Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 2 шілдедегі N 713 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 14 тамыздағы N 817 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. "Микропроцессорлық карточкалар негізінде Төлем карточкаларының ұлттық банкаралық жүйесін дамыту бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 2 шілдедегі N 713 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 21, 222-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Микропроцессорлық карточкалар негізінде Төлем карточкаларының ұлттық банкаралық жүйесін дамыту бағдарламасында:
      "Паспорт" деген 1-бөлімде:
      "2002-2003" деген сандар "2002-2005" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Микропроцессорлық карточкалар негізінде Төлем карточкаларының ұлттық банкаралық жүйесін дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2003 жылғы 14 тамыздағы
N 817 қаулысына   
қосымша       

8. Микропроцессорлық карточкалар негізінде
Төлем карточкаларының ұлттық банкаралық жүйесін дамыту
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

___________________________________________________________________
р/с|    Іс-шара      |Орындауға  |Аяқталу |Орын.  |Болжамды|Қаржы.
N  |                 |жауаптылар |нысаны  |далу   |шығыстар|ландыру
   |                 |           |        |мерзімі|        |көздері
___________________________________________________________________
1         2              3         4        5        6        7
___________________________________________________________________
1  Микропроцессорлық  Ұлттық       Ұлттық   2002   Шығыстар  Қаржы.
   карточкалар негі.  Банк         Банк     жылғы  жоспар.   лан.
   зінде Төлем        (келісім     Басқар.  4-     ланбайды  дыру
   карточкаларының    бойынша),    масының  тоқсан           талап
   ұлттық банкаралық  "Процессинг  қаулысы                   етіл.
   жүйесінің жұмыс    орталығы"                              мейді
   істеу ережесін     ЖАҚ
   әзірлеу            (келісім
                      бойынша)

2  Микропроцессорлық  Ұлттық       Дайын.   2002   Шығыстар  Қаржы.
   карточкалар негі.  Банк         далған   жылғы  жоспар.   лан.
   зінде Төлем        (келісім     конкурс  4-     ланбайды  дыру
   карточкаларының    бойынша),    талап.   тоқсан           талап
   ұлттық банкаралық  ККМ, ҚарМ,   тары                      етіл.
   жүйесінің жұмыс    "Процессинг  және                      мейді
   істеу үшін жабдық. орталығы"    құрылған
   тарды және бағдар. ЖАҚ          конкурс
   ламалық қамтамасыз (келісім     комиссия.
   етуді жеткізуші.   бойынша),    сы, жет.
   лерді таңдау       екінші       кізушіні
   бойынша тендер     деңгейдегі   (лерді)
   өткізуге конкурс   банктер      таңдау
   талаптарын дайын.  (келісім
   дау, тендер        бойынша)
   комиссиясын құру
   және конкурсты
   өткізу

3  Микропроцессорлық  Ұлттық       Үкімет.  2002-  Шығыстар  Қаржы.
   карточкалар негі.  Банк         ке       2004   жоспар.   лан.
   зінде Төлем        (келісім     ақпарат  жылдар ланбайды  дыру
   карточкаларының    бойынша),                              талап
   ұлттық банкаралық  "Процессинг                            етіл.
   жүйесінің қаты.    орталығы"                              мейді
   сушылары арасында  ЖАҚ
   семинарлар өткізу  (келісім
                      бойынша)

4  Төлем карточкала.  Ұлттық       БАҚ-та   2002-  Шығыстар  Қаржы.
   рын сауда және     Банк         жария.   2004   жоспар.   лан.
   қызмет көрсету     (келісім     ланым.   жылдар ланбайды  дыру
   саласында танымал  бойынша),    дар мен                   талап
   ету және пайдалану "Процессинг  сөз                       етіл.
   мақсатында бұқара. орталығы"    сөйлеу.                   мейді
   лық ақпарат құрал. ЖАҚ          лер
   дарында халық      (келісім
   арасында насихат.  бойынша),
   тау және түсінді.  екінші
   ру жұмысын         деңгейдегі
   жүргізу            банктер
                      (келісім
                      бойынша)

5  "Мемлекеттік       Ұлттық       Үкімет   2002   Шығыстар  Қаржы.
   бюджеттің қаража.  Банк         қаулы.   жылғы  жоспар.   лан.
   ты есебінен жала.  (келісім     сының    4-     ланбайды  дыру
   қы, стипендия,     бойынша)     жобасы   тоқсан           талап
   зейнетақы, жәр.                                           етіл.
   демақы және басқа                                         мейді
   да ақшалай төлем.
   дерді төлеудің
   тәртібін жетілді.
   ру жөніндегі ша.
   ралар туралы"
   Қазақстан
   Республикасы
   Үкіметінің
   1999 жылғы 28
   қыркүйектегі
   N 1464 қаулысына
   мемлекеттік меке.
   мелер, мемлекет.
   тік кәсіпорындар
   және мемлекеттің
   қатысуы бар ұйым.
   дар қызметкерле.
   рінің жалақысын
   екінші деңгейдегі
   бантерде ашылған
   карт-шоттарға
   аудару бөлігінде
   өзгерістер енгізу
   туралы Үкімет
   қаулысының жоба.
   сын әзірлеу

6  Екінші деңгейдегі  Ұлттық       Ұсыным.  2003   Шығыстар  Қаржы.
   банктерге және     Банк         дар      жылғы  жоспар.   лан.
   "Казпочта" ААҚ-ға  (келісім              4-     ланбайды  дыру
   бюджетке төлемдер  бойынша)              тоқсан           талап
   бойынша, сондай-                                          етіл.
   ақ төлем карточ.                                          мейді
   каларын пайдалана
   отырып коммунал.
   дық қызметтер
   көрсетуге, байла.
   ныс қызметтеріне
   ақы төлеу бойынша
   операциялар жүр.
   гізу үшін өз
   бөлімшелерінде
   халыққа қызмет
   көрсететін жаб.
   дықтар орнатуды
   қамтамасыз етуді
   ұсыну

7  "Қазақстан         Ұлттық       Заң      2004   Шығыстар  Қаржы.
   Республикасындағы  Банк         жобасы   жылғы  жоспар.   лан.
   банктер және банк  (келісім              2-     ланбайды  дыру
   қызметі туралы"    бойынша)              тоқсан           талап
   Қазақстан                                                 етіл.
   Республикасының                                           мейді
   Заңына төлем кар.
   точкаларын шығару.
   ға және қызмет
   көрсетуге байла.
   нысты банк опера.
   цияларының түр.
   лерін нақтылау
   бөлігінде толық.
   тырулар әзірлеу
   және Қазақстан
   Республикасы
   Үкіметінің қара.
   уына енгізу

8  Міндетті медици.   ДСМ, ЭБЖМ,   Ұлттық   2004   Шығыстар  Қаржы.
   налық сақтанды.    "Процессинг  Банкке   жылғы  жоспар.   лан.
   руды енгізу жө.    орталығы"    ұсыныс.  3-     ланбайды  дыру
   ніндегі іс-шара.   ЖАҚ          тар      тоқсан           талап
   лар іске асырыл.   (келісім                               етіл.
   ған жағдайда       бойынша)                               мейді
   Микропроцессорлық
   карточкалар негі.
   зінде Төлем
   карточкаларының
   ұлттық банк
   аралық жүйесі
   шеңберінде төлем
   карточкаларының
   технологияларын
   пайдалану және
   қызмет көрсету
   мүмкіндігін
   қарастыру

9  Сауда және сервис  Екінші       Ұлттық   2004   Шығыстар  Қаржы.
   ұйымдарын сауда    деңгейдегі   Банкке   жылғы  жоспар.   лан.
   терминалдарымен    банктер      есептер, 4-     ланбайды  дыру
   қамтамасыз ету     (келісім     Үкіметке тоқсан           талап
   жөніндегі ұйым.    бойынша),    ақпарат                   етіл.
   дастыру іс-шара.   "Процессинг                            мейді
   ларын жүргізу      орталығы"
                      ЖАҚ
                      (келісім
                      бойынша),
                      облыстар.
                      дың, қала.
                      лардың
                      және ау.
                      дандардың
                      әкімдері

10 Қазақстан          ҚарМ, АБА,   Норма.   2005   Шығыстар  Қаржы.
   Республикасының    ӘдМ, ІІМ,    тивтік   жылғы  жоспар.   лан.
   Ұлттық тізілім.    "Процессинг  құқық.   1-     ланбайды  дыру
   дерін жасау мақ.   орталығы"    тық ке.  тоқсан           талап
   сатында Жеке (заң. ЖАҚ          сімнің                    етіл.
   ды) тұлғаның       (келісім     жобасы                    мейді
   бірыңғай нөміріне  бойынша)
   (ИН(БИН) көшу
   бағдарламасын
   іске асырған
   кезде оларға
   Микропроцессорлық
   карточкалар негі.
   зінде Төлем кар.
   точкаларының ұлт.
   тық банкаралық
   жүйесі шеңберінде
   қызмет көрсету
   үшін төлем карточ.
   каларының техноло.
   гияларын пайдалану
___________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады