2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын (I саты) бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 21 тамыздағы N 843 қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді: Қараңыз.U101105

      1. Қоса берiлiп отырған 2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (І саты) (бұдан әрi - Жоспар) бекітiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар мен мүдделi ұйымдар (келiсім бойынша) Жоспарды iске асыру жөнiнде нақты шаралар қабылдасын.

      3. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi жылына екi рет әр жылдың 25 қаңтары мен 25 шiлдесiнде Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынып отырсын.

      4. Жоспардың орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2003 жылғы 21 тамыздағы N 843   
қаулысымен бекiтiлген       

2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнің
қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк
бағдарламасын iске асыру жөнiндегi
iс-шаралар жоспары (І-саты)

       Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 12 тамыздағы N 848  қаулысымен .

___________________________________________________________________
N |  Iс-шаралар   |Аяқталу |Орындалуына|Орындалу|Болжанған|Қаржы.
   |               |нысаны  |жауаптылар |мерзiмi |шығыстар |ландыру
   |               |        |           |        |  (мың   |көздері
   |               |        |           |        |  теңге) |
___________________________________________________________________
1 |       2       |    3   |     4     |   5    |     6   |   7
___________________________________________________________________
    Құқықтық базаны жасау мен жетiлдiру

1   - Мұнай-газ    Қазақстан ЭМРМ,        2003 ж., Қаржылан.   -
    жобаларындағы  Республи. "ҚазМұнай.   қыркүйек дыру
    "ҚазМұнайГаз"  касы За.  Газ" ҰK"              талап
    ҰK" ЖАҚ опера. ңының     ЖАҚ (келiсiм          етілмейді
    торлығының     жобасы    бойынша)
    сөзсiздiгiн;
    - "ҚазМұнайГаз"
    ҰК" ЖАҚ-ның
    жобалардағы
    үлес мөлшерi
    50% дан кем
    болмауын;
    - Қазақстан
    Республикасында
    өндiрiлетiн
    тауарлық-
    материалдық
    құндылықтарды
    мiндеттi түрде
    алуды;
    - қазақстандық
    мердiгерлердiң
    мердiгерлiк
    жұмыстарды
    атқаратындығын
    көздейтiн
    "Каспий теңi.
    зiнде жер
    қойнауын пай.
    далану жөнiн.
    дегi операция.
    лар жүргiзу
    кезiнде өнiмдi
    бөлу жөнiндегi
    келiсiм туралы"
    Заң жобасын
    әзiрлеу.

2   Каспий теңiзi. Қазақстан ҚОҚМ, ДСМ,   2004 ж., Қаржылан.   -
    нiң қазақстан. Республи. АШМ, ЭМРМ,   қараша   дыру
    дық секторында касы За.     БҒМ                талап
    жұмыс iстеп    ңының                           етілмейді
    жатқан кәсiпо. жобасы
    рындарға қойы.
    латын экология.
    лық талаптарды,
    теңiз операция.
    ларында жұмыс
    iстейтiн жұмыс.
    керлердiң еңбе.
    гi мен денсау.
    лығының сани.
    тарлық-гигиена.
    лық жағдайларын
    көздейтiн Заң.
    ның жобасын,
    сондай-ақ теңiз
    мұнай операция.
    ларының жану.
    арлар әлемiн
    мекендеу орта.
    сына келтiретiн
    зияны мөлшер.
    iнiң норматив.
    терiн әзiрлеу.

3   "Салықтар мен  Қазақстан ЭБЖМ, ҚМ,    2003 ж., Қаржы.      -
    бюджетке басқа Республи. ЭМРМ         қыркүйек ландыру
    да мiндеттi    касы                            талап
    төлемдер тура. Заңының                         етілмейді
    лы" Қазақстан  жобасы
    Республикасының
    Кодексiне жер
    қойнауын пай.
    даланушыларға
    салық салу
    бөлiгiне де
    өзгерiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу туралы
    Заң жобасын
    әзiрлеу.

4   "Теңiзде және  Қазақстан  ЭМРМ, ТЖА,  2004 ж., Қаржы.      -
    Қазақстан Рес. Республи.  ККМ, ҚОҚМ, желтоқсан ландыру
    публикасының   касының    ДСМ, ҚарМ,           талап
    iшкi су айдын. Үкіметі    Маңғыстау            етілмейді
    дарында мұнай. қаулысының облысының
    дың төгiлуiн   жобасы     әкімдігі
    алдын алу және
    оған ден қою   Норматив.
    жөнiндегi ұлт. тік
    тық жоспарды   құқықтық
    бекiту туралы" кесімдер.
    Қазақстан Рес. дің
    публикасы Үкi. жобалары
    метiнiң 2000
    жылғы 6 мамыр.
    дағы N 676
    қаулысына
    қолданыстағы
    заңнамамен
    сәйкес келтiру
    бөлiгiнде
    өзгерiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу және
    аталған ұлттық
    жоспар ереже.
    лерiн iске асыру
    үшiн тиiстi
    нормативтiк
    құқықтық кесiм.
    дер әзiрлеу.

5   "Қазақстан      Қазақстан ИСМ, ТЖА,   2004 ж., Қаржы.      -
    Республикасын.  Республи.   ЭМРМ      қазан    ландыру
    дағы өнiмнiң    касының                        талап
    сәйкестілігiн   Үкіметі                        етілмейді
    бақылау туралы" қаулысы.
    ҚР Үкiметiнiң   ның
    2000 ж. 29.11.  жобасы
    N 1787 қаулы.
    сына қолданыс.
    тағы "Сертифи.
    катталуға мiн.
    деттi түрде
    жататын өнiмдер
    мен қызметтер
    тiзбесi"
    бұрғылау,
    химиялық,
    мұнай-газ
    кәсiпшiлiгi,
    геологиялық
    барлау жабды.
    ғымен толықтыру
    бөлiгiнде өз.
    герiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу

6   Теңiз құрылы.  Қазақстан  ЖРБА, ЭМРМ, 2005 ж., Қаржы.      -
    сын, оның      Республи.  ИСМ, ККМ,   наурыз   ландыру
    iшiнде теңiзде касының    Қоршаған.            талап
    объектiлер     Үкіметіне  ортамині,            етілмейді
    салу үшiн      ұсыныс     АШМ,
    Каспий теңiзi             Әділетмині 
    түбiнiң учас.
    келерiн бөлу
    мәселелерiн
    құқықтық рет.
    теу жөнiнде
    ұсыныс енгiзу.

7   Мұнайгаз       Мемлекет.  ИСМ, "Қаз.  Қазан    Республи. Респуб.
    саласында      тiк стан.  МұнайГаз"   2005 ж.  калық     ликалық
    стандарттау,   дарттар    ҰК" ЖАҚ              бюджеттік бюджет
    метрология                (келісім             комиссия
    және сертифи.             бойынша)             анықтай.
    каттау жөнiн.                                  тын бола.
    дегi норма.                                    ды
    тивтiк құжат.
    тар әзiрлеу

8   Каспий теңi.   Норматив.  Ұлттық Банк 2003 ж., Қаржы.      -
    зiнiң қазақ.   тік        (келісім    қаңтар   ландыру
    стандық сек.   құқықтық   бойынша)             талап
    торында мұнай  кесімдер.                       етілмейді
    операцияларына дің
    арналған келi. жобалары
    сiм-шарттар
    шеңберiнде
    жүзеге асыры.
    латын валюта.
    лық операция.
    лар монито.
    рингiсiн ұйым.
    дастыру мақса.
    тында валюта.
    лық реттеу
    және бақылау
    жөнiндегi нор.
    мативтiк құ.
    қықтық кесiм.
    дерге өзге.
    рiстер мен
    толықтырулар
    енгiзу

9   ҚР-да қолдану  Қазақстан  ҚОҚМ, ЭМРМ, 2005 ж., Респуб.  Респуб.
    жөнiнде нақты  Республи.  ИСМ, ДСМ,   қараша   ликалық  ликалық
    ұсыныстар      касының    "ҚазМұнай.           бюджет.  бюджет
    жасай отырып,  Үкіметіне  Газ" ҰК"             тік
    мұнай өнеркә.  ұсыныс     ЖАҚ                  комиссия
    сiбiне арнал.             (келісім             анықтай.
    ған халықара.             бойынша)             тын
    лық экология.                                  болады
    лық нормалар
    мен стандарт.
    тарға талдау
    жүргiзу.

10  Мұнайгаз       Қазақстан  БҒМ, ЭМРМ,  2005 ж., Мұнай     Мұнай
    кешенi мен     Республи.  ЕХҚМ,       қараша   компа.    компа.
    аралас салалар касының    "ҚазМұнай.           нияла.    нияла.
    үшiн қазақ.    Үкіметіне  Газ" ҰК"             рын       рының
    стандық маман. ұсыныс     ЖАҚ (келісім         басқару   қара.
    дар даярлау               бойынша)             орган.    жаттары
    мен қайта                                      дары
    даярлауды                                      анық.
    ұйымдастыру                                    тайтын
    жөнiнде ұсы.                                   болады
    ныстар дайын.
    дау.
___________________________________________________________________

Жер қойнауын пайдалану

11  Басты пара.    Қазақстан  ЭМРМ, ЭБЖМ, жыл      Қаржы.      -
    метрлерiн      Республи.  ҚарМ, ҚОҚМ, сайын,   ландыру
    анықтап, ин.   касының    "ҚазМұнай. қазан     талап
    вестициялық    Үкіметіне  Газ" ҰК"             етілмейді
    бағдарламалар  ұсыныс     ЖАҚ (келісім
    конкурсына                бойынша)
    шығарылатын
    жер қойнаула.
    рының (блоктар.
    ының) оңтайлы
    учаскелерiн
    қалыптастыру
    жөнiнде ұсыныс
    енгiзу

12  Бәсекеге қабi. Қазақстан  ИСМ, ЭМРМ   2003 ж., Қаржы.      -
    леттi өндiрiс. Республи.              қыркүйек ландыру
    тер құру жө.   касының                         талап
    нiнде нақты    Үкіметіне                       етілмейді
    ұсыныстар      ұсыныс
    енгiзе отырып,
    Каспий теңi.
    зiнiң қазақ.
    стандық сек.
    торындағы мұнай
    -газ жобаларын.
    дағы қазақстан.
    дық ұстаудың
    үлесiн анықтау

13  Мұнай опера.   Қазақстан  ЭМРМ,      2004 ж.,  500 000  Респуб.
    цияларын жүр.  Республи.  "ҚазМұнай. қараша             ликалық
    гiзуге арнал.  касының    Газ" ҰК"                      бюджет
    ған келiсiм-   Үкіметіне  ЖАҚ                  
    шарттарда,     есеп       (келісім             
    сондай-ақ                 бойынша)             
    көмiрсутек.                                    
    терiн тасымал.                                 
    дау, қайта
    өңдеу және
    сату кезiнде
    мемлекет мүд.
    делерiн бiлдiру
___________________________________________________________________

Инфрақұрылымды дамыту

14  Теңiздегi      Норматив.  ЭМРМ, ККМ,  2004 ж., Тендер.   Қаз.
    мұнай өндiру.  тік        ИСМ, "Қаз.  ақпан    дің нә.   Мұнай.
    дiң инфрақұ.   құқықтық   МұнайГаз"            тижелері  Газ
    рылымын дамы.  кесімнің   ҰК" ЖАҚ              бойынша   қара.
    тудың бас жос. жобасы     (келісім             анықта.   жаты
    парын әзiрлеу             бойынша)             лады

15  Жағалаулық     Норматив.  ЭМРМ, ККМ,  2005 ж., Тендер.   Қаз.
    қолдау база.   тік        ИСМ, ТЖА,   қазан    дің нә.   Мұнай.
    лары үшiн ұсы. құқықтық   "ҚазМұнай.           тижелері  Газ
    нылатын пункт. кесімнің   Газ" ҰК"             бойынша   қара.
    тердi, қайта   жобасы     ЖАҚ (келісім         анықта.   жаты
    өңдеу кәсiпо.             бойынша)             лады
    рындарын теңiз
    құбырларын
    құрғаққа шығу
    аймақтарын
    анықтай отырып,
    КСКМ жағалау.
    лық жолағын
    дамытудың және
    қалдықтар мен
    жер қойнауын
    пайдаланушылар
    үшiн қажеттi
    басқа да объек.
    тiлердi қауiп.
    сiз сақтаудың
    кешендi жоспа.
    рын әзiрлеу.

16  2015 жылға      Қазақстан ККМ, ЭМРМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    дейiнгi кезеңде Республи. "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    КТҚС-дағы мұнай касының   Газ" ҰК" ЖАҚ         талап
    операцияларын   Үкіметіне (келісім             етілмейді
    жүргiзу кезiнде есеп      бойынша)
    жүк тасымалдау.
    ды қамтамасыз
    ету үшiн олар.
    дың техникалық
    жiктемелерiмен
    бiрге, кемелер
    санын анықтау

17  ҚР-да кемелер   Қазақстан ККМ, ЭМРМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    құрылысының     Республи. "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    мүмкiндiгiн     касының   Газ" ҰК"             талап
    зерттей отырып  Үкіметіне ЖАҚ (келісім         етілмейді
    көмекшi флот    ұсыныс    бойынша)
    құру жөнiндегi
    ұсыныс дайындау

18  Зерттеу орта.   Қазақстан ККМ, "Қаз.  жыл      Тендер.     -
    лықтарын ұйым.  Республи. МұнайГаз"   сайын,   дің нә.
    дастыра отырып, касының   ҰК" ЖАҚ     ақпан    тижелері
    Каспий теңiзi.  Үкіметіне (келісім             бойынша
    нiң қазақстан.  есеп      бойынша)             анықта.
    дық секторында                                 лады
    кемелердiң
    қозғалысын
    басқару жүйе.
    сiн құру

19  Маңғышлақ-      Қазақстан ЭМРМ, ККМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    Баутино темiр   Республи. "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    жол тармақша.   касының   Газ" ҰК"             талап
    сын салуға      Үкіметіне ЖАҚ (келісім         етілмейді
    бөлiнетiн       есеп      бойынша)
    инвестиция
    негiздемесiн
    бағалау үшiн
    2015 жылға
    дейiнгi ке.
    зеңге темiр
    жол арқылы жүк
    тасымалының
    жыл сайынғы
    болжанған
    көлемiн
    анықтау

20  Маңғышлақ-     Қазақстан  ККМ, ҚТЖ    2005 ж., Конкурс  "Қазақ.
    Баутино темiр  Республи.              мамыр    нәтиже.  стан
    жол желiсiн    касының                         лері     темір
    салудың қажет. Үкіметіне                       бойынша  жолы"
    тілігiн баға.  есеп                            анықта.  ЖАҚ
    лау (жобаның                                   латын
    техникалық-                                    болады
    экономикалық
    негiздемесiн
    әзiрлеу)

21  2015 жылға     Қазақстан  ЭМРМ, ККМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    дейiнгi кезең. Республи.  "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    ге арналған    касының    Газ" ҰК"             талап
    өзен және әуе  Үкіметіне  ЖАҚ                  етілмейді
    жүк тасымалы.  есеп       (келісім
    ның жыл                   бойынша)
    сайынғы көле.
    мiн анықтау

22  2015 жылға     Қазақстан  ЭМРМ, ККМ,  2003 ж., Қаржы.      -
    дейiнгi кезең. Республи.  "ҚазМұнай.  тамыз    ландыру
    де ҚР-на және  касының    Газ" ҰК"             талап
    керi бағытта   Үкіметіне  ЖАҚ (келісім         етілмейді
    шетелдiк қыз.  есеп       бойынша)
    меткерлердi
    Каспий теңi.
    зiнiң қазақ.
    стандық сек.
    торындағы
    объектiлерге
    Атырау мен
    Баутинодан
    жұмысшы персо.
    налды әуемен
    тасымалдаудың
    болжанған
    санын анықтау

23  Ақтау қаласы   Қазақстан  Маңғыстау   2005 ж., Талап       -
    әуежайының     Республи.  облысының   мамыр    етіледі
    ұшып-қону      касының    әкімдігі,
    жолағын қайта  Үкіметіне  ККМ
    жаңғыртудың    есеп
    орындылығын
    зерделеу
    (жобаның тех.
    никалық-эконо.
    микалық негіз.
    демесін жасау)

24  Атырау қала.    Қазақстан Атырау об.  жыл      3 750 000 Шаруа.
    сында жаңа      Республи. лысының     сайын,             шылық
    ұшып-қону жо.   касының   әкімдігі,   қараша             жүргі.
    лағының құры.   Үкіметіне ККМ, Атырау                    зуші
    лысын жүргiзу   есеп      халықаралық                    субъек.
                              әуежайы ЖАҚ                    тілер.
                              (келісім                       дің қа.
                              бойынша)                       ражаты

25  Атырау қаласы.  Қазақстан Атырау      2005 ж., Талап     Шаруа.
    ның халықара.   Республи. облысының   мамыр    етіледі   шылық
    лық әуежайында  касының   әкімдігі,                      жүргі.
    жүк терминалын  Үкіметіне ККМ                            зуші
    салудың орын.   есеп                                     субъек.
    дылығын зерде.                                           тілер.
    леу (техника.                                            дің қа.
    лық-экономика.                                           ражаты
    лық негiздеме
    әзiрлеу)

26  Көмiрсутектерi  Қазақстан ЭМРМ,       2005 ж., Қаржы.      -
    экспортының     Республи. Ведомство.  қазан    ландыру
    басым маршрут.  касының   аралық               талап
    тарын анықтау   Үкіметіне комиссия,            етілмейді
    жөнiндегi       ұсыныс    "ҚазМұнай.
    ұсыныстар                 Газ" ҰК"
    даярлау                   ЖАҚ
                              (келісім
                              бойынша)

27  Батыс Қазақ.    Қазақстан ККМ         жыл      Iске      Респуб.
    стан автожол.   Республи.             сайын,   асыруға   ликалық
    дары торабын    касының               ақпан    арналған  бюджет
    қалпына         Үкіметіне                      қаражат   (ЯМБС,
    келтiру:        есеп                           Қазақстан ЕҚДБ,
    Атырау-Ақтау                                   Респуб.   АДБ,
    Атырау-Орал                                    ликасында қарыз.
    Ақтөбе-Қара.                                   автожол   дары)
    бұтақ                                          саласын
    Қарабұтақ-                                     дамытудың
    Қостанай                                       2001-2005
    облысының                                      жылдарға
    шекарасы                                       арналған
                                                   мемлекеттік
                                                   бағдарламасының
                                                   шеңберінде
                                                   көзделген

28  Каспий теңiзi  Қазақстан  Маңғыстау   2004 ж., Қаржы.      -
    өңiрiнiң қала. Республи.  және        шілде    ландыру
    лары мен елдi- касының    Атырау               талап
    мекендерiнде   Үкіметіне  облыстар.            етілмейді
    тұрғын үй мен  ұсыныс     ының
    әлеуметтiк                әкімдік.
    мақсаттағы                тері,
    басқа да                  ЭБЖМ, ЭМРМ
    объектiлердi              "ҚазМұнай.
    салу жөнiнде              Газ" ҰК"
    ұсыныс дайын.             ЖАҚ
    дау                       (келісім
                              бойынша)
___________________________________________________________________

Экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

29  Жағалау айма.  Қазақстан  ЭМРМ, АШМ,  2004 ж., Іске      Респуб.
    ғындағы су     Республи.  ТЖА, ҚОҚМ,  қараша   асыруға   ликалық
    басып кеткен   касының    ЖРБА,                арналған  бюджет
    мұнай ұңғыма.  Үкіметіне  Маңғыстау            қаражат
    лары мен өз.   есеп       облысының            Елдің
    дiгiнен атқы.             әкімдігі             минералдық-
    ланатын гидро.                                 шикізаттық
    геологиялық                                    кешені
    ұңғымаларды                                    ресурстық
    консервациялау                                 базасын
    және жою (ке.                                  дамытудың
    зең-кезеңiмен)                                 2003-2010
                                                   жылдарға
                                                   арналған
                                                   бағдарлама.
                                                   сының
                                                   шеңберінде
                                                   көзделген
 

                                                 30  Баутино бухта. Қазақстан  ККМ, ҚОҚМ,  2004 ж., Қаржы.      -
    сындағы батып  Республи.  ТЖА,        ақпан    ландыру
    кеткен кеме.   касының    Маңғыстау            талап
    лердi жою жө.  Үкіметіне  және Атырау          етiлмейдi
    нiнде ұсыныс   ұсыныс     облыстары.
    дайындау                  ның әкiм.
                              дiктерi,
                              мұнай ком.
                              паниялары
                              (келiсiм
                              бойынша)

31  Мұнай опера.   Қазақстан  АШМ, БҒМ,   жыл      Талап     Халық.
    цияларының     Республи.  ҚОҚМ        сайын,   етіледі   аралық
    биоәртүрлілік. касының                қараша             ұйым.
    ке әсер етуiн  Үкіметіне                                 дардың
    шектеу мақса.  есеп                                      грант.
    тында Каспий                                             тары
    теңiзінің
    солтүстік                                                Шаруа.
    бөлiгiнiң                                                шылық
    қорықтық                                                 жүргі.
    аймағын функ.                                            зуші
    ционалдық                                                субъек.
    зондттауды                                               тілер.
    жүргізу.                                                 дің қа.
                                                             ражаты

32  Каспий теңiзi. Қазақстан  ЭМРМ, ҚОҚМ, 2005 ж., Тендер.   Қаз.
    нiң қазақстан. Республи.  АШМ, "Қаз.  қараша   дің нә.   Мұнай.
    дық секторында касының    МұнайГаз"            тижелері  Газ
    жоспарланған   Үкіметіне  ҰК" ЖАҚ              бойынша   қара.
    мұнай опера.   есеп       (келісім             анықта.   жаты
    цияларының                бойынша)             латын
    қоршаған ортаға                                болады.
    тигiзер әсерiн
    бағалауды
    жүргізу

33  Мемлекеттiк    Қазақстан  АШМ, ҚОҚМ,  2005 ж., Республи. Халық.
    есепке алуды,  Республи.  БҒМ, Атырау  қараша  калық     аралық
    мониторинг пен касының    және Маңғыс.         бюджетті  ұйым.
    кадастрды жүр. Үкіметіне  тау облыста.         қаржылан. дардың
    гiзу үшiн      есеп       рының әкім.          дырылуын  грант.
    Каспий теңiзi             діктері              АШМ ғылы. тары
    мен оның жаға.                                 ми зерт.
    лау аймағындағы                                теулерге
    жануарлар және                                 арналған  Респуб.
    өсiмдiк әлемi.                                 қаражат   ликалық
    нiң жай-күйiне                                 шеңберін. бюджет
    мiндеттi мемле.                                де анық.
    кеттiк ғылыми                                  тайтын
    және ғылыми-                                   болады.
    техникалық
    сараптама
    жүргiзе отырып,
    конкурстық
    негiзде ғылыми
    зерттеулер
    жүргiзу

34  Көмiрсутегi    Қазақстан  БҒМ, ТЖА,   2005     Қаржы.      -
    кен орындарын  Республи.  ЭМРМ        жылдың   ландыру
    игерудiң       касының               2-тоқсаны талап
    геодинамикалық Үкіметіне                       етілмейді
    қауiпсiздiгi   ұсыныс
    бағдарламасын
    әзiрлеу және
    геодинамикалық
    мониторинг
    жүйесiн құру

35  Теңiз деңгей.   Қазақстан ҚОҚМ, Атырау 2004 ж., 2004 ж.- Респуб.
    iнiң ауытқуын,  Республи. және Маңғыс. желтоқ.  33694,   ликалық
    дауылды және    касының   тау облыста. сан      2005 ж.- бюджет
    аударып-төңкеру Үкіметіне рының әкім.  2005 ж., жыл 
    құбылыстарын    есеп      діктері      желтоқ.  сайынғы
    болжауды қамта.                        сан      көлем
    масыз ету үшiн                                  тиісті
    Каспий теңiзi                                   қаржы
    маңы аймағын.                                   жылына
    дағы гидроме.                                   арналған
    теорологиялық                                   республи.
    бақылаулар                                      калық
    торабын қалпына                                 бюджетті
    келтiру                                         қалыптастыру
                                                    кезінде
                                                    нақтыланатын
                                                    болады

36  Экомониторинг  Қазақстан  ҚОҚМ,       жыл      2004 ж.-  Респуб.
    пен болжаудың  Республи.  "ҚазМұнай.  сайын,   335194,   ликалық
    аймақтық       касының    Газ" ҰК"    желтоқ.  2005 ж.-  бюджет
    жүйесiн жасау  Үкіметіне  ЖАҚ         сан      жыл
                   есеп                            сайынғы
                                                   көлем
                                                   тиісті
                                                   қаржы
                                                   жылына
                                                   арналған
                                                   республикалық
                                                   бюджетті
                                                   қалыптастыру
                                                   кезінде
                                                   нақтыланатын
                                                   болады
__________________________________________________________________

Төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жоюды қамтамасыз ету

37  "ҚР теңiздегi  Қазақстан     ТЖА      2004 ж., Қаржылан.   -
    және iшкi су   Республи.              ақпан    дыру
    қоймаларында   касының                         талап
    мұнай опера.   Үкіметіне                       етілмейді
    цияларын қау.  ұсыныс
    iпсiз жүргi.
    зудi қадағалау
    жөнiндегi мем.
    лекеттiк ин.
    спекция" Мем.
    лекеттiк меке.
    месi инспектор.
    ларының штат
    санын 14 бiр.
    лiкке көбейту
    жөнiндегi
    ұсыныс енгiзу
    және оның
    техникалық
    жарақтандыры.
    луын кезең-
    кезеңiмен
    жүзеге асыру

38  а) "Мамандан.  Қазақстан  ТЖА, ККМ    2005 ж., Республи. Респуб.
    дырылған теңiз Республи.              желтоқ.  калық     ликалық
    апаты-құтқару  касының                сан      бюджеттік бюджет
    тобы" мемле.   Үкіметі                         комиссия
    кеттiк мекеме. қаулысы.                        анықтайтын
    сiн құру       ның                             болады
                   жобасы

    в) "Құтқарушы" Қазақстан  ККМ, ТЖА,   2005 ж., Республи. Респуб.
    маманданды.    Республи.  ИСМ, "Қа.   қараша   калық     ликалық
    рылған кеме.   касының    зақстан              бюджеттік бюджет
    лерiн жасау    Үкіметіне  Инжиниринг"          комиссия
                   есеп       ҰK" ААҚ              анықтайтын
                              (келiсiм             болады
                              бойынша)
__________________________________________________________________

Fылыми-технологиялық қамтамасыз eту

39  Мұнай-газ      Қазақстан  ЭМРМ, "Қаз.  Қараша, 2003 ж. - Мұнай
    деректерiнiң   Республи.  МұнайГаз"    жыл     300 000   компа.
    Ұлттық банкiн  касының    ҰК" ЖАҚ      сайын   2004 ж. - нияла.
    әзiрлеу және   Үкіметіне  (келiсiм             1 000 000 рының
    құру           есеп       бойынша)             2005 ж. - қара.
                                                   500 000   жаты

40  Қазақстан Рес. Қазақстан  ЭМРМ, БҒМ,   а) 2003 а) 39 000 Мұнай
    публикасының   Республи.  "ҚазМұнай.   ж.,               компа.
    көмiрсутегi    касының    Газ" ҰК"     қараша            нияла.
    шикiзатын ке.  Үкіметіне  ЖАҚ                            рының
    шендi қайта    есеп       (келісім                       қара.
    өңдеу мен                 бойынша),                      жаты
    пайдаланудың              мұнай        в) 2004 в) 62 000
    ғылыми-техни.             компания.    ж.,
    калық қамта.              лары         қараша
    масыз етiлуiн             (келісім
    жүзеге асыру:             бойынша)
    а) мұнай
    өндiрудiң
    қалдықтарын
    қайта өңдеуге
    бағытталған
    ғылымды қажет.
    сiнетiн техно.
    логиялар, жаб.
    дықтар мен
    материалдар
    жасау жөнiн.
    дегi ғылыми-
    техникалық,
    технологиялық
    негiздердi
    әзiрлеу;
    в) мұнай мен
    газды өндiру
    кезiнде өнiм.
    дерiн кешендi
    пайдалануға
    бағытталған,
    оның iшiнде
    күкiрттi сақтау
    мен кәдеге
    жарату мәселе.
    лерi жөнiндегi
    технологиялар
    мен өндiрiс.
    тердi әзiрлеу.
__________________________________________________________________

Об утверждении Плана мероприятий на 2003-2005 годы (I этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2003 года N 843

      В целях реализации Указа см.U101105 Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095 "О Государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2003-2005 годы (I этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по реализации Плана.

      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана два раза в год к 25 января и 25 июля каждого года.

      4. Контроль по обеспечению выполнения Плана возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
   Республики Казахстан

Утвержден              
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 21 августа 2003 г. N 843     

План мероприятий
на 2003-2005 годы (I этап) по реализации
Государственной программы освоения казахстанского
сектора Каспийского моря <*>
 
 

          Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 августа 2004 г. N 848 .

____________________________________________________________________
N !  Мероприятия   ! Форма    !Ответствен-!Срок  !Предпола-!Источ-
   !                !завершения!ные за     !испол-!гаемые   !ники
   !                !          !исполнение !нения !расходы  !финан-
   !                !          !           !      !(тыс.    !сиро-
   !                !          !           !      !тенге)   !вания
--------------------------------------------------------------------
1 !        2       !     3    !     4     !   5  !    6    !   7
--------------------------------------------------------------------
Создание и совершенствование правовой базы

1  Разработать       Проект     МЭМР,      Сен-    Финанси-   -
    проект Закона     Закона     ЗАО "НК    тябрь   рование
    "О Соглашении о   Республики "КазМунай- 2003 г. не тре-
    разделе продук-   Казахстан  Газ" (по           буется
    ции при проведе-             согласова-
    нии операций по              нию)
    недропользова-
    нию на Каспийс-
    ком море",
    предусматриваю-
    щий:
    - безусловность
    операторства ЗАО
    "НК "Казмунайгаз"
    в нефтегазовых
    проектах;
    - долю ЗАО "НК
    "КазМунайГаз" в
    проектах в раз-
    мере не менее
    50%;
    - обязательное
    приобретение
    товарно-мате-
    риальных ценнос-
    тей производимых
    в РК;
    - выполнение
    подрядных работ
    казахстанскими
    подрядчиками
2  Разработать       Проект     МООС, МЗ,  Ноябрь  Финанси-   -
    проект Закона,    Закона     МСХ, МЭМР, 2005 г. рование
    предусматривающий Республики МОН                не тре-
    экологические     Казахстан                     буется
    требования к
    предприятиям,
    осуществляющим
    деятельность на
    казахстанском
    секторе Каспий-
    ского моря,
    санитарно-
    гигиенические
    условия труда и
    здоровья работ-
    ников, занятых
    в морских опера-
    циях, а также
    нормативы раз-
    мера вреда,
    причиняемого
    среде обитания
    животного мира
    морскими нефтя-
    ными операциями
3  Разработать       Проект     МЭБП, МФ,  Сен-    Финанси-   -
    проект Закона о   Закона     МЭМР       тябрь   рование
    внесении измене-  Республики            2003 г. не тре-
    ний и дополнений  Казахстан                     буется
    в Кодекс Респуб-
    лики Казахстан
    "О налогах и
    других обяза-
    тельных платежах
    в бюджет" в части
    налогообложения
    недропользовате-
    лей
4  Внести изменения  Проект     МЭМР, АЧС, де-    Финанси-   -
    и дополнения в    постанов-  МТК, МООС, кабрь  рование
    постановление     ления      МЗ, МФ,    2004 г. не тре-
    Правительства РК  Правитель- акимат             буется
    от 6 мая 2000 г.  ства       Мангистау-
    N 676 "Об утверж- Республики ской
    дении Националь-  Казахстан  области
    ного плана по
    предупреждению    Проекты
    нефтяных разли-   норматив-
    вов и реагирова-  ных пра-
    нию на них в море вовых актов
    и внутренних     
    водоемах Респуб-
    лики Казахстан"
    в части приведе-
    ния в соответст-
    вие с действующим
    законодательством,
    и разработать
    соответствующие
    нормативные пра-
    вовые акты для
    реализации поло-
    жений указанного
    национального
    плана
5  Внести изменения  Проект     МИТ, АЧС,  Октябрь Финанси-   -
    и дополнения в    постанов-  МЭМР       2004 г. рование
    постановление     ления                         не тре-
    Правительства     Правитель-                    буется
    РК N 1787         ства
    29.11.2000 г.     Республики
    "О контроле соот- Казахстан
    ветствия продук-
    ции в Республике
    Казахстан" в час-
    ти дополнения
    существующего
    "Перечня продук-
    ции и услуг,
    подлежащих обя-
    зательной серти-
    фикации" буровым,
    химическим,
    нефтегазопромыс-
    ловым, геолого-
    разведочным
    оборудованием
6  Внести предло-    Предложе-  АУЗР, МООС, Март   Финанси-   -
    жения по право-   ние в      МЭМР, МСХ, 2005 г. рование 
    вому регулиро-    Правитель- МИТ,  мю           не тре-
    ванию вопросов    ство       МТК,               буется
    регламентирующих  Республики
    строительство     Казахстан
    морских сооруже-
    ний, в том числе
    отведения участ-
    ков дна Каспийс-
    кого моря для
    строительства
    объектов на море
7  Разработать       Государст- МИТ, ЗАО   Октябрь Будут     Рес-
    нормативные       венные     "НК "Каз-  2005 г. определе- публи-
    документы по      стандарты  МунайГаз"          ны Рес-   кан-
    стандартизации,              (по сог-           публикан- ский
    метрологии и                 ласованию)         ской бюд- бюджет
    сертификации в                                  жетной
    нефтегазовой                                    комиссией
    отрасли
8  Внести изменения  Проекты    Националь- Январь  Финанси-   -
    и дополнения в    норматив-  ный Банк   2005 г. рование
    нормативные пра-  ных право- (по сог-           не тре-
    вовые акты по     вых актов  ласованию)         буется
    валютному регу-
    лированию и
    контролю в целях
    организации мони-
    торинга валютных
    операций, осуще-
    ствляемых в рам-
    ках контрактов
    на нефтяные опе-
    рации в Казах-
    станском секторе
    Каспийского моря
9  Провести анализ   Предложе-  МООС, МЭМР, Ноябрь Будут     Рес-
    международных     ние в      МИТ, МЗ,    2005г. определе- публи-
    экологических     Правитель- ЗАО "НК            ны Рес-   кан-
    норм и стандартов ство       "КазМунай-         публикан- ский
    для нефтяной      Республики Газ" и неф-        ской бюд- бюджет
    промышленности с  Казахстан  тяные ком-         жетной
    выработкой конк-             пании (по          комиссией
    ретных предложе-             согласова-
    ний по их приме-             нию)
    нению в РК
10  Подготовить       Предложе-  МОН, МЭМР,  Ноябрь Опреде-  Средст-
    предложения по    ния в Пра- МТСЗН,      2003г. ляется   ва неф-
    организации под-  вительство АЧС, аки-          органами тяных
    готовки и пере-   Республики маты Ман-          управле- компа-
    подготовки        Казахстан  гистаус-           ния неф- ний
    казахстанских                кой, Аты-          тяных
    специалистов                 рауской            компаний
    для нефтегазового            областей,
    комплекса и                  ЗАО "НК
    смежных отраслей             "КазМунай-
                                 Газ" (по
                                 согласо-
                                 ванию)

Недропользование

11  Подготовить       Предложе-  МЭМР,      Октябрь Финанси-   -
    предложения по    ния в Пра- МЭБП, МФ,  еже-    рование
    формированию      вительство МООС, ЗАО  годно   не тре-
    оптимальных       Республики "НК "Каз-          буется
    участков недр     Казахстан  МунайГаз"
    (блоков), выс-               (по согла-
    тавляемых на                 сованию)
    конкурс инвес-
    тиционных прог-
    рамм, с опреде-
    лением ключевых
    параметров
12  Определить долю   Предложе-  МИТ, МЭМР, Сен-    Финанси-   -
    казахстанского    ния в Пра-            тябрь   рование
    содержания в      вительство            2003г.  не тре-
    нефтегазовых      Республи-                     буется
    проектах на       ки Казах-
    казахстанском     стан
    секторе Каспий-
    ского моря с
    внесением конк-
    ретных предло-
    жений по созда-
    нию конкуренто-
    способных произ-
    водств
13  Представление     Отчет в    МЭМР, ЗАО  Ноябрь  500000    Рес-
    интересов госу-   Правитель- "НК "Каз-  2004 Г.           публи-
    дарства в кон-    ство Рес-  МунайГаз"                    канс-
    трактах на про-   публики    (по сог-                     кий
    ведение нефтяных  Казахстан  ласованию)                   бюджет
    операций, а также                              
    при транспорти-                                
    ровке, переработ-                               
    ке и реализации                                
    углеводородов                                  

Развитие инфраструктуры

14  Разработать       Проект     МЭМР, МТК, Февраль Опреде-   Сред-
    Генеральный       норматив-  МИТ, ЗАО   2004г.  ляется по ства
    план развития     ного       "НК "Каз-          резуль-   Каз-
    инфраструктуры    правового  МунайГаз"          татам     Мунай-
    морской нефте-    акта       (по согла-         тендера   Газ
    добычи                       сованию)
15  Разработать       Проект     МЭМР, МИТ, Октябрь Опреде-   Сред-
    комплексный план  норматив-  МТК, АЧС,  2005г.  ляется    ства
    развития берего-  ного пра-  ЗАО "НК            по резу-  Каз-
    вой полосы КСКМ   вого акта  "КазМунай-         льтатам   Мунай-
    с определением               Газ" (по           тендера   Газ
    пунктов, рекомен-            согласо-
    дуемых для баз               ванию)
    береговой под-
    держки, пере-
    рабатывающих
    предприятий, зон
    выхода на сушу
    морских трубо-
    проводов и без-
    опасного хране-
    ния отходов
    и других объек-
    тов, необходи-
    мых недрополь-
    зователям
16  Определить        Отчет в    МТК, МЭМР, Август  Финанси-   -
    количество судов  Прави-     ЗАО НК     2003г.  рование
    с их технической  тельство   "КазМунай-         не тре-
    квалификацией     Респуб-    Газ" (по           буется
    для обеспечения   лики       согласо-
    грузоперевозок    Казахстан  ванию)
    при проведении
    нефтяных операций
    в КСКМ на период
    до 2015 г.
17  Подготовить       Предложе-  МТК, МЭМР, Август  Финанси-   -
    предложения по    ния в      ЗАО "НК    2003г.  рование
    созданию вспомо-  Правитель- "КазМунай-         не тре-
    гательного флота  ство Рес-  Газ" (по           буется
    с изучением       публики    согласо-
    возможности       Казахстан  ванию)
    строительства
    судов в РК
18  Создать систему   Отчет в    МТК, ЗАО   Фев-    Опреде-    -
    управления дви-   Прави-     "НК "Каз-  раль,   ляется по
    жением судов в    тельство   МунайГаз"  еже-    резуль-
    казахстанском     Респуб-    (по согла- годно   татам
    секторе Каспийс-  лики       сованию)           тендера
    кого моря с       Казахстан
    организацией ис-
    следовательских
    центров
19  Определить прог-  Отчет в    МЭМР, МТК, Август  Финанси-   -
    нозные объемы     Правитель- ЗАО "НК    2003г.  рование
    ежегодных грузо-  ство       "КазМунай-         не тре-
    перевозок по      Республики Газ" (по           буется
    железной дороге   Казахстан  согласо-
    на период до                 ванию)
    2015г. для оценки
    обоснования ин-
    вестиций на
    строительство
    железнодорожной
    ветки Мангышлак-
    Баутино
20  Оценить необхо-   Отчет в    МТК, КТЖ   Май     Будет     ЗАО
    димость строи-    Прави-                2005 г. опреде-   "Ка-
    тельства новой    тельство                      лен по    зах-
    железнодорожной   Республики                    резуль-   стан
    линии Мангышлак-  Казахстан                     татам     темир
    Баутино (разра-                                 конкурса  жолы"
    ботать технико-
    экономическое
    обоснование
    проекта)
21  Определить        Отчет в    МЭМР, МТК, Август  Финанси-    -
    прогнозные объе-  Правитель- ЗАО "НК    2003 г. рование
    мы ежегодных      ство Рес-  "КазМунай-         не тре-
    речных и воздуш-  публики    Газ" (по           буется
    ных грузопотоков  Казахстан  согласо-
    на период до 2015            ванию)
    года
22  Определить        Отчет в    МЭМР, МТК, Август  Финанси-    -
    прогнозное коли-  Правитель- ЗАО "НК    2003 г. рование
    чество воздушных  ство Рес-  "КазМунай-         не тре-
    перевозок иност-  публики    Газ" (по           буется
    ранного персонала Казахстан  согласо-
    в РК и обратно и             ванию)
    рабочего персо-
    нала с Атырау и
    Баутино на объек-
    ты казахстанского
    сектора Каспийс-
    кого моря на
    период до 2015г.
23  Изучить целесо-   Отчет в    акимат     Май,    Требуется
    образность ре-    Правитель- Мангистау- 2005г.
    конструкции       ство Рес-  ской
    взлетно-посадоч-  публики    области,
    ной полосы аэро-  Казахстан  МТК
    порта в г. Актау
    (разработать
    технико-экономи-
    ческое обоснова-
    ние)
24  Провести строи-   Отчет в    акимат     Ноябрь, 3750000   Сред-
    тельство новой    Правитель- Атырауской еже-              ства
    взлетно-посадоч-  ство Рес-  области,   годно             хозяй-
    ной полосы в      публики    МТК, ЗАО                     ствую-
    г. Атырау         Казахстан  Атырауский                   щих
                                 международ-                  субъ-
                                 ный аэро-                    ектов
                                 порт (по
                                 согласова-
                                 нию)
25  Изучить целесо-   Отчет в    акимат     Май,    Тре-      Сред-
    образность        Прави-     Атыраус-   2005г.  буется    ства
    строительства     тельство   кой                          хозяй-
    грузового терми-  Респуб-    области,                     ствую-
    нала в между-     лики       МТК                          щих
    народном аэро-    Казахстан                               субъ-
    порту г. Атырау                                           ектов
    (разработать
    технико-экономи-
    ческое обоснова-
    ние)
26  Подготовить       Предложе-  МЭМР, Меж- Октябрь Финан-     -
    предложения по    ния в Пра- ведомст-   2005г.  сирова-
    определению прио- вительство венная             ние не
    ритетных экспорт- Республики комиссия,          тре-
    ных маршрутов     Казахстан  ЗАО "НК            буется
    углеводородов                "КазМунай-
                                 Газ" (по
                                 согласо-
                                 ванию)
27  Провести реаби-   Отчет в    МТК        Февраль Средства  Рес-
    литацию сети      Праитель-             еже-    на реали- публи-
    автодорог Запад-  ство                  годно   зацию     канс-
    ного Казахстана:  Республики                    предусмо- кий
    Атырау - Актау    Казахстан                     трены в   бюджет
    Атырау - Уральск                                рамках    (займ
    Актобе-Карабутак                                Государ-  ЯМБС,
    Карабутак -                                     ственной  ЕБРР,
    граница Костанай-                               програм-  АБР)
    ской области                                    мы разви- РБК
                                                    тия авто-
                                                    дорожной
                                                    отрасли в
                                                    Республике
                                                    Казахстан
                                                    на 2001-
                                                    2005 годы
 
 

                                                                28  Подготовить       Предложе-  акимат     Июль    Финанси-   -
    предложения по    ния в      Атыраус-   2004 г. рование
    строительству     Правитель- кой и              не тре-
    жилья и других    ство       Мангистау-         буется
    объектов социаль- Республи-  ской
    ного назначения   ки Казах-  областей,
    в городах и насе- стан       МЭБП,
    ленных пунктах               МЭМР, ЗАО
    Прикаспийского               "НК "Каз-
    региона                      МунайГаз"
                                 (по сог-
                                 ласованию)

Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической
безопасности

29  Осуществить       Отчет в    МЭМР, МСХ, Ноябрь Средства Рес-
    консервацию и     Правитель- АЧС, МООС, 2004г. на реали-пуб-
    ликвидацию за-    ство Рес-  АУЗР, аки-        зацию    ликан-
    топленных нефтя-  публики    мат Ман-          предусмо-ский
    ных скважин и     Казахстан  гистауской        трены в  бюджет
    самоизливающихся             области           рамках
    гидрогеологичес-                               Программы
    ких скважин в                                  развития 
    прибрежной зоне                                ресурсной
    (поэтапно)                                     базы мине-
                                                   рально-
                                                   сырьевого
                                                   комплекса
                                                   страны на
                                                   2003-2010
                                                   годы
 

            30  Подготовить       Предложе-  МТК, МООС, Февраль Финанси-   -
    предложение по    ние в Пра- АЧС, аки-  2004г.  рование
    ликвидации зато-  вительство маты Ман-          не тре-
    нувших кораблей   Республики гистауской         буется
    в бухте Баутино   Казахстан  и Атырау-
                                 ской облас-
                                 тей, неф-
                                 тяные ком-
                                 пании (по
                                 согласо-
                                 ванию)
31  Провести функ-    Отчет в    МСХ, МОН,  Ноябрь  Тре-      Гранты
    циональное зони-  Правитель- МООС       еже-    буется    между-
    рование заповед-  ство Рес-             годно             народ-
    ной зоны северной публики                                 ных
    части Каспийского Казахстан                               орга-
    моря с целью                                              низа-
    ограничения воз-                                          ций.
    действия морских                                          Сред-
    операций на био-                                          ства
    разнообразие                                              хозяй-
                                                              ствую-
                                                              щих
                                                              субъ-
                                                              ектов
32  Провести оценку   Отчет в    МЭМР,      Ноябрь  Опреде-   Сред-
    воздействия на    Правитель- МООС, МСХ, 2005г.  ляется    ства
    окружающую среду  ство Рес-  ЗАО "НК            по ре-    Каз-
    нефтяных опера-   публики    "КазМунай-         зульта-   Мунай-
    ций, планируемых  Казахстан  Газ" (по           там       Газ
    в казахстанском              согласо-           тендера
    секторе Каспийс-             ванию)
    кого моря
33  Провести науч-    Отчет в    МСХ, МООС, Ноябрь  Финанси-  Гранты
    ные исследования  Прави-     МОН, аки-  2005г.  рование   между-
    состояния живот-  тельство   маты Ман-          из Рес-   народ-
    ного и раститель- Республики гистаус-           публи-    ных
    ного мира Каспий- Казахстан  кой и              канского  орга-
    ского моря и его             Атырауской         бюджета   низа-
    прибрежной зоны              областей           будет     ций
    для ведения госу-                               опреде-
    дарственного уче-                               лено МСХ  Рес-
    та, мониторинга и                               в рамках  публи-
    кадастра, на                                    средств   канс-
    конкурсной основе                               предус-   кий
    с обязательным                                  мотрен-   бюджет
    проведением госу-                               ных на
    дарственной науч-                               научные
    ной и научно-                                   исследо-
    технической экс-                                вания
    пертизы
34  Разработать Про-  Предло-   МОН, АЧС, 2 квартал Финанси-    -
    грамму геодина-   жения в    МЭМР       2005г.  рование
    мической безопас- Правитель-                    не тре-
    ности освоения    ство                          буется
    месторождений     Республики
    углеводородов и   Казахстан
    создания системы
    геодинамического
    мониторинга
 
   35  Восстановить      Отчет в    МООС,     декабрь  В 2004г.-  Рес-
    сети гидрометео-  Правитель- акиматы    2004г.  33694,     публи-
    рологических      ство Рес-  Мангистау-         в 2005г.-  кан-
    наблюдений в      публики    ской и    декабрь  ежегодные  ский
    Прикаспийском     Казахстан  Атырауской 2005г.  объемы     бюджет
    регионе для обес-            областей           будут
    печения прогно-                                 уточняться
    зирования коле-                                 при форми-
    баний уровня моря,                              ровании
    штормовых и                                     республи-
    сгонно-нагонных                                 канского
    явлений                                         бюджета на
                                                    соответст-
                                                    вующий фи-
                                                    нансовый
                                                    год
 
                                                    36  Создать регио-    Отчет в    МООС,      декабрь В 2004г.-  Рес-
    нальную систему   Правитель- ЗАО "НК    ежегод- 335194,    публи-
    экомониторинга    ство Рес-  "КазМунай- но      в 2005г.-  кан-
    и прогнозирования публики    Газ"               ежегодные  ский
                      Казахстан                     объемы     бюджет
                                                    будут
                                                    уточняться
                                                    при формиро-
                                                    вании респу-
                                                    бликанского
                                                    бюджета на
                                                    соответству-
                                                    ющий финан-
                                                    совый год
 
 

                                                                                                         Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

37  Внести предло-    Предложе-  АЧС        Февраль Финанси-   -
    жение по увели-   ния в                 2004г.  рование
    чению на 14 еди-  Правитель-                    не тре-
    ниц штатной чис-  ство                          буется
    ленности инспек-  Республики
    торов Государст-  Казахстан
    венного учрежде-
    ния "Государст-
    венная инспекция
    по надзору за
    безопасным веде-
    нием нефтяных
    операций на море
    и внутренних
    водоемах РК" и
    осуществить его
    поэтапное техни-
    ческое оснащение
38  а) Создать госу-  Проект     АЧС, МТК   декабрь Будут     Рес-
    дарственное уч-   постанов-             2003г.  опреде-   публи-
    реждение "Специ-  ления                         лены      канс-
    ализированный     Правитель-                    Респуб-   кий
    морской аварийно- ства Рес-                     ликан-    бюджет
    спасательный      публики                       ской
    отряд"            казахстан                     бюджет-
                                                    ной ко-
                                                    миссией
    в) Построить      Отчет в    МТК, АЧС,  Ноябрь  Будут     Рес-
    специализирован-  Правитель- МИТ, ОАО   2005г.  опреде-   публи-
    ные суда          ство Рес-  "НК "Ка-           лены      канс-
    "Спасатель"       публики    захстан            Респуб-   кий
                      Казахстан  инжиниринг"        ликан-    бюджет
                                 (по согла-         ской
                                 сованию)           бюджет-
                                                    ной ко-
                                                    миссией
 
Научно-технологическое обеспечение

39  Разработать и     Отчет в    МЭМР, ЗАО  Ноябрь, 2003г.-   Сред-
    создать Нацио-    Правитель- "НК "Каз   еже-    300000    ства
    нальный банк      ство Рес-  Мунайгаз"  годно   2004г.-   нефтя-
    нефтегазовых      публики    (по сог-           1000000   ных
    данных            Казахстан  ласованию)         2005г.-   ком-
                                                    500000    паний
40  Осуществить       Отчет в    МЭМР, МОН, а)      а) 39000  Сред-
    научно-техничес-  Правитель- ЗАО "НК    Ноябрь            ства
    кое обеспечение   ство Рес-  "КазМунай- 2003г.            нефтя-
    комплексной       публики    Газ" (по                     ных
    переработки и     Казахстан  согласова- в)      в) 62000  компа-
    использования                нию),      Ноябрь            ний
    углеводородного              нефтяные   2004г.
    сырья Республики             компании
    Казахстан:                   (по согла-
                                 сованию)
    а) разработать
    научно-техничес-
    кие, технологи-
    ческие основы и
    рекомендации по
    созданию науко-
    емких технологий,
    оборудования и
    материалов,
    направленных на
    переработку
    отходов нефте-
    добычи;
    в) разработать
    технологии и
    производства,
    направленные на
    комплексное
    использование
    попутных продук-
    тов при добыче
    нефти и газа,
    в том числе по
    вопросам хране-
    ния и утилизации
    серы
--------------------------------------------------------------------