Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 20 тамыздағы N 838 қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149  Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Іс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары және мүдделi ұйымдар (келiсiм бойынша):
      1) Іс-шаралар жоспарын iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын;
      2) тоқсан сайын есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 20-күнiне Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсiн.
       Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.03.15. N 230  қаулысымен .

      3. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Қазақстан Республикасының Yкiметiне тоқсан сайын eceптi тоқсаннан кейiнгi екiншi айдың 1-күнiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берудi қамтамасыз етсiн.
       Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.03.15. N 230  қаулысымен .

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2003 жылғы 20 тамыздағы 
N 838 қаулысымен    
Бекітілген      

Қазақстан Республикасының ауыл аумақтарын
дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006
жылдарға арналған iс-шаралар жоспары 

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.04. N  272 , 2005.03.15. N  230 , 2007.02.16. N  117  қаулыларымен.
___________________________________________________________________
Р/с   | Іс-шаралар |Аяқ. |Орында.|Орын.|Болжамды шығыстар,** |Қар.
N     |            |талу |луына  |далу |  млн. теңге         |жы.
      |            |ны.  |жауап. |мер. |_____________________|лан.
      |            |саны |тылар  |зімі |2004ж.|2005ж.|2006ж. |дыру
      |            |     |       |     |      |      |       |көзі
___________________________________________________________________
1          2         3      4       5     6      7      8       9
___________________________________________________________________
1      Қазақстан     Ауыл  АШМ,    2004 
       Республикасы. ша.   орталық жылғы
       ның ауыл      руа.  атқа.    І
       аумақтарын    шы    рушы    тоқ.
       дамытудың     лығы  орган.  сан
       2004-2010     мини. дар,
       жылдарға      стрі. облыс.
       арналған      нің   тардың
       мемлекеттiк   бұй.  әкім.
       бағдарламасын рығы  дері
       iске асырудың
       мониторингi
       жүйесiн
       әзiрлеу

2      Ауыл          Мәс.  Облыс.  2003
       аумақтарын    лихат тардың  жылғы
       дамытудың     ше.   әкім.   қа.
       мемлекеттiк   шім.  дері,   раша
       бағдарламасы  дері. АШМ,
       негiзiнде     нің   ДСМ,
       Ауыл          және  БҒМ
       шаруашылығы,  облыс
       Денсаулық     әкім.
       сақтау,       дігі
       Бiлiм және    қау.
       ғылым мини.   лысы.
       стрлiктерiмен ның
       келiсiлген    жоба.
       ауыл          лары
       аумақтарын
       дамытудың
       өңiрлiк
       бағдарлама.
       ларын, оларды
       iске асыру
       жөнiндегi
       iс-шаралар
       жоспарларын
       әзiрлеу

              1. Ауыл шаруашылығы өндірісінің өсуі және
                 экономикалық қызмет аясының кеңеюі

1.1    Егiстiк       Қаза. Облыс.  Жел.  3100,9 2107,7 1931,3 Басқа
       алқаптарын    қстан тардың  тоқ.                       көз.
       кеңейту,      Рес.  әкім.   сан,                       дер
       экономикалық  пу.   дері,   жыл
       тиiмдi        бли.  АШМ     сайын
       дақылдардың   касы.
       шығымдылығын  ның
       арттыру, ауыл Үкі.
       шаруашылығын. меті.
       да мал басын  не
       және          ақпа.
       өнiмдiлiгiн   рат*
       ұлғайту,
       орташа
       және iрi
       тауарлы мал
       шаруашылық.
       тарын
       қалыптастыру
       есебiнен
       ауыл
       шаруашылығы
       өндiрiсiнiң
       өсуiн
       қамтамасыз
       ету

1.2    Ауыл шаруашы. Қаза. Облыс.  Жел.
       лығы өндiрi.  қстан тардың  тоқ.
       сiне ғылыми   Рес.  әкім.   сан,
       негiзделген,  пу.   дері,   жыл
       pecуpc үнем.  бли.  АШМ     сайын
       дейтiн агро.  касы.
       технология.   ның
       ларды енгiзу  Үкі.
       жөнiндегi     меті.
       жұмысты       не
       жалғастыру    ақпа.
                     рат*

1.3    Ауыл кәсiп.   Қаза. АШМ,    2004  1406,9 1903,8 1696,2 Жергі.
       керлiгiн      қстан облыс.  жылғы                      лікті
       қолдау және   Рес.  тардың  жел.                       бюджет
       ауылдық елдi  пу.   әкім.   тоқ.
       мекендердiң   бли.  дері    сан
       кiрiстiлiгiн  касы.
       арттыру       ның
       жөнiндегi ша. Үкі.
       раларды       меті.
       iске асыру:   не
                     ақ.
                     па.
                     рат*

       ауыл                Облыс.  Тоқ.
       шаруашылығы,        тардың  сан
       балық және          әкім.   сайын
       басқа               дері
       өнiмдерiн
       өңдеу
       жөнiндегi
       жаңа цехтарды
       ашуға және
       жұмыс iстеп
       тұрғандарын
       дамытуға
       жәрдем
       көрсету;

       ауыл                Облыс.  Тоқ.
       шаруашылығы         тардың  сан
       және басқа          әкім.   сайын
       да өнiмдердi        дері
       дайындау
       пункттерiнiң,
       мал сою цех.
       тары мен жа.
       санды ұрық.
       тандыру
       пункттерiнiң
       желiсiн
       дамыту;

       тұрмыстық           Облыс.  Тоқ.
       қызметтер,          тардың  сан
       дүкендер,           әкім.   сайын
       бөлшек және         дері,
       көтерме сауда       ИСМ
       базарлары,
       қызмет
       көрсету
       орталықтары
       және т.б.
       желiсiн
       дамыту

1.4    Ауыл          Қаза. Облыс.  Тоқ.
       шаруашылығы   қстан тардың  сан
       тауар өндi.   Рес.  әкім.   сайын
       рушiлерiнiң   пу.   дері
       қайта өңдеушi бли.
       кәсiпорын.    касы.
       дарымен       ның
       бiрлесiп      Үкі.
       тiгiнен       меті.
       интеграция.   не
       ланған        ақ.
       құрылымдарын  па.
       ұйымдастыруға рат*
       жәрдемдесу

              2. Инженерлік инфрақұрылымды дамыту

2.1. Сумен жабдықтау

2.1.1  Республикалық Қаза. АШМ     І     244,0  1007,3 1007,3 Респу.
       меншiктегi    қстан         тоқ.                       блика.
       ауыз суымен   Рес.          сан                        лық
       қамтудың      пу.           жыл                        бюджет
       баламасыз     бли.          сайын
       көздерi болып касы.
       табылатын     ның
       сумен жаб.    Үкі.
       дықтаудың     меті
       аса маңызды   қау.
       топтық жүйе.  лысы.
       лерiнен ауыз  ның
       суды беру     жо.
       жөнiндегi     басы
       қызметтердiң
       құнын субси.
       диялау

2.1.2  Сумен         Қаза. Облыс.  Жел.  5460,0 5500,0 5500,0 Респу.
       қамтамасыз    қстан тардың  тоқ.                       блика.
       ету обектi.   Рес.  әкім.   сан,                       лық
       лерiн салу    пу.   дері,   жыл                        бюджет
       мен қайта     бли.  АШМ     сайын 2655,2 2698,4 2496,7 Жергі.
       жаңғыртуды    касы.                                    лікті
       жүргізу       ның                                      бюджет
                     Үкі.                236,3  195,6  194,5  Басқа
                     ме.                                      көздер
                     тіне
                     ақ.
                     па.
                     рат*

2.1.3  Сумен         Қаза. Облыс.  Тоқ.
       жабдықтау     қстан тардың  сан
       және кәрiз    Рес.  әкім.   сайын
       жүйелерiнiң   пу.   дері,
       объектiлерiн  бли.  АШМ
       қайта         касы.
       жаңғырту мен  ның
       техникалық    Үкі.
       қайта жарақ.  меті.
       тандыруды     не
       жүргізу       ақпа.
                     рат*

2.1.4  Жер асты      Қаза. Облыс.  Тоқ.
       суларының     қстан тардың  сан
       қолда бар     Рес.  әкім.   сайын
       бастауларын   пу.   дері,
       пайдалану     бли.  АШМ
       есебiнен      касы.
       ауылды сумен  ның
       жабдықтауды   Үкі.
       орталықсыз.   меті.
       дандыруды     не
       қамтамасыз    ақпа.
       ету           рат*

2.2. Электрлендіру

2.2.1  Электрмен     Қаза. Облыс.  Тоқ.  210,2  332,9  408,4  Жергі.
       жабдықтау     қстан тардың  сан                        лікті
       объектiлерiн  Рес.  әкім.   сайын                      бюджет
       салуды, қайта пу.   дері,         1820,0 1569,6 1398,5 Басқа
       жаңғыртуды    бли.  ЭМРМ                               көздер
       және жөндеудi касы.
       жүргiзу       ның
                     Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

2.2.2  Электр беру   Қаза. ЭМРМ,   2004
       желiлерi мен  қстан облыс.  жылғы
       энергетикалық Рес.  тардың  ІІ
       жабдықтардың  пу.   әкім.   тоқ.
       сақталуын     бли.  дері    сан
       қамтамасыз    касы.
       ету жөнiндегi ның
       шаралар       Үкі.
       кешенiн қам.  меті.
       тамасыз ету   не
                     ұсы.
                     ныс.
                     тар

2.2.3  Электр        Қаза. Облыс.  2004
       энергиясын    қстан тардың  жылғы
       есепке алудың Рес.  әкім.   ІІІ
       қазiргi       пу.   дері,   тоқ.
       заманғы       бли.  ЭМРМ    сан
       жүйесiн       касы.
       енгiзудi      ның
       қамтамасыз    Үкі.
       ету           меті.
                     не
                     есеп

2.2.4  Энергияның    Қаза. Облыс.  2004
       дәстүрлi емес қстан тардың  жылғы
       көздерiн      Рес.  әкім.   ІІ
       өндiру және   пу.   дері,   тоқ.
       енгiзу        бли.  ИСМ,    сан
       жөнiндегi     касы. ЭМРМ,
       шаралар       ның   БҒМ
       кешенiн       Үкі.
       әзiрлеу       меті.
                     не
                     ұсы.
                     ныс.
                     тар

2.3. Aуыл жолдары

2.3.1  Жергiлiктi    Қаза. Облыс.  Тоқ.  5062,5 6228,0 6682,5 Жергі.
       маңызы бар    қстан тардың  сан                        лікті
       ауыл авто.    Рес.  әкім.   сайын                      бюджет
       жолдарын      пу.   дері,         3478,9 289,9  109,0  Басқа
       салуды,       бли.  ККМ                                көздер
       қайта         касы.
       жаңғырту      ның
       мен күрделi   Үкі.
       жөндеудi      меті.
       жүргiзу       не
                     ақпа.
                     рат

2.3.2  Жергiлiктi    Қаза. Облыс.  Жар.
       маңызы бар    қстан тардың  ты.
       автожолдардың Рес.  әкім.   жыл.
       толыққанды    пу.   дері,   дық.
       жұмыс iстеуiн бли.  ККМ     тар
       қамтамасыз    касы.         бо.
       ету           ның           йын.
                     Үкі.          ша,
                     меті.         жыл
                     не            сайын
                     есеп

2.4 Байланыс, телефондандыру, почта

2.4.1  Телефон       Қаза. Облыс.  Жар.  940,2  751,2  540,1  Респу.
       байланысы жоқ қстан тардың  ты.                        блика.
       елдi мекен.   Рес.  әкім.   жыл.                       лық
       дердi теле.   пу.   дері,   дық.                       бюджет
       фондандыруды  бли.  АБА,    тар                        немесе
       ұйымдастыру   касы. "Қазақ. бо.                        "Қа.
                     ның   теле.   йын.                       зақте.
                     Үкі.  ком"    ша,                        леком"
                     меті. ААҚ     жыл                        ААҚ
                     не    (келі.  сайын                      жай
                     ақпа. сім                                акция.
                     рат*  бойын.                             лары
                           ша)                                бойын.
                                                             ша ди.
                                                             виден.
                                                             дтерді
                                                             қайта
                                                             инвес.
                                                             тиция.
                                                             лау

2.4.2  Ауыл халқын   Қаза. АБА,    І     2325,4 2347,2 2369,2 Теле.
       әлеуметтiк    қстан "Қазақ. тоқ.                       комму.
       маңызы бар    Рес.  теле.   сан                        ника.
       жалпыға қол   пу.   ком"    жыл                        циялар
       жетiмдi бай.  бли.  ААҚ    сайын                       опера.
       ланыс қыз.    касы. (келі.                             торла.
       метiмен       ның   сім                                рының
       қамтамасыз    Үкі.  бойын.                             кіріс.
       етудi         меті  ша)                                терін
       субсидиялау   қау.                                     қайта
                     лысы.                                    бөлу
                     ның
                     жо.
                     басы

2.4.3  Почта-жинақ   Қаза. ЭБЖМ,   І     100,0  737,6  1400,0 Респу.
       қызметтерiн   қстан АБА,    тоқ.                       блика.
       дамыту        Рес.  "Қаз.   сан                        лық
       мақсатында    пу.   почта"  жыл                        бюджет
       "Қазпочта"    бли.  ААҚ     сайын
       ААҚ жарғылық  касы. (келі.
       капиталын     ның   сім
       ұлғайту       Үкі.  бойын.
                     меті  ша)
                     қау.
                     лысы.
                     ның
                     жо.
                     басы

       Почта байла.  Қаза. АБА,    2004
       нысының       қстан "Қаз.   жылғы
       жылжымалы     Рес.  почта"  І
       бөлiмшелерi.  пу.   ААҚ     тоқ.
       нiң желiсiн   бли.  (келі.  сан
       кеңейту       касы. сім
                     ның   бойын.
                     Үкі.  ша)
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

       Ауыл почта.   Қаза. АБА,    2004
       шылары үшiн   қстан "Қаз.   жылғы
       велосипедтер, Рес.  почта"  І
       көшедегi      пу.   ААҚ     тоқ.
       почта жәшiк.  бли.  (келі.  сан
       терiн сатып   касы. сім
       алу           ның   бойын.
                     Үкі.  ша)
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

       Почта         Қаза. АБА,    2004
       вагондарын,   қстан "Қаз.   жылғы
       автокөлiк     Рес.  почта"  І
       құралдарын    пу.   ААҚ     тоқ.
       сатып алу     бли.  (келі.  сан
                     касы. сім
                     ның   бойын.
                     Үкі.  ша)
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

       Почта байла.  Қаза. АБА,    2004
       нысының ауыл. қстан "Қаз.   жылғы
       дық бөлiмше.  Рес.  почта"  І
       лерi үшiн     пу.   ААҚ     тоқ.
       ғимараттар    бли.  (келі.  сан
       сатып алу     касы. сім
                     ның   бойын.
                     Үкі.  ша)
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

       Почта байла.  Қаза. АБА,    2004
       нысының ауыл. қстан "Қаз.   жылғы
       дық бөлiмше.  Рес.  почта"  І
       лерiн, оның   пу.   ААҚ     тоқ.
       iшiнде        бли.  (келі.  сан
       техникалық    касы. сім
       нығайтылған   ның   бойын.
       кассалық үй-  Үкі.  ша)
       жайларды      меті.
       күрделi       не
       жөндеудi      ақпа.
       жүзеге        рат*
       асыру

2.4.4  Станцияларды  Қаза. АБА,    Жел.                       "Қа.
       автоматтан.   қстан "Қаз.   тоқ.                       зақ.
       дырылған      Рес.  почта"  сан                        теле.
       нөмiр         пу.   ААҚ     2004                       ком"
       айқындағыш    бли.  (келі.  жыл                        ААҚ-
       электронды    касы. сім                                тың
       құрылғылармен ның   бойын.                             мен.
       жарақтандыру  Үкі.  ша)                                шікті
       жөнiндегi жұ. меті.                                    көз.
       мысты жалғас. не                                       дері
       тыру          ақпа.
                     рат

2.4.5  Шалғай және   Қаза. АБА,                               "Қа.
       қатынасу қиын қстан "Қаз.                              зақ.
       аудандарда    Рес.  почта"                             теле.
       ДАМА үлгiлi   пу.   ААҚ                                ком"
       спутниктiк    бли.  (келі.                             ААҚ-
       байланыс      касы. сім                                тың
       жүйелерiн     ның   бойын.                             мен.
       енгiзу        Үкі.  ша)                                шікті
                     меті.                                    көз.
                     не                                       дері
                     ақпа.
                     рат

2.4.6  Ауылдық       Қаза. АБА     І
       байланыстың   қстан         тоқ.
       жаңа опера.   Рес.          сан,
       торларының    пу.           2005
       пайда болуы   бли.          жыл.
       үшiн жағдай   касы.         дан
       жасау         ның           бас.
                     Үкі.          тап
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат

2.4.7  Почта-жинақ   Қаза. Облыс.  2006                       "Қаз.
       қызметтерiнiң қстан тардың  жылғы                      почта"
       прогрессивтiк Рес.  әкім.   І                          ААҚ-
       нысандары мен пу.   дері,   тоқ.                       тың
       әдiстерiн     бли.  АБА,    сан                        мен.
       кеңейтудi     касы. "Қаз.                              шікті
       жүзеге асыру  ның   почта"                             көз.
                     Үкі.  ААҚ                                дері
                     меті. (келі.
                     не    сім
                     ақпа. бойын.
                     рат   ша)

2.5. Газдандыру

2.5.1  Ауылдық елдi  Қаза. Облыс.  Жел.  1522,5 997,8  706,5  Жергі.
       мекендердi    қстан тардың  тоқ.                       лікті
       газдандыру    Рес.  әкім.   сан,                       бюджет
       жөнiндегi     пу.   дері,   жыл
       жұмысты       бли.  ЭМРМ    сайын
       жалғастыру    касы.
                     ның
                     Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақ.
                     парат

2.5.2  Орталықтан.   Қаза. Облыс.  Жел.
       дырылған газ  қстан тардың  тоқ.
       толтыру       Рес.  әкім.   сан,
       пункттерiнiң  пу.   дері,   жыл
       техникалық    бли.  ЭМРМ    сайын
       жарақтану     касы.
       деңгейiн      ның
       көтеру        Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақ.
                     парат

                3. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту

3.1. Бiлiм беру

3.1.1  Ауылдық       Қаза. БҒМ,    Жел.  5210,0 5143,0 4555,7 Респу.
       жерлерде      қстан облыс.  тоқ.                       блика.
       мемлекеттiк   Рес.  тардың  сан,                       лық
       бiлiм беру    пу.   әкім.   жыл                        бюджет
       жүйесiнiң     блу.  дері    сайын 3077,7 3306,1 5076,6 Жергі.
       объектiлерін  касы.                                    лікті
       салуды қам.   ның                                      бюджет
       тамасыз ету   Үкі.                62,6   0,8    335,2  Басқа
                     меті.                                    көздер
                     не
                     ақпа.
                     рат

3.1.2  Мемлекеттiк   Қаза. Облыс.  Жел.  3782,2 3413,4 2298,0 Жергі.
       бiлiм беру    қстан тардың  тоқ.                       лікті
       жүйесiнiң     Рес.  әкім.   сан,                       бюджет
       объектiлерiн  пу.   дері,   жыл   18,4   26,6   24,2    Басқа
       жөндеудi және бли.  БҒМ     сайын                       көз.
       қайта         касы.                                     дер
       жаңғыртуды    ның
       қамтамасыз    Үкі.
       ету           меті
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.1.3  Мектеп        Қаза. БҒМ,    Жел.
       жасындағы     қстан облыс.  тоқ.
       балаларды     Рес.  тардың  сан,
       мiндеттi      пу.   әкім.   жыл
       мемлекеттiк   бли.  дері    сайын
       орта          касы.
       бiлiммен      ның
       толық қамтуды Үкі.
       толық         меті.
       қамтамасыз    не
       ету           ақпа
                     рат*

3.1.4  5-6 жастағы   Қаза. БҒМ,    Жел.
       балаларды     қстан облыс.  тоқ.
       мемлекеттiк   Рес.  тардың  сан,
       бiлiм беру    пу.   әкім.   жыл
       ұйымдарында   бли.  дері    сайын
       мектепке      касы.
       дейiнгi       ның
       мiндеттi      Үкі.
       даярлауды     меті.
       жүзеге асыру  ақпа
                     рат*

3.1.5  Республикада  Нор.  БҒМ,    2004
       шағын         ма.   облыс.  жылғы
       комплектiлiк  тив.  тардың  І
       жалпы бiлiм   тік   әкім.   тоқ.
       беретiн       құ.   дері    сан
       мектептердi   құқ.
       дамытудың     тық
       тұжырымда.    кесім
       масын
       әзiрлеу және
       кезең-кезең.
       мен енгiзу

3.1.6  Ауылдық       Қаза. БҒМ,    IV
       мектептердi,  қстан облыс.  тоқ.
       колледждер    Рес.  тардың  сан
       мен кәсiптiк  пу.   әкім.   жыл
       мектептердi   бли.  дері    сайын
       (лицейлердi)  касы.
       компьютерлiк  ның
       техникамен,   Үкі.
       қажеттi       меті.
       спорттық      не
       мүкаммалмен   ақпа.
       қамтамасыз    рат*
       ету жөнiн.
       дегi жұмысты
       жалғастыру

3.1.7  Мемлекеттiк   Қаза. БҒМ,    IV
       ауылдық бiлiм қстан облыс.  тоқ.
       беру ұйымда.  Рес.  тардың  сан
       рын бiрыңғай  пу.   әкім.   жыл
       бiлiм беру    бли.  дері    сайын
       желiсiне қосу касы.
       жөнiндегi     ның
       жұмысты       Үкі.
       жалғастыру    меті.
                     не
                     ақпа
                     рат*

3.1.8  Мемлекеттiк   Қаза. Облыс.  ІІ
       ауылдық жалпы қстан тардың  тоқ.
       бiлiм         Рес.  әкім.   сан
       беретiн,      пу.   дері,   жыл
       кәсiптiк      бли.  БҒМ,    сайын
       мектептер     касы. ЖРА
       (лицейлер)    ның
       мен колледж.  Үкі.
       дерге оқушы.  меті.
       лардың        не
       практикалық   ақпа.
       сабақтарын    рат*
       өткiзу үшiн
       жер
       алқаптарын
       беру

3.1.9  Мемлекеттiк   Қаза. БҒМ,    Жел.
       бiлiм беру    қстан облыс.  тоқ.
       ұйымдарының   Рес.  тардың  сан,
       жас маманда.  пу.   әкім.   жыл
       рын жергi.    бли.  дері    сайын
       лiктi бюджет. касы.
       тер есебiнен  ның
       тұрғын үймен  Үкі.
       қамтамасыз    меті.
       ету           не
                     ақпа.
                     рат*

3.1.10 Шалғайдағы    Қаза. БҒМ,    І
      ауылдардан     қстан облыс.  тоқ.
      оқушыларды     Рес.  тардың  сан
      мектепке       пу.   әкім.   жыл
      арнаулы авто.  бли.  дері    сайын
      көлiкпен       касы.
      әкелудi қам.   ның
      тамасыз ету    Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат

3.1.11 Ауылдық       Қаза. БҒМ,    Тоқ.
      мемлекеттiк    қстан облыс.  сан
      бiлiм беру     пу.   тардың  сайын
      ұйымдарының    бли.  әкімдері
      материалдық    касы.
      базасын ны.    ның
      ғайту жөнiн.   Үкі.
      дегi жұмысты   метіне
      жалғастыру     ақпа.
                     рат

3.1.12 Ауылдық       Қаза.  БҒМ,   ІІ    332,9  332,9  332,9  Респу.
      білiм беру     қстан  облыс. тоқ.                       блика.
      ұйымдары үшiн  Респу. тардың сан                        лық
      мемлекеттiк    бли.   әкім.  жыл                        бюджет
      бiлiм беру     касы.  дері   сайын
      гранттары      ның
      бойынша елi.   Үкіме.
      мiздiң жоғары  тіне
      оқу орында.    ақпа.
      рында кадрлар  рат
      даярлауды
      қамтамасыз
      ету

3.2. Денсаулық сақтау

3.2.1  Мемлекеттiк   Қаза. Облыс.  Жел.  3659,3 3016,2 4329,3 Респу.
       денсаулық     қстан тардың  тоқ.                       блика.
       сақтау        Рес.  әкім.   сан,                       лық
       объектiле.    пу.   дері,   жыл                        бюджет
       рiн салуды    бли.  ДСМ     сайын
       жүзеге асыру  касы.
                     ның
                     Үкі.
                     меті.
                     не
                     есеп*

3.2.2  Мемлекеттiк   Қаза. Облыс.  Жел.  2637,2 2722,4 3658,1 Жергі.
       денсаулық     қстан тардың  тоқ.                       лікті
       сақтау        Рес.  әкім.   сан,                       бюд.
       объектiлерiн  пу.   дері,   жыл                        жет,
       салуды,       бли.  ДСМ     сайын 136,4  72,9   44,6   Басқа
       қайта жаңар.  касы.                                    көздер
       туды және     ның
       күрделi       Үкі.
       жөндеудi      меті.
       жүзеге асыру  не
                     есеп

3.2.3  Ауылдағы ден. Қаза. ДСМ,    Жел.  670,7  1340,7 615,0  Респу.
       саулық сақ.   қстан облыс.  тоқ.                       блика.
       тауда ұтқыр   Рес.  тардың  сан,                       лық
       және          пу.   әкім.   жыл                        бюджет
       телемедици.   бли.  дері    сайын
       наны дамыту   касы.
                     ның
                     Үкі.
                     меті.
                     не
                     есеп*

3.2.4  Ауылдық елдi  Қаза. Облыс.  Тоқ.
       мекендердiң   қстан тардың  сан
       тұрғындары    Рес.  әкім.   сайын
       үшiн медици.  пу.   дері,
       налық және    бли.  ДСМ
       дәрi-дәрмек   касы.
       көмегiне қол  ның
       жетiмдiлiктiң Үкі.
       деңгейiн      меті.
       арттыру       не
                     ақпа.
                     рат*

3.2.5  Ауылдағы      Қаза. Облыс.  IV
       амбулатория.  қстан тардың  тоқ.
       лық-емханалық Рес.  әкім.   сан
       көмек көрсе.  пу.   дері,   жыл
       тудiң сапасын бли.  ДСМ     сайын
       арттыру       касы.
                     ның
                     Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.2.6  Ауылдық жер.  Қаза. Облыс.  Тоқ.
       дегi мемле.   қстан тардың  сан
       кеттiк        Рес.  әкім.   сайын
       денсаулық     пу.   дері,
       сақтау        бли.  ДСМ
       ұйымдарының   касы.
       материалдық-  ның
       техникалық    Үкі.
       базасын       меті.
       нығайту жө.   не
       нiндe шаралар ақпа.
       қолдану       рат*

3.2.7  Ауылдағы      Қаза. Облыс.  IV
       жұқпалы және  қстан тардың  тоқ.
       әлеуметтiк    Рес.  әкім.   сан
       маңызды       пу.   дері,   жыл
       аурулардың    бли.  ДСМ     сайын
       алдын алу     касы.
       және оларды   ның
       азайту        Үкі.
       жөнiндегi     меті.
       жұмыстарды    не
       күшейту       ақпа.
                     рат*

3.2.8  Ауыл халқының Қаза. Облыс.  Тоқ.
       санитарлық-   қстан тардың  сан
       эпидемиоло.   Рес.  әкім.   сайын
       гиялық        пу.   дері,
       әл-ауқатын    бли.  ДСМ
       қамта.        касы.
       масыз ету     ның
       бойынша       Үкі.
       жағдайлар     меті.
       жасау         не
                     ақпа.
                     рат*

3.2.9  Мемлекеттiк   Қаза. Облыс.  Тоқ.
       емес медици.  қстан тардың  сан
       налық         Рес.  әкім.   сайын
       ұйымдардың    пу.   дері,
       желiсiн       бли.  ДСМ
       дамыту        касы.
       жөнiндегi     ның
       жұмысты       Үкі.
       жалғастыру    меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.2.10 Ауылдағы      Қаза. Облыс.  Жел.
       денсаулық     қстан тардың  тоқ.
       сақтаудың     Рес.  әкім.   сан,
       медициналық   пу.   дері,   жыл
       қызметкерле.  бли.  ДСМ     сайын
       рiнiң         касы.
       бiлiктiлiгiн  ның
       арттыруды     Үкі.
       ұйымдастыру   меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.2.11 Денсаулық     Қаза. Облыс.  Жел.
       сақтаудың жас қстан тардың  тоқ.
       мамандарын    Рес.  әкім.   сан,
       тұрғын үймен  пу.   дері    жыл
       қамтамасыз    бли.          сайын
       ету жөнiнде   касы.
       шаралар       ның
       қолдану       Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.2.12 Ауыл          Қаза. Облыс.  Тоқ.
       халқының      қстан тардың  сан
       арасында      Рес.  әкім.   сайын
       салауатты     пу.   дері,
       өмiр салтын   бли.  ДСМ
       насихаттауды  касы.
       жандандыру    ның
                     Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.3. Мәдениет

3.3.1  Жұмыс iсте.   Қаза. Облыс.  Жел.  769,4  826,5  1269,1 Жергі.
       мейтiн мәде.  қстан тардың  тоқ.                       лікті
       ниет ұйымда.  Рес.  әкім.   сан,                       бюджет
       рын: аудандық пу.   дері    жыл   178,1  60,2   33,8   Басқа
       мәдениет бө.  бли.          сайын                      көздер
       лiмдерiн, кi. касы.
       тапханаларды, ның
       клубтарды,    Үкі.
       кинотеатрлар  меті.
       мен киноқон.  не
       дырғыларды    ақпа.
       қалпына       рат*
       келтiру
       жөнiнде шара.
       лар кешенiн
       қолдану

3.3.2  Мемлекеттiк   Қаза. Облыс.  І     565,1  526,3  947,5  Жергі.
       мекемелер мен қстан тардың  тоқ.                       лікті
       мәдениет      Рес.  әкім.   сан                        бюждет
       кәсiпорында.  пу.   дері    жыл   244,5  39,7   30,9   Басқа
       рының мате.   бли.          сайын                      бюджет
       риалдық-тех.  касы.
       никалық база. ның
       сын нығайту   Үкі.
       жөнiндегi     меті.
       жұмысты       не
       жалғастыру    ақпа.
                     рат*

3.3.3  Ауыл  халқын  Қаза. Облыс.  Тоқ
       мәдени-дема.  қстан тардың  сан
       лыс және ақ.  Рес.  әкім.   сайын
       параттық-     пу.   дері
       ағартушылық   бли.
       қызметтерi    касы.
       кешенiмен     ның
       қамтамасыз    Үкі.
       ету жөнiндегі меті.
       шаралар       не
       қолдану       ақпа.
                     рат

3.3.4  Ауыл кiтап.   Қаза. Облыс.  Тоқ.
       ханаларының   қстан тардың  сан
       кiтап қорын   Рес.  әкім.   сайын
       отандық және  пу.   дері
       әлемдiк клас. бли.
       сиканың туын. касы.
       дыларымен,    ның
       қазiргi       Үкі.
       заманғы       меті.
       жазушылардың  не
       кiтаптарымен, ақпа.
       мерзiмдi      рат*
       басылымдармен
       толықтыру

3.3.5  Ауыл кiтапха. Қаза. Облыс.  Жел.
       наларын       қстан тардың  тоқ.
       Интернет      Рес.  әкім.   сан,
       желiсiне қоса пу.   дері    жыл
       отырып,       бли.          сайын
       компьютерлiк  касы.
       техникамен    ның
       қамтамасыз    Үкі.
       ету жөнiнде   меті.
       шаралар       не
       қолдану       ақпа.
                     рат*

3.3.6  Ауыл аумақ.   Қаза. МАСМ,   Тоқ.  1283,5 1581,5 1881,5 Респу.
       тарын дамыту. қстан облыс.  сан                        блика.
       дың негiзгi   Рес.  тардың  сайын                      лық
       бағыттарының  пу.   әкім.                              бюджет
       бұқаралық     бли.  дері
       ақпарат       касы.
       құралдарында  ның
       жариялануын   Үкі.
       қамтамасыз    меті.
       ету           не
                     ақпа.
                     рат

3.3.7  Ауыл халқын   Тақы. МАСМ,   Тоқ.  30,0   30,0   30,0   Респу.
       оңтайлы       рып.  АШМ     сан                        блика.
       қоныстандыру  тық           сайын                      лық
       саласындағы   теле.                                    бюджет
       мемлекеттiк   ха.
       саясаттың     бар.
       негiзгi       лар
       бағыттарын    шы.
       насихаттау    ға.
       жөнiндегi     ру
       iс-шараларды  және
       ұйымдастыру   тара.
                     ту

3.4 Тұрғын үй

3.4.1  Ауылдық елдi  Қаза. Облыс.  Жел.
       мекендер      қстан тардың  тоқ.
       тұрғындарының Рес.  әкім.   сан,
       тұрғын үй     пу.   дері    жыл
       жағдайын жақ. бли.          сайын
       сарту жөнiнде касы.
       шаралар қол.  ның
       дану және     Үкі.
       оларды        меті.
       нормативтiк   не
       көрсеткiштер. ақпа.
       ге дейiн      рат*
       жеткiзу

3.4.2  Даму әлеуетi  Қаза. Облыс.  Жел.  266,5  599,2  252,4  Жергі.
       жоқ ауылдық   қстан тардың  тоқ.                       лікті
       елдi мекен.   Рес.  әкім.   сан,                       бюджет
       дерден қоныс  пу.   дері    жыл   888,7  1171,2 1035,1 Басқа
       аударушылар   бли.          сайын                      көздер
       үшiн тұрғын   касы.
       үй құрылысын  ның
       қамтамасыз    Үкі.
       ету           меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.5. Дене шынықтыру, спорт және туризм

3.5.1  Дене шынықты. Қаза. Облыс.  Жел.  688,6  488,7  176,0  Жергі.
       румен және    қстан тардың  тоқ.                       лікті
       cпopтпен шұ.  Рес.  әкім.   сан,                       бюджет
       ғылдануға     пу.   дері    жыл   45,5   24,8   2,7    Басқа
       арналған      бли.  МАСМ,  сайын                      көздер
       спорт алаң.   касы. БҒМ
       дарын салуды  ның
       ұйымдастыру   Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.5.2  Спорттық құ.  Қаза. Облыс.  Жел.  251,4  299,9  259,3  Жергі.
       рылыстарды    қстан тардың  тоқ.                       лікті
       қайта         Рес.  әкім.   сан,                       бюджет
       жаңғыртуды    пу.   дері,   жыл
       және жаңар.   бли.  МАСМ,  сайын
       туды          касы. БҒМ
       жүргізу       ның
                     Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.5.3  Спорттық      Қаза. Облыс.  Жел.  95,3   95,7   0,5    Басқа
       мекемелердi   қстан тардың  тоқ.                       көздер
       қажеттi       Рес.  әкім.   сан,
       спорттық      пу.   дері    жыл
       мүкәммалмен   бли.          сайын
       және          касы.
       жабдықтармен  ның
       қамтамасыз    Үкі.
       ету           меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат*

3.5.4  Ауыл          Қаза. МАСМ,  Жел.  9,0    9,5    10,0   Респу.
       жастарының    қстан облыс.  тоқ.                       блика.
       арасында      Рес.  тардың  сан,                       лық
       спорттың      пу.   әкім.   жыл                        бюджет
       әртүрiнен     бли.  дері    сайын
       республика.   касы.
       лық, облыс.   ның
       тық, өңiрлiк  Үкі.
       жарыстар      меті.
       өткізу        не
                     ақпа.
                     рат*

3.5.5  Туризм        Қаза. ИСМ,  І
       объектiлерiн  қстан облыс.  тоқ.
       түгендеудi    Рес.  тардың  сан
       жүргiзу және  пу.   әкім.   жыл
       әлеуметтiк    бли.  дері    сайын
       және ауылдық  касы.
       туризмдi      ның
       дамыту        Үкі.
       жөнiнде       меті.
       шаралар       не
       әзiрлеу       ақпа.
                     рат*

3.6. Халықты жұмыспен қамту

3.6.1  Даму әлеуетi  Қаза. ЕХҚМ,   2004                       ЕХҚМ
       жоғары және   қстан облыс.  жылғы                      мен
       орташа ауыл.  Рес.  тардың  І                          жергі.
       дық елдi      пу.   әкім.   тоқ.                       лікті
       мекендер      бли.  дері    сан                        бюд.
       бөлiнiсiнде,  касы.                                    жет.
       өнеркәсiпте,  ның                                      тер
       көлiкте және  Үкі.                                     қара.
       әкiмшiлiк-    меті.                                    жаты.
       аумақтық      не                                       ның
       бiрлiк        ақпа.                                    шегін.
       бөлiнiсiнде   рат                                      де
       жұмыс iстей.
       тiн экономи.
       каның басқа
       жүйелерiнде
       ауыл шаруашы.
       лығы кәсiп.
       орындарының
       2006 жылға
       дейiнгi ке.
       зеңге арнал.
       ған жұмыс
       күшiне қажет.
       тiлiгiн
       айқындау

3.6.2  Ауыл шаруашы. Қаза. ЕХҚМ,   Жел.                       ЕХҚМ
       лығы өндiрiсi қстан облыс.  тоқ.                       мен
       және экономи. Рес.  тардың  сан,                       жергі.
       каның басқа   пу.   әкім.   жыл                        лікті
       да салалары   бли.  дері    сайын                      бюд.
       үшiн талап    касы.                                    жет.
       етiлетiн      ның                                      тер
       мамандықтар   Үкі.                                     қара.
       бөлiнiсiнде   меті.                                    жаты.
       еңбек рыно.   не                                       ның
       гының         ақпа.                                    шегін.
       бiрыңғай      рат                                      де
       ақпараттық
       базасының
       шеңберiнде
       жұмыс күшi
       ұсыныстарының
       мониторингiн
       жүргізу

3.6.3  Еңбек көшi-   Қаза. ЕХҚМ,   Жел.                       Жергі.
       қоны есебiнен қстан АШМ,    тоқ.                       лікті
       жұмыс күшiнiң Рес.  облыс.  сан,                       бюд.
       ұтқырлығын    пу.   тардың  жыл                        жеттер
       арттыру       бли.  әкім.   сайын                      қара.
       мүмкіндікте.  касы. дері                               жаты.
       ріне зерттеу. ның                                      ның
       лер жүргізу   Үкі.                                     шегін.
                     меті.                                    де
                     не
                     ақпа.
                     рат

3.6.4  Жолдарды са.  Қаза. Облыс.  ІІІ
       лу, жөндеу,   қстан тардың  тоқ.
       ұстау, көгал. Рес.  әкім.   сан
       дандыру және  пу.   дері    2005
       т.б. бағдар.  бли.          жыл
       ламаларды     касы.
       дамыту жолы.  ның
       мен кедейлiк. Үкі.
       тi төмендету  меті.
       жөнiндегi     не
       өңiрлiк       ақпа.
       бағдарламалар рат
       шеңберiнде
       жұмыссыз
       азаматтарды
       қоғамдық
       жұмыстарда
       жұмыспен
       қамтуды,
       кәсiби қайта
       даярлауды,
       олардың бi.
       лiктiлiгiн
       арттыруды
       және қайта
       даярлауды
       ұйымдастыру
       жөнiндегi
       жоспарлы тап.
       сырмалардың
       сөзсiз орын.
       далуын қам.
       тамасыз ету

3.7. Қоғамдық қауіпсіздік

3.7.1  Учаскелiк     Қаза. Облыс.  ІІІ
       полиция ин.   қстан тардың  тоқ.
       спекторларына Рес.  әкім.   сан
       арналған      пу.   дері    2004
       қызметтiк     бли.          жыл
       үй-жайлары    касы.
       жоқ ауылдық   ның
       елдi мекен.   Үкі.
       дерде         меті.
       учаскелiк     не
       полиция       ақпа.
       пункттерiн    рат*
       құру және
       жұмыс iстеп
       тұрған
       учаскелiк
       полиция
       пункттерiнде
       жөндеу
       жүргізу

3.7.2  Учаскелiк     Қаза. Облыс.  І
       инспекторлар  қстан тардың  тоқ.
       мен учаскелiк Рес.  әкім.   сан
       полиция       пу.   дері    жыл
       пункттерiн    бли.          сайын
       материалдық-  касы.
       техникалық    ның
       жарақтандыру. Үкі.
       ға жәрдем     меті.
       көрсету       не
                     ақпа.
                     рат*

   4. Ауыл аумақтардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

4.1    Республиканың Қаза. ҚОҚМ,   ІІІ   10,0   30,0   30,0   Респу.
       әкiмшiлiк     қстан Еңб-    тоқ.                       блика.
       аудандарының  Рес.  мині,   сан                        лық
       экологиялық   пу.   облыс-  жыл                        бюджет
       паспорттарын  бли.  тардың  сайын
       жасау мақса.  касы. әкім-
       тында ауыл    ның   дері
       аумақтарын    Үкі.
       экологиялық-  меті.
       демографиялық не
       тексеруді     ақпа.
       жүргізу       рат*

4.2    Топырақтың    Қаза. Облыс.  ІІІ
       сортаңдануы   қстан тардың  тоқ.
       жоғары        Рес.  әкім.   сан
       аудандарда    пу.   дері    жыл
       құмның жылжы. бли.          сайын
       малылығын     касының
       азайтатын     Үкі.
       тығыздықты    меті
       сексеуiл      не
       екпелерiн     ақпа.
       отырғызу      рат
       жөнiндегi     
       iс-шаралар
       ұйымдастыру

4.3    Аралдың толық Ха.   АШМ,    ІІІ
       тартылуына    лық.  ҚОҚМ,   тоқ.
       жол бермейтiн ара.  СІМ.    сан
       оны сақтау    лық   Қызыл.  2004
       жөнiндегi     ке.   орда    жыл
       шаралар       сім.  және
       әзiрлеу       нің   Оңтүс.
                     жоба. тік
                     сы    Қазақ.
                           стан
                           облыс.
                           тары.
                           ның
                           әкім.
                           дері

4.4    Ауыл шаруашы. Нор.  ҚОҚМ,   І
       лығы алқапта. ма.   АШМ,    тоқ.
       рын және сулы тив.  ЖРА     сан
       аймақтарда    тік           2005
       суды          құ.           жыл
       пайдаланудың  қық.
       оңтайлы       тық
       экологиялық   кесім
       параметрлерiн
       белгiлеу

4.5.   Батыс         Қаза.  Батыс  І
       Қазақстан     қстан  Қаза.  тоқ.
       облысының     Рес.   қстан  сан
       Зеленов       пу.    облы.  2004
       ауданы        бли.   сының  жыл
       Даринское     касы.  әкім.
       селосының     ның    дігі,
       шайынды су.   Үкі.   ҚОҚМ
       лары мен      меті.
       қатты тұр.    не
       мыстық        ақпа.
       қалдықтарын   рат
       кәдеге
       жаратуға
       арналған
       полигон
       құрылысының
       жобасын iске
       асыруға
       жәрдемдесу

4.6    Батыс         Қаза. ҚОҚМ,   ІІІ
       Қазақстан     қстан Батыс   тоқ.
       облысының     Рес.  Қаза.   сан
       Жанғала       пу.   қстан   2004
       ауданы Мұқыр  бли.  облы.   жыл
       ауылының      касы. сының
       айналасындағы ның   әкім.
       құмды бекiту  Үкі.  дігі
       жобасын iске  меті.
       асыруға       не
       жәрдемдесу    ақпа.
                     рат

4.7    Аумақтарды    Қаза. Облыс.  Тоқ.  420,7  533,7  175,1  Жергі.
       абаттандыру,  қстан тардың  сан                        лікті
       санитарлық    Рес.  әкім.   сайын                      бюджет
       тазарту,      пу.   дері,         135,6  125,7  149,0  Басқа
       табиғатты     бли.  ҚОҚМ,                              бюджет
       қорғау объек. касы. ДСМ
       тiлерiн қал.  ның
       пына келтiру, Үкі.
       қайта жаңғыр. меті.
       ту және ұстау не
       жөнiндегi     ақпа.
       iс-шаралардың рат
       жүзеге
       асырылуын
       жалғастыру

       5. Ауыл халқын қоныстандырудың оңтайлы моделін әзірлеу

5.1    Қазақстан     Қаза. АШМ,      2006
       Республикасын қстан Еңбек-    жылғы
       аумақтық      Рес.  мині,     IV
       дамытудың     пу.   ЭМРМ,ИСМ, тоқ.
       2015 жылға    бли.  облыс.    сан
       дейiнгi       касы. тардың
       кезеңге       ның   әкім.
       арналған      Үкі.  дері
       бағдарламасы. меті.
       мен және      не
       Қазақстан     ақпа.
       Республикасын рат*
       индустриал.
       дық-иннова.
       циялық дамы.
       тудың
       2003-2015
       жылдарға
       арналған
       стратегиясы.
       мен үйлестi.
       рiлген ауыл
       халқын оң.
       тайлы
       қоныстандыру
       моделін
       әзірлеу

5.2    Ауылдық       Нор.  СА,     2004
       аудандар мен  ма.   ЕХҚМ,   жылғы
       ауылдық елді  тив.  ЭБЖМ    ІІ
       мекендер      тік           тоқ.
       деңгейiнде    құ.           сан
       халықтың      қық.
       кiрiстерi     тық
       көрсеткiш.    кесім
       терiнiң
       статистикалық
       есеп жүйесін
       әзiрлеу

5.3    Құрылатын     Қаза. СА,     маусым,
       ауылдық       қстан облыс.  жыл
       статистиктер  Рес.  тардың  сайын
       институты     пу.   әкім.   
       деректерiнiң  бли.  дері    
       негiзiнде     касы          
       ауылдық елдi  Үкі.          
       мекендер      меті.         
       бөлiнiсiнде   не            
       халықтың      есеп          
       кiрiстерi                   
       көрсеткiште.
       рiнiң тұрақты
       статистикалы
       есебiн
       жүргізу

         6. Ауыл халқының көші-қонын мемлекеттік реттеу

6.1    Ауыл халқының Қаза. Еңбекмині, 2004
       көшi-қон      қстан облыс.     жылғы
       ағынының      Рес.  тардың     ІІ
       көлемiн       пу.   әкім.      тоқ.
       болжау        бли.  дері       сан
       есептерiн     касы.
       жүргiзу       ның
                     Үкі.
                     меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат

6.2    Қоныс         Нор.  Еңбекмині, 2004
       аударуға,     ма.   АШМ,       жылғы
       жайластыруға  тив.  ЭБЖМ,      ІІІ
       арналған      тік   облыс.     тоқ.
       шығындарды    кесім тардың     сан
       азайтуға            әкім.
       және олардың        дері
       бюджеттiк
       ресурстардың
       мүмкiндiкте.
       рiмен
       теңгерiмiне
       негiзделген
       көшi-қоны
       ағындарының
       оңтайлы
       сызбаларын
       әзірлеу

6.3    Ауыл халқын   Қаза. Еңбекмині, 2004
       қоныс         қстан АШМ        жылғы
       аударуға      Рес.             ІІІ
       ынталандыру   пу.              тоқ.
       жөнiндегi     бли.             сан
       шаралар       касы.
       кешенiн әзiр. ның
       леу, мемле.   Үкі.
       кеттiк        меті.
       кепiлдiктер.  не
       дi, субсидия. ақпа.
       лар мен       рат
       өтемақыларды
       беру

6.4    1 қоныс       Қаза. Еңбек-  2004
       аударушыға    қстан мині    жылғы
       немесе оның   Рес.          ІІ
       отбасы мүше.  пу.           тоқ.
       сiне арнап    бли.          сан
       бекiтiлген    касы.
       нормативтер   ның
       негiзiнде     Үкі.
       мигранттардың меті.
       қоныс         не
       аударуына     ақпа.
       және оларды   рат
       жайластыруға
       арналған
       қажеттi қаржы
       шығындарын
       есептеуді
       жүргізу

6.5    Қазақстан     Қаза. Еңбек-  2004  135,3  142,5  150,1  Респу.
       Республика.   қстан мині    жылғы                      блика.
       сының көшi-   Рес.          І                          лық
       қон және      пу.           тоқ.                       бюджет
       демография    бли.          сан
       агенттiгi мен касы.
       оның аумақтық ның
       органдарының  Үкі.
       штатына ауыл  меті
       халқының iшкi қау.
       көшi-қонын    лы.
       реттеу және   сы.
       талдау        ның
       мәселелерi    жоба.
       бойынша       сы
       қосымша
       штат
       бірліктерін
       енгізу

                     7. Жер қатынастары

7.1    Жер-қадастр.  Қаза. ЖРА,    ІІ    245,0  370,0  796,0  Респу.
       лық картала.  қстан облыс.  тоқ.                       блика.
       рын дайындау  Рес.  тардың  сан                        лық
       және ауылдық  пу.   әкім.   жыл                        бюджет
       елдi мекен.   бли.  дері    сайын
       дердi кар.    касы.
       тографиялық   ның
       материалдар.  Үкі.
       мен қамтама.  меті.
       сыз ету       не
                     ақпа.
                     рат

7.2    Ауыл          Қаза. ЖРА,    ІV    175,0  90,0          Респу.
       шаруашылығы   қстан облыс.  тоқ.                       блика.
       мақсатындағы  Рес.  тардың  сан                        лық
       жерлер мен    пу.   әкім.   2004-                      бюджет
       ауылдық елдi  бли.  дері    2005 ж.ж.
       мекендердiң   касы.
       жерлеріне     ның
       түгендеу      Үкі.
       жүргізу       меті.
                     не
                     ақпа.
                     рат

7.3    Ауылдық елдi  Қаза.  ЖРА,   2004  80,0   140,0  104,0  Респу.
       мекендердiң   қстан  облыс. жылғы                      блика.
       бөлiнiсiнде   Рес.   тардың ІІ                         лық
       экологиялық-  пу.    әкім.  тоқ.                       бюджет
       демографиялық бли.   дері   сан
       зерттеулердiң касы.
       нәтижелерiне  ның
       сәйкес ауыл   Үкі.
       аумақтарын    меті.
       ұйымдасты.    не
       рудың және    ақпа.
       жоспарлаудың  рат
       өңiрлiк
       сызбаларын
       әзірлеу

7.4    Ауылдық елдi  Қаза. ЖРА,    2004
       мекендердiң   қстан облыс.  жылғы
       бөлiнiсiнде   Рес.  тардың  ІІІ
       ауылдық елдi  пу.   әкім.   тоқ.
       мекендер      бли.  дері    сан
       аумақтары     касы.
       жер-шаруашы.  ның
       лық құрылысы. Үкі.
       ның жобаларын меті.
       (сызбаларын)  не
       әзірлеу       ақпа.
                     рат

7.5    Қазақстан     Қаза.  ЖРА    2005
       Республика.   қстан         жылғы
       сының         Рес.          І
       азаматтарына  пу.           тоқ.
       мемлекеттен   бли.          сан
       сатып алынған касы.
       жер телiмдерi ның
       мен жер пай.  Үкі.
       далану құқы.  меті.
       ғының құнын   не
       өтеуге        ақпа.
       арналған      рат
       резервтiк
       қорды
       қалыптастыру
       жөнiндегi
       iс-шараларды
       iске асыруды
       жалғастыру

                8. Ауыл аумақтарын басқару жөніндегі
                  институционалдық құрылымды күшейту

8.1   Ауылдық       Қаза. ЭБЖМ,   І     2882,4 2882,4 2882,4  Респу.
      округтердегi  қстан облыс.  тоқ.                        блика.
      ауыл әкiм.    Рес.  тардың  сан                         лық
      дерiнiң ап.   пу.   әкім.   жыл                         бюджет
      параттарын    бли.  дері    сайын
      құру жолымен  касы.
      ауыл аумақта. ның
      рын басқару   Үкі.
      жөнiндегi     меті.
      институцио.   не
      налдық құры.  ақ
      лымды күшейту парат
      жөнiндегi
      жұмысты
      жалғастыру

                  9. Заңнамалық қамтамасыз ету

9.1.  Мыналардың    Нор.  ЭМРМ,   2005
      норма-        ма.   ККМ,    жылғы
      тивтерін      тив.  АШМ,    І
      әзiрлеу:      тік   АБА,    тоқ.
      - ауыл тұр.   кесім ИСМ,    сан
      ғындарын ин.        облыс.
      женерлiк            тардың
      қамтамасыз          әкім.
      ету (сумен          дері
      жабдықтау,
      жолдар,
      Электрлен.
      дiру, газдан.
      дыру, теле.
      фондандыру,
      почта байла.
      нысы және
      т.б);

      - ауыл              БҒМ,
      тұрғындарын         ДСМ,
      әлеуметтiк          МАСМ,
      қамтамасыз          ИСМ,
      ету (бiлiм          облыс.
      беру, денсау.       тардың
      лық сақтау,         әкім.
      мәдениет,           дері,
      спорт, туризм       
      және т.б);          

      - өңiрлер           ҚОҚМ,
      бөлiнісiндегi       ИСМ,
      ауылдық елдi        облыс.
      мекендер үшiн       тардың
      экологиялық         әкім.
      нормативтер         дері

9.2   Мемлекеттiк   Қаза. ЭБЖМ,   2004
      билiктiң      қстан ӘдМ,    жылғы
      деңгейлерi    Рес.  АШМ     І
      арасындағы    пу.           тоқ.
      функциялардың бли.          сан
      ара-жiгiн     касы.
      ажырату мәсе. ның
      лелерi бойын. Заңы.
      ша кейбiр     ның
      заңнамалық    жобасы
      кесiмдерге
      өзгерiстер
      енгiзу
      туралы Заң
      жобасын әзiр.
      леу (атап
      айтқанда
      "Жергiлiктi
      мемлекеттiк
      басқару
      туралы"
      Қазақстан
      Республика.
      сының Заңына
      өзгерiстер
      мен толықты
      рулар енгi.
      зiледі)

9.3 алынып тасталды

9.4   Қазақстан Рес-Қаза. АШМ,    2005
      публикасының  қстан ЭБЖМ,   жылғы
      агроөнеркәсiп Рес.  ӘдМ     V
      кешенi мен    пу.           тоқ.
      ауылдық ау-   бли.          сан
      мақтарын да-  касы
      мытуды мемле- Заңы.
      кеттiк реттеу ның
      туралы" Қа-   жо.
      зақстан Рес- басы
      публикасы 
      Заңының жо-
      басын әзiр
      леу

9.5   "Әкiмшiлiк    Қаза. АШМ,    2006
      аумақтық      қстан ЖРА,    жылғы
      құрылыс       Рес.  ӘдМ     ІІ
      туралы"       пу.           тоқ.
      Қазақстан     бли.          сан
      Республика.   касы
      сының Заңына  Заңы.
      өзгерiстер    ның
      мен толықты.  жобасы
      рулар енгiзу
      туралы"
      Қазақстан
      Республикасы
      Заңының
      жобасын
      әзірлеу

9.6   Ауылдық елдi  Нор.  ЖРА,    2004
      мекендердiң   ма.   АШМ     жылғы
      жерлерiне     тив.          ІІ
      түгендеу      тік           тоқ.
      жүргiзу       құ.           сан
      жөнiндегi     қықтық
      нұсқаулықты   ке.
      әзiрлеу       сім.
                    нің
                    жо.
                    басы

9.7   Халықтың      Әдіс. Еңбек-  2004
      ерекше        теме. мині,   жылғы
      қолайсыз      лік   АШМ     ІV
      экологиялық   нұс.          тоқ.
      жағдайлары    қау.          сан
      бар ауылдық   лар
      елдi мекен.
      дерден қоныс
      аударуын
      ескере оты.
      рып, ауыл
      аумақтарын
      пайдаланудың
      өңiрлiк
      сызбаларын
      әзiрлеу
      жөнiндегi
      әдiстемелiк
      нұсқаулар
      әзірлеу

9.8   Ауыл шаруашы. Нор.  ЖРА,    2004
      лығы және     ма.   АШМ     жылғы
      азық-түлiк    тив.          ІІІ
      министрi 1991 тік           тоқ.
      жылғы 30      құ.           сан
      желтоқсанда   қық.
      бекiткен      тық
      "Ауылдық      кесім
      елдi
      мекендердiң
      шегiн белгi.
      леу жөнiндегi
      нұсқауларға"
      өзгерiстер
      мен толықты.
      рулар енгiзу

9.9   Ауылдық жер.  Нор.  ККМ,    2005
      дегi жолаушы. ма.   облыс.  жылғы
      лар мен жүк.  тив.  тардың  І
      тердi         тік   әкім.   тоқ.
      тасымалдау    құ.   дері    сан
      жөнiндегi     қық.
      қызметтердi   тық
      ұсыну         кесім
      eрежесiн
      әзірлеу

9.10  Шалғай ауыл.  Нор.  ККМ,    2005
      дық елдi      ма.   облыс.  жылғы
      мекендер мен  тив.  тардың  І
      стратегиялық  тік   әкім.   тоқ.
      маңызы бар    құ.   дері    сан
      елдi мекен.   қық.
      дердi бай.    тық
      ланыстыратын  кесім
      тиiмсiз ба.
      ғыттарда
      жүйелi
      жолаушы
      автомобиль
      тасымалдарын
      ұйымдастыруға
      арналған
      демеуқаржыны
      бөлудiң
      оңтайлы
      жүйесiн
      әзiрлеу

9.11  Ауыл халқын   Әдіс. АШМ,    2004- 87,5   87,5   87,5    Респу.
      оңтайлы       теме. Еңбек-  2006                        блика.
      қоныстандыру  лік   мині    ж.ж.                        лық
      моделiн       нұс.                                      бюджет
      әзiрлеу       қау.
      мәселелерi    лар
      жөнiндегi
      нормативтiк
      құқықтық
      базаны
      әзiрлеу
___________________________________________________________________

      Ескерту: * - Ауылдық елді мекендер бөлінісіндегі ақпарат
               ** - Болжанып отырған шығыстар, оның ішінде тиісті
                    қаржы жылына арналған республикалық бюджет
                    бойынша сома нақтылануға жатады

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады