Қазақстан Республикасының Үкiметi заң жобалау жұмыстарының 2003 жылға арналған жоспары туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2003 жылғы 3 ақпан N 117

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Үкiметi заң жобалау жұмыстарының 2003 жылға арналған жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Үкiметтің заң жобалау жұмыстарын үйлестiру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне жүктелсiн.

      3. Жоспарда көзделген заң жобаларын әзiрлеушi мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгіне және Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспарда белгiленген айдың 20-күнiнен кешіктiрмей заң жобаларын ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасының Үкіметі заң жобалау
жұмыстарының 2003 жылға арналған жоспары

      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.05.23. N 482 қаулысымен .
      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.06.11. N 555 қаулысымен.
      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.06.20. N 588 қаулысымен.
      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.04. N 659 қаулысымен.
      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.13. N 811 қаулысымен.
      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .
      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.10.31. N 1084 қаулысымен .
      Ескерту. Жоспар өзгерді, 29-1-жол алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.11.13. N 1137 , 1144 қаулыларымен .
      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.11.29. N 1210 қаулысымен .
      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.19. N 1273 қаулысымен .
------------------------------------------------------------------
Р/с!  Заң жобасының  !Әзірлеуші!    Ұсыну мерзімі   !  Жауапты
N !      атауы      !         !--------------------!   адам
   !                 !         ! ӘдМ  !Үкімет!Парла.!
   !                 !         !      !      ! мент !
------------------------------------------------------------------
1 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

2   "Қаржы рыногын    Ұлттық    қаңтар ақпан  наурыз  Ә.Ғ. Сәйденов
    мемлекеттік рет.  Банк
    теу және қадаға.  (келісім
    лау туралы"       бойынша),
                      ТМРА

3   "Кейбiр заң актi. Ұлттық    қаңтар ақпан  наурыз  Ә.Ғ. Сәйденов
    лерiне қаржы ры.  Банк
    ногын мемлекеттiк (келісім
    реттеудің және    бойынша)
    онда қалыптасып
    отырған қатынас.
    тарды қадағалау.
    дың бiрыңғай
    жүйесiн ұйымдас.
    тыру мәселелерi
    бойынша өзгерiс.
    тер енгізу тура.
    лы"

4   "Acтық туралы"    АШМ       қаңтар  ақпан  наурыз  Д.Н. Айтжанов
    Қазақстан Респуб.
    ликасының Заңына
    өзгерiстер мен
    толықтырулар ен.
    гізу туралы"

5   <*>

6   "Қазақстан Рес.   Ұлттық    қаңтар ақпан  наурыз       Г.З.
    публикасының кей. Банк                             Айманбетова
    бiр заң актілерi. (келісім
    не вексельдiк     бойынша)
    айналым, төлемдер
    мен ақша аударым.
    дары мәселелерi
    бойынша
    өзгерiстер мен
    толықтырулар енгізу
    туралы"

7   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

8   "Өсiмдіктер ка.   АШМ       қаңтар ақпан  наурыз       А.К.
    рантинi туралы"                                     Күрішбаев
    Қазақстан Респуб.
    ликасының Заңына     өзгерiстер мен
    толықтырулар
    енгізу туралы"

9   "Кейбiр заң актi.  АШМ       қаңтар ақпан  сәуір       Д.Н.
    лерiне қаржы                                        Айтжанов
    лизингi мәселелерi
    бойынша өзгерiс.
    тер мен толықты.
    рулар енгiзу
    туралы"

10  "Экономиканың      ҚарМ      ақпан  наурыз сәуір       Б.Б.
    стратегиялық сала.                                   Жәмішев
    ларындағы меншiк.
    ке мемлекеттік
    мониторинг туралы"

11 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

12 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

13  "Қазақстан Респуб.  ЭБЖМ     наурыз  сәуір мамыр   Н.А. Коржова
    ликасының Бюджет
    кодексi"

14-16   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

17  <*>
 
18   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .
19   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

20  "Қазақстан Респуб.  ӘдМ      сәуір   мамыр маусым   М.Қ. Раев
    ликасының кейбiр
    заң актілерiне
    өзгерiстер мен
    толықтырулар енгiзу
    туралы" (санаткер.
    лiк меншiк құқық.
    тары бойынша)

21  <*>

22 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .
23 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

24  <*>
25   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

    25-1  "Еңбек (қызмет)  ЕХҚМ  сәуір  мамыр  маусым  Г.Н.Әбдіқалықова
       міндеттерін
       атқару кезінде
       қызметкерлердің
       өмірі мен ден.
       саулығына зиян
       келтіргені үшін
       жұмыс берушінің
       жауапкершілігін
       міндетті сақтан.
       дыру туралы <*>      

26   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

    27 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

    28  "Қазақстан Респуб. ӘдМ        мамыр  маусым  шілде   М.Қ. Раев
    ликасы Президенті.
    нің "Мемлекеттiк
    кәсiпорын туралы"
    1995 жылғы 19 мау.
    сымдағы N 2335 заң
    күшi бар Жарлығына
    өзгерiстер мен
    толықтырулар ен.
    гізу туралы"

28-1. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.10.31. N 1084 қаулысымен .

28-2. Бұқаралық ақпарат      МАКМ     маусым       А.Д. Досжан <*>
      құралдары туралы                шiлде
                                      тамыз

29  "Қызметi үшiншi    ТЖА,       маусым  шілде қыркүйек    Н.Қ.
    тұлғаларға зиян    Ұлттық                             Бижанов
    келтiру қаупiмен   Банк
    байланысты объек.  (келісім
    тілер иелерiнiң    бойынша)
    азаматтық-құқықтық
    жауапкершiлiгiн
    мiндеттi сақтан.
    дандыру туралы"
 
29-1  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.11.13. N 1144 қаулысымен .
30  "Iшкi су көлiгi    ККМ,       шілде   тамыз қыркүйек    Ю.И.
    туралы"            ҚОҚМ                              Лавриненко
30-1. Қазақстан          РҰ       шiлде        А.Ә.Әкiмов <*>
    Pecпубликасы Президентiнiң    тамыз
    "Республикалық ұлан туралы"   қыркүйек
    1995 жылғы 5 желтоқсандағы
    N 2671 заң күшi бар Жарлығына
    өзгерiстер мен толықтырулар
    енгiзу туралы

30-2. Аралық соттар туралы   ӘМ       шiлде     С.М. Бекбосынов <*>
                                      тамыз
                                      қыркүйек

30-3. "Әдiлет органдары      ӘМ       шiлде     С.М. Бекбосынов <*>
    туралы" Қазақстан                 тамыз
    Республикасының Заңына             қыркүйек
    өзгерiстер мен
    толықтырулар енгізу туралы

31  "Нормативтiк       ӘдМ        шілде   тамыз қыркүйек    Р.Ш.
    құқықтық актілер                                     Шамсутдинов
    туралы" Қазақстан
    Республикасының
    Заңына өзгерiстер
    мен толықтырулар
    енгiзу туралы"

32  "Байланыс туралы"  ККМ,       шілде   тамыз қыркүйек    Ю.И.
    Қазақстан Респуб.  ТМРА                              Лавриненко
    ликасының Заңына
    өзгерiстер мен
    толықтырулар енгізу
    туралы"

33  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.10.31. N 1084 қаулысымен .

34  "Құқықтық тәртiптi ІІМ, БП    тамыз  қыркүйек  қазан  И.И. Отто
    қамтамасыз етуге   (келісім
    азаматтардың қаты. бойынша),
    суы туралы"        ҚПА, ӘдМ,
                       ҰҚК
                       (келісім
                       бойынша)

34-1. "Қазақстан             ӘМ       тамыз      С.Н.Баймағанбетов
   Pecпубликасындағы сайлау           қыркүйек    <*>
   туралы" Қазақстан                  қазан
   Pecпубликасының
   Конституциялық заңына
   өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу туралы

34-2. Жануарлар дүниесiн     АШМ      тамыз     Д.Н.Айтжанов <*>
   қорғау, молайту және      ҚОҚМ     қыркүйек
   пайдалану туралы (жаңа             қараша
   редакция)

34-3. Қазақстан              Ұлттық    тамыз     А.Г.Сәйденов <*>
   Республикасындағы         Банк      қыркүйек
   кредиттiк бюро және       (келiсiм  қазан
   кредиттік тарихты         бойынша)
   қалыптастыру туралы

35  "ЖҚТБ ауруының     ДСМ        тамыз  қыркүйек  қазан    А.А.
    алдын алу туралы"                                      Белоног
    Қазақстан Респуб.
    ликасының Заңына
     өзгерiстер мен
    толықтырулар ен.
    гiзу туралы"

36  "Қазақстан Респуб. ДСМ        тамыз  қыркүйек  қазан     А.Т.
    ликасында азамат.                                    Айдарханов
    тардың денсаулығын
    сақтау туралы"
    (жаңа редакция)

37  "2004 жылға арнал. ЭБЖМ       тамыз   тамыз  қыркүйек    Н.А.
    ған республикалық                                      Коржова
    бюджет туралы"

38  "Қоршаған ортаны  ҚОҚМ,    қыркүйек  қазан   қараша     Е.Н.
    қорғау туралы"    ДСМ                                Нұрғалиева
    Қазақстан Рес-
    публикасының
     Заңына өндіріс
    және тұтыну қал-
    дықтары мәселелері
    бойынша өзгерістер
    мен толықтырулар
    енгізу туралы <*>

38-1. Қазақстан              ІІМ      қыркүйек   Б.Н. Өмiрзақов <*>
   Республикасының кейбiр             қазан
   заң актiлерiне iшкi                қараша
   iстер органдарының
   қызметi мәселелерi
   бойынша өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу
   туралы

38-2. Қазақстан              IIМ БП     қыркүйек   Е.С. Мерзадинов
   Республикасының            (келiсiм  қазан       <*>
    Қылмыстық Қылмыстық-iс   бойынша), қараша
   жүргiзу кодекстерiне        ҰҚК
   және Қазақстан             (келiсiм
   Республикасының            бойынша)
   әкiмшiлiк құқық            ҚПА, КБА,
   бұзушылық кодексiне
   өзгеpicтep мен
   толықтырулар енгiзу
   туралы

38-3. Кәмелетке              БҒМ      қыркүйек     И.И. Отто <*>
   толмағандар арасындағы    IIМ      қазан
   құқық бұзушылықтардың     ДСМ      қараша
   және балалардың
   қадағалаусыз және
   қараусыз қалуының алдын
   алу туралы

39  "Қазақстан Респуб. ЕХҚМ,    қазан    қараша  желтоқсан   Т.Б.
    ликасында мүгедек. ДСМ,                               Дүйсенова
    тердi әлеуметтiк   БҒМ,
    қорғау туралы"     ТурСА

40  "Инвестициялық     Ұлттық   қазан    қараша  желтоқсан   Ә.Ғ.
    қорлар туралы"     Банк                                Сәйденов
                       (келісім
                       бойынша)

41  "Өлшем бiрлiгiн      ИСМ    қазан    қараша  желтоқсан   А.К.
    қамтамасыз ету                                        Құсайынов
    туралы" Қазақстан
    Республикасының
    Заңына өзгерiстер
    мен толықтырулар
    енгiзу туралы"

42 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.01.08. N 16 қаулысымен .

43  "Қан және оның құрамдас ДСМ  қазан   қараша   желтоқсан  А.Т.
    бөліктерінің донорлығы                                Айдарханов
    туралы" 

44 <*>
45 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 911 қаулысымен .

    46  "Қазақстан Респуб.  ТЖА,     қазан  қараша   желтоқсан   Н.Қ.
    ликасының кейбір    ИСМ,                               Бижанов
    заң актілеріне      ЭМРМ
    табиғи және техно.
    гендік сипаттағы
    төтенше жағдайлар.
    дың алдын алу және
    жою, өнеркәсіптік
    және өрт қауіпсіз.
    дігі мәселелері
    бойынша өзгерістер
    мен толықтырулар
    енгізу туралы"

46-1. <*>
46-2. <*>

46-3. "Мемлекеттiк           Ұлттық    қазан     Б.Б.Жәмішев <*>
   құпиялар туралы"          Банк      қараша
   Қазақстан                 (келiсiм  желтоқсан
   Республикасының           бойынша)
    Заңына өзгерiстер
   мен толықтыру
   енгiзу туралы

47 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.12.19. N 1273 қаулысымен . ------------------------------------------------------------------

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады