Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 18 ақпандағы N 228 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 11 қараша N 228в

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 18 ақпандағы N 228 қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:
      1) көрсетiлген қаулыға 6-қосымшада:
      "Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары" деген 6-тармақта:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру жөнiндегi iс-шаралар", "Іcкe асырудың мерзiмдерi" деген 5, 6-бағандардағы реттiк нөмiрi 1-жол мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "-ветеринариялык препараттардың                жыл бойына
      республикалық қорын жасау
      және сақтау                                            ";
      2) көрсетiлген қаулыға 15-қосымшада:
      "Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      3) көрсетiлген қаулыға 22-қосымшада:
      "Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қарашадағы     
N 228в қаулысына        
1-қосымша            

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 19 ақпандағы     
N 229 қаулысына        
15-қосымша          

6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________
N |Бағ.|Кіші|  Бағдарламаның  | Бағдарламаны |Іске  |  Жауапты
  |дар.|бағ.|  (кiшi бағдар.  | (кiшi бағдар.|асыру |  орындау.
  |лама|дар.|    ламаның)     | ламаны) іске | мер. |   шылар
  |коды|лама|     атауы       |    асыру     | зім. |
  |    |коды|                 |  жөніндегі   | дері |
  |    |    |                 | іс-шаралар   |      |
__________________________________________________________________
1   2     3         4                 5         6        7
__________________________________________________________________
1  055        Су ресурстарын
              басқаруды және
              жердi қалпына
                келтiрудi
                жетiлдiру
       101    Жобаны басқару.  Жобаны iске     Жыл    Қазақстан
              ға iшкi көздер.  асыру үшiн 9   бойына  Республикасы.
                ден жәрдем     адам санында           ның Ауыл
               көрсету үшiн    жергілікті             шаруашылығы
                жергiлiктi     консультант.           министрлiгi
              консультанттар.  тарды тарту
                дың қызмет
               көрсетулерiн
                сатып алу
       102    Егжей-тегжейлi      Мотт         Жыл    Қазақстан
              жобалауды, құры.  МакДональд    бойына  Республикасы.
              лыс уақытында     фирмасының            ның Ауыл
              техникалық қада. консультация.          шаруашылығы
              ғалауды және     лық қызметi            министрлігі
              iшкi көздерден   (құрылысты             "Мотт
              қызмет көрсету    қадағалау,            МакДональд/
              мерзiмiн жүзеге  инспекторлар,          Темельсу" БК
                асыру үшiн       клерктер
              консультациялық  ұстау, қолдау
              қызмет көрсету.    тобының
                  лермен       жұмысы, оқыту)
              қамтамасыз ету
       081    Ішкi көздер есе. 1. Тауарларды   Жыл    Қазақстан
               бiнен жобаны    (зертханалық,  бойына  Республикасы.
               iске асыру      компьютерлiк           ның Ауыл
                               жабдықтарды,           шаруашылығы
                               автомашиналар.         министрлігі
                               ды), жұмыстар.
                               ды және қызмет
                                көрсетулердi
                                 сатып алу
                               бойынша қосыл.
                               ған құн салы.
                               ғын, кедендiк
                               бажды, кеден.
                               дiк алымдарды
                                  өтеу.
                               2. Жетiсай      ІІІ
                               қаласындағы    тоқсан
                               зертхана ғима.
                                ратын қайта
                                 құру және
                                  жөндеу.
                               3. Жергiлiктi
                               консультанттар
                               салығын төлеу.
                                ге жұмсалған
                                заем қаражат.
                                 тарын өтеу.
       080    Сыртқы қарыз.     1. Негiзгi     ІІІ    Қазақстан
              дар есебiнен      жабдықтарды   тоқсан  Республикасы.
               жобаны iске       сатып алу            ның Ауыл
                 асыру         (автомашина 5)         шаруашылығы
                                2. Жобаның     ІІІ    министрлігі
                                 1-кезеңi     тоқсан
                               құрылысының
                                басталуы
                                3. Жобаның    III-IV
                                 1-кезеңi     тоқсан
                               бойынша 23868
                               га алаңда құры.
                                лыс жұмыстары
                                4. Жобаның     III
                                 2-кезеңi     тоқсан
                               құрылысының
                                 басталуы
                                5. 2-кезеңде  III-IV
                                 15391 га     тоқсан
                                алаңда құры.
                                  лыстың
                                 жалғасуы
                                6. Жетiсай     III
                                қаласындағы   тоқсан
                                зертханаға
                                компьютерлер
                               мен зертхана.
                               лық жабдықтар.
                               ды сатып алу
                                7. Жетiсай     III
                                қаласындағы   тоқсан
                               зертхана ғима.
                                ратын қайта
                                 құру және
                                  жөндеу.
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қарашадағы    
N 228в қаулысына       
2-қосымша           

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 19 ақпандағы    
N 229 қаулысына       
22-қосымша         

6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________
N |Бағ.|Кіші|  Бағдарламаның  | Бағдарламаны |Іске  |  Жауапты
  |дар.|бағ.|  (кiшi бағдар.  | (кiшi бағдар.|асыру |  орындау.
  |лама|дар.|    ламаның)     | ламаны) іске | мер. |   шылар
  |коды|лама|     атауы       |    асыру     | зім. |
  |    |коды|                 |  жөніндегі   | дері |
  |    |    |                 | іс-шаралар   |      |
__________________________________________________________________
1   2     3         4                 5         6        7
__________________________________________________________________
1  083        Су ресурстарын
              басқаруды және
              жерлердi қалпына
              келтiрудi жетіл.
               дiру жобасын
               несиелендiру
        80    Сыртқы қарыздар   8. Жобаның     III    Қазақстан
              есебiнен жобаны    1-кезеңi     тоқсан  Республикасы.
                iске асыру      құрылысының           ның Ауыл
                                  басталуы            шаруашылығы
                                9. Жобаның    III-IV  министрлігі
                                 1-кезеңi     тоқсан
                                  бойынша
                                  23868 га
                               алаңда құрылыс
                                 жұмыстары
                                8. Жобаның     III
                                 2-кезеңi     тоқсан
                                құрылысының
                                 басталуы
                                9. 2-кезеңде  III-IV
                                  15391 га.   тоқсан
                                алаңда құры.
                                  лыстың
                                 жалғасуы
__________________________________________________________________

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2002 года N 228

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2002 года N 228в

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2002 года N 228 "Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ Министерства сельского хозяйства  Республики Казахстан на 2002 год" следующие дополнения и изменения:
      1) в приложении 6 к указанному постановлению:
      в пункте 6 "План мероприятий по реализации бюджетной программы":
      в графах 5, 6 "Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)", "Сроки реализации" строку, порядковый номер 1, дополнить абзацем следующего содержания:
      "- формирование и хранение                    в течение года
      республиканского запаса
      ветеринарных препаратов                                    ";
      2) в приложении 15 к указанному постановлению:
      пункт 6 План мероприятий по реализации бюджетной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      3) в приложении 22 к указанному постановлению:
      пункт 6 "План мероприятий по реализации бюджетной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Приложение 1         
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан     
от 11 ноября 2002 года N 228в 

Приложение 15        
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан    
от 18 февраля 2002 года N 228 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
____________________________________________________________________
N !Код  !Код  ! Наименование ! Мероприятия   ! Сроки  !Ответственные
  !прог-!под- ! программы    ! по реализации !реализа-!исполнители
  !рам- !прог-!(подпрограммы)! программы     !ции     !
  !мы   !раммы!              ! (подпрограммы)!        ! --!-----!-----!--------------!---------------!--------!-------------
1 !  2  !  3  !       4      !      5        !    6   !     7     --!-----!-----!--------------!---------------!--------!-------------
1   055        Совершенство-
               вание управ-
               ления водными
               ресурсами и
               восстановление
               земель
          101  Приобретение    Привлечение     В тече-  Министерство
               услуг местных   местных кон-    ние года сельского
               консультантов   сультантов               хозяйства
               для оказания    для реализа-             Республики
               содействия в    ции проекта              Казахстан
               управлении      в количестве
               проектом из     9 человек
               внутренних
               источников

          102  Обеспечение     Консультаци-    В тече-  Министерство
               консультаци-    онные услуги    ние      сельского
               онными услу-    фирмы Мотт      года     хозяйства
               гами для        МакДональд               Республики
               осуществления   (надзор за               Казахстан,
               детального      строительст-             СП "Мотт
               проектирова-    вом, содержа-            МакДональд/
               ния, техни-     ние инспекто-            Темельсу"                 
               ческого         ров, клерков,
               надзора во      работа группы
               время строи-    поддержки,
               тельства и      обучение)
               срока обслу-
               живания из
               внутренних
               источников
          081  Реализация      1. Возмещение   В тече-  Министерство
               проекта за      НДС, таможен-   нии      сельского
               счет внутрен-   ные пошлины,    года     хозяйства
               них источников  таможенные               Республики
                               сборы по за-             Казахстан
                               купкам това-
                               ров (лабора-
                               торное, ком-
                               пьютерное
                               оборудование,
                               автомашины),
                               работ и услуг.
                               2. Реконструк-  III
                               ция и ремонт    квартал
                               здания под
                               лабораторию
                               в городе
                               Жетысае.
                               3. Возмещение
                               средств займа,
                               израсходованных
                               на выплату
                               налогов местных
                               консультантов.

          080  Реализация     1. Приобретение  III      Министерство
               проекта за     основного обору- квар-    сельского
               счет           дования          тал      хозяйства
               внешних        (5 автомашин).            Республики              
               займов         2. Начало строи- III      Казахстан                        
                              тельства 1 фазы  квартал 
                              проекта.
                              3. Строительные  III-IV
                              работы по 1 фазе кварталы
                              проекта на пло-
                              щади 23 868 га.
                              4. Начало строи- III
                              тельства 2 фазы  квартал
                              проекта.
                              5. Продолжение   III-IV
                              строительства    кварталы
                              2 фазы на площа-
                              ди 15391 га.
                              6. Приобретение  III
                              лабораторного    квартал
                              оборудования и
                              компьютеров для
                              лаборатории в
                              городе Жетысае
                              7. Реконструкция III
                              и ремонт здания  квартал
                              под лабораторию
                              в городе Жетысае  
-------------------------------------------------------------------

                                              Приложение 2         
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан     
от 11 ноября 2002 года N 228в 

       Приложение 22        
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан     
от 18 февраля 2002 года N 228 

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

____________________________________________________________________
N !Код  !Код  ! Наименование ! Мероприятия   ! Сроки  !Ответственные
  !прог-!под- ! программы    ! по реализации !реализа-!исполнители
  !рам- !прог-!(подпрограммы)! программы     !ции     !
  !мы   !раммы!              ! (подпрограммы)!        ! --!-----!-----!--------------!---------------!--------!-------------
1 !  2  !  3  !       4      !      5        !    6   !     7     --!-----!-----!--------------!---------------!--------!-------------
1   083         Кредитование
                проекта совер-
                шенствования
                управления
                водными ресур-
                сами и восста-
                новления
                земель
          080   Реализация     1. Начало       III      Министерство
                проекта за     строительства   квартал  сельского
                счет внешних   1 фазы проекта           хозяйства
                займов         2. Строитель-   III-IV   Республики
                               ные работы по   кварталы Казахстан
                               1 фазе проекта 
                               на площади
                               23868 га.
                               3. Начало       III
                               строительства   квартал
                               2 фазы проекта
                               4. Продолжение  III-IV
                               строительства   кварталы
                               2 фазы на пло-
                               щади 15391 га.
------------------------------------------------------------------