Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 18 ақпандағы N 228 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 10 сәуір N 228а


   "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 
сәуiрдегi 

Z990357_

 Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы 
етеді:
   1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң 
республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын 
бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 18 ақпандағы N 
228 

P020228_

 қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
   1-тармақта "30" деген сан "33" деген санмен ауыстырылсын;
   көрсетiлген қаулыға 8-қосымшада:
   6 "Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары" 
деген тармақ 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
   2-4-қосымшаларға сәйкес 31-33-қосымшалармен толықтырылсын.
   2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
   
   
 
                         Қазақстан Республикасы 
                         Үкiметiнiң
                         2002 жылғы 10 сәуiрдегi
                         N 228а қаулысына
                         1-қосымша
   6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ. !Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны (кіші бағ. ! Іске ! Жауапты  
 !дар. !бағ. !ның (кіші  ! дарламаны) іске асыру ! асыру.!атқарушылар
 !лама.!дар. !бағдарлама. ! жөніндегі іс-шаралар  ! дың !
 !ның !лама.!ның атауы) !             !мерзім.!
 !коды !ның !      !             ! дері !
 !   !коды !      !             !    !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !  2 !  3 !   4   !       5      !  6 !    7   
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 038    Элиталық   Элиталық тұқым шаруашылығы Жыл   Қазақстан
       тұқым өсiру мен мал тұқымын асылдан.  бойында Республика.
       және асыл  дыру ісін Қазақстан         сының 
       тұқымдандыру Республикасының Yкiметi       Ауыл
       iсiн сақтау бекiтетiн тәртiппен,        шаруашылығы
       және дамыту мыналарды қоса, қаржылан.      министрлігі 
              дыру: 
              - элиталық тұқым
              шаруашылықтары өндiрiсiн
              және асыл тұқымды малдарды
              өсiрудi қаржыландыру 
              (отандық ауыл шаруашылығы 
              тауарын өндiрушiлер өткiзе.
              тін элиталық тұқымды және 
              асыл тұқым өнiмдерiн 
              iшiнара арзандату);
              - коллекциялық табындар 
              құру үшiн сатып алынған 
              малдардың және селекция.
              лық-генетикалық орталық.
              тарға арналған арнайы
              құрал жабдықтардың құнын
              өтеу;
              - асыл тұқымды бұқаларды 
              күтiп бағуға және олардың
              ұрығын сақтауға, сонымен 
              қатар асыл тұқымды құстарды
              күтiп бағуға кеткен шығын.           
              дардың орнын толтыру;
              - асыл тұқымды бұқаларды 
              сатып алуға арналған 
              шығындардың орнын толтыру.
---------------------------------------------------------------------------
   
                         Қазақстан Республикасы 
                         Үкiметiнiң
                         2002 жылғы 10 сәуiрдегi
                         N 228а қаулысына
                         2-қосымша
                         Қазақстан Республикасы
                         Yкiметiнiң
                         2002 жылғы 18 ақпандағы 
                         N 228 қаулысына
                         31-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлiгi
--------------------------------- 
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi
              2002 жылға арналған
             "Өсiмдiктердi қорғау" 033
          республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                 ПАСПОРТЫ
   1. Құны: 2 811 836,0 мың теңге (екi миллиард сегiз жүз он бiр миллион 
сегіз жүз отыз алты мың теңге).


      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзі: "Агроөнеркәсiп кешенi салаларына несие беру және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуірдегі Заңының Z931700_ 4-бабы; "Агроөнеркәсіп кешені салаларына несие беру туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қаулысын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 13 тамыздағы N 697 P930697_ қаулысы; "Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіптi зиянкестерi мен ауруларының жаппай көбеюi мен таралуының алдын алу және оларға қарсы күрес жөнiндегі республикалық бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 мамырдағы N 772 P000772_ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық

бюджет қаражаты.
   4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикада қолайлы 
фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету.
   5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы дақылдарының 
аса қауiптi зиянкестерi мен ауруларының жаппай дамуы мен таралу 
мониторингінiң ошақтарын анықтау, пестицидтер сатып алуды, сақтауды, 
тасымалдауды ұйымдастыру және өсiмдiктердiң аса қауiпті зиянкестерi мен 
аурулары жайлаған алаңдарда химиялық өңдеу жүргізу.
   6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ. !Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны (кіші бағ. ! Іске ! Жауапты  
 !дар. !бағ. !ның (кіші  ! дарламаны) іске асыру ! асыру.!атқарушылар
 !лама.!дар. !бағдарлама. ! жөніндегі іс-шаралар  ! дың !
 !ның !лама.!ның атауы) !             !мерзім.!
 !коды !ның !      !             ! дері !
 !   !коды !      !             !    !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !  2 !  3 !   4   !       5      !  6 !    7   
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 033    Өсiмдiктердi
       қорғау
    030  Ауыл     Iс-шаралардың орындалуы   жыл   Қазақстан
       шаруашылығы бойынша көрсетiлген     бойында Республика.
       дақылдары.  қызметтерге ақы төлеу:       сының
       ның аса   - ауыл шаруашылығы         Ауыл
       қауiптi   дақылдарының аса қауiптi      шаруашылығы 
       зиянкестерi зиянкестерi мен аурулары      министрлігі 
       мен аурула. тарлаған (залалданған) 
       рын анықтау. 28572 мың. га. алаңда
       дың     болжамның 87%-ға дейiнгі
       мониторингі дәлдiгiмен пайдаланылатын
              жерде зерттеу жүргiзу.
    031  Өсiмдiктердi Iс-шаралардың орындалуы   1-2   Қазақстан  
       жаппай    бойынша көрсетiлген     тоқсан Республика.
       зиянкестер. қызметтерге ақы төлеу:       сының
       ден және   - 1,5 млн. га алаңда жерді     Ауыл
       аурулардан  химиялық өңдеудi қамтамасыз     шаруашылығы
       қорғау    ететiн республикада қолдану     министрлігі
              үшiн тiркелген пестицид.
              тердi сатып алу;
              - кедендiк процедураларды
              ресiмдеу;
              - арнайы автокөлiкпен    1-2   Қазақстан 
              пестицидтердi белгіленген  тоқсан Республика. 
              орынға дейiн жеткiзу;        сының Ауыл
              - сатып алынатын пестицид. жыл   шаруашылығы
              тердi тиiсті жағдайларда  бойында министрлігі
              сақтау;
              - 2001 жылғы пестицидтер.  2-3   Қазақстан
              дiң қалдықтарын есепке   тоқсан Республика.
              алып Қазақстан Республика.     сының Ауыл
              сының Үкiметi бекiткен       шаруашылығы
              тiзiлiмде анықталған        министрлігі
              зиянкестер мен ауруларға 
              қарсы барлығы 3,4 млн.
              га алаңда биологиялық 
              тиiмдiлiк 80-85% 
              химиялық өңдеу жүргiзу;
              - 268 мың литр көлемiндегi 3-4   Қазақстан 
              тыйым салынған және     тоқсан Республика.
              жарамсыз пестицидтердiң       сының
              қалдықтары мен олардың       Ауыл
              ыдыстарын кәдеге жарату.      шаруашылығы
                                министрлігі
---------------------------------------------------------------------------
   7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: ауыл 
шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен аурулары таралған 
(залалданған) алаңдарды азайту және егіндi сақтау.
                         Қазақстан Республикасы 
                         Үкiметiнiң
                         2002 жылғы 10 сәуiрдегi
                         N 228а қаулысына
                         3-қосымша
                         Қазақстан Республикасы
                         Yкiметiнiң
                         2002 жылғы 18 ақпандағы 
                         N 228 қаулысына
                         32-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлiгi
--------------------------------- 
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi
              2002 жылға арналған
   "Республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын ауыл 
   шаруашылық техникасының лизингi бойынша сыйақылар (мүдделер)     
    ставкаларының орнын толтыру" 042 республикалық бюджеттiк
                бағдарламаның
                 ПАСПОРТЫ
   1. Құны: 147 000 мың теңге (бiр жүз қырық жетi миллион теңге).


      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы Z010273_ Заңы; "2001 жылға арналған республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын ауыл шаруашылық техникасының лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасының орнын толтырудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 19 қарашадағы N 1491 P011491_ қаулысы; "Ауыл шаруашылығында лизинг ұйымдастырудың 2001 жылға арналған ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 21 наурыздағы N 405 P010405_ қаулысы; "Республикалық бюджеттен берiлетiн несиелер бойынша, сондай-ақ мемлекеттiк кепiлдер бойынша мiндеттемелердi орындау мақсатында республикалық бюджеттен тартылған сомалар бойынша сыйақы ставкасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 қыркүйектегi N 1131 P011131_ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық

бюджет қаражаты.
   4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылық тауарын 
өндiрушiлердi қолдау, ауыл шаруашылық өндiрiсiнiң тиiмдiлігін арттыру.
   5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылық тауарын 
өндiрушiлер үшiн ауыл шаруашылық техникасының құнын арзандату.
   6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ. !Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны (кіші бағ. ! Іске ! Жауапты  
 !дар. !бағ. !ның (кіші  ! дарламаны) іске асыру ! асыру.!атқарушылар
 !лама.!дар. !бағдарлама. ! жөніндегі іс-шаралар  ! дың !
 !ның !лама.!ның атауы) !             !мерзім.!
 !коды !ның !      !             ! дері !
 !   !коды !      !             !    !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 ! 2 ! 3 !   4   !      5      !  6  !   7   
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 042    Республика. Ауыл шаруашылығы техникасы. Жыл   Уәкілетті
       лық бюджет  ның лизингi бойынша     бойында ұйым
       қаражаты   сыйақыны (мүдденi) жауапты
       есебiнен   орындаушының (уәкiлеттi
       жүзеге    ұйымның) республикалық
       асырылатын  бюджетке аударуы.
       ауыл
       шаруашылық  Қазақстан Республикасы   Жыл   Қазақстан 
       техникасы.  Үкiметiнiң қаулысымен    бойында Республика.
       ның лизингі бекiтiлген 2002 жылға        сының
       бойынша   арналған республикалық       Ауыл
       сыйақылар  бюджет есебiнен жүзеге       шаруашылығы
       (мүдделер)  асырылатын ауыл шаруашы.      министрлі. 
       ставкасының лық техникасының лизингі      гі, 
       орнын    бойынша сыйақы ставкасы.      Уәкілетті
       толтыру.   ның орнын толтырудың        ұйым 
              ережесiне және Қазақстан
              Республикасы Үкiметiнiң 
              2001 жылғы 19 қарашадағы
              N 1491 қаулысымен 
              бекiтiлген, 2001 жылға
              арналған республикалық 
              бюджет қаражаты есебiнен
              жүзеге асырылатын ауыл 
              шаруашылық техникасының 
              лизингі бойынша
              сыйақыларының (мүдделе.
              рiнiң) ставкасының орнын
              толтырудың ережесiне 
              сәйкес ережесiн бекiту.
---------------------------------------------------------------------------
   7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: сыйақы 
ставкасын өтеу, лизингке берiлетiн ауыл шаруашылық техникасының құнын 
арзандату.
                         Қазақстан Республикасы 
                         Үкiметiнiң
                         2002 жылғы 10 сәуiрдегi
                         N 228а қаулысына
                         4-қосымша
                         Қазақстан Республикасы
                         Yкiметiнiң
                         2002 жылғы 18 ақпандағы 
                         N 228 қаулысына
                         33-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлiгi
--------------------------------- 
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi
              2002 жылға арналған
   "Көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын жүргiзудi ұйымдастыруға 
   жергілiктi бюджеттердi несиелендiру бойынша сыйақылар (мүдделер)   
     ставкаларының орнын толтыру" 046 республикалық бюджеттiк     
                бағдарламаның
                  ПАСПОРТЫ
   1. Құны: 195 000 мың теңге (бiр жүз тоқсан бес миллион теңге).


      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Z010273_ Заңы; "2002 жылғы көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын жүргiзудi ұйымдастыруға жергiлiктi бюджеттердi несиелендiрудiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 20 ақпандағы N 229 P020229_ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық

бюджет қаражаты.
   4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң 
тиiмдiлігін арттыру, ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге жарамдылығын 
қолдау.
   5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық бюджеттен 
бөлiнетiн несиенi пайдаланғаны үшiн жергілiктi бюджеттердiң республикалық 
бюджетке төлейтiн сыйақылар (мүдделер) сомасының орнын толтыру.
   6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ. !Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны (кіші бағ. ! Іске ! Жауапты  
 !дар. !бағ. !ның (кіші  ! дарламаны) іске асыру ! асыру.!атқарушылар
 !лама.!дар. !бағдарлама. ! жөніндегі іс-шаралар  ! дың !
 !ның !лама.!ның атауы) !             !мерзім.!
 !коды !ның !      !             ! дері !
 !   !коды !      !             !    !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 ! 2 ! 3 !   4   !      5      !  6  !   7   
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 046    Көктемгi   Жергілiктi бюджеттердi   Жыл   Қазақстан
       дала және  несиелендiру бойынша    бойында Республика.
       егін жинау  сыйақыны тиiсті облыстар.      сының Ауыл
       жұмыстарын  дың Әкiмдерiнiң республи.      шаруашылығы 
       жүргізудi  калық бюджетке аударуы       министрлігі,
       ұйымдасты.                    жергілікті
       руға                       атқарушы
       жергiлiктi                    органдар
       бюджеттердi
       несиелен.  Қазақстан Республикасы   Жергі. Қазақстан  
       дiру     Үкiметiнiң қаулысымен    лікті  Республика.
       бойынша   бекiтiлген 2002 жылғы    атқару. сының
       сыйақылар  көктемгi дала және егін   шы ор. Ауыл
       (мүдделер)  жинау жұмыстарын      гандар. шаруашылығы
       ставкалары. жүргiзуді ұйымдастыруға   дың   министрлігі
       ның орнын  жергiлiктi бюджеттердi   негізгі
       толтыру   несиелендiру бойынша    қарызды 
              сыйақы ставкасының     және 
              (мүдденiң) құнын өтеудiң  несие
              ережесiне сәйкес сыйақы   бойынша
              ставкасының (мүдденiң)   сыйақы.
              құнын өтеу.         лар
                            (мүдде.
                            лер)
                            ставка.
                            лары.
                            ның
                            орнын
                            толтыр.
                            ғаннан 
                            кейiн
---------------------------------------------------------------------------
   7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: сыйақы 
ставкасының орнын толтыру, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi қолдау 
мақсатында несие ресурстарының құнын арзандату.
   
   
   
 Мамандар:
   Багарова Ж.А.,
   Қасымбеков Б.А.
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады