"Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 679 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгiзiлсiн.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

жоба

Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне
заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу
туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат, N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 18, 157-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат):
      1) 5-баптың екiншi абзацында "тiркеудi" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеудi" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 6-бапта:
      бiрiншi бөлiкте "екi" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;
      бесiншi бөлiкте "құрылтайшыда - заңды тұлғада салықтар, алымдар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша берешектiң бар немесе жоқ екендiгi туралы" деген сөздер "құрылтайшыда - заңды тұлғада салық берешегiнiң жоқ екендiгi туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      оныншы бөлiкте "оның филиалы немесе өкiлдiгiнiң" деген сөздер алып тасталсын;
      он бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бip немесе бiрнеше заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру нәтижесiнде туындайтын заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу үшiн сондай-ақ табыстау актiсi немесе бөлiнiстiк балансы, сондай-ақ қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның кредиторларын қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарламаны растайтын құжаттары ұсынылады";
      3) 6-1-бапта:
      екiншi бөлiкте "екi" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiк мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      Сауда тiзiлмiнен алынған көшiрме-үзiндi немесе филиал (өкiлдiк) құратын шетел заңды тұлғасын растайтын шетел заңды тұлғасының басқа құжаты шетел мемлекетiнiң заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, жария етуге жатады.";
      "Филиал (өкiлдiк) құратын шетелдiк заңды тұлға шет мемлекеттiң заңдары бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын шетелдiк заңды тұлғаның сауда тiзiлiмнен көшiрмесi немесе басқа да құжаты жария етуге жатады.";
      төртiншi бөлiк алып тасталсын;
      4) 7-баптың екiншi бөлiгi "акционерлiк қоғамдар" деген сөздерден кейiн ", өндiрiстiк кооперативтер" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) 9-баптың тақырыбы мен бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "9-бап. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) және филиалдар мен өкiлдiктердi есептік тiркеу (қайта тiркеу) мерзiмдерi.
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) және олардың филиалдары мен өкiлдiктерiн есептiк тiркеу (қайта тiркеу) қажеттi құжаттарды қоса арыз берiлген күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей жүргiзiлуi тиiс.
      Өзге заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) және олардың филиалдары мен өкiлдiктерiн есептiк тiркеу (қайта тiркеу) қажеттi құжаттарды қоса арыз берген күннен бастап он жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей жүргiзiлуi тиiс.";
      6) 11-баптың тақырыбы мен бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "11-бап. Мемлекеттiк (есептiк) тiркеу мен қайта тiркеуден бас тарту "Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген заңды тұлғаны құру мен қайта ұйымдастыру тәртiбiн бұзу, құрылтай құжаттарының Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келмеуi, сондай-ақ өткiзу актiсiн немесе бөлiнiстiк балансты ұсынбауы не онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқықтық мирасқорлығы туралы ережелердiң болмауы заңды тұлғаны мемлекеттiк (есептiк) тiркеуден және қайта тiркеуден бас тартуға әкеп соғады.";
      7) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "13-бап. Мемлекеттiк статистикалық есеп
      Тiркеушi орган тiркеген күнiнен бастап бiр жұмыс күнi iшiнде мемлекеттiк статистика органына заңды тұлғаны, филиал мен өкiлдiктi мемлекеттiк (есептiк) тiркегенi (қайта тiркегенi), қызметiнiң тоқтатылғаны мен орналасқан жерiнiң өзгергенiн тiркегенi туралы хабарлама жiбередi.
      Хабарлама нысаны мен оны мемлекеттiк статистика органдарына ұсыну тәртiбiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi мемлекеттiк статистиканың уәкiлеттi органының келiсiмi бойынша бекiтедi.
      Мемлекеттiк статистика органы тiркеушi органның хабарламаларының негiзiнде екi жұмыс күнi iшiнде заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкiлдiктерге бiрiздендiрiлген теңдестiру және басқа да жүйелiк-есептiк кодтарын бередi, олар туралы мәлiметтердi Мемлекеттiк статистикалық тiркелiмге енгiзедi.
      Бiрiздендiрiлген теңдестiру және басқа да жүйелiк-есептiк кодтарын бергенiн және Мемлекеттiк статистикалық тiркелiмге есепке қойылғанын куәландыратын құжат есепке қойылған күннен бастап бiр жұмыс күнi iшiнде оны тiркелген заңды тұлғаға, филиалға және өкiлдiкке беру үшiн тiркеушi органға жiберiлетiн статистикалық карточка болып табылады.
      Мемлекеттiк статистика органы заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкiлдiктерге бiрiздендiрiлген теңдестiру және басқа да жүйелiк-есептiк кодтар берген күннен бастап бiр жұмыс күнi iшiнде салық төлеушiнiң мемлекеттiк тiркелуiн жүзеге асыруы үшiн салық органдарына хабарлама жiбередi.";
      8) 14-бапта:
      үшiншi бөлiкте "жаңа қатысушының - заңды тұлғаның салықтар, алымдар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша берешегiнiң бар немесе жоқ екендiгi туралы" деген сөздер "жаңа қатысушының - заңды тұлғаның салық берешегiнiң жоқ екендiгi туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Шаруашылық серiктестiктердi қатысушылар құрамының өзгеру негiздемесi бойынша қайта тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына және құрылтай құжаттарына сәйкес шығатын қатысушының мүлiктегi (жарғылық капиталдағы) үлеске құқығын иелiктен айырғанын (жол бергенiн) немесе ауысатынын растайтын құжаттары ұсынылады.";
      жетiншi бөлiкте "мемлекеттiк статистика органдары және" деген сөздер алып тасталсын;
      9) 16-бапта:
      мынадай мазмұндағы екiншi және үшiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Заңды тұлға қызметiнiң тоқтатылуын тарату негiздемесi бойынша тiркеу үшiн:
      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi белгiлеген нысан бойынша таратылуын тiркеу туралы арызы;
      заңды тұлға мүлкiн меншiктену иесiнiң немесе меншiктену уәкiлеттi органының не оған құрылтай құжаттарымен уәкiлеттi заңды тұлға органының заңды тұлғаның мөрiмен бекiтiлген шешiмi;
      құрылтай құжаттарының, мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiгi мен статистикалық карточкасының түпнұсқалары;
      заңды тұлғаның таратылуы, кредит берушiлер қойған талап арыздарының тәртiбi мен мерзiмдерi туралы ақпараттардың баспасөз басылымдарында жарияланғанын растайтын құжаттары;
      таратылатын Заңды тұлға мүлкiнiң құрамы, кредит берушiлердiң қойған талап арыздарының тiзбесi туралы мәлiметтердi, сондай-ақ оларды қарау нәтижелерi қамтылған аралық тарату балансы;
      тарату балансы;
      заңды тұлғаның мүлкiн меншiктену иесiнiң немесе заңды тұлғаны тарату туралы шешiм қабылдаған өзге де органның аралық және тарату баланстарын бекiту туралы заңды тұлғаның мөрiмен бекiтiлген шешiмi;
      заңды тұлғаның мөрiнiң жойылғаны туралы құжаты;
      таратылатын заңды тұлғаның (филиалдары мен өкiлдiктерi болған кезде) филиалдары мен өкiлдiктерiнiң есептен шығарылғанын растайтын құжаты;
      салық берешегiнiң жоқ екендiгi туралы анықтамасы;
      кеден органдарының кедендiк төлемдер бойынша берешектерi мен аяқталмаған сыртқы сауда мәмiлелерiнiң жоқтығы туралы анықтамасы;
      уәкiлеттi органның акционерлiк қоғамның (акционерлiк қоғамдар үшiн) акциялар эмиссияларының күшiн жойғандығы туралы хабарламасы;
      заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу үшiн бюджетке алым төлегенiн pacтайтын түбiртегі немесе құжаттары ұсынылады.
      Соттың шешiмi бойынша таратылған заңды тұлға қызметiнiң тоқтатылуын тiркеу соттың ұйғарымы негiзiнде жүзеге асырылады.";
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      Егер тексеру процесiнде тарату немесе қайта ұйымдастырудың белгiленген тәртiбiн бұзушылықтар анықталмаса, тiркеушi орган 10 күн iшiнде заңды тұлға қызметiнiң тоқтатылуын тiркейдi. Тиiстi тауар рыногында үстем (монополиялық) жағдайға ие рынок субъектiсiнiң, сондай-ақ табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiнiң тоқтатылғанын тiркеудi тiркеушi орган монополияға қарсы органмен алдын ала келiсе отырып жүзеге асырады.
      үшiншi бөлiк алып тасталсын;
      10) 16-1-бапта:
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      Филиалды (өкiлдiктi) есептiк тiркеуден шығару үшiн осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген құжаттардан басқа, филиал (өкiлдiк) орналасқан жер бойынша салық берешегiнiң жоқ екендiгi туралы салық органдарының анықтамасы талап етiледi.

      2. "Өндiрiстiк кооператив туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 5 қазандағы Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 20, 119-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 18, 183-құжат; N 13-14, 205-құжат; 2001 ж., N 17-18, 242-құжат):
      1) 4-баптың бiрiншi бөлiгiнде "жарғының не" деген сөздер алып тасталсын;
      2) 5-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өндiрiстiк кооперативтiң құрылтай шарты мыналарды қамтуы тиiс:".

      3. "Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуiрдегi Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 5-6, 49-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат):
      67-баптың 2 және 5-тармақтары алып тасталсын.

      4. "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 1, 8-құжат; N 24, 338-құжат):
      1) 24-бап мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      "6-1. Коммерциялық емес ұйымның филиалы мен өкiлдiгiнiң атауы оларды құрған коммерциялық емес ұйымның атауына жасалған сiлтеменi қамтуы тиiс.";
      2) 27-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгi "берешектерiн алуға" деген сөздерден кейiн ", филиалдар мен өкiлдiктердi есептен шығаруға" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 30-бап алып тасталсын.

      5. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" (Салық кодексi) Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; N 24, 338-құжат; N 6, 73, 75-құжат; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж. N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат):
      1) 520-1-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "тiркеу" деген сөзден кейiн ", осы баптың 1-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. "Салық төлеушiлердi - заңды тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкiлдiктерiн мемлекеттiк тiркеудi уәкiлеттi мемлекеттiк орган мемлекеттiк статистика органдары ұсынған хабарламалардың негiзiнде салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн бере отырып жүзеге асырады.
      Хабарлау нысаны мен оны Мемлекеттiк статистика органдарына ұсыну тәртiбiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi уәкiлеттi мемлекеттiк орган мен уәкiлеттi мемлекеттiк статистика органының келiсiмi бойынша бекiтедi.
      Салық төлеушiнiң куәлiгiн тiркелген заңды тұлғаға, филиалға және өкiлдiкке беру үшiн салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн берген күннен бастап бiр жұмыс күнi iшiнде уәкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiмен келiсiм бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен әдiлет органына жiберуi тиiс.";
      2) 522-бапта:
      2-тармақ алынып тасталсын:
      4-тармақта "1 және 2-тармақтарының" деген сөздер "1-тармақтың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 523-баптың 1-тармағы "немесе мемлекеттiк статистика органдары ұсынатын хабарламаларды алғаннан" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 524-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгi алынып тасталсын;
      5) 527-баптың 3-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3-1. Қазақстан Республикасындағы қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес-заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу осы Кодекстiң 520-1 және 523-баптарында белгіленген тәртіппен және мерзімде жүргізіледі.".
      2-бап. Осы Заң ресми жарияланған күннен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 679

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц".

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Проект 

Закон Республики Казахстан
 
О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
государственной регистрации юридических лиц

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 35; N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст. 180; N 14, ст. 274; 1997 г., N 12, ст. 183; 1998 г., N 5-6, ст. 50; N 17-18, ст. 224; N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 63, 64; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 1; N 8, ст. 52; N 24, ст. 338; 2002 г., N 18, ст. 157; 2003 г., N 4, ст. 25):
      1) в абзаце втором статьи 5 после слова "лиц" дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      2) в статье 6:
      в части первой слово "двух" заменить словом "трех";
      в части пятой слова "о наличии или об отсутствии у учредителя - юридического лица задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет" заменить словами "об отсутствии у учредителя - юридического лица налоговой задолженности";
      в части десятой слова "его филиала или представительства," исключить;
      часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:
      "Для государственной регистрации юридического лица, возникающего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц, представляются также передаточный акт или разделительный баланс, а также документ, подтверждающий письменное уведомление о реорганизации кредиторов реорганизуемого юридического лица.";
      3) в статье 6-1:
      в части второй слово "двух" заменить словом "трех";
      часть третью дополнить вторым предложением следующего содержания:
      "Выписка из торгового реестра или другой документ иностранного юридического лица, подтверждающие, что иностранное юридическое лицо, создающее филиал (представительство), является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, подлежат легализации.";
      часть четвертую исключить;
      4) часть вторую статьи 7 после слов "акционерных обществ" дополнить словами ", производственных кооперативов";
      5) заголовок и часть первую статьи 9 изложить в следующей редакции:
      "Статья 9. Сроки государственной регистрации
                 (перерегистрации) юридических лиц и учетной
                 регистрации (перерегистрации) филиалов и
                 представительств.
 
      Государственная регистрация (перерегистрация) субъектов малого предпринимательства и учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов и представительств должны быть произведены не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов.
      Государственная регистрация (перерегистрация) иных юридических лиц и учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов и представительств - не позднее десяти рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов.";
      6) заголовок и часть первую статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "Статья 11. Отказ в государственной (учетной)
                  регистрации и перерегистрации.
 
      "Нарушение установленного законодательными актами Республики Казахстан порядка образования и реорганизации юридического лица, несоответствие учредительных документов законам Республики Казахстан, а также непредставление передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствие в них положений о правопреемстве реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной (учетной) регистрации и перерегистрации юридического лица.";
      7) статью 13 изложить в следующей редакции:
      "Статья 13. Государственный статистический учет.
 
      Регистрирующий орган в течение одного рабочего дня со дня регистрации направляет в орган государственной статистики извещение о произведенной государственной (учетной) регистрации (перерегистрации), регистрации прекращения деятельности и изменении место нахождения юридического лица, филиала и представительства.
      Форма извещения и порядок его представления органам государственной статистики утверждаются Министерством юстиции Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом государственной статистики.
      Орган государственной статистики на основании извещений регистрирующего органа в течение двух рабочих дней присваивает юридическим лицам, филиалам и представительствам унифицированные идентификационные и другие системно-учетные коды, включает сведения о них в Государственный статистический регистр.
      Документом, подтверждающим присвоение унифицированных идентификационных и других системно-учетных кодов и постановку на учет в Государственном статистическом регистре, является статистическая карточка, которая в течение одного рабочего дня со дня постановки на учет направляется регистрирующему органу для выдачи ее зарегистрированному юридическому лицу, филиалу и представительству.
      Орган государственной статистики в течение одного рабочего дня со дня присвоения юридическим лицам, филиалам и представительствам унифицированных идентификационных и других системно-учетных кодов направляет в налоговые органы извещение для осуществления государственной регистрации налогоплательщика";
      8) в статье 14:
      в части третьей слова "о наличии или отсутствии у нового участника - юридического лица задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет" заменить словами "об отсутствии у нового участника - юридического лица налоговой задолженности";
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "Для перерегистрации хозяйственных товариществ по основанию изменения состава участников представляется документ, подтверждающий отчуждения (уступки) или переход права выбывающего участника на долю в имуществе (уставном капитале) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами.";
      в части седьмой слова "органы государственной статистики и" исключить;
      9) в статье 16:
      дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "Для регистрации прекращения деятельности юридического лица по основанию ликвидации представляются:
      заявление о регистрации ликвидации по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан;
      решение собственника имущества юридического лица или уполномоченного собственником органа либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, скрепленное печатью юридического лица;
      подлинники учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) и статистической карточки;
      документ, подтверждающий публикацию в печатном издании информации о ликвидации юридического лица, порядке и сроках заявления претензий кредиторами;
      промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне заявленных кредиторами претензий, а также результатах их рассмотрения;
      ликвидационный баланс;
      решение собственника имущества юридического лица или иного органа, принявшего решение о ликвидации юридического лица, об утверждении промежуточного и ликвидационного балансов, скрепленное печатью юридического лица;
      документ об уничтожении печати юридического лица;
      документ, подтверждающий снятие с учета филиалов и представительств ликвидируемого юридического лица (при наличии филиалов и представительств);
      справка об отсутствии налоговой задолженности;
      справка таможенных органов об отсутствии задолженностей по таможенным платежам и незавершенных внешнеторговых сделок;
      уведомления уполномоченного органа об аннулировании эмиссий акций акционерного общества (для акционерных обществ);
      квитанция или документ, подтверждающие уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию юридического лица.
      Регистрация прекращения деятельности юридического лица, ликвидированного по решению суда, осуществляется на основании решения суда.";
      часть вторую изложить в следующей редакции;
      Если в процессе проверки не выявлено нарушений установленного порядка ликвидации или реорганизации, регистрирующий орган в течение 10 дней регистрирует прекращение деятельности юридического лица. Регистрация прекращения деятельности субъекта рынка, занимающего доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке, а также субъектов естественной монополии осуществляется регистрирующим органом с предварительного согласия антимонопольного органа.
      часть третью исключить.
      10) в статье 16-1:
      часть вторую изложить в следующей редакции;
      "Для снятия с учетной регистрации филиала (представительства) помимо документов, указанных в части первой настоящей статьи, требуется справка налогового органа по место нахождению филиала (представительства) об отсутствии налоговой задолженности".

      2. В Закон Республики Казахстан от 5 октября 1995 г. "О производственном кооперативе" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 20, ст. 119; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст. 274; 1997 г. N 12, 18, N 13-14, ст. 205; 2001 г., N 17-18, ст. 242):
      1) в части первой статьи 4 слова "устава либо" исключить;
      2) часть первую пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
      "1. Учредительный договор производственного кооператива должен содержать:".

      3. В Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 5-6, ст. 49; 1999 г., N 20, ст. 727; 2002 г., N 10, ст. 102):
      пункты 2 и 5 статьи 67 исключить.

      4. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 г. "О некоммерческих организациях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 1, ст. 8; N 24, ст. 338):
      1) статью 24 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
      "6-1. Наименование филиала и представительства некоммерческой организации должно содержать ссылку на наименование создавшей их некоммерческой организации.";
      2) часть вторую пункта 1 статьи 27 после слова "задолженности," дополнить словами "снятию с учета филиалов и представительств,";
      3) статью 30 исключить.

      5. В Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168, N 24; ст. 338; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г. N 1-2, ст. 6; N 4 ст. 25):
      1) в статье 520-1:
      в части первой пункта 1 после слова "регистрация" дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1-1 настоящей статьи,";
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Государственная регистрация налогоплательщиков - юридических лиц, их филиалов и представительств осуществляется уполномоченным государственным органом с присвоением регистрационного номера налогоплательщика на основании извещений, представляемых органами государственной статистики.
      Форма извещения и порядок его предоставления органам государственной статистики утверждаются Министерством юстиции Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным государственным органом и уполномоченным органом государственной статистики.
      Свидетельство налогоплательщика для выдачи его зарегистрированному юридическому лицу, филиалу и представительству в течение одного рабочего дня со дня присвоения регистрационного номера налогоплательщика должно быть направлено уполномоченным государственным органом органу юстиции в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан.";
      2) в статье 522:
      пункт 2 исключить;
      в пункте 4 слова "пунктов 1 и 2" заменить словами "пункта 1";
      3) пункт 1 статьи 523 дополнить словами "или получения извещений, представляемых органами государственной статистики";
      4) часть вторую пункта 1 статьи 524 исключить;
      5) пункт 3-1 статьи 527 изложить в следующей редакции:
      "3-1. Государственная регистрация юридических лиц нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, производится в порядке и сроки, определенные статьями 520-1 и 523 настоящего Кодекса".
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан