Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.04.19. N 316 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы туралы" 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар:
      1) Жоспарда белгiленген iс-шаралардың тиiсiнше әрi уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;
      2) жылына екі рет, 20 қаңтарға және 20 шiлдеге Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiне Жоспар iс-шараларының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi жылына екi рет, 10 ақпанға және 10 тамызға Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспар iс-шараларының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрi К.Қ. Мәсiмовке жүктелсін.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.22. N  436 қаулысымен.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2004 жылғы 3 ақпандағы 
N 131 қаулысымен   
бекiтiлген        

Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға
арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасын
iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған
iс-шаралар жоспары

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР ҮКіметінің 2005.05.23.  N 492 , 2006.05.22. N  436 , 2007.01.20.   N 41 қаулыларымен.

___________________________________________________________________
P/c|     Іс-шараның атауы     |  Аяқтау   | Орындауға  | Орындау
N |                          |  нысаны   | жауаптылар | мерзiмi
___________________________________________________________________
1               2                  3           4           5
___________________________________________________________________
                      Экономиканы экологияландыру

1  Қоршаған ортаны қорғаудың   Қазақстан   Қоршаған.    2004 жылдың
   2005 - 2007 жылдарға        Республи.   ортаминi     IV тоқсаны
   арналған бағдарламасын      касының
   әзiрлеу                     Үкiметі
                               қаулысының
                               жобасы
2  Экологиялық жүйе қағидатын  Қазақстан   Қоршаған.    IV тоқсан,
   ескере отырып, әзiрленетiн  Республи.   ортаминi     жыл сайын
   мемлекеттiк, өңiрлiк және   касының
   салалық бағдарламалар үшін  Үкiметiне
   экологиялық шарттар мен     ақпарат
   талаптарды енгiзу
3  Қоршаған ортаның ластануын  Қазақстан   Қоршаған.    2005 жылдың
   төмендетудi ынталандырудың  Республи.   ортаминi     II тоқсаны
   экономикалық тетiктерін     касының
   әзiрлеу                     Yкiметіне
                               ұсыныстар
4  Қоршаған ортаны қорғау және Қазақстан   Қоршаған.    2005 жылдың
   табиғат пайдалану саласын.  Республи.   ортаминi,    II тоқсаны
   дағы мемлекеттiк бақылау    касының     AШM, ЭМРМ
   органдарының институционал. Yкiметіне
   дық реформаларын жүргізу    ақпарат
5  Қоршаған ортаны қорғау      Нормативтiк Қоршаған.    2004 жылдың
   саласындағы рұқсат ету      құқықтық    ортаминi     IV тоқсаны
   жүйесiн оңтайландыру        кесімнің
                               жобасы
6  Геоақпараттық жүйелер       Нормативтік Қоршаған.    2005 жылдың
   негiзiнде қоршаған орта     құқықтық    ортаминi,    IV тоқсаны
   мен табиғи ресурстар        кесімнің    АШМ, ЭMPM,
   экологиялық мониторингiнiң  жобасы      ЖРА
   бірыңғай мемлекеттiк
   жүйесiн құру жөнiндегi
   шараларды қабылдау
7  Экологиялық ақпаратты       Нормативтік Қоршаған.    2004 жылдың
   жинау, жүйелендіру, сақтау  құқықтық    ортаминi     III тоқсаны
   және тарату үшiн            кесiмнiң
   экологиялық ақпарат         жобасы
   орталығын құру
8  Қоршаған ортаны қорғау      Қазақстан   Қоршаған.    2004 жылдың
   саласындағы индикаторлар    Республи.   ортамині     IV тоқсаны
   мен көрсеткіштердің ғылыми  касының
   негiзделген жүйесiн әзiрлеу Үкiметiне
                               ақпарат
9  Қоршаған ортаны қорғау      Нормативтiк Қоршаған.    2005 жылдың
   саласындағы индикаторлар    құқықтық    ортаминi,    IV тоқсаны
   мен көрсеткiштер жүйесiн    кесiмнiң    СА
   индикативтік әлеуметтік-    жобасы
   экономикалық жоспарлау
   практикасына және
   мемлекеттік статистикаға
   енгiзу

                       Заңнаманы экологияландыру

10 Қоршаған ортаны қорғау      Қазақстан   Қоршаған.    2005 жылдың
   саласындағы заңнаманы       Республи.   ортаминi     IV тоқсаны
   талдауды, жүйелендіруді     касының
   жүргiзу және нормативтік    Үкiметiне
   құқықтық кесiмдердi әзiрлеу ұсыныстар

                       Қоғамды экологияландыру

11 Үздiксiз экологиялық білім  Нормативтік БҒМ, Қорша.  2006 жылдың
   беру жүйесін қалыптастыруды құқықтық    ғанортаминi  IV тоқсаны
   қамтамасыз ету, сондай-ақ   кесiмнiң
   қоршаған ортаны қорғау және жобасы
   табиғатты пайдалану
   саласындағы мамандарды
   даярлау, кадрларды қайта
   даярлау және біліктілігін
   арттыру
12 Биологиялық әркелкiлiкті    Қазақстан   Қоршағанор.  2005 жылдың
   сақтау проблемаларын,       Республи.   таминi, БҒМ, IV тоқсаны
   биоқауiпсiздiктiң ғылыми    касының     АШМ
   негiздерiн зерделеудi       Үкiметiне
   жүргiзу                     ақпарат
13 Климаттың жаhандық және     Қазақстан   Қоршағанор.  2005 жылдың
   өңiрлiк өзгеруi проблема.   Республи.   таминi, БҒМ  IV тоқсаны
   лары бойынша ғылыми         касының
   зерттеулер жүргiзу          Үкiметiне
                               есеп
14 Экологиялық қатерлердi      Қазақстан   БҒМ, Қорша.  2005 жылдың
   айқындаудың ғылыми          Республи.   ғанортаминi  IV тоқсаны
   негiздерiн әзiрлеу          касының
                               Yкiметіне
                               есеп
15 Қоршаған ортаның            Қазақстан   Қоршағанор.  2005 жылдың
   ластануының алдын алу мен   Республи.   таминi, БҒМ, IV тоқсаны
   жоюдың, оңалтудың және      касының     ИСМ, ЭМРМ
   қауіпті қалдықтарды кәдеге  Үкiметіне
   жаратудың әдiстерi мен      ақпарат
   құралдарын әзiрлеу
   жөнiндегi ғылыми-зерттеу
   жұмыстарын жүргiзу
16 Халықтың денсаулығы мен     Қазақстан   Қоршағанор.  2005 жылдың
   қоршаған ортаның сапасы     Республи.   таминi, ДСМ  IV тоқсаны
   арасындағы байланысты       касының
   зерделеу жөнiнде медицина.  Үкiметіне
   лық зерттеулер жүргiзудi    есеп
   ұйымдастыру
17 Қоршаған ортаны қорғау      Қазақстан   Қоршағанор.  2005 жылдың
   саласындағы ғылыми          Республи.   таминi, БҒМ  IV тоқсаны
   зерттеулердi үйлестiрудi    касының
   қамтамасыз ету              Үкiметiне
                               ақпарат
18 Интернеттiң қазақстандық    Қазақстан   Қоршаған.    IV тоқсан,
   бөлiгiнде экологиялық       Республи.   ортаминi     жыл сайын
   сайттар жасау               касының
                               Үкiметіне
                               ақпарат
19 Табиғатпен үйлесiмдiктегi   Қазақстан   Ақпаратминi, IV тоқсан,
   салауатты өмiр салтын       Республи.   Мәдениет.    жыл сайын
   насихаттау                  касының     минi, Қорша.
                               Үкiметiне   ғанортаминi
                               ақпарат

              Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту

20 Қазақстан Республикасы      Қазақстан   Қоршаған.    IV тоқсан,
   қатысушысы болып табылатын  Республи.   ортаминi     жыл сайын
   халықаралық табиғат қорғау  касының
   шарттары мен келiсiмдерiнің Үкiметiне
   (конвенцияларының)          ақпарат
   орындалуына талдау жүргiзу
   және оларды практикалық
   iске асыруды қамтамасыз ету

                      Жаhандық экологиялық проблемалар

21 Парник газдарының тастан.   Қазақстан   Қоршағанор.  2004 жылдың
   дыларын қысқарту жөнiндегі  Республи.   таминi, ЭБЖМ IV тоқсаны
   сандық міндеттемелердiң     касының
   Қазақстанның экономикасына  Үкiметіне
   әсерi мәселелерi бойынша    есеп
   зерттеу жүргізу
22 Қазақстан Республикасындағы Қазақстан   Қоршаған.    IV тоқсан,
   парник газдарының тастанды. Республи.   ортаминi     жыл сайын
   ларына жыл сайынғы түгендеу касының
   жүргізу                     Yкiметіне
                               ақпарат
23 Қазақстан үстіндегi озон    Қазақстан   Қоршағанор.  IV тоқсан,
   қабатының жай-күйін зерттеу Республи.   таминi, БҒМ  жыл сайын
   жөнiндегi ғылыми зерттеу.   касының
   лердi жүргiзу               Үкіметіне
                               ақпарат
24 Қазақстандағы озон          Қазақстан   Қоршаған.    IV тоқсан,
   бүлдiргiш заттарды жыл      Республи.   ортаминi,    жыл сайын
   сайынғы түгендеудi          касының     АШМ
   ұйымдастыру және жүргiзу    Үкіметіне
                               ақпарат
25 Биоәркелкілiк объектіле.    Қазақстан   АШМ, Қорша.  IV тоқсан,
   рінің жай-күйін бағалауды   Республи.   ғанортаминi  жыл сайын
   және оларды түгендеудi      касының
   жүргiзу                     Үкіметiне
                               ақпарат
26 ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілiк     Қазақстан   Қоршағанор.  IV тоқсан,
   табиғи мұрасының тiзiмiне   Республи.   таминi, АШМ  жыл сайын
   елдiң ерекше қорғалатын     касының
   табиғи аумақтарын енгiзу    Yкіметiне
   жөнiнде жұмыс жүргiзу       ақпарат
27 Биоәркелкілiк бойынша БҰҰ   Нормативтiк АШМ, Қорша.  2006 жылдың
   конвенциясының Биоқауіп.    құқықтық    ғанортаминi, IV тоқсаны
   сiздiк жөнiндегi Картахена  кесiмнiң    СIМ
   хаттамасына Қазақстанның    жобасы
   қатысуы жөнiнде
   iс-шаралар жүргiзу
28 Қазақстан Республикасындағы Қазақстан   Қоршағанор.  2004 жылдың
   шөлденуге қарсы күрес       Республи.   таминi, АШМ, IV тоқсаны
   жөнiндегi бағдарламаны      касының     ЖРА
   әзiрлеу және бекiту         Үкiметі
                               қаулысының
                               жобасы

                       Ұлттық экологиялық проблемалар

29 Бұрынғы Семей ядролық сынақ Қазақстан   ЭБЖМ, ЕХҚМ,  2005 жылдың
   полигонының және Арал       Республи.   Қоршаған.    III тоқсаны
   өңірінің проблемаларын      касының     ортаминi,
   кешендi шешу жөнiнде        Үкiметiне   ЭMPM, АШМ,
   ұсыныстар әзiрлеу           ақпарат     ДСМ, БҒМ
30 Каспий теңізiнiң қоршаған   Қазақстан   Қоршаған.    2005 жылдың
   теңiз ортасын қорғау        Респу.      ортаминi,    IV тоқсаны
   жөнiндегi негіздемелiк      бликасы     СIМ
   конвенцияны бекiтуге        Заңының
   дайындау                    жобасы
31 Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.05.22. N  436 қаулысымен.
32 Шектi жол берілетін         Қазақстан   АШМ, Қорша.  IV тоқсан,
   зиянды әсер етулердің       Республи.   ғанортаминi  жыл сайын
   нормативтерiн және судың    касының
   жай-күйінiң мақсатты        Үкiметіне
   көрсеткiштерiн әзірлеу      ақпарат
   жөнiндегi ғылыми-қолданбалы
   зерттеулер кешенін жүргiзу
33   алынып тасталды
34 Жаңа ластанулардың          Нормативтiк ЭМРМ, Қорша. 2005 жылдың
   туындауын болдырмайтын      құқықтық    ғанортаминi, IV тоқсаны
   құқықтық, экономикалық      кесiмнiң    ЭБЖМ, Әді.
   және өзге де тетiктердi     жобасы      летминi
   әзiрлеу және енгiзу
35 Трансшекаралық су ағындарды Қазақстан   АШМ, СIМ     2005 жылдың
   және халықаралық өзендердi  Республи.                I тоқсаны
   қорғау және пайдалану       касының
   жөніндегі Хельсинки         Үкiметiне
   конвенциясына Орталық Азия  ақпарат
   мемлекеттерінің қосылуы
   жөнiндегi Қазақстанның
   бастамашылығын жылжыту
   мәселесін пысықтау
36 Әскери-ғарыш және сынақ     Нормативтiк Қоршағанор.  2005 жылдың
   полигондары аумақтарының    құқықтық    таминi, ККM  IY тоқсаны
   экологиялық жай-күйiнiң     кесiмнің
   мониторингi жүйесiн құру    жобасы

                    Жергілікті экологиялық проблемалар

37 Ластанудың радиоактивтi     Қазақстан   ЭMPM, Қорша. 2004 жылдың
   көздерін түгендеу жөнiндегi Республи.   ғанортаминi, IV тоқсаны
   жұмысты жүргiзу             касының     ДСМ
                               Үкiметiне
                               ақпарат
38 Жоғары радиациялық          Нормативтiк ТЖА, ИСМ,    2005 жылдың
   сәулелену қауіптiлігі       құқықтық    ДСМ, Қорша.  IІІ тоқсаны
   туралы халыққа уақтылы      кесiмнің    ғанортаминi,
   ақпарат беру жөнiндегi      жобасы      облыстардың,
   шараларды әзiрлеу                       Астана және
                                           Алматы
                                           қалаларының
                                           әкiмдерi
39 Радиоактивтi қалдықтарды    Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ,   2004 жылдың
   қайта өңдеу және көму       Республи.   Қоршаған.    IV тоқсаны
   жөнiнде мамандандырылған    касының     ортаминi
   ұйымды құрудың орындылығы   Үкіметiне
   туралы мәселенi қарау       ұсыныстар
40 Арал теңiзiндегi            Қазақстан   ДСМ, Қорша.  тұрақты
   Барсакелмес аралының        Республи.   ғанортаминi
   аумағында қоршаған орта     касының
   объектілерінің эпидемио.    Үкiметiне
   логиялық мониторингiн       ақпарат
   жүргiзу
41 Жұқпалы аурулар қоздыр.     Қазақстан   ДСМ, Қорша.  2005 жылдың
   ғыштарының ұзақ уақыт       Республи.   ғанортаминi  IV тоқсаны
   сақталу мүмкiндігі          касының
   тұрғысынан Арал             Үкiметiне
   теңiзiндегi Барсакелмес     ақпарат
   аралының аумағын
   бағалауды жүргiзу
42 Қалдықтарды басқаруды       Нормативтiк Қоршаған.    2005 жылдың
   есепке алу мен бақылау      құқықтық    ортаминi,    IV тоқсаны
   жүйесiн ұйымдастыруға       кесiмнiң    ЭMPM, ИСМ
   бағытталған нормативтiк     жобасы
   құжаттарды әзiрлеу және
   енгiзу
43 Көмiрсутегi кен орындарын   Нормативтiк ЭМРМ, ТЖА,   2005 жылдың
   әзiрлеу аумақтарында        құқықтық    Қоршаған.    III тоқсаны
   қауiптi геологиялық         кесімнің    ортаминi
   процестер мониторингiнiң    жобасы
   жүйесiн құру
44 Орман өрттерiн уақтылы      Қазақстан   АШМ, ТЖА,    2005 жылдың
   табу және сөндiру үшiн      Республи.   ККM          IV тоқсаны
   жеңіл моторлы авиацияның    касының
   мамандандырылған жасағын    Үкiметiне
   құру жөнiнде ұсыныстар      ұсыныстар
   енгiзу
___________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады