Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 маусымдағы N 715 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 19 наурыздағы "Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн, бәсекеге қабілеттi экономика үшiн, бәсекеге қабiлеттi халық үшiн" Қазақстан халқына  Жолдауын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiліп отырған Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Мүдделi министрлiктер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша), облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкiмдерi:
      Iс-шаралар жоспарының тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;
      Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдықтан кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей Іс-шаралар жоспарын iске асыру барысы туралы талдамалы ақпарат берсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдықтан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Iс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсiн.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2004 жылғы 28 маусымдағы 
N 715 қаулысымен     
бекiтiлген        

  Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары 

      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.10.20. N  1082 қаулысымен.

___________________________________________________________________
P/c |   Iс-шаралар   |Аяқтау |  Жауапты   |Орындау|Болжанып|Қаржы.
  N  |                |нысаны |орындаушылар|мерзімі|отырған |ландыру
     |                |       |            |       |шығыстар|көзі
___________________________________________________________________
  1          2            3           4         5        6     7
___________________________________________________________________
                    1. Ұйымдастыру iс-шаралары
___________________________________________________________________
1.1.  Тұрғын үй құры.  Жергі.  Облыстардың, 2004    Шығыстар
      лысын дамытудың  лікті   Астана және  жылғы   болжанбайды
      өңiрлік бағдар.  атқа.   Алматы қала. II
      ламаларын        рушы    ларының      тоқсан
      дайындау         орган.  әкімдері,
                       дардың  ИСМ
                       қаулысы

1.2.  Облыстық маңызы  Қазақ.  Облыстардың  2004-   Taпсы.   Жергi.
      бар қалалардың   стан    әкімдері,    2006    рысшының лiктi
      бас жоспарларын  Респу.  ИСМ          жылдар  қаражаты бюджет
      әзірлеудi аяқтау блика.
      және бекіту      сының
                       Yкіметі
                       қаулы.
                       ларының
                       жоба.
                       лары

1.3.  Облыс орталықта. Толық   Облыстардың, 2004    Тапсы.   Жергi.
      рының, Астана    жоспар. Астана және  жылғы   рысшының лiктi
      және Алматы қа.  лау     Алматы қала. II      қаражаты бюджет
      лаларының құры.  жобасы  ларының      тоқсан
      лысы болжанып            әкiмдерi,
      отырған ауданда.         ИСМ
      рының толық жос.
      парлау жобаларын
      дайындау және
      ИСМ-мен келісу

1.4.  Тұрғын үйлерді   Жоба.   Облыстардың, Тұрақты Тапсы.   
      салу ға қажетті  лау-    Астана және          рысшының 
      жобалау-сметалық смета.  Алматы қала.         қаражаты 
      құжаттама әзір.  лық     ларының
      леу, сараптама   құжат.  әкімдері,
      жүргiзу және     тама    ИСМ
      бекіту

1.5.  Тұрғын үйлер құ. Мерді.  Облыстардың, Өңiрлер Тапсы.   
      рылысының мерді. гер.    Астана және  жоспа.  рысшының 
      герлерін анықтау лерді   Алматы қала. рына    қаражаты 
      үшiн конкурстар  анықтау ларының      сәйкес
      өткiзу                   әкiмдерi

1.6.  Тапсырысшылардың Келi.   Облыстардың, Тұрақты Шығыстар
      (құрылыс салушы. судiң   Астана және          болжан.
      лардың) мемле.   болуы   Алматы қала.         байды
      кеттік қаражат           ларының
      есебiнен тұрғы.          әкiмдерi,
      зылатын тұрғын           ИСМ
      үйлерді (тұрғын
      үйлерді, жатақ.
      ханаларды) жоба.
      лауға арналған
      тапсырманы Қа.
      зақстан Респу.
      бликасы Индуст.
      рия және сауда
      министрлігінің
      Құрылыс істері
      жөнiндегі коми.
      тетімен келiсуi

1.7.  Ұтымды көлемдiк- ИСМ     ИСМ         2004     Шығыстар
      жоспарлау сын.   Құрылыс             жылғы    болжан.
      дарлы және инже. iстерi              II       байды
      нерлiк шешімдер. жөнiн.              тоқсан
      дi, сондай-ақ    дегi
      мемлекеттік қа.  комите.
      ражат есебiнен   тінiң
      тұрғын үйлерді   бұйрығы
      салу үшін қала
      құрылысының жү.
      йесiндегi тұрғын
      үй кварталдары.
      ның орналасуын
      анықтау жөнiнде
      ұсынымдар
      дайындау

1.8.  Тұрғын үй құры.  Қазақ.  ИСМ, ЭБЖМ,  2004     Шығыстар
      лысын дамытудың  стан    Әдiлетминi  жылғы    болжан.
      2005-2007 жыл.   Респу.              шiлде    байды
      дарға арналған   блика.
      мемлекеттiк бағ. сының
      дарламасының     Прези.
      іске асырылуына  денті
      бақылауды жүзеге Жарлы.
      асыру үшін Мем.  ғының
      лекеттiк комис.  жобасы
      сия құру туралы
      Қазақстан Респу.
      бликасының Пре.
      зидентi Жарлығы.
      ның жобасын
      дайындау

1.9.  Тұрғын үй құры.  Қазақ.     ИСМ      2004     Шығыстар
      лысын дамытудың  стан                жылғы    болжан.
      2005-2007 жыл.   Респу.              шiлде    байды
      дарға арналған   блика.
      мемлекеттік бағ. сының
      дарламасының     Пре.
      іске асырылуына  мьер-
      бақылау тәртібін Мини.
      белгiлейтiн өкiм стрi
      дайындау         өкімі.
                       нің
                       жобасы

1.10. Республикалық    Қазақ.  Қаржымині,  Жыл      Шығыстар
      бюджет есебiнен  стан    ЭБЖМ, ИСМ   сайын    болжан.
      тұрғын үй салу   Респу.                       байды
      үшін облыстар.   блика.
      дың, Астана және сының
      Алматы қалалары. Үкiметi
      ның жергіліктi   қаулы.
      атқарушы орган.  сының
      дарына кредит    жобасы
      беру ережесін
      әзiрлеу

1.11. Облыстардың,     Қазақ.  Қаржымині   2004-    18,9     Респу.
      Астана және      стан                2006     млрд.    блика.
      Алматы қалалары. Респу.              жылдар   теңге    лық
      ның жергiлiктi   блика.                       оның     бюджет
      атқарушы орган.  сының                        iшiнде:
      дарына коммунал. Үкiме.                       2004
      дық тұрғын үй    тіне                         жылы -
      салу үшін мақ.   ақпарат                      6,40
      сатты трансферт.                              млрд.
      тер бөлу                                      теңге
                                                    2005
                                                    жылы -
                                                    6,30
                                                    млрд.
                                                    теңге
                                                    2006
                                                    жылы -
                                                    6,20
                                                    млрд.
                                                    теңге

1.12. Тұрғын үй құры.  Қазақ.  Қаржымині,  2004     Шығыстар
      лысын дамытудың  стан    ЭБЖМ, ИСМ,  жылғы    болжан.
      2005-2007 жыл.   Респу.  ҚИК (келi.  III      байды
      дарға арналған   блика.  сiм бойын.  тоқсан
      мемлекеттік бағ. сының   ша)
      дарламасы шеңбе. Үкіметі
      рінде салынған   қаулы.
      тұрғын үйлердi   сының
      жергілiктi атқа. жобасы
      рушы органдардың
      сатып алу ереже.
      сiн әзірлеу

1.13. <*>

1.14. Облыстардың, Ас. Бюджет.   ИСМ       2004-    Шығыстар
      тана және Алматы тiк                 2006     болжан.
      қалаларының      тапсы.              жылдар   байды
      2005-2007 жылда. рыстар
      ры кредиттік
      қаражатқа қажет.
      тілігін анықтау

1.15. Инженерлiк       Жоба.   Облыс.      Тұрақты  Тапсы.   Жергi-
      желiлер мен      лау-    тардың,              рысшының лiктi
      коммуникация.    смета.  Астана               қаражаты бюджет
      ларды салуға     лық     және
      қажеттi жоба.    құжат.  Алматы
      лау-сметалық     тама    қалала.
      құжаттаманы              рының
      әзiрлеу, са.             әкiмдерi
      раптама жүргiзу
      және бекiту      
___________________________________________________________________
           2. Ипотекалық кредит беру жүйесін жетілдiру
___________________________________________________________________
2.1. Ипотекалық кредит Қазақ.  ҚРҰБ        Жыл     Шығыстар
     бойынша сыйақыны  стан    (келiсім    сайын,  болжан.
     төмендетуге ықпал Респу.  бойынша),   есепті  байды
     ететін инфляция.  блика.  Қаржымині,  жылдан
     ның деңгейiн тө.  сының   ЭБЖМ, об.   кейінгі
     мендету жөнінде   Үкiме.  лыстардың,  айдың
     шаралар қабылдау  тіне    Астана және 15-кү.
                       ақпарат Алматы қа.  нiне
                               лаларының   дейін
                               әкімдері

2.2. "Қазақстандық     Қазақ.  ҚИК         2004    Шығыстар
     ипотекалық ком.   стан    (келісiм    жылғы   болжан.
     пания" АҚ-тың     Респу.  бойынша)    IV      байды
     қолданыстағы      блика.              тоқсан 
     Бағдарламасының   сының
     шеңберiнде қол    Үкiме.
     жетімді тұрғын    тіне
     үйге ипотекалық   ақпарат
     кредит берудің
     арнайы Бағдарла.
     масын әзірлеу

2.3. "Қазақстандық     Қазақ.  ҚРҰБ        2004    Шығыстар
     ипотекалық ком.   стан    (келісім    жылғы   болжанбайды
     пания" АҚ акция.  Респу.  бойынша),   III
     ларының мемлекет. блика.  Қаржыминi   тоқсан
     тік пакетіне ие.  сының
     лік ету және      Ұлттық
     оларды пайдалану  Банкі
     құқығын Қазақстан Басқар.
     Республикасының   масы
     Ұлттық Банкінен   қаулы.
     Қазақстан Респу.  сының
     бликасының Қаржы  жобасы
     министрлiгiне
     беру

2.4. Жеке капиталдың   Қазақ.  Қаржымині,  2005-   26,8      Респу.
     бiрдей деңгейін   стан    ҚРҰБ        2007    млрд.     блика.
     қолдау мақсатында Респу.  (келiсiм    жылдар  теңге     лық
     "Қазақстандық     блика.  бойынша)            оның      бюджет
     ипотекалық компа. сының                       iшiнде:
     ния" АҚ-тың жар.  Үкiме.                      2005 жылы
     ғылық капиталын   тіне                        - 6,40
     ұлғайту           ақпарат                     млрд.
                                                   теңге
                                                   2006 жылы
                                                   - 9,02
                                                   млрд.
                                                   теңге
                                                   2007 жылы
                                                   - 11,38
                                                   млрд.
                                                   теңге

2.5. Қол жетiмдi тұр.  Қазақ.  ҚИК         2005-
     ғын үйге арналған стан    (келiсiм    2007
     сұранысты қаржы.  Респу.  бойынша),   жылдар
     ландыру үшін 20   блика.  Қаржыминi
     жылға дейінгi     сының
     мерзiммен "Қазақ. Үкiме.
     стандық ипотека.  тіне
     лық компания"     ақпарат
     АҚ-тың ипотекалық
     облигацияларының
     эмиссиясын
     жүргізу

2.6. <*>

2.7. "Қазақстандық     Қазақ.  ҚРҰБ        2005-   3,8 млрд. Респу.
     ипотекалық кре.   стан    (келiсiм    2007    теңге     блика.
     диттік кепілдiк   Респу.  бойынша),   жылдар  оның      лық
     беру қоры" АҚ-    блика.  Қаржыминi           ішiнде:   бюджет
     тың жарғылық      сының                       2005 жылы
     капиталын ұлғайту Yкiме.                      - 1,50
                       тіне                        млрд.
                       ақпарат                     теңге
                                                   2006 жылы
                                                   - 1,40
                                                   млрд.
                                                   теңге
                                                   2007 жылы
                                                   - 0,90
                                                   млрд. теңге
___________________________________________________________________
         3. Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін дамыту
___________________________________________________________________
3.1. Тұрғын ұй құрылыс Қазақ.  Қаржыминi,  2004     Шығыстар
     жинақ банктерiнде стан    ҚҚА, ҚРҰБ   жылғы    болжан.
     қажеттi салымдар. Респу.  (келiсiм    III      байды
     дың ең төменгi    бликасы бойынша),   тоқсан
     мөлшерiн тұрғын   Заңының ҚТYҚЖБ
     үй құнынан 25     жобасы  (келiсiм
     %-ға дейiн төмен.         бойынша),
     дету және мемле.          ИСМ
     кет көтермелейтiн
     салым сомасының
     мөлшерiн 200 ай.
     лық есептік көр.
     сеткішке дейiн
     ұлғайту бөлiгiнде
     "Қазақстан Респу.
     бликасындағы тұр.
     ғын үй құрылысы
     жинақ ақшасы ту.
     ралы" Қазақстан
     Республикасының
     Заңына өзгерiстер
     мен толықтырулар
     енгiзу

3.2. "Қазақстанның     Қазақ.  Қаржыминi   2005-    12,26    Респу.
     тұрғын ұй құрылыс стан                2007     млрд.    блика.
     жинақ банкі"      Респу.              жылдар   теңге    лық
     АҚ-тың жарғылық   блика.                       оның     бюджет
     капиталын ұлғайту сының                        iшiнде:
                       Үкiме.                       2005 жылы
                       тіне                         - 4,00
                       ақпарат                      млрд.
                                                    теңге
                                                    2006 жылы
                                                    - 4,00
                                                    млрд.
                                                    теңге
                                                    2007 жылы
                                                    - 4,26
                                                    млрд.
                                                    теңге

3.3. "Қазақстанның     Қазақ.  Қаржыминi   2006-    1,90      Респу.
     тұрғын үй құрылыс стан                2007     млрд.     бли.
     жинақ банкі"      Респу.              жылдар   теңге     калық
     АҚ-қа ұзақ мер.   блика.                       оның      бюджет
     зімдi бюджеттік   сының                        iшiнде:
     кредит бepу       Үкiме.                       2006 жылы
                       тіне                         - 0,28
                       ақпарат                      млрд.
                                                    теңге
                                                    2007 жылы
                                                    - 1,62
                                                    млрд.
                                                    теңге

3.4. "Қазақстанның     Қазақ.  Қаржыминi   2005-    2,34      Респу.
     тұрғын ұй құрылыс стан                2007     млрд.     бли.
     жинақ банкі"      Респу.              жылдар   теңге     калық
     АҚ-тың салымдары  блика.                       оның      бюджет
     бойынша сыйлықаны сының                        iшiнде:
     төлеуге бюджеттік Үкiме.                       2005 жылы
     қаражат бөлу      тiне                         - 0,27
                       ақпарат                      млрд.
                                                    теңге
                                                    2006 жылы
                                                    - 0,70
                                                    млрд.
                                                    теңге
                                                    2007 жылы
                                                    - 1,37
                                                    млрд.
                                                    теңге

3.5. "Қазақстанның тұр. Қазақ.  ҚТҮҚЖБ     Қажетті. Шығыстар
     ғын үй құрылыс    стан    (келiсiм    лiгіне   болжанбайды
     жинақ банкi"      Респу.  бойынша)    қарай
     АҚ-тың ұзақ мер.  блика.
     зiмдi займдарын   сының
     тартуды қамтама.  Yкiме.
     сыз ету           тіне
                       ақпарат

3.6. Өңiрлерге салым.  Қазақ.  ҚТҮҚЖБ      2005-   Шығыстар
     шыларды тарту,    стан    (келісім    2007    болжанбайды
     "Қазақстанның     Респу.  бойынша),   жылдар
     тұрғын үй құрылыс блика.  ҚҚА, об.
     жинақ банкі"      сының   лыстардың,
     АҚ-тың өкiлдiк    Үкiме.  Астана және
     желiсін кеңейту   тіне    Алматы қа.
     үшін жағдай жасау ақпарат лаларының
                               әкiмдерi

3.7. Ипотекалық кре.   Қазақ.  ҚИККБҚ      2005-    Шығыстар
     дитке кепілдік    стан    (келiсім    2007     болжанбайды
     беру жүйесін      Респу.  бойынша)    жылдар
     одан әрі дамытуды блика.
     қамтамасыз ету    сының
                       Үкiме.
                       тіне
                       ақпарат
___________________________________________________________________
                  4. Құрылыс индустриясын дамыту
___________________________________________________________________
4.1. Тиісті отандық    Қазақ.  ИСМ, облыс. Жыл      Шығыстар
     өнімдер болған    стан    тардың, Ас. сайын    болжан.
     кезде мемлекеттiк Респу.  тана және   қаңтар   байды
     инвестициялар     блика.  Алматы қа.
     есебінен немесе   сының   лаларының
     олардың қатысуы.  Үкiме.  әкiмдерi
     мен тұрғызылатын  тіне
     тұрғын үйлерді    ақпарат
     (тұрғын үйлерді,
     жатақханаларды)
     салған кезде қым.
     бат тұратын им.
     порттық құрылыс
     материалдарын,
     бұйымдарын, кон.
     струкцияларын,
     инженерлiк жаб.
     дықтарды және үй
     салу заттарын
     қолдануды
     төмендету

4.2. 2004-2010 жылдары Қазақ.    ИСМ       2004     Шығыстар
     құрылыс материал. стан                жылғы    болжан.
     дарының, бұйымда. Респу.              II       байды
     рының, конструк.  блика.              тоқсан
     циялардың өндiрi. сының
     сін дамыту үшін   Yкiме.
     әлеуетті инвес.   тіне
     торларды тартуға  ұсы.
     арналған басым    ныстар
     инвестициялық жо.
     балардың тізбесін
     дайындау

4.3. Жеке тұрғын үй    Техни.    ИСМ       2005     Респу.   Респу.
     құрылысын салу    калық               жылғы    бликалық блика.
     үшін тиiмді мате. шешім.              II       бюджет.  лық
     риалдарды (кеуек  дердің              тоқсан   тік ко.  бюджет
     бетонды, полисти. альбом.                      миссия.
     рол бетонды, ұзақ дары                         ның ше.
     түйіршікті блокты)                             шiмi бо.
     пайдалана отырып,                              йынша
     қоршау конструк.                               10 млн.
     цияларының техни.                              теңге
     калық шешімдері.
     нің альбомдарын
     әзiрлеу

4.4. Қазақстан Респу.  Қазақ.    ИСМ       2004     Шығыстар
     бликасында құры.  стан                жылғы    болжан.
     лыс материалдары, Респу.              III      байды
     бұйымдары мен     блика.              тоқсан
     конструкциялары   сының
     өнеркәсiбін дамы. Үкiметi
     тудың 2005-2014   қаулы.
     жылдарға арналған сының
     бағдарламасын     жобасы
     әзiрлеу
     Бағдарлама мына.
     ларды көздейдi:

     1) Бағдарламаны   Қазақ.    ИСМ       2005-    Респу.
     ғылыми-техникалық стан                2007     бликалық
     қамтамасыз ету    Респу.              жылдар   бюджет.
     (зерттеу, техни.  блика.                       тік ко.
     калық регламент.  сының                        миссия.
     тер, TЭH және     Үкiме.                       ның ше.
     нормативтік       тіне                         шiмi
     құжаттар)         ақпарат                      бойынша
                                                    270 млн.
                                                    теңге
                                                    оның
                                                    ішінде:
                                                    2005 жылы
                                                    - 110
                                                    млн.
                                                    теңге
                                                    2006 жылы
                                                    - 120
                                                    млн.
                                                    теңге
                                                    2007 жылы
                                                    - 40 млн.
                                                    теңге

     2) бiрлiк инвес.
     тициялық жобалар
     әзiрлеу (барлығы
     35 жоба), оның
     ішінде:

     Қуаты жылына 27   Қазақ.  Ақтөбе об.  2005-   6975      Кредит
     млн. шаршы метр   стан    лысының     2007    млн.      қара.
     табақты әйнек     Респу.  әкімi, ИСМ, жылдар  теңге     жаты
     өндірісін ұйым.   блика.  Қазақстан
     дастыру үшін ин.  сының   Республика.
     вестициялар тарту Үкiме.  сын дамыту.
     (Ақтөбе облысы)   тіне    дың қаржы
                       ақпарат институтта.
                               ры (келiсiм
                               бойынша)

     Қуаты жылына 157  Қазақ.  Батыс Қа.   2005-   2092,5    Кредит
     млн. шаршы дана   стан    зақстан,    2007    млн.      қара.
     қыш кiрпіш өнді.  Респу.  Қарағанды,  жылдар  теңге     жаты
     рісін ұйымдастыру блика.  Қызылорда,
     үшін инвестиция.  сының   Маңғыстау
     лар тарту (Батыс  Үкiме.  облыстары.
     Қазақстан, Қара.  тіне    ның әкiмде.
     ғанды, Қызылорда, ақпарат рi, ИСМ,
     Маңғыстау облыс.          Қазақстан
     тары)                     Республика.
                               сын дамыту.
                               дың қаржы
                               институтта.
                               ры (келiсiм
                               бойынша)

     Қуаты жылына 500  Қазақ.  Шығыс       2005-   45 млн.   Кредит
     тонна эмальдi     стан    Қазақстан   2006    теңге     қара.
     бояу өндiрісін    Респу.  облысының   жылдар            жаты
     ұйымдастыру үшін  блика.  әкiмi, ИСМ,
     инвестициялар     сының   Қазақстан
     тарту (Семей қа.  Yкiме.  Республика.
     ласы, Шығыс       тіне    сын дамыту.
     Қазақстан облысы) ақпарат дың қаржы
                               институтта.
                               ры (келiсiм
                               бойынша)

     Қуаты жылына 500  Қазақ.  Батыс Қа.   2005-   6707,4    Кредит
     мың тонна цемент  стан    зақстан об. 2007    млн.      қара.
     (құрғақ тәсiл)    Респу.  лысының     жылдар  теңге     жаты
     өндірісi үшін ин. блика.  әкiмі, ИСМ,
     вестициялар тарту сының   Қазақстан
     (Батыс Қазақстан  Yкiме.  Республика.
     облысы)           тіне    сын дамыту.
                       ақпарат дың қаржы
                               институтта.
                               ры (келісiм
                               бойынша)

     Қуаты жылына 4    Қазақ.  Қарағанды   2005-   2092,5    Кредит
     млн. шаршы метр   стан    облысының   2006    млн.      қара.
     линолеум өндірi.  Респу.  әкiмi, ИСМ, жылдар  теңге     жаты
     сін ұйымдастыру   блика.  Қазақстан
     үшін инвестиция.  сының   Республика.
     лар тарту (Қара.  Үкiме.  сын дамыту.
     ғанды облысы)     тіне    дың қаржы
                       ақпарат институтта.
                               ры (келiсім
                               бойынша)

     Қуаты жылына 160  Қазақ.  Қостанай    2005-   1674      Кредит
     мың текше метр    стан    облысының   2007    млн.      қара.
     минерал-мақта бұ. Респу.  әкімі, ИСМ, жылдар  теңге     жаты
     йымдар өндiрiсін  блика.  Қазақстан
     ұйымдастыру үшін  сының   Республика.
     инвестициялар     Үкiме.  сын дамыту.
     тарту (Қостанай   тіне    дың қаржы
     облысы)           ақпарат институтта.
                               ры (келiсiм
                               бойынша)

     Павлодар қаласын. Қазақ.  Павлодар,   2005-   7672,5    Кредит
     дағы "Кастинг"    стан    Қарағанды   2007    млн.      қара.
     ЖШС-ы базасында   Респу.  облыстары.  жылдар  теңге     жаты
     қуаты жылына 600  блика.  ның әкiмде.
     мың тонна және    сының   рi, ИСМ,
     Темiртау қаласын. Үкiме.  Қазақстан
     дағы "Вторметин.  тіне    Республика.
     дустрия" ЖШС-ы    ақпарат сын дамыту.
     базасында қуаты           дың қаржы
     300 мың тонна             институтта.
     сортты металл-            ры (келiсiм
     прокат өндiрiсін          бойынша)
     ұйымдастыру үшін
     инвестициялар
     тарту
___________________________________________________________________
     5. Бағдарламаны ақпараттық-түсіндіруді қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
5.1. Тұрғын үй құрылы. Қазақ.  ИСМ, Ақпа.  2004     Шығыстар
     сын дамытудың     стан    ратминi,    жылғы    болжан.
     2005-2007 жылдар. Респу.  Қаржыминi,  маусым   байды
     ға арналған мем.  бликасы ЭБЖМ, ҚИК
     лекеттiк бағдар.  Премьер- (келiсiм
     ламасын ақпарат.  Минис.  бойынша),
     тық қолдаудың     трiнiң  ҚТҮҚЖБ
     медиа жоспарын    өкімі   (келiсiм
     әзiрлеу                   бойынша)

5.2. Тұрғын үй құрылы. Брошю.  ИСМ, ҚИК    2004 жыл 15,0 млн. Респу.
     сын дамытудың     ралар,  (келiсiм             теңге     блика.
     мемлекеттік бағ.  буклет. бойынша),                      лық
     дарламасының не.  тер да. ҚТҮҚЖБ                         бюджет
     гiзгi қағидалары  йындау  (келiсiм
     бойынша ақпарат.  және    бойынша)
     тық-түсiндiру     тарату,
     жұмыстарын ұйым.  көрнекi
     дастыру, "Тұрғын  мате.
     үй құрылысын да.  риалдар
     мытудың 2005-2007 шығару
     жылдарға арналған
     мемлекеттiк бағ.
     дарламасы" атты
     брошюралар дайын.
     дау, "Тұрғын үй
     саясатын iске
     асырудың негiзгi
     тетiктері", "Жаңа
     тұрғын үйдi қалай
     сатып алуға бо.
     лады" деген
     Мембағдарламаны
     iске асыру тетiк.
     терi бойынша
     көрнекi материал.
     дар шығару

5.3. Ипотекалық кредит Видеор. Ақпарат.    2004 жыл 5,3 млн. Респу.
     берудің шарттары  оликтер минi, ҚИК            теңге    блика.
     мен тәртiбін және жасау   (келiсiм                      лық
     тұрғын үй құрылыс және    бойынша),                     бюджет
     жинақ жүйесi ту.  жалға   ҚТҮҚЖБ
     ралы ақпаратты    беру,   (келiсiм
     халыққа түсiндiру баспа.  бойынша),
     жөнiндегi жұмыс.  лық БАҚ облыстар.
     тарды жандандыру  -қа ма. дың, Астана
                       териал. және Алматы
                       дар     қалаларының
                       беру    әкiмдерi

5.4. Ипотекалық кредит Видеор. Облыстар.   2004 жыл Шығыстар Жергi.
     берудің шарттары  оликтер дың, Астана          болжан.  лiктi
     мен тәртiбін және жасау   және Алматы          байды    бюджет
     тұрғын үй құрылыс және    қалаларының
     жинақ жүйесi ту.  жалға   әкiмдерi
     ралы ақпаратты    беру,
     халыққа түсiндiру баспа.
     жөнiндегi жұмыс.  лық
     тарды жандандыру  БАҚ-қа
                       матери.
                       алдар
                       беру

5.5. Республикалық     Видео.  ҚИК (келi.  2004-    ҚИК-тің
     бюджеттің кредит. ролик.  сiм бойын.  2006     және
     тiк қаражаты есе. тер     ша) екіншi  жылдар   екіншi
     бiнен тұрғызылған жасау   деңгейдегі           деңгей.
     тұрғын үйлердi    және    банктер мен          дегі
     халықтың сатып    жалға   бiрлесiп,            банк.
     алуына банктердiң беру    облыстар.            тердiң
     ипотекалық кредит (мемле. дың, Астана          қаражаты
     беру шарттары жө. кеттiк  және Алматы
     нiнде жарнама     және    қалаларының
     науқанын өткiзу   орыс    әкімдері
                       тiлде.
                       рiнде)

5.6. Тұрғын үй құрылыс БАҚ-қа  ҚТҮҚЖБ      2004-   ҚТYҚЖБ    Жергi.
     жинақ жүйесін да. (теле.  (келiсiм    2006    -тың      лiктi
     мыту туралы мер.  дидар.  бойынша),   жылдар  қаражаты  бюджет
     зiмдi баспасөзге  ға, ра. облыстар.
     мақала жариялау.  диоға,  дың, Астана
     ды, сондай-ақ те. газетке және Алматы
     ледидардан, ра.   және    қалаларының
     диодан сөз сөй.   т.б.)   әкiмдерi
     леудi ұйымдастыру ақпа.
                       раттық
                       матер.
                       иалдар
                       беру

5.7. Республикалық     "Дөң.   Қаржыминi,  2004 жыл Шығыстар
     бюджеттің кре.    гелек   облыстар.            болжанбайды
     диттік қаражаты   үстел", дың, Астана 
     есебінен тұрғы.   семи.   және Алматы
     зылған тұрғын     нарлар, қалаларының
     үйлердi сатып алу конфе.  әкiмдерi
     ережесi бойынша   ренция.
     түсiндiру жұмыс.  лар өт.
     тарын барлық      кiзу
     өңiрлерде ұйым.   және
     дастыру және      БАҚ-та
     жүргізу           түсiн.
                       дiрулердi
                       жүргiзу

     Жиыны: Тұрғын                         2005-   150,00    Респу.
     үй құрылысын                          2007    млрд.     блика.
     дамытудың 2005-                       жылдар  теңге,    лық
     2007 жылдарға                                 оның      бюджет
     арналған мемле.                               ішінде:
     кеттiк бағдарла.                              2005 жылы
     масын қамтамасыз                              - 60,47
     етуге арналған                                млрд.
     бюджеттік қара.                               теңге
     жаттың көлемі                                 2006 жылы
                                                   - 63,70
                                                   млрд.
                                                   теңге
                                                   2007 жылы
                                                   - 67,82
                                                   млрд. теңге
___________________________________________________________________
      * 2005 жылы кредитке берiлген 42 млрд. теңгенi 2007 жылғы қайта инвестициялау болжанып отыр

Ескерту: әрiп аббревиатурасының толық жазылуы
ИСМ - Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi;
Ақпарминi - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi;
Қаржыминi - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi;
ЭБЖМ - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi;
Әдiлетминi - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi;
ҚҚА - Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгi;
ҚРҰБ - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi;
ҚИК - "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ;
ҚТҮҚЖБ - "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкi" АҚ;
ҚИККБҚ - "Қазақстандық ипотекалық кредитке кепiлдiк беру қоры".

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады