Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының "Азаматтардың тұрғын үй-жайларды жекешелендіру жөніндегі заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі туралы" 1997 жылғы 18 шілдедегі N 9 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы N 8 Нормативтік қаулысы.

      Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының "Азаматтардың тұрғын үй-жайларды жекешелендіру жөніндегі заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі туралы" 1997 жылғы 18 шілдедегі N 9 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) қаулының атауындағы "Соты Пленумының Қаулысы" деген сөздер "Сотының нормативтік қаулысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) кіріспедегі "Пленумы" сөзі "жалпы отырысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 1-тармақта:

      "14" деген цифр "13" деген цифрмен ауыстырылсын;

      "1992 жылғы 20 шілдедегі" деген сөздерден кейін "1993 жылғы 21 қазандағы N 1043, 1993 жылғы 17 қарашадағы N 1143, 1999 жылғы 16 қазандағы N 1560" деген сөздермен толықтырылсын;

      "1995 жылғы" деген сөздерден кейін "1999 жылғы 16 қазандағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 3-тармақта:

      "толық" деген сөздер алынып тасталсын;

      5) 4-тармақта:

      екінші абзацтағы "Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 желтоқсандағы "Мемлекеттік баж салығы туралы" Заңының 4 бабы "е" тармағында" деген сөздер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 496-бабы 1-тармағының 7) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта "ҚР-ның "Мемлекеттік баж салығы туралы" Заңның 4 бабы "а" тармағы" деген сөздер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 496-бабы 1-тармағының 1) тармақшасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 12-тармақ алынып тасталсын;

      7) бүкіл мәтін ішіндегі "жалпы" деген сөз "Жалпы" деген сөзбен ауыстырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, сондай-ақ жалпыға міндетті болып табылады әрі ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының Төрағасы


Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының судьясы,


жалпы отырыс хатшысыО внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан N 9 от 18 июля 1997 года "О практике применения законодательства по приватизации гражданами жилых помещений"

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 8.

      В связи с изменением законодательства Республики Казахстан, пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

      постановляет:

      1. Внести в постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан N 9 от 18 июля 1997 года "О практике применения законодательства по приватизации гражданами жилых помещений" следующие изменения и дополнения:

      1) в наименовании слова "Постановление Пленума" заменить словами "Нормативное постановление";

      2) в преамбуле слово "Пленум" заменить словами "пленарное заседание";

      3) в пункте 1:

      цифру "14" заменить на цифру "13";

      после слов "20 июля 1992 года" дополнить словами "от 21 октября 1993 года N 1043, от 17 ноября 1993 года N 1143, от 16 октября 1999 года N 1560 ";

      после слов "1995 года" дополнить словами "от 16 октября 1999 года";

      4) в пункте 3:

      слова "полном", "полное" исключить;

      5) в пункте 4:

      в абзаце втором слова "пунктом "е" ст. 4 Закона Республики Казахстан от 31 декабря 1996 года "О государственной пошлине" заменить словами "подпунктом 7) пункта 1 статьи 496 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)";

      в абзаце третьем слова "пункт "а" ст. 4 Закона РК "О государственной пошлине" заменить словами "подпункт 1) пункта 1 статьи 496 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)";

      6) пункт 12 исключить;

      7) по всему тексту слово "общая" заменить словом "Общая", слово "ст." заменить словом "статья" в соответствующих падежах.

      2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

Председатель Верховного Суда


Республики Казахстан


Судья Верховного Суда


Республики Казахстан,


секретарь пленарного заседания