Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 25 қаңтардағы N 103 қаулысына өзгерiс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 30 мамыр N 103а

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 25 қаңтардағы N 103 P020103_ қаулысына мынадай

 

өзгерiс пен толықтыру енгiзiлсiн:

     1-тармақтағы "1, 2, 3 және 4" деген сандар "1, 2, 3, 4 және 5" деген

сандармен ауыстырылсын;

     осы қаулыға қосымшаға сәйкес 5-қосымшамен толықтырылсын.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі


                                     Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

                                        2002 жылғы 30 мамырдағы

                                            N 103а қаулысына

                                                   1-қосымша


                                     Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

                                        2002 жылғы 25 қаңтардағы

                                            N 103 қаулысына

                                              5-қосымша


Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық

резервтер жөнiндегi агенттігi


                        2002 жылға арналған

              033 "Жұмылдыру резервiн қалыптастыру"

             Республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                            ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 100 000 мың теңге (жүз миллион теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Мемлекеттік материалдық резерв туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы N 106-II Z000106_ ЗКР Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы; "Қазақстан Республикасындағы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы" 1997 жылғы 16 шiлдедегі N 127-1 Z970127_ Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 26 шiлдедегi N 831-28 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет

 

қаржысы.

     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: соғыс уақытындағы және өзге

табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардағы жұмылдыру

кезеңiнде жұмылдыру резервiнiң материалдық құндылықтарын қорландыру және

қалыптастыру.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмылдыру резервi материалдық

құндылықтарының қорлануын және өз мерзiмiнде толықтырылуын қамтамасыз ету.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

---------------------------------------------------------------------------

N!Бағ.!Кіші!Бағдарла.!Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны)! Іске  ! Жауапты

!дар.!бағ.!малардың !iске асыру жөнiндегi iс-шаралар ! асыру !орындаушылар

!лама!дар.!(кіші    !                                !мерзiмi!

!коды!лама!бағдарла.!                                !       !

!    !коды!малардың)!                                !       !

!    !    !атауы    !                                !       !

---------------------------------------------------------------------------

1!  2 !  3 !    4    !                  5             !   6   !     7    

---------------------------------------------------------------------------

1 033   00  Жұмылдыру  Жұмылдыру резервiне материалдық  2002   Қазақстан

            резервін   құндылықтар жеткiзуге заңнамада  жылғы  Республика.

            қалыптас.  белгiленген тәртiппен тапсырыс.  25     сының

            тыру       тар орналастырады.               жел.   Мемлекеттік

                       Жұмылдыру тапсырмалары бар       тоқ.   материалдық

                       кәсіпорындармен жұмылдыру        санға  резервтер

                       резервiн қорландыруға заңнамада  дейін  жөніндегі

                       белгiленген тәртiппен шарттар           агенттігі

                       жасасу.

                       Қазақстан Республикасының

                       Yкiметi бекiткен 2002 есептi

                       жылға жұмылдыру жоспарына сәй.

                       кес жұмылдыру резервiнiң мате.

                       риалдық құндылықтарын кезең-

                       кезеңмен қорландыру.

--------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жұмылдыру 

жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасы экономикасының стратегиялық 

салаларында материалдық құндылықтар мөлшерiнің (кезең-кезеңмен)

жиынтықталуы. Жұмылдыру кезеңiнде Қарулы Күштердiң, өзге әскерлер мен 

әскери құрылымдардың, шаруашылық кешенi мен халықтың жедел қажеттерiн

неғұрлым толық және орнықты қамтамасыз етуге мемлекет экономикасын алдын

ала әзiрлеу.


Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.


О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2002 года N 103

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года N 103а

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2002 года N 103 P020103_ "Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ Агентства Республики Казахстан по государственным материальным резервам на 2002 год" следующие изменение и дополнение:
      в пункте 1 цифры "1, 2, 3 и 4" заменить цифрами "1, 2, 3, 4 и 5";
      дополнить приложением 5 согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан                                                  Приложение 1                                          к постановлению Правительства   

                                               Республики Казахстан

                                            от 30 мая 2002 года N 103а
                                                  Приложение 5                                          к постановлению Правительства   

                                               Республики Казахстан

                                          от 25 января 2002 года N 103 
 
            Агентство Республики Казахстан по государственным
                          материальным резервам
 

                                Паспорт 
                  республиканской бюджетной программы 033
                 "Формирование мобилизационного резерва"
                               на 2002 год
 
      1. Стоимость: 100 000 тыс. тенге (сто миллионов тенге).
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Статья 8 Закона РК от 27 ноября 2000 г. N 106-II Z000106_ "О государственном материальном резерве"; Статья 15 Закона РК от 16 июня 1997 года N 127-I Z970127_ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Республике Казахстан"; постановление Кабинета Министров РК от 26 июля 1994 года N 831-28.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства

 

республиканского бюджета.

     4. Цель бюджетной программы: Накопление и формирование материальных

ценностей мобилизационного резерва на период мобилизации в военное время,

и в иных чрезвычайных обстоятельствах природного и техногенного характера.

     5. Задачи бюджетной программы: Обеспечение накопления и

своевременного пополнения материальных ценностей мобилизационного

резерва.

     6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

___________________________________________________________________________

N !Код  !Код  !Наименование!Мероприятия по реализации!Сроки  !Ответственные

  !прог-!под- !программы   !программы (подпрограммы) !реали- !исполнители

  !раммы!прог-!(подпро-    !                         !зации  !

  !     !раммы!граммы)     !                         !       !

___________________________________________________________________________

1 !  2  !   3 !      4     !             5           !    6  !       7    

___________________________________________________________________________

                             Размещает заказы на

                             поставку материальных  

                             ценностей в мобилизацион-

                             ный резерв в установлен-

                             ном законодательством

                             порядке.

1  033   00    Формирование Заключение договоров с    до 25   Агентство  

                мобилизаци-  предприятиями, имеющими   декабря РК по

                онного       мобилизационные задания   2002 г. государст-

                резерва      на накопление мобилиза-           венным

                             ционного резерва в                материаль-

                             установленном законода-           ным резервам

                             тельством порядке.

                             Поэтапное накопление

                             материальных ценностей

                             мобилизационного резерва

                             в соответствии с мобили-

                             зационным планом на 2002

                             год, утвержденным

                             Правительством РК.

___________________________________________________________________________


 
       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Укомплектованность (поэтапная) объемов материальных ценностей в стратегических отраслях экономики Республики Казахстан согласно мобилизационному плану. Заблаговременная подготовка экономики государства к более полному и устойчивому обеспечению потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, неотложных нужд хозяйственного комплекса и населения в период мобилизации.
 

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)