Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 16 шiлдедегi N 784 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 2 қыркүйектегі N 928 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 1195 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 27.12.2023 № 1195 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайтын немесе онымен келiсiм бойынша тағайындалатын лауазымды адамдар бойынша кадр мәселелерiн шешу тетiгін жетiлдiрудiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 16 шiлдедегi N 784 қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:

      1) көрсетілген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайтын немесе онымен келiсiм бойынша тағайындалатын орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мемлекеттiк саяси қызметшiлерi мен өзге де басшы лауазымды адамдары лауазымдарының тiзбесiнде:

      мынадай:

      "Министрлердiң Үкімет министрлер Президентпен -

      орынбасарлары* немесе оның

      тапсырмасы бойынша

      Әкiмшiлiк

      Басшысымен "

      деген жолдағы "Лауазымы" деген бағанда "Министрлердiң орынбасарлары*" деген сөздер "Вице-министрлер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      көрсетiлген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қорғаныс және Президент қорғаныс, Премьер- -

      сыртқы iстер сыртқы iстер Министрмен,

      министрлерiнiң министрлерi Әкiмшiлiк

      орынбасарлары Басшысымен";

      мынадай:

      "Кедендiк бақылау Үкiмет агенттiктердiң Әкiмшiлiк -

      және экономикалық төрағалары Басшысымен

      және сыбайлас

      жемқорлық қылмысқа

      қарсы күрес

      жөнiндегi (қаржы

      полициясы)

      агенттiктерi

      төрағаларының

      орынбасарлары* "

      деген жолдағы "Лауазымы" деген бағанда "бақылау" деген сөзден кейiн ", төтенше жағдайлар жөнiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай:

      "Қылмыстық-атқару Үкімет министрлер Әкімшілік -

      жүйесi; нашақор. Басшысымен

      лыққа және есiрткi

      бизнесiне қарсы

      күрес жөнiндегi;

      тiркеу қызметі;

      мемлекеттiк

      мүлiк және

      жекешелендiру

      комитеттерiнiң,

      құқық қорғау "

      органдары комитет.

      терiнiң төрағалары*"

      деген жолдағы "Лауазымы" деген бағанда "нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi;" деген сөздер алынып тасталсын;

      көрсетілген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қылмыстық-атқару министрлер министрлер Премьер- -

      жүйесi; тiркеу Министрмен,

      қызметi; мемлекет. Әкімшiлiк

      тiк мүлiк және Басшысымен

      жекешелендiру

      комитеттерi; құқық

      қорғау органдары

      комитеттерi

      төрағаларының

      орынбасарлары* ";

      мынадай:

      "ҚР ІІМ Ішкі Үкімет Ішкі істер - -

      әскерлер министрі

      қолбасшысы бас

      басқармасы

      бастығының

      орынбасарлары "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Iшкі iстер Үкiмет Iшкi iстер - -

      министрлiгi министрi

      Iшкi әскерлер

      қолбасшысының

      орынбасарлары -

      Iшкi әскерлер

      комитетiнiң

      төрағасы ";

      мынадай:

      "Облыстық, Астана, Iшкi iстер Iшкi iстер Президентпен -

      Алматы қалалары министрі министрі немесе оның

      көлiктегi iшкi тапсырмасы

      iстер басқарма. бойынша

      ларының (бас Әкімшілік

      басқармаларының) Басшысымен,

      бастықтары Премьер-

      Министрдiң

      орынбасарымен,

      Премьер-

      Министр

      Кеңсесiнiң

      Басшысымен

      ІІМ орталық Iшкі iстер Iшкi iстер Әкiмшiлiк -

      аппараты министрі министрі Басшысымен,

      департаменттерiнiң Премьер-

      бастықтары Министрдің

      орынбасарымен,

      Премьер-

      Министр

      Кеңсесінің

      Басшысымен

      IIM Академиясының Iшкi iстер Iшкi iстер Премьер- -

      бастығы министрi министрi Министрдiң

      орынбасарымен,

      Премьер-

      Министр

      Кеңсесiнiң

      Басшысымен

      Облыстар, Астана Әдiлет Әділет Әкімшілік -

      және Алматы қала. министрi министрі Басшысымен,

      ларының әділет Премьер-

      департаменттерiнiң Министрдің

      бастықтары, орынбасарымен,

      облыстар, Астана Премьер-

      қаласы, Алматы Министр

      қаласы мен Алматы Кеңсесінің

      облысы бойынша Басшысымен

      Қылмыстық-атқару

      жүйесi комитетi

      басқармаларының

      бастықтары, Әдiлет

      министрлiгiнiң

      "Сот сараптамасы

      орталығы" мемле.

      кеттiк мекемесiнiң

      директоры

      Облыстар, Астана Кедендік Кедендік Әкімшілік -

      және Алматы бақылау бақылау Басшысымен,

      қалалары кеден агенттігінің агенттігінің Премьер-

      басқармаларының төрағасы төрағасы Министрдің

      бастықтары орынбасарымен,

      Премьер-

      Министр

      Кеңсесінің

      Басшысымен

      Облыстар, Астана Қазақстан Қазақстан -

      және Алматы Республикасы Республикасы Әкiмшiлiк

      қалалары экономи. Экономика. Экономика. Басшысымен,

      калық және сыбайлас лық және лық және Премьер-

      жемқорлық қылмысқа сыбайлас сыбайлас Министрдің

      қарсы күрес жөнiн. жемқорлық жемқорлық орынбасарымен,

      дегi департамент. қылмысқа қылмысқа Премьер-

      терiнiң (қаржы қарсы қарсы Министр

      полициясы) бастық. күрес күрес Кеңсесінің

      тары, көлiктегi жөнiндегi жөнiндегi Басшысымен

      экономикалық және агенттiгiнiң агенттiгiнiң

      сыбайлас жемқорлық (қаржы поли. (қаржы поли.

      қылмысқа қарсы циясы) циясы)

      күрес жөнiндегi төрағасы төрағасы

      департаменттерiнiң

      (қаржы полициясы)

      бастықтары, Қазақ.

      стан Республикасы

      Экономикалық және

      сыбайлас жемқорлық

      қылмысқа қарсы күрес

      жөнiндегi агенттi.

      гiнiң (қаржы поли.

      циясы) орталық аппа.

      раты департамент.

      терiнiң бастықтары" "

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстық, Астана, Iшкi iстер Iшкi iстер Президентпен -

      Алматы қалалары министрi министрi немесе оның

      көлiктегi iшкi тапсырмасы

      iстер басқармала. бойынша

      рының (бac басқар. Әкiмшiлiк

      маларының) бастық. Басшысымен,

      тары Премьер-Министрмен

      Iшкi iстер Iшкi iстер Iшкi iстер Премьер- -

      министрлiгiнiң министрi министрi Министрмен,

      орталық аппараты Әкiмшiлiк

      департаменттерiнiң Басшысымен

      және Академиясының

      бастықтары

      Облыстар, Астана Әділет Әділет Премьер- -

      және Алматы министрi министрi Министрмен,

      қалаларының әдiлет Әкiмшiлiк

      департаменттерiнiң Басшысымен

      бастықтары,

      облыстар, Астана

      қаласы, Алматы

      қаласы мен Алматы

      облысы бойынша

      Қылмыстық-атқару

      жүйесi комитетi

      басқармаларының

      бастықтары, Әдiлет

      министрлігінiң

      "Сот сараптамасы

      орталығы" мемле.

      кеттiк мекемесiнiң

      директоры

      Кедендiк бақылау Кедендiк Кедендiк Премьер- -

      агенттiгінiң бақылау бақылау Министрмен,

      орталық аппараты агентті. агентті. Әкiмшiлiк

      департаменттерiнiң гiнiң гiнiң Басшысымен

      бастықтары, төрағасы төрағасы

      облыстар, Астана

      және Алматы

      қалалары кедендiк

      бақылау департа.

      менттерiнің

      бастықтары ";

      Экономикалық және Қазақстан Қазақстан Премьер- -

      сыбайлас жемқорлық Республикасы Республикасы Министрмен,

      қылмысқа қарсы Экономикалық Экономикалық Әкiмшiлiк

      күрес жөнiндегi және сыбай. және сыбайлас Басшысымен

      агенттіктiң (қаржы лас жемқор. жемқорлық

      полициясы) орталық лық қылмысқа қылмысқа

      аппараты департа. қарсы күрес қарсы күрес

      менттерiнiң бас. жөніндегі жөніндегі

      тықтары, облыстар, агенттігiнiң агенттігiнiң

      Астана және Алматы (қаржы (қаржы

      қалалары көлiктегi полициясы) полициясы)

      экономикалық және төрағасы төрағасы

      сыбайлас жемқорлық

      қылмысқа қарсы

      күрес жөнiндегі

      департаменттерiнiң

      (қаржы полициясы),

      Экономикалық және

      сыбайлас жемқорлық

      қылмысқа қарсы

      күрес жөнiндегі

      агенттіктiң (қаржы

      полициясы), Қаржы

      полициясы академия.

      сының бастықтары ";

      көрсетiлген жолдардан кейiн мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "Төтенше жағдайлар Төтенше Төтенше Премьер- -

      жөнiндегi агент. жағдайлар жағдайлар Министрмен,

      тіктiң орталық жөнiндегі жөнiндегі Әкімшілік

      аппараты департа. агенттiктiң агенттiктiң Басшысымен

      менттерiнiң төрағасы төрағасы

      директорлары

      (бастықтары),

      облыстық, Астана

      және Алматы

      қалалары төтенше

      жағдайлар жөнiндегі

      басқармаларының

      бастықтары

      Облыстар, Астана Төтенше Төтенше Премьер- -

      және Алматы жағдайлар жағдайлар Министрмен,

      қалаларының жөнiндегі жөнiндегі Әкiмшiлiк

      мемлекеттік өртке агенттiктiң агенттiктiң Басшысымен

      қарсы қызметi бас төрағасы төрағасы

      басқармаларының

      (басқармаларының)

      бастықтары

      Облыстар, Астана Ақпарат Ақпарат Премьер- -

      және Алматы министрi министрі Министрмен,

      қалалары ақпарат Әкiмшiлiк

      басқармаларының Басшысымен

      бастықтары ";

      ) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Yкiметi тағайындайтын немесе онымен келiсiм бойынша тағайындалатын орталық және жергілiктi атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мемлекеттiк саяси қызметшiлерiн және өзге де басшы лауазымды адамдарды қызметке келiсу, қызметке тағайындау және қызметтен босату тәртiбi туралы ережеде:

      1-тармақта:

      үшiншi абзацта:

      мемлекеттiк тілдегі мәтiнде "Премьер-Министрдiң жетекшiлiк етушi орынбасарына алдын ала келiсуге беріледi, ол бұрыштама соққан соң Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысына (бұдан әрi - Кеңсе Басшысы) енгізiледi" деген сөздер "алдын-ала келiсу үшiн Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысына (бұдан әрi - Кеңсе Басшысы) берiледi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "қайтарылады" деген сөз "қайтарылуы мүмкiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi абзацтағы "Үкiмет мүшелерi" деген сөздерден кейiн "немесе агенттiктердiң төрағалары" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақтағы "Әкiмшілігінiң Кадр жұмысы бөлiмiне" деген сөздер "Әкiмшiлігінiң Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Iшкi iстер, Әдiлет министрлiктерi, кеден қызметi, қаржы полициясы органдары бойынша" деген тараудың тақырыбы "полициясы" деген сөзден кейiн ", Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiк" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Премьер-Министрдiң немесе Премьер-Министрдiң Кеңсесi Басшысының нұсқауы бойынша мынадай лауазымдарға кандидатуралар Премьер-Министр Кеңсесiнің қорғаныс және құқықтық тәртiп, заң, кадр жұмысы бөлiмдерiнде алдын ала зерделенуге жатуы мүмкiн:

      iшкi iстер вице-министрлерi, Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер қолбасшысының орынбасарлары - Iшкi әскерлер комитетiнiң төрағасы, Iшкi iстер министрлігі комитеттерiнiң төрағалары және төрағаларының орынбасарлары, IIМ орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары, облыстар, Астана, Алматы қалаларының, көлiктегi ҚIIБ (IIБ), IIМ Академиясының бастықтары;

      әдiлет вице-министрлерi, Әдiлет министрлiгі комитеттерiнiң төрағалары мен төрағаларының орынбасарлары, Әділет министрлiгiнiң "Cот сараптамасы орталығы" мемлекеттiк мекемесiнiң директоры, облыстар, Астана және Алматы қалалары әдiлет департаменттерiнiң бастықтары, Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң облыстар, Астана қаласы, Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша басқармаларының бастықтары;

      Кедендiк бақылау агенттiгiнiң төрағасы, оның орынбасарлары, орталық аппараты департаменттерiнiң, облыстар, Астана және Алматы қалаларының кедендiк бақылау департаменттерiнiң бастықтары;

      Қазақстан Республикасы Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi агенттiгiнiң (қаржы полициясы) төрағасы және төрағасының орынбасарлары, орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары, облыстық, Астана және Алматы қалалары қаржы полициясы департаменттерiнiң және көлiктегi қаржы полициясы департаменттерінің бастықтары, Қазақстан Республикасы Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi агенттігінiң (қаржы полициясы) Қаржы полициясы академиясының бастығы;

      Төтенше жағдайлар жөнiндегі агенттіктiң төрағасы, төрағасының орынбасарлары, орталық аппараты департаменттерiнiң, облыстық, Астана және Алматы қалаларының төтенше жағдайлар жөнiндегi басқармаларының директорлары бастықтары; облыстар, Астана және Алматы қалаларының мемлекеттік өртке қарсы қызметi бас басқармаларының (басқармаларының) бастықтары;

      Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi облыстар, Астана және Алматы қалалары ақпарат басқармаларының бастықтары.

      Зерделеу қорытындылары келiсiм беру мүмкiндігі немесе мүмкiн еместігі туралы қорытынды түрiнде ресiмделедi және Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысына берiледi. Қазақстан Республикасының Президентімен немесе оның уәкiлеттiк беруiмен Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысымен келiсiм бойынша тағайындалатын кадрлар бойынша Президент Әкiмшiлiгіне хат жiберіледi.";

      6-тармақта:

      екiншi абзацта:

      "Әкiмшілігінiң Кадр жұмысы бөлiмiнен", "Әкiмшiлiктiң Кадр жұмысы бөлiмiне" деген сөздер тиiсiнше "Әкiмшiлiгiнiң Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасынан", "Әкiмшiлiктiң Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ", Экономика, Өндiрiстiк сала және инфрақұрылым" деген сөздер алынып тасталсын;

      ", Премьер-Министрдiң орынбасарлары, Премьер-Министр" деген сөздер алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: "Облыстар, Астана және Алматы қалалары әкiмдерiнiң орынбасарлары, облыстар, Астана және Алматы қалалары әкiмдерi аппараттарының басшылары, қалалардың, аудандардың және қалалардағы аудандардың әкiмдерi лауазымдарына кандидаттар Премьер-Министрдiң нұсқауы бойынша оған әңгiмелесуге шақырылуы мүмкiн.";

      үшiншi абзац "кандидатпен" деген сөзден кейiн "Премьер-Министр Кеңсесiнде" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртiншi абзацтағы "Әкiмшілiгiнiң Кадр жұмысы бөлiмiне" деген сөздер "Әкiмшiлiгінiң Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-МинистріЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады