ішкі рыноктағы бағаларын реттеу, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдау.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы     
28 ақпандағы        
N 258 қаулысына        
2-қосымша        

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

2002 жылға арналған
"Карантинге жататын импорттық материалдарды
интродукциялық-карантиндiк бақылау"
050 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2585 мың теңге (екi миллион бес жүз сексен бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңының 7-бабы; "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi жүйесiнде мемлекеттiк мекемелер құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 941 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының аумағын карантиндiк объектiлерден қорғау жөнiндегі ережелердi және Карантиндiк объектiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 ақпандағы N 1960 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң штат санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 229 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының аумағын карантиндiк зиянкестермен және аурулардың қоздырғыштарымен залалданудан қорғауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: импорттық өсiмдiк материалының карантиндiк зиянкестермен және аурулардың қоздырғыштарымен көмескi залалдануын анықтауға арналған тексерiс.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!атқарушылар
!коды   !дар. !ның) атауы       !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мдері !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   050        Карантинге жататын
               импорттық матери.
               алдарды интродук.
               циялық-карантиндік
               бақылау    

          030  Республикалық      Өсiмдiктердiң зиянкес. Жыл   Қазақстан
               интродукциялық-    терін, ауруларын және  бойы. Республика.
               карантиндік        арамшөптерді анықтауға  нда  сының Ауыл
               көшеттік           арналған сараптамалар        шаруашылығы
                                  мен талдаулар және           министрлігі
                                  тексерiлетiн карантин.
                                  ге жатқызылған матер.
                                  иалды баптау бойынша
                                  агротехникалық iс-шара.
                                  лар жүргізу арқылы
                                  өсiмдiктердiң тозаңдану
                                  кезеңінде шамамен 105
                                  дана жемiс-жидек дақыл.
                                  дарының сорт үлгілерiне
                                  (қалемшелер, тікпе көшет.
                                  тер, тұқымдар, түйнектер,
                                  баданалар, түйнектердің
                                  тамыры, үлгiлердiң
                                  жемiстерi) және тексерiлетiн
                                  карантинге жатқызылған
                                  материалды баптау жөнін.
                                  дегі агротехникалық
                                  іс-шаралар жүргізу жолы.
                                  мен шамамен 3510 дана
                                  әртүрлi жемiс-жидек және
                                  басқа дақылдардың өсiрi.
                                  лген тiрi өсiмдiктерiне
                                  апта сайын зерттеулер
                                  жүргізу үшiн штат саны
                                  9 адамдық мемлекеттiк
                                  мекеме ұстау:
                                  а) тексеруге келiп түс.
                                  кен материалдар үшiн
                                  тиiстi телiтушi өсiру;
                                  б) келiп түскен материал.
                                  дардарды ұластыру,
                                  отырғызу немесе себу;
                                  в) суару, отау, қопсыту,
                                  химиялық өңдеу, үстеп
                                  қоректендiру, шырпу жүргізу;
                                  г) карантиндiк тексерiстен
                                  кейiн сау егiлетiн, ұлас.
                                  тырылатын немесе тұқымдық
                                  материал шығару.
------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: Республикалық интродукциялық-карантиндік көшеттік сараптамасына түскен импорттық материалдардан Қазақстан Республикасының аумағында карантиндік объектілердің таралуын 100%-ға болдырмау.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы     
28 ақпандағы         
N 258 қаулысына         
3-қосымша         

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

2002 жылға арналған
"Мемлекеттiк астық резервiнiң ауыстырылуы"
051 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 21 000,0 мың теңге (жиырма бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 19 ақпандағы Заңының 11-бабы; "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырудың, сақтаудың және пайдаланудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республиканың жұмылдыру қажеттiлiгiн және мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң сақталуын қамтамасыз ету үшiн, мемлекеттiк астық ресурстарын басқару жөнiндегі агенттiң басқаруында болатын, мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң бөлiгiн жеке меншiктегі астық қабылдайтын кәсiпорындардан элеваторларға ауыстыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк астық ресурстарын басқару жөнiндегі агенттің басқаруында болатын, мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң бөлiгiн жеке меншiктегi астық қабылдайтын кәсiпорындардан элеваторларға ауыстыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!атқарушылар
!коды   !дар. !ның) атауы       !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мдері !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   051        Мемлекеттік астық  Мемлекеттік астық      Жыл   Қазақстан
               резервінің         ресурстары басқармасы  бойы. Республика.
               ауыстырылуы        бойынша агенттік       нда   сының Ауыл
                                  басқармада болатын           шаруашылығы
                                  24 043 тонна мемле.          министрлігі
                                  кеттік астық резервін
                                  жеке меншіктегі астық
                                  қабылдау кәсіпорында.
                                  рынан элеваторларға
                                  ауыстыру
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: қойма сыйымдылығының - элеваторлардың тола болуына байланысты мемлекеттік астық ресурстары басқармасы бойынша агенттік басқармасында болатын, мемлекеттік азық-түлік астық резервін сақтауға шығындарды азайту; мемлекеттік астық резерві қауіпсіздігінің сақталуы.

Қазақстан Республикасы        
Yкiметiнiң 2002 жылғы         
28 ақпандағы             
N 258 қаулысына             
4-қосымша             

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

2002 жылға арналған
"Көктемгі дала және егiн жинау жұмыстарын жүргiзудi
ұйымдастыруға жергiлiктi бюджеттердi несиелендiру"
084 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 000 000,0 мың теңге (төрт миллиард теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және Қазақстан Республикасы жергiлiктi атқарушы органдарының несие беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1440 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзуге арнап отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi жергiлiкті бюджеттер арқылы несие ресурстарымен қамтамасыз етудi ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын жүргiзу кезеңiнде ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге одан әрi несие беру үшiн жергiлiктi бюджеттерге несие беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!атқарушылар
!коды   !дар. !ның) атауы       !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мдері !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  084         Көктемгі дала      Қазақстан Республи.    Жыл   Қазақстан
               және егін жинау    касының Үкіметі анық.  бойы. Республика.
               жұмыстарын         тайтын Көктемгі дала   нда   сының Ауыл
               жүргізуді ұйым.    және егін жинау жұ.          шаруашылығы
               дастыруға жергі.   мыстарын ұйымдастыру.        министрлігі
               лікті бюджеттер.   ға арнап жергілікті
               ді несиелендіру    бюджеттерге несие беру
                                  ережесiне сәйкес ауыл
                                  шаруашылығы тауарын
                                  өндiрушiлерге көктемгi
                                  егiс және егiн жинау
                                  жұмыстарын жүргізуге
                                  жергілiктi бюджет
                                  қаражатынан белгiлен.
                                  ген тәртіппен несие
                                  ресурстарын бөлу.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi:
      көктемгі дала және егiн жинау жұмыстарын жүргiзуге қаражат қажеттігiнiң 30%-ға жуығын қамтамасыз ету;
      көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын уақытылы жүргiзу;
      ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлiгiн арттыру;
      ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге жарамдылығын қолдау;
      ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң пайдалылығын арттыру;
      несиелердiң мақсатты, тиiмдi пайдаланылуы және республикалық бюджетке уақытылы қайтарылуы.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
28 ақпандағы         
N 258 қаулысына         
5-қосымша         

      ЕСКЕРТУ. 5-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18. N 258б қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

2002 жылға арналған
"Лизингтiк негiзде ауыл шаруашылық техникасымен қамтамасыз ету"
085 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 100 000,0 мың теңге (бiр миллиард бiр жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қаржылық лизинг туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 маусымдағы Заңының 2-бабы; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және Қазақстан Республикасы жергiлiктi атқарушы органдарының несие беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1440 қаулысы ; "Ауыл шаруашылығында лизинг ұйымдастырудың ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2001 жылғы 29 наурыздағы N 405 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: машина-трактор паркiн жаңарту үшiн ауыл шаруашылығы техникасын лизингке беру арқылы отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiнi қолдау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге кейiннен лизингке беру үшiн ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарлама   !Бағдарламаны (кіші  !Іске ! Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдар.!бағдарламаны) іске  !асыру! орындау.
!коды   !дар. !лама) атауы  !асыру жөніндегі     !мерзі! шылар
N!       !лама !             !    іс-шаралар      !мдері!
!       !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !      4      !          5         !  6  !   7
------------------------------------------------------------------
1   085         Лизингiлiк    Заңнамада белгiлен.  2002   Ауыл ша.
                негiзде ауыл  ген тәртiппен қарыз  жылдың руашылығы
                шаруашылығы   алушы банктi анықтау нау.   министр.
                техникасымен  мақсатында конкурс   рызына лігі
                қамтамасыз    өткiзу;              дейін
                ету

                              Қазақстан Республи.  жыл    Ауыл ша.
                              касының Yкiметi      iшiнде руашылығы
                              бекiткен лизингтiк          министр.
                              негiзде ауылшаруа.          лігі,
                              шылық техникасымен          Қаржы
                              қамтамасыз етудi            министр.
                              несиелендiру ереже.         лігі
                              сiне сәйкес кредит.
                              тiк ресурстар бөлу;

                              бюджеттiк бағдарла.  жыл    қарыз
                              маның әкiмшiсi       iшiнде алушы банк
                              бекiтетiн номенкла.         арқылы
                              тураға сәйкес қарыз         Ауыл ша.
                              алушы банктiң жаңа          руашылығы
                              ауыл шаруашылық             министр.
                              техникасын сатып            лiгi
                              алуы;

                              заңнамада белгiлен.  толық  қарыз
                              ген тәртiппен        iске   алушы банк
                              қарыз алушы банктiң  асырыл. арқылы
                              сатып алынған жаңа   ғанға  Ауыл ша.
                              ауылшаруашылық       дейін  руашылығы
                              техникасын лизингке         министр.
                              орналастыруы.               лігі
    ---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: машина-трактор паркiн 3%-ға жаңарту; ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң тапсырыстарына сәйкес ауыл шаруашылығы техникасымен 15%-ға қамтамасыз ету; егiс алаңдарын ұлғайту; ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық базасын жақсарту, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң еңбек өнiмдiлiгiн арттыру, аграрлық секторда қосымша жұмыс орындарын ашу, ауыл шаруашылығының әлеуметтiк-экономикалық жай-күйiн жақсарту; несиелердi мақсатқа сәйкес, тиiмдi пайдалану және республикалық бюджетке уақытылы қайтару.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
28 ақпандағы         
N 258 қаулысына         
6-қосымша         

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

2002 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнде
ақпараттық жүйесiн қолдау"
500 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 21 229 мың теңге (жиырма бiр миллион екi жүз жиырма тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының бiртұтас ақпараттық кеңiстiгiнiң тұжырымдамасы және оны жүзеге асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 30 қарашадағы N 715 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн қалыптастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 қарашадағы N 1627 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiк органдармен және мемлекеттiк емес құрылымдармен аумақтық басқармалармен өзара шұғыл әрекеттестiк үшiн Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтік жүйесiн қолдау, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi қажеттi ақпаратпен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi шұғыл ақпаратпен және мемлекеттiк басқару органдарын ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатында ақпараттарды талдап жинақтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!атқарушылар
!коды   !дар. !ның) атауы       !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мдері !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  500          Қазақстан Рес.    1. Интернет желілері. Жыл    Қазақстан
                публикасы Ауыл    ндегі жұмысқа ақы     бойы.  Республика.
                шаруашылығы       төлеу:                нда    сының Ауыл
                министрлігінің    1) бөлінген каналға          шаруашылығы
                ақпараттық        төлеу - 1 дана               министрлігі
                жүйесін қолдау    2) абоненттік төлем
                                  215 нүкте
                                  2. Веб-сайт ұстау
                                  және жаңарту - 1.
                                  3. Ақылы-негізде рес.
                                  ми көзделмеген ақ.
                                  парат алмасу.
                                  4. Ішкі оқшау жүйеге
                                  техникалық қызмет
                                  көрсету.
                                  5. Ақпараттық-марке.
                                  тингтік жүйені қол.
                                  дау және дамыту үшін
                                  көрсетілген қызмет.
                                  терге ақы төлеу.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: мемлекеттік органдарды ақпараттық қамтамасыз ету дәрежесі - 100%.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
28 ақпандағы          
N 258 қаулысына          
7-қосымша          

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

2002 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнде
ақпараттық жүйелер құру"
600 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 13 954 мың теңге (он үш миллион тоғыз жүз елу төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының бiртұтас ақпараттық кеңiстiгiнiң тұжырымдамасы және оны iске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 қарашадағы N 715 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн қалыптастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 қарашадағы N 1627 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдармен және мемлекеттiк емес құрылымдармен, аумақтық басқармалармен өзара шұғыл әрекеттестiк үшiн Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн құру және дамыту, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi қажеттi ақпаратпен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық-маркетингтiк жүйенiң одан әрi жұмыс істеуi үшiн бағдарламалық өнiм енгiзу, техникалық қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!атқарушылар
!коды   !дар. !ның) атауы       !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мдері !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   600        Қазақстан Респуб.  1. ҚР АШМ АҚЖ марке.   Жыл   Қазақстан
               ликасы Ауыл        тингтік кiшi жүйесiн   бойы. Республика.
               шаруашылығы        әзiрлеу және енгізу    нда   сының Ауыл
               министрлiгiнiң     - 215;                       шаруашылығы
               ақпараттық         ұйымдастыру техника.         министрлігі
               жүйесiн құру       ларын сатып алу:
                                  1) бейнелi проектор
                                  экранымен - 1;
                                  2) ксерокс - 2;
                                  3) сканерлер - 3;
                                  4) түрлi-түстi лазер.
                                  лiк принтер шығын
                                  материалдарымен - 1;
                                  5) ноутбуктер - 2.
                                  3. аумақтарда бағдар.
                                  ламалық қамтамасыз
                                  етудi инсталляциялау
                                  - 203 нүкте
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: мемлекеттiк органдарды ақпараттық қамтамасыз ету дәрежесi - 100%.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады