Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2006-2007 жылдарға арналған перспективалық жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.02.02. N 79 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берілiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметінің заң жобалау жұмыстарының 2006-2007 жылдарға арналған перспективалық жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.
       Ескерту. Атауында және   1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.29. N  1421 қаулысымен.

      2. Орталық атқарушы органдар мен өзге де мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн.
      3. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      мiндетiн атқарушы

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 3 тамыздағы  
N 824 қаулысымен     
бекiтiлген        

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2006-2007 жылдарға арналған перспективалық жоспары 

       Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.29. N  1421 , 2005.04.29. N  408 , 2006.02.09.  N 95 , 2006.02.28. N  138 , 2006.06.05. N  508 , 2006.07.27. N  712 қаулыларымен.
___________________________________________________________________
Р/с|  Заң жобасының атауы | Әзiрлеушi |       Ұсыну мерзімі
N |                      |мемлекеттiк|----------------------------
   |                      |   орган   |Әдiлетмині|Үкімет |Парламент
___________________________________________________________________
1              2                3          4        5        6
___________________________________________________________________
1-30 алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.29. N  1421 қаулысымен.

30-1. Концессия туралы     ЭБЖМ     2006      2006      2006
                                    жылғы     жылғы     жылғы 
                                    1-тоқсан  1-тоқсан  1-тоқсан

31  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.

31-1 "Қазақстан           ЖС    2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
Республикасының сот      (келi- 1-тоқсан    1-тоқсан    1-тоқсан
жүйесi мен судьяларының  сім
мәртебесi туралы"        бойын-
Қазақстан Республика-    ша)
сының Конституциялық
заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы            
 
  31-2. Трансферттiк         Қаржы-   2006      2006      2006
бағаларды қолдану          минi     жылғы     жылғы     жылғы
кезiндегi мемлекеттiк               1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
бақылау туралы (жаңа
редакция)
 
  31-3. Қазақстан            Қаржы-   2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне мемлекеттiк
сатып алу мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-4. "Микрокредиттік      ИСМ      2006      2006      2006
ұйымдар туралы"                     жылғы     жылғы     жылғы
Қазақстан                           1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
       31-5. Ерекше               АШМ      2006      2006      2006
қорғалатын табиғи                   жылғы     жылғы     жылғы
аумақтар туралы (жаңа               1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
редакция)
 
  31-6. Қазақстан            АШМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар мен орман
шаруашылығы мәселе-
лерi бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар
енгiзу туралы
 
  31-7. Қазақстан            ҰҚК      2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне Қазақстан       бой-
Республикасының            ынша)
Мемлекеттiк
шекарасына қатысты
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-8. Қазақстан            Астана   2006      2006      2006
Республикасы астана-       қала-    жылғы     жылғы     жылғы
сының мәртебесi туралы     сының    1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
(жаңа редакция)            әкiм-
                           дiгi
 
  31-9. Қазақстан            Астана   2006      2006      2006
Республикасының            қала-    жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сының     1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне                 әкiм-
Қазақстан Республикасы     дiгi
астанасының мәртебесi
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-10.  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.06.05. N  508 қаулысымен.
 
  31-11. Қазақстан           ЭБЖМ     2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне Қазақстан
Республикасының
бюджет заңнамасын
жетiлдiру мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-12. Қазақстан           Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi,    жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          орталық  1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне Қазақстан       атқа-
Республикасының            рушы
қолданыстағы заңнама       және
жүйесiн Қазақстан          өзге де
Республикасы               мемле-
Конституциясының           кеттiк
нормаларына сәйкес         орган-
келтiру мәселелерi         дар
бойынша өзгерiстер мен     (келі-
толықтырулар енгiзу        сiм
туралы                     бойын-
                           ша)
 
  31-13. Қазақстан           Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi,    жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр конституциялық      орталық  1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
заңдарына Қазақстан        атқа-
Республикасының            рушы
қолданыстағы заңнама       және
жүйесiн Қазақстан          өзге де
Республикасы               мемле-
Конституциясының           кеттiк
нормаларына сәйкес         орган-
келтiру мәселелерi         дар
бойынша өзгерiстер         (келі-
енгiзу туралы              сiм
                           бойын-
                           ша)
 
  31-14. Қазақстан           ИСМ,     2006      2006      2006
Республикасының            мүдделi  жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          мемле-   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне техникалық      кеттiк
реттеу мәселелерi          орган-
бойынша өзгерiстер мен     дар
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-15. Тамақ өнiмiнiң      АШМ,     2006      2006      2006
қауiпсiздiгi туралы        ДСМ,     жылғы     жылғы     жылғы
                           ИСМ      1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан

31-16. Қазақстан           ЖС       2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне сот жүйесi      бойын-
мәселелерi бойынша         ша),
өзгерiстер мен             Әдiлет-
толықтырулар енгiзу        минi
туралы
 
  31-17. Қазақстан           ЭБЖМ     2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне салық салу
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-18. Қазақстан           ҚНРА     2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      1-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне                 бойын-
сақтандырудың мiндеттi     ша)
түрлерi бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-19. Қазақстан           Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасында            минi     жылғы     жылғы     жылғы
жергiлiктi өзiн-өзi                 1-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
басқару туралы
 
  31-20. "Қазақстан          Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасындағы          минi     жылғы     жылғы     жылғы
жергiлiктi мемлекеттiк              1-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
басқару туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына толықтырулар
мен өзгерiс енгiзу
туралы
 
  31-21. "Қазақстан          Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне қылмыстық-
атқару жүйесi
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-22. "Қазақстан          ІIМ      2006      2006      2006
Республикасы Iшкi iстер             жылғы     жылғы     жылғы
министрлiгiнiң iшкi                 2-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
әскерлерi туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-23. Қазақстан           ЖС       2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      2-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне сотқа           бойын-
құрметтемеушiлiк           ша),
бiлдiру мәселелерi         Әдiлет-
бойынша өзгерiстер мен     минi
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  31-24. Қазақстан           Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне нотариат
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы

32  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.

33  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.

33-1   "Қазақстан       АШМ     2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
Республикасының                  2-тоқсан    2-тоқсан    2-тоқсан
әкiмшілiк-аумақтық
құрылысы туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгізу
туралы

33-2  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.

33-3. Тауар биржалары      ИСМ      2006      2006      2006
туралы (жаңа редакция)              жылғы     жылғы     жылғы
                                    2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
 
  33-4. Сәйкестендiру        Әдiлет-  2006      2006      2006
нөмiрлерiнiң ұлттық        минi     жылғы     жылғы     жылғы
тiзiлiмдерi туралы                  2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
 
  33-5. Қазақстан            Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
актілерiне Сәйкестен-
діру нөмiрлерiнiң
ұлттық тiзiлiмдерi
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  33-6. Қазақстан            IIМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне қоғамдық
қауiпсiздiктi қамтамасыз
ету мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  33-7. "Ақпараттандыру      АБА      2006      2006      2006
туралы" Қазақстан                   жылғы     жылғы     жылғы
Республикасының                     2-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  33-8. Қазақстан            Еңбек-   2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне көшi-қон
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  33-9. Бәсеке және          ИСМ      2006      2006      2006
монополистiк қызметтi               жылғы     жылғы     жылғы
шектеу туралы (жаңа                 3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
редакция)
 
  33-10. Қазақстан           ИСМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне тиiстi тауар
нарығында үстем
жағдайды иеленген
табиғи монополия
субъектiлерiнiң және
нарық субъектiлерiнiң
қызметiн бақылау мен
реттеу мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  33-11. Қазақстан           ЭМРМ,    2006      2006      2006
Республикасының            ИСМ      жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне Қазақстан
Республикасында жер
қойнауын пайдалану
және мұнай
операцияларын жүргiзу
мәселелерi бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  33-12. "Йод тапшылығы      ДСМ      2006      2006      2006
ауруларының алдын алу               жылғы     жылғы     жылғы
туралы" Қазақстан                   3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  33-13. "Терроризмге        ҰҚК      2006      2006      2006
қарсы күрес туралы"       (келi-    жылғы     жылғы     жылғы
Қазақстан                  сiм      3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
Республикасының            бойын-
Заңына өзгерiстер мен      ша)
толықтырулар енгiзу
туралы
 

            34 2007 жылға арналған      ЭБЖМ      2006 жылғы  2006     2006
   республикалық бюджет               3-тоқсан    жылғы    жылғы
   туралы                                         3-тоқсан 3-тоқсан

35  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.

35-1. Жылжымайтын          Әдiлет-  2006      2006      2006
мүлiкке құқықтарды         минi     жылғы     жылғы     жылғы
және онымен жасалатын               3-тоқсан  3-тоқсан  4-тоқсан
мәмiлелердi мемлекеттiк
тiркеу туралы (жаңа
редакция)
 
  35-2. Қазақстан            Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   3-тоқсан  3-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне
жылжымайтын мүлiкке
құқықтарды және
онымен жасалатын
мәмiлелердi мемлекеттiк
тiркеу мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  35-3. "Жекелеген қару      IIМ      2006      2006      2006
түрлерiнiң айналымына               жылғы     жылғы     жылғы
мемлекеттiк бақылау                 3-тоқсан  3-тоқсан  4-тоқсан
жасау туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  35-4. "Қазақстан           МАСМ,    2006      2006      2006
Республикасының            Әдiлет-  жылғы     жылғы     жылғы
мемлекеттiк нышандары      минi     3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
туралы"
Қазақстан Республикасы
Конституциялық заңына
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  35-5. Қазақстан            ИСМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне тұрғын
үй-коммуналдық сала
мәселелерi бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  35-6. Қазақстан            ТЖМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
төтенше жағдайлар                   3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
саласындағы кейбiр
заңнамалық актiлерiне
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  35-7. Қазақстан            БП       2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне жедел-          бойын-
iздестiру қызметi          ша),
мәселелерi бойынша         Әдiлет-
өзгерiстер мен             минi,
толықтырулар енгiзу        IIМ,
туралы                     Қорға-
                           нысминi,
                           Қаржы-
                           минi,
                           ҰҚК
                           (келi-
                           сiм
                           бойынша),
                           ҚПА
                           (келi-
                           сiм
                           бойынша),
                           ПКҚ
                           (келi-
                           сiм
                           бойынша) 

36  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.

36-1. Қазақстан         Әдiлет- 2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
Республикасының         минi     3-тоқсан    4-тоқсан    4-тоқсан
кейбір заң актілеріне
зияткерлік меншiк
мәселелері бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар енгізу
туралы

36-2. "Кәсiптiк         Еңбек-  2006 жылғы  2006 жылғы  2001 жылғы
одақтар туралы"         минi     4-тоқсан    4-тоқсан    1-тоқсан
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерістер
мен толықтырулар
енгiзу туралы

36-3. "Нормативтiк        Әдiлет-  2006      2006      2006
құқықтық актiлер          минi     жылғы     жылғы     жылғы
туралы" Қазақстан                  3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы

36-4. Мүдделiк          Әділет- 2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
қолдау туралы           минi    3-тоқсан    4-тоқсан    4-тоқсан
 

  36-5. "Экспорттық          ИСМ      2006      2006      2006
бақылау туралы"                     жылғы     жылғы     жылғы
Қазақстан                           4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  36-6. Қазақстан            ИСМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне арнайы
экономикалық аймақтар
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  36-7. Қазақстан            Қорға-   2006      2006      2006
Республикасының            нысмині  жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне әскери
қызмет мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  36-8. "Қазақстан           Еңбек-   2006      2006      2006
Республикасындағы          минi     жылғы     жылғы     жылғы
арнаулы мемлекеттiк                 4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
жәрдемақы туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы

36-9 "Қазақстан            ТСМ    2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
Республикасындағы                 4-тоқсан    4-тоқсан     4-тоқсан
туристiк қызмет
туралы" Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер
мен толықтырулар
енгiзу туралы      

37 Қазақстан Республикасы.  Қоршаған. 2006 жылғы  2006     2006
   ның Экологиялық кодексi  ортамині  3-тоқсан    жылғы    жылғы
                                                 4-тоқсан  4-тоқсан

38  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.

39 Ғарыштық қызмет туралы   БҒМ       2006 жылғы  2006     2006
                                      3-тоқсан    жылғы    жылғы
                                                  4-тоқсан 4-тоқсан

40  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.

41 Қазақстан Республика.    ККМ       2006 жылғы  2006     2006
   сындағы Көлiк кодексi              3-тоқсан    жылғы    жылғы
                                                  4-тоқсан 4-тоқсан

42  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.

43 Қазақстан Республикасы.  Әдiлет.   2006 жылғы  2006     2006
   ның Әкiмшiлiк құқық      минi, мүд. 3-тоқсан   жылғы    жылғы
   бұзушылық туралы        делі мемле-            4-тоқсан 4-тоқсан
    кодексіне ) өзгерiстер   кеттік ор-
   мен толықтырулар енгізу  гандар
   туралы

43-1. Тұрмыстық зорлық     ІIМ,     2007      2007      2007
      туралы               Әдiлет-  жылғы     жылғы     жылғы
                           минi,    1-тоқсан  1-тоқсан  1-тоқсан
                           ОIГСҰК
                           (келi-
                           сiм
                           бойын-
                           ша)
 
  43-2. Қазақстан            Қаржы-   2007      2007      2007
      Республикасының      минi     жылғы     жылғы     жылғы
      кейбiр заңнамалық             1-тоқсан  1-тоқсан  1-тоқсан
      актiлерiне кеден
      органдарының
      лауазымды адамдарын
      зейнетақымен және
      әлеуметтiк
      қамсыздандыру
      мәселелерi бойынша
      өзгерiстермен
      толықтырулар енгiзу
      туралы      

44 Басқару қызметiн құжат.  МАСМ      2007 жылғы  2007     2007
   тамалық қамтамасыз ету             1-тоқсан    жылғы    жылғы
   туралы                                         1-тоқсан 1-тоқсан

45 Қазақстан Республикасы.  Әдiлет.   2007 жылғы  2007     2007
   ның кейбiр заңнамалық    минi      1-тоқсан    жылғы    жылғы
   кесiмдерiне Үкiмет                             1-тоқсан 1-тоқсан
   қызметiн жетiлдiру
   мәселелерi бойынша
   өзгерiстер мен толықты.
   рулар енгiзу туралы

45-1. Бiлiм             БҒМ     2007 жылғы  2007 жылғы  2007 жылғы
туралы                           1-тоқсан    1-тоқсан    1-тоқсан   
(жаңа редакция)

45-2. Республикалық     ЭБЖМ    2007 жылғы  2007 жылғы  2007 жылғы
және облыстық                    3-тоқсан    3-тоқсан    3-тоқсан
бюджеттер,
республикалық
маңызы бар
қала, астана
бюджеттерi
арасындағы
2008-2010 жылдарға
арналған жалпы
сипаттағы ресми
трансферттердiң
көлемi туралы      

46 Құжаттардың мiндетті     МАСМ      2007 жылғы  2007     2007
   данасы туралы                      3-тоқсан    жылғы    жылғы
                                                  3-тоқсан 3-тоқсан

47 2008 жылға арналған      ЭБЖМ      2007 жылғы  2007     2007
   республикалық бюджет               3-тоқсан    жылғы    жылғы
   туралы                                         3-тоқсан 3-тоқсан

48 Қазақстан Республика.    ҚНРА      2007 жылғы  2007     2007
   сының кейбiр заңнамалық  (келiсiм  3-тоқсан    жылғы    жылғы
   кесiмдерiне зейнетақымен бойынша)              3-тоқсан 3-тоқсан
   қамсыздандыру мәселелерi
   бойынша өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу
   туралы

48-1. Мемлекеттiк          ЭБЖМ     2007      2007      2007
активтердi басқару                  жылғы     жылғы     жылғы
туралы                              3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан

49 Медициналық техника және  ДСМ,     2007 жылғы  2007     2007
   медициналық мақсаттағы    ИСМ      3-тоқсан    жылғы    жылғы
   бұйымдар туралы                                3-тоқсан 4-тоқсан

50 Тiркеу туралы            ИСМ       2007 жылғы  2007     2007
                                      3-тоқсан    жылғы    жылғы
                                                  4-тоқсан 4-тоқсан

50-1. Қазақстан            Әдiлет-  2007      2007      2007
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   4-тоқсан 4-тоқсан 4-тоқсан
актiлерiне бiлiктi заң
көмегiмен қамтамасыз
ету мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
  50-2. Соғыс ардагерлерi    Қорға-   2007      2007      2007
мен соғыс қимылдарына      нысминi  жылғы     жылғы     жылғы
қатысушылардың                      4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
мәртебесi туралы      

51 Қазақстан Республикасы.  Әдiлет.   2007 жылғы  2007     2007
   ның Неке және отбасы     минi      4-тоқсан    жылғы    жылғы
   туралы кодексi                                 4-тоқсан 4-тоқсан

51-1.  алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 қаулысымен.
___________________________________________________________________

      Ескертпе:
      Аббревиатуралардың толық жазылуы:
      Әдiлетминi - Әдiлет министрлiгi
      Қоршағанортаминi - Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      ККM - Көлiк және коммуникация министрлiгi
      Қорғанысминi - Қорғаныс министрлiгi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi
      ІІМ - Iшкi iстер министрлiгi
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгi
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлiгi
      МАСМ - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi
      ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлiгi
      ТСМ - Туризм және спорт министрлiгi
      ҚНРА - Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгi
      ОIГСҰК - Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Отбасы iстерi және гендерлiк саясат жөнiндегi ұлттық комиссия
      Қаржыминi - Қаржы министрлiгi
      Қорғанысминi - Қорғаныс министрлiгi
      ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
      ҚПА - Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)
      АБА - Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
      ҰҚК - Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
      ПКҚ - Президенттiң күзет қызметi
      БП - Бас прокуратура
      ЖС - Жоғарғы Сот

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2004 жылғы 3 тамыздағы 
N 824 қаулысына    
қосымша        

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күшi
жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің заң жобалау жұмыстарының 2003-2005 жылдарға арналған перспективалық жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2002 жылғы 2 қарашадағы N 1162  қаулысы .

      2. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2002 жылғы 2 қарашадағы N 1162 және 2003 жылғы 3 ақпандағы N 117 қаулыларына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 11 маусымдағы N 555  қаулысы 1-тармағының 1) тармақшасы.

      3. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнің кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 8 қыркүйектегi N 911  қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 31 қазандағы N 1084  қаулысы 1-тармағының 1) тармақшасы.

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 2 қарашадағы N 1162 және 2003 жылғы 3 ақпандағы N 117 қаулыларына өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 қарашадағы N 1137  қаулысы 1-тармағының 1) тармақшасы.

      6. "Қазақстан Республикасы Yкiметінің кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2004 жылғы 8 қаңтардағы N 16  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2004 ж., N 1, 8-құжат) 1-тармағының 1) тармақшасы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады