Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамытудың және қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы N 149 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.12.05. N 1197 қаулысымен

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамытудың және қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 29 желтоқсандағы N 1268  Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамытудың және қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдары және мүдделi ұйымдар (келiсiм бойынша):
      1) Іс-шаралар жоспарын iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын;
      2) жылына екi рет, есептi жарты жылдықтан кейiнгi айдың 10-күнiне Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi жылына екi рет, eceпті жарты жылдықтан кейiнгi айдың 25-күнiне Қазақстан Республикасының Үкiметiне және бағдарламалар бойынша уәкiлеттi органға Ic-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы есептi ұсынуды қамтамасыз етсiн.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары С.М. Мыңбаевқа жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2004 жылғы 6 ақпандағы    
N 149 қаулысымен      
бекiтiлген          

Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамытудың және
қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары 

       Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.24. N  1375, 2005.01.28.  N 73 қаулыларымен 

___________________________________________________________________
Р/с|Іс-шара      |Аяқтау нысаны |Орындауға |Орындау|Болжамды|Қаржы.
N  |             |              |жауаптылар|(iске  |шығыстар|ландыру
   |             |              |          |асыру) |(млн.   |көзі
   |             |              |          |мерзiмi|теңге)  |
___|_____________|______________|__________|_______|________|______
1       2              3            4         5       6       7
___________________________________________________________________
1. Шағын кәсiпкерлiкке салық әкiмшiлiгiн жүргізу жүйесін жетілдіру
___________________________________________________________________
1. Шағын кәсiпкер. Қазақстан     ИСМ,       Жыл
   лікке салық     Республика.   Қаржымині, сайын
   әкiмшiлiгiн     сының Үкіме.  ЭБЖМ       4-тоқ.
   жүргiзу жүйе.   тіне ұсыныс              сан
   сiн жетiлдiру
   және шағын
   кәсiпкерлiк
   субъектiлерi.
   нiң (бұдан
   әрi - ШКС)
   қызметiне жыл
   сайын жүргiзi.
   летiн талдау.
   ды ескере
   отырып, са.
   лықтық есеп
   берудi оңтай.
   ландыру жөнiн.
   де ұсыныстар
   енгiзу

2. Шағын кәсiп.    Қазақстан     ИСМ,       2005    ИСМ:     Респуб.
   керлiкке салық  Республи.     Қаржымині, жылдың  2005     ликалық
   салу жүйесiне   касының       ЭБЖМ       4-тоқ.  жыл-5*   бюджет
   оны бұдан әрi   Үкіметіне                саны
   жетілдіру жө.   ұсыныс
   нiнде ұсынымдар
   әзiрлеу мақ.
   сатында, соның
   iшiнде ШКС-тiң
   ғылыми және
   инновациялық
   қызметiн ын.
   таландыруға
   бағытталған
   зерттеулер
   жүргiзу

      2. Шағын кәсiпкерлiктi қаржылық-кредиттiк және инвестициялық
қолдау жүйесін дамыту

3. Өңiрлерде, со.  Қазақстан     ИСМ, АШМ,  Тоқсан
   ның iшiнде      Республи.     Қаржыминi, сайын
   ауылда шағын    касының       ЭБЖМ,
   кредиттiк       Үкiметiне     ҚНРА,
   ұйымдардың      ақпарат       облыстар.
   дамуы үшiн                    дың, Аста.
   қолайлы жағ.                  на және   
   дайлар жасау                  Алматы қа.
   жөнiндегi                     лаларының
   жұмысты                       әкiмдерi
   жалғастыру

4. ШКС кредиттер   Нормативтiк   ҚНРА, ИСМ, 2004
   алған кезде     құқықтық      Қаржыминi, жылдың
   рәсiмдердi      кесiмнiң      ЭБЖМ,      2-тоқ.
   жеңiлдету       жобасы        облыстар.  саны
   жөнiнде,                      дың, Ас.
   сондай-ақ                     тана және
   ШKC-кe екiншi                 Алматы 
   деңгейдегі                    қалала.
   банктердiң                    рының
   кредиттер беру                әкiмдерi
   рәсiмдерiн
   және сонымен
   байланысты
   шығыстарды
   оңтайландыру
   жөнiнде ұсы.
   ныстар әзiрлеу

5. ШКС қарыз алу.  Қазақстан     ҚНРА, ИСМ, 2004
   шы кәсiпорын.   Республи.     Қаржыминi, жылдың
   дарының қаржы.  касының       ЭБЖМ,      4-тоқ.
   лық жағдайын    Үкiметiне     Ұлттық     саны
   бағалау өлшем.  ұсыныс        банк
   дерiн, сон.                   (келiсiм
   дай-ақ кредит.                бойынша),
   тердi қамта.                  облыстар.
   масыз ету                     дың, 
   түрлерiне                     Астана
   талаптарды                    және
   оңайлату мүм.                 Алматы
   кiндiгiн                      қалала.
   қарастыру                     рының
                                 әкiмдері

6. Қаржы институт. Қазақстан     ИСМ, ЭБЖМ, 2004
   тарының         Республи.     ҚНРА, Ұлт. жылдың
   ШКС-ке          касының       тық банк   2-тоқ.
   кредит беру     Үкiметiне     (келiсiм   саны
   кезiнде мемле.  ақпарат       бойынша)
   кет тарапынан
   тәуекелдердi
   бөлiсу жөнiнде
   ұсыныстар дай.
   ындау

7. ШКС-ке кредит   Қазақстан     ИСМ, ЭБЖМ, 2004
   бepугe кепiлдiк Республи.     Қаржыминi  жылдың
   беру жүйесiн    касының                  4-тоқ.
   қалыптастыру    Үкіметіне                саны
   үшiн "Шағын     ұсыныс
   кәсiпкерлiктi
   дамыту қоры"
   акционерлiк
   қоғамын ка.
   питалдандыру
   жөнiнде, сондай
   -ақ Қазақстан 
   Республикасының 
   Үкiметi резер-
   вiнiң қаражаты
   есебiнен 2004 
   жылы 2000000000
   теңге мөлшерiнде
   "Шағын кәсiпкер-
   лiктi дамыту 
   қоры" акционер-
   лiк қоғамын 
   капиталдандыру
   жөнiнде ұсы.
   ныстар енгiзу

8. Шағын және орта Қазақстан     ЭБЖМ, ИСМ, Жыл
   бизнестiң қа.   Республика.   АШМ, ККМ,  сайын
   зақстандық      сының         Қаржыминi, 4-тоқ.
   жобаларын жү.   Үкiметiне     CIM        сан
   зеге асыру      ақпарат
   мақсатында
   донор елдер.
   дiң, халықара.
   лық ұйымдардың,
   шетелдiк инвес.
   торлардың қара.
   жаттарын
   (материалдық,
   қаржылық)
   тарту, сон.
   дай-ақ ШКС-тi
   дамытуға қар.
   жылық және
   техникалық жәр.
   демдесудiң
   халықаралық
   жобаларын
   дайындау мен
   iске асыру
   жөнiндегi
   жұмысты
   жалғастыру

      3. Шағын кәсiпкерлiктiң инфрақұрылымын дамыту

9. Шағын кәсiпкер. Қазақстан     ИСМ, ЭБЖМ, Жыл    ИСМ 1 :    Респуб.
   лiктi, оның     Республи.        БҒМ,    сайын  2004 жыл ликалық
   iшiнде ШКС-ке,  касының       облыстар.  4-тоқ. - 16*    Бюджет
   бизнес-инкуба.  Үкiметiне     дың, Аста. сан    2005 жыл 
   торлар мен      ақпарат       на және           - 43,5*
   технопарктерге                Алматы            2006 жыл
   көмек көрсету                 қалалары.         - 39*
   жөнiндегi                     ның
   өңiрлiк орта.                 әкiмдерi
   лықтарды қол.
   дау инфра.
   құрылымының
   одан әрi
   жұмыс iстеуiн
   және дамуын
   қамтамасыз eту

10.Әкiмдiктер жа.  Қазақстан     ИСМ,       2004
   нынан құрылған  Республи.     облыс.     жылдың
   шағын бизнестi  касының       тардың,    2-тоқ.
   қолдау жөнiн.   Үкiметiне     Астана     саны
   дегі құрылымдық ақпарат       және
   бөлiмшелер ту.                Алматы
   ралы үлгiлiк                  қалала.
   ережелердi                    рының
   әзiрлеу жөнiнде               әкiмдерi
   ұсыныстар ен.
   гiзу

11.Кәсiпкерлердiң  Қазақстан     ИСМ,       Жыл
   қоғамдық бiр.   Республи.     облыстар.  сайын
   лестiктерiн     касының       дың,       2-тоқ.
   шоғырландыру    Үкiметiне     Астана     сан
   жөнiндегi       ақпарат       және
   қоғамдық                      Алматы
   бастамаларды                  қалала.
   ынталандыруға                 рының
   бағытталған                   әкiмдерi,
   шаралар әзiрлеу               "Қазақстан
                                 кәсiпкер.
                                 лерiнiң
                                 форумы
                                 қауымдас.
                                 тығы" ЗТБ
                                 (келiсiм
                                 бойынша)

12.Өңiрлердiң са.  Қазақстан     ИСМ, ЭБЖМ, 2005   ИСМ:     Респуб.
   лалық бағыт.    Республи.     АШМ, ЭМРМ, жылдың 2004     ликалық
   тылығын ескере  касының       ККМ, БҒМ,  1-тоқ. жыл      бюджет
   отырып, шағын   Yкiметiне     Еңбекминi, саны   -15*
   кәсiпкерлiктi   ақпарат       облыстар.
   дамытудың және                дың,
   қолдаудың                     Астана
   өңiрлiк бағ.                  және
   дарламаларын                  Алматы
   әзiрлеу жө.                   қалала.
   нiнде ұсыныстар               рының
   енгiзу                        әкiмдерi

13.ШКС-тiң кон.    Қазақстан     ИСМ        2005   ИСМ:      Респуб.
   салтингтiк,     Республи.                жылдың 2004 жыл  ликалық
   оның iшiнде     касының                  1-тоқ. - 33,02*  бюджет
   жұмыс iстеп     Үкiметiне                саны
   тұрған өңiр.    ақпарат
   лiк орталық.
   тар негiзiнде
   инвестициялық
   жобаларды
   әзiрлеу (пы.
   сықтау) жөнiн.
   дегi қызмет.
   тер көрсетудi
   қамтамасыз ету

14.Орталық және    Қазақстан     ИСМ, IIМ,  Жыл
   жергiлiктi      Республи.     AШM,       сайын 
   атқарушы ор.    касының       Еңбекминi, қаңтар,
   гандар жанын.   Үкiметiне     ККМ,       шiлде 
   дағы шағын      ақпарат       Әдiлетми.
   және орта                     нi, МАСМ,
   кәсiпкерлiктi                 ЭМРМ, ДСМ,
   қолдау және                   Қаржыминi,
   дамыту мәсе.                  ӘБЖМ, БҒМ,
   лелерi жөнiн.                 ТЖМ, ЭСЖА,
   дегi сараптама                ЖРА, ТМРА,
   кеңестерiнiң                  облыстардың, 
   қызметiн жан.                 Астана және
   дандыру және                  Алматы қа.
   оған кәсiпкер.                лаларының
   лердiң қоғам.                 әкiмдерi
   дық бiрлестiк.                
   терi өкiлде.                  
   рiнiң қатысуын                
   қамтамасыз ету                
 
 

                                                                    15.Шағын бизнестiң Қазақстан     ИСМ, ЭБЖМ, Жарты
   ірі кәсiпорын.  Республи.     Қаржыминi, жылда
   дармен мына     касының       АШМ, ЭМРМ, бiр рет
   жолмен бiрiгуi  Yкiметiне     ККМ, БҒМ,
   жөнiнде ұсыныс. ақпарат       Еңбекминi,
   тар дайындау:                 облыстар.
   франчайзинг                   дың, Аста.
   қағидаттарына                 на және
   негiзделген                   Алматы
   тетiктердi                    қалала.
   енгiзу; iрi                   рының
   кәсiпорындар.                 әкiмдерi,
   дың отандық                   ұлттық
   шағын кәсiп.                  компания.
   орындар ара.                  лар
   сында жинақ.                  (келiсiм
   таушы бұйым.                  бойынша)
   дарды өндiруге
   және қызметтер
   көрсетуге
   (70-90 %-дан
   кем емес) тап.
   сырыстың негіз.
   гi үлесiн ор.
   наластыру;
   шағын кәсiпкер.
   лiктiң ғылымды
   қажетсiнетiн
   салалардың
   (мұнай-газ
   кешенi, маши.
   на жасау, ра.
   диоэлектроника,
   аспап жасау
   және т.б.)
   өндiрiстiк
   процестерiне
   қатысуын қам.
   тамасыз ету;
   шағын кәсiп.
   орындарды iрi
   кәсiпорындардың
   тиiстi бөлiм.
   шелер жұмыста.
   рының жабдық.
   тау-өткiзу,
   маркетингтiк
   сызбаларына
   енгiзу;
   отандық ШКС-тi
   қосылған құны
   жоғары тауар.
   ларды шығаруға,
   жүйе құрайтын
   кәсiпорындарға
   тауарларды
   жеткiзу мен
   қызметтер
   көрсетуге
   тарту

16.Тұрып қалған    Қазақстан     Қаржыминi, Жыл
   кәсiпорындарды  Республи.     облыстар.  сайын
   ШKC-кe беру     касының       дың,       наурыз,
   мақсатында сег. Үкiметiне     Астана     тамыз
   менттеу және    ақпарат       және
   қайта құрылым.                Алматы
   дау жөнiндегi                 қалала.
   жұмысты жалғас.               рының
   тыру                          әкiмдерi

   4. Шағын кәсiпкерлiктi оқыту, ақпараттық, ғылыми-әдiстемелік қамтамасыз ету және насихаттау

17.Қазақстан Рес.  Қазақстан     ИСМ, ЭБЖМ, Жыл    ИСМ:      Респуб.
   публикасындағы  Республи.     АБА,       сайын  2004 жыл  ликалық
   кәсiпкерлiктi   касының       облыстар.  4-тоқ. - 154,    бюджет
   қолдау жөнiн.   Үкiметiне     дың, Ас.   сан    724*** 
   дегi ақпараттық ақпарат       тана және         2005 жыл
   жүйенiң жұмыс                 Алматы            - 50**
   iстеуін және                  қалала.           2006 жыл
   дамуын                        рының             - 70**
   қамтамасыз ету                әкiмдерi

18.Шағын кәсiпкер. Қазақстан     ИСМ        Жыл    ИСМ:      Респуб.
   лiк бойынша     Республи.                сайын  2004 жыл  ликалық
   оқу және ақпа.  касының                  4-тоқ. - 17,5*   бюджет
   раттық-талда.   Үкiметiне                сан    2005 жыл
   малық орталық.  ақпарат                         - 20**
   тар желiсiнiң                                   2006 жыл
   жұмыс iстеуiн                                   - 25**
   және дамуын
   қамтамасыз
   ету

19.ШКС ара қашық.  Қазақстан     ИСМ, ЭБЖМ, Жыл    ИСМ:      Респуб.
   тық консалтин.  Республикасы. АБА,       сайын  2004 жыл  ликалық
   гiнiң жүйесiн   ның Үкіметіне облыстар.  4-тоқ. - 12,8*   бюджет
   құруды қамта.   ақпарат       дың, Ас.   сан    2005 жыл
   масыз ету                     тана және         - 14*
                                 Алматы            2006 жыл
                                 қалала.           - 16*
                                 рының
                                 әкiмдерi

20.Кәсiпкерлердi   Әдiстемелiк   ИСМ        Жыл    ИСМ:      Респуб.
   оқыту үшiн      құралдарды               сайын  2004 жыл  ликалық
   әдiстемелiк     шығару                   4-тоқ. - 5*      бюджет
   құралдарды                               сан    2005 жыл
   әзiрлеу және                                    - 5*
   шығаруды                                        2006 жыл
   қамтамасыз ету                                  - 5*

21.Мұндай өкілет.  БАҚ-та жария. МАСМ,       Жыл
   тiктердi жүзеге лау           Әділетмині, сайын
   асыруға негiз.                ИСМ         мамыр
   деменi көрсете                
   отырып, шағын
   кәсiпкерлiк
   субъектiлерiне
   қатысты
   бақылау-қада.
   ғалау қызметiн
   жүзеге асыра.
   тын мемлекеттiк
   органдардың
   тiзбесiн,
   БАҚ-та
   жариялау

22.Мыналарға ба.   Қазақстан     ИСМ        2005   ИСМ:      Респуб.
   ғытталған жүр.  Республи.                жылдың 2004 жыл  ликалық
   гiзiлген, оның  касының                  1-тоқ. - 20,2*   бюджет
   iшiнде әлеу.    Үкіметіне                саны   
   меттiк зерт.    ұсыныс
   теулердiң
   нәтижелерi
   бойынша ұсы.
   ныстар енгiзу:
   кәсiпкерлiк
   қызметтi
   реттеудiң
   заңнамалық
   негiздерiн
   жетiлдiру;
   лицензиялар,
   сертификаттар,
   техникалық
   шарттар алуға,
   жер учаске.
   лерiн бөлуге,
   мүлiктi тiр.
   кеуге байла.
   нысты рұқсат
   ету рәсiмдерiн
   оңтайландыру;
   шағын кәсiпкер.
   лiктi қолдау
   жөнiндегi
   мемлекеттiк
   саясатты одан
   әрi қалыптас.
   тыру

23.Мемлекет тара.  Қазақстан     ИСМ        2005   ИСМ:      Респуб.
   пынан кәсiп.    Республи.                жылдың 2005 жыл  ликалық
   керлiк қызмет.  касының                  4-тоқ. - 15*     бюджет
   ті қолдау және  Үкiметiне                саны,  2006 жыл
   дамыту жөнiн.   ұсыныс                   2006   - 20*
   дегi шараларды                           жылдың
   одан әрi әзiр.                           4-тоқ.
   леу үшiн қажет.                          саны
   тi ғылыми не.
   гiзделген ұсы.
   нымдар алуға
   бағытталған
   зерттеулер
   жүргiзу

24.Кәсiпкерлiк     Қазақстан     ИСМ,       Жыл    ИСМ:      Респуб.
   мәселелерi жө.  Республи.     БҒМ,       сайын  2004 жыл  ликалық
   нiнде, соның    касының       облыстар.  4-тоқ. - 4       бюджет
   iшiнде          Үкiметiне     дың, Ас.   сан    2005 жыл
   әйелдер және    ақпарат       тана және          - 7*
   жастар кәсiп.                 Алматы            2006 жыл
   керлiгiн на.                  қалала.           - 7*
   сихаттау жө.                  рының
   нiнде семинар.                әкiмдерi
   лар, конферен.                
   циялар, көр.
   мелер, кон.
   курстар,
   "дөңгелек
   үстелдер"
   өткiзудi
   қамтамасыз
   ету

25.Қазақстан       Қазақстан     ИСМ,       Жыл    ИСМ:      Респуб.
   Кәсiпкерле.     кәсiпкер.     облыстар.  сайын  2004 жыл  ликалық
   рiнiң форумын   лерiнiң       дың, Ас.   қыр.   - 8*      бюджет
   ұйымдастыру     форумын       тана және  күйек  2005 жыл
   және өткiзу     өткiзу        Алматы     -қазан - 8*
                                 қалала.           2006 жыл
                                 рының             - 8*
                                 әкiмдерi

26.Шағын бизнес    Жарнама       ИСМ        Жыл    ИСМ:      Респуб.
   саласында       каталог.                 сайын  2004 жыл  ликалық
   жарнама ката.   тарын                    4-тоқ. - 8,9*    бюджет
   логтарын, ақпа. шығару                   сан
   раттық бюлле.
   теньдер, инвес.
   тициялық ұсы.
   ныстар жинақ.
   тарын шығаруды
   қамтамасыз ету

27."Қазақстанның   Журнал        ИСМ        Тоқсан ИСМ:      Респуб.
   шағын бизнесi"  шығару                   сайын  2004 жыл  ликалық
   журналының                                      - 13,7*   бюджет
   басылуын қам.                                   2005 жыл
   тамасыз ету                                     - 14*
                                                   2006 жыл
                                                   - 14*

28.Шағын бизнестiң Қазақстан     ИСМ,       Жыл    ИСМ:      Респуб.
  (кәсiпкерлiктiң) Республи.     облыс.     сайын  2004 жыл  ликалық
  мәселелерi бой.  касының       тардың,    жел.   - 5*      бюджет
  ынша теле және   Үкiметiне     Астана     тоқсан
  радио хабарлар   ақпарат       және
  топтамасын                     Алматы
  ұйымдастыру                    қалала.
                                 рының
                                 әкiмдерi

29.Халыққа мем.    Қазақстан     ИСМ,       Тоқсан ИСМ       Респуб.
   лекеттік ор.    Республи.     МАСМ,      сайын  2005 жыл  ликалық
   гандардың шағын касының       министр.          - 22,62*  бюджет
   кәсiпкерлiктi   Үкiметiне     лiктер            2006 жыл
   қолдау жөнінде  ақпарат       мен агент.        - 25,12*
   өткiзетiн                     тiктер,
   iс-шаралары                   облыстар.
   туралы, оның                  дың,
   iшiнде мемле.                 Астана
   кеттiк тапсы.                 және
   рысты орын.                   Алматы
   дайтын бұқа.                  қалала.
   ралық ақпарат                 рының
   құралдары                     әкiмдерi
   арқылы кеңiнен                
   ақпарат берудi
   қамтамасыз ету

      5. Кәсіпкерлiк мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық базаны жүйелеу және жетiлдiру

30.Кәсiпкерлiк     Қазақстан     ИСМ,       2004 жыл
   мәселелерi      Республи.     Әдiлет.    4-тоқ.
   бойынша норма.  касының       минi,      саны
   тивтiк құқықтық Үкiметiне     ЭБЖМ,
   кесiмдердi қа.  ақпарат       Қаржы.
   зiргi экономика               минi,
   жай-күйiнiң                   ККМ, ЭМРМ,
   талаптарына                   АШМ,
   қайшылықтарын                 Еңбекминi,
   жою және оларды               ДСМ,
   сәйкес келтiру                Қоршаған
   мәнiне талдауды               ортаминi,
   жүзеге асыру                  ҚНРА,
                                 ЖРА, КБА,
                                 СА, ТЖА,
                                 ТСА, ЭСЖҚА

31.Бұл ресурстарды Қазақстан     ЖРА, ИСМ,  2005
   экономикалық    Республи.     облыстар.  жылдың
   қызмет саласына касының       дың,       3-тоқ.
   тарту үшiн      Үкiметiне     Астана     саны
   ШКС-ке жер      ұсыныс        және
   учаскелерiн                   Алматы
   беру тәртібiн                 қалала.
   оңайлату жөнiн.               рының
   де ұсыныстар                  әкiмдерi
   енгiзу

32.Сынақ зертха.   Қазақстан     ИСМ        2005
   наларын аккре.  Республи.                жылдың
   диттеу функция. касының                  3-тоқ.
   ларын және      Yкiметiне                саны
   олардың қызме.  ақпарат
   тiне бақылау
   мен осы зерт.
   ханалар
   санының ұлғаюын
   мемлекетке қал.
   дыру мүмкінді.
   гін қарастыру

33.Шығарылатын ше. Кәсiпкерлiк   Қазақстан  2004
   шiмдердiң       мәселелерi    Республи.  жылдың 
   бiркелкiлiгiн   жөнiндегi     касының    3-тоқ.
   және олардың    заңнаманы     Жоғарғы    саны
   уақтылы орын.   қолдану       Соты 
   далуын қамта.   практикасына  (келiсiм
   масыз ету үшiн  шолу          бойынша)
   кәсіпкерлердiң
   құқықтарын
   бұзуға байла.
   нысты iстердi
   қараудың сот
   практикасын
   жинақтап қорыту

34."Кәсiпкерлiк.   Заң жобасы    ИСМ,       2005   ИСМ:      Респуб.
   туралы" Қазақ.                Әдiлет.    жылдың 2005      ликалық
   стан Республи.                минi,      2-тоқ. жыл - 5*  бюджет
   касы Заңының                  ЭБЖМ,      саны
   жобасын әзiрлеу               Қаржыминi,
                                 ККМ, ЭМРМ,
                                 АШМ, Еңбек-
                                 минi, ДСМ,
                                 Қоршаған
                                 ортаминi,
                                 БҒМ, ҚНРА,
                                 ЖРА, ТЖМ,
                                 ЭСЖҚА, ТМРА,
 
 
                                                                                                     Ұлттық
                                 банк
                                 (келiсiм
                                 бойынша)

35.Сертификаттау   Қазақстан     ИСМ, ЭБЖМ, 2004
   жүйесiн одан    Республи.     КБА        жылдың
   әрi жетiлдiру   касының                  2-тоқ.
   жөнiнде ұсы.    Үкiметiне                саны
   ныстар енгiзу   ұсыныс

36.Қазақстан Рес.  Қазақстан     ИСМ,        2004
   публикасының    Республи.     Қаржы.      жылдың
   заңнамасына     касының       мині,       3-тоқ.
   сәйкес шағын    Үкіметіне     СА          саны
   және орта       ұсыныс
   бизнес субъек.
   тілерінің өл.
   шемдерін көр.
   сету бөлігінде
   статистикалық
   есеп берудің
   бірыңғай ны.
   сандарын жетіл.
   діру жөнінде
   ұсыныстар дайын.
   дау

37.ШКС-тен сатып   Қазақстан     ИСМ, Қар-  Жыл
   алынатын тауар. Республи.     жымині,    сайын
   лардың (жұмыс.  касының       облыстар.  қаңтар,
   тар мен қыз.    Үкiметiне     дың, Ас-   шiлде
   меттер          ақпарат       тана және
   көрсетудiң)                   Алматы
   көлемi мен                    қалала.
   номенклатура.                 рының
   ларына талдау                 әкiмдерi
   жүргiзу
___________________________________________________________________

       1  Қаражат шағын бизнесті қолданудың жұмыс істеп тұрған өңірлік орталықтарын дамытуға көзделген

      Ескерту:
      * - қаражат 11 бюджеттiк бағдарлама бойынша бөлiнген, бұл ретте 2005-2006 жылдарға арналған қаржыландыру көлемi тиiстi жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңы қабылданғаннан кейiн нақтыланатын болады.
      ** - қаражат 12 және 001 бюджеттiк бағдарлама бойынша бөлiнген, бұл ретте 2005-2006 жылдарға қаржыландыру көлемi тиiстi жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңы қабылданғаннан кейiн нақтыланатын болады
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi;
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi;
      Қаржыминi - Қаржы министрлігі;
      Әдiлетминi - Әдiлет министрлiгi;
      ККМ - Көлiк және коммуникациялар министрлiгi;
      ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi;
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлiгi;
      Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi;
      Қоршағанортаминi - Қоршаған ортаны қорғау министрлiгі;
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгi;
      СIМ - Сырты iстер министрлiгi;
      ДЗМ - Денсаулық сақтау министрлiгi;
      IIМ - Iшкi iстер министрлiгi;
      МАСМ - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі;
      ҚНРА - Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегі агенттік;
      АБА - Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiк;
      ЖРА - Жер ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiк;
      СА - Статистика жөнiндегi агенттiк;
      ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлігі;
      TCA - Туризм және спорт жөнiндегi агенттiк;
      ЭСЖҚА - Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi агенттiк;
      ТМРА - Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттік;
      Ұлттық банк - Ұлттық Банк.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады