2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын (I саты) бекiту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 21 тамыздағы N 843 қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді: Қараңыз.U101105

      1. Қоса берiлiп отырған 2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (І саты) (бұдан әрi - Жоспар) бекітiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар мен мүдделi ұйымдар (келiсім бойынша) Жоспарды iске асыру жөнiнде нақты шаралар қабылдасын.

      3. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi жылына екi рет әр жылдың 25 қаңтары мен 25 шiлдесiнде Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынып отырсын.

      4. Жоспардың орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2003 жылғы 21 тамыздағы N 843   
қаулысымен бекiтiлген       

2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнің
қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк
бағдарламасын iске асыру жөнiндегi
iс-шаралар жоспары (І-саты)

       Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 12 тамыздағы N 848  қаулысымен .

___________________________________________________________________
N |  Iс-шаралар   |Аяқталу |Орындалуына|Орындалу|Болжанған|Қаржы.
   |               |нысаны  |жауаптылар |мерзiмi |шығыстар |ландыру
   |               |        |           |        |  (мың   |көздері
   |               |        |           |        |  теңге) |
___________________________________________________________________
1 |       2       |    3   |     4     |   5    |     6   |   7
___________________________________________________________________
    Құқықтық базаны жасау мен жетiлдiру

1   - Мұнай-газ    Қазақстан ЭМРМ,        2003 ж., Қаржылан.   -
    жобаларындағы  Республи. "ҚазМұнай.   қыркүйек дыру
    "ҚазМұнайГаз"  касы За.  Газ" ҰK"              талап
    ҰK" ЖАҚ опера. ңының     ЖАҚ (келiсiм          етілмейді
    торлығының     жобасы    бойынша)
    сөзсiздiгiн;
    - "ҚазМұнайГаз"
    ҰК" ЖАҚ-ның
    жобалардағы
    үлес мөлшерi
    50% дан кем
    болмауын;
    - Қазақстан
    Республикасында
    өндiрiлетiн
    тауарлық-
    материалдық
    құндылықтарды
    мiндеттi түрде
    алуды;
    - қазақстандық
    мердiгерлердiң
    мердiгерлiк
    жұмыстарды
    атқаратындығын
    көздейтiн
    "Каспий теңi.
    зiнде жер
    қойнауын пай.
    далану жөнiн.
    дегi операция.
    лар жүргiзу
    кезiнде өнiмдi
    бөлу жөнiндегi
    келiсiм туралы"
    Заң жобасын
    әзiрлеу.

2   Каспий теңiзi. Қазақстан ҚОҚМ, ДСМ,   2004 ж., Қаржылан.   -
    нiң қазақстан. Республи. АШМ, ЭМРМ,   қараша   дыру
    дық секторында касы За.     БҒМ                талап
    жұмыс iстеп    ңының                           етілмейді
    жатқан кәсiпо. жобасы
    рындарға қойы.
    латын экология.
    лық талаптарды,
    теңiз операция.
    ларында жұмыс
    iстейтiн жұмыс.
    керлердiң еңбе.
    гi мен денсау.
    лығының сани.
    тарлық-гигиена.
    лық жағдайларын
    көздейтiн Заң.
    ның жобасын,
    сондай-ақ теңiз
    мұнай операция.
    ларының жану.
    арлар әлемiн
    мекендеу орта.
    сына келтiретiн
    зияны мөлшер.
    iнiң норматив.
    терiн әзiрлеу.

3   "Салықтар мен  Қазақстан ЭБЖМ, ҚМ,    2003 ж., Қаржы.      -
    бюджетке басқа Республи. ЭМРМ         қыркүйек ландыру
    да мiндеттi    касы                            талап
    төлемдер тура. Заңының                         етілмейді
    лы" Қазақстан  жобасы
    Республикасының
    Кодексiне жер
    қойнауын пай.
    даланушыларға
    салық салу
    бөлiгiне де
    өзгерiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу туралы
    Заң жобасын
    әзiрлеу.

4   "Теңiзде және  Қазақстан  ЭМРМ, ТЖА,  2004 ж., Қаржы.      -
    Қазақстан Рес. Республи.  ККМ, ҚОҚМ, желтоқсан ландыру
    публикасының   касының    ДСМ, ҚарМ,           талап
    iшкi су айдын. Үкіметі    Маңғыстау            етілмейді
    дарында мұнай. қаулысының облысының
    дың төгiлуiн   жобасы     әкімдігі
    алдын алу және
    оған ден қою   Норматив.
    жөнiндегi ұлт. тік
    тық жоспарды   құқықтық
    бекiту туралы" кесімдер.
    Қазақстан Рес. дің
    публикасы Үкi. жобалары
    метiнiң 2000
    жылғы 6 мамыр.
    дағы N 676
    қаулысына
    қолданыстағы
    заңнамамен
    сәйкес келтiру
    бөлiгiнде
    өзгерiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу және
    аталған ұлттық
    жоспар ереже.
    лерiн iске асыру
    үшiн тиiстi
    нормативтiк
    құқықтық кесiм.
    дер әзiрлеу.

5   "Қазақстан      Қазақстан ИСМ, ТЖА,   2004 ж., Қаржы.      -
    Республикасын.  Республи.   ЭМРМ      қазан    ландыру
    дағы өнiмнiң    касының                        талап
    сәйкестілігiн   Үкіметі                        етілмейді
    бақылау туралы" қаулысы.
    ҚР Үкiметiнiң   ның
    2000 ж. 29.11.  жобасы
    N 1787 қаулы.
    сына қолданыс.
    тағы "Сертифи.
    катталуға мiн.
    деттi түрде
    жататын өнiмдер
    мен қызметтер
    тiзбесi"
    бұрғылау,
    химиялық,
    мұнай-газ
    кәсiпшiлiгi,
    геологиялық
    барлау жабды.
    ғымен толықтыру
    бөлiгiнде өз.
    герiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу

6   Теңiз құрылы.  Қазақстан  ЖРБА, ЭМРМ, 2005 ж., Қаржы.      -
    сын, оның      Республи.  ИСМ, ККМ,   наурыз   ландыру
    iшiнде теңiзде касының    Қоршаған.            талап
    объектiлер     Үкіметіне  ортамині,            етілмейді
    салу үшiн      ұсыныс     АШМ,
    Каспий теңiзi             Әділетмині 
    түбiнiң учас.
    келерiн бөлу
    мәселелерiн
    құқықтық рет.
    теу жөнiнде
    ұсыныс енгiзу.

7   Мұнайгаз       Мемлекет.  ИСМ, "Қаз.  Қазан    Республи. Респуб.
    саласында      тiк стан.  МұнайГаз"   2005 ж.  калық     ликалық
    стандарттау,   дарттар    ҰК" ЖАҚ              бюджеттік бюджет
    метрология                (келісім             комиссия
    және сертифи.             бойынша)             анықтай.
    каттау жөнiн.                                  тын бола.
    дегi норма.                                    ды
    тивтiк құжат.
    тар әзiрлеу

8   Каспий теңi.   Норматив.  Ұлттық Банк 2003 ж., Қаржы.      -
    зiнiң қазақ.   тік        (келісім    қаңтар   ландыру
    стандық сек.   құқықтық   бойынша)             талап
    торында мұнай  кесімдер.                       етілмейді
    операцияларына дің
    арналған келi. жобалары
    сiм-шарттар
    шеңберiнде
    жүзеге асыры.
    латын валюта.
    лық операция.
    лар монито.
    рингiсiн ұйым.
    дастыру мақса.
    тында валюта.
    лық реттеу
    және бақылау
    жөнiндегi нор.
    мативтiк құ.
    қықтық кесiм.
    дерге өзге.
    рiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу

9   ҚР-да қолдану  Қазақстан  ҚОҚМ, ЭМРМ, 2005 ж., Респуб.  Респуб.
    жөнiнде нақты  Республи.  ИСМ, ДСМ,   қараша   ликалық  ликалық
    ұсыныстар      касының    "ҚазМұнай.           бюджет.  бюджет
    жасай отырып,  Үкіметіне  Газ" ҰК"             тік
    мұнай өнеркә.  ұсыныс     ЖАҚ                  комиссия
    сiбiне арнал.             (келісім             анықтай.
    ған халықара.             бойынша)             тын
    лық экология.                                  болады
    лық нормалар
    мен стандарт.
    тарға талдау
    жүргiзу.

10  Мұнайгаз       Қазақстан  БҒМ, ЭМРМ,  2005 ж., Мұнай     Мұнай
    кешенi мен     Республи.  ЕХҚМ,       қараша   компа.    компа.
    аралас салалар касының    "ҚазМұнай.           нияла.    нияла.
    үшiн қазақ.    Үкіметіне  Газ" ҰК"             рын       рының
    стандық маман. ұсыныс     ЖАҚ (келісім         басқару   қара.
    дар даярлау               бойынша)             орган.    жаттары
    мен қайта                                      дары
    даярлауды                                      анық.
    ұйымдастыру                                    тайтын
    жөнiнде ұсы.                                   болады
    ныстар дайын.
    дау.
___________________________________________________________________

Жер қойнауын пайдалану

11  Басты пара.    Қазақстан  ЭМРМ, ЭБЖМ, жыл      Қаржы.      -
    метрлерiн      Республи.  ҚарМ, ҚОҚМ, сайын,   ландыру
    анықтап, ин.   касының    "ҚазМұнай. қазан     талап
    вестициялық    Үкіметіне  Газ" ҰК"             етілмейді
    бағдарламалар  ұсыныс     ЖАҚ (келісім
    конкурсына                бойынша)
    шығарылатын
    жер қойнаула.
    рының (блоктар.
    ының) оңтайлы
    учаскелерiн
    қалыптастыру
    жөнiнде ұсыныс
    енгiзу

12  Бәсекеге қабi. Қазақстан  ИСМ, ЭМРМ   2003 ж., Қаржы.      -
    леттi өндiрiс. Республи.              қыркүйек ландыру
    тер құру жө.   касының                         талап
    нiнде нақты    Үкіметіне                       етілмейді
    ұсыныстар      ұсыныс
    енгiзе отырып,
    Каспий теңi.
    зiнiң қазақ.
    стандық сек.
    торындағы мұнай
    -газ жобаларын.
    дағы қазақстан.
    дық ұстаудың
    үлесiн анықтау

13  Мұнай опера.   Қазақстан  ЭМРМ,      2004 ж.,  500 000  Респуб.
    цияларын жүр.  Республи.  "ҚазМұнай. қараша             ликалық
    гiзуге арнал.  касының    Газ" ҰК"                      бюджет
    ған келiсiм-   Үкіметіне  ЖАҚ                  
    шарттарда,     есеп       (келісім             
    сондай-ақ                 бойынша)             
    көмiрсутек.                                    
    терiн тасымал.                                 
    дау, қайта
    өңдеу және
    сату кезiнде
    мемлекет мүд.
    делерiн бiлдiру
___________________________________________________________________

Инфрақұрылымды дамыту

14  Теңiздегi      Норматив.  ЭМРМ, ККМ,  2004 ж., Тендер.   Қаз.
    мұнай өндiру.  тік        ИСМ, "Қаз.  ақпан    дің нә.   Мұнай.
    дiң инфрақұ.   құқықтық   МұнайГаз"            тижелері  Газ
    рылымын дамы.  кесімнің   ҰК" ЖАҚ              бойынша   қара.
    тудың бас жос. жобасы     (келісім             анықта.   жаты
    парын әзiрлеу             бойынша)             лады

15  Жағалаулық     Норматив.  ЭМРМ, ККМ,  2005 ж., Тендер.   Қаз.
    қолдау база.   тік        ИСМ, ТЖА,   қазан    дің нә.   Мұнай.
    лары үшiн ұсы. құқықтық   "ҚазМұнай.           тижелері  Газ
    нылатын пункт. кесімнің   Газ" ҰК"             бойынша   қара.
    тердi, қайта   жобасы     ЖАҚ (келісім         анықта.   жаты
    өңдеу кәсiпо.             бойынша)             лады
    рындарын теңiз
    құбырларын
    құрғаққа шығу
    аймақтарын
    анықтай отырып,
    КСКМ жағалау.
    лық жолағын
    дамытудың және
    қалдықтар мен
    жер қойнауын
    пайдаланушылар
    үшiн қажеттi
    басқа да объек.
    тiлердi қауiп.
    сiз сақтаудың
    кешендi жоспа.
    рын әзiрлеу.

16  2015 жылға      Қазақстан ККМ, ЭМРМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    дейiнгi кезеңде Республи. "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    КТҚС-дағы мұнай касының   Газ" ҰК" ЖАҚ         талап
    операцияларын   Үкіметіне (келісім             етілмейді
    жүргiзу кезiнде есеп      бойынша)
    жүк тасымалдау.
    ды қамтамасыз
    ету үшiн олар.
    дың техникалық
    жiктемелерiмен
    бiрге, кемелер
    санын анықтау

17  ҚР-да кемелер   Қазақстан ККМ, ЭМРМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    құрылысының     Республи. "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    мүмкiндiгiн     касының   Газ" ҰК"             талап
    зерттей отырып  Үкіметіне ЖАҚ (келісім         етілмейді
    көмекшi флот    ұсыныс    бойынша)
    құру жөнiндегi
    ұсыныс дайындау

18  Зерттеу орта.   Қазақстан ККМ, "Қаз.  жыл      Тендер.     -
    лықтарын ұйым.  Республи. МұнайГаз"   сайын,   дің нә.
    дастыра отырып, касының   ҰК" ЖАҚ     ақпан    тижелері
    Каспий теңiзi.  Үкіметіне (келісім             бойынша
    нiң қазақстан.  есеп      бойынша)             анықта.
    дық секторында                                 лады
    кемелердiң
    қозғалысын
    басқару жүйе.
    сiн құру

19  Маңғышлақ-      Қазақстан ЭМРМ, ККМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    Баутино темiр   Республи. "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    жол тармақша.   касының   Газ" ҰК"             талап
    сын салуға      Үкіметіне ЖАҚ (келісім         етілмейді
    бөлiнетiн       есеп      бойынша)
    инвестиция
    негiздемесiн
    бағалау үшiн
    2015 жылға
    дейiнгi ке.
    зеңге темiр
    жол арқылы жүк
    тасымалының
    жыл сайынғы
    болжанған
    көлемiн
    анықтау

20  Маңғышлақ-     Қазақстан  ККМ, ҚТЖ    2005 ж., Конкурс  "Қазақ.
    Баутино темiр  Республи.              мамыр    нәтиже.  стан
    жол желiсiн    касының                         лері     темір
    салудың қажет. Үкіметіне                       бойынша  жолы"
    тілігiн баға.  есеп                            анықта.  ЖАҚ
    лау (жобаның                                   латын
    техникалық-                                    болады
    экономикалық
    негiздемесiн
    әзiрлеу)

21  2015 жылға     Қазақстан  ЭМРМ, ККМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    дейiнгi кезең. Республи.  "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    ге арналған    касының    Газ" ҰК"             талап
    өзен және әуе  Үкіметіне  ЖАҚ                  етілмейді
    жүк тасымалы.  есеп       (келісім
    ның жыл                   бойынша)
    сайынғы көле.
    мiн анықтау

22  2015 жылға     Қазақстан  ЭМРМ, ККМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    дейiнгi кезең. Республи.  "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    де ҚР-на және  касының    Газ" ҰК"             талап
    керi бағытта   Үкіметіне  ЖАҚ (келісім         етілмейді
    шетелдiк қыз.  есеп       бойынша)
    меткерлердi
    Каспий теңi.
    зiнiң қазақ.
    стандық сек.
    торындағы
    объектiлерге
    Атырау мен
    Баутинодан
    жұмысшы персо.
    налды әуемен
    тасымалдаудың
    болжанған
    санын анықтау

23  Ақтау қаласы   Қазақстан  Маңғыстау   2005 ж., Талап       -
    әуежайының     Республи.  облысының   мамыр    етіледі
    ұшып-қону      касының    әкімдігі,
    жолағын қайта  Үкіметіне  ККМ
    жаңғыртудың    есеп
    орындылығын
    зерделеу
    (жобаның тех.
    никалық-эконо.
    микалық негіз.
    демесін жасау)

24  Атырау қала.    Қазақстан Атырау об.  жыл      3 750 000 Шаруа.
    сында жаңа      Республи. лысының     сайын,             шылық
    ұшып-қону жо.   касының   әкімдігі,   қараша             жүргі.
    лағының құры.   Үкіметіне ККМ, Атырау                    зуші
    лысын жүргiзу   есеп      халықаралық                    субъек.
                              әуежайы ЖАҚ                    тілер.
                              (келісім                       дің қа.
                              бойынша)                       ражаты

25  Атырау қаласы.  Қазақстан Атырау      2005 ж., Талап     Шаруа.
    ның халықара.   Республи. облысының   мамыр    етіледі   шылық
    лық әуежайында  касының   әкімдігі,                      жүргі.
    жүк терминалын  Үкіметіне ККМ                            зуші
    салудың орын.   есеп                                     субъек.
    дылығын зерде.                                           тілер.
    леу (техника.                                            дің қа.
    лық-экономика.                                           ражаты
    лық негiздеме
    әзiрлеу)

26  Көмiрсутектерi  Қазақстан ЭМРМ,       2005 ж., Қаржы.      -
    экспортының     Республи. Ведомство.  қазан    ландыру
    басым маршрут.  касының   аралық               талап
    тарын анықтау   Үкіметіне комиссия,            етілмейді
    жөнiндегi       ұсыныс    "ҚазМұнай.
    ұсыныстар                 Газ" ҰК"
    даярлау                   ЖАҚ
                              (келісім
                              бойынша)

27  Батыс Қазақ.    Қазақстан ККМ         жыл      Iске      Респуб.
    стан автожол.   Республи.             сайын,   асыруға   ликалық
    дары торабын    касының               ақпан    арналған  бюджет
    қалпына         Үкіметіне                      қаражат   (ЯМБС,
    келтiру:        есеп                           Қазақстан ЕҚДБ,
    Атырау-Ақтау                                   Респуб.   АДБ,
    Атырау-Орал                                    ликасында қарыз.
    Ақтөбе-Қара.                                   автожол   дары)
    бұтақ                                          саласын
    Қарабұтақ-                                     дамытудың
    Қостанай                                       2001-2005
    облысының                                      жылдарға
    шекарасы                                       арналған
                                                   мемлекеттік
                                                   бағдарламасының
                                                   шеңберінде
                                                   көзделген

28  Каспий теңiзi  Қазақстан  Маңғыстау   2004 ж., Қаржы.      -
    өңiрiнiң қала. Республи.  және        шілде    ландыру
    лары мен елдi- касының    Атырау               талап
    мекендерiнде   Үкіметіне  облыстар.            етілмейді
    тұрғын үй мен  ұсыныс     ының
    әлеуметтiк                әкімдік.
    мақсаттағы                тері,
    басқа да                  ЭБЖМ, ЭМРМ
    объектiлердi              "ҚазМұнай.
    салу жөнiнде              Газ" ҰК"
    ұсыныс дайын.             ЖАҚ
    дау                       (келісім
                              бойынша)
___________________________________________________________________

Экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

29  Жағалау айма.  Қазақстан  ЭМРМ, АШМ,  2004 ж., Іске      Респуб.
    ғындағы су     Республи.  ТЖА, ҚОҚМ,  қараша   асыруға   ликалық
    басып кеткен   касының    ЖРБА,                арналған  бюджет
    мұнай ұңғыма.  Үкіметіне  Маңғыстау            қаражат
    лары мен өз.   есеп       облысының            Елдің
    дiгiнен атқы.             әкімдігі             минералдық-
    ланатын гидро.                                 шикізаттық
    геологиялық                                    кешені
    ұңғымаларды                                    ресурстық
    консервациялау                                 базасын
    және жою (ке.                                  дамытудың
    зең-кезеңiмен)                                 2003-2010
                                                   жылдарға
                                                   арналған
                                                   бағдарлама.
                                                   сының
                                                   шеңберінде
                                                   көзделген
 

                                                 30  Баутино бухта. Қазақстан  ККМ, ҚОҚМ,  2004 ж., Қаржы.      -
    сындағы батып  Республи.  ТЖА,        ақпан    ландыру
    кеткен кеме.   касының    Маңғыстау            талап
    лердi жою жө.  Үкіметіне  және Атырау          етiлмейдi
    нiнде ұсыныс   ұсыныс     облыстары.
    дайындау                  ның әкiм.
                              дiктерi,
                              мұнай ком.
                              паниялары
                              (келiсiм
                              бойынша)

31  Мұнай опера.   Қазақстан  АШМ, БҒМ,   жыл      Талап     Халық.
    цияларының     Республи.  ҚОҚМ        сайын,   етіледі   аралық
    биоәртүрлілік. касының                қараша             ұйым.
    ке әсер етуiн  Үкіметіне                                 дардың
    шектеу мақса.  есеп                                      грант.
    тында Каспий                                             тары
    теңiзінің
    солтүстік                                                Шаруа.
    бөлiгiнiң                                                шылық
    қорықтық                                                 жүргі.
    аймағын функ.                                            зуші
    ционалдық                                                субъек.
    зондттауды                                               тілер.
    жүргізу.                                                 дің қа.
                                                             ражаты

32  Каспий теңiзi. Қазақстан  ЭМРМ, ҚОҚМ, 2005 ж., Тендер.   Қаз.
    нiң қазақстан. Республи.  АШМ, "Қаз.  қараша   дің нә.   Мұнай.
    дық секторында касының    МұнайГаз"            тижелері  Газ
    жоспарланған   Үкіметіне  ҰК" ЖАҚ              бойынша   қара.
    мұнай опера.   есеп       (келісім             анықта.   жаты
    цияларының                бойынша)             латын
    қоршаған ортаға                                болады.
    тигiзер әсерiн
    бағалауды
    жүргізу

33  Мемлекеттiк    Қазақстан  АШМ, ҚОҚМ,  2005 ж., Республи. Халық.
    есепке алуды,  Республи.  БҒМ, Атырау  қараша  калық     аралық
    мониторинг пен касының    және Маңғыс.         бюджетті  ұйым.
    кадастрды жүр. Үкіметіне  тау облыста.         қаржылан. дардың
    гiзу үшiн      есеп       рының әкім.          дырылуын  грант.
    Каспий теңiзi             діктері              АШМ ғылы. тары
    мен оның жаға.                                 ми зерт.
    лау аймағындағы                                теулерге
    жануарлар және                                 арналған  Респуб.
    өсiмдiк әлемi.                                 қаражат   ликалық
    нiң жай-күйiне                                 шеңберін. бюджет
    мiндеттi мемле.                                де анық.
    кеттiк ғылыми                                  тайтын
    және ғылыми-                                   болады.
    техникалық
    сараптама
    жүргiзе отырып,
    конкурстық
    негiзде ғылыми
    зерттеулер
    жүргiзу

34  Көмiрсутегi    Қазақстан  БҒМ, ТЖА,   2005     Қаржы.      -
    кен орындарын  Республи.  ЭМРМ        жылдың   ландыру
    игерудiң       касының               2-тоқсаны талап
    геодинамикалық Үкіметіне                       етілмейді
    қауiпсiздiгi   ұсыныс
    бағдарламасын
    әзiрлеу және
    геодинамикалық
    мониторинг
    жүйесiн құру

35  Теңiз деңгей.   Қазақстан ҚОҚМ, Атырау 2004 ж., 2004 ж.- Респуб.
    iнiң ауытқуын,  Республи. және Маңғыс. желтоқ.  33694,   ликалық
    дауылды және    касының   тау облыста. сан      2005 ж.- бюджет
    аударып-төңкеру Үкіметіне рының әкім.  2005 ж., жыл 
    құбылыстарын    есеп      діктері      желтоқ.  сайынғы
    болжауды қамта.                        сан      көлем
    масыз ету үшiн                                  тиісті
    Каспий теңiзi                                   қаржы
    маңы аймағын.                                   жылына
    дағы гидроме.                                   арналған
    теорологиялық                                   республи.
    бақылаулар                                      калық
    торабын қалпына                                 бюджетті
    келтiру                                         қалыптастыру
                                                    кезінде
                                                    нақтыланатын
                                                    болады

36  Экомониторинг  Қазақстан  ҚОҚМ,       жыл      2004 ж.-  Респуб.
    пен болжаудың  Республи.  "ҚазМұнай.  сайын,   335194,   ликалық
    аймақтық       касының    Газ" ҰК"    желтоқ.  2005 ж.-  бюджет
    жүйесiн жасау  Үкіметіне  ЖАҚ         сан      жыл
                   есеп                            сайынғы
                                                   көлем
                                                   тиісті
                                                   қаржы
                                                   жылына
                                                   арналған
                                                   республикалық
                                                   бюджетті
                                                   қалыптастыру
                                                   кезінде
                                                   нақтыланатын
                                                   болады
__________________________________________________________________

Төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жоюды қамтамасыз ету

37  "ҚР теңiздегi  Қазақстан     ТЖА      2004 ж., Қаржылан.   -
    және iшкi су   Республи.              ақпан    дыру
    қоймаларында   касының                         талап
    мұнай опера.   Үкіметіне                       етілмейді
    цияларын қау.  ұсыныс
    iпсiз жүргi.
    зудi қадағалау
    жөнiндегi мем.
    лекеттiк ин.
    спекция" Мем.
    лекеттiк меке.
    месi инспектор.
    ларының штат
    санын 14 бiр.
    лiкке көбейту
    жөнiндегi
    ұсыныс енгiзу
    және оның
    техникалық
    жарақтандыры.
    луын кезең-
    кезеңiмен
    жүзеге асыру

38  а) "Мамандан.  Қазақстан  ТЖА, ККМ    2005 ж., Республи. Респуб.
    дырылған теңiз Республи.              желтоқ.  калық     ликалық
    апаты-құтқару  касының                сан      бюджеттік бюджет
    тобы" мемле.   Үкіметі                         комиссия
    кеттiк мекеме. қаулысы.                        анықтайтын
    сiн құру       ның                             болады
                   жобасы

    в) "Құтқарушы" Қазақстан  ККМ, ТЖА,   2005 ж., Республи. Респуб.
    маманданды.    Республи.  ИСМ, "Қа.   қараша   калық     ликалық
    рылған кеме.   касының    зақстан              бюджеттік бюджет
    лерiн жасау    Үкіметіне  Инжиниринг"          комиссия
                   есеп       ҰK" ААҚ              анықтайтын
                              (келiсiм             болады
                              бойынша)
__________________________________________________________________

Fылыми-технологиялық қамтамасыз eту

39  Мұнай-газ      Қазақстан  ЭМРМ, "Қаз.  Қараша, 2003 ж. - Мұнай
    деректерiнiң   Республи.  МұнайГаз"    жыл     300 000   компа.
    Ұлттық банкiн  касының    ҰК" ЖАҚ      сайын   2004 ж. - нияла.
    әзiрлеу және   Үкіметіне  (келiсiм             1 000 000 рының
    құру           есеп       бойынша)             2005 ж. - қара.
                                                   500 000   жаты

40  Қазақстан Рес. Қазақстан  ЭМРМ, БҒМ,   а) 2003 а) 39 000 Мұнай
    публикасының   Республи.  "ҚазМұнай.   ж.,               компа.
    көмiрсутегi    касының    Газ" ҰК"     қараша            нияла.
    шикiзатын ке.  Үкіметіне  ЖАҚ                            рының
    шендi қайта    есеп       (келісім                       қара.
    өңдеу мен                 бойынша),                      жаты
    пайдаланудың              мұнай        в) 2004 в) 62 000
    ғылыми-техни.             компания.    ж.,
    калық қамта.              лары         қараша
    масыз етiлуiн             (келісім
    жүзеге асыру:             бойынша)
    а) мұнай
    өндiрудiң
    қалдықтарын
    қайта өңдеуге
    бағытталған
    ғылымды қажет.
    сiнетiн техно.
    логиялар, жаб.
    дықтар мен
    материалдар
    жасау жөнiн.
    дегi ғылыми-
    техникалық,
    технологиялық
    негiздердi
    әзiрлеу;
    в) мұнай мен
    газды өндiру
    кезiнде өнiм.
    дерiн кешендi
    пайдалануға
    бағытталған,
    оның iшiнде
    күкiрттi сақтау
    мен кәдеге
    жарату мәселе.
    лерi жөнiндегi
    технологиялар
    мен өндiрiс.
    тердi әзiрлеу.
__________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады