Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 шілдедегі N 712-1 қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) жылына екi рет жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 10 қаңтарға және 10 шiлдеге Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi жылына екi рет жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 25 қаңтарға және 25 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің орынбасары С.М.Мыңбаевқа жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2003 жылғы 17 шілдедегі 
N 712-1 қаулысымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын
іске асыру жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналған
іс-шаралар жоспары 

       Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.29. N  1341 , 2004.01.22. N 68 , 2004.11.18. N  1218 , 2004.12.03. N  1257 қаулыларымен.
__________________________________________________________________
Р/с|   Іс-шара     | Аяқтау | Орындауға |Орындау|Болжамды|Қаржылан.
N |               | нысаны |жауаптылар |мерзімі|шығыстар|дыру көзі
   |               |        |           |       | (млн.  |
   |               |        |           |       | теңге) |
__________________________________________________________________
1        2             3          4        5        6       7
__________________________________________________________________
         1. Индустриялық саясаттың басымдықтарын айқындау

    1.1. Ғылыми және инновациялық саланы институционалды дамыту

1.1.1. Маркетингтiк Қазақстан ЭБЖМ,      2003    ЭБЖМ:    Респуб.
       және талда.  Республи. ИСМ        жылғы   2003 ж.  ликалық
       малық зерт.  касының              ІІІ     - 100*   бюджет
       теулер орта. Үкіметі              тоқсан
       лығын құру   қаулысы.
                    ның
                    жобасы

1.1.2. Маркетингтiк Қазақстан ЭБЖМ,      2003
       және талда.  Республи. Маркетинг. жылғы
       малық зерт.  касының   тік және   IV
       теулер орта. Үкіметіне талдамалық тоқсан
       лығының қыз. ақпарат   зерттеулер
       метi туралы            орталығы
       меморандумды
       әзiрлеу

1.1.3. Маркетингтiк Республи. ЭБЖМ,      2003    ЭБЖМ:    Респуб.
       және талда.  калық     ИСМ        жылғы   2004 ж.  ликалық
       малық зерт.  бюджеттік            ІІІ     - 766,5; бюджет
       теулер орта. комиссия.            тоқсан  2005ж.-
       лығын қосым. ға ұсыныс                    633,5** 
       ша капитал.
       дандыру жө.
       нiнде ұсы.
       ныстар
       әзiрлеу

1.1.4. Инжиниринг   Қазақстан    ИСМ     2003    2003 ж.  Респуб.
       және техно.  Республи.            жылғы   - 100*   ликалық
       логиялар     касының              ІІІ              бюджет
       трансфертi   Үкіметі              тоқсан
       орталығын    қаулысы.
       құру         ның
                    жобасы

1.1.5. Инжиниринг   Қазақстан  ИСМ, Ин.  2003
       және техно.  Республи.  жиниринг  жылғы
       логиялар     касының    және тех. IV
       трансфертi   Үкіметіне  нология.  тоқсан
       орталығының  ақпарат    лар тран.
       қызметi                 сферті
       туралы ме.              орталығы
       морандумды
       әзiрлеу

1.1.6. Инжиниринг   Республи.  ИСМ,      2003     ИСМ:     Респуб.
       және техно.  калық      ЭБЖМ      жылғы    2004 ж.  ликалық
       логиялар     бюджеттік            ІІІ      - 400    бюджет
       трансфертi   комиссия.            тоқсан
       орталығының  ға ұсыныс
       қосымша ка.
       питалдандыру
       жөнiндегi
       ұсынысын
       әзiрлеу

1.1.7. Іздестiру,   Қазақстан  БҒМ,      2003     БҒМ:     Респуб.
       бастамашылық Республи.  ЭБЖМ      жылғы    2003 ж.  ликалық
       және қатерлi касының              IV       - 500*   бюджет
       зерттеулердi Үкіметі              тоқсан   2004 ж.
       қолдау және  қаулысы.                      - 500
       перспектива. ның
       лы ғылыми-   жобасы
       техникалық
       әзiрлемелер.
       дi ынталан.
       дыру мақса.
       тында Ғылым
       қорын қайта
       құру

1.1.8. Негiзгi мiн. Қазақстан  ЭБЖМ,       2003   2003 ж.
       детi коммер. Республи.  ИСМ, БҒМ,   жылғы  - 100*
       циязациялау  касының    "Ұлттық     ІІІ
       тетiгiн құру Үкіметіне  инновация.  тоқсан
       және иннова. ақпарат    лық қор"
       цияларды                АҚ (келісім
       енгiзу ай.              бойынша)
       қындалатын
       Ұлттық инно.
       вациялық қор
       құрамындағы
       ғылыми және
       инновациялық
       ойлап табу.
       ларды коммер.
       циязациялау
       бөлiмшесiн
       құру
__________________________________________________________________

    1.2. Индустриялық саясаттың басымдықтарын айқындаудың әдістері

1.2.1. Қазақстан    Қазақстан  ИСМ,      2004
       Республика.  Республи.  ЭМРМ      жылдан
       сындағы      касының              бастап
       қосылған     Үкіметіне            жыл сайын,
       құнның       ақпарат              ІІІ
       салалық                           тоқсан
       тiзбегiн
       одан әрi
       дамытуды
       көздейтiн
       өнiмнiң жаңа
       түрлерiнiң
       өндiрiсiн
       ұйымдастыру
       жөнiндегi
       бiрлескен
       инвестициялық
       жобаларды
       iске асыру
       мәнiне
       трансұлттық
       компаниялармен
       және өзге де
       iрi шетелдiк,
       ресейлiк және
       қазақстандық
       компаниялар.
       мен қарым-
       қатынастар
       жасау және
       дамыту жөнiнде
       жұмыс жүргiзу

1.2.2. Қазақстанның  Қазақстан ИСМ, СІМ  2004
       әлемдiк және  Республи. ЭМРМ,     жылдан
       өңiрлiк сауда касының   ЭБЖМ      бастап
       серiктестер.  Үкіметіне           жыл сайын,
       iнiң эконо.   есеп                ІІ, IV
       микалық жағ.                      тоқсандар
       дайына және
       олардың ин.
       дустриялық-
       инновациялық
       саясатының
       басымдықта.
       рына талдау
       жүргiзу

1.2.3. Инвестициялық Қазақстан ИСМ, "Қа.  IV тоқсан,
       және иннова.  Республи. зақстан.   жыл сайын
       циялық әлеует касының   ның инве.  
       көзқарасы     Үкіметіне стициялық  
       бойынша       ақпарат   қоры" АҚ,  
       экономика               "Ұлттық    
       саласының               инновация.
       бәсекелестiк            лық қор"
       қабiлетiне              АҚ, "Қа.
       зерттеу                 зақстанның
       жүргізу                 Даму Банкі"
                               ЖАҚ
                               (келісім
                               бойынша)
                               әрі бұдан
                               - "даму
                               институт.
                               тары", "Мар-
                               кетингтік-
                               талдамалық 
                               зерттеулер
                               орталығы" 
                               АҚ (келiсiм
                               бойынша)

1.2.4. Жеке сектор.  Қазақстан ИСМ, даму IV тоқсан,
       дың бастама.  Республи. институт. жыл сайын
       шылығы бой.   касының   тары      
       ынша дерек.   Үкіметіне (келісім 
       тер қорын     ақпарат   бойынша), 
       қалыптасты.             "Маркет-  
       руды және               ингтік- 
       олар бойынша            талдамалық
       мемлекеттік             зерттеулер
       даму инсти.             орталығы" 
       туттары мен             АҚ (келiсiм 
       жеке қаржы              бойынша)
       және инвес.
       тициялық
       ұйымдарға
       ақпарат
       берудi қам.
       тамасыз ету

1.2.5. Өңiрлердiң    Қазақстан ИСМ,      2004
       өнеркәсiптiк, Республи. ЭБЖМ,     жылдан
       инвестиция.   касының   мүдделі   бастап
       лық және ин.  Үкіметіне мемлекет. ІІ, IV
       новациялық    ақпарат   тік ор.   тоқсандар
       әлеуеттерi              гандар,
       туралы                  облыстар,
       тұрақты                 Астана
       мониторинг              және
       жүргізу                 Алматы қа.
                               лаларының
                               әкімдері

1.2.6. Корпоратив.   Қазақстан ЭБЖМ,      2004
       тiк менедж.   Республи. ИСМ,      жылғы
       мент, жоба.   касының   ҚҚА        IV
       лардың        Үкіметіне (келісім  тоқсан
       сапасын       ақпарат   бойынша)
       басқару                 
       корпоратив.             
       тiк басқа.              
       рудың үздiк             
       стандарт.               
       тарын енгiзу            
       және т.б.               
       мәселелер
       бойынша
       әлемдiк
       тәжiрибенi
       зерделеу
__________________________________________________________________

1.3. Өнеркәсіпті жаңғыртудың басымды бағыттарын айқындау үшін ОЭК-нің инвестициялық және өндірістік әлеуеті мен экономиканың басқа да базалық салаларын пайдалану

1.3.1. Мұнай-газ     Қазақстан ЭМРМ,     2004
       секторында    Республи. ИСМ,      жылдан
       инвестиция.   касының   ЭБЖМ      бастап
       лық ағын.     Үкіметіне           жыл сайын,
       дардың        ақпарат             II, IV
       көлемi мен                        тоқсандар
       бағыттарына
       тұрақты
       талдауды
       жүзеге
       асыру.
       Индустрия.
       лық-иннова.
       циялық даму
       үшiн оларды
       тиiмдi
       пайдалану
       жөнiндегi
       ұсыныстар
       әзiрлеу

1.3.2. Жер қойнауын  Қазақстан  ЭМРМ,    2004
       пайдалануға   Республи.  ИСМ      жылғы
       конкурстар    касы Пре.           І тоқсан
       (тендерлер)   зидентінің
       өткiзу        "Жер қой.
       кезiнде өзiне науы және
       өлшемдерiнiң  жер қойна.
       бiрi ретiнде  уын пайда.
       қазақстандық  лану тура.
       кәсiпорын-өн. лы" Жарлы.
       дiрушiлердiң  ғына,
       тауарларын,   "Мұнай
       жұмыстары мен туралы"
       қызметтер     Қазақстан
       көрсетуiн     Республи.
       немесе        касының
       республика    Заңына
       аумағында     өзгерістер
       өндiрiлген,   мен толық.
       жарғылық      тырулар
       капиталының   енгізу
       кем дегенде   туралы"
       50 %-iне      Қазақстан
       қазақстандық  Республи.
       кәсiпорындар  касы Заңы.
       қатысатын     ның жобасы
       бiрлескен кә.
       сiпорындардың
       тауарларын,
       жұмыстары мен
       қызметтер
       көрсетуiн
       қамтитын қа.
       тысушыларды
       бағалаудың
       рейтингтiк
       жүйесiн
       енгізудi
       көздеу

1.3.3. Жоғарғы       Қазақстан  ИСМ,       2004
       қосылған құн  Республи.  ЭБЖМ, СА,  жылдан
       өнiмiмен      касының    даму ин.   бастап
       жаңа өндi.    Үкіметіне  ституттары жыл сайын,
       рiстердi құру ақпарат    (келісім   II, IV
       болашағын                бойынша),  тоқсандар
       айқындау                 "Маркетинг- 
       мақсатында               тік-талдама-
       тау-кен-                 лық зерттеу-
       металлургия              лер орталығы"
       саласында                АҚ (келiсiм
       қаржы ағын.              бойынша)
       дарының
       көлемдерi
       мен бағыт.
       тарына
       тұрақты
       талдауды
       жүзеге
       асыру

1.3.4. Жоғарғы       Қазақстан  ИСМ,       2004
       қосылған құн  Республи.  ЭБЖМ, СА,  жылдан
       өнiмiмен      касының    даму ин.   бастап
       жаңа өндi.    Үкіметіне  ституттары жыл сайын,
       рiстердi құру ақпарат    (келісім   II, IV
       болашағын                бойынша),  тоқсандар
       айқындау                 "Маркетинг-
       мақсатында               тік-талдама- 
       құрылыс                  лық зерттеу-
       саласында                лер орталығы"
       қаржы ағын.              АҚ (келiсiм 
       дарының                  бойынша)
       көлемдерi
       мен бағыт.
       тарына
       тұрақты
       талдауды
       жүзеге
       асыру

1.3.5. Жоғарғы       Қазақстан  АШМ, ИСМ,  2004
       қосылған құн  Республи.  ЭБЖМ, СА,  жылдан
       өнiмiмен      касының    даму ин.   бастап
       жаңа өндi.    Үкіметіне  ституттары жыл сайын,
       рiстердi құру ақпарат    (келісім   II, IV
       болашағын                бойынша),  тоқсандар
       айқындау                 "Маркетинг-
       мақсатында               тік-талдама- 
       агроөнер.                лық зерттеу-
       кәсіп кешенде            лер орталығы"
       қаржы ағын.              АҚ (келiсiм
       дарының                  бойынша)
       көлемдерi
       мен бағыт.
       тарын
       мерзімдік
       талдауды
       жүзеге
       асыру
__________________________________________________________________

1.4. Ғылымды қажет ететін және жоғарғы технологиялық өндірістерді құру саласындағы әлеуетті басымдықтар

1.4.1. Жаңа техноло. Қазақстан  ЭБЖМ,      2004
       гияларды      Республи.  БҒМ, ЭМРМ, жылғы
       дамытуды ын.  касының    ИСМ, ҚарМ  І тоқсан
       таландыратын  Үкіметіне
       арнайы эконо. ұсыныс
       микалық аймақ
       құру қажет.
       тiгi туралы
       ұсыныстар
       әзiрлеу және
       талдау жүргiзу

1.4.2. Ғылыми-тех.   Қазақстан  БҒМ, ИСМ,  2004
       никалық және  Республи.  мүдделі    жылғы
       жоғары ғылыми касының    мемлекет.  ІІ
       -техникалық   Үкіметіне  тік        тоқсан
       әлеуетi бар   ұсыныс     органдар
       өнеркәсiп
       ұйымдары мен
       кәсiпорындары
       желiлерi бар
       қалалардағы
       ғылыми және
       инновациялық
       инфрақұры.
       лымның (тех.
       нопарктер,
       ұлттық ғылыми
       орталықтар,
       ғылыми-тех.
       нологиялық
       аймақтар
       және т.б.)
       қазiргi
       заманғы
       элементтер.
       iнiң қызметiн
       құру және
       қолдау жөнiн.
       дегi ұсыныс.
       тарды дайындау

1.4.3. Ғылыми ойлап  Қазақстан  БҒМ, ИСМ,  IV тоқсан,
       табулар мен   Республи.  "Ұлттық    жыл сайын
       инновациялық  касының    иннова.    
       технология.   Үкіметіне  циялық     
       лардың саны   есеп       қор" АҚ    
       мен сапасын              (келісім   
       нақты бағалау            бойынша),  
       мақсатында               ӘдМ        
       аудит жүргiзу                       
       және тиiстi                         
       деректер                            
       қорын құру                          
 
 
 

                                                                                                                                 1.4.4. Қазақстандық  Қазақстан  Ұлттық     2004
       ғылыми өнер   Республи.  Ғылым      жылғы
       табыстар мен  касының    Акаде.     І
       әлемдiк       Үкіметіне  миясы      тоқсан
       ғылыми әзiр.  ұсыныс     (келісім
       лемелерi бар             бойынша),
       инновациялық             ИСМ, БҒМ,
       әзiрлемелерге Қазақстан  ЭМРМ,      2004
       салыстырмалы  Республи.  "Ұлттық    жылдан
       талдау        касының    иннова.    бастап
       жүргiзудi     Үкіметіне  циялық     жыл сайын,
       ұйымдастыру   ақпарат    қор" АҚ    IV
       және мемле.              (келісім   тоқсан
       кеттiк бас.              бойынша),
       қару, ғылыми             ӘдМ
       кадрларды
       даярлау мен
       жеке сектор
       салаларына
       шетелдiк
       сарапшыларды
       тарта отырып,
       ғылыми және
       инновациялық
       әлеуеттi
       тәуелсiз
       бағалауды
       жүргiзу. Бұл
       жағдайда жеке
       сектордағы
       бағалаудың
       негiзгi
       өлшемдерi
       ғылыми-
       техникалық
       әлеумет
       сапасы;
       қолданылатын
       жабдықтар
       сапасы;
       инфрақұрылым;
       басқару
       (менеджмент)
       сапасы болуы
       тиiс

1.4.5. Қазақстан     Қазақстан  ИСМ, ӘдМ,  2004
       Республика.   Республи.  БҒМ,       жылғы
       сындағы       касының    "Ұлттық    ІІ
       серiктестер.  Үкіметіне  иннова.    тоқсан
       дiң деректер  ақпарат    циялық
       қорын құру               қор" АҚ
       бойынша                  (келісім
       шаралар                  бойынша)
       қабылдау
       және оған
       инвесторлар
       мен жалпы
       жеке
       сектордың қол
       жетушiлiгiн
       қамтамасыз
       ету
__________________________________________________________________

            1.5. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру

1.5.1. Инновациялық  Қазақстан  ИСМ,       2004
       қызмет сала.  Республи.  ЭМРМ, БҒМ, жылғы
       сындағы нор.  касының    ККМ        І
       мативтiк құ.  Үкіметіне             тоқсан
       қықтық актi.  ұсыныс
       лерге талдау
       жасау және
       оларды
       жетiлдiру
       мен иннова.
       циялық қыз.
       меттi ынта.
       ландыру
       жөнiндегi
       ұсыныстарды
       дайындау

1.5.2. Қазақстан     Қазақстан   ЭБЖМ,    2004
       Республика.   Республика. ИСМ,     жылғы
       сының Индус.  сының       БҒМ,     ІІ
       триялық-ин.   Үкіметіне   ҚОҚМ,    тоқсан
       новациялық    ұсыныс      министр.
       даму страте.              ліктер,
       гиясының ба.              агент.
       сымдықтары                тіктер
       мен мiндет.
       терiн ескере
       отырып тиiстi
       өзгерiстер
       мен толықты.
       руларды
       енгiзу үшiн
       инновациялық
       саясат сала.
       сында қолда.
       ныстағы және
       әзiрленетiн
       мемлекеттiк,
       салалық (сек.
       торальдық)
       бағдарлама.
       ларға талдау
       жасау

1.5.3. Индустриялық  Қазақстан  ЭБЖМ, ИСМ, жыл сайын,
       және иннова.  Республи.  мүдделі    IV тоқсан
       циялық саясат касының    министр.
       мәселелерi    Үкіметіне  ліктер
       жөнiндегi     есеп       мен
       халықаралық              агент.
       ұйымдармен               тіктер
       ынтымақтастық
       бойынша iс-
       шаралардың
       жиынтық
       жоспарын
       әзiрлеу

1.5.4. Индустриялық-  Қазақстан  ИСМ        жыл сайын,
       инновациялық   Республи.             IV тоқсан
       даму жөнiндегi касының
       қауымдастық.   Үкіметіне
       тарды, үкiмет. есеп
       тiк емес
       ұйымдарды
       құруға
       жәрдемдесу
__________________________________________________________________

                2. Дамудың мемлекеттік институттары

               2.1. Қазақстанның инвестициялық қоры

2.1.1. Қазақстанның  Нормативтік ҚарМ,       2003  2003 ж. Респуб.
       инвестициялық құқықтық    мүдделі     жылғы -23000  ликалық
       қорын құру    кесімнің    мемлекеттік ІІ            бюджет
                     жобасы      органдар    тоқсан

2.1.2. Қазақстанның  Қазақстан   ҚарМ, ИСМ,  2003
       Инвестициялық Республи.   ЭБЖМ,       жылғы
       қорының 2004- касының     мүдделі     IV
       2005 жылдарға Үкіметіне   мемлекеттік тоқсан
       арналған даму ақпарат     органдар
       жоспарын                  "Қазақстан.
       дайындау                  ның инвес.
                                 тициялық
                                 қоры" АҚ
                                 (келісім
                                 бойынша)

2.1.3. Инвестициялық Нормативтік ИСМ, ЭБЖМ,   2004
       декларацияны, құқықтық    мүдделi мем. жылғы
       оның iшiнде   кесімнің    лекеттік     ІV
       онда ол       жобасы      органдар,   тоқсан
       бойынша қар.              "Қазақстан-
       жыландыру мен             ның инвес-
       қолдау көрсе.             тициялық 
       тiлетiн өлшем             қоры" АҚ 
       тетiгiн қара.             (келiсiм
       стыра отырып,             бойынша) 
       әзiрлеу

2.1.4. Бағыттарын,   Қазақстан   ҚарМ, ИСМ,  2003
       сапалық және  Республи.   ЭБЖМ, "Қа.  жылғы
       сандық лимит. касының     зақстанның  IV
       терiн, басқа. Үкіметіне   инвестиция. тоқсан
       рудың өлшем.  ақпарат     лық қоры"
       дерi мен                  АҚ
       шарттарын                 (келісім
       айқындай                  бойынша)
       отырып, уа.
       қытша бос
       қаржы актив.
       терiн бас.
       қарудың стра.
       тегиясын
       әзiрлеу

2.1.5. Қазақстандық  Қазақстан  ИСМ,        2004
       инвестициялық Республи.  ЭБЖМ, мүд.  жылғы
       қор Қазақстан касының    делі мем.   IV
       Республикасы. Үкіметіне  лекеттік    тоқсан
       ның 2003-2015 ақпарат    органдар,
       жылдарға                 "Қазақ.
       арналған                 станның
       Индустриялық-            инвести.
       инновацияллық            циялық
       даму страте.             қоры" АҚ
       гиясын iске              (келісім
       асыру үшiн қол           бойынша)
       жеткiзуi тиiс
       сандық және
       сапалық көр.
       сеткiштердi
       айқындау
       мақсатында
       Даму жоспарына
       өзгерiстер
       енгiзу

2.1.6. "Инвестиция.  Қазақстан  Ұлттық      2003
       лық қорлар    Республи.  Банк        жылғы
       туралы"       касы       (келісім    IV
       Қазақстан     Заңының    бойынша)    тоқсан
       Республикасы  жобасы
       Заңының
       жобасын
       әзiрлеу
__________________________________________________________________

                  2.2. Қазақстанның Даму Банкі

2.2.1. Қазақстан     Қазақстан  ЭБЖМ       2003   2003 ж.
       Республика.   Республи.             жылғы  -12000
       сының 2003-   касының               IV     2004 ж.
       2015 жылдарға Үкіметі               тоқсан -12264
       арналған      қаулы.                       2005 ж.
       Индустриялық- сының                        -12400**
       инновациялық  жобасы
       даму страте.
       гиясына
       сәйкес
       Қазақстан
       Даму банкi
       Несиелiк
       саясат туралы
       меморандумға
       өзгерiстер
       енгiзу

2.2.2. Қазақстанның  Нормативтік ЭБЖМ,     2003
       Даму банкiнiң құқықтық    "Қазақ.   жылғы
       2004-2005     кесімнің    станның   IV
       жылдарға      жобасы      Даму      тоқсан
       арналған Даму             Банкі"
       жоспарын                  АҚ
       әзiрлеу                   (келісім
                                 бойынша)
__________________________________________________________________

                 2.3. Ұлттық инновациялық қор

2.3.1. Ұлттық инно.  Қазақстан   ЭБЖМ,    2003   2003 ж.  Респуб.
       вациялық қор  Республи.   БҒМ      жылғы  -3000    ликалық
       құру          касы                 ІІ     2004 ж.  бюджет
                     Үкіметі              тоқсан -6500**
                     қаулысы.                    2005 ж.
                     ның жобасы                  -7500**

2.3.2. Ұлттық инно.  Қазақстан   ЭБЖМ,    2003
       вациялық      Республи.   ИСМ,     жылғы
       қордың 2004-  касының     ЭМРМ,    IV
       2005 жылдарға Үкіметіне   ККМ,     тоқсан
       арналған даму ақпарат     АШМ,
       жоспарын                  "Ұлттық
       дайындау                  иннова.
                                 циялық
                                 қор" АҚ
                                 (келісім
                                 бойынша)

2.3.3. Инвестициялық  Қазақстан   ЭБЖМ,     2004
       саясат туралы, Республи.   ИСМ, БҒМ, жылғы
       оның iшiнде    касының     "Ұлттық   ІІІ
       қаржыландыру   Үкіметіне   иннова.   тоқсан
       мен ол         ақпарат     циялық
       бойынша қолдау             қор" АҚ
       көрсетiлетiн               (келісім
       өлшемдердiң                бойынша)
       тетiгiн
       қарастыра
       отырып,
       меморандум
       әзiрлеу

2.3.4. Қордың порт.    Қазақстан  ИСМ,      2003
       фельдiк ин      Республи.  ЭБЖМ,     жылғы
       вестицияла.     касының    БҒМ,      IV
       рын жүзеге      Үкіметіне  "Ұлттық   тоқсан
       асырудың бағыт. ақпарат    иннова.
       тарын, сапа.               циялық
       лық және                   қор" АҚ
       сандық лимит.              (келісім
       терiн, өлшем.              бойынша)
       дерi мен шарт.
       тарын айқындай
       отырып, Қаржы
       активтерiн
       басқару стра.
       тегиясын
       әзiрлеу

2.3.5. Ұлттық иннова.  Қазақстан  ИСМ, ЭБЖМ,    2004
       циялық қор      Республи.  БҒМ, АШМ,     жылғы
       Қазақстан       касының    "Ұлттық        IV
       Республика.     Үкіметіне  иннова.      тоқсан
       сының 2003-     ақпарат    циялық
       2015 жылдарға              қор" АҚ
       арналған ин.               (келісім
       дустриялық-                бойынша)
       инновациялық               
       даму страте.
       гиясын іске
       асыру үшiн қол
       жеткiзуi тиiс
       сандық және
       сапалық көр.
       сеткiштердi
       айқындау
       мақсатымен
       Даму жоспарына
       өзгерiстер
       енгiзу
__________________________________________________________________

          2.4. Экспорттық несиелерді және инвестицияларды
    сақтандыру жөніндегі Мемлекеттік Сақтандыру Корпорациясы

2.4.1. Экспорттық     Нормативтік ИСМ,      2003   2003 ж. Респуб.
       несиелердi     құқықтық    Ұлттық    жылғы  -7700   ликалық
       және инвес.    кесімнің    Банк      ІІ             бюджет
       тицияларды     жобасы      (келісім  тоқсан
       сақтандыру                 бойынша),
       жөнiндегi                  ЭБЖМ
       Мемлекеттiк
       Сақтандыру
       Корпорациясын
       құру

2.4.2. Экспорттық     Қазақстан   ИСМ,      2003
       несиелердi     Республи.   Ұлттық    жылғы
       және инвес.    касының     Банк      IV тоқсан
       тицияларды     Үкіметіне   (келісім
       сақтандыру     ақпарат     бойынша),
       жөнiндегi                  ЭБЖМ,
       Мемлекеттiк                "Экспорт.
       Сақтандыру                 тық не.
       Корпорация.                сиелерді
       сының Даму                 және ин.
       жоспарын                   вестиция.
       әзiрлеу                    ларды
                                  сақтандыру
                                  жөніндегі
                                  Мемлекет.
                                  тік Сақ.
                                  тандыру
                                  Корпора.
                                  циясы" АҚ
                                  (келісім
                                  бойынша)

2.4.3. Қордың порт.   Қазақстан   ИСМ,        2003
       фельдiк ин.    Республи.   Ұлттық      жылғы
       вестицияларын  касының     Банк        IV
       жүзеге асыру.  Үкіметіне   (келісім    тоқсан
       дың бағытта.   ақпарат     бойынша),
       рын, сапалық               ЭБЖМ,
       және сандық                "Экспорт.
       лимиттерiн,                тық несие.
       өлшемдерi                  лерді және
       мен шарттарын              инвести.
       айқындай                   цияларды
       отырып, Қаржы              сақтандыру
       активтерiн                 жөніндегі
       басқару стра.              Мемлекет.
       тегиясын                   тік Сақ.
       әзiрлеу                    тандыру
                                  Корпора.
                                  циясы" АҚ
                                  (келісім
                                  бойынша)

2.4.4. Қаржыландыру   Нормативтік ИСМ,        2003
       тетiгiн және   құқықтық    "Экспорт.   жылғы
       қолдау көрсету кесімнің    тық несие.  IV
       өлшемiн әзiр.  жобасы      лерді және  тоқсан
       леу                        инвести.
                                  цияларды
                                  сақтандыру
                                  жөніндегі
                                  Мемлекеттік
                                  Сақтандыру
                                  Корпора.
                                  циясы" АҚ
                                  (келісім
                                  бойынша)

2.4.5. Экспорттық    Нормативтік  ИСМ,         2004
       несиелердi    құқықтық     "Экспорт.    жылғы
       және инвес.   кесімнің     тық несие.   IV
       тицияларды    жобасы       лерді және   тоқсан
       сақтандыру                 инвести.
       жөнiндегi                  цияларды
       Мемлекеттiк                сақтандыру
       Сақтандыру                 жөніндегі
       Корпорациясы               Мемлекеттік
       Қазақстан                  Сақтандыру
       Республика.                Корпорация.
       сының 2003-                сы" АҚ
       2015 жылдар.               (келісім
       ға арналған                бойынша)
       Индустриялық-
       инновациялық
       даму стра.
       тегиясын іске
       асыру үшiн қол
       жеткiзуi тиiс
       сандық және
       сапалық көр.
       сеткiштердi
       айқындау
__________________________________________________________________

                       3. Сауда саясаты

                3.1. Сауда тәртібін ырықтандыру

3.1.1. Сауда өкiлдiк. Нормативтік ИСМ, об.   жыл    ИСМ:    Респуб.
       терiнiң сая.   құқықтық    лыстар,    сайын, 2004 ж. ликалық
       сында көрме.   кесімдердің Астана     І      -40     бюджет
       лердi (бейне,  жобалары    және       тоқсан
       каталогтық                 Алматы қа.
       және басқала.              лаларының
       ры) мен ком.               әкімдері
       мерциялық
       тұсаукесерлердi
       жыл сайын
       өткiзудi
       қамтамасыз ету

3.1.2. Индустриялық-  Қазақстан   ИСМ,      жыл    ИСМ:    Респуб.
       инновациялық   Республи.   ЭБЖМ,     сайын, 2004 ж. ликалық
       саясаттың      касының     КБА       І      - 12,8  бюджет
       негiзгi бағыт. Үкіметіне             тоқсан
       тарын ескере   ақпарат
       отырып, елдiң
       кедендiк-
       тарифтiк
       режимiн одан
       әрi ырықтандыру
       жөнiнде ұсыныс.
       тар дайындаумен
       кедендiк-тариф.
       тiк саясатты
       iске асыру

3.1.3. Халықаралық    Қазақстан  ИСМ, СІМ,  2004
       сауда кезiн.   Республи.  ЭБЖМ,      жылғы
       дегi (экспорт, касының    Жұмыс      ІІІ
       импорт) бар    Үкіметіне  берушілер  тоқсан
       кедергiлердi   ұсыныс     қауымдас.
       табу және                 тығы
       оларды жою                (келісім
       мен басқа                 бойынша)
       рыноктарға
       отандық тауар.
       лардың және
       капиталдың қол
       жетiмдiлiгiн
       арттыру жөнiн.
       дегi шараларды
       әзiрлеу

3.1.4. <*>

3.1.5. Әлемдiк        Қазақстан  ЭБЖМ, ИСМ, жыл
       жетекші        Республи.  СІМ, ҚарМ, сайын,
       рейтингтік     касының    Ұлттық     IV
       агенттіктер    Үкіметіне  Банк       тоқсан
       мен ұйымдарда  ақпарат    (келісім
       Қазақстан                 бойынша)
       Республика.
       сының
       позициясын
       жақсарту
       бойынша
       жұмыстар
       жүргiзу
__________________________________________________________________

                        3.2. ДСҰ-на кіру

3.2.1. Индустриялық-  Қазақстан    ИСМ      жыл    2004 ж. Респуб.
       инновациялық   Республи.             сайын, -116,9; ликалық
       саясаттың      касының               І      2005 ж. бюджет
       негiзгi        Үкіметіне             тоқсан 80,5**
       бағыттарын     ақпарат
       ескере отырып,
       Дүниежүзiлiк
       Сауда Ұйымына
       кiру жөнiн.
       дегi келiс.
       сөздердi
       жандандыру

3.2.2. ДСҰ-ға кiру    Қазақстан  ИСМ, об.   2003
       үшiн елдiң     Республи.  лыстар,    жылғы
       экономика      касының    Астана     IV
       салаларын      Үкіметіне  және       тоқсан.
       дайындау,      ақпарат    Алматы қа. нан
       оның iшiнде               лаларының  бастап,
       ДСҰ-ның                   әкімдері   тоқсан
       негізгi                              сайын
       ережелерi мен
       қағидаттарын
       және ДСҰ-ға
       кiру шеңбе.
       рiнде қабыл.
       данатын мiн.
       деттемелердiң
       пакетiн тал.
       қылау мақса.
       тында отандық
       тауарлар
       өндiрушiлер
       мен қызмет
       көрсетулер
       өкiлдерiнiң
       қатысуымен
       өңiрлiк
       конференция,
       оқытулар
       өткiзу
       бойынша iс-
       шаралар
       жүргiзу. Бұл
       жұмыстарды
       экономиканың
       әр секторы
       бойынша
       жүзеге асыру
__________________________________________________________________

                   4. Инвестициялық саясат

         4.1. Жеке инвесторлар үшін жағдайлар жасау

4.1.1. Қазақстан      Қазақстан   ИСМ,        2004
       Республика.    Республи.   ЭБЖМ, БҒМ,  жылғы
       сында венчур.  касының     "Ұлттық     І
       лық қаржылан.  Үкіметіне   инновация.  тоқсан
       дыру жүйесiн   ұсыныс      лық қор" АҚ
       құру және                  (келісім
       дамыту жөнiнде             бойынша)
       ұсыныстар
       дайындау

4.1.2. Қазақстан      Нормативтік ИСМ, ЭБЖМ  2004   ИСМ:    Респуб.
       Республика.    құқықтық               жылғы  2004 ж. ликалық
       сының 2003-    кесімнің               IV     - 7**   бюджет
       2015 жылдарға  жобасы                 тоқсан
       арналған
       Индустриялық-
       инновациялық
       даму страте.
       гиясының
       мақсаттары
       мен мiндет.
       терiне сәйкес
       жеке инвести.
       цияларды мем.
       лекеттiк қол.
       дау шаралары
       шеңберiнде
       инвестициялық
       жеңiлдiктердi
       беру үшiн
       қызметтiң
       басымды түр.
       лерiнiң тiз.
       бесiн айқын.
       даудың кешендi
       әдiснамасын
       әзiрлеу

4.1.3. Бағалы қағаз.   Қазақстан Ұлттық Банк 2003
       дардың бастапқы Республи. (келісім    жылғы
       және қайталама  касының   бойынша),   IV
       рыногының       Үкіметіне ЭБЖМ        тоқсан
       дамуын ынта.    ақпарат
       ландыру жөнiн.
       дегi шаралар
       кешенiн әзiрлеу
__________________________________________________________________

                4.2. Мемлекеттік инвестициялар

4.2.1. Ұлттық компа-   Қазақстан  ЭМРМ, ЭБЖМ, жыл
       ниялардың жар-  Республи.  ИСМ, ККМ,   сайын,
       лықтарында көз- касының    МАСМ, АБА    IV
       делген қызмет   Үкіметі    ҚарМ, АШМ,  тоқсан
       түрлерiнiң      қаулыла.   ТМРА,
       шеңберiнде      рының      Ұлттық Банк
       инновациялық    жобалары   (келісім
       қызмет мәселе-             бойынша)
       лерiне айрықша             
       назар аудара               
       отырып, олар-              
       ды дамытудың               
       орта мерзiмдi               
       жоспарларын
       әзiрлеу

4.2.2. Өңiрлiк инвес. Нормативтік Облыстар,   2004
       тициялық және  құқықтық    Астана      жылғы
       индустриялық-  кесімдердің және        ІІ
       инновациялық   жобалары    Алматы қа.  тоқсан
       бағдарламалар.             лаларының
       ды әзiрлеу                 әкімдері
__________________________________________________________________

          5. Өндіріс факторларының бәсеке қабілетін көтеру
                          жөніндегі шаралар

                              5.1. Еңбек

                       5.1.1. Еңбек ресурстары

5.1.1.1. 2015 жылға   Қазақстан  ЕХӘҚМ, ИСМ,  2004
         дейiнгi      Республи.  ЭМРМ, БҒМ,   жылдан
         кезеңге      касының    ККМ, АШМ,    бастап
         арналған     Үкіметіне  облыстар,    жыл
         өнеркәсiп    ақпарат    Астана       сайын,
         кәсiпорын.              және         І
         дары                    Алматы қа.   тоқсан
         үшiн талап              лаларының
         етiлетiн                әкімдері
         мамандықтар
         бөлігінде
         жұмыс күшiнiң
         сұранысы мен
         ұсынысына
         талдау
         жүргізу,
         болжау және
         мониторинг

5.1.1.2. Қазақстан Рес. Қазақстан   ЕХӘҚМ     2005
         публикасының   Республи.             жылғы
         2003-2015      касының               IV
         жылдарға       Үкіметіне             тоқсан
         арналған Ин.   ұсыныс
         дустриялық-
         инновациялық
         даму страте.
         гиясын iске
         асыру мақса.
         тында шетел.
         дiк маман.
         дарды тарту
         саласында
         мемлекеттiк
         саясатты
         жетiлдiру
         жөнiндегi
         ұсыныстарды
         дайындау
__________________________________________________________________

           5.1.2. Білім беруді дамыту мен кадрлар даярлау

5.1.2.1. Жоғары техно. Қазақстан  Салалық   2004
         логиялық өн.  Республи.  министр.  жылғы
         дiрiс үшiн    касының    ліктер.   IV
         мамандарды    Үкіметі    мен бір.  тоқсан
         даярлаудың    қаулысы.   лесе
         және қайта    ның        отырып
         даярлаудың    жобасы     БҒМ
         2005-2007
         жылдарға
         арналған
         бағдарлама.
         сын әзiрлеу

5.1.2.2. Халықаралық   Нормативтік БҒМ, ИСМ  2004
         талаптарға    құқықтық              жылғы
         жауап беретiн кесімнің              IV
         бiлiм берудiң жобасы                тоқсан
         мемлекеттiк
         стандарттарын
         әзiрлеу

5.1.2.3. Жоғарғы оқу   Қазақстан   БҒМ,      2004
         орындары оқы. Республи.   ЭБЖМ      жылғы
         тушыларының   касының               ІІ
         жалақысын     Үкіметіне             тоқсан
         apттыру жө.   ұсыныс
         ніндегі ұсы.
         ныстарды
         дайындау

5.1.2.4. Елдiң оқу      Қазақстан  БҒМ,      2004
         орындарына     Республи.  ЭБЖМ      жылдан
         жоғары бiлiктi касының              бастап
         оқытушыларды   Үкіметіне            жыл
         тарту жөнiнде  ақпарат              сайын,
         жұмыс жүргiзу                       ІІІ
                                             тоқсан

5.1.2.5. Техникалық    Нормативтік БҒМ, ЕХӘҚМ,  2004
         және қызмет   құқықтық    ИСМ, ЭМРМ,   жылғы
         көрсету ең-   кесімнің    басқа        ІV
         бегi маман-   жобасы      мүдделі     тоқсан
         дарының кәсi-             министр.
         би даярлығын              ліктер,
         бағалау,                  облыстардың,
         оларды даярлау            Астана және
         және оларға               Алматы қала-
         бiлiктiлiк                ларының әкiм-
         беру орталық-             дерi  
         тарын құру

5.1.2.6. Ұлттық ком.   Қазақстан  БҒМ, ЭМРМ, 2004
         паниялар мен  Республи.  ИСМ, ККМ,  жылғы
         шетелдiк      касының    АШМ        І
         фирмаларда    Үкіметіне             тоқсан
         оқу бiтiру.   ұсыныс
         шiлердiң
         диплом алды
         тағылымдамасы
         жөнiндегi
         ұсыныстар
         мен шараларды
         дайындау

5.1.2.7. Қазақстан     Қазақстан  БҒМ, ЭБЖМ, 2003
         Республика.   Республи.  ИСМ, ҚарМ, жылғы
         сының 2003-   касының    Ұлттық     IV
         2015 жылдарға Үкіметіне  Банк       тоқсан
         арналған Ин.  ұсыныс     (келісім
         дустриялық-              бойынша)
         инновациялық
         даму страте.
         гиясын жүзеге
         асыруды қам.
         тамасыз ететiн
         арнайы қаржы
         институттары
         үшiн кадрларды
         дайындау
         жөнiндегi
         ұсыныстарды
         дайындау

5.1.2.8. Бiлiм беру     Қазақстан БҒМ, ЭБЖМ, 2004
         жүйесiн оның   Республи. ИСМ        жылғы
         инновациялық   касының              IV
         бағыттылығын   Үкіметі              тоқсан
         көздей отырып, қаулысы.
         жетiлдiру      ның
         бағдарламасын  жобасы
         әзiрлеу

5.1.2.9. Техникалық     Нормативтік БҒМ, ИСМ, жыл
         мамандықтарға  құқықтық    ЭМРМ,     сайын,
         оқу гранттары  кесімнің    ЭБЖМ,     ІІ
         мен несиелер.  жобасы      ККМ       тоқсан
         iнiң үлесiн
         жыл сайын
         көбейтудi
         қамтамасыз
         ету

5.1.2.10. Жоғары оқу    Қазақстан   БҒМ
          орындарын     Республи.
          материалдық-  касының
          техникалық    Үкіметіне
          қамтамасыз    ұсыныс
          етуге талап.
          тарды арттыру
          жөнiнде
          ұсыныстар
          дайындау 

5.1.2.11. Инновациялық  Қазақстан  БҒМ,    2004
          қызметтiң     Республи.  ККМ     жылғы
          нәтижелерiн   касының            ІІ
          коммерция.    Үкіметіне          тоқсан
          ландыру       ұсыныс
          мәселелерi
          жөнiндегi
          жеке оқу
          курсын енгізу
          және жеке
          секторда
          инновациялық
          процестi
          басқару
          жөнiндегi
          ұсыныстарды
          әзiрлеу және
          енгiзу

5.1.2.12. Қазақстан     Қазақстан  МҚА      Қаңтар,
          Республика.   Республи.  (келісім шілде
          сының 2003-   касының    бойынша) жыл
          2015 жылдарға Үкіметіне           сайын
          арналған ин.  ақпарат
          дустриялық-
          инновациялық
          даму мәселе.
          лерi жөнiн.
          дегi мемле.
          кеттiк қыз.
          метшiлердiң,
          жекелеген
          мемлекеттiк
          органдардың
          бiлiктiлiгiн
          арттырудың
          тұрақты жұмыс
          iстейтiн
          курстарын
          ұйымдастыру
          жөнiнде
          шаралар
          қабылдау
__________________________________________________________________

                5.1.3. Денсаулық сақтауды дамыту

5.1.3.1. Отандық ғылыми Қазақстан  ДМ, БҒМ  2004
         әзiрлемелер    Республи.           жылғы
         негiзiнде      касының             І
         дәрiлiк        Үкіметіне           тоқсан
         заттарды       ұсыныс
         өндiрудi
         дамыту
         басымдығын
         қамтамасыз ету 
         жөнiнде
         ұсыныстар
         дайындау

5.1.3.2. Денсаулық      Қазақстан  ДМ, БҒМ  2004
         сақтау         Республи.           жылғы
         саласындағы    касының             ІІ
         ғылыми         Үкіметіне           тоқсан
         әлеуеттi       ұсыныс
         бағалауды
         жүргiзу

5.1.3.3. Денсаулық      Қазақстан  ДМ, БҒМ  2005
         сақтау         Республи.           жылғы
         саласындағы    касының             ІІІ
         2006-2008      Үкіметі             тоқсан
         жылдарға       қаулысының
         арналған       жобасы
         ғылыми
         зерттеулер
         бағдарламасын
         әзiрлеу
__________________________________________________________________

                       5.2. Капитал

               5.2.1. Қаржы рыногының дамуы

5.2.1.1. 2005 жылға     Қазақстан  Ұлттық    жыл
         жылдық 3-5%-ке Республи.  Банк      сайын,
         дейiн          касының    (келісім  IV
         инфляцияның    Үкіметіне  бойынша), тоқсан
         орташа жылдық  ақпарат    ЭБЖМ
         деңгейiн
         төмендету
         жөнiндегi
         шараларды
         әзiрлеу

5.2.1.2. Екiншi дең-    Қазақстан  Ұлттық    жыл
         гейлi банк-    Республи.  Банк      сайын,
         терде кредит   касының    (келісім  І
         беру ставкасын Үкіметіне  бойынша),  тоқсан
         төмендету      ақпарат    ҚҚА (келi- 
         үшiн жағдай-              сiм бойынша)
         лар жасауға
         жәрдемдесу

5.2.1.3. Ақша-несие     Қазақстан  Ұлттық    2005
         саясатын       Республи.  Банк      жылдан
         инфляциялық    касының    (келісім  бастап
         таргеттеуге    Үкіметіне  бойынша)  жыл
         көшуге         ақпарат              сайын,
         дайындықты                          IV
         жүзеге асыру                        тоқсан

5.2.1.4. Микропроцес.   Қазақстан  Ұлттық    2005
         сорлық кар.    Республи.  Банк      жылғы
         точкалар       касының    (келісім  ІІ
         негiзiнде      Үкіметіне  бойынша)  тоқсан
         төлем карточ.  ақпарат
         каларының
         Ұлттық
         банкаралық
         жүйесiн
         енгiзу

5.2.1.5. Валюталық      Норматив.  Ұлттық    2003-
         режимдi одан   тік құ.    Банк      2005
         әрi ырықтан.   қықтық     (келісім  жылдар
         дыру бойынша   кесімдер.  бойынша)
         шаралар        дің жо.
         әзiрлеу        балары

                        Қазақстан            жыл
                        Республи.            сайын,
                        касының              IV
                        Үкіметіне            тоқсан
                        ақпарат

5.2.1.6. Нақты сектор   Қазақстан  Ұлттық    жыл
         кәсiпорындар.  Республи.  Банк      сайын,
         ының экономи.  касының    (келісім  І, ІІІ
         калық конъюн.  Үкіметіне  бойынша), тоқсан.
         ктурасының     ақпарат    ЭМРМ,     дар
         және қаржылық             ИСМ, ККМ
         жай-күйiнiң
         мониторингiн
         жүргiзу

5.2.1.7. Қазiргi        Қазақстан  ҚҚА       жыл
         заманғы ұлттық Республи.  (келісім  сайын,
         сақтандыру     касының    бойынша),  І
         индустриясының Үкіметіне  Ұлттық   тоқсан
         қалыптасуына   ақпарат    банк
         жәрдемдесу                (келiсiм
                                   бойынша) 

5.2.1.8. Сақтандыру     Норматив.  ҚҚА       жыл
         рыногының      тік құқық. (келісім  сайын,
         инфрақұрылымын тық кесім. бойынша),   І
         дамыту және    дердің     Ұлттық    тоқсан
         оның кәсiптiк  жобалары   банк
         қатысушылар.              (келiсiм
         ының қызметiн             бойынша) 
         жандандыру

5.2.1.9. Қазақстандық   Қазақстан  ҚарМ,     2004
         эмитенттердiң  Республи.  Ұлттық    жылғы
         құнды қағаз.   касының    Банк      І
         дарының инвес. Үкіметіне  (келісім  тоқсан
         тициялық тар.  ақпарат    бойынша)
         тымдылықтарын
         жоғарылату
         жөнiндегi
         шараларды
         әзiрлеу

5.2.1.10. Акцияларының  Қазақстан  ҚарМ,     2005
          бақылау       Республи.  орталық   жылғы
          пакеттерi     касының    және      І
          мемлекетке    Үкіметіне  жергі.    тоқсан
          және мемле.   ақпарат    лікті
          кеттiк кәсi.             атқарушы
          порындарға               органдар
          тиесiлi кәсi.
          порындардың,
          оның iшiнде
          акционерлiк
          қоғамдардың
          қаржылық
          есеп берудiң
          халықаралық
          стандартта.
          рына
          көшуiн
          қамтамасыз
          ету
__________________________________________________________________

                    5.2.2. Фискалдық саясат

5.2.2.1. Арнаулы эко.   Қазақстан  ЭБЖМ,     2003
         номикалық      Республи.  ҚарМ,     жылғы
         аймақтар ау.   касы       ЭМРМ,     ІІІ
         мақтарында     Заңының    БҒМ, ИСМ  тоқсан
         қызметiн       жобасы
         жүзеге
         асыратын
         ұйымдарды
         салықтық
         ынталандыру

5.2.2.2. Салық          Қазақстан  ЭБЖМ,     2003
         кодексінің     Республи.  ИСМ,      жылғы
         амортизациялық касы       ҚарМ      IV
         саясатты       Заңының              тоқсан
         жетілдіру      жобасы
         бөлiгіне
         өзгерістер
         мен ұсыныстар
         енгізу бойынша
         Қазақстан
         Республикасы
         Заңының
         жобасын
         әзірлеу

5.2.2.3. Ғылыми және    Қазақстан  ЭБЖМ,     2004
         инновациялық   Республи.  ИСМ, БҒМ  жылғы
         зерттеулер мен касы                 ІІ
         жұмыстарды     Заңының              тоқсан
         ынталандыру,   жобасы
         сондай-ақ
         ғылыми
         жетiстiктер
         мен инновация.
         лық әзiрлеме.
         лердi ынталан.
         дыру мәселе.
         лерi бойынша
         салық заңнама.
         сына өзгерiс.
         тер енгiзу
         жөнiнде
         ұсыныстар
         дайындау

5.2.2.4. Салық          Қазақстан  ЭБЖМ,     2003
         кодексiне      Республи.  ҚарМ,     жылғы
         мұнай опера.   касы       ЭМРМ, ИСМ IV
         цияларының     Заңының              тоқсан
         салық салымын  жобасы
         жетiлдiрудi
         көздейтiн
         өзгерiстер
         мен толықты.
         рулар енгiзу
         бойынша Қазақ.
         стан Республи.
         касы Заңының
         жобасын
         әзiрлеу

5.2.2.5. Қолданыстағы   Қазақстан  ЭБЖМ,     2004
         заңнаманың     Республи.  ҚарМ, ИСМ жылғы
         шикiзаттық     касы                 ІІ
         емес секторға  Заңының              тоқсан
         инвестиция.    жобасы
         ларды ынталан.
         дыру бөлiгiне
         өзгерiстер мен
         толықтырулар
         енгiзу бойынша
         Қазақстан
         Республикасы
         Заңының жобасын
         әзiрлеу

5.2.2.6. Лизингтiк      Қазақстан  ЭБЖМ,     2004
         операцияларды  Республи.  ИСМ,      жылғы
         дамыту және    касының    АШМ, ККМ  І
         ынталандыру    Үкіметіне            тоқсан
         жөнiндегi нор. ұсыныс
         мативтiк
         құқықтық
         актiлердi одан
         әрi жетiлдiру
         бойынша
         ұсынысты
         дайындау
__________________________________________________________________

                       5.3. Технологиялар

                     5.3.1. Ғылымды дамыту

5.3.1.1. Ғылыми зерт.   Қазақстан  БҒМ,      2004
         теулер жүргiзу Республи.  ЭМРМ,     жылғы
         үшiн ғылыми    касының    ИСМ,      І
         кадрларды      Үкіметіне  АШМ, ДМ   тоқсан
         даярлау мен    ұсыныс
         қайта даярлау
         және материал.
         дық-техникалық
         базаны жаңарту
         жөнiнде
         ұсыныстар
         дайындау

5.3.1.2. Қазақстандық   Қазақстан  БҒМ,      2004
         ғылымды        Республи.  ИСМ,      жылғы
         халықаралық    касының    ЭМРМ,     IV
         ғылыми-техни.  Үкіметіне  ЭБЖМ,     тоқсан
         калық саламен  ұсыныс     АШМ, ДМ
         ықпалдастыруды
         қамтамасыз ету
         жөнiнде ұсы.
         ныстар әзiрлеу
         және басқа да
         елдерден қа.
         зiргi заманғы
         ғылыми әзiр.
         ленiмдердi
         тарту үшiн
         қолайлы жағдай
         жасау

5.3.1.3. Қазақстан Рес. "Респуб.   ЭБЖМ,     жыл
         публикасының   ликалық    БҒМ,      сайын,
         2003-2015      бюджет     ИСМ,      ІІІ
         жылдарға       туралы"    ЭМРМ,     тоқсан
         арналған       Қазақстан  АШМ
         индустриялдық  Республи.
         -инновациялық  касы
         даму страте.   Заңының
         гиясын iске    жобасы
         асыру мақса.
         тында ғылымды
         қаржыландыруды
         ұлғайтуды
         көздеу

5.2.1.4. Қазақстандық   Қазақстан  БҒМ, АШМ  2004
         ғалымдардың    Республи.            жылғы
         элитасын құру  касының              ІІ
         жөнiнде iс-    Үкіметіне            тоқсан
         шаралар        ұсыныс
         қолдану (шет
         елде оқу және
         тағылымдамадан
         өту есебiнен)

5.3.1.5. Республика     Қазақстан  БҒМ,      2004
         үшiн техника.  Республи.  ЭБЖМ, ИСМ жылғы
         лық бағыттар.  касының              ІІІ
         дағы басымдық. Үкіметіне            тоқсан
         тарға арналған ұсыныс
         әлемдiк дең.
         гейде маман.
         дандырылған
         бiлiм беру
         мен ғылым
         орталықтарын
         (ғылыми-зерт.
         теу институт.
         тарын, уни.
         верситеттердi)
         ұйымдастыру
         жөнiнде
         ұсыныстар
         дайындау
__________________________________________________________________

         5.3.2. Ғылыми-техникалық және инновациялық саясат

5.3.2.1. Ғылыми зерт.   Норматив.  БҒМ,      2004
         теулердi       тік құ.    ИСМ,      жылғы
         ендiру кезiн.  қықтық     ЭМРМ, ӘдМ І
         де, сондай-ақ  кесімнің             тоқсан
         заңды тұлға.   жобасы
         лардың жарғы.
         лық капиталына 
         интеллектуал.
         дық меншiктi
         енгiзу кезiн.
         де, оның iшiн.
         де венчурлық
         өндiрiстердi
         ұйымдастыру
         кезiнде интел.
         лектуалдық
         меншiктi ба.
         ғалау әдiс.
         терiн әзiрлеу

5.3.2.2. Конкурстар     Қазақстан  БҒМ,      жыл
         өткiзу, грант. Республи.  ИСМ,      сайын,
         тар ұсыну      касының    ЭБЖМ      IV
         негiзiнде      Үкіметіне            тоқсан
         ғылымды қаржы. ақпарат
         ландыру тетi.
         гін жетiлдiру
         және халық.
         аралық тәуел.
         сiз сарапшы.
         ларды тарта
         отырып, тәуел.
         сiз сараптама.
         ны жүзеге
         асыру

5.2.2.3. "Инновациялық  Қазақстан  ИСМ,      2005
         қызмет туралы" Республи.  БҒМ,ЭБЖМ, жылғы
         Қазақстан      касы       "Ұлттық   ІІ
         Республикасы   Заңының    иннова.   тоқсан
         Заңының        жобасы     циялық
         жаңа редак-               қор" АҚ
         циясының жоба-            (келісім
         сын әзiрлеу               бойынша)
 

          5.3.2.4. Инновациялық   Қазақстан  ИСМ,      жыл    ЭМРМ:   Респуб.
         инфрақұрылымды Республи.  ЭБЖМ,     сайын  2003 ж. ликалық
         қалыптастыру   касының    БҒМ,      IV     - 90;   бюджет
         (техносаябақ.  Үкіметіне  ЭМРМ,     тоқсан ИСМ:
         тар, техноло.  ақпарат    АШМ,             2004 ж.
         гиялық бизнес-            АБА,             -1200;
         инкубаторлар,             "Ұлттық          2005 ж.
         өңiрлiк                   иннова.          -2500**
         инновациялық              циялық           
         қорлар)                   қор" АҚ          
                                   (келісім         
                                    бойынша)        
 

                                                     5.3.2.5. Шағын бизнесте Қазақстан  ИСМ,      2003
         ғылымды қажет  Республи.  БҒМ,      жылғы
         ететiн және    касының    ҚарМ,     IV
         жоғарғы техно. Үкіметіне  ЭБЖМ,     тоқсан
         логиялық өндi. ұсыныс     "Ұлттық
         рiстердi қар.             иннова.
         жыландырудың              циялық
         тиiмдi тетiгiн            қор" АҚ
         әзiрлеу                   (келісім
                                   бойынша)

5.3.2.6. Pecуpc үнем.   Қазақстан  ИСМ,      2004
         деушi техноло. Республи.  ЭМРМ,     жылғы
         гияларды енгi. касының    БҒМ,      І
         зудi ынталан.  Үкіметіне  АШМ,      тоқсан
         дыру жөнiндегi ұсыныс     ЭБЖМ,
         шараларды                 ҚОҚМ,
         әзiрлеу                   "Ұлттық
                                   иннова.
                                   циялық
                                   қор" АҚ
                                   (келісім
                                   бойынша)

5.3.2.7. Даму институт. Қазақстан  ИСМ,      жыл            
         тары қызметi.  Республи.  БҒМ,      сайын,         
         нiң бағытта.   касының    ЭМРМ,     І              
         рына сәйкес    Үкіметі    ККМ, АШМ  тоқсан 
         қолданбалы     қаулыла.                    
         ғылыми зерт.   рының                       
         теудiң басым   жобалары                    
         бағыттары                                  
         бойынша мақ.   Қазақстан                   
         сатты ғылыми   Республи.                   
         -техникалық    касының                     
         бағдарламаны   Үкіметіне                   
         қалыптастыру   ақпарат                     
         және iске                                  
         асыру (жаңа                                
         материалдар,                               
         химиялық және                              
         мұнай химиялық                             
         технологиялар,                             
         биотехноло.                                
         гиялар, ядро.                              
         лық техноло.                               
         гиялар, ақпа.                              
         раттық техно.                              
         логиялар, ға.                              
         рыштық техно.                              
         логиялар)                                  
 

                                                     5.3.2.8. Қол жеткiзiлуi Қазақстан  ИСМ,      2004
         Қазақстан Рес. Республи.  ЭБЖМ,     жылғы
         публикасының   касының    БҒМ, АШМ  ІІІ
         2003-2015      Үкіметіне            тоқсан
         жылдарға       ұсыныс
         арналған
         Индустриялық
         -инновациялық
         даму статегия.
         сы шеңберiнде
         қажет қазақ.
         стандық инно.
         вациялық жүй.
         енiң (әлемдiк
         тәжiрибенi
         талдау
         негiзiнде)
         мақсатты инди.
         каторларын
         әзiрлеу

5.3.2.9. Инновациялық   Қазақстан  ИСМ,      2004
         қызметтi жү.   Республи.  ЭБЖМ,     жылғы
         зеге асыруға   касының    БҒМ,      І
         кедергi кел.   Үкіметіне  мүдделі   тоқсан
         тiретiн бар,   ұсыныс     министр.
         оның iшiнде               ліктер
         бюрократтық               мен
         кедергiлердi              агент.
         табу бойынша              тіктер
         талдау жүргiзу
         және оларды
         жою жөнiндегi
         шараларды
         әзiрлеу

5.3.2.10. Инновациялық  Норматив.  ӘдМ, ИСМ  2004
          (венчурлық)   тік құ.              жылғы
          өндiрiстi     қықтық               І
          құру кезiнде  кесімнің             тоқсан
          техника мен   жобасы
          технология.
          лардың па.
          тенттiк та.
          залығына
          caраптама
          жүргiзудiң
          eрежесiн
          әзiрлеу

5.3.2.11. Шетелдiк және Норматив.  ӘдМ,      2004
          халықаралық   тік        СІМ,      жылғы
          ұйымдардың    құқықтық   БҒМ, ИСМ  ІІ
          қаражатын     кесімнің             тоқсан
          (гранттарын)  жобасы
          пайдалана
          отырып, жү.
          зеге асыры.
          латын ғылыми
          -техникалық
          жобалардың
          патенттiк-
          құқықтық
          сараптамасы.
          ның eрежесiн
          әзiрлеу

5.3.2.12 Қазақстаның  Қазақстан  ИСМ,         2005   2005ж.  Респу.
          өңiрлерiнде  Республи.  "Инжиниринг  жылғы  - 600** блика.
          үш технопарк  касының   және         IV             лық
          құруды және  Үкiметiне  технология.  тоқсан         бюджет
          дамытуды     ақпарат    лар
          қамтамасыз              трансфертi
          ету                     орталығы"
                                  АҚ
                                  (келiсiм
                                  бойынша)

5.3.2 13  Индустриялы  Қазақстан  ЭМРМ         2004
          ұлттық       Республи.               жылғы
          мұнай-химия  касының                 IV
          технопаркте. Үкіметіне               тоқсан
          рін құру     ақпарат
          жөнiнде
          ұсыныстар
          әзiрлеу
 

          5.3.2.14  Қазақстан    Қазақстан  ИСМ,         2005
          Республика.  Республи.  "Ұлттық      жылғы
          сының        касының    инновация.   IV
          барлық       Үкіметіне  лық қор"     тоқсан
          өңiрлерінде  ақпарат    АҚ
          венчурлық               (келісім
          қорлар құру             бойынша)
          мен
          дамытуды
          қамтамасыз
          ету

5.3.2.15  Ғылыми-      Қазақстан  БҒМ, ИСМ,    Жыл
          технология-  Республи.  ЭБЖМ         сайын
          лық және     касының                 IV
          инновациялық Үкiметiне               тоқсан
          жобалардың   ақпарат
          тәуелсiз
          сараптама.
          сын, оның
          iшiнде
          тәуелсіз
          халықаралық
          сарапшыларды
          тарта
          отырып,
          жүргiзудiң
          тетiгiн
          жетілдiру
          жөнiнде
          ұсыныстар
          әзiрлеу      
__________________________________________________________________

       5.3.3. Стандарттау мен сертификаттау саласындағы саясат

5.3.3.1. Экономика      Норматив.  ИСМ,      2004
         салаларының    тік құ.    мүдделі   жылғы
         сапаның        қықтық     министр.  ІІ
         халықаралық    кесімнің   ліктер    тоқсан
         және еуропалық жобасы     мен
         стандарттарына            агент.
         көшу жөнiндегі            тіктер
         Iс-шаралар
         жоспарын
         әзірлеу

5.3.3.2. "Техникалық    Қазақстан  ИСМ       2004
         реттеу туралы" Республи.            жылғы
         Қазақстан      касы                 ІІ
         Республика.    Заңының              тоқсан
         сының заңнама. жобасы
         лық актiсiн
         әзiрлеу

5.3.3.3. Техникалық     Норматив.  ИСМ,      2004
         реттеу         тік құ.    мүдделі   жылғы
         жүйесiне       қықтық     министр.  ІV
         көшудi жүзеге  кесімнің   ліктер    тоқсан
         асыру үшiн     жобасы     мен
         ведомство.                агент.
         аралық                    тіктер
         комиссия құру

5.3.3.4. Экономиканың   Норматив.  ИСМ,      2005
         басым сала.    тік құ.    мүдделі   жылғы
         лары үшiн      қықтық     министр.  ІІІ
         техникалық     кесімнің   ліктер    тоқсан
         регламенттер   жобасы     мен
         әзiрлеу                   агент.
                                   тіктер

5.3.3.5. Республика     Қазақстан  ИСМ, ҚОҚМ жыл
         кәсiпорында.   Республи.            сайын,
         рында 9000     касының              І
         және 14000     Үкіметіне            тоқсан
         ИСО сериялы    ақпарат
         халықаралық
         стандарттар
         талаптарына
         сәйкес сапа
         және эколо.
         гиялық
         менеджмент
         жүйесiн
         әзiрлеуге
         жәрдемдесу
         жөнiнде
         жұмыс жүргiзу

5.3.3.6. Қазақстан      Қазақстан     ИСМ    жыл    2003 ж. Респуб.
         Республикасы   Республи.            сайын, - 5*    ликалық
         Үкiметiнiң     касының              І      2004 ж. бюджет
         сапа сала.     Үкіметіне            тоқсан - 7**
         сындағы        ақпарат                     2005 ж.
         жетiстiктерi                               - 7**
         үшiн және
         "Қазақстанның
         үздiк тауар.
         лары" сыйлы.
         ғына конкур.
         стар өткiзу
         жолымен отан.
         дық кәсiпо.
         рындарға
         халықаралық
         стандарттарды
         енгiзудi
         ынталандыру
         жөнiнде
         мемлекеттiк
         саясат жүргiзу

5.3.3.7. Техникалық     Қазақстан     ИСМ    жыл
         реттеу жүйе.   Республи.            сайын,
         сiне көшу      касының              IV
         есебiмен       Үкіметіне            тоқсан
         нормативтiк    ақпарат
         құжаттардың
         мiндеттi
         талаптарының
         сақталуына
         мемлекеттiк
         қадағалауды
         жетiлдiру

5.3.3.8. Республиканың  Норматив.     ИСМ    2004   
         стандарттау,   тік құ.              жылғы  
         метрология,    қықтық               IV              
         тiркеу және    кесімнің             тоқсан
         сапаны басқару жобасы
         халықаралық
         ұйымдарына
         кiруi мен
         қатысуы
         жөнiнде
         шараларды
         әзiрлеу

5.3.3.9. Қазақстан      Қазақстан  ИСМ, СІМ  2004
         өкiлдерiнiң    Республи.            жылғы
         халықаралық    касының              І
         ұйымдары       Үкіметіне            тоқсан
         техникалық     ұсыныс
         комитеттер.
         iнiң жұмысына,
         бiрiншi кезек.
         те, ИСО, МЭК;
         стандарттау,
         метрология
         және сертифи.
         каттау жөнiн.
         дегi халық.
         аралық ұйым.
         дардың жетекшi
         органдарына,
         оның iшiнде
         ИСО хатшылы.
         ғындағы жұмысқа
         қатысуын
         қамтамасыз ету

5.3.3.10. Өлшемдер      Қазақстан     ИСМ    2003   
          бiрлiгiн      Республи.            жылғы  
          қамтамасыз    касының              IV     
          ету мемлеке-  Үкіметі              тоқсан 
          ттiк жүйесiн  қаулысы.
          дамытудың     ның
          2004-2006     жобасы
          жылдарға 
          арналған 
          бағдарламасын 
          әзiрлеу

5.3.3.11. Стандарттау   Қазақстан  ИСМ, ор.  2003   
          мен сертифи.  Республи.  талық жә. жылғы  
          каттаудың     калық      не жергі. IV     
          2004-2006     Үкіметі    лікті ат. тоқсан
          жылдарға      қаулысы.   қарушы
          арналған      ның жобасы органдар
          ұлттық
          жүйелерiн
          дамыту бағ.
          дарламасын
          әзiрлеу
__________________________________________________________________

                       5.4. Инфрақұрылым

              5.4.1. Электроэнергетикалық саясат

5.4.1.1. Электрэнергия  Норматив.  ЭМРМ,     2003
         бөлшек рыногы. тік        ТМРА      жылғы
         ның жұмыс      құқықтық   (келісім  IV
         iстеу ережеле. кесімнің   бойынша), тоқсан
         рiн әзiрлеу    жобасы     ИСМ, ККМ

5.4.1.2. Өңiрлiк        Норматив.  ЭМРМ,     2004
         электржүйе     тік        ҚарМ,     жылғы
         компанияларын  құқықтық   ТМРА      І
         жекешелендi.   кесімнің             тоқсан
         рудi аяқтау    жобасы     
         бойынша шара.
         лар қабылдау

5.4.1.3. Кәсiпорындар.  Норматив.  ЭМРМ, ИСМ 2003   Қажет
         дың өндiрiстiк тік                  жылғы  етілмейді
         қуаттарын және құқықтық             IV
         электр энерге. кесімнің             тоқсан
         тикалық және   жобасы
         көмiр өнеркә.
         сiптерi ұйым.
         дарын қалпына
         келтiрудi қам.
         тамасыз ететiн
         шараларды
         әзiрлеу

5.4.1.4. 2005-2015      Қазақстан  ЭМРМ,     2004
         жылдарға       Республи.  ИСМ,      жылғы
         арналған       касы       ҚОҚМ,     ІІІ
         электр энер.   Үкіметі    ККМ,      тоқсан
         гиясын үнемдеу қаулысы.   облыстар,
         жөнiндегi      ның жобасы Астана
         бағдарламаны              және
         әзiрлеу                   Алматы
         (I кезең -                қалала.
         2005-2007                 рының
         жылдар)                   әкімдері
__________________________________________________________________

                   5.4.2. Ақпараттық саясат

5.4.2.1. Ақпараттық     Қазақстан  ИСМ,      2004
         технологиялар  Республи.  ҚарМ,     жылғы
         рыногын        касының    БҒМ, АБА  І
         дамытуды       Үкіметіне            тоқсан
         ынталандыру    ұсыныс

5.4.2.2. Ақпараттық     Норматив.  АБА,      2004
         технологиялар. тік        ИСМ,      жылғы
         ды дамытуға    құқықтық   БҒМ,      ІІ
         ықпал ететiн   кесімдер.  ЭМРМ, ӘдМ тоқсан
         бүкпесiз және  дің
         тұрақты        жобалары
         нормативтiк
         құқықтық база
         мен стандарт.
         тар құру

5.4.2.3. Тұрғындардың,  Қазақстан  АБА, ИСМ  жыл
         халықтың       Республи.            сайын,
         шаруашылық     касының              IV
         субъектiлер.   Үкіметіне            тоқсан
         дiң, қоғамдық  ақпарат
         ұйымдардың 
         және Қазақстан 
         Республикасы.
         ның мемлекет.
         тiк басқару 
         органдарының 
         ақпараттық
         технологияла.
         рына жан-жақты
         қол жеткiзуiн
         қамтамасыз ету
__________________________________________________________________

               5.4.3. Телекоммуникацияларды дамыту

5.4.3.1. Iшкi және      Қазақстан  ИСМ,      жыл
         ғаламдық ры.   Республи.  АБА, МҚА  сайын,
         ноктың жаңа    касының              IV
         мүмкiндiктерiн Үкіметіне            тоқсан
         барынша пайда. ақпарат
         лануға мүмкiн.
         дiк беретiн
         электрондық
         коммерцияны
         толық көлемде
         енгiзуге
         жәрдемдесу

5.4.3.2. Ұялы телефон,  Қазақстан  АБА,      жыл
         интернет және  Республи.  БҒМ,      сайын,
         деректер беру, касының    ИСМ, ӘдМ  IV
         сондай-ақ ұялы Үкіметіне            тоқсан
         телефондағы    ақпарат
         3-шi буын
         технологиясы
         үшiн жаңа,
         дүркiндi
         ауқымды
         мүмкiндiктер
         жасайтын кең
         диапазонды
         байланыс
         сияқты жаңа
         телекоммуни.
         кациялық
         технологиялар.
         ды дамыту

5.4.3.3. Телекоммуни.   Қазақстан     АБА    жыл
         кациялар рыно. Республи.            сайын,
         гын кезең      касының              IV
         кезеңмен ырық. Үкіметіне            тоқсан
         тандыру жөнiн. ақпарат
         де жұмыстар
         өткiзу
__________________________________________________________________

                    5.4.4. Көлікті дамыту

5.4.4.1. Мемлекеттiң    Қазақстан  ККМ,      2005
         инфрақұрылым.  Республи.  ЭБЖМ,     жылғы
         дық саясатына  касының    ИСМ,      І
         талдау жасау   Үкіметіне  ЭМРМ      тоқсан
                        ұсыныс

5.4.4.2. Мұнай және газ Қазақстан  ЭМРМ,     жыл
         тасымалдары    Республи.  "ҚазМұнай сайын,
         үшiн жаңа      касының    Газ" ЖАҚ  IV
         және қолданыс. Үкіметіне  (келісім  тоқсан
         тағы экспорт.  ақпарат    бойынша)
         тық құбырларды
         кеңейту жоба.
         ларымен жұмыс.
         тар жүргiзу

5.4.4.3. Бәсекелестiк   Қазақстан  ККМ,      жыл
         ортаны ынта.   Республи.  ИСМ,      сайын
         ландыру, шетел касының    ТМРА      IV
         инвестицияла.  Үкіметіне            тоқсан
         рын белсендi   ақпарат   
         тартуды қоса
         алғанда, әуе
         тасымалдарын
         дамыту және
         iрi ұлттық
         авиация компа.
         ниясын құру
         жөнiнде iс-
         шаралар кеше.
         нiн жүргiзу

5.4.4.4. Халықаралық    Қазақстан  ККМ, СІМ  жыл
         көлiк дәлiзде. Республи.            сайын,
         рiн дамыту     касының              IV
         және көлiк     Үкіметіне            тоқсан
         ынтымақтастығы ақпарат
         туралы шет
         мемлекеттермен
         келiсiм жаса.
         суды қоса
         алғанда, тран.
         зиттiк тасы.
         малдарды тарту
         жөнiндегi жұ.
         мыстарды жүргiзу

5.4.4.5. Мультимодалдық Қазақстан  ККМ       жыл
         көлiк жүйесiн  Республи.            сайын,
         дамыту жөнiн.  касының              IV
         дегi жұмыстар. Үкіметіне            тоқсан
         ды жүргізу     ақпарат

5.4.4.6. Темiржол кө.   Қазақстан  ККМ       жыл
         лiгi саласын   Республи.            сайын,
         қайта құрылым. касының              IV
         дау бойынша    Үкіметіне            тоқсан
         жұмысты одан   ақпарат
         әрi жалғастыру
__________________________________________________________________

                    5.5. Мемлекеттік реттеу

        5.5.1. Тарифтік саясат және бәсекелестікті қорғау

5.5.1.1. Тауар, соның   Қазақстан  ТМРА      жыл
         iшiнде қаржы   Республи.            сайын,
         рыноктарының   касының              ІІ, IV
         шоғырлануына   Үкіметіне            тоқсан.
         бәсекелестiкке ақпарат              дар
         қарсы шаруа.
         шылық субъек.
         тiлерi ара.
         сында келiсiм.
         дер жасасуға
         монополияға
         қарсы бақылау.
         ды күшейту

5.5.1.2. Қалыптасудың   Қазақстан  ИСМ       2004
         қуатты тетiгi  Республи.            жылғы
         және бәсеке.   касының              І
         лестiк ортаны  Үкіметіне            тоқсан
         қолдау ретiнде ұсыныс
         биржалық сау.
         даның дамуын
         ынталандыру

5.5.1.3. Шынайы бәсеке. Норматив.  ИСМ, ҚОҚМ, 2005
         лестiктi қол.  тік        АШМ, KKM,  жылғы
         дау мақсатында құқықтық   ҚарМ, ЭБЖМ,  І
         тауар, соның   кесімнің   ЭМРМ, ТЖМ, тоқсан
         iшiнде қаржы   жобасы     TMPA, СА,
         рыноктары                 ҚҚА (келi-
         мониторингiнiң            сiм бойынша),
         мемлекеттiк               облыстардың,
         жүйесiн әзiр.             Астана және 
         леу                       Алматы қала-
                                   ларының әкiм-
                                   дерi, даму 
                                   институттары 
                                  (келiсiм бойынша),
                                   "ҚазМұнайГаз" 
                                   ҰК" АҚ (келiсiм 
                                   бойынша), "Қа-
                                   зақстан темiр
                                   жолы" ҰК" АҚ 
                                  (келiсiм бойынша),
                                  "Қазатомөнеркәсiп" 
                                  ҰАК" ЖАҚ (келiсiм
                                  бойынша), "KEGOC" 
                                  ААҚ (келiсiм бо-
                                  йынша), "Азықтүлiк-
                                  корпорациясы" ЖАҚ
                                 (келiсiм бойынша)

5.5.1.4. Негiзгi капи.  Қазақстан  ТМРА      жыл
         талға инвес.   Республи.  ИСМ,      сайын,
         тицияларды     касының    ЭМРМ, ККМ  IV
         ынталандыратын Үкіметіне            тоқсан
         табиғи монопо. ақпарат    
         лия субъектi.
         лерiнiң қызме.
         тiне тиiмдi
         тарифтiк сая.
         сатты қалып.
         тастыру
__________________________________________________________________

                   5.5.2. Экологиялық саясат

5.5.2.1. Қалдықтар мен  Қазақстан  ҚОҚМ,     жыл
         өнеркәсiп      Республи.  ЭМРМ,     сайын,
         тасталындарын  касының    ИСМ, БҒМ, IV
         қысқарту       Үкіметіне  облыстар, тоқсан
         (пайдалану,    ақпарат    Астана
         өңдеу) монито.            және
         рингiн және               Алматы
         көмiлген зи.              қалала.
         янды қалдық.              рының
         тардың қорша.             әкімдері
         ған ортаға
         ықпалын баға.
         лауды жүргiзу

5.5.2.2. Өнеркәсiп      Қазақстан  ҚОҚМ,     2004
         қалдықтарын    Республи.  ЭМРМ,     жылдан
         өңдеу жөнiн.   касының    ИСМ,      бастап
         дегi қызмет.   Үкіметіне  ЭБЖМ,     жыл
         тердi ынта.    ақпарат    облыстар, сайын,
         ландыру жө.               Астана    IV
         нiнде шаралар             және      тоқсан
         әзiрлеу                   Алматы
                                   қалала.
                                   рының
                                   әкімдері

5.5.2.3. Су-үнемдеушi   Қазақстан  АШМ,      жыл
         технология.    Республи.  ҚОҚМ,     сайын,
         ларды, су      касының    ЭМРМ,     IV
         пайдаланудың   Үкіметіне  ИСМ,      тоқсан
         айналымды      ақпарат    БҒМ,
         және жабық                облыстар,
         жүйелерiн                 Астана
         енгiзу; өнер.             және
         кәсiпте өнiм              Алматы
         бiрлiгіне су              қалала.
         пайдалану                 рының
         үлесiн азайту             әкімдері
         жөнiндегi
         шараларды
         әзiрлеу; су
         пайдалану
         саласында су
         пайдалану
         шығындарын
         азайту
         жөнiндегi
         жұмыстарды
         жүргiзу; су
         шаруашылығы
         жүйелерiн су
         өлшейтiн және
         су реттейтiн
         қазiргi заманғы
         құралдармен
         жарақтандыру

5.5.2.4. Ластанған су.  Норматив.  ҚОҚМ,     2004
         ларды шығару.  тік        АШМ,      жылғы
         дың қатаң      құқықтық   ИСМ,      І
         нормаларын     кесімнің   ЭМРМ,     тоқсан
         және одан әрi  жобасы     облыстар,
         шығару норма.             Астана
         ларынан оларды            және
         жоюға көшудi              Алматы
         қоса отырып               қалала.
         көрсеткiштерiн            рының
         әзiрлеу                   әкімдері

5.5.2.5. Экономика      Қазақстан  ҚОҚМ,     жыл
         салаларын да.  Республи.  ЭМРМ,     сайын,
         мыту жоспар.   касының    ИСМ       IV
         лары мен бағ.  Үкіметіне            тоқсан
         дарламаларын   ақпарат
         iске асыру
         кезiнде қорша.
         ған ортаға
         ықпал ететiн
         кешендiк баға.
         лауды жүзеге
         асыру

5.5.2.6. Киото хаттама. Қазақстан  ҚОҚМ,     2004
         сын бекiтудi   Республи.  ЭБЖМ,     жылғы
         дайындау       касы       ИСМ,      ІІ
                        Заңының    ЭМРМ,     тоқсан
                        жобасы     ӘдМ,
                                   ҚарМ, СІМ

5.5.2.7. Көшет газда.   Қазақстан  ҚОҚМ,     2004-
         рының (KГ)     Республи.  ЭМРМ,     2005
         шығарылуын     касының    ЭБЖМ,     жылдар.
         төмендету      Үкіметіне  ИСМ,      дағы
         жөнiнде        ақпарат    облыстар, IV
         шаралар                   Астана    тоқсан
         әзiрлеу                   және
                                   Алматы
                                   қалала.
                                   рының
                                   әкімдері

5.5.2.8. ИСО 14000      Қазақстан  ҚОҚМ,     2004
         халықаралық    Республи.  ИСМ,      жылғы
         экологиялық    касының    ЭМРМ      ІІІ
         стандарттарға  Үкіметіне            тоқсан
         көшуді қам.    ұсыныс
         тамасыз ету
         жөнінде ша.
         ралар әзiрлеу
__________________________________________________________________

             6. Мемлекеттік органдардың жеке секторлармен
                       өзара іс-қимыл тетіктері

6.1.     Мемлекеттік    Қазақстан  ЭБЖМ,     2003
         органдардың    Республи.  ИСМ,      жылғы
         өкiлдерiн,     касының    министр.  IV
         даму институт. Үкіметіне  ліктер    тоқсан
         тарын, кәсіп.  ақпарат    мен
         керлердi,                 агент.
         ғылыми ұйым.              тіктер,
         дарды, қоғам.             облыстар,
         дық бiрлестiк.            Астана
         тердi, қауым.             және
         дастықтарды               Алматы
         қатыстыра                 қалала.
         отырып, Қазақ.            рының
         стан Республи.            әкімдері,
         касының 2003-             даму ин.
         2015 жылдарға             ститут.
         арналған ин.              тары
         дустриялық-               (келісім
         инновациялық              бойынша)
         даму страте.
         гиясын iске
         асыру тетiгiн
         талқылау
         жөнiндегi
         конференция
         өткiзу

6.2.     Даму институт. Қазақстан  ИСМ, ЭБЖМ 2004
         тарын, кәсiп.  Республи.            жылғы
         керлердi, ғы.  касының              ІІІ
         лыми ұйымдар.  Үкіметіне            тоқсан
         ды, қоғамдық   ақпарат
         бiрлестiктердi,
         қауымдастық.
         тарды, мемле.
         кеттiк органдар
         өкiлдерiн қа.
         тыстыра отырып,
         индустриялық-
         инновациялық
         қызметтi дамуда
         бар кедергi.
         лердi талқылау
         жөнiндегi кон.
         ференция өткiзу

6.3.     Индустриялық-  Қазақстан  ЭБЖМ,     жыл     ИСМ:    Респуб.
         инновациялық   Республи.  ИСМ,      сайын,  2004 ж. ликалық
         даму саласында касының    министр.  І, ІІІ  -31,8   бюджет
         шетел тәжiри.  Үкіметіне  ліктер    тоқсан. 
         белерiн зерт.  ақпарат    мен       дар     
         теу жөнiнде               агент.
         және оларды               тіктер,
         Қазақстан Рес.            облыстар,
         публикасының              Астана
         2003-2015                 және
         жылдарға ар.              Алматы
         налған индус.             қалала.
         триялық-инно.             рының
         вациялық даму             әкімдері,
         стратегиясын              даму ин.
         iске асыру                ститут.
         барысында                 тары
         пайдалану жө.             (келісім
         нiнде семинар.            бойынша)
         лар, тренинг.
         тер өткiзу

6.4      Кәсіпкерлікті    Қазақстан  ИСМ,        2004
         дамыту жөніндегі Республ   облыстардың, жылғы
         ақпараттық-      икасының  Астана және  ІV тоқсан
         консалтингтік,   Үкіметіне  Алматы 
         оқыту қызметтерін ақпарат  қалаларының
         көрсетуге                  әкімдері
         жәрдемдесу

6.5.     Кәсiпкерлерге  Қазақстан  ИСМ,      2005
         көмек көрсету  Республи.  облыстар, жылғы
         жөнiндегi ай.  касының    Астана    IV
         мақтық консал. Үкіметіне  және      тоқсан
         тингтiк және   ақпарат    Алматы
         консультация.             қалала.
         лық орталық.              рының
         тарды байла.              әкімдері
         ныстыратын
         бiрыңғай же.
         лiлердi қа.
         лыптастыруды
         қамтамасыз
         ету

6.6.     Қазақстан Рес. Қазақстан  ИСМ,      жыл
         публикасының   Республи.  ЭБЖМ,     сайын,
         2003-2015 жыл. касының    МАСМ, АБА  IV
         дарға арналған Үкіметіне  облыстар, тоқсан
         индустриялық-  ақпарат    Астана
         инновациялық              және
         даму страте.              Алматы
         гиясын талқы.             қалала.
         лау жөнiнде               рының
         ақпараттық-               әкімдері
         тұсау кесер
         шараларын
         өткiзу

6.7.     Халықаралық    Қазақстан  ЭБЖМ      2004   2004 ж. Респуб.
         сарапшыларды   Республи.            жылдан - 1,5** ликалық
         және Бағдар.   касының              бастап 2005 ж. бюджет
         ламалар бой.   Үкіметіне            жыл    - 1,5**
         ынша уәкiлет.  есеп                 сайын,
         тi органды                          IV
         тарта отырып,                       тоқсан
         Қазақстан Рес.
         публикасының
         2003-2015
         жылдарға
         арналған
         индустриялық
         -инновациялық
         даму страте.
         гиясын iске
         асырудың бары.
         сын сыртқы
         бағалауды
         жүргiзу

         Жиыны:                                    2003 ж.Республи-
                                                   -46667 калық
                                                   2004 ж.бюджет
                                                  -21847,5
                                                   2005 ж. 
                                                  -23722,5**
__________________________________________________________________

      Ескерту:
      * - қаржыландыру көлемi мен көздерi қосымша нақтыланатын болады;
      ** - қаржыландыру көлемi тиiстi жылға арналған Республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңдары қабылданған соң нақтыланатын болады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады