"Қазақстан Эксимбанкі" жабық акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 5 сәуір N 403. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.12.18. N 1267 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Қазақстанның Даму Банкі" жабық акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Даму Банкі) Даму Банкіне заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыға қосымшаға сәйкес "Қазақстан Эксимбанкі" жабық акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Эксимбанк) міндеттемелерін және оның мемлекеттік заемдар шеңберінде жасасқан әрі оларды бірлесіп қаржыландыру республикалық бюджеттің қаражатынан жүзеге асырылатын агенттік келісімдер бойынша түпкі заемшыларға талаптар қою құқықтарын беру жөніндегі ұсынысы мақұлдансын.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы, Ауыл шаруашылығы, Көлік және коммуникациялар министрліктері, Даму Банкі (келісім бойынша), Эксимбанк (келісім бойынша) заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулының 1-тармағын орындау жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Қаржы министрі А.С.Павловқа жүктелсін.
     4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.    

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы         
Үкіметінің                 
2002 жылғы 5 сәуірдегі        
N 403 қаулысына            
қосымша                

Эксимбанктің міндеттемелері
және оның түпкі заемшыларға талап қою
құқығы Даму Банкіне берілетін
жобалардың тізбесі

     1. Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру
     2. Ақтау қаласындағы теңіз сауда портын қайта құру
     3. Темір жол көлігінің қуатын дамыту

О некоторых вопросах закрытого акционерного общества "Эксимбанк Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года N 403. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 18 декабря 2003 г. N 1267 (P031267)

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Одобрить предложения закрытого акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (далее - Банк Развития) по передаче Банку Развития в установленном законодательством порядке обязательств закрытого акционерного общества "Эксимбанк Казахстан" (далее - Эксимбанк) и его прав требований к конечным заемщикам по агентским соглашениям, заключенным в рамках государственных займов и софинансирование которых осуществляется из средств республиканского бюджета, согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Министерствам финансов, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Банку Развития (по согласованию), Эксимбанку (по согласованию) в установленном законодательством порядке принять необходимые меры по исполнению пункта 1 настоящего постановления.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан Павлова А.С.
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

                                         Приложение
                                к постановлению Правительства
                                     Республики Казахстан
                                  от 5 апреля 2002 года N 403

                     Перечень проектов,
         по которым обязательства Эксимбанка и его
           права требования к конечным заемщикам
                 передаются Банку Развития

          1. Усовершенствование ирригационных и дренажных систем

     2. Реконструкция морского торгового порта в городе Актау

     3. Развитие мощностей железнодорожного транспорта