Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Автомобиль жолдары комитетінiң кейбiр мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 19 тамыз N 916. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.11.24. N 1232 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлігiнің Автомобиль жолдары комитетi Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң Автомобиль жолдары және инфрақұрылымдық кешен құрылысы комитетi болып қайта аталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 20 қарашадағы N 1756  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 51, 506-құжат):
      3-тармақтың екiншi абзацы "Автомобиль жолдары" деген сөздерден кейiн "және инфрақұрылымдық кешен құрылысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Көлiк және кoммуникациялар министрлігі туралы ережеде:
      1-тармақтың екiншi абзацы "Автомобиль жолдары" деген сөздерден кейiн "және инфрақұрылымдық кешен құрылысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Автомобиль жолдары комитетiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 3 ақпандағы N 151  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 5-6, 63-құжат):
      тақырыбында және 1-тармағында "Автомобиль жолдары" деген сөздерден кейiн "және инфрақұрылымдық кешен құрылысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлігінің Автомобиль жолдары комитетi туралы ережеде:
      тақырыбында "Автомобиль жолдары" деген сөздерден кейiн "және
инфрақұрылымдық кешен құрылысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақтың бiріншi абзацында:
      "Автомобиль жолдары" деген сөздерден кейiн "және инфрақұрылымдық кешен құрылысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      "автожолдар ceкторында" деген сөздерден кейiн "және көлiктiк,
ақпараттық және коммуникациялық кешен инфрақұрылымының құрылысы саласында" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақ "Автомобиль жолдары" деген сөздерден кейiн "және
инфрақұрылымдық кешен құрылысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      10-тармақта:
      1) тармақша ", сондай-ақ көліктік, ақпараттық және коммуникациялық кешен инфрақұрылымы құрылысының бағдарламаларын әзiрлеуге қатысу" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақша "қызмет көрсету" деген сөздерден кейiн "және көлiктік, ақпараттық және коммуникациялық кешен инфрақұрылымының құрылысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      11-тармақта:
      3) тармақша "жол шаруашылығы" деген сөздерден кейiн "және көлiктік, ақпараттық және коммуникациялық кешен инфрақұрылымының құрылысы" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын;
      "6-1) көліктiк, ақпараттық және коммуникациялық кешен инфрақұрылымының мәселелері жөнiндегi мемлекеттік саясатты iске асыруға қатысады;";
      10) тармақша "жол секторын" деген сөздерден кейiн "және көлiктік ақпараттық және коммуникациялық кешен инфрақұрылымын" деген сөздермен толықтырылсын;
      12-тармақтың 2) тармақшасы "автомобиль жолдарын" деген сөздерден кейiн "және көлiктік, ақпараттық және коммуникациялық кешен инфрақұрылымын" деген сөздермен толықтырылсын.

      3. Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Некоторые вопросы Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2002 года N 916. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 24 ноября 2004 г. N 1232 (P041232)

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Переименовать Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в Комитет автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в постановление  Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 1999 года N 1756 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 51, ст. 506):
      абзац второй пункта 3 дополнить словами "и строительства инфраструктурного комплекса";
      в Положении о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      абзац второй пункта 1 после слов "автомобильных дорог" дополнить словами "и строительства инфраструктурного комплекса";
      2) в постановление  Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2000 года N 151 "Вопросы Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 5-6, ст. 63):
      заголовок и пункт 1 после слов "автомобильных дорог" дополнить словами "и строительства инфраструктурного комплекса";
      в Положении о Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      заголовок после слов "автомобильных дорог" дополнить словами "и строительства инфраструктурного комплекса";
      в абзаце первом пункта 1:
      после слов "автомобильных дорог" дополнить словами "и строительства инфраструктурного комплекса";
      после слов "в автодорожном секторе" дополнить словами "и в сфере строительства инфраструктуры транспортного, информатизационного и коммуникационного комплекса";
      пункт 7 после слов "автомобильных дорог" дополнить словами "и строительства инфраструктурного комплекса";
      в пункте 10:
      подпункт 1) дополнить словами ", а также участие в разработке программ строительства инфраструктуры транспортного, информатизационного и коммуникационного комплекса";
      подпункт 4) после слов "дорожного сектора" дополнить словами "и строительства инфраструктуры транспортного, информатизационного и коммуникационного комплекса";
      в пункте 11:
      подпункт 3) после слов "дорожного хозяйства" дополнить словами "и строительства инфраструктуры транспортного, информатизационного и коммуникационного комплекса";
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      "6-1) принимает участие в реализации государственной политики по вопросам инфраструктуры транспортного, информатизационного и коммуникационного комплекса";
      подпункт 10) дополнить словами "и инфраструктуры транспортного, информатизационного и коммуникационного комплекса";
      подпункт 2) пункта 12 после слов "автомобильных дорог" дополнить словами "и инфраструктуры транспортного, информатизационного и коммуникационного комплекса".

      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан