Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысына өзгерiстер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 660 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 маусымдағы № 753 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Z952200_ Заңына және Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының жекелеген мемлекеттік органдарын қайта ұйымдастыру, тарату және құру туралы" 2000 жылғы 13 желтоқсандағы N 507 U000507_ Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметінің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 P951894_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтыру енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулының 1-қосымшасында:
      реттiк нөмiрi 2-жолдың 2-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiктiң Аэроғарыш комитетi";
      реттiк нөмiрi 4-жолдың 2-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Атом энергетикасы жөнiндегi комитетi";
      реттiк нөмiрi 5-жол мынадай редакцияда жазылсын: "5. Қазақстан Республикасының Электр және жылу энергиясын
     Энергетика және минералдық (жиынтық орнатылған жылу қуаты
     ресурстар министрлiгi 100 Гкал/сағаттан астам жылу
                                        энергиясы көздерiнен) өндiру, беру
                                        және тарату
 

                                       өнеркәсiптік жарылу-өртену қаупі                                       бар және тау-кен өндiрiстерiн,

                                       электр станцияларын, желiлерi мен

                                       кіші станцияларын, гидротехника

                                       құрылыстарын, магистральды

                                       газ-мұнай өнiмдерi құбырларын,

                                       көтергіш құрылыстарын, сондай-ақ   

                                       қысым күшiмен жұмыс iстейтін       

                                       қазандықтарды, сауыттар мен        

                                       өткiзгiш құбырларды пайдалану,     

                                       мұнай мен газға арналған бұрғылау  

                                       жұмыстары
                                       химия, бұрғылау, мұнай-газ                                       кәсiпшілігі, геологиялық барлау,

                                       тау-кен - шахта, металлургия,

                                       энергетика жабдықтарын,

                                       жарылудан қорғалған

                                       электротехникалық жабдықтарды,

                                       аппаратура мен бақылау

                                       жүйелерiн, апаттан қорғану, дабыл

                                       мен көтергіш құрылыстарын,

                                       сондай-ақ қысым күшiмен жұмыс

                                       iстейтiн қазандықтарды, сауыттар

                                       мен өткiзгiш құбырларды

                                       жобалау, дайындау, монтаждау

                                       (өндiрiстi пайдалану кезеңiнде)

                                       және жөндеу
                                       электр энергиясын қайта сату                                       мақсатында сатып алу
                                       тұрғын-үй және коммуналдық-                                       тұрмыстық объектілердi

                                       газдандыру жөнiндегi өндiрiс және

                                       жөндеу жұмыстары
                                       минералдық шикiзатты қайта                                       өңдеу
                                       уларды өндiру, қайта өңдеу,                                       тасымалдау, сатып алу, сақтау,

                                       сату, пайдалану және жою";
 

     реттік нөмірі 7, 8, 9-жолдар алынып тасталсын;

     реттік нөмірі 6-жолдағы 3-бағанның екінші абзацы "монтажы" деген

сөзден кейін "(өндірісті пайдалану кезеңіне дейін)" деген сөздермен

толықтырылсын.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

         Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2002 года № 660. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2012 года № 753

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года Z952200_ "О лицензировании" и Указом Президента Республики Казахстан от 13 декабря 2000 года N 507 U000507_ "О реорганизации, упразднении и образовании отдельных государственных органов Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894 P951894_ "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2201" (САПП Республики Казахстан, 1995 г., N 41, ст. 515) следующие изменения и дополнение:

 

     в приложении 1 к указанному постановлению:

     графу 2 строки, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции;

     "Аэрокосмический комитет Министерства энергетики и минеральных

ресурсов Республики Казахстан";

     графу 2 строки, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

     "Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных

ресурсов Республики Казахстан";

     строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:

"5.  Министерство                   Производство, передача и распределение

     энергетики                     электрической и тепловой (от источников

     и минеральных                  тепловой энергии с суммарной

     ресурсов                       установленной тепловой мощностью

     Республики                     более 100 Гкал/час) энергии

     Казахстан      

                                    эксплуатация промышленных взрыво-,

                                    пожароопасных и горных производств,

                                    электрических станций, сетей и

                                    подстанций, гидротехнических          

                                    сооружений, магистральных газо-,

                                    нефтепродуктопроводов, подъемных

                                    сооружений, а также котлов, сосудов

                                    и трубопроводов, работающих под

                                    давлением и буровые работы на нефть

                                    и газ                                    проектирование, изготовление, монтаж                                    (на этапе эксплуатации производства)

                                    и ремонт химического, бурового,

                                    нефтегазопромыслового, геолого-

                                    разведочного, горно-шахтного,

                                    металлургического, энергетического

                                    оборудования, взрывозащищенного

                                    электротехнического оборудования,

                                    аппаратуры и систем контроля,

                                    противоаварийной защиты, сигнализации

                                    и подъемных сооружений, а также котлов,

                                    сосудов и трубопроводов, работающих

                                    под давлением
                                    покупка в целях перепродажи                                    электрической энергии
                                    производство и ремонтные работы по                                    газификации жилых и коммунально-      

                                    бытовых объектов
                                    переработка минерального сырья
                                    производство, переработка, перевозка,                                    приобретение, хранение, реализация,

                                    использование и уничтожение ядов";
 

     строки, порядковые номера 7, 8, 9, исключить;

     абзац второй графы 3 строки, порядковый номер 6 после слова "монтаж"

дополнить словами "(до этапа эксплуатации производства)".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан 


(Специалисты: Склярова И.В.,

              Абрамова Т.М.)