Азаматтық әуе кемелерімен тасымалдауға арналған қауіпті жүктердің тізбесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 26 маусым N 695. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 1398 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкiметiнiң 25.12.2013 № 1398 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi). 

     "Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан

Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы 


Z010271_
 

  Заңына сәйкес

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. Қоса берілген Азаматтық әуе кемелерімен тасымалдауға арналған

қауіпті жүктердің тізбесі бекітілсін.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрі


                                                Қазақстан Республикасы

                                                      Үкіметінің

                                               2002 жылғы 26 маусымдағы

                                                   N 695 қаулысымен

                                                      бекітілген


          Азаматтық әуе кемелерімен тасымалдауға арналған

                     қауіпті жүктердің тізбесі

___________________________________________________________________________

Р/с  !              Атауы                    !БҰҰ тізімі     ! Жігі немесе

  N   !                                       !бойынша нөмірі !   санаты  

______!_______________________________________!_______________!___________

1.      Жеңіл тұтанатын сұйықтықтан тұратын          1133           3

        адгезивтер      

2.      Адипонитрил                                  2205           6.1

3.      Салмағы бойынша кемінде 50% сумен            1571           4.1

        дымқылданған барий азиді

4.      Натрий азиді                                 1687           6.1

5.      Салқындатылған сұйық азот                    1977           2.2

6.      Сығымдалған азот                             1066           2.2

7.      Үшфторлы сығымдалған азот                    2451           2.2

8.      Акридин                                      2713           6.1

9.      Акриламид                                    2074           6.1

10.     Тұрақталған акрилонитрил                     1093           3

11.     Тұрақталған акролеина димері                 2607           3

12.     Сұйық алкалоидтар, н.к.                      3140           6.1

13.     Қатты алкалоидтар, н.к.                      1544           6.1

14.     5% аса еркін күкірт қышқылынан тұратын       2584           8

        сұйық алкилсульфоқышқылы

15.     5% аса аспайтын еркін күкірт қышқылынан      2586           8

        тұратын сұйық алкилсульфоқышқылы

16.     5% аса еркін күкірт қышқылынан тұратын       2583           8

        қатты алкилсульфоқышқылы

17.     5% аса аспайтын еркін күкірт қышқылынан      2585           8

        қатты алкилсульфоқышқылы

18.     Сұйық алкифенолдар, н.к.                     3145           8

        (гомологтар С-2- С-12 қоса алғанда)

19.     Қатты алкифенолдар, н.к.                     2430           8

        (гомологтар С-2- С-12 қоса алғанда)

20.     Сілтілі жер металдар алкоголяттары, н.к.     3205           4.2

21.     Өзін-өзі қыздыратын, коррозиялық сілтілі     3206           4.2

        металдар алкоголяттары, н.к.

22.     Аллилацетат                                  2333           3

23.     Аллилбромид                                  1099           3

24.     Тұрақталған аллилизотиоцианат                1545           6.1

25.     Аллилиодид                                   1723           3

26.     Тұрақталған аллилтрихлорсилан                1724           8

27.     Аллилформиат                                 2336           3

28.     Аллилхлорид                                  1100           3

29.     Альфа-метил-валериандық альдегид             2367           3

30.     Майлы альдегид                               2045           3

31.     Тұрақталған метакрилдық альдегид             2396           3

32.     Пропиондық альдегид                          1275           3

33.     Альдегидтер, н.к.                            1989           3

34.     Октилдық альдегидтер                         1191           3

35.     Жеңіл тұтанатын уытты альдегидтер, н.к.      1988           3

36.     Альдоль                                      2839           6.1

37.     Натрий алюминаты, ерітінді                   1819           8

38.     Қатты натрий алюминаты                       2812           8

39.     Кремнийлі алюминий  - жабылмаған ұнтақ       1398           4.3

40.     Алюминий - жабылмаған ұнтақ                  1396           4.3

41.     Алюминий - жабылған ұнтақ                    1309           4.1

42.     Алюминий-ферросилиций - ұнтақ                1395           4.3

43.     Сусыз алюминий бромиді                       1725           8

44.     Ерітінді алюминий бромиді                    2580           8

45.     Көміртекті алюминий                          1394           4.3

46.     Азотқышқылды алюминий                        1438           5.1

47.     Алюминий фосфиді                             1397           4.3

48.     Сусыз алюминий хлориді                       1726           8

49.     Ерітінді алюминий хлориді                    2581           8

50.     Сілтілі жер металдары амальгамасы            1392           4.3

51.     Сұйық сілтілі металдар амальгамасы           1389           4.3

52.     Қатты сілтілі металдар амальгамасы           1389           4.3

53.     Сілтілі металдар амидтері                    1390           4.3

54.     Амиламин                                     1106           3

55.     Амилацетаттар                                1104           3

56.     Амилбутираттар                               2620           3

57.     Н-Амилен                                     1108           3

58.     Амилмеркаптан                                1111           3

59.     Н-Амилметилкетон                             1110           3

60.     Амилнитрат                                   1112           3

61.     Амилнитрит                                   1113           3

62.     Амилтрихлосилан                              1728           8

63.     Амилформиаттар                               1109           3

64.     Амилфосфат                                   2819           8

65.     Амилхлорид                                   1107           3

66.     Кемінде 20% су салмағы үлесімен              3317           4.1

        дымқылданған 2-Амино-4.6-динитрофенол  

67.     2-Амино-5-диэтиламинопентан                  2946           6.1

68.     Аминопиридиндер (о-,м-,п-)                   2671           6.1

69.     Аминофенолдар (о-,м-,п-)                     2512           6.1

70.     2-Амино-4-хлорфенол                          2673           6.1

71.     М-Аминоэтилпиперазин                         2815           8

72.     2-(2-Аминоэтокси)-этанол                     3055           8

73.     Сұйық коррозиялық аминдер, н.к.              2735           8

74.     Жеңіл тұтанатын сұйық коррозиялық            2734           8

        аминдер, н.к.                 

75.     Жеңіл тұтанатын коррозиялық                  2733           3

        аминдер, н.к.                 

76.     Қатты коррозиялық аминдер, н.к.              3259           8

77.     Сусыз аммиак                                 1005           2.3

78.     50% аса аммиактан тұратын температурасы      3318           2.3

        15 С-та салыстырмалы тығыздығы 0,880 кем

        судағы аммиак ерітіндісі

79.     35% асатын бірақ 50% аспайтын аммиактан      2073           2.2

        тұратын температурасы 15 С-та салыстырмалы

        тығыздығы 0,8890 кем судағы аммиак

        ерітіндісі

80.     10% асатын бірақ 35% аспайтын аммиактан      2672           8

        тұратын температурасы 15 С-та салыстырмалы

        тығыздығы 0,880-ден 0,957 дейінгі судағы

        аммиак ерітіндісі

81.     Аммиакты-нитратты тыңайтқыш, н.к.            2072           5.1

82.     Қатты аммоний гидродифториді                 1727           8

83.     Аммоний гидросульфаты                        2506           8

84.     Аммоний гидродифторид ерітіндісі             2817           8

85.     Аммоний екі хромқышқылы                      1439           5.1

86.     Аммоний ванадий қышқылы                      2859           6.1

87.     Кез келген басқа заттардың араластығын       1942           5.1

        қоспағанда, 0,2% аспайтын жанғыш

        заттардан (көміртек бойынша есептелген

        кез келген органикалық заттарды қоса

        алғанда) тұратын аммоний нитраты

88.     Аммоний күкірттіқышқылы                      1444           5.1

89.     Аммоний хлорқышқылы                          1442           5.1

90.     Сүдың салмақтық үлесі кемінде 10%            1310           4.1

        дымқылданған аммоний пикраты

91.     Аммоний күкіртті ерітіндісі                  2683           8

92.     Фторлы аммоний                               2505           6.1

93.     Кремнийфторлы аммоний                        2854           6.1

94.     Малеиндік ангидрид                           2215           8

95.     Майлы ангидрид                               2739           8

96.     Пропиондық ангидрид                          2496           8

97.     Сірке ангидриді                              1715           8

98.     0,05% асатын малеиндық ангидридтен           2214           8

        тұратын фталдық ангидрид

99.     0,05% асатын малеиндық ангидридтен           2698           8

        тұратын тетрагидрофталдық ангидридтер

100.    Сұйық анизидиндер                            2431           6.1

101.    Қатты анизидиндер                            2431           6.1

102.    Анизоилхлорид                                1729           8

103.    Анизол                                       2222           3

104.    Анилин                                       1547           6.1

105.    Хлорлысутекті анилин                         1548           6.1

106.    Ағашқа арналған сұйық антисептиктер          1306           3

107.    Салқындатылған сұйық аргон                   1951           2.2 

108.    Сығымдалған аргон                            1006           2.2

109.    5% асатын еркін күкірт қышқылынан            2584           8

        тұратын сұйық арилсульфоқышқылы

110.    5% аспайтын еркін күкірт қышқылынан          2586           8

        тұратын сұйық арилсульфоқышқылы

111.    5% асатын еркін күкірт қышқылынан            2583           8

        тұратын қатты арилсульфоқышқылы

112.    5% аспайтын еркін күкірт қышқылынан          2585           8

        тұратын қатты арилсульфоқышқылы

113.    Натрий арсанилаты                            2473           6.1

114.    Ақ асбест (хризотил, актинолит,              2590           9

        антофилит, тремолит)

115.    Ацеталь                                      1088           3

116.    Ацетальдегид                                 1089           3

117.    Ацетальдегидаммиак                           1841           9

118.    Ацетальдоксим                                2332           3

119.    Сынап ацетаты                                1629           6.1

120.    Фенилсынап ацетаты                           1674           6.1

121.    Ацетильбромид                                1716           8

122.    Ерітілген ацетилен                           1001           2.1

123.    Ацетилиодид                                  1898           8

124.    Ацетилметилкарбинол                          2621           3

125.    Ацетилхлорид                                 1717           3

126.    Ацетоарсенит                                 1585           6.1

127.    Ацетон                                       1090           3

128.    Ацетонитрил                                  1648           3

129.    Тұрақталған ацетонциангидрин                 1541           6.1

130.    Жеңіл тұтанатын аэрозолдар                   1950           2.1

        (қозғалтқышты іске қосуға арналған

        сұйықтық)

131.    Жеңіл тұтанатын аэрозолдар                   1950           2.1

        (әрқайсысы көлемі 1л аспайтын)

132.    Буып-түюдің ІІІ тобы, 6.1-санатындағы        1950           2.1

        заттардан тұратын жеңіл тұтанатын

        аэрозолдар (әрқайсысы көлемі 1л аспайтын)

133.    Буып-түюдің ІІІ тобы, 8 - жігіндегі          1950           2.1

        коррозиялық заттардан тұратын жеңіл

        тұтанатын аэрозолдар (әрқайсысы көлемі

        1л аспайтын)

134.    Буып-түюдің ІІІ тобы, 6.1-санатындағы        1950           2.1

        заттардан және буып-түюдің ІІІ тобы,

        8 - жігіндегі заттардан тұратын жеңіл

        тұтанатын аэрозолдар (әрқайсысы көлемі

        1л аспайтын)

135.    Тұтанбайтын аэрозолдар                       1950           2.2

        (көзді жасаурататын газды құрылғы)

136.    Тұтанбайтын аэрозолдар                       1950           2.2

        (әрқайсысы көлемі 1л аспайтын)

137.    Буып-түюдің ІІІ тобы, 6.1-санатындағы        1950           2.2

        заттардан тұратын тұтанбайтын аэрозолдар

        (әрқайсысы көлемі 1л аспайтын)

138.    Буып-түюдің ІІІ тобы, 8 - жігіндегі          1950           2.2

        заттардан тұратын тұтанбайтын аэрозолдар

        (әрқайсысы көлемі 1л аспайтын)

139.    Буып-түюдің ІІІ тобы, 6.1-санатындағы        1950           2.2

        заттардан және буып-түюдің ІІІ тобы,

        8 - жігіндегі заттардан тұратын

        тұтанбайтын аэрозолдар

        (әрқайсысы көлемі 1л аспайтын)

140.    Барий                                        1400           4.3

141.    Барий броматы                                2719           5.1

142.    22% асатын белсенді хлордан тұратын          2741           5.1

        барий гипохлориті

143.    Барий нитраты                                1446           5.1

144.    Барий перманганаты                           1448           5.1

145.    Барий хлорқышқылы                            1447           5.1

146.    Барий хлораты                                1445           5.1

147.    Барий цианиді                                1565           6.1

148.    Сұйық қышқылды, электрлі                     2794           8

        аккумуляторлы батареялар

149.    Төгілмейтін сұйық, электрлі                  2800           8

        аккумуляторлы батареялар

150.    Сұйық сілтілі, электрлі                      2795           9

        аккумуляторлы батареялар

151.    Натрийден тұратын батареялар                 3292           4.3

152.    Қатты калий гидроксидтен тұратын,            3028           8

        электрлі аккумуляторлы құрғақ батареялар

153.    Бензидин                                     1885           6.1

154.    Бензилбромид                                 1737           6.1

155.    Бензилденхлорид                              1886           6.1

156.    Бензилдиметиламин                            2619           8

157.    Бензилиодид                                  2653           6.1

158.    Бензилхлорид                                 1738           6.1

159.    Бензилхлорформиат                            1739           8

160.    Моторлық бензин                              1203           3

161.    Бензоилхлорид                                1736           8

162.    Бензойлық альдегид                           1990           9

163.    Бензол                                       1114           3

164.    Бензолсульфонилхлорид                        2225           8

165.    Бензонитрил                                  2224           6.1

166.    Бензотрифторид                               2338           3

167.    Бензотрихлорид                               2226           8

168.    Бензохинон                                   2587           6.1

169.    Бериллий - ұнтақ                             1567           6.1

170.    Биомедициналық қалдықтар, н.к.               3291           6.2

171.    Бисульфаттар, сулы ерітіндісі                2837           8

172.    Бисульфиттер, сулы ерітіндісі, н.к.          2693           8

173.    Жарылатын немесе лақтырылатын зымыран        0370           1.4D

        оқтары                 

174.    Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын    0303           1.4G

        оқпен жарақталған немесе жарақталмаған

        түтіндік оқ-дәрілер

175.    Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын    0300           1.4G

        оқпен жарақталған немесе жарақталмаған

        тұтандырғыш оқ-дәрілер

176.    Үлгілік оқ-дәрілер (сынайтын)                0363           1.4G

177.    Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын    0297           1.4G  

        оқпен жарақталған немесе жарақталмаған

        жарық беретін оқ-дәрілер

178.    Практикалық оқ-дәрілер                       0362           1.4G

179.    Жарылғыш немесе лақтырылатын оқтарсыз        2017           6.1

        және жарғыштарсыз жарылмайтын көз     

        жасауратқыш оқ-дәрілер

180.    Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын    0301           1.4G

        оқтары бар көз жасаурататын оқ-дәрілер

181.    Жарылғыш немесе лақтырылатын оқтарсыз және   2016           6.1

        жарғыштарсыз жарылмайтын уытты затты

        оқ-дәрілер                      

182.    Улы сұйықтықтан тұратын арнайы               2028           8

        қондырғысыз жарылмайтын түтінді бомбалар

183.    Жарық беретін бомбалар                       0093           1.3G

184.    Жарық беретін бомбалар                       0403           1.4G

185.    Жарық беретін бомбалар                       0404           1.4G

186.    Борнеол                                      1312           4.1

187.    Бора үшбромид                                2692           8

188.    Бора үшфторид және пропиондық қышқыл -       1743           8

        кешені

189.    Бора үшфторид және сірке қышқылы -           1742           8

        кешені

190.    Бора үшфторид дигидрат                       2851           8

191.    Органикалық емес броматтар, н.к.             1450           5.1

192.    Органикалық емес броматтардың                3213           5.1

        сулы ерітіндісі, н.к.

193.    Бромацетилбромид                             2513           8

194.    Сұйық бромбензилцианидтер                    1694           6.1

195.    Қатты бромбензилцианидтері                   1694           6.1

196.    Бромбензол                                   2514           3

197.    1-Бромбутан                                  1126           3

198.    2-Бромбутан                                  2339           3

199.    Сынап бромидтері                             1634           6.1

200.    Бромксилол                                   1701           6.1

201.    1-Бром-3Метилбутан                           2341           3

202.    Бромметилпропандар                           2342           3

203.    2-Бром-2Нитропропан-диол-1,3                 3241           4.1

204.    Бромоформ                                    2515           6.1 

205.    2-Бромпентан                                 2343           3

206.    Бромпропандары                               2344           3

207.    3-Бромпропин                                 2345           3

208.    Бромүшфторметан                              1009           2.2

209.    Бромүшфторэтилен                             2419           2.1

210.    Бромхлорметан                                1887           6.1

211.    1-Бром-3-хлорпропан                          2688           6.1

212.    Бруцин                                       1570           6.1

213.    Тұрақталған бутадиендар                      1010           2.1

214.    Бутан                                        1011           2.1

215.    Бутандион                                    2346           3

216.    Бутанолдар                                   1120           3

217.    Тұрақталған бутилакрилаттар                  2348           3

218.    н-Бутиламин                                  1125           3

219.    N-Бутиланилин                                2738           6.1

220.    Бутилацетаттар                               1123           3

221.    Бутилбензолдар                               2709           3

222.    Бутилен                                      1012           2.1

223.    1,2-тұрақталған бутеленоксид                 3022           3

224.    Норм-бутилизоциант                           2485           6.1

225.    N,н-Бутилиминазол                            2690           6.1

226.    Бутилмеркаптан                               2347           3

227.    Тұрақталған н-Бутилметакрилат                2227           3

228.    Бутилнитрит                                  2351           3

229.    Бутилпропионаттар                            1914           3

230.    Бутилтолуолдар                               2667           6.1

231.    Бутилүшхлорсилан                             1747           8

232.    н-Бутилформиат                               1128           3

233.    н-Бутилхлорформиат                           2743           6.1

234.    трет-Бутилциклогексил-хлорформиат            2747           6.1

235.    1,4-Бутиндиол                                2716           6.1

236.    Бутиральдегид                                1129           3

237.    Бутиральдоксим                               2840           3

238.    Бутирилхлорид                                2353           3

239.    Бутиронитрил                                 2411           3

240.    Валеральдегид                                2058           3

241.    Үш хлорлы ванадий                            2475           8

242.    Төрт хлорлы ванадий                          2444           8

243.    Сірке қышқылды ванадил                       2931           6.1

244.    Жарылғыш заттар, н.к.                        0479           1.4G

245.    Жарылғыш заттар, н.к.                        0480           1.4D

246.    Жарылғыш заттар, н.к.                        0481           1.4S

247.    Жарылғыш заттар, н.к.                        0485           1.4G

248.    Қатты коррозиондық заттар, н.к.              1759           8

249.    Қоршаған орта үшін қауіп төндіретін          3077           9

        заттар, қатты, н.к.                   

250.    Қоршаған орта үшін қауіп төндіретін          3082           9

        зат, сұйық, н.к.                      

251.    Тұрақталған винилацетат                      1301           3

252.    Тұрақталған бромды винил                     1085           2.1

253.    Тұрақталған винилбутират                     2838           3

254.    Тұрақталған винилиденхлорид                  1303           3

255.    Тұрақталған винилпиридиндер                  3073           6.1

256.    Тұрақталған винилтолуолдар                   2618           3

257.    Тұрақталған винилүшхлорсилан                 1305           3

258.    Тұрақталған винилфторид                      1860           2.1

259.    Винилхлорацетат                              2589           6.1

260.    Тұрақталған хлорлы винил                     1086           2.1

261.    Сусыз бромды сутегі                          1048           2.3

262.    Сығымдалған сутегі                           1049           2.1

263.    Салқындатылған сұйық ауа                     1003           2.2

264.    Сығымдалған ауа                              1002           2.2

265.    Нитрондалған нитроцеллюлозбен аз             1353           4.1

        сіңірілген талшық, н.к.

266.    Тұтандырғыштар                               0325           1.4G

267.    Тұтандырғыштар                               0454           1.4S

268.    Капсюльді төлке                              0320           1.4G

269.    Капсюльді төлке                              0376           1.4S

270.    Инсектицидті газ, н.к.                       1968           2.2

271.    Жеңіл тұтанатын инсектицидтік газ, н.к.      3354           2.1

272.    Сығымдалған таскөмірлі газ                   1023           2.3

273.    Сығымдалған мұнайлы газ                      1071           2.3

274.    Шығарылатын құрылғымен жабдықталмаған,       2037           2.1

        қайта пайдалануға жарамсыз газ балондары

        (жеңіл тұтанатын газбен)              

275.    Шығарылатын құрылғымен жабдықталмаған,       2037           2.2

        қайта пайдалануға жарамсыз газ балондары

        (жеңіл тұтанатын газбен)              

276.    Шығарылатын құрылғымен жабдықталмаған,       2037           2.2

        қайта пайдалануға жарамсыз газ балондары

        (тотықтырғыш газбен)              

277.    Тұтанбайтын уытты емес газ және              8013           2.2

        лақтырылатын патроннан тұратын борттық   

        авариялық траптар үшін газдыгенераторлы     

        жинақтар

278.    Газойль                                      1202           3

279.    Газолин                                      1203           3

280.    Салқындатылған сұйық газ, н.к.               3158           2.2

281.    Рефрижераторлы газ, R 12                     1028           2.2

282.    Рефрижераторлы газ, R 12 В                   1974           2.2

283.    Рефрижераторлы газ, R 13                     1022           2.2

284.    Рефрижераторлы газ, R 13 В 1                 1009           2.2

285.    Рефрижераторлы газ, R 14                     1982           2.2

286.    Рефрижераторлы газ, R 21                     1029           2.2

287.    Рефрижераторлы газ, R 22                     1018           2.2

288.    Рефрижераторлы газ, R 23                     1984           2.2

289.    Рефрижераторлы газ, R 32                     3252           2.2

290.    Рефрижераторлы газ, R 40                     1063           2.2

291.    Рефрижераторлы газ, R 41                     2454           2.2

292.    Рефрижераторлы газ, R 114                    1958           2.2

293.    Рефрижераторлы газ, R 115                    1020           2.2

294.    Рефрижераторлы газ, R 116                    2193           2.2

295.    Рефрижераторлы газ, R 124                    1021           2.2

296.    Рефрижераторлы газ, R 125                    3220           2.2

297.    Рефрижераторлы газ, R 133a                   1983           2.2

298.    Рефрижераторлы газ, R 134a                   3159           2.2

299.    Рефрижераторлы газ, R 142в                   2517           2.1

300.    Рефрижераторлы газ, R 143a                   2035           2.1

301.    Рефрижераторлы газ, R 152a                   1030           2.1

302.    Рефрижераторлы газ, R 161                    2453           2.1

303.    Рефрижераторлы газ, R 218                    2424           2.2

304.    Рефрижераторлы газ, R 227                    3296           2.2

305.    Рефрижераторлы газ, R 404A                   3337           2.2

306.    Рефрижераторлы газ, R 407A                   3338           2.2

307.    Рефрижераторлы газ, R 407B                   3339           2.2

308.    Рефрижераторлы газ, R 407C                   3340           2.2

309.    Рефрижераторлы газ, R 500                    2602           2.2

310.    Рефрижераторлы газ, R 502                    1973           2.2

311.    Рефрижераторлы газ, R 503                    2599           2.2

312.    Рефрижераторлы газ, R 1132a                  1959           2.1

313.    Рефрижераторлы газ, R 1216                   1858           2.2

314.    Рефрижераторлы газ, R 1318                   2422           2.2

315.    Рефрижераторлы газ, RC 318                   1976           2.2

316.    Рефрижераторлы газ, н.к.                     1078           2.2

317.    Сығымдалған газ, н.к.                        1956           2.2

318.    Жеңіл тұтанатын сығымдалған газ, н.к.        1954           2.1

319.    Тотықтырғыш сығымдалған газ, н.к.            3156           2.2

320.    Сұйытылған газ, н.к.                         3163           2.2

321.    Жеңіл тұтанатын сұйытылған газ, н.к.         3161           2.2

322.    Азот, қос тотық көміртегі немесе             1058           2.2

        ауадан тұратын тұтанбайтын сұйытылған газ

323.    Тотығатын сұйытылған газ, н.к.               3157           2.2

324.    Көз жасаурататын газ, қоздырғыш заттар,      1693           6.1

        қатты, н.к.        

325.    Петролейдік сұйытылған газдар                1075           2.1

326.    Галлий                                       2803           8

327.    Гафний - кемінде 25% су үлесімен             1326           4.1 

        дымқылданған ұнтақ

328.    Гексадецилүшхлорсилан                        1781           8

329.    Гексадиендер                                 2458           3

330.    Гексальдегид                                 1207           3

331.    Қатты гексаметилендиамин                     2280           8

332.    Гексаметилендиамин ерітіндісі                1783           8

333.    Гексаметилендиизоцианат                      2281           6.1

334.    Гексаметиленимин                             2493           3

335.    Гексаметилентетрамин                         1328           4.1

336.    Гексанолы                                    2282           3

337.    Гександар                                    1208           3

338.    Гексафторацетон                              2420           2.3

339.    Гексафторацетонгидрат                        2552           6.1

340.    Гексахлорацетон                              2661           6.1

341.    Гексахлорбензол                              2729           6.1

342.    Гексафторпропилен                            1858           2.2

343.    Сығымдалған гексафторэтан                    2193           2.2

344.    Гексахлорбутадиен                            2279           6.1

345.    Гексахлорофен                                2875           6.1

346.    Сұйық гексаэтилтетрафосфат                   1611           6.1

347.    Қатты гексаэтилтетрафосфат                   1611           6.1

348.    Гексен-1                                     2370           3

349.    Гексаүшхлорсилан                             1784           8

350.    Салқындатылған сұйық гелий                   1963           2.2

351.    Сығымдалған гелий                            1046           2.2

352.    Химиялық оттегі генераторы                   3356           5.1

353.    Генетикалық өзгертілген микроорганизмдер     3245           9

354.    н-Гептальдегид                               3056           3

355.    Гептандар                                    1206           3

356.    Гептафторпропан                              3296           2.2

357.    н-Гептен                                     2278           3

358.    Сусыз гидразин                               2029           8

359.    Гидразиннің салмақтық үлесі кемінде          3293           6.1  

        37% гидразиннің сулы ерітіндісі

360.    Гидразиннің салмақтық үлесі                  2030           8

        37% кем емес, бірақ 64% аспайтын

        гидразиннің сулы ерітіндісі

361.    Алюминий гидриді                             2463           4.3

362.    Жеңіл тұтанатын металдар гидридтері, н.к.    3182           4.1

363.    Сумен реттелетін металдар гидридтері, н.к.   1409           4.3

364.    Гидродифторидтер, ерітінді, н.к.             1740           8

365.    Гидродифторидтер, қатты, н.к.                1740           8

366.    Сірке қышқылды гидроксиламин                 2865           8

367.    Калий гидрототығы, ерітінді                  1814           8

368.    Калий гидрототығы, қатты                     1813           8

369.    Литий гидрототығы, ерітінді                  2679           8

370.    Литий гидрототығы, қатты                     2680           8

371.    Литий гидрототығы, моногидрат                2680           8

372.    Натрий гидрототығы, ерітінді                 1824           8

373.    Натрий гидрототығы, қатты                    1823           8

374.    Рубидий гидрототығы                          2678           8

375.    Рубидий гидрототығы, ерітінді                2677   

       8

376.    Тетраметиаммония гидрототығы                 1835           8

377.    Фенилсынап гидрототығы                       1894           6.1

378.    Цезий гидрототығы                            2682           8

379.    Цезий гидрототығы, ерітінді                  2681           8

380.    Калий гидросульфиті                          1929           4.2

381.    Кальций гидросульфиті                        1923           4.2

382.    Натрий гидросульфиті                         1384           4.2

383.    Цинк гидросульфиті                           1931           9

384.    Гидрохинон                                   2662           6.1

385.    Никотин гидрохлориді                         1656           6.1

386.    Капсюльдарымен бос патронды гильзалар        0055           1.4S

387.    Органикалық емес гипохлориттар, н.к.         3212           5.1

388.    Капсюльдарымен патронды гильзалар            0379           1.4С

389.    Капсюльсіз бос жанатын гильзалар             0446           1.4С

390.    Гипохлорит ерітіндісі                        1791           8

391.    Глицидальдегид                               2622           3

392.    Қол немесе қарулық практикалық гранаттар     0110           1.4S

393.    Қол немесе қарулық практикалық гранаттар     0452           1.4G

394.    Гуанидин нитраты                             1467           5.1

395.    Сұйық гудрондар, жол асфальті мен майды,     1999           3

        битум және араласқан мұнай өнімдерін

        қоса алғанда

396.    Тез тұтанатын газбен жұмыс істейтін,         3166           9

        оның ішінде машина жабдықтары немесе

        көлік құралдары құрамындағы ішкі жану

        қозғалтқыштары                      

397.    Тез тұтанатын сұйықтықпен жұмыс істейтін,    3166           9

        оның ішінде машина жабдықтары немесе

        көлік құралдары құрамындағы ішкі жану

        қозғалтқыштары                      

398.    Зымыран қозғалтқыштар                        0186           1.3С

399.    Қорғасынның қос тотығы                       1872           5.1 

400.    Күкірттің қос тотығы                         1079           2.3

401.    Тиомочевиннің қос тотығы                     3341           4.2

402.    Көміртегінің қос тотығы                      1013           2.2

403.    Салқындатылған сұйық көміртегінің қос        2187           2.2

        тотығы

404.    Қатты көміртегінің қос тотығы                1845           9

405.    Сығымдалған дейтерий                         1957           2.1

406.    Коррозиялық дезинфекциялайтын сұйықтық,      1903           8

        н.к.

407.    Уытты дезинфекциялайтын сұйықтық,            3142           6.1

        н.к.

408.    Уытты дезинфекциялайтын қатты құрал,         1601           6.1 

        н.к.

409.    Декаборан                                    1868           4.1

410.    Декагидронафталин                            1147           3

411.    Н-Декан                                      2247           3

412.    Оқ-дәрілерге арналған детонаторлар           0365           1.4В

413.    Оқ-дәрілерге арналған детонаторлар           0366           1.4S

414.    Электр детонаторлары                         0255           1.4В

        (электрдетонаторлар)

415.    Жару жұмыстарына арналған электрлі емес      0267           1.4В 

        детонаторлар

416.    Жару жұмыстарына арналған электрлі емес      0455           1.4S

        детонаторлар

417.    Жару жұмыстарына арналған электрлі емес      0456           1.4S

        детонаторлар

418.    Диаллиламин                                  2359           3

419.    4,4 диаминодифенилметан                      2651           6.1

420.    Ди-норм-амиламин                             2841           3

421.    Дибензилдихлорсилан                          2434           8

422.    1,2 Дибромбутанон-3                          2648           6.1

423.    Дибромдифторметан                            1941           9

424.    Дибромметан                                  2664           6.1

425.    Дибромхлорпропандар                          2872           6.1

426.    Дибутиламимоэтанол                           2873           6.1

427.    1,2-ди-(диметиламино)-этан                   2372           3

428.    2,3-дигидропиран                             2376           3

429.    Азот қышқылды дидим                          1465           5.1

430.    Дизель отыны                                 1202           3

431.    Диизобутиламин                               2361           3

432.    Диизобутилен - изомерлер қоспасы             2050           3

433.    Диизобутилкетон                              1157           3

434.    Диизопропиламин                              1158           3

435.    Сусыз диметиламин                            1032           2.1

436.    Диметиламин сулы ерітіндісі                  1160           3

437.    2-Диметиламино-ацетонитрил                   2378           3

438.    2-Диметиламиноэтанол                         2051           8

439.    2-Диметиламино-этилакрилат                   3302           6.1

440.    2-Диметиламино-этилметакрилат                2522           6.1

441.    N,N-Диметиланилин                            2253           6.1

442.    2,3-Диметилбутан                             2457           3

443.    1.3-Диметилбутиламин                         2379           3

444.    Диметилдихлорсилан                           1162           3

445.    Диметилдиэтоксисилан                         2380           3

446.    Диметилкарбамихлорид                         2262           8

447.    Диметилкарбонат                              1161           3

448.    Диметилдиоксандар                            2707           3

449.    Диметил сульфид                              2381           3

450.    2,2-Диметпропан                              2044           2.1

451.    Диметил-М-пропиламин                         2266           3

452.    Диметилсульфид                               1164           3

453.    Диметилтиофосфорилхлорид                     2267           6.1

454.    N,N-Диметилформамид                          2265           3

455.    Диметилциклогексиламин                       2264           8

456.    Диметилциклогександар                        2263           3

457.    1,1-Диметоксиэтан                            2377           3

458.    1,2-Диметоксиэтан                            2252           3

459.    Динатрий үшоксосиликаты                      3253           8

460.    Динитроанилиндер                             1596           6.1  

461.    Сұйық динитробензолдар                       1597           6.1

462.    Қатты динитробензолдар                       1597           6.1

463.    Динитро-орто-крезол, ерітінді                1598           6.1

464.    Динитро-орто-крезол, қатты                   1598           6.1

465.    Аммоний динитро-орто-крезолаты               1843           6.1

466.    Салмағы бойынша кемінде 15% сумен            1348           4.1

        дымқылданған натрий динитро-орто-крезолаты

467.    Салмақтық үлесі кемінде 15% сумен            1322           4.1

        дымқылданған динитрорезорцин

468.    Сұйық динитротолуолдар                       2038           6.1

469.    Қатты динитротолуолдар                       2038           6.1

470.    Құрғақ немесе салмақтық үлесі                1320           4.1

        кемінде 15% сумен дымқылданған

        динитрофенол

471.    Динитрофенол, ерітінді                       1599           6.1

472.    Салмақтық үлесі кемінде 15% сумен            1321           4.1

        дымқылданған динитрофеноляттар

473.    Ди-норм-бутиламин                            2248           8

474.    Диоксан                                      1165           3

475.    Диоксолан                                    1166           3

476.    Дипентен                                     2052           3

477.    Салмақтық үлесі кемінде 10% сумен            2852           4.1

        дымқылданған дипикрисульфид

478.    Дипропиламин                                 2383           3

479.    Дипропилкетон                                2710           3

480.    Сілтіліжер металдар дисперсиясы              1391           4.3

481.    Сілтіліжер металдар дисперсиясы              1391           4.3

482.    Жеңіл тұтанатын таскөмірлі шайырлы           1136           3

        дистилляттар

483.    Мұнай дистиляттар, н.к.                      1268           3

484.    Титан дисульфиді                             3174           4.2

485.    Қатты дифенилхлорарсин                       1699           6.1 

486.    Дифенилдихлорарсин                           1769           8

487.    Дифенилметилбромид                           1770           8

488.    Дифторметан                                  3252           2.1

489.    1,1-Дифторэтан                               1030           2.1

490.    1,1-Дифторэтилен                             1959           2.1

491.    1,1-Дихлор-1-нитроэтан                       2650           6.1

492.    Сұйық дихлоранилиндер                        1590           6.1

493.    Қатты дихлоранилиндер                        1590           6.1

494.    1,3-дихлорацетон                             2649           6.1

495.    орто-Дихлорбензол                            1591           6.1

496.    Дихлордифторметан                            1028           2.2

497.    Шамамен 74% дихлордифторметаннан тұратын     2602           2.2

        дихлордифторметан мен дифторэтанның            

        азеотроптық қоспасы

498.    Дихлорметан                                  1593           6.1

499.    1,2-дихлорпропан                             1279           3

500.    Дихлорпентаны                                1152           3

501.    1,3-Дихлорпропанол-2                         2750           6.1

502.    Дихлорпропендер                              2047           3

503.    1,2-дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан             1958           2.2

504.    Дихлорфенилизоцианаттар                      2250           6.1

505.    Дихлорфенилүшхлорсилан                       1766           8

506.    Дихлофторметан                               1029           2.2

507.    1.1-дихлорэтан                               2362           3

508.    1,2-дихлорэтилен                             1150           3

509.    Дициклогексиламин                            2565           8

510.    Азотқышқылды дициклогексиламмоний            2687           4.1

511.    Дициклогентадиен                             2251           3

512.    Дициклопентадиен                             2048           3

513.    Диэтиламин                                   1154           3

514.    Диэтиламинопропиламин                        2684           3

515.    2-Диэтиламиноэтанол                          2686           8

516.    N,N-диэтиланилин                             2432           6.1

517.    Диэтилбензол                                 2049           3

518.    Диэтилдихлорсилан                            1767           8

519.    Диэтиленүшамин                               2079           8

520.    Диэтилкарбонат                               2366           3

521.    Диэтилкетон                                  1156           3

522.    Диэтилсульфат                                1594           6.1

523.    Диэтилсульфид                                2375           3

524.    Диэтилфосфосфорилхлорид                      2751           8

525.    N,N-диэтилэтилендиамин                       2685           8

526.    Диэтоксиметан                                2373           3

527.    3,3-диэтоксипропен                           2374           3

528.    Додецилүшхлорсилан                           1771           8

529.    Тез тұтанатын газдан тұратын, тұтандыруға    1057           2.1

        арналған құюға дейінгі элементтер     

530.    Тез тұтанатын газдан тұратын, шығару         2037           2.1

        құрылғысымен жабдықталмаған, қайта    

        пайдалануға жарамсыз шағын сыйымдылықтар

531.    Тез тұтанатын газдан тұратын, шығару         2037           2.2

        құрылғысымен жабдықталмаған, қайта    

        пайдалануға жарамсыз шағын сыйымдылықтар

532.    Газды тотықтырудан тұратын, шығару           2037           2.2

        құрылғысымен жабдықталмаған, қайта    

        пайдалануға жарамсыз газ шағын

        сыйымдылықтар

533.    Темір нитраты                                1466           5.1

534.    Тотияын қышқылды (II) (орто) темір           1608           6.1

535.    Тотияын қышқылды (III) (орто) темір          1606           6.1

536.    Тотияын қышқылды (III) (негізгі) темір       1607           6.1

537.    Сусыз хлорлы темір (III)                     1773           8

538.    Темір (III) хлорид ерітіндісі                2582           8

539.    Аккумуляторлы қышқылды сұйықтық              2796           8

540.    Аккумуляторлы сілтілі сұйықтық               2797           8

541.    Авиация ережелерінің күші тарайтын           3334           9

        сұйықтықтар, н.к.

542.    Сумен өзара әрекеттері кезінде               3148           4.3   

        реакцияға түсетін сұйықтықтар

543.    Сумен өзара әрекеттері кезінде               3129           4.3

        реакцияға түсетін, коррозияланатын,

        сұйықтықтар, н.к.

544.    Сумен өзара әрекеттері кезінде               3130           4.3

        реакцияға түсетін уытты             

        сұйықтықтар, н.к.

545.    Жеңіл тұтанатын газдан тұратын оттықтар      1057           2.1

546.    От өткізгіш баудың тұтандырғыштары           1031           1.4S

547.    Азоттың шала тотығы                          1070           2.2

548.    Жарылғыш шегендеулер                         0174           1.4S

549.    Скипидардың орнын алмастырушы                1300           3

550.    Металл қабықты құбырлы тұтандырғыш           0103           1.4G 

551.    Шағын құрылғылар үшін көміртекті газбен      3150           2.1

        құйылатын элементтер       

552.    Детонаторсыз өнеркәсіптік жарылғыш           0444           1.4D

        зарядтар     

553.    Детонаторсыз өнеркәсіптік жарылғыш           0445           1.4S

        зарядтар     

554.    Өртсөндіруге арналған зарядтар               1774           8

555.    Кумулятивтік иілгіш желілік зарядтар         0237           1.4D

556.    Капсюлді детонаторсыз кумулятивті зарядтар   0440           1.4D

557.    Капсюлді детонаторсыз кумулятивті зарядтар   0441           1.4S

558.    Лақтырғыш зарядтар                           0491           1.4С

559.    Пластиктендірілген жарғыш зарядтар           0459           1.4D

560.    Пластикпен қосылған жарғыш зарядтар          0460           1.4S

561.    4% асатын натрий гидрототығынан тұратын      1907           8

        патронды әк тас      

562.    Жарылғыш бұйымдар, н.к.                      0349           1.4S

563.    Жарылғыш бұйымдар, н.к.                      0351           1.4С

564.    Жарылғыш бұйымдар, н.к.                      0352           1.4D

565.    Жарылғыш бұйымдар, н.к.                      0353           1.4G

566.    Жарылғыш бұйымдар, н.к.                      0471           1.4Е

567.    Техникалық мақсаттарға арналған              0431           1.4G

        пиротехникалық бұйымдар

568.    Техникалық мақсаттарға арналған              0432           1.4G

        пиротехникалық бұйымдар

569.    Тұтанбайтын газдан тұратын гидравликалық     3162           2.2

        қысымда болатын бұйымдар           

570.    Тұтанбайтын газдан тұратын гидравликалық     3164           2.2

        қысымда болатын бұйымдар           

571.    Изобутан                                     1969           2.1

572.    Изобутанол                                   1212           3

573.    Тұрақталған изобутилакрилат                  2527           3  

574.    Изобутиламин                                 1214           3

575.    Изобутилацетат                               1213           3

576.    Изобутилен                                   1055           2.1

577.    Изобутилизобутират                           2528           3

578.    Изобутилизоцианат                            2486           3

579.    Тұрақталған изобутилметакрилат               2283           3

580.    Изобутилпропионат                            2394           3

581.    Изобутилформиат                              2393           3

582.    Изобутиральдегид                             2045           3

583.    Изобутирилхлорид                             2395           3

584.    Изобутиронитрил                              2284           3

585.    Изогексен                                    2288           3

586.    Изогептен                                    2287           3

587.    Изооктен                                     1216           3

588.    Изопентендер                                 2371           3 

589.    Тұрақталған изопрен                          1218           3

590.    Изопропанол                                  1219           3

591.    Изопропенилацетат                            2403           3

592.    Изопропенилбензол                            2303           3

593.    Изопропиламин                                1221           3

594.    Изопропилацетат                              1220           3

595.    Изопропилбензол                              1918           3

596.    Изопропильбутират                            2405           3

597.    Изопропилизобутират                          2406           3

598.    Изопропилизоцианат                           2483           3

599.    Изопропилнитрат                              1222           3

600.    Изопропилпропионат                           2409           3

601.    Изопропилхлорацетат                          2497           3

602.    Изопропил-2-хлорпропионат                    2934           3

603.    Изопропилхлорформиат                         2407           6.1

604.    Изофорондиамин                               2289           8

605.    Изофорондиизоцианат                          2290           6.1

606.    Изоцианат уытты ерітіндісі, н.к.             2206           6.1

607.    Изоцианат жеңіл тұтанатын уытты ерітіндісі,  3080           6.1

        н.к.

608.    Изоцианатобензоүшфторидтер                   2285           6.1

609.    Уытты изоцианаттар, н.к.                     2206           6.1

610.    3,3-иминодипропиламин                        2269           8

611.    Тек жануарлар үшін зиянды инфекциялық        2900           6.2

        заттар         

612.    Адамдар денсаулығы үшін зиянды               2814           6.2

        инфекциялық заттар

613.    Сынапты (II)-калийлі йодид                   1643           6.1

614.    2-Йодбутан                                   2390           3

615.    Йодметилпропандар                            2391           3

616.    Йодпропандар                                 2392           3

617.    Бес фторлық йод                              2495           5.1

618.    Калий                                        2257           4.3

619.    Азотқышқылды калий мен азотқышқылды          1487           5.1

        натрий қоспасы (калий нитриті мен

        натрий нитриті қоспасы)

620.    Азотқышқылды калий                           1486           5.1

621.    Азотқышқылды калий                           1488           5.1

622.    Калийборгидрид                               1870           4.3

623.    Бромқышқылды калий                           1484           5.1

624.    Ванадийқышқылды калий (мета)                 2864           6.1

625.    Екіфторлы қышқылды калий, қатты              1811           8

626.    Екіфторлы қышқылды калий, ерітінді           1811           8

627.    Дитионисті қышқылды калий                    1929           4.1

628.    Кремнийфторлы калий                          2655           6.1

629.    Марганецқышқылды калий                       1490           6.1

630.    Мыс (I) цианистісутекті калий                1679           6.1

631.    Металды қорытпа калий                        1420           4.3

632.    Калий арсенаты                               1677           6.1

633.    Калий арсениті                               1678           6.1

634.    Күкірт қышқылды калий                        1492           5.1

635.    Күкіртті калий                               1382           4.2

636.    Сусыз күкіртті калий                         1382           4.2

637.    Күкіртті калий (калий сульфиді),             1847           8

        кристалдыгидрат

638.    Күкірт қышқылды калий қышқылы                2509           8

639.    Фосфорлы калий                               2012           4.3

640.    Фторлы калий                                 1812           6.1

641.    Хлорлықышқылды калий                         1485           5.1

642.    Хлорлықышқылды калий, сулы ерітінді          2427           5.1

643.    Хлорлықышқылды калий                         1489           5.1

644.    Цианисті калий                               1680           6.1

645.    Металды қорытпа калий                        1420           4.3

646.    Кальций                                      1401           4.3

647.    Азот қышқылды кальций                        1454           5.1

648.    Сутекті кальций                              1404           4.3

649.    Дитион қышқылды кальций                      1923           4.2

650.    Кремнийлі кальций-марганец                   2844           4.3

651.    Марганец қышқылды кальций                    1456           5.1

652.    Тотияйын қышқылды кальций                    1573           6.1

653.    Көміртекті кальций                           1402           4.3

654.    Кальций фосфиді                              1360           4.3

655.    Хлорқышқылды кальций                         1453           5.1

656.    10% асатын бірақ 39% аспайтын белсенді       2208           5.1

        хлордан тұратын хлорқышқылды кальций,

        құрғақ қоспа               

657.    Кемінде 5,5%, бірақ 10% аспайтын             2880           5.1

        белсенді хлордан тұратын хлорқышқылды,

        гидративті қоспа

658.    Хлорқышқылды кальций, құрғақ                 1748           5.1

659.    Хлорқышқылды кальций (кальций хлораты)       1452           5.1

660.    Хлорқышқылды кальций, сулы ерітінді          2429           5.1

661.    Кальций перхлораты                           1455           5.1

662.    Кальций цианиді                              1575           6.1

663.    Синтетикалық камфара                         2717           4.1

664.    Карбонилсулульфиді                           2204           2.3

665.    Металдар карбонилдері, н.к., сұйық           3281           6.1

666.    Металдар карбонилдері, н.к., қатты           3281           6.1

667.    Касторлы ұн                                  2969           9

668.    Касторлы бұршақтар                           2969           9

669.    Касторлы мақталар                            2969           9

670.    Касторлы күнжара                             2969           9

671.    Каучук ерітіндісі                            1287           3

672.    Керосин                                      1223           3

673.    Сұйық кетондар, н.к.                         1224           3

674.    Қалдықтарды қоспағанда желатинмен жабылған   1324           4.1

        нитроцеллюлоздық негіздегі кино-

        фотопленкалар

675.    Сығымдалған оттегі                           1072           2

676.    Қызыл түтіндейтіннен басқа, 70% астам        2031           8

        азот қышқылынан тұратын азот қышқыл      

677.    Қызыл түтіндейтіннен басқа, 20% аспайтын     2031           8

        азот қышқылынан тұратын азот қышқылы     

678.    Қызыл түтіндейтіннен басқа, 70% аспайтын     2031           8

        азот қышқылынан тұратын азот қышқылы     

679.    Тұрақталған акрилді қышқыл                   2218           8

680.    Борфторсутекті қышқыл                        1775           8

681.    Қоюлануы 49% аспайтын бромсутекті қышқыл     1788           8 

682.    Бромсірке қышқылы                            1938           8

683.    Бутилфосфорлы қышқыл                         1718           8

684.    Гексафторфосфорлық қышқыл                    1782           8

685.    Диизоктилфосфорлы қышқыл                     1902           8

686.    Сусыз дифторфосфорлы қышқыл                  1768           8

687.    Құрғақ дихлоризоцианурлы қышқыл              2465           5.1

688.    Дихлорсіркелі қышқыл                         1764           8

689.    Изомайлы қышқыл                              2529           3

690.    Изопропилфосфорлы қышқыл                     1793           8

691.    Йодсутекті қышқыл                            1787           8

692.    Какодилді қышқыл                             1572           6.1

693.    Капронды қышқыл                              2829           8

694.    Кремнийфторсутекті қышқыл                    1778           8

695.    Сұйық кротонды қышқыл                        2823           8

696.    Қатты кротонды қышқыл                        2823           8

697.    Майлы қышқыл                                 2820           8

698.    Тұрақталған метакрилді қышқыл                2531           8

699.    Құмырсқа қышқыл                              1779           8

700.    Сұйық тотияйынды қышқыл                      1553           6.1

701.    Қатты тотияйынды қышқыл                      1554           6.1

702.    Нитробенезолсульфонды қышқыл                 2305           8

703.    Сұйық нитрозилкүкіртті қышқылы               2308           8

704.    Қатты нитрозилкүкіртті қышқылы               2308           8

705.    Пропионды қышқыл                             1848           8

706.    Селенді қышқыл                               1905           8

707.    51% астам қышқылдан тұратын күкірт қышқылы   1830           8

708.    51% аспайтын қышқылдан тұратын күкірт        2796           8

        қышқылы  

709.    Пайдаланған күкірт қышқылы                   1832           8

710.    Қышқылды гудроннан қалпына келтірілген       1906           8

        күкірт қышқылы     

711.    Күкірт қышқылы                               1833           8

712.    Сульфаминді қышқыл                           2967           8 

713.    Тиогликолді қышқыл                           1940           8

714.    Тиосүтті қышқыл                              2936           6.1

715.    Тиосіркелі қышқыл                            2436           3

716.    Салмақтық үлесі кемінде 30% сумен            1355           4.1

        дымқылданған үшнитробензойлық қышқыл

717.    Үшфторсіркелі қышқыл                         2699           8

718.    Құрғақ үшхлоризоцианурлы қышқыл              2468           5.1

719.    Үшхлорсіркелі қышқыл                         1839           8

720.    Үшхлорсіркелі қышқыл, ерітінді               2564           8 

721.    Мұзды сіркелі қышқыл                         2789           8

722.    Салмағы бойынша қоюлануы ерітіндінің 80%     2789           8

        асатын сірке қышқылы

723.    Салмағы бойынша қоюлануы ерітіндінің 10%     2790           8

        көп, бірақ 50% кем сірке қышқылы

724.    Салмағы бойынша қоюлануы ерітіндінің 50%     2790           8

        көп, бірақ 80% кем сірке қышқылы

725.    Фосфорлы қышқыл                              2834           8

726.    Сұйық фосфорлы қышқыл                        1805           8

727.    Қатты фосфорлы қышқыл                        1805           8

728.    Сусыз фторфосфорлы қышқыл                    1776           8

729.    Қоюлануы 60% асатын, фторсутекті қышқыл      1790           8

730.    Қоюлануы 60% аспайтын, фторсутекті қышқыл    1790           8

731.    Фторсульфонды қышқыл                         1777           8

732.    Фторсіркелі қышқыл                           2642           6.1

733.    Хлорсутекті қышқыл                           1789           8

734.    Қышқылдың салмақтық үлесі 50% көп бірақ      1873           5.1  

        72% көп емес хлор қышқылы

735.    Қышқылдың салмақтық үлесі 50% көп емес       1802           8

        хлор қышқылы

736.    Қатты хлорплатинді қышқыл                    2507           8

737.    Қатты 2-хлор-пропионды қышқыл                2511           8

738.    Ерітінді 2-хлор-пропионды қышқыл             2511           8

739.    Хлорсіркелі қышқыл, ерітінді                 1750           6.1

740.    Хлорсіркелі қышқыл, қатты                    1751           6.1

741.    Хромды қышқыл, ерітінді                      1755           8

742.    Хромкүкіртті қышқыл                          2240           8

743.    Жеңіл тұтанатын сұйықтықтан тұратын          1133           3

        желім       

744.    Анықталмаған клиникалық қалдықтар, н.к.      3291           6.2

745.    Кобальта нафтенаттар - ұнтақ                 2001           4.1

746.    Алғашқы көмек жинағы                         3316           9

747.    Полэфирлі шайыр жинағы                       3269           3

748.    Коррозиялық сұйықтық, н.к.                   1760           8

749.    Органикалық емес қышқылды                    3264           8     

        коррозиялық сұйықтық, н.к.

750.    Органикалық қышқылды коррозиялық             3265           8

        сұйықтық, н.к.

751.    Жеңіл тұтанатын коррозиялық сұйықтық, н.к.   2920           8

752.    Тотықтырғыш коррозиялық сұйықтық, н.к.       3093           8

753.    Сілтілі органикалық емес коррозиялық         3266           8

        сұйықтық, н.к.            

754.    Сілтілі органикалық коррозиялық              3267           8

        сұйықтық, н.к.            

755.    Сумен реакцияға түсетін коррозиялық          3094           8

        сұйықтық, н.к.            

756.    Өзінен өзі қызатын коррозиялық               3301           8

        сұйықтық, н.к.            

757.    Уытты коррозиялық сұйықтық, н.к.             2922           8 

758.    Қатты қышқыл органикалық емес                3260           8

        коррозиялық заттар, н.к.

759.    Қатты қышқыл органикалық                     3261           8

        коррозиялық заттар, н.к.

760.    Жеңіл тұтанатын қатты коррозиялық заттар,    2921           8

        н.к.

761.    Тотықтырғыш қатты коррозиялық заттар, н.к.   3084           8

762.    Сумен реакцияға түсетін қатты коррозиялық    3096           8

        заттар, н.к.

763.    Өзінен өзі қызатын қатты коррозиялық         3095           8

        заттар, н.к.

764.    Қатты уытты коррозиялық заттар, н.к.         2923           8

765.    Сілтілі органикалық емес қатты коррозиялық   3262           8 

        заттар, н.к.

766.    Сілтілі органикалық қатты коррозиялық        3263           8

        заттар, н.к.

767.    Сұйық коррозиялық бояғыш зат, н.к.           2801           8

768.    Сұйық уытты бояғыш зат, н.к.                 1602           6.1

769.    Қатты коррозиялық бояғыш зат, н.к.           3147           8

770.    Қатты уытты бояғыш зат, н.к.                 3143           6.1

771.    Бояу (бояуды, лакты, эмальды, бояғыш         1263           3

        затты, шеллакты, олифті, политураны,         30668

        сұйық толықтырғышты және сұйық лакты

        негізді қоса алғанда)

772.    Техникалық крезол                            2022           6.1

773.    Сұйық крезолдар                              2076           6.1

774.    Қатты крезолдар                              2076           6.1

775.    Кремний аморфты ұнтақ                        1346           4.1

776.    Сығымдалған

төртфторлы кремний               1859           2.3

777.    Төртхлорлы кремний                           1818           8

778.    Салқындатылған сұйық криптон                 1970           2.2

779.    Сығымдалған криптон                          1056           2.2

780.    Тұрақталған кротональдегид                   1143           6.1

781.    Кротонилен                                   1144           3

782.    Ксантогенаттар                               3342           4.2

783.    Салқындатылған сұйық ксенон                  2591           2.2

784.    Сығымдалған ксенон                           2036           2.2

785.    Ксиленолдар                                  2261           6.1

786.    Ксилендер                                    1307           3

787.    Сұйық ксилидиндер                            1711           6.1

788.    Қатты ксилидиндер                            1711           6.1

789.    Натрий купроцианиді, ерітінді                2317           6.1

790.    Натрий купроцианиді, қатты                   2316           6.1

791.    Жеңіл тұтанатын сұйықтық, н.к.               1993           3

792.    Жеңіл тұтанатын коррозиялық сұйықтық,        2924           3

        н.к.

793.    Жеңіл тұтанатын уытты сұйықтық, н.к.         1992           3

794.    Жеңіл тұтанатын уытты коррозиялық            3286           3

        сұйықтық, н.к.

795.    Жеңіл тұтанатын коррозиялық органикалық      3180           4.1 

        емес қатты заттар, н.к.             

796.    Жеңіл тұтанатын коррозиялық органикалық      2925           4.1

        қатты заттар, н.к.             

797.    Жеңіл тұтанатын органикалық                  3178           4.1

        емес қатты заттар, н.к.             

798.    Жеңіл тұтанатын органикалық                  1325           4.1

        қатты заттар, н.к.             

799.    Жеңіл тұтанатын уытты органикалық            3179           4.1

        емес қатты заттар, н.к.             

800.    Жеңіл тұтанатын уытты органикалық            2926           4.1

        қатты заттар, н.к.             

801.    Жеңіл тұтанатын уытты сұйық дәрілік          3248           3

        препарат, н.к.

802.    Уытты сұйық дәрілік препарат, н.к.           1851           6.1

803.    Уытты қатты дәрілік препарат, н.к.           3249           6.1

804.    Литийлі батареялар                           3090           9

805.    Жабдықтағы литийлі батареялар                3091           9

806.    Жабдықтармен қорапталған литийлі             3091           9

        батареялар      

807.    Литий                                        1415           4.3

808.    Азотқышқылды литий                           2722           5.1

809.    Эфирдегі лития алюмогибриді                  1411           4.3

810.    Литий боргидриді                             1413           4.3

811.    Литий гидриді                                1414           4.3

812.    Литий гидриді - қатты қорытпа                2805           4.3

813.    Кремнийлі литий, см.                         1417           4.3

814.    Литий-ферросилиций                           2830           4.3

815.    Құрғақ литий гипохлориті                     1471           5.1

816.    Литий гипохлориті қоспа                      1471           5.1

817.    Магний нитраты                               1474           5.1

818.    Магний-алюминий фосфиді                      1419           4.3

819.    Магний броматы                               1473           5.1

820.    Кемінде 149 микрон бөлшектер мөлшеріндегі    2950           4.3

        түйіршіктермен қапталған магний

821.    Магний гибриді                               2010           4.3

822.    Магний қалдықтары, см.                       1869           4.1

823.    Магнийдиамиді                                2004           4.2

824.    Кремнийфторлы магний                         2853           6.1

825.    Магний силициді                              2624           4.3

826.    Үштіқаралас (магний арсенаты)                1622           6.1

        тотияйынды қышқылды (орто) магний

827.    Магний қорытпасы - ұнтақ                     1418           4.3

828.    Магний хлораты                               2723           5.1

829.    Хлорқышқылды магний                          1475           5.1

830.    Фосфорлы магний                              2011           4.3

831.    Малононитрил                                 2647           6.1

832.    Манеб                                        2210           4.2

833.    Өзінен өзі қызуға қарсы тұрақтандырылған     2968           4.3

        манеб           

834.    Марганец (ІІ) нитраты                        2724           5.1

835.    Ацетонды май                                 1091           3

836.    Камфорлы май                                 1130           3

837.    Сивуха майы                                  1201           3

838.    Тақта тастық май                             1288           3

839.    Шайыр майы                                   1286           3

840.    Қылқан жапырақтылар майы                     1272           3

841.    Лак бояу материалы (бояуды ерітетін          1263           3

        немесе сұйылтатынды қоса алғанда)            3066           8

842.    Типографиялық бояуға қатысты материал        1210           3 

        (ерітетін немесе сұйылтатынды қоса алғанда)

843.    Медициналық қалдықтар                        3291           6.2

844.    Ережелердің күші тарайтын медициналық        3291           6.2

        қалдықтар, н.к.

845.    Мыс арсениті                                 1586           6.1

846.    Мыс хлориді                                  2802           8

847.    Хлорқышқылды мыс                             2721           5.1

848.    Мыс цианиді                                  1587           6.1

849.    Мысэтилендиамин, ерітінді                    1761           8

850.    Жеңіл тұтанатын сұйық меркаптандар           3336           3

        қоспасы, н.к.

851.    Уытты жеңіл тұтанатын сұйық                  1228           3

        меркаптандар қоспасы, н.к.

852.    Жеңіл тұтанатын уытты сұйық меркаптандар     3071           6.1

        қоспасы, н.к.

853.    Меркаптотетразол-1 сірке қышқылы             0448           1.4С  

854.    Тұрақталған метакрилонитрил                  3079           3

855.    Сумен реакцияға түсетін металды заттар,      3208           4.3

        н.к.

856.    Сумен реакцияға түсетін, өзінен өзі          3209           4.3

        қызатын металды заттар, н.к.      

857.    Көрінетін артық сұйықтықпен дымқылданатын    1378           4.2

        металды катализатор                    

858.    Тез тұтанатын металдық ұнтақ, н.к.           3089           4.1

859.    Өзінен өзі қызатын металды ұнтақ, н.к.       3189           4.2

860.    Тез тұтанатын, сумен өзара қатынасы          3207           4.3

        кезінде реакцияға түсетін шашыраудың     

        металлорганикалық қосындылары, н.к.    

861.    Тез тұтанатын, сумен өзара қатынасы          3207           4.3

        кезінде реакцияға түсетін                

        металлорганикалық қосынды, ерітінді, н.к.

862.    Тез тұтанатын, сумен өзара қатынасы          3207           4.3

        кезінде реакцияға түсетін                

        металлорганикалық қосынды, н.к.        

863.    Уытты, н.к., сұйық металлорганикалық         3282           6.1

        қосынды        

864.    Уытты, н.к., қатты металлорганикалық         3282           6.1

        қосынды        

865.    Метальдегид                                  1332           4.1

866.    Метан мен сутегі қоспасы                     2034           2.1

867.    Метанол                                      1230           3

868.    Сығымдалған метан                            1971           2.1

869.    Метансульфонилхлорид                         3246           6.1

870.    Тұрақталған метилакрилат                     1919           3

871.    Метилаллилхлорид                             2554           3

872.    Метилаль                                     1234           3

873.    Метиламилацетат                              1233           3

874.    Сусыз метиламин                              1061           2.1

875.    Метиламин сулы ерітінді                      1235           3

876.    N-метиланилин                                2294           6.1

877.    Натрий метилаты                              1431           4.2

878.    Натрий метилаты, спирттегі ерітінді          1289           3

879.    Метилацетат                                  1231           3

880.    Метилбромацетат                              2643           6.1

881.    3-метилбутанон-2                             2397           3

882.    2-метилбутен-1                               2459           3

883.    2-метилбутен-2                               2460           3

884.    3-метилбутен-1                               2561           3

885.    N-метилбутиламин                             2945           3

886.    Метилбутират                                 1237           3

887.    5-метилгексанон-2                            2302           3

888.    Метилдихлорацетат                            2299           6.1

889.    Метилдихлорсилан                             1242           4.3

890.    Метилизобутилкарбинол                        2053           3

891.    Метилизобутилкетон                           1245           3

892.    Метилизовалерат                              2400           3

893.    Тұрақталған метилизопропенилкетон            1246           3

894.    Этильдік эфирдегі бромды метилмагний         1928           4.3

895.    Метилмеркаптан                               1064           2.3

896.    Метилметакрилат, тұрақталған мономер         1247           3

897.    4-метилморфолин                              2535           3

898.    N-метилморфолин                              2535           3

899.    Метилортосиликат                             2606           6.1

900.    Метилпентадиен                               2461           3

901.    2-метилпентанол-2                            2560           3

902.    1-метилпиперидин                             2399           3

903.    Метилпропилкетон                             1249           3

904.    Метилпропионат                               1248           3

905.    Метилтетрагидрофуран                         2536           3

906.    Метилүшхлорацетат                            2533           6.1

907.    Метилүшхлорсилан                             1250           3

908.    Метилфенилдихлорсилан                        2437           8

909.    Метилформиат                                 1243           3

910.    Метилфторид                                  2454           2.1

911.    2-метилфуран                                 2301           3

912.    Метилхлорид                                  1063           2.1

913.    Метилхлорид пен метиленхлоридтің қоспасы     1912           2.1

914.    Метил-2-хлорпропионат                        2933           3

915.    Метилциклогексан                             2296           3

916.    Тез тұтанатын метилциклогексанолдар          2617           3

917.    Метилциклогексанон                           2297           3

918.    Метилциклопентан                             2298           3

919.    Метилэтилкетон, см.                          1193           3

920.    2-метил-5-этилпиридин                        2300           6.1

921.    Метоксиметилизоцианат                        2605           3

922.    4-метокси-4-метилпентанон-2                  2293           3

923.    1-метокси-2-пропанол                         3092           3

924.    Пиротехникалық қауіпсіздік белбеуін          3268           9

        алдын ала тарту тетіктері         

925.    Пиротехникалық қауіпсіздік белбеуін          0503           1.4G

        алдын ала тарту тетіктері         

926.    Сығымдалған газда жұмыс істейтін             3353           2.2

        қауіпсіздік белбеуін алдын ала тарту

        тетіктері    

927.    Қауіпсіздік белбеулерінің модульдері         3268           9

928.    Пиротехникалық пневможастық модульдері       0503           1.4G

929.    Сығымдалған газда жұмыс істейтін             3353           2.2

        пневможастық модульдері      

930.    Молибден пентахлориді                        2508           8

931.    Йод монохлориді                              1792           8

932.    Морфолин                                     2054           8

933.    Салмақтық үлесі кемінде 20% сумен            1357           4.1

        дымқылданған мочевин нитрат

934.    Сутек асқын тотығымен мочевин-кешені         1511           5.1

935.    Тотияйын                                     1558           6.1

936.    Тотияйын бромиді                             1555           6.1

937.    Тотияйынды тозаң                             1562           6.1

938.    Тотияйынды органикалық қосынды, н.к., сұйық  3280           6.1

939.    Тотияйынды органикалық қосынды, н.к., қатты  3280           6.1

940.    Калий асқын тотығы                           2466           5.1

941.    Натрий асқын тотығы                          2547           5.1

942.    Магниттелген материал                        2807           9

943.    Медициналық тұнба                            1293           3

944.    Натрий                                       1428           4.3

945.    Натрий азотқышқылы                           1500           5.1

946.    Натрий азотқышқылы                           1498           5.1

947.    Натрий азотқышқылы мен калий                 1499           5.1

        азотқышқылдары қоспасы

948.    Натрийалюминийгидрид                         2835           4.3 

949.    Натрий-аммоний ванадий-қышқылы               2863           6.1

950.    Натрий боргидриді                            1426           4.3

951.    Натрий боргидриді және натрий гидроксиді     3320           8     

        ерітінділері, судың салмақтық үлесі

        12% аспайтын натрий боргидриді мен

        салмақтық үлесі 40% аспайтын натрий

        гидроксиді

952.    Натрий броматы                               1494           5.1

953.    Натрий гидриді                               1427           4.3

954.    Натрий гидросульфиті                         1384           4.2

955.    Натрий какодилді қышқыл                      1688           6.1

956.    Кремнийфторлы натрий                         2674           6.1

957.    Марганецқышқылды натрий                      1503           5.1

958.    Натрий арсенаты                              1685           6.1

959.    Натрий арсениттің сулы ерітіндісі            1686           6.1

960.    Қатты натрий арсениті                        2027           6.1

961.    Натрий персульфаты                           1505           5.1

962.    Салмақтық үлесі кемінде 20% сумен            1319           4.1

        дымқылданған натрий пикраматы

963.    Кристалданған су үлесі 30% кем               1385           4.2

        натрий сульфиді                 

964.    30% кем кристалданған судан тұратын          1385           4.2

        күкіртті натрий          

965.    30% кем кристалданған содыдан тұратын        2318           4.2

        натрий гидросульфиді                 

966.    Кемінде 25% кем кристалданған содыдан        2949           8

        тұратын күкіртті қышқылды натрий                 

967.    Кемінде 30% кем кристалданған судан          1849           8     

        тұратын, кристаллогидрат, күкіртті натрий                 

968.    Фосфорлы натрий                              1432           4.3

969.    Натрий екіфторлы қышқыл қатты                2439           8

970.    Натрий екіфторлы қышқыл ерітінді             2439           8

971.    Фторлы натрий                                1690           6.1

972.    Хлорқышқылды натрий                          1496           5.1

973.    Хлорқышқылды натрий, сулы ерітінді           2428           5.1

974.    Натрий хлорқышқылды                          1495           5.1

975.    Хлорқышқылды натрий                          1502           5.1

976.    Цианисті натрий                              1689           6.1

977.    альфа-Нафтиламин                             2077           6.1

978.    бета-Нафтиламин                              1650           6.1

979.    Тазартылған нафталин                         1334           4.1

980.    Шикі нафталин                                1334           4.1

981.    Нафтилмочевина                               1652           6.1

982.    Нафтилтиомочевина                            1651           6.1

983.    Салқындалған сұйық неон                      1913           2.2

984.    Сығымдалған неон                             1065           2.2

985.    Мұнай өнімдері, н.к.                         1268           3

986.    Шикі мұнай                                   1267           3

987.    Азотқышқылды никель                          2726           5.1

988.    Азотқышқылды никель                          2725           5.1

989.    Цианисті никель                              1653           6.1

990.    Никотин                                      1654           6.1

991.    Шарапқышқылды никотин                        1659           6.1

992.    Салицилқышқылды никотин                      1657           6.1

993.    Күкіртқышқылды никотин, ерітінді             1658           6.1

994.    Күкіртқышқылды никотин, қатты                1658           6.1

995.    Нитрат фенил сынабы                          1895           6.1

996.    Органикалық емес нитраттар, н.к.             1477           5.1

997.    Органикалық емес нитраттар сулы ерітіндісі,  3218           5.1

        н.к.

998.    Литий нитриді                                2806           4.3

999.    Сұйық уытты нитрилдер, н.к.                  3276           6.1

1000.   Уытты жеңіл тұтанатын нитрилдер, н.к.        3273           3

1001.   Қатты уытты нитрилдер, н.к.                  3276           6.1

1002.   Жеңіл тұтанатын уытты нитрилдер, н.к.        3275           6.1

1003.   Органикалық нитриттардың сулы ерітіндісі,    3219           5.1

        н.к.

1004.   Органикалық нитриттар, н.к.                  2627           5.1

1005.   Сұйық нитроанизолдар                         2730           6.1

1006.   Қатты нитроанизолдар                         2730           6.1

1007.   Нитроанилиндар (о-,м-,п-)                    1661           6.1

1008.   Нитробензол                                  1662           6.1

1009.   Сұйық нитробромбензол                        2732           6.1

1010.   Қатты нитробромбензол                        2732           6.1

1011.   Нитробензоүшфторидтері                       2306           6.1

1012.   1% артық, бірақ 5% артық емес                3064           3

        нитроглицериннен тұратын нитроглицериннің

        спирттік ерітіндісі

1013.   1% аспайтын нитроглицериннен тұратын         1204           3

        нитроглицериннің спирттік ерітіндісі

1014.   Салмақтық үлесі кемінде 20% сумен            1336           4.1

        дымқылданған нитрогуанидин

1015.   п-Нитрозодиметиланилин                       1369           4.2

1016.   Салмақтық үлесі кемінде 20% сумен            1337           4.1

        дымқылданған нитрокрахмал

1017.   Нитрокрезолдар                               2446           6.1

1018.   Сұйық нитроксилолдар                         1665           6.1

1019.   Қатты нитроксилолдар                         1665           6.1

1020.   Нитрометан                                   1261           3

1021.   Нитронафталин                                2538           4.1

1022.   Нитропропандар                               2608           3

1023.   Нитротолуидиндер                             2660           6.1 

1024.   Сұйық нитротолуолдар                         1664           6.1

1025.   Қатты нитротолуолдар                         1664           6.1

1026.   Нитрофенолдар (орто-, мета-, пара-)          1663           6.1

1027.   3-нитро-4-хлорбензоүшфторид                  2307           6.1

1028.   Пластикалық заттармен пигментсіз             2557           4.1

        қоспа - құрғақ салмағында азоттың

        салмақтық үлесі 12,6% аспайтын

        нитроцеллюлоза

1029.   Пластикалық заттарсыз пигментті              2557           4.1

        қоспа - құрғақ салмағында азоттың

        салмақтық үлесі 12,6% аспайтын

        нитроцеллюлоза

1030.   Пластикалық заттарсыз және пигментсіз        2557           4.1

        қоспа - құрғақ салмағында азоттың

        салмақтық үлесі 12,6% аспайтын

        нитроцеллюлоза

1031.   Пластикалық заттармен және пигментті         2557           4.1

        қоспа - құрғақ салмағында азоттың

        салмақтық үлесі 12,6% болатын

        нитроцеллюлоза

1032.   Судан тұратын нитроцеллюлоза (судың          2555           4.1

        салмақтық үлесі кемінде 25%)

1033.   Спирттен тұратын нитроцеллюлоза (спирттің    2556           4.1

        салмақтық үлесі кемінде 25% және құрғақ

        салмағында азот 12,6 аспайтын)

1034.   12,6% аспайтын азоттан (құрғақ салмағында)   2059           3

        және 55% аспайтын нитратоцеллюлоздардан

        тұратын жеңіл тұтанатын нитроцеллюлоза

        ерітіндісі

1035.   Құрғақ салмағында 12,6% аспайтын азоттан

        тұратын нитроцеллюлоздық мембранды сүзгі     3270           4.1

1036.   Нитроэтан                                    2842           3

1037.   Нонандар                                     1920           3

1038.   Нонилүшхлорсилан                             1799           8

1039.   Тұрақталған 2,5-норборнадиен                 2251           3

1040.   Сығымдалған немесе сұйылған газдан           1044           2.2

        тұратын өрт сөндірушілер

1041.   Коррозиялық тотықтырғыш сұйықтық, н.к.       3098           5.1

1042.   Уытты тотықтырғыш сұйықтық, н.к.             3099           5.1

1043.   Коррозиялық қатты тотықтырғыш заттар, н.к.   3085           5.1

1044.   Уытты қатты тотықтырғыш заттар, н.к.         3087           5.1 

1045.   Қоспадағы азот тотығы мен азоттың төрттотығы 1975           2.3

1046.   Барий тотығы                                 1884           6.1

1047.   Калий тотығы                                 2033           8  

1048.   Кальций тотығы                               1910           8

1049.   Мезитил тотығы                               1229           3

1050.   Натрий тотығы                                1825           8

1051.   Пропилен тотығы                              1280           3

1052.   Сынап тотығы                                 1641           6.1

1053.   Трет-(1-азиридинил) фосфин тотығы,           2501           6.1

        ерітінді

1054.   Сығымдалған көміртегі тотығы                 1016           2.3

1055.   Этилен тотығы                                1040           2.3

1056.   30% аспайтын этилен тотығынан тұратын        2983           3

        этилен тотығы мен пропилен тотығының

        қоспасы

1057.   50 С-та 1 МПа дейін толық қысымдағы          1040           2.3

        азоттан тұратын этилен тотығы   

1058.   Тотықтырғыш сұйықтық, н.к.                   3139           5.1

1059.   Тотықтырғыш қатты заттар, н.к.               1479           5.1

1060.   Октадецилүшхлорсилан                         1800           8

1061.   Октадиен                                     2309           3

1062.   Октандар                                     1262           3

1063.   Октафторбутен-2                              2422           2.2

1064.   Октафторпропан                               2424           2.2

1065.   Октафторциклобутан                           1976           2.2

1066.   Октилүшхлорсилан                             1801           8

1067.   Сұйық органикалық қалайы қосындысы, н.к.     2788           6.1

1068.   Қатты органикалық қалайы қосындысы, н.к.     3146           6.1

1069.   Бессулы хлорлы қалайы                        2440           8

1070.   Фосфорлы қалайы                              1433           4.3

1071.   Сусыз төртхлорлы қалайы                      1827           8

1072.   Тетіктердегі қауіпті жүктер                  3363           9 

1073.   Аспаптардағы қауіпті жүктер                  3363           9 

1074.   Органикалық асқын тотық, С түрі, сұйық       3103           5.2

1075.   Органикалық асқын тотық, С түрі, қатты       3104           5.2

1076.   Органикалық асқын тотық, D түрі, сұйық       3105           5.2

1077.   Органикалық асқын тотық, D түрі, қатты       3106           5.2

1078.   Органикалық асқын тотық, Е түрі, сұйық       3107           5.2

1079.   Органикалық асқын тотық, Е түрі, қатты       3108           5.2

1080.   Органикалық асқын тотық, F түрі, сұйық       3109           5.2

1081.   Органикалық асқын тотық, F түрі, қатты       3110           5.2

1082.   Құрамындағы резеңке 45% жоғары, 840 мкм      1345           4.2

        кем емес ұнтақталған немесе түйіршіктелген

        каучук қалдықтары             

1083.   Паральдегид                                  1264           3

1084.   Параформальдегид                             2213           4.1

1085.   Жеңіл тұтанатын ерітушілерден тұратын        1266           3

        парфюмерлік өнімдер                

1086.   Инертті снарядты жауынгерлік патрондар       0012           1.4S

1087.   Инертті снарядты жауынгерлік патрондар       0339           1.4С

1088.   Жарылғыш зарядты жауынгерлік патрондар       0412           1.4Е

1089.   Бос жауынгерлік патрондар                    0014           1.4S

1090.   Бос жауынгерлік патрондар                    0338           1.4С

1091.   Тетіктерді іске қосуға арналған патрондар    0275           1.3С 

                                                     0276           1.4С

1092.   Тетіктерді іске қосуға арналған патрондар    0323           1.4S

        (қауіпсіз патрондар)

1093.   Мұнайұңғымалары үшін патрондар               0278           1.С

1094.   Жарық беретін патрондар                      0050           1.3G

1095.   Сигнальдық патрондар                         0054           1.3G

1096.   Сигнальдық патрондар                         0312           1.4G

1097.   Сигнальдық патрондар                         0405           1.4S

1098.   Атуға арналған патрондар                     0012           1.4S

                                                     0339           1.4С

1099.   Атуға арналған бос патрондар                 0014           1.4S

                                                     0338           1.4С

1100.   Жарылғыш тральды патрондар                   0070           1.4S

1101.   Пентандион-2,4                               2310           3

1102.   Пентаметилгептан                             2286           3

1103.   Пентанолдар                                  1105           3

1104.   Сұйық пентандар                              1265           3

1105.   Пентафторэтан                                3220           2.2

1106.   Пентахлорфенол                               3155           6.1

1107.   Натрий пентахлорфеноляты                     2567           6.1

1108.   Пентахлорэтан                                1669           6.1

1109.   1-Пентен                                     1108           3

1110.   1-Пентол                                     2705           8

1111.   Сусыз натрий пербораты                       3247           5.1

1112.   Органикалық емес асқын тотықтар, н.к.        1483           5.1

1113.   Барий асқын тотығы                           1449           5.1

1114.   Сутегі асқын тотығы, 8 ден 20% дейін         2984           5.1

        сутегі асқын тотығынан тұратын сулы

        ерітіндісі

1115.   Сутегі асқын тотығы, кемінде 20% және        2014           5.1

        40% аспайтын сутегі асқын тотығынан

        тұратын сулы ерітіндісі

1116.   Калий асқын тотығы                           1491           5.1

1117.   Кальций асқын тотығы                         1457           5.1

1118.   Литий асқын тотығы                           1472           5.1

1119.   Магний асқын тотығы                          1476           5.1

1120.   Натрий асқын тотығы                          1504           5.1

1121.   Стронций асқын тотығы                        1509           5.1

1122.   Цинк асқын тотығы                            1516           5.1

1123.   Органикалық емес перманганаттар, н.к.        1482           5.1

1124.   Органикалық емес перманганаттар,             3214           5.1

        сулы ерітінді, н.к.

1125.   Органикалық емес персульфаттардың            3216           5.1

        сулы ерітіндісі, н.к.

1126.   Органикалық емес персульфаттар, н.к.         3215           5.1   

1127.   Органикалық емес перхлораттар, н.к.          1481           5.1

1128.   Органикалық емес перхлораттардың             3211           5.1

        сулы ерітіндісі, н.к.

1129.   Тез тұтанатын сұйық уытты пестицид, н.к.     3021           3

        23 градустан төмен температурада тұтанатын

1130.   Уытты сұйық пестицид, н.к.                   2902           6.1

1131.   Тез тұтанатын уытты сұйық пестицид, н.к.     2903           6.1

        кемінде 23 градус температурада тұтанатын

1132.   Уытты тез тұтанатын мыстан тұратын сұйық     2776           3

        пестицид, 23 градустан төмен температурада

        тұтанатын

1133.   Уытты мыстан тұратын сұйық пестицид          3010           6.1

1134.   Тез тұтанатын мыстан тұратын уытты сұйық     3009           6.1

        пестицид, кемінде 23 градус температурада

        тұтанатын

1135.   Уытты мыстан тұратын қатты пестицид          2775           6.1

1136.   Тез тұтанатын уытты тотияйыннан тұратын      2760           3

        сұйық пестицид, 23 градустан төмен

        температурада тұтанатын        

1137.   Уытты тотияйыннан тұратын сұйық пестицид     2994           6.1

1138.   Тез тұтанатын тотияйыннан тұратын уытты      2993           6.1

        сұйық пестицид, кемінде 23 градус

        температурада тұтанатын        

1139.   Уытты тотияйыннан тұратын қатты пестицид     2759           6.1

1140.   Тез тұтанатын карбаматтар негізіндегі        2758           3

        уытты сұйық пестицид, 23 градустан төмен

        температурада тұтанатын         

1141.   Карбаматтар негізіндегі уытты сұйық          2992           6.1   

        пестицид

1142.   Тез тұтанатын карбаматтар негізіндегі        2991           6.1

        уытты сұйық пестицид, кемінде 23 градус

        температурада тұтанатын           

1143.   Уытты карбаматтар негізіндегі қатты          2757           6.1

        пестицид

1144.   Тез тұтанатын пиретроидтар негізіндегі       3350           3

        уытты сұйық пестицид, 23 градустан төмен

        температурада тұтанатын           

1145.   Уытты пиретроидтар негізіндегі сұйық         3352           6.1

        пестицид

1146.   Тез тұтанатын пиретроидтар негізіндегі       3351           6.1

        уытты сұйық пестицид, кемінде 23 градус

        температурада тұтанатын           

1147.   Уытты пиретроидтар негізіндегі қатты         3349           6.1

        пестицид

1148.   Тез тұтанатын тиокарбаматтар негізіндегі     2772           3

        уытты сұйық пестицид, 23 градустан төмен

        температурада тұтанатын           

1149.   Уытты тиокарбаматтар негізіндегі сұйық       3006           6.1

        пестицид

1150.   Тез тұтанатын тиокарбаматтар негізіндегі     3005           6.1

        уытты сұйық пестицид, кемінде 23 градус

        температурада тұтанатын           

1151.   Уытты тиокарбаматтар негізіндегі қатты       277

1           6.1

        пестицид

1152.   Тез тұтанатын триазиндер негізіндегі         2764           3

        уытты сұйық пестицид, 23 градустан төмен

        температурада тұтанатын           

1153.   Триазиндер негізіндегі уытты сұйық           2998           6.1

        пестицид

1154.   Тез тұтанатын триазиндер негізіндегі         2997           6.1

        уытты сұйық пестицид, кемінде 23 градус

        температурада тұтанатын           

1155.   Триазиндер негізіндегі уытты қатты           2763           6.1

        пестицид

1156.   Тез тұтанатын қалайы органикалық             2787           3

        уытты сұйық пестицид, 23 градустан төмен

        температурада тұтанатын           

1157.   Тез тұтанатын қалайы органикалық             3019           3

        уытты сұйық пестицид, кемінде 23 градус

        температурада тұтанатын           

1158.   Тез тұтанатын уытты сұйық феноксисірке       3346           3

        қышқылынан туындайтын - пестицид, 23 С

        төмен температурада тұтанатын    

1159.   Уытты сұйық фенокси сірке қышқылынан         3348           6.1

        туындайтын пестицид      

1160.   Тез тұтанатын уытты сұйық фенокси сірке      3347           6.1

        қышқылынан туындайтын пестицид, кемінде

        23 С температурада тұтанатын    

1161.   Уытты қатты феноксисірке қышқылынан          3345           6.1  

        туындайтын - пестицид      

1162.   Уытты сұйық қалайы органикалық пестицид      3020           6.1

1163.   Уытты қатты пестицид                         2779           6.1

1164.   Уытты қатты қалайы органикалық пестицид      2786           6.1

1165.   Тез тұтанатын уытты сұйық дипиридилдан       2782           3

        туындайтын - пестицид, 23 С төмен     

        температурада тұтанатын       

1166.   Уытты сұйық дипиридилдан туындайтын          3016           6.1  

        пестицид

1167.   Тез тұтанатын уытты сұйық дипиридилдан       3015           6.1

        туындайтын - пестицид, 23 С

        температурада тұтанатын       

1168.   Уытты қатты дипиридилдан туындайтын          2781           6.1

        пестицид

1169.   Тез тұтанатын уытты сұйық кумариннен         3024           3

        туындайтын - пестицид, 23 С төмен     

        температурада тұтанатын       

1170.   Уытты сұйық кумариннен туындайтын            3026           6.1

        пестицид

1171.   Тез тұтанатын уытты сұйық кумариннен         3025           6.1

        туындайтын пестицид, кемінде 23 С

        температурада тұтанатын       

1172.   Уытты қатты кумариннен туындайтын            3027           6.1

        пестицид

1173.   Тез тұтанатын уытты сұйық нитрофенолдан      2780           3

        туындайтын пестицид, 23 С төмен     

        температурада тұтанатын       

1174.   Уытты сұйық нитрофенолдан туындайтын         3014           6.1

        пестицид

1175.   Тез тұтанатын уытты сұйық нитрофенолдан      3013           6.1

        туындайтын пестицид, кемінде 23 С

        температурада тұтанатын       

1176.   Уытты сұйық сынаптан тұратын пестицид        3012           6.1

1177.   Тез тұтанатын уытты сынаптан тұратын         3011           6.1

        сұйық пестицид, кемінде 23 С    

        температурада тұтанатын           

1178.   Уытты сынаптан тұратын қатты пестицид        2777           6.1

1179.   Уытты қатты пестицид, н.к.                   2588           6.1

1180.   Тез тұтанатын фосфорлы органикалық сұйық     2784           3

        пестицид, 23 С төмен температурада

        тұтанатын       

1181.   Уытты сұйық фосфорлы органикалық уытты       3018           6.1

        пестицид       

1182.   Тез тұтанатын уытты фосфорлы органикалық     3017           6.1

        сұйық пестицид, кемінде 23 С    

        температурада тұтанатын           

1183.   Қатты фосфорлы органикалық пестицид          2783           6.1

1184.   Тез тұтанатын уытты сұйық хлорлыорганикалық  2762           3

        пестицид, 23 С төмен температурада тұтанатын

1185.   Уытты сұйық хлорлы органикалық пестицид      2926           6.1

1186.   Тез тұтанатын уытты сұйық хлорлыорганикалық  2995           6.1

        пестицид, кемінде 23 С температурада

        тұтанатын

1187.   Уытты қатты хлорлы органикалық пестицид      2761           6.1

1188.   Жарылғыш темір жолдық петардалар             0193           1.4S

1189.   Жарылғыш темір жолдық петардалар             0493           1.3G

1190.   Петрол                                       1203           3

1191.   Пештік жеңіл отын                            1202           3

1192.   Өзінен өзі қызатын органикалық пигменттер    3313           3

1193.   Пиколиндер                                   2313           3

1194.   Дымқылданған пикриттер                       1336           4.1

1195.   альфа-пинен                                  2368           3

1196.   Пиперазин                                    2579           8

1197.   Пиперидин                                    2401           3 

1198.   Пиридин                                      1282           3

1199.   Пиросульфурилхлорид                          1817           8

1200.   Пирролидин                                   1922           3

1201.   Тез тұтанатын бу бөлетін табақ түрінде       3314           9

        немесе сабанды экструциялау жолымен

        алынатын қамыр тәрізді пластикалық  

        қалыптық қосындылар

1202.   Алюминийді қайта ерітудегі жанама өнімдер    3170           4.3

1203.   Алюминийді ерітудегі жанама өнімдер          3170           4.3

1204.   Коррозиялық сұйық полиаминдер, н.к.          2735           8

1205.   Жеңіл тұтанатын коррозиялық сұйық            2734           8

        полиаминдер, н.к.

1206.   Коррозиялық жеңіл тұтанатын полиаминдер,     2733           3

        н.к.

1207.   Коррозиялық қатты полиаминдер, н.к.          3259           8

1208.   Аммоний поливанадат                          2861           6.1

1209.   Сұйық полигалогенделген дифенилдер           3151           9

1210.   Қатты полигалогенделген дифенилдер           3152           9

1211.   Сұйық полигалогенделген терфинилдер          3151           9 

1212.   Қатты полигалогенделген терфинилдер          3152           9

1213.   Жеңіл тұтанатын буға айналатын көбіктенетін  2211           9

        полимерлік шайыр                   

1214.   Аммоний полисульфиді, ерітінді               2818           8

1215.   Сұйық полихлордифенилдер                     2315           9

1216.   Қатты полихлордифенилдер                     2315           9

1217.   Коррозиялық сұйық бояғыштар синтезінің       2801           8

        жартылай өнімдері, н.к.

1218.   Уытты сұйық бояғыштар синтезінің жартылай    1602           6.1

        өнімдері, н.к.    

1219.   Коррозиялық қатты бояғыштар синтезінің       3147           8

        жартылай өнімдері, н.к.

1220.   Уытты қатты бояғыштар синтезінің жартылай    3143           6.1

        өнімдері, н.к.    

1221.   Тұтынушылық тауарлар                         8000           9

1222.   Кемінде 60% манебадан тұратын манеба         2210           4.2

        препараты

1223.   Өзінен өзі қызуға қарсы тұрақталған          2968           4.3 

        манеба препараты

1224.   Сұйық никотин препараты, н.к.                3144           6.1

1225.   Қатты никотин препараты, н.к.                1655           6.1

1226.   Батареялармен іске қосылатын көлік құралы    3171           9

1227.   Батареялармен іске қосылатын жабдықтар       3171           9

1228.   Құрамында метан жоғары сығымдалған           1971           2.1

        табиғи газ          

1229.   Моторлық отынға антидетонациялық қоспа       1649           6.1

1230.   Жеңіл тұтанатын сұйықтықтан тұратын          2623           6.1

        қатты тұтандырғыш тетіктер        

1231.   Жеңіл тұтанатын сығымдалмаған газ үлгісі,    3167           2.1

        н.к. таяз салқындатылмаған, сұйық          

1232.   Жеңіл тұтанатын уытты сығымдалмаған          3168           2.3

        газ үлгісі, н.к. таяз салқындатылмаған,

        сұйық          

1233.   Уытты сығымдалмаған газ үлгісі, н.к.         3169           2.3

        таяз салқындатылмаған           

1234.   Тұрақталған пропадиен                        2200           2.1

1235.   Пропан                                       1978           2.1

1236.   Норм-Пропанол                                1274           3

1237.   Пропантиолдар                                2402           3

1238.   Пропиламин                                   1277           3

1239.   Норм-Пропилацетат                            1276           3

1240.   Норм-Пропилбензол                            2364           3

1241.   Пропилен                                     1077           2.1

1242.   Пропилен тетрамер                            2850           3

1243.   1,2-пропилендиамин                           2258           8

1244.   Тұрақталған пропиленимин                     1921           3

1245.   Пропиленхлоргидрин                           2611           6.1

1246.   Норм-Пропилнитрат                            1865           3

1247.   Пропилүшхлорсилан                            1816           8

1248.   Пропилформиаттар                             1281           3

1249.   Пропилхлорид                                 1278           3

1250.   Н-пропилхлорформиат                          2740           6.1

1251.   Пропионилхлорид                              1815           3

1252.   Пропионитрил                                 2404           3

1253.   Лондондық пурпур                             1621           6.1

1254.   Тұрақталған пропиленимин                     1921           3 

1255.   Ванадийдің бес тотығы                        2862           6.1

1256.   Тотияйынның бес тотығы                       1559           6.1

1257.   Фосфордың бес тотығы                         1807           8

1258.   Радиоактивті материал, уран гексафториді,    2977           7

        бөлінетін

1259.   Радиоактивті материал, уран гексафториді,    2978           7

        бөлінбейтін немесе бөлінетін - босатылған

1260.   Радиоактивті материал В(М) үлгісіндегі       3329           7

        қорапта, бөлінетін

1261.   Босатылған қорап радиоактивті материал,      2908           7

        бос қораптаушы жинақ

1262.   Босатылған қорап радиоактивті материал -     2911           7

        аспаптар немесе өнімдер

1263.   Босатылған қораптан радиоактивті материал -  2909           7

        табиғи ураннан немесе сарқылған ураннан

        немесе табиғи торийдан дайындалған

        өнімдер

1264.   Босатылған қораптан радиоактивті материал -  2910           7

        материалдың мөлшері шектелген

1265.   Радиоактивті материал, меншікті              2912           7

        белсенділігі төмен (LSА-І), бөлінбейтін

        немесе бөлінетін - босатылған

1266.   Радиоактивті материал, А үлгісіндегі         3327           7

        қорап, бөлінетін, ерекше емес түрде

1267.   Радиоактивті материал, А үлгісіндегі         2915           7

        қорап, арнайы емес түрде, бөлінетін

        немесе бөлінмейтін - босатылған

1268.   Радиоактивті материал, А үлгісіндегі         3333           7

        қорап, ерекше түрде, бөлінетін

1269.   Радиоактивті материал, А үлгісіндегі         3332           7

        қорап, ерекше түрде, бөлінбейтін

        немесе бөлінетін - босатылған

1270.   Радиоактивті материал, В(М) үлгісіндегі      2917           7

        қорап, бөлінбейтін немесе бөлінетін -

        босатылған

1271.   Радиоактивті материал, B(U) үлгісіндегі      3328           7

        қорап, бөлінетін

1272.   Радиоактивті материал, B(U) үлгісіндегі      2916           7

        қорап, бөлінбейтін немесе бөлінетін -

        босатылған

1273.   Радиоактивті материал, С үлгісіндегі         3330           7

        қорап, бөлінетін

1274.   Радиоактивті материал, С үлгісіндегі         3323           7

        қорап, бөлінбейтін немесе бөлінетін -

        босатылған

1275.   Радиоактивті материал, төменгі меншікті      3324           7

        белсенділігі (LSА-II), бөлінетін

1276.   Радиоактивті материал, меншікті белсенділігі 3321           7

        төмен (LSА-II), бөлінбейтін немесе

        бөлінетін - босатылған

1277.   Радиоактивті материал, меншікті белсенділігі 3325           7

        төмен (LSА-IIІ), бөлінетін

1278.   Радиоактивті материал, меншікті белсенділігі 3322           7

        төмен (LSА-III), бөлінбейтін немесе

        бөлінетін - босатылған

1279.   Радиоактивті материал, сырты                 3326           7

        радиоактивтермен ласталған объектілер

        (SCO-I немесе SСО-II), бөлінетін

1280.   Радиоактивті материал, сырты                 2913           7

        радиоактивтермен ласталған объектілер

        (SCO-I немесе SСО-II), бөлінбейтін немесе

        бөлінетін - босатылған

1281.   Арнайы жағдайлармен тасымалданылатын         3331           7

        радиоактивті материал, бөлінетін

1282.   Арнайы жағдайлармен тасымалданылатын         2919           7

        радиоактивті материал, бөлінбейтін немесе

        бөлінетін - босатылған

1283.   Сызықты лақтырылатын зымырандар              0240           1.3G

1284.   Сызықты лақтырылатын зымырандар              0453           1.4G

1285.   Лақтырылып тастайтын зарядты зымырандар      0438           1.4С

1286.   Алкоголяттар ерітіндісі, н.к., спиртте       3274           3

1287.   Еркін аммиактан тұратын аммиак               1043           2.2

        тыңайтқышының ерітіндісі

1288.   Никотин гидрохлорид ерітіндісі               1656           6.1

1289.   Уытты изоцианаттар ерітіндісі, н.к.          2206           6.1

1290.   Тез тұтанатын уытты изоцианаттар ерітіндісі, 3080           6.1

        н.к.                        

1291.   Хлорит ерітіндісі                            1908           8

1292.   Этанол ерітіндісі                            1170           3

1293.   Этаноламин ерітіндісі                        2491           8

1294.   Борттық гидрокүшейткіштің сұйықтықтар        3165           3

        резервуары (сусыз гидразин мен метигидразин

        қоспасын сақтайтын)

1295.   Алюминий резинаты                            2715           4.1

1296.   Кальций резинаты                             1313           4.1

1297.   Қорытылған кальций резинаты                  1314           4.1

1298.   Отырғызылған кобальт резинаты                1318           4.1

1299.   Марганец резинаты                            1330           4.1

1300.   Мырыш резинаты                               2714           4.1

1301.   Резорцинол                                   2876           6.1

1302.   Тұтанбайтын усыз сұйылған газдан немесе      2857           2.2

        аммиактық ерітіндіден (N ООН 2672) тұратын

        рефрижераторлық құрылғылар

1303.   Арсенат сынабы (II)                          1623           6.1

1304.   Бензоат сынабы (II)                          1631           6.1

1305.   Глюканат сынабы (II)                         1637           6.1

1306.   Дихлорид сынабы                              1624           6.1

1307.   Иодид сынабы (II)                            1638           6.1

1308.   Нитрат сынабы (I)                            1627           6.1

1309.   Нитрат сынабы (II)                           1625           6.1

1310.   Нуклеат сынабы                               1639           6.1

1311.   Оксицианид десенсибилизацияланған сынап (ІІ) 1642           6.1   

1312.   Олеат сынабы (ІІ)                            1640           6.1

1313.   Салицилат сынабы                             1644           6.1

1314.   Сульфат сынабы (ІІ)                          1645           6.1

1315.   Тиоцианат сынабы (ІІ)                        1646           6.1

1316.   Цианит сынабы (ІІ)                           1636           6.1

1317.   Сынап                                        2809           8

1318.   Рубидий                                      1423           4.3

1319.   Органикалық коррозиялық өзінен өзі           3188           4.2

        қызатын сұйықтық, н.к.

1320.   Органикалық коррозиялық өзінен өзі           3185           4.2

        қызатын сұйықтық, н.к.

1321.   Органикалық емес өзінен өзі қызатын          3186           4.2

        сұйықтық, н.к.

1322.   Органикалық өзінен өзі қызатын сұйықтық,     3183           4.2

        н.к.

1323.   Органикалық емес уытты өзінен өзі            3187           4.2

        қызатын сұйықтық, н.к.

1324.   Органикалық уытты өзінен өзі                 3184           4.2

        қызатын сұйықтық, н.к.

1325.   Органикалық емес коррозиялық қатты           3192           4.2

        өзінен өзі қызатын заттар, н.к.

1326.   Органикалық коррозиялық қатты                3126           4.2

        өзінен өзі қызатын заттар, н.к.

1327.   Органикалық емес қатты өзінен өзі            3190           4.2

        қызатын заттар, н.к.

1328.   Органикалық қатты өзінен өзі                 3088           4.2

        қызатын заттар, н.к.

1329.   Органикалық емес уытты қатты                 3191           4.2

        өзінен өзі қызатын заттар, н.к.

1330.   Органикалық уытты қатты өзінен өзі           3128           4.2

        қызатын заттар, н.к.

1331.   С үлгісіндегі өзіндік реактивті сұйықтық     3223           4.1

1332.   D үлгісіндегі өзіндік реактивті сұйықтық     3225           4.1

1333.   Е үлгісіндегі өзіндік реактивті сұйықтық     3227           4.1

1334.   F үлгісіндегі өзіндік реактивті сұйықтық     3229           4.1

1335.   C үлгісіндегі өзіндік реактивті қатты        3224           4.1

        заттар

1336.   D үлгісіндегі өзіндік реактивті қатты        3226           4.1

        заттар

1337.   Е үлгісіндегі өзіндік реактивті қатты        3228           4.1

        заттар

1338.   F үлгісіндегі өзіндік реактивті қатты        3230           4.1

        заттар

1339.   Жаруға арналған электрлік емес детонаторлар  0361           1.4В

        жинағы     

1340.   Жаруға арналған электрлік емес детонаторлар  0500           1.4S

        жинағы    

1341.   Көз жасаурататын газды оттық                 1700           6.1

1342.   Қорғасын арсенаттары                         1617           6.1

1343.   Қорғасын арсениттері                         1618           6.1

1344.   Сіркеқышқылды қорғасын                       1616           6.1

1345.   Азотқышқылды қорғасын                        1469           5.1

1346.   Хлорқышқылды қорғасын                        1470           5.1

1347.   3% астам еркін қышқылдан тұратын сульфат     1794           8

        қорғасыны       

1348.   Цианистік қорғасын                           1620           6.1

1349.   Екікүкіртті селен                            2657           6.1

1350.   Селенаттар                                   2630           6.1

1351.   Селениттер                                   2630           6.1

1352.   Селеноксихлорид                              2879           8

1353.   Күкірт                                       1350           4.1

1354.   Төртфторлы күкірт                            2418           2.3

1355.   Алтыфторлы күкірт                            1080           2.2

1356.   Азотқышқылды күміс                           1493           5.1

1357.   Арсенит күмісі                               1683           6.1

1358.   Цианид күмісі                                1684           6.1

1359.   Изобутан қоспасы                             1969           2.1

1360.   Кемелік апаттық сигналдар                    0196           1.3G

1361.   Түтінді сигналдар                            0197           1.4G

1362.   Сыртқы жарықтық сигналдар                    0092           1.3G

1363.   Кальций силициді                             1405           4.3

1364.   Скипидар                                     1299           3

1365.   Қышқылдан, судан және 5% аспайтын сірке      3149           5.1

        қышқылынан тұратын гидро асқын тотығы

        мен сірке қышқылының қоспасы,    

        тұрақтандырылған   

1366.   Көмірсутегі екі тотығы мен азоттың шала      1015           2.2

        тотығының қоспасы

1367.   Көмірсутегі екі тотығы мен сығымдалған       1014           2.2

        оттегі қоспасы

1368.   Кемінде 60% лактоздан, манноздан,            2907           4.1

        крахмалдан немесе кальций гидрофосфаттан    

        тұратын изосорбитдинитрат қоспасы

1369.   Кальций тотияйын қышқылы мен қатты           1574           6.1

        кальций тотияйын қышқылының қоспасы

1370.   Азот пен хлорлысутекті қышқылдарының         1798           8

        қоспасы

1371.   50% аспайтын азот қышқылынан тұратын         1826           8

        пайдаланылған нитриттік қышқылды қоспа

1372.   50% асатын азот қышқылынан тұратын           1826           8

        пайдаланылған нитриттік қышқылды қоспа

1373.   50% асатын азот қышқылынан тұратын           1796           8

        нитриттейтін қышқылды қоспа

1374.   50% аспайтын азот қышқылынан тұратын         1796           8

        нитриттейтін қышқылды қоспа

1375.   Фторлысутекті және күкіртті қышқылдардың     1786           8

        қоспасы

1376.   Жеңіл тұтанатын сұйық меркаптандар қоспасы,  3336           3

        н.к.

1377.   Сұйық уытты жеңіл тұтанатын меркаптандар     1228           3 

        қоспасы, н.к.

1378.   Сұйық жеңіл тұтанатын уытты меркаптандар     3071           6.1

        қоспасы, н.к.

1379.   Сұйық бромды этилен және бромды метил        1647           6.1

        қоспасы          

1380.   Метилацетилен мен тұрақталған пропадиен      1060           2.1

        қоспасы

1381.   Салмағы бойынша 2% асатын, бірақ 10%         3319           4.1

        аспайтын нироглицериннен тұратын қатты

        десенсибилизиацияланған нитроглицерин

        қоспасы, н.к.

1382.   9% асатын бірақ 87% аспайтын этилен          1041           2.1

        тотығынан тұратын этилен тотығы мен  

        көміртегі екі тотығының қоспасы

1383.   9% аспайтын этилен тотығынан тұратын         1952           2.2

        этилен тотығы мен көміртегі қос   

        тотығының қоспасы

1384.   12,5% аспайтын этилен тотығынан тұратын      3300           2.3

        этилен тотығы мен дихлордифторметан

        қоспасы

1385.   12,5% аспайтын этилен тотығынан тұратын      3070           2.2

        этилен тотығы мен дихлордифторметан

        қоспасы

1386.   7,9% аспайтын этилен тотығынан тұратын       3298           2.2

        этилен тотығы мен пентафторэтан қоспасы

1387.   5,6% аспайтын этилен тотығынан тұратын       3299           2.2   

        этилен тотығы мен тетрафторэтан қоспасы

1388.   8,8% аспайтын этилен тотығынан тұратын       3297           2.2

        этилен тотығы мен хлортетрафторэтан

        қоспасы

1389.   Сирек кездесетін газдар мен сығымдалған      1981           2.2

        азот қоспасы

1390.   Сирек кездесетін газдар мен сығымдалған      1980           2.2

        оттегі қоспасы

1391.   Сығымдалған сирек кездесетін газдар қоспасы  1979           2.2

1392.   Сығымдалған көмірсутегі газдар қоспасы, н.к. 1964           2.1

1393.   Сұйылған көмірсутегі газдар қоспасы, н.к.    1965           2.1

1394.   Хлораттар мен бораттар қоспасы               1458           5.1

1395.   Хлораттар мен хлорлы магний қоспасы          1459           5.1

1396.   Шамамен 49% хлордифторметаннан тұратын       1973           2.2

        тұрақты қайнау температурасындағы

        хлорпентафторэтан мен хлордифторметан

        қоспасы

1397.   Тотияйын қышқылды мырыш пен тотияйын         1712           6.1

        қышқылды мырыштың қоспасы

1398.   Жеңіл тұтанатын шайыр ерітіндісі             1866           3

1399.   Трассерлі инертті снарядтар                  0425           1.4D

1400.   Трассерлі инертті снарядтар                  0345           1.4G  

1401.   Капсюльді-детонаторсыз мұнай                 0494           1.4D

        ұңғымаларына арналған перфораторлық

        снарядтар

1402.   Сындыратын немесе лақтыратын зарядты         0347           1.4D

        снарядтар

1403.   Сындыратын немесе лақтыратын зарядты         0435           1.4G

        снарядтар

1404.   Жарылғыш зарядты снарядтар                   0344           1.4D

1405.   Барий қосындысы, н.к.                        1564           6.1

1406.   Берилий қосындысы, н.к.                      1566           6.1

1407.   Ванадий қосындысы, н.к.                      3285           6.1

1408.   Кадмий қосындысы                             2570           6.1

1409.   Сұйық тотияйын қосындысы                     1556           6.1

1410.   Қатты тотияйын қосындысы                     1557           6.1

1411.   Сұйық никотин қосындысы, н.к.                3144           6.1

1412.   Қатты никотин қосындысы, н.к.                1655           6.1

1413.   Селен қосындысы, н.к.                        3283           6.1

1414.   Сұйық сынап қосындысы, н.к.                  2024           6.1

1415.   Қатты сынап қосындысы, н.к.                  2025           6.1

1416.   Ерітілетін қорғасын қосындысы, н.к.          2291           6.1

1417.   Сұйық органикалық емес сурьма қосындысы,     3141           6.1 

        н.к.

1418.   Қатты органикалық емес сурьма қосындысы,     1549           6.1

        н.к.

1419.   Таллий қосындысы, н.к.                       1707           6.1

1420.   Теллур қосындысы, н.к.                       3284           6.1

1421.   Финилсынап қосындысы, н.к.                   2026           6.1

1422.   Сұйық алкалоидтар тұздары, н.к.              3140           6.1

1423.   Қатты алкалоидтар тұздары, н.к.              1544           6.1

1424.   Дихлоризоциан қышқылы тұздары                2465           5.1

1425.   Жеңіл тұтанатын металдар органикалық         3181           6.1

        қосындысының тұздары, н.к.   

1426.   Стрихнин тұздары                             1692           6.1

1427.   Альфа-метилбензилдық спирт                   2937           6.1

1428.   Диацетон спирті                              1148           3

1429.   Изобутил спирті                              1212           3

1430.   Изопропил спирті                             1219           3

1431.   Металлил спирті                              2614           3

1432.   Көлемі бойынша 24% асатын, бірақ 70%         3065           3

        аспайтын спирттен тұратын спиртті сусындар

1433.   Көлемі бойынша 70% асатын спирттен тұратын   3065           3

        спиртті сусындар

1434.   Фурфурил спирті                              2874           6.1

1435.   Этил спирті                                  1170           3

1436.   Этил спиртінің ерітіндісі                    1170           3

1437.   Спирттер, н.к.                               1987           3

1438.   Уытты жеңіл тұтанатын спирттер, н.к.         1986           3

1439.   Қауіпсіз сіріңкелер, (қораптағы              1944           4.1

        кітапшадағы, картондағы)

1440.   "Веста" парафинделген сіріңкелер             1945           4.1

1441.   Калий-натрий қорытындылары                   1422           4.3

1442.   50% астам магнийден, түйіршектен, жоңқадан   1869           4.1

        немесе баудан тұратын магний қорытындысы

1443.   Магний қорытындысы, ұнтақ                    1418           4.3

1444.   Сілтіліжер металдар қорытындысы, н.к.        1393           4.3

1445.   Сұйық сілтіліжер металдар қорытындысы, н.к.  1421           4.3

1446.   Капсюльдер тәрізді тұтанатын құралдар        0044           1.4S

1447.   Капсюльдер тәрізді тұтанатын құралдар        0378           1.4В

1448.   Пиротехникалық құралдар                      0336           1.4G

1449.   Пиротехникалық құралдар                      0337           1.4S

1450.   Тұрақталған стирол-мономер                   2055           3

1451.   Стрихнин                                     1692           6.2

1452.   Стронций арсениті                            1691           6.1

1453.   Стронций нитраты                             1507           5.1

1454.   Стронций фосфиді                             2013           4.3

1455.   Хлорқышқылды стронций                        1506           5.1 

1456.   Хлорқышқылды стронций                        1508           5.1

1457.   Фторлы сульфурил                             2191           2.3

1458.   Сүтқышқылды сурьма                           1550           6.1

1459.   Сурьма-ұнтақ                                 2871           6.1

1460.   Бесфторлы сурьма                             1732           8

1461.   Сұйық бесхлорлы сурьма                       1730           8

1462.   Бесхлорлы сурьма ерітінді                    1731           8

1463.   Сұйық үшхлорлы сурьма                        1733           8

1464.   Қатты үшхлорлы сурьма                        1733           8

1465.   Құрғақ мұз                                   1845           9

1466.   Таллий (I) нитраты                           2727           6.1

1467.   Хлорқышқылды таллий                          2573           5.1

1468.   Авиациялық ережелердің күші тарайтын         3335           9

        қатты заттар, н.к.                   

1469.   Сумен өзара қатынасы кезінде реакцияға       2813           4.3

        түсетін қатты заттар, н.к.     

1470.   Коррозиялық, сумен өзара қатынасы            3131           4.3

        кезінде реакцияға түсетін қатты заттар,

        н.к.

1471.   Тез тұтанатын, сумен өзара қатынасы          3132           4.3

        кезінде реакцияға түсетін қатты

        заттар, н.к.

1472.   Өзінен өзі қызатын, сумен өзара қатынасы     3135           4.3

        кезінде реакцияға түсетін қатты заттар,

        н.к.

1473.   Уытты, сумен өзара қатынасы                  3134           4.3

        кезінде реакцияға түсетін қатты

        заттар, н.к.

1474.   Коррозиялық сұйықтықтан тұратын              3244           8

        қатты заттар, н.к.

1475.   Тез тұтанатын сұйықтықтан тұратын            3175           4.1

        қатты заттар, н.к.

1476.   Уытты сұйықтықтан тұратын                    3243           6.1

        қатты заттар, н.к.

1477.   Терпендік көмірсутектері, н.к.               2319           3

1478.   Терпинолен                                   2541           3     

1479.   Тетрабромэтан                                2504           6.1

1480.   1,2,3,6 - тетрагиидро-бензальдегид           2498           3

1481.   1,2,3,6 - тетрагиидропиридин                 2410           3

1482.   Тетрагидротиофен                             2412           3

1483.   Тетрогидрофуран                              2056           3

1484.   Тетрагидрофурфуриламин                       2943           3

1485.   Тетразол-1-сірке қышқылы                     0407           1.4С

1486.   Тетраметилсилан                              2749           3

1487.   Тетрапропилортотитанат                       2413           3

1488.   1,1, 1,2 - тетрафторэтан                     3159           2.2

1489.   Тұрақталған тетрафторэтилен                  1081           2.1

1490.   Тетрахлорэтан                                1702           6.1

1491.   Тетрахлорэтилен                              1897           6.1

1492.   Тетраэтилдитиопирофосфат                     1704           6.1

1493.   Тетраэтиленнпентамин                         2320           8

1494.   тетраэтилсиликат                             1292           3

1495.   Тиогликоль                                   2966           6.1

1496.   4-Тиопентанал                                2785           6.1

1497.   Тиофен                                       2414           3

1498.   Тиофосген                                    2474           6.1

1499.   Хлорлы тиофосфорил                           1837           8

1500.   Же

ңіл тұтанатын типографиялық бояу           1210           3

1501.   Сутекті титан                                1871           4.1

1502.   Титан-кеуекті түйіндер                       2878           4.1

1503.   Титан-кеуекті ұнтақтар                       2878           4.1

1504.   Титан-су үлесі кемінде 25% дымқылданған      1352           4.1

        ұнтақ       

1505.   Үшхлорлы титан, қоспа                        2869           8

1506.   Төрт хлорлы титан                            1838           8

1507.   Аз нитраттардан тұратын нитроцеллюлоза       1353           4.1

        сіңірілген маталар, н.к.

1508.   Тірі организмдерден шығарылған сұйық         3172           6.1

        уыттар, н.к.      

1509.   Тірі организмдерден шығарылған қатты         3172           6.1

        уыттар, н.к.      

1510.   Органикалық емес коррозиялық уытты           3289           6.1

        сұйықтық, н.к.

1511.   Органикалық коррозиялық уытты сұйықтық,      2927           6.1

        н.к.

1512.   Органикалық жеңіл тұтанатын уытты сұйықтық,  2929           6.1

        н.к.

1513.   Органикалық емес уытты сұйықтық,             3287           6.1

        н.к.

1514.   Тотықтырғыш уытты сұйықтық, н.к.             3122           6.1

1515.   Органикалық уытты сұйықтық, н.к.             2810           6.1

1516.   Сумен реакцияға түсетін уытты сұйықтықтар,   3123           6.1

        н.к.

1517.   Органикалық емес коррозиялық уытты           3290           6.1

        қатты уытты заттар, н.к.       

1518.   Органикалық коррозиялық қатты уытты          2928           6.1

        заттар, н.к.

1519.   Органикалық жеңіл тұтанатын қатты уытты      2930           6.1

        заттар, н.к.

1520.   Органикалық емес қатты уытты заттар, н.к.    3288           6.1

1521.   Тотықтырғыш қатты уытты заттар, н.к.         3086           6.1

1522.   Органикалық қатты уытты заттар, н.к.         2811           6.1

1523.   Сумен реакцияға түсетін қатты уытты заттар,  3125           6.1

        н.к.

1524.   Өзінен өзі қызатын қатты уытты заттар, н.к.  3124           6.1

1525.   2.4 - толуилендиамин                         1709           6.1

1526.   Толуол                                       1294           3

1527.   Толуолдиизоцианат                            2078           6.1

1528.   Сұйық толуидиндер                            1708           6.1

1529.   Қатты толуидиндер                            1708           6.1

1530.   Турбиндік қозғалтқыштар үшін авиациялық      1863           3

        отын      

1531.   Көлік құралдары (жеңіл тұтанатын газбен      3166           9

        жұмыс істейтін)

1532.   Көлік құралдары (жеңіл тұтанатын сұйықтықпен 3166           9

        жұмыс істейтін)

1533.   Оқ-дәрілер үшін трассерлер                   0306           1.4G

1534.   Тотияйынның үш тотығы                        1561           6.1

1535.   Тұрақталған күкірттің үш тотығы              1829           8 

1536.   Фосфор үш тотығы                             2578           8

1537.   Сусыз хромның үш тотығы                      1463           5.1

1538.   Үшаллиламин                                  2610           3

1539.   Үшаллилборат                                 2609           6.1

1540.   Үшбутиламин                                  2542           6.1

1541.   Үшизобутилен                                 2324           3

1542.   Үшизопропилборат                             2616           3

1543.   3% астам ортоизомерден тұратын               2574           6.1

        үшкрезилфосфат

1544.   Сусыз үшметиламин                            1083           2.1

1545.   Үшметиламиннің салмақтық үлесі 50%           1297           3

        аспайтын үшметиламин сулы ерітіндісі

1546.   1,2,5 - үшметилбензол                        2325           3

1547.   Үшметилборат                                 2416           3

1548.   Үшметилгексаметиленди - аминдер              2327           8

1549.   Үшметилгексаметиленди - изоцианат            2328           6.1

1550.   Үшметилфосфит                                2329           3

1551.   Үшметилхлорсилан                             1298           3

1552.   Үшметилциклогексиламин                       2326           8

1553.   Салмақтық үлесі кемінде 30% сумен            1354           4.1

        дымқылданған үшнитробензол

1554.   Салмақтық үлесі кемінде 30% сумен            1356           4.1

        дымқылданған үшнитротолуол          

1555.   Салмақтық үлесі кемінде 30% сумен            1344           4.1

        дымқылданған үшнитрофенол           

1556.   Үшпропиламин                                 2260           3

1557.   Үшпопилен                                    2057           3

1558.   Үшфторметан                                  1984           2.2

1559.   Салқындатылған сұйық үшфторметан             3136           2.2

1560.   2-үшфторметиланилин                          2942           6.1

1561.   3-үшфторметиланилин                          2948           6.1

1562.   1,1,1-үшфторэтан                             2035           2.1

1563.   Сұйық үшхлорбензолдар                        2321           6.1 

1564.   Үшхлорбутен                                  2322           6.1

1565.   1,1,1 - үшхлорэтан                           2831           6.1  

1566.   Үшхлорэтилен                                 1710           6.1

1567.   Үшэтиламин                                   1296           3

1568.   Үшэтилентетрамин                             2259           8

1569.   Үшэтилфосфит                                 2323           3

1570.   Детонациялық түтікшелер                      0257           1.4В

1571.   Детонациялық түтікшелер                      0367           1.4S

1572.   Қорғаушы элементтері бар детонациялық        0410           1.4D

        түтікшелер

1573.   Тұтандырғыш түтікшелер                       0317           1.4G

1574.   Тұтандырғыш түтікшелер                       0368           1.4S

1575.   Металды қабықтағы әлсіз әсер ететін          0104           1.4D 

        детонациялық трубкалар

1576.   Сұйық көмірсутектер, н.к.                    3295           3

1577.   Төртбромды көміртегі                         2516           6.1

1578.   Төртфторлы көміртегі                         1982           2.2

1579.   Төртхлорлы көміртегі                         1846           6.1

1580.   Күшейтілген көмір                            1362           4.2

1581.   Ундекан                                      2330           3

1582.   Өзінен өзі үрленетін адамдардың өмірін       2990           9

        құтқаруға арналған құрылғылар

1583.   Өзінен өзі үрленбейтін адамдардың өмірін     3072           9

        құтқаруға арналған құрылғылар

1584.   Пиротехникалық, пневможастықтарды газбен     0503           1.4G

        толтыратын құрылғылар

1585.   Пиротехникалық, пневможастықтарды газбен     3268           9

        толтыратын құрылғылар

1586.   Сығымдалған газбен жұмыс істейтін            3353           2.2

        пневможастықтарды газбен    

        толтыратын құрылғылар

1587.   Түсіруші тетікті, көмірсутегі газымен        3150           2.1

        іске келтірілетін шағын құрылғылар  

1588.   Жарылғыш тіркеу ағытатын құрылғылар          0173           1.4S

1589.   Қолды сигналды құрылғылар                    0191           1.4G

1590.   Қолды сигналды құрылғылар                    0373           1.4S

1591.   45% асатын резеңкеден тұратын 840 микроннан  1345           4.1

        аспайтын түйіршіктелген немесе ұнтақталған

        ескі резеңке                    

1592.   Бромды фенацил                               2645           6.1

1593.   Фенетидтер                                   2311           6.1

1594.   Сұйық фенилацетонитрил                       2470           6.1

1595.   Фенилацетилхлорид                            2577           8

1596.   Фенилгидразин                                2572           6.1

1597.   Фенилендиаминдер (о-, м-, п-)                1673           6.1

1598.   Фенилүшхлорсилан                             1804           8

1599.   Фенилфосфордихлорид                          2798           8

1600.   Фенилфосфортиодихлорид                       2799           8

1601.   Фенилхлорформиат                             2746           6.1

1602.   Қатты фенол                                  1671           6.1

1603.   Фенол ерітіндісі                             2821           6.1

1604.   Сұйық фенолсульфоқышқылы                     1803           8

1605.   Сұйық феноляттар                             2904           8

1606.   Қатты феноляттар                             2905           8

1607.   Өзінен өзі қызуға қабілетті феррометалдық    2793           4.2

        бұрғылау жоңқалары        

1608.   Өзінен өзі қызуға қабілетті феррометалдық    2793           4.2

        жоңқалар         

1609.   Өзінен өзі қыздыруға қабілетті               2793           4.2

        феррометаллдық токарлық жоңқалары         

1610.   Өзінен өзі қыздыруға қабілетті               2793           4.2

        феррометаллдық кесінділер

1611.   30 дан 90% дейін кремнийден тұратын          1408           4.3

        ферросицилий

1612.   Ферросицилий                                 1323           4.1

1613.   Кемінде 25% формальдегидтен тұратын          2209           8

        формальдегид, ерітінді

1614.   Тез тұтанатын формальдегид, ерітінді         1198           3

1615.   9-фосфабициклононандар                       2940           4.2

1616.   Екі орын басатын қорғасын фосфиті            2989           4.1

1617.   Аморфты фосфор                               1338           4.1

1618.   Бромды фосфорил                              1939           8

1619.   Хлорлы фосфорил                              1810           8

1620.   Уытты фосфорорганикалық қосынды, н.к.,       3278           6.1 

        сұйық

1621.   Уытты фосфорорганикалық қосынды, н.к.,       3278           6.1

        қатты

1622.   Тез тұтанатын уытты фосфорорганикалық        3279           6.1

        қосынды, н.к.                     

1623.   Сары немесе ақ фосфордан тұрмайтын           1340           4.3

        фосфор пентасульфиді      

1624.   Фосфор пентахлориді                          1806           8 

1625.   Сары немесе ақ фосфордан тұрмайтын           1341           4.1

        фосфор сесквисульфиді

1626.   Бесбромды фосфор                             2691           8

1627.   Сары немесе ақ фосфордан тұрмайтын           1339           4.1

        жеті күкіртті фосфор

1628.   Үш бромды фосфор                             1808           8

1629.   Сары немесе ақ фосфордан тұрмайтын           1343           4.1   

        үшкүкіртті фосфор

1630.   Фторанилиндер                                2941           6.1

1631.   Калий фторацетат                             2628           6.1

1632.   Натрий фторацетат                            2629           6.1

1633.   Фторбензол                                   2387           3

1634.   Фторосиликаттар, н.к.                        2856           6.1

1635.   Фтортолуолдар                                2388           3

1636.   Хлорлы фумарил                               1780           8

1637.   Фуральдегидтер                               1199           6.1

1638.   Фуран                                        2389           3

1639.   Фурфуриламин                                 2526           3

1640.   Фурфуролдар                                  1199           6.1

1641.   Химиялық жиынтықтар                          3316           9

1642.   Хинолин                                      2656           6.1

1643.   Тұрақталған сусыз хлораль                    2075           6.1

1644.   Хлорангидрид валериандық қышқылы             2502           8

1645.   Хлорангидрид дихлорсiрке қышқылы             1765           8

1646.   Хлоранизидиндер                              2233           6.1

1647.   Сұйық хлоранилиндер                          2019           6.1

1648.   Қатты хлоранилиндер                          2018           6.1

1649.   Органикалық емес хлораттар, н.к.             1461           5.1

1650.   Органикалық емес хлораттар, сулы             3210           5.1

        ерiтiндi, н.к.

1651.   Натрий хлорацетаты                           2659           6.1

1652.   Хлорацетонитрил                              2668           6.1

1653.   Сұйық хлорацетофенон                         1697           6.1

1654.   Қатты хлорацетофенон                         1697           6.1

1655.   Хлорбензилхлоридтер                          2235           6.1

1656.   Хлорбензол                                   1134           3

1657.   Хлорбензоүшфториді                           2234           3

1658.   Хлорбутандар                                 1127           3

1659.   альфа-Хлоргидрин глицеринi                   2689           6.1

1660.   Сұйық хлординитробензолдар                   1577           6.1

1661.   Сұйық хлординитробензолдар                   1577           6.1

1662.   Хлордифторбромметан                          1974           2

1663.   Хлордифторметан                              1018           2

1664.   1-хлор-1, 1-дифторэтан                       2517           2

1665.   Сынапты-амонийлi хлорид                      1630           6.1

1666.   Күкірт хлоридтері                            1828           8    

1667.   Тұрақталған хлорлы винил                     1086           2.1

1668.   Органикалық емес хлориттер, н.к.             1462           5.1

1669.   Сұйық хлорлкрезолдары                        2669           6.1

1670.   Қатты хлорлкрезолдары                        2669           6.1

1671.   3-хлор-4-метилфенилизоционат                 2236           6.1

1672.   Хлорметилхорформиат                          2745           6.1

1673.   Хлорнитроанилиндер                           2237           6.1

1674.   Сұйық хлорнитробензолдар                     1578           6.1

1675.   Қатты хлорнитробензолдар                     1578           6.1

1676.   Сұйық хлорнитротолуолдар                     2433           6.1

1677.   Қатты хлорнитротолуолдар                     2433           6.1

1678.   Ванадий хлортотығы                           2443           8

1679.   Тұрақталған хлоропрен                        1991           3

1680.   4-хлор-орто-толуидингидрохлорид              1579           6.1

1681.   Хлороформ                                    1888           6.1

1682.   Хлорпентафторэтан                            1020           2.2

1683.   2-хлорпиридин                                2822           6.1

1684.   2-хлорпропан                                 2356           3

1685.   3-хлорпропанол-1                             2849           6.1

1686.   2-хлорпропен                                 2456           3

1687.   Коррозиялық жеңіл тұтанатын, сумен           2988           4.3

        реакцияға түсетiн хлорсиландар, н.к.  

1688.   Хлорсиландар, коррозиялық, н.к.              2987           8

1689.   Тез тұтанатын, коррозиялық                   2985           3

        хлорсиландар, н.к.

1690.   Тез тұтанатын, коррозиялық                   2986           8

        хлорсиландар, н.к.

1691.   1-хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан                 1021           2

1692.   Сұйық хлортолуидиндер                        2239           6.1

1693.   Қатты хлортолуидиндер                        2239           6.1

1694.   Хлортолуолдар                                2238           3

1695.   Хлорүшфторметан                              1022           2.2

1696.   Шамамен 60% хлорүшфторметаннан тұратын       2599           2.2

        хлорүшфторметан мен үшфторметанның

        азеотроптық қоспасы

1697.   1-хлор-2,2,2-үшфторэтан                      1983           2.2

1698.   Хлорфенилүшхлорсилан                         1753           8

1699.   Сұйық хлорфенолдар                           2021           6.1

1700.   Қатты хлорфенолдар                           2020           6.1

1701.   Сұйық хлорфеноляттар                         2904           8

1702.   Қатты хлорфеноляттар                         2905           8 

1703.   Коррозиялық уытты хлорформиаттар, н.к.       3277           6.1

1704.   Тез тұтанатын коррозиялық уытты              2742           6.1

        хлорформиаттар, н.к.          

1705.   Азотқышқылды хром                            2720           5.1

1706.   Хлорлы хромил                                1758           8

1707.   Қатты үшфторлы хром                          1756           8

1708.   Үшфторлы хром ерітіндісі                     1757           8

1709.   Цезий                                        1407           4.3

1710.   Азотқышқылды цезий                           1451           5.1

1711.   Целлулоидтар, блоктар, жоңқалар,             2000           4.1

        түйіршіктер, табақтар, трубкалар және т.

1712.   Церий - пластинкалар, кесектер немесе        1333           4.1

        стерженьдер

1713.   Церий - токарлық жоңқалар немесе үгінділер   3078           4.3

1714.   Цианидтер ерітіндісі, н.к.                   1935           6.1

1715.   Калийсынапты цианид                          1626           6.1

1716.   Қатты органикалық емес цианидтер, н.к.       1588           6.1

1717.   0,1% астам кальций карбидінен тұратын        1403           4.3

        кальций цианимиді

1718.   Хлорлы цианур                                2670           8

1719.   Циклобутан                                   2601           2.1

1720.   Циклобутилхлорформиат                        2744           6.1

1721.   Циклогексан                                  1145           3

1722.   Циклогексанон                                1915           3

1723.   Циклогексен                                  2256           3

1724.   Циклогексенилүшхлорсилан                     1762           8

1725.   Циклогексиламин                              2357           8

1726.   Циклогексилацетат                            2243           3

1727.   Циклогексилмеркаптан                         3054           3

1728.   Циклогексилүшхлорсилан                       1763           8

1729.   Циклогептан                                  2241           3

1730.   Циклогептатриен                              2603           3

1731.   Циклогептен                                  2242           3

1732.   1,5,9-циклододекатриен                       2518           6.1

1733.   Циклооктадиенфосфиндер                       2940           4.2 

1734.   Циклооктадиендер                             2520           3

1735.   Циклооктатетраен                             2358           3

1736.   Циклопентан                                  1146           3

1737.   Циклопентанол                                2244           3

1738.   Циклопентанон                                2245           3

1739.   Циклопентен                                  2246           3

1740.   Циклопропан                                  1027           2.1

1741.   Цимолдар                                     2046           3

1742.   Азотқышқылды мырыш                           1514           5.1

1743.   Азотқышқылды мырыш аммоний                   1512           5.1

1744.   Дитионқышқылды мырыш                         1931           9

1745.   Бромдауқышқылды мырыш                        2469           5.1 

1746.   Кремнийліфторлық мырыш                       2855           6.1

1747.   Марганецқышқылды мырыш                       1515           5.1

1748.   Тотияйындықышқылды мырыш                     1712           6.1

1749.   Тотияйындықышқылды мырыш                     1712           6.1

1750.   Мырышты шлак                                 1435           4.3

1751.   Мырышты-ұнтақ                                1436           4.3

1752.   Мырышты-тозаң                                1436           4.3

1753.   Фосфорлы мырыш                               1714           4.3

1754.   Сусыз хлорлы мырыш                           2331           8

1755.   Хлорлы мырыш, ерітінді                       1840           8

1756.   Мырыш хлораты                                1513           5.1

1757.   Цианисты мырыш                               1713           6.1

1758.   Сутекті цирконий                             1437           4.1

1759.   Азотқышқылды цирконий                        2728           5.1

1760.   Салмақтық үлесі кемінде 20% сумен            1517           4.1

        дымқылданған пикраминқышқылды цирконий

1761.   Кемінде 25% сумен дымқылданған цирконий      1358           4.1

        ұнтақ (судың көрінетін артықтығы болуы

        тиіс): а) бөлшектің мөлшері 53 микроннан

        кем механикалық өнім; б) бөлшектің мөлшері

        840 микроннан кем химиялық өнім.

1762.   Тез тұтанатын сұйықтықта суспенцияланған     1308           3

        цирконий           

1763.   Табақ, жол-жол немесе сымнан жасалған        2009           4.2

        серіппе түрінде өңделген құрғақ цирконий

        (18 микроннан жіңішке)

1764.   Металдық табақтан, жол-жол өңделген сымнан   2858           4.1

        жасалған серіппе түріндегі құрғақ   

        цирконий (254 микроннан жіңішке бірақ 18

        микроннан жіңішке емес)

1765.   Төртхлорлы цирконий                          2503           8

1766.   Осмий төрттотығы                             2471           6.1

1767.   Иілгіш детонациялайтын бау                   0289           1.4D

1768.   Металлдық қабықта әлсіз әсер ететін          0104           1.4D

        детонациялайтын бау        

1769.   От өткізгіш бау                              0066           1.4G

1770.   Қауіпсіз от өткізгіш бау                     0105           1.4S

1771.   Сұйық шпатлевка (топырақты) (өзінің          1139           3

        құрамына жамау немесе қабығын өңдеу үшін

        қосады, өндірістік немесе сол сияқты

        көлік құралдарын сырлау, барабандар мен

        бөшкелерді футерлеу мақсатында

        пайдаланылады)

1772.   Ащы сілтілі сұйықтық, н.к.                   1719           8

1773.   Натрийден тұратын элементтер                 3292           4.3

1774.   Жару тізбегін элементтері, н.к.              0383           1.4В

                                                     0384           1.4S

1775.   Эпихлоргидрин                                2023           6.1

1776.   1,2-эпокси-3-этоксипропан                    2752           3

1777.   Этан                                         1035           2.1

1778.   Этанол                                       1170           3

1779.   Этаноламин                                   2491           8

1780.   Тұрақталған этилакрилат                      1917           3

1781.   Этиламилкетон                                2271           3

1782.   Этиламин                                     1036           2.1

1783.   Этиламиннің салмақтық үлесі кемінде          2270           3

        50% бірақ 70% аспайтын этиламиннің сулы

        ерітіндісі

1784.   2-этиланилин                                 2273           6.1

1785.   N-этиланилин                                 2272           6.1

1786.   Этилацетат                                   1173           3

1787.   Тұрақталған этилацетилен                     2452           2.1

1788.   М-этил-n-бензиланилин                        2274           6.1

1789.   Сұйық N-этилбензилтолуидиндер                2753           6.1

1790.   Қатты N-этилбензилтолуидиндер                2753           6.1

1791.   Этилбензол                                   1175           3

1792.   2-этилбитиральдегид                          1178           3

1793.   Этилборат                                    1176           3

1794.   Этилбромид                                   1891           6.1

1795.   2-этилбутанол                                2275           3

1796.   Этилбутилацетат                              1177           3

1797.   Этилбутират                                  1180           3

1798.   2-этилгексиламин                             2276           3

1799.   2-этилгексилхлорформиат                      2748           6.1

1800.   Этилдихлорсилан                              1183           4.3 

1801.   Этилендиамин                                 1604           8

1802.   Екіхлорлы этилен                             1184           3

1803.   Сығымдалған этилен                           1962           6.1

1804.   Этилизобутират                               2385           3

1805.   Этилизоционат                                2481           3 

1806.   Этилкротонат                                 1862           3

1807.   Этиллактат                                   1192           3

1808.   Этилмеркаптан                                2363           3

1809.   Этилметакрилат                               2277           3

1810.   Этилметилкетон                               1193           3

1811.   Этилоксалат                                  2525           6.1

1812.   Этил-орто-формиат                            2524           3

1813.   1-этилпиперидин                              2386           3

1814.   Этилпропионат                                1195           3

1815.   N-этилтолуидиндер                            2754           6.1

1816.   Этилүшхлорсилан                              1196           3

1817.   Этилфенилдихлорсилан                         2435           8

1818.   Этилформиат                                  1190           3

1819.   Этилфторид                                   2453           2.1

1820.   Этилхлорацетат                               1181           6.1

1821.   Хлорлы этил                                  1037           2.1

1822.   Этил-2-хлорпропионат                         2935           3 

1823.   Аллилглицидилдік эфир                        2219           3

1824.   Аллилэтилдік эфир                            2335           3

1825.   Борүшфтордиметилдік эфир                     2965           4.3

1826.   Борүшфтордиэтилдік эфир                      2604           8

1827.   Эфир 2-бромэтилэтилдік                       2340           3

1828.   Тұрақталған бутилвинилдық эфир               2352           3

1829.   Бутилметилдік эфир                           2350           3

1830.   Тұрақталған винилизобутилдік эфир            1304           3

1831.   Тұрақталған винилметилдік эфир               1087           2.1

1832.   Тұрақталған винилэтилдік эфир                1302           3

1833.   Диаллилдік эфир                              2360           3

1834.   Тұрақталған дивинилдік эфир                  1167           3  

1835.   Диизопропилдік эфир                          1159           3

1836.   Диметилдік эфир                              1033           2.1

1837.   Эфир ди-н-пропилдік                          2384           3

1838.   Дихлоризопропилдік эфир                      2490           6.1

1839.   Эфир 2,2-дихлорэтилдік                       1916           6.1

1840.   Диэтилдік эфир                               1155           3

1841.   Диэтилдік этиленгликоль эфирі                1153           3

1842.   Метил-трет-бутилдік эфир                     2398           3

1843.   Метилпропилдік эфир                          2612           3 

1844.   Монометилдік этиленгликоль эфирі             1188           3

1845.   Монометилдік этиленгликоль және сірке        1189           3

        қышқылы эфирі

1846.   Моноэтилдік этиленгликоль эфирі              1171           3

1847.   Моноэтилдік этиленгликоль және сірке         1172           3

        қышқылы эфирі

1848.   Перфторметилвинилдік эфир                    3153           2.1

1849.   Перфторэтилвинилдік эфир                     3154           2.1

1850.   Хлорметилэтилдік эфир                        2354           3

1851.   Этилбутилдік эфир                            1179           3

1852.   Этилметилдік эфир                            1039           2.1

1853.   Этилдік эфир                                 1155           3

1854.   Этилпропилдік эфир                           2615           3

1855.   Эфирлер, н.к.                                3271           3

1856.   Дибутилдік эфирлер                           1149           3

1857.   Күрделі эфирлер, н.к.                        3272           3    

---------------------------------------------------------------------------


Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.  

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады