Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлiгiн арттырудың 2001-2002 жылдарға арналған салалық бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2002 жылға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 2 мамыр N 489

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 880 қаулысымен бекiтiлген Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлiгiн арттырудың 2001-2002 жылдарға арналған салалық бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2001 жылға арналған iс-шаралар жоспарының 1.5-тармағын орындау үшiн Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. Қоса берiлiп отырған Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлiгiн арттырудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2002 жылға арналған iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.
      2. "Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлiгiн

 

арттырудың 2001-2002 жылдарға арналған салалық бағдарламасын бекiту

туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 880P010880_


  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 24-25,

300-құжат) мынадай өзгерiс енгiзiлсiн:

     2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

     "2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ.Мәсiмовке жүктелсiн.".

     3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрi

                                       Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

                                             2002 жылғы 2 мамырдағы

                                                N 489 қаулысымен

                                                   бекiтiлген

      Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың және жекешелендiрудің тиiмдiлiгiн

      арттырудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру     

               жөнiндегi 2002 жылға арналған iс-шаралар жоспары

___________________________________________________________________________

Р/с|        Iс-шара            |  Аяқтау   | Орындалуына |   Орындау

N |                           |  нысаны   |  жауаптылар |   мерзімі

___|___________________________|___________|_____________|_________________

1              2                    3            4             5

___________________________________________________________________________

     1. Нормативтiк құқықтық

        базаны жетiлдiру

___________________________________________________________________________

1.1.  Мемлекеттiк мүлiктi       Қазақстан    ҚМ ММЖК,     2002 жылдың

      басқарудың және           Республика.  ЭиМРМ, ККМ,  4-тоқсаны

      жекешелендiрудiң тиiм.    сының        ЭиСМ, ӘдМ

      дiлiгiн арттырудың        Yкiметi

      2003-2005 жылдарға        қаулысының

      арналған салалық          жобасы

      бағдарламасының жобасын

      әзiрлеу және Қазақстан

      Республикасының

      Yкiметiне енгiзу 

1.2.  Мемлекеттiк мүлiктi       Қазақстан    ҚР ММЖК      "Қазақстан

      басқару және иелiк ету    Республика.               Республикасының

      мәселелерiн реттейтiн     сының                     кейбiр заңнамалық

      ведомстволық нормативтiк  Yкiметiне                 кесiмдерiне

      құқықтық кесiмдердi       ақпарат                   мемлекеттiк мүлiк

      заңнамалық кесiмдерге                               мәселелерi бойын.

      сәйкес келтiру                                      ша өзгерiстер мен

                                                          толықтырулар    

                                                          енгiзу туралы"

                                                          Қазақстан       

                                                          Республикасының

                                                          Заңы күшiне     

                                                          енгеннен кейiн,

                                                          2002 жылғы      

                                                          желтоқсаны

___________________________________________________________________________

            2. Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру

___________________________________________________________________________

2.1.  Қазақстан Республикасы.   Қазақстан    ҚМ ММЖК,     2002 жылдың

      ның аумағындағы және шет  Республика.  орталық      желтоқсаны

      елдегi мемлекеттiк        сының        атқарушы

      кәсiпорындарға бекiтiлген Yкiметiне    органдар

      және жеке меншiк нысанын. есеп         және өзге

      дағы заңды тұлғалардың                 де мемле.

      теңгерiмiндегi мемлекет.               кеттiк

      тiк мүлiктi түгендеудi                 органдар

      жалғастыру                             (келiсiм

                                             бойынша),

                                             әкiмшiлiк-

                                             аумақтық

                                             бiрлiктер.

                                             дiң әкiм.

                                             дерi

2.2.  Құжаттық растау (қабыл.   Қазақстан    ҚМ ММЖК,     2002 жылдың

      дау-тапсыру актiлерi,     Республика.  әкiмшiлiк-   желтоқсаны

      сенiмгерлiк басқаруға     сының        аумақтық

      беру шарттары, акционер.  Үкіметіне    бiрлiктер.

      лер тiзiлiмдерiнен        ақпарат      дің

      үзiндiлер) арқылы акция.               әкiмдерi

      лардың мемлекеттiк

      пакеттерiн түгендеуді

      жалғастыру

2.3.  Мемлекеттiк мүлiк объек.  Қазақстан    ҚМ ММЖК,     2002 жылдың

      тiлерiнiң есебiн жүргiзу  Республика.  әкiмшiлiк-   желтоқсаны

      және оларды мынадай       сының        аумақтық

      белгiлерi:                Yкiметiне    бiрлiктер.

      мемлекеттiк мүлiктiң      есеп         дің

      түрi;                                  әкiмдерi

      жарғылық қызметiнiң

      негiзгi түрi;

      салалық тиесiлiлiгi;

      жұмыс істейтiндердiң

      саны;

      қаржы жағдайы бойынша

      жiктеу

2.4.  2001 жылдың қорытынды.    Қаржы        ҚМ ҚБК, ҚМ   2002 жылдың 

      лары бойынша мемлекеттiк  министр.     ММЖК,        сәуірі

      бюджетке мемлекеттiк      лігінің      орталық

      кәсiпорындар таза кiрiсi. бұйрығы,     атқарушы 

      нiң бiр бөлiгiн аударуы.  әкімдер.     органдар

      ның, акционерлiк қоғамдар дің          және өзге

      акцияларының мемлекеттiк  шешімдері    де

      пакетіне дивидендтер,                  мемлекеттiк

      сондай-ақ мемлекет                     органдар

      қатысатын серiктестiктер.              (келiсiм

      дегi қатысудың мемлекет.               бойынша),

      тiк үлесiне таза кiрiс                 әкiмшiлiк-

      есептеудiң уақытылылығы                аумақтық

      мен толықтығы мәнiне                   бiрлiктер.

      тексерулер жүргiзу                     дiң әкiм.

      кестесiн әзiрлеу және                  дерi

      бекiту        


2.5.  2001 жылдың қорытынды.    Қазақстан    ҚМ ҚБК,      Жарты жылда

      лары бойынша шаруашылық   Республика.  орталық      1 рет

      жүргiзу құқығындағы       сының        атқарушы

      мемлекеттік кәсiпорындар  Үкіметіне    органдар

      таза пайдасының бiр       есеп         және өзге

      бөлiгiн, сондай-ақ қазы.               де

      налық кәсiпорындардың                  мемлекеттiк

      сметадан тыс алған кiрiс.              органдар

      терiн тиiстi бюджеттiң                 (келiсiм

      кiрiсiне аударудың                     бойынша)

      уақытылылығы мен толықты.          

      ғына бақылауды жүзеге

      асыру 


2.6.  Шаруашылық жүргiзу құқы.  Қазақстан    Орталық      2002 жылдың

      ғындағы республикалық     Республика.  атқарушы     желтоқсаны

      мемлекеттiк кәсiпорындар. сының        органдар

      дың 2002 жылға арналған   Үкіметіне    және өзге

      шаруашылық қызметiнiң     есеп         де

      ағымдағы жоспарларын                   мемлекеттiк

      орындауына бақылауды                   органдар

      жүзеге асыру                           (келiсiм

                                             бойынша),

                                             әкiмшiлiк-

                                             аумақтық

                                             бiрлiктердiң

                                             әкiмдерi

2.7   Қазақстан Республикасы    Қазақстан    Орталық      Жарты жылдық есеп

      Қаржы министрлiгiнiң      Республика.  атқарушы     - жарты жыл

      2001 жылғы 9 сәуiрдегi    сының        органдар     аяқталғаннан

      N 182 бұйрығымен бекiтiл. Үкіметіне    және өзге    кейiн 45 күннiң

      ген Мемлекеттiк кәсiп.    есеп         де           ішiнде, жылдық

      орындардың қызметiне                   мемлекеттік  есеп - есепті

      талдау жүргiзу ережесiне               органдар     кезеңнен кейiнгi

      сәйкес жарты жылдықтың,                (келiсiм     жылдың 15

      жылдың қорытындылары                   бойынша)     мамырына дейін

      бойынша мемлекеттiк

      кәсiпорындардың қаржы-

      шаруашылық қызметiне

      талдау жүргiзу


2.8.  Шаруашылық жүргiзу        Қазақстан    Орталық      2002 жылдың

      құқығындағы республика.   Республика.  атқарушы     желтоқсаны

      лық мемлекеттiк кәсiп.    сының        органдар

      орындардың 2003 жылға     Үкіметіне    және өзге

      арналған шаруашылық       есеп         де 

      қызметiнiң ағымдағы                    мемлекеттiк

      жоспарларын қарау және                 органдар

      бекiту                                 (келiсiм

                                             бойынша)

2.9.  Мемлекеттік меншiк        Қазақстан    ҚМ ММЖК,     Тоқсан сайын

      объектiлерiн, оның iшiнде Республика.  орталық

      мемлекеттiк кәсiпорындар. сының        атқарушы

      дың мүлiктiк жалға        Үкіметіне    органдар 

      (жалдауға) берiлген       есеп         және

      мүлкiне мониторинг өткi.               өзге де

      зудi және пайдаланудың                 мемлекеттiк

      тиiмдiлiгiн қамтамасыз                 органдар

      ету                                    (келiсiм

                                             бойынша),

                                             әкiмшiлiк-

                                             аумақтық

                                             бiрлiктердiң

                                             әкiмдерi

2.10. Қолданыстағы заңнамаға    Қазақстан    ҚМ ММЖК,     2002 жылдың

      сәйкес акцияларының       Республика.  орталық      сәуірі

      бақылау пакетi мемлекет.  сының        атқарушы

      ке тиесiлi акционерлiк    Үкіметіне    органдар

      қоғамдар акционерлерiнiң  есеп         және

      2001 жылдың қорытынды.                 өзге де

      лары бойынша жалпы                     мемлекеттiк

      жиналыстарын өткiзудiң                 органдар

      кестесiн қалыптастыру                  (келiсiм

                                             бойынша)

2.11. Акцияларының бақылау      Қазақстан    ҚМ ММЖК,     2002 жылдың

      пакетi мемлекетке         Республика.  орталық      қыркүйегі

      тиесiлi акционерлiк       сының        атқарушы

      қоғамдар жылдық жалпы     Үкіметіне    органдар

      жиналыстарының қабылдан.  есеп         және

      ған шешiмдерi туралы                   өзге де

      ақпарат дайындау                       мемлекеттiк

                                             органдар

                                             (келiсiм

                                             бойынша)

2.12. 2001 жылдың қорытынды.    Қазақстан    ҚМ ММЖК,     Жарты жылда

      лары бойынша акционерлiк  Республика.  МКМ, ҚМ ҚБК,   1 рет

      қоғамдар акцияларының     сының        орталық

      мемлекеттiк пакетiне      Үкіметіне    атқарушы

      дивидендтер есептеудiң    есеп         органдар

      және аударудың уақыты.                 және

      лылығы мен толықтығына                 өзге де

      бақылауды жүзеге асыру                 мемлекеттiк

                                             органдар

                                             (келiсiм

                                             бойынша),

                                             әкiмшiлiк-

                                             аумақтық

                                             бiрлiктер.

                                             дiң әкiмдерi


2.13. Ұлттық компаниялардың     Қазақстан    ҚМ ММЖК,     2002 жылдың

      2003 жылға арналған       Республика.  орталық      4-тоқсаны

      әкiмшiлiк шығыстарының    сының        атқарушы

      сметаларын қоса алғанда,  Үкіметіне    органдар,

      жылдық бизнес жоспарлары  есеп         ұлттық

      мен бюджеттерiн қарау                  компания.

      және бекiту                            лардың

                                             директорлар

                                             кеңестерi


2.14. Ұлттық компаниялардың     Қазақстан    ҚМ ММЖК,    1, 2, 3-тоқсандар.

      қаржы-шаруашылық қызметi  Республика.  орталық      дың қорытындылары

      туралы жиынтық тоқсандық  сының        атқарушы     бойынша есепті

      және жылдық ақпарат беру  Үкіметіне    органдар     кезеңнен кейiнгi

                                ақпарат                   екіншi айдың    

                                                          10-күнiнен      

                                                          кешiктiрмей.

                                                          4-тоқсан және   

                                                          жылдық қорытын. 

                                                          дылар бойынша

                                                          есептi кезеңнен 

                                                          кейiнгi төртiншi

                                                          айдың 15-күнiнен

                                                          кешiктiрмей

___________________________________________________________________________

                  3. Мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiру

___________________________________________________________________________

3.1.  Қолданыстағы заңнамаға    Қазақстан    Орталық      Жыл ішінде

      сәйкес жекешелендiруге    Республика.  атқарушы

      жататын республикалық     сы Үкіметі.  органдар

      меншiк объектiлерiнiң     нің 2000     және

      сату алдындағы дайынды.   жылғы 26     өзге де

      ғын қамтамасыз ету        маусымдағы   мемлекеттік

                                N 942        органдар

                                қаулысымен   (келiсiм

                                бекітілген   бойынша)

                                Жекешелен.

                                діру объек.

                                тілерін

                                сату ереже.

                                сінің

                                23-т. сәйкес

                                ҚМ ММЖК-ға

                                құжаттар

                                беру


3.2.  2002 жылы жекешелендiру.  Қазақстан    ҚМ ММЖК,     Тоқсан сайын,

      ге жататын мемлекеттiк    Республика.  әкімшілік-   есепті тоқсаннан

      меншiк объектiлерiн       сының        аумақтық     кейінгі айдың

      сатуды жүзеге асыру       Үкіметіне    бірліктердің 25-күні

                                ақпарат      әкімдері

3.3.  2003 жылы жекешелендiру.  Қазақстан    ҚМ ММЖК,     2002 жылдың

      ге жататын республикалық  Республика.  орталық      4-тоқсаны

      мемлекеттiк ұйымдардың    сының        атқарушы

      тiзбесiн белгiлеу         Үкіметі      органдар

                                қаулысының   және

                                жобасы       өзге де

                                             мемлекеттік

                                             органдар

                                             (келiсiм

                                             бойынша)

3.4.  Мемлекеттiк меншiк        Қазақстан    ҚМ ММЖК      2002 жылдың

      объектiлерiн жекешелен.   Республика.  әкімшілік-   маусымы,

      дiруден мемлекеттiк       сының        аумақтық     желтоқсаны

      бюджетке түсетiн түсiм.   Үкіметіне    бірліктер.

      дердiң жоспарланған       ақпарат      дің

      көлемдерiн қамтамасыз                  әкімдері

      ету жөнiндегi бақылауды

      жүзеге асыру

___________________________________________________________________________

           4. Жекешелендiруден кейiнгi бақылауды жүзеге асыру

___________________________________________________________________________

4.1.  Мемлекеттiк меншiк        Қазақстан    ҚМ ММЖК,     Жыл ішінде

      объектiлерiн сатып        Республика.  ҚМ ҚБК,

      алушылардың және сенiм.   сының        әкімшілік-

      герлiкпен басқарушылар.   Үкіметіне    аумақтық

      дың, концессияшылардың,   есеп         бірліктер.

      жалгерлердің келiсiм-                  дің

      шарттық (концессияшылар.               әкiмдерi   

      дың, жалгерлердiң)                     (келiсiм

      келiсiм-шарттық мiндетте.              бойынша)

      мелерiн (қолданыстағы

      келiсiм-шарттар бойынша)

      орындауына тексерудi

      жүзеге асыру     

4.2.  Мемлекеттік меншік        Қазақстан    ҚМ ММЖК      Есептi жартыжыл.

      объектілерін, сондай-ақ   Республика.               дықтан кейінгі

      мемлекеттің меншік үлесі  сының                     екiншi айдың 10-

      бар объектілерді басқару  Үкіметіне                 күнiнен кешiк.  

      тиiмдiлiгiне консалтинг.  есеп                      тірмей

      тiк ұйымдардың зерттеуiн

      қамтамасыз ету және

      зерттеудiң нәтижелерi

      бойынша шаралар қабылдау

4.3.  Сенiмгерлiк басқарудағы   Қазақстан    ҚМ ММЖК      Есептi жартыжыл.

      мемлекеттiк меншiк        Республика.               дықтан кейінгі

      объектiлерiн консалтинг.  сының                     екiншi айдың 10-

      тiк ұйымдардың зерттеуiн  Үкіметіне                 күнiнен кешiк.

      қамтамасыз ету және       есеп                      тiрмей

      зерттеулер нәтижелерi

      бойынша шаралар қабылдау

4.4.  Сатып алушылармен және    Қазақстан    ҚМ ММЖК      Жыл ішінде

      сатып алу-сату келiсiм-   Республика.

      шарт мiндеттемелерiнiң    сының

      орындалуын бақылау        Үкіметіне

      жөнiндегi ведомствоаралық ақпарат

      комиссиямен келiсiм

      бойынша жекелеген ереже.

      лердi нақтылау және

      түзету мақсатында сатып

      алу-сату келiсiм-шарттары

      бойынша қосымша келiсiм.

      дер әзiрлеу

4.5.  Басқарушы компаниялардың  Қазақстан    ҚМ ММЖК      2002 жылдың

      шарт жағдайларын орындау  Республика.               маусымы

      жөнiндегi есептерiн       сының

      тыңдауды ұйымдастыру      Yкiметiне

                                есеп

___________________________________________________________________________Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады