Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 18 ақпандағы N 228 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2003 жылғы 20 қаңтар N 228е

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 18 ақпандағы N 228 қаулысына мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулыға 14-қосымшада:
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:" деген 6-тармақтың кестесінде:
      081-кіші бағдарламаның 5-бағанындағы реттік нөмірі 1-жол "ҚҚС" деген сөзден кейін ", кедендік баждар мен төлемдерді" деген сөздермен толықтырылсын;
      080-кіші бағдарламаның 5-бағаны мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Экологиялық мониторинг жүргізу үшін Бағалау есебінің негізінде зертханалық, компьютерлік және географиялық-ақпараттық жүйелік жабдықтар, гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициялар үшін автомашиналар (6 дана) сатып алу".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2002 года N 228

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2003 года N 228е

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2002 года N 228 "Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2002 год" следующие дополнения:
      в приложении 14 к указанному постановлению:
      в таблице пункта 6 "План мероприятий по реализации бюджетной программы:":
      в графе 5 подпрограммы 081 в строке, порядковый номер 1, после слов "Возмещение НДС" дополнить словами "таможенных пошлин и платежей";
      графу 5 подпрограммы 080 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Приобретение лабораторного, компьютерного и географо-информационного системного оборудования для ведения экологического мониторинга, автомашин для гидрогеолого-мелиоративных экспедиций (6 штук) на основании Оценочного отчета".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан