Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 желтоқсандағы N 1433 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарында:
      1) 2005-2007 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленiп жатқан мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесiнде (4-бөлiм):
      "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi" деген бөлiмде:
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 1-жолда 6-бағандағы "56,0" деген сандар "77,197" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы тараумен, параграфпен, реттік нөмiрi 1-1-жолмен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы
      Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
"1-1  Қазақстан           2005-    БП            2582,5     2231,3
      Республикасында     2007    (келiсiм
      мемлекеттiк          жж.    бойынша)
      құқықтық
      статистика мен
      арнайы есепке
      алуды дамытудың
      2005-2007
      жылдарға арналған
      бағдарламасы                                               ";
      "Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты" деген тарау, "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграф, реттiк нөмiрi 2-жол алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасының Iшкi істер министрлігі" деген тарауда:
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 4-жолда:
      2 және 3-бағандардағы "2006" деген сандар "2007" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "1208,3" деген сандар "1925,6" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "2400,9" деген сандар "2400,881" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-баған "4567,34" деген сандармен толықтырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттік нөмірі 5-жолда:
      6-бағандағы "8056,802" деген сандар "6791,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "7573,058" деген сандар "6472,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      9-баған "79739,9" деген сандармен толықтырылсын;
      10-баған "98274,4" деген сандармен толықтырылсын;
      реттік нөмiрi 7-жолда 11-баған "92,6" деген сандармен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 8-жолда:
      6-бағандағы "476,6" деген сандар "405,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "572,0" деген сандар "416,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрi 8-1-жолмен толықтырылсын:
"8-1 Қа-  2005- ДСМ 32680,0 54985,4 46880,7 10116,4 11471,3 13653,1
     зақ- 2010
     стан  жж.
     Респуб-
     лика-
     сының
     денсау-
     лық
     сақтау
     ісін
     рефор-
     малау
     мен
     дамы-
     тудың
     2005-
     2010
     жыл-
     дарға
     арнал-
     ған
     мемле-
     кеттік
     бағдар-
     ламасы
     (Қазақ-
     стан
     Респуб-
     ликасы
     Прези-
     денті-
     нің
     2004
     жылғы
     13 қыр-
     күйек-
     тегі
     N 1438
      Жарлығы ,
     Қазақ-
     стан
     Респуб-
     ликасы
     Үкiме-
     тiнiң
     2004
     жылғы
     13 қа-
     зандағы
     N 1050
      қаулысы )                                                   ";
      "Әзірленетін мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта реттiк нөмiрi 9-жол алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi" деген тараудың атауында "Ақпарат" деген сөз "Мәдениет, ақпарат және спорт" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      4-бағандағы "Ақпминi" деген аббревиатура "МАСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 10-жолда:
      5-бағандағы "11,1" деген сандар "11,15" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "60,8" деген сандар "60,78" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 11-жолда:
      6-бағандағы "7155,8" деген сандар "7155,77" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "7513,6" деген сандар "7513,55" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5-жолдармен толықтырылсын:
"11-1 "Жiбек жолының   1998-  MACM, 67,63   72,0   75,6   79,23
      тарихи орта-     2012   БҒМ,
      лықтарын қайта    жж.   ККМ,
      өркендету,              мүд-
      түркі тілдес            делi
      мемлекеттердiң          об-
      мәдени мұрасын          лыс-
      сақтау және             тар-
      сабақтастыра            дың
      дамыту, туризм          әкiм-
      инфрақұрылымын          дерi
      жасау" атты
      Қазақстан
      Республикасының
      мемлекеттік
      бағдарламасы
      (Қазақстан
      Республикасы
      Президентiнiң
      1998 жылғы
      27 ақпандағы
      N 3859  Жарлығы ,
      Қазақстан
      Республикасы
      Үкіметінің
      1998 жылғы
      28 қазандағы
      N 1096  қаулысы )
11-2  Тiлдердi қолдану 2001-  МАСМ          100,0  355,34 368,47
      мен дамытудың    2010
      2001-2010 жыл-   жж.
      дарға арналған
      мемлекеттік
      бағдарламасы
      (Қазақстан
      Республикасы
      Президентінiң
      2001 жылғы
      7 ақпандағы
      N 550  Жарлығы ,
      Қазақстан
      Республикасы
      Yкiметінің
      2003 жылғы
      9 сәуiрдегі
      N 344
       қаулысы )
11-3  2004-2006        2004-  МАСМ          663,53 749,42 786,9
      жылдарға         2006
      арналған          жж.
      "Мәдени
      мұра"
      мемлекеттік
      бағдарламасы
      (Қазақстан
      Республикасы
      Президентiнiң
      2004 жылғы
      13 қаңтардағы
       N 1277 Жарлы-
      ғы, Қазақстан
      Республикасы
      Үкiметiнiң
      2004 жылғы
      12 ақпандағы
      N 171  қаулысы )
11-4  Қазақстан        2001-  МАСМ,         3292,0 3447,1
      Республика-      2005   облыс-
      сында дене        жж.   тар-
      шынықтыруды             дың,
      және спортты            Астана
      дамытудың               және
      2001-2005               Алматы
      жылдарға                қала-
      арналған                лары-
      мемлекеттік             ның
      бағдарламасы            әкiм-
      (Қазақстан              дері
      Республикасы
      Президенті-
      нiң 2001
      жылғы 12
      наурыздағы
      N 570
       Жарлығы ,
      Қазақстан
      Республикасы
      Yкiметінiң
      2001 жылғы
      6 сәуiрдегі
      N 462
       қаулысы )
11-5  Қазақстан        2001-  MACМ          34,0   22,0
      Республика-      2005
      сында мұра-      жж. 
      ғат iсiн
      дамытудың
      2001-2005
      жылдарға
      арналған
      бағдарла-
      масы (Қа-
      зақстан
      Республи-
      касы Үкi-
      метiнiң
      2001 жылғы
      11 маусымдағы
      N 797  қаулысы )                                          ";
      мынадай мазмұндағы параграфпен реттік нөмiрлерi 11-6, 11-7, 11-8-жолдармен толықтырылсын:
      "Әзiрленетiн мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
11-6  Шетелде          2005-  МАСМ,         742,3  779,4  816,8
      тұратын          2007   СІМ
      отандас-          жж.
      тарды
      қолдаудың
      2005-2007
      жылдарға
      арналған
      мемлекеттік
      бағдарламасы
      (Қазақстан
      Республикасы
      Үкiметiнiң
      2003-2006
      жылдарға
      арналған
      бағдарламасын
      іске асыру
      жөнiндегі
      іс-шаралар
      жоспарының
      6.5.10-тар-
      мағына сәйкес
      әзірленеді)
11-7  Қазақстан        2006-  MACM
      Республика-      2008
      сында             жж.
      дене шынықтыру
      және спортты
      дамытудың
      2006-2008
      жылдарға
      арналған
      мемлекеттік
      бағдарламасы
      (Қазақстан
      Республикасы
      Yкiметінiң
      2003-2006
      жылдарға
      арналған
      бағдарламасын
      іске асыру
      жөнiндегі іс-
      шаралар
      жоспарының
      6.6.9-тарма-
      ғына сәйкес
      әзiрленуде)
11-8  Этникалық және   2006-  MACM
      конфессионалдық  2008
      келiсiмнiң        жж.
      қазақстандық
      моделін жетіл-
      діру жөнiндегi
      2006-2008
      жылдарға арнал-
      ған бағдарлама                                           ";
      "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттік нөмiрi 12-жолда:
      5-бағандағы "21847,5" деген сандар "24667,12" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "27175,7" деген сандар "26896,544" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 13-жолда:
      5-бағандағы "159,1" деген сандар "151,12" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "274,1" деген сандар "274,12" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "235,5" деген сандар "235,53" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 16-жолда:
      5-бағандағы "73,8" деген сандар "251,602" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "667,3" деген сандар "205,435" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "700,6" деген сандар "186,004" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 17-жолда:
      5-бағандағы "248,9" деген сандар "455,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "477,6" деген сандар "1692,14" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "501,5" деген сандар "1162,652" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 17-1-жолмен толықтырылсын:
"17-1  Туризм     2003- ИСМ, мүдделі  34,0   39,6  131,4  142,9
       саласын    2005  министрліктер
       дамытудың   жж.  мен агенттiк-
       2003-2005        тер, облыс-
       жылдарға         тардың, Ас-
       арналған         тана және
       бағдарла-        Алматы
       масы             қалаларының
       (Қазақс-         әкiмдерi
       тан Рес-
       публика-
       сы Үкiме-
       тiнiң
       2002 жылғы
       29 желтоқ-
       сандағы
       N 1445
        қаулысы )                                                ";
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 19-жолда:
      6-баған "6654,9" деген сандармен толықтырылсын;
      7-баған "10728,33" деген сандармен толықтырылсын;
      8-баған "7403,53" деген сандармен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 22-жолда:
      2-бағандағы "2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасы
(І кезең - 2005-2007 жылдар, II кезең - 2008-2010 жылдар)" деген сөздер "2006-2011 жылдарға арналған бағдарламасы (І кезең - 2006-2008 жылдар, II кезең - 2009-2011 жылдар)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-бағандағы "2005-2010 жж." деген сөздер "2006-2011 жж." деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмiрi 23-жолда:
      2-бағандағы "2005-2007" деген сандар "2006-2008" деген сандармен ауыстырылсын;
      3-бағандағы "2005-2007 жж." деген сөздер "2006-2008 жж." деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрлерi 24, 25-жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 23-1, 23-2-жолдармен толықтырылсын:
"23-1 Туристiк саланы дамытудың  2006-    ИСМ, СIМ,   41,6  43,6
      2006-2008 жылдарға         2008     МАСМ,
      арналған бағдарламасы      жж.      ДСМ, IIM,
      (Қазақстан Республика-              ҚОҚМ, ҰҚК
      сы Үкiметінің 2003-2006             (келiсiм
      жылдарға арналған                   бойынша),
      бағдарламасын iске асыру            ТЖМ, СА,
      жөнiндегi iс-шаралар                Қарм, ККМ,
      жоспарының 6.6.12-                  АШМ, БҒМ,
      тармағына сәйкес                    "Жiбек жолы
      әзірленуде)                         - Қазақс-
                                          тан" ұлттық
                                          компаниясы"
                                          ААҚ
23-2  Қазақстан Республикасында  2006-    ИСМ,
      кәсiпкерлiкті қолдау       2008     облыстардың,
      инфрақұрылымын дамытудың    жж.     Астана және
      2006-2008 жылдарға                  Алматы
      арналған мемлекеттік                қалаларының
      бағдарламасы                        әкiмдерi             ";
      "Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлiгі" деген тарау, "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграф, реттiк нөмiрлерi 26, 27, 28, 29-жолдар, "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграф, реттiк нөмiрлерi 30, 31, 32-жолдар алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 33-жол алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрi 34-жолда:
      5-бағандағы "338,7" деген сандар "338,66" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "355,6" деген сандар "355,59" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Әзiрленетiн мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 36-жолда:
      6-баған "14861,276" деген сандармен толықтырылсын;
      7-бағандағы "3120,4" деген сандар "1776,18" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "5888,4" деген сандар "1215,45" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмiрi 37-жолда:
      6-бағандағы "23379,8" деген сандар "42035,60" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "34036,9" деген сандар "53514,20" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "32150,8" деген сандар "53855,90" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрлерi 37-1, 37-2-жолдармен толықтырылсын:
"37-1 "2006-2011   2006-2011   БҒМ
      жылдарға      жж.
      арналған
      "Қазақстан
      балалары"
      мемлекеттік
      бағдарламасы
37-2  Жастар       2005-       БҒМ    147,6    155,0  162,4
      саясатының   2007 жж.
      2005-2007
      жылдарға
      арналған
      бағдарламасы
      (Қазақстан
      Республикасы
      Үкіметінің
      2003-2006
      жылдарға
      арналған
      бағдарлама-
      сын іске
      асыру жөнiн-
      дегі iс-
      шаралар
      жоспарының
      6.5.13-тарма-
      ғына сәйкес
      әзірленуде)                                                ";
      "Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi" деген тарауда:
      "Әзiрленетiн мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 38-жолда:
      6-бағандағы "992,0" деген сандар"3703,398" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-баған "1341,689" деген сандармен толықтырылсын;
      8-баған "1362,335" деген сандармен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрі 39-жолда:
      6-баған "34,314" деген сандармен толықтырылсын;
      7-бағандағы "7,0" деген сандар "40,731" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "8,0" деген сандар "47,159" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттік нөмiрi 40-жолда:
      5-бағандағы "49632,7" деген сандар "49637,057" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "57460,2" деген сандар "57922,649" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 41-жолда:
      6-бағандағы "20115,0" деген сандар "21410,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "20006,0" деген сандар "20808,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмірi 43-жолда:
      5-бағандағы "4354,0" деген сандар "3726,6" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "6613,5" деген сандар "10518,38" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "9571,6" деген сандар "13393,729" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "5044,5" деген сандар "5151,488" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 44-жолда:
      5-бағандағы "629,3" деген сандар "632,707" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "949,3" деген сандар "679,943" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "660,8" деген сандар "671,799" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 45-жолда:
      5-бағандағы "3237,8" деген сандар "3262,514" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "3282,7" деген сандар "3297,181" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттік нөмiрi 49-жолда 4-бағандағы "КБА" деген аббревиатура "ҚарМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      "Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 52-жолда 2 және 3-бағандардағы "2008" деген сандар "2010" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 53-жолда:
      9-баған "937,4" деген сандармен толықтырылсын;
      10-баған "1796,7" деген сандармен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрi 53-1-жолмен толықтырылсын:
"53-1 Қазақстан   2005-  ЕХӘҚМ    239007,9  274972,6  306042,3
      Республика- 2007
      сындағы      жж.
      әлеуметтiк
      реформалар-
      ды одан
      әрi терең-
      детудің
      2005-2007
      жылдарға
      арналған
      бағдарла-
      масы
      (Қазақстан
      Республи-
      касы Үкiме-
      тiнiң 2004
      жылғы 30
      қарашадағы
      N 1241
       қаулысы )                                                 ";
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмірі 54-жолда:
      10-баған "3219,7" деген сандармен толықтырылсын;
      11-баған "3606,7" деген сандармен толықтырылсын;
      12-баған "3726,0" деген сандармен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 55-жол алынып тасталсын;
      реттік нөмiрi 56-жолда:
      6-баған "64,4" деген сандармен толықтырылсын;
      7-баған "79,4" деген сандармен толықтырылсын;
      8-баған "31,0" деген сандармен толықтырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрі 57-1-жолмен толықтырылсын:
"57-1 Қазақстан      2004-  ҚарМ   3549,0   4100,7    4218,0
      Республика-    2006
      сының кеден     жж.
      қызметiн
      дамытудың
      2004-2006
      жылдарға
      арналған
      бағдарламасы
      (Қазақстан
      Республикасы
      Үкiметінің
      2003 жылғы
      3 қазандағы
      N 1019  қаулысы )                                         ";
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 58-1-жолмен толықтырылсын:
"58-1 Қазақстан     2006-   ҚарМ
      Республика-   2008
      сының мемле-   жж.
      кеттiк сатып
      алу жүйесін
      дамытудың
      2006-2008
      жылдарға
      арналған
      бағдарламасы
      (Қазақстан
      Республикасы
      Үкiметінiң
      2003-2006
      жылдарға
      арналған
      бағдарламасын
      iске асыру
      жөнiндегі
      іс-шаралар
      жоспарының
      9.3.10-тарма-
      ғына сәйкес
      әзірленуде)                                                ";
      "Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 61-жолда:
      5-бағандағы "5725,6" деген сандар "6352,948" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "7886,8" деген сандар "8181,427" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "1989,3" деген сандар "1989,349" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Әзірленетін мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 64-1-жолмен толықтырылсын:
"64-1 Бұрынғы Семей ядролық  2005- ЭБЖМ  1337,295  853,059  280,0
      сынақ полигонының      2007
      проблемаларын кешендi   жж.
      шешу жөнiндегі
      2005-2007 жылдарға
      арналған бағдарлама                                        ";
      "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 65-жолда:
      5-бағандағы "550,0" деген сандар "868,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "652,7" деген сандар "652,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-баған "500,0" деген сандармен толықтырылсын;
      8-баған "500,0" деген сандармен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 67-жолда:
      6-бағандағы "435,0" деген сандар "464,984" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "456,7" деген сандар "488,233" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "343,0" деген сандар "512,645" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмiрi 68-жолда:
      6-бағандағы "3018,1" деген сандар "2920,82" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "3164,0" деген сандар "3056,919" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "3327,5" деген сандар "3210,415" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 69-жолда 5-бағандағы "25,0" деген сандар "20,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 70-жолда:
      6-бағандағы "4500,0" деген сандар "8006,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-баған "5200,0" деген сандармен толықтырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігі" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 74-жолда 4-бағандағы "Ақпминi, ТМРБҚА, Мәдениетминi" деген сөздер аббревиатура "МАСМ, ИСМ" деген аббревиатуралармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 75-жолда 7-бағандағы "3047,9" деген сандар "3047,85" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 76-жолда 4-бағандағы "Мәдениетминi" деген сөз "МАСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегі агенттiгі" деген тарау, "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграф, реттік нөмiрi 77-жол алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 78-жол алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 79-1-жолмен толықтырылсын:
"79-1 Қазақстан       2005- АБА, басқа  4500,0  25300,0  22100,0
      Республикасында 2007  мүдделi
      "электронды      жж.  мемлекеттiк
      үкімет"               органдар
      қалыптастырудың
      2005-2007
      жылдарға арнал-
      ған мемлекеттік
      бағдарламасы
      (Қазақстан
      Республикасы
      Президентiнiң
      2004 жылғы 10
      қарашадағы
      N 1471  Жарлығы ,
      Қазақстан
      Республикасы
      Үкіметінің
      2004 жылғы
      8 желтоқсан-
      дағы N 1286
       қаулысы )                                                 ";
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 80-жол алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттігі" деген тарауда:
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттік нөмiрi 84-жолда 2 және 3-бағандардағы "2010" деген сандар "2008" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттігi" деген тарау, "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграф, реттiк нөмiрi 85-жол алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегі агенттiгi" деген тарау, "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграф, реттiк нөмiрлерi 86, 87-жолдар, "Әзiрленетiн мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграф, реттiк нөмiрлерi 88, 89-жолдар алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару жөнiндегі агенттігі" деген тарауда:
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 90-жолда:
      6-бағандағы "821,7" деген сандар "1474,669" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "862,8" деген сандар "1905,685" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "1437,6" деген сандар "1274,964" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 91-жолда:
      6-бағандағы "214,4" деген сандар "214,412" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "191,8" деген сандар "225,132" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "201,4" деген сандар "236,387" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Көшi-қон және демография агенттiгi" деген тарау, "Әзiрленетін мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграф, реттiк нөмiрі 92-жол алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi" деген тарауда:
      тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi";
      "Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграф, реттiк нөмiрі 93-жол алынып тасталсын;
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 94-жолда:
      4-бағандағы "ТЖА" деген аббревиатура "ТЖМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "2218,2" деген сандар "2191,46" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "1821,2" деген сандар "1793,156" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "1912,2" деген сандар "1882,738" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi агенттiгi" деген тарауда:
      мынадай мазмұндағы параграфпен, реттiк нөмiрi 95-1-жолмен толықтырылсын:
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
95-1 Қазақстан Республикасының  2005-  ҚНРА (келiсiм  35,688   182,5
     жинақтаушы зейнетақы       2007   бойынша), 
     жүйесiн дамытудың           жж.   ЕХӘҚМ, ҚарМ,
     2005-2007 жылдарға                ЭБЖМ
     арналған бағдарламасы
     (Қазақстан Республикасы
     Президентінің 2004 жылғы
     12 тамыздағы N 3274
     тапсырмасына, Қазақстан
     Республикасы Премьер-
     Министрiнiң 2004 жылғы
     27 қыркүйектегi N 281-ө
      өкімiне сәйкес
     әзірленуде)                                                ";
      "Қазақстан Республикасының Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi агенттiгi (қаржы полициясы)" деген тарауда:
      "Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 96-жолда 6-бағандағы "80,6" деген сандар алынып тасталсын;
      "Астана қаласының әкімi" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      6-бағандағы "45682,5" деген сандар "41037,2" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "34999,9" деген сандар алынып тасталсын;
      10-баған "1919,8" деген сандармен толықтырылсын;
      11-баған "2107,2" деген сандармен толықтырылсын;
      12-баған "2360,1" деген сандармен толықтырылсын;
      "Алматы қаласының әкiмi" деген тарауда:
      "Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар" деген параграфта:
      6-бағандағы "6665,7" деген сандар "17962,6" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "16104,5" деген сандар "31943,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-баған "28720,6" деген сандармен толықтырылсын;
      10-бағандағы "3924" деген сандар "2694,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      11-бағандағы "3924" деген сандар "3021,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      12-баған "3519,0" деген сандармен толықтырылсын;
      "Ғылыми-техникалық бағдарламалар" деген кiшi бөлiмде:
      "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі" деген тарауда:
      "Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 101-жолда 6-бағандағы "136,8" деген сандар "136,75" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 102-жолда 6-бағандағы "162,8" деген сандар "162,75" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 103-жолда:
      5-бағандағы "46,1" деген сандар "46,11" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "50,8" деген сандар "50,82" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi" деген тарауда:
      "Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар" деген параграфта:
      реттiк нөмiрi 105-жолда:
      5-бағандағы "142,5" деген сандар "142,46" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "144,8" деген сандар "144,83" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 110-жол алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрi 111-жолда:
      6-бағандағы "63,9" деген сандар "63,94" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 112-жолда:
      5-бағандағы "557,0" деген сандар "164,20" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "324,1" деген сандар "577,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "340,3" деген сандар "578,90" деген сандармен ауыстырылсын;
      2) Қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiгiндегi 2005-2007 жылдарға арналған басымдық бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi (5-бөлім) қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2004 жылғы 30 желтоқсандағы    
N 1433 қаулысына         
ҚОСЫМША               

5-бөлiм. 2005-2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҚОЛДАНЫСТАҒЫ
ЖӘНЕ ӘЗIРЛЕНЕТIН МЕМЛЕКЕТТIК ЖӘНЕ САЛАЛЫҚ
(СЕКТОРАЛДЫҚ) БАҒДАРЛАМАЛАР БӨЛIНIСIНДЕГI БАСЫМДЫ
БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ)
ТIЗБЕСI

ACTAHA, 2004 ж.

                2006-2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАСЫМДЫ
        РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
                 (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТIЗБЕСI

                                                      т. мың теңге
___________________________________________________________________
N |  Жобаның атуы    |Бюджет-|Іске асыру |Жалпы құны | 2005 жылға
  |                  |тік    |   кезеңі  |           |  дейін
  |                  |бағдар-|           |           |
  |                  |ламаның|           |           |
  |                  |әкімші-|           |           |
  |                  |сі     |           |           |
___________________________________________________________________
1         2             3        4            5           6
___________________________________________________________________
"Бiлiм беру" мемлекеттiк бағдарламасы

1   Орта, жоғары және  БҒМ     2005-2007    62497989
    жоғары оқу орнынан
    кейiнгі кәсiбін
    білімді мамандар
    даярлау
2   Денсаулық сақтау   ДСМ     2005-2007    7591499
    саласында мамандар
    даярлау
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________

1      20184782       20672945        21640262
2      2598966        2571447         2421086
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 22783748       23244392        24061348
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

3   Астана қаласында   БҒМ     2004-2005    760000      494000
    Л.Н.Гумилев
    атындағы Еуразия
    ұлттық университе-
    тiнiң 500 орындық
    жатақханасын салу
4   Астана қаласында   БҒМ     2005-2007    960000
    дарынды балаларға
    арналған республи-
    калық мектеп-ин-
    тернат салу
5   Астана қаласында   БҒМ     2004-2007    6293433
    жетiм балаларға
    арналған қазақ
    тiлiнде оқытатын
    білім беру
    орталығын салу
6   Алматы қаласында   БҒМ     2005         94800
    Ж. Елебеков
    атындағы респуб-
    ликалық эстрада-
    цирк колледжiнің
    объектiлерiн
    қайта жаңарту
    және салу
7   Әл-Фараби атын-    БҒМ     2005-2007    7209602
    дағы Қазақ ұлттық
    университетiнің
    университеттiк
    қалашығының
    екiншi кезектегі
    объектілерін салу
8   Қарағанды қала-    БҒМ     2005-2006    550000
    сында көру қабi-
    летiнде проблема-
    лары бар бала-
    ларға арналған
    250 орындық
    мектеп-интернат
    салу
9   Алматы қаласында   БҒМ     2005-2006    550000
    көру қабiлетiнде
    проблемалары бар
    балаларға арналған
    250 орындық
    мектеп-интернат
    салу
10  Л.Гумилев атын-    БҒМ     2005-2006    1110400
    дағы Еуразия
    ұлттық универси-
    тетінің кітапхана-
    сын салу
11  Білiм беру жүйесiн БҒМ     2002-2007    1199187     498987
    ақпараттандыру
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
3      266000
4      195500         414500         350000
5      2000000        2996717        996716
6      94800
7      804112         3986066        1798664        620760
8      215000         335000
9      215000         335000
10     562497         547903
11     80200          270000         350000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4433109        8885186        3495380        620760
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды реформалаудың
және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

12  Астана қаласында   ДСМ     2005-2007    7326324
    240 төсекке арнал-
    ған жедел жәрдем
    станциясы бар
    жедел медициналық
    көмектің ҒЗИ салу
13  Астана қаласында   ДСМ     2004-2005    18601000    6601000
    500 төсекке арнал-
    ған республикалық
    аналар мен бала-
    лардың ғылыми
    орталығын салу
14  Астана қаласында   ДСМ     2004-2006    6200000     200000
    Республикалық
    балаларды оңалту
    орталығын салу
15  Астана қаласы      ДСМ     2005-2006    1469200
    Бейбiтшілiк
    көшесінің бойын-
    дағы Қазақ мем-
    лекеттiк медицина
    академиясын
    кеңейту және
    қайта жаңарту
16  Алматы қаласын-    ДСМ     2005-2007    2257550
    дағы РМҚК "Педиа-
    трия және балалар
    хирургиясы ғылыми
    орталығы"
    жанындағы 150
    төсекке арналған
    емдік корпусын
    салу
17  Астана қаласында   ДСМ     2005-2006    8360000
    220 төсекке ар-
    налған республи-
    калық нейрохирур-
    гия ғылыми орта-
    лығын салу
18  Астана қаласында   ДСМ     2005-2006    3123000
    бiр ауысымда 500
    адам қабылдайтын
    диагностикалық
    орталық салу
19  Алматы қаласында   ДСМ     2005         159770
    "Балбұлақ" рес-
    публикалық бала-
    ларды оңалту
    орталығының 125
    төсекке арналған
    демалыс корпусын
    салу
20  "Бурабай" респуб-  ДСМ     2005         84420
    ликалық балалар-
    жеткіншектер
    туберкулез сана-
    торийiнің жанынан
    шағын жинақталған
    мектеп салу
21  Медицина қызмет-   ДСМ     2005         769000
    керлері арналған
    қызметтік тұрғын
    үй салу жобасы
    бойынша жобалау-
    сметалық құжатта-
    маны елді мекенге
    бекiтіп берудi
    сатып алу және
    жүзеге асыру
    және осы объекті
    салу
22  Денсаулық сақтау-  ДСМ     2005-2007    6435214     55714
    дың ақпараттық
    жүйелерiн құру
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
12     1265000        3000000        3061324
13     11231000
14     3000000        3000000
15     600000         869200
16     68000          664000         700000         825550
17     610000         7750000
18     284500         2838500
19     50000          109770
20     84420
21     769000
22     300000         3184500        2895000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 18261920       21415970       6656324        825550
__________________________________________________________________

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға мемлекеттік бағдарламасы

23  Ауылдық денсаулық  ДСМ     2004-2007    3582320     250000
    сақтауда ұтқыр
    және телемедицина-
    ны дамыту
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
23     400000         1332000        1600000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 400000         1332000        1600000
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

24  "Қазақстанның тұр- ИСМ     2006-2007    1900000
    ғын үй құрылыс
    жинақ банкi"
    AҚ-ның қаржылық
    тұрақтылығын
    қамтамасыз ету
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
24                    280000         1620000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ:  0             280000         1620000
_________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының автокөлiк саласын дамытудың
2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

25  Алматы-Гульшад     ККМ     1999-2005    22659364    21863099
    және Ақшатау-
    Қарағанды учаске-
    лерiнде Алматы-
    Қарағанды-Астана
    -Бурабай
    автожолдарын оңалту
26  Бурабай-Көкшетау   ККМ     2003-2007    13017150    73937
    -Петропавл-Ресей
    Федерациясының
    шекарасы авто-
    жолын оңалту
27  Автожол саласын    ККМ     2001-2006    14187720    9075619
    (Алматы-Бішкек)
    дамыту жобасы
28  Ресей Федерация-   ККМ     2002-2006    12867124    3047680
    сының шекарасы
    - Орал - Ақтөбе
    автожолын қайта
    жаңарту
29  Батыс Қазақстан-   ККМ     2001-2006    38912621    24959328
    дағы жол желiсiн
    қайта жаңарту
30  Қарабұлақ-Ырғыз    ККМ     2002-2008    9405869     1720799
    -Қызылорда облы-
    сының шекарасы
    автожолын қайта
    жаңарту
31  Ақтау-Атырау       ККМ     2003-2007    32620456    378224
    автожолын қайта
    жаңарту
32  Омбы-Павлодар      ККМ     2002-2008    47301504    136355
    -Майқапшағай
    автожолын қайта
    жаңарту
33  Астана-Қостанай    ККМ     2003-2008    32215936    5700043
    -Челябi автожолын
    қайта жаңарту
34  Көлiк және комму-  ККМ     2005-2007    244700
    никация саласын-
    дағы қолданбалы
    ғылыми зерттеулер
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
25     796265
26                    7027189        5916024
27     3974061        1138040
28     7259958        2559486
29     12708330       1244963
30                    1233919        3000000        3451151
31     4077941        16242405       11921886
32                    1080890        5200000        40884259
33     10522621       6360000        8000000        1633272
34     83400          82400          78900
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 39422576       36969292       34116810       45968682
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасында "электронды үкімет" қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

35  Салық төлеушiлер-  ҚарМ    2001-2007    583369      540369
    дiң және салық
    салу объектілерi-
    нің мемлекеттік
    тiзiлiмiнiң
    ақпараттық жүй-
    есiн дамыту
36  Бiрiктірiлген      ҚарМ    2001-2007    7300937     4141558
    салықтық ақпа-
    раттық жүйенi
    дамыту (БСАЖ)
37  "КAAЖ" кедендiк    ҚарМ    2002-2007    1344030     496670
    ақпараттық жүйе-
    сiн дамыту
38  Мемлекеттік        ҚарМ    2002-2007    306238      144379
    сатып алу жөнiн-
    дегі ақпараттық
    жүйенi дамыту
39  "Электрондық       ҚарМ    2005-2007    1655000
    кеден" ақпарат-
    тық жүйесiн құру
40  Мемлекеттік        АБА     2002-2007    2290060     654054
    дерекқор құру
41  Мемлекеттік        АБА     2001-2007    1785766     1035110
    органдардың
    бірыңғай элект-
    ронды құжат
    айналымы жүйе-
    сін құру
42  Мемлекеттік        АБА     2002-2007    2895171     595169
    органдардың
    ақпараттық
    инфрақұрылымын
    құру
43  Мемлекеттік        АБА     2001-2007    32238980    261301
    органдардың
    бiрыңғай кө-
    лiктік ортасын
    құру
44  Мемлекеттік        ТСА     2002-2007    2807169     883169
    жер кадастрының
    автоматтанды-
    рылған ақпарат-
    тық жүйесін құру
45  Мемлекеттік        ЭБЖМ    2003-2007    507213      382213
    басқарудың ахуал-
    дық жүйесiн құру
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
35     13000          15000          15000
36     954477         1049255        1155647
37     256000         281600         309760
38     48900          53790          59169
39     500000         550000         605000
40     463244         665673         507089
41     401836         348820
42     216800         1345476        737726
43     1060422        16279366       14637891
44     600000         1000000        324000
45     25000          50000          50000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4539679        21638980       18401282
__________________________________________________________________

2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттік
аграрлық азық-түлік бағдарламасы

46  Су ресурстарын     AШМ     1998-2005    7128544     6129396
    басқаруды же-
    тiлдiру және
    жерлердi
    қалпына келтіру
    (1-кезең)
47  "Ауыл шаруашы-     AШМ     2005-2009    9178971
    лығын жекешелен-
    дiруден кейiнгі
    қолдау" жобасы-
    ның екiншi кезеңі
48  "Ауыл шаруашылы-   AШМ     2006-2010    10333165
    ғы өнiмiнiң бә-
    секеге қабiлетті-
    лігін арттыру"
    жобасы
49  Ирригациялық және  AШМ     2005         83435
    дренаждық жүйе-
    лерді жетілдiру
50  Өсiмдiктер мен     AШМ     2005-2007    1677330
    жануарлардың
    генетикалық
    ресурстарының
    ұлттық қоймасын
    салу
51  Қазақстан Респуб-  AШМ     2002-2007    800601      235087
    ликасы Ауыл шаруа-
    шылығы министр-
    лігінің ақпарат-
    тық-маркетингтiк
    жүйесiн құру
52  Алматы облысының   AШМ     2003-2005    69475       33000
    Нұрлы магистраль-
    ды су құбырының
    дербес тегеурінді
    бөлігін қайта
    жаңарту
53  Жамбыл облысы      AШМ     2003-2006    90377       28330
    Жамбыл ауданы
    Аса-Талас
    магистральды
    каналын қайта
    жаңарту
54  Жамбыл облысы      AШМ     2003-2006    238850      6660
    Мерке ауданы
    Аспара өзенінде
    су сiңiру
    каналының
    гидротехникалық
    құрылыстарын
    қайта жаңарту
55  Жамбыл облысы      AШМ     2003-2006    36859       5870
    Байзақ, Жамбыл,
    Талас аудандары
    Талас өзенiнде
    Талас бөгетiн
    қайта жаңарту
56  Жамбыл облысы      AШМ     2003-2005    40400       30650
    Жамбыл ауданының
    Талас-Аса магис-
    тральды каналын
    қайта жаңарту
57  Жамбыл облысы      AШМ     2003-2006    81330       32090
    Талас ауданы
    Ұйық суармалы
    жүйесiнiң
    магистральды
    каналының сол
    бөлiгін қайта
    жаңарту
58  Батыс Қазақстан    AШМ     2003-2005    92420       66150
    облысы Жәнiбек
    ауданында Жәнiбек
    сорғы станциясын,
    магистральды және
    таратушы
    каналдарды қайта
    жаңарту
59  Қостанай облысы    AШМ     2003-2006    71354       24170
    Қостанай ауда-
    нында Сергеев
    гидроторабын
    (1-кезек) қайта
    жаңарту
60  Қызылорда облысы   AШМ     2003-2006    162750      2550
    Қазалы ауданының
    Қазалы сол жаға-
    лау магистральды
    каналын ПК 137+
    12-ден бастап
    ПК-ге дейiн қайта
    жаңарту
61  Павлодар облысы    AШМ     2003-2006    153660      52170
    Шiдертi магист-
    ральды каналын
    қайта жаңарту
62  Солтүстік Қазақ-   AШМ     2003-2005    49567       40830
    стан облысы
    Петропавл гидро-
    торабын Есiл
    өзеніндегі су
    қоймасымен бiрге
    қайта жаңарту
    (I-кезек)
63  Оңтүстiк Қазақ-    AШМ     2003-2005    122571      107660
    стан облысы
    Мақтаарал ауда-
    нында К-30 және
    К-30а каналдарын,
    республикааралық
    "Достық" каналы
    жүйесiн қайта
    жаңарту, 1-кезек
64  Оңтүстiк Қазақ-    AШМ     2003-2006    135021      36660
    стан облысы
    Ордабасы ауданы
    Түркiстан маги-
    стральды каналын
    ПК 8-ден ПК
    33-ке дейiн
    (1-кезек)
    қайта жаңарту
65  Оңтүстiк Қазақ-    AШМ     2003-2005    185305      62550
    стан облысы
    Шымкент қаласын-
    да Бадам өзенiн-
    дегі "Қос диiр-
    мен" су тарту
    торабын қайта
    жаңарту
66  Агроөнеркәсiп      AШМ     2005-2007    6317610
    кешенi саласын-
    дағы қолданбалы
    ғылыми зерттеулер
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
46     999148
47     741830         1842882        1801043        4793216
48     361416         2442285        3795818        3733646
49     83435
50     48190          750000         879140
51     170850         187935         206729
52     36475
53     42050          19997
54                    232190
55                    32989
56     9750
57     32910          16330
58     26270
59     35060          12124
60     24353          135847
61     40300          61190
62     8737
63     14911
64     35000          63361
65     40000          82755
66     2004000        2104200        2209410
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4754685        7984085        8892140        8526862
__________________________________________________________________

"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту"
мемлекеттік бағдарламасы

67  "Байқоңыр" ғарыш   ККМ     2005
    айлағында   "Бәйте-
    рек" зымыран-ға-
    рыштық кешенін
    құру
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
67     6585000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 6585000
__________________________________________________________________

"Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" 2005 жылға
дейінгі кезеңге арналған Астана қаласының
әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламасы

68  Астана қаласында   СІМ     2001-2005    3426453     3143463
    Дипломатиялық қа-
    лашықтың инженер-
    лік желілері мен
    инфрақұрылымын
    салу
69  Астана қаласында   МАСМ    2003-2007    1070000     19502
    Мемлекеттiк архео-
    логия және этно-
    графия мұражайын
    салу
70  Астана қаласында   ККМ     1998-2006    36641330    33648523
    халықаралық әуе-
    жай салу
71  Астана қаласында   МАСМ    2005-2007    3188713
    республикалық
    велотрек салу
72  Астана қаласында   ПІБ     2005         8000000
    Министрлiктер
    үйiн салу ("Қуат"
    корпорациясы)
73  Астана қаласында   УДП     2005-2007    5600000
    Бейбiтшiлiк және
    Келiсiм сарайын
    салу
74  Астана қаласында   ПІБ     2005-2007    4286680
    көрме орталығын
    салу
75  Астана қаласында   ПІБ     2005-2007    5107631
    стадион салу
    (сол жағалау)
76  Астана қаласында   ПІБ     2005-2006    646400      23722
    Есiл өзенiнiң
    сол жағалауында
    қосалқы үй-жай-
    лары бар 400
    жеңіл автомо-
    бильге арналған
    жабық гараж салу
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
68     283000
69                    450000         600498
70     2805135        187672
71     900000         1500000        788713
72     8000000
73     1500000        2000000        2100000
74     902500         2000000        1384180
75     800000         2200000        2107630
76     200000         422678
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 15390635       8760350        6981021
__________________________________________________________________

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы

77  "Орталық ғылыми    БҒМ     2005-2006    810000
    кітапхана"   респуб-
    ликалық мемлекет-
    тік қазыналық
    кәсіпорнының
    ғимараттар кеше-
    нін қайта жаңарту
78  Алматы облысында   ТСА     2003-2006    5320000     212800
    олимпиадалық
    дайындықтың
    республикалық
    базасын салу
79  Алматы қаласында   ТСА     2003-2005    700320      425160
    "Шаңырақ" шағын
    ауданында спортта
    дарынды балаларға
    арналған респуб-
    ликалық мектеп-
    интернат салу
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
77     126638         341681         341681
78     2000000        3107200
79     275160
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 2401798        3448881        341681
__________________________________________________________________

"Ауыз су" салалық бағдарламасы

80  Ауылдық аумақтар-  АШМ     2004-2009    7497241     222488
    ды сумен жабдық-
    тауды және кәріз-
    дендіруді дамыту-
    дың салалық жо-
    басы
81  Қызылорда облысы   АШМ     2003-2005    745454      32404
    Қазалыны
    (Жаңақазалыны)
    сумен жабдықтау
82  Қазақстан Респуб-  АШМ     2005         695418
    ликасындағы ауыл-
    дық елдi мекен-
    дердi сумен
    жабдықтау
83  Ақмола облысы      АШМ     2003-2006    195739      50000
    Сiлетi топты су
    құбырын қайта
    жаңарту
84  Атырау облысы      АШМ     2003-2006    413276      121000
    Құрманғазы
    ауданындағы
    Қоянды топты
    су құбыры 
    (құрылыстың
    ІІ кезегі)
85  Атырау облысы      АШМ     2004-2006    160888      9000
    Қызылқоға
    ауданы Қос-
    құлақ-Тасшағыл
    су құбырын салу
86  Шығыс Қазақстан    АШМ     2005-2007    790053
    облысы Белағаш
    топты су құбырын
    қайта жаңарту
    (екiншi кезегі)
87  Батыс Қазақстан    АШМ     2004-2005    250000      100000
    облысының
    Камен топты су
    құбырының ауыз
    суды өңдеу
    жөнiндегі
    станциялар
    кешенiн салу
88  Қызылорда облы-    АШМ     2003-2006    1384000     450000
    сында Арал-Сары-
    бұлақ топты су
    құбырын салу
    (ІV кезек)
89  Қызылорда облы-    АШМ     2005-2008    2262500
    сында Арал-Сары-
    бұлақ топты су
    құбырын салу
    (V кезегі)
90  Қызылорда облы-    АШМ     864600
    сында Октябрь
    топты су құбы-
    рын салу
91  Қызылорда облы-    АШМ     1991-2006    1001500     352000
    сында Жиделi
    топты су құбырын
    және оған қосылу
    бөлігін салу
92  Солтүстiк Қазақ-   АШМ     2003-2006    782500      278300
    стан облысында
    Булаев топты су
    құбырын қайта
    жаңарту
    (ІI кезек)
93  Солтүстiк Қазақ-   АШМ     2003-2006    652641      277000
    стан облысы Есiл
    топты су құбырын
    қайта жаңарту
    (ІІ кезек)
94  Солтүстiк Қазақ-   АШМ     2003-2005    416200      166200
    стан облысы Соко-
    лов топты су құ-
    бырын (ІІ кезек)
    қайта жаңарту
95  Солтүстiк Қазақ-   АШМ     2003-2005    495600      220000
    стан облысында
    Преснов топты су
    құбырын қайта
    жаңарту (І және
    ІІ кезектерi)
96  Солтүстік Қазақ-   АШМ     2004-2005    394389      200000
    стан облысында
    Көкшетау өнер-
    кәсiптiк су құбы-
    рын қайта жаңарту
97  Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2002-2006    1817160     651100
    стан облысы Кен-
    тау-Түркiстан
    топты су құбыры
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
80     787878         1777856        1039587        3669432
81     713050
82     695418
83     50000          95739
84     100000         192276
85     50000          101888
86     50000          300000         440053
87     150000
88     350000         584000
89     53000          300000         500000         1799500
90     17300          250000         300000         297300
91     150000         499500
92     350000         154200
93     255341         120300
94     250000
95     275600
96     194389
97     400000         766060
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4891976        5141819        2279640        5766232
__________________________________________________________________

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

98  Қызылорда қала-    ҚОҚМ    2003-2005    1676730     1000000
    сында сарқынды
    суларды биология-
    лық тазарту стан-
    циясын салу
99  Сырдария өзенi-    АШМ     2001-2006    11773987    6103066
    нiң арнасын ретке
    келтіру және Арал
    теңiзiнiң солтүс-
    тік бөлiгiн сақтау
100 Арал теңiзi өңi-   АШМ     2002-2005    1666622     1350247
    рiнiң елді
    мекендерiн
    сумен жабдықтау
    және оның сани-
    тариясы
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
98     676730
99     3681572        1989349
100    316375
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4674677        1989349
__________________________________________________________________

Азаматтық авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға
арналған бағдарламасы

101 Ақтөбе қаласында   ККМ     2004-2005    2755260     1516000
    ұшу-қону алаңын
    қайта жаңарту
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
101    1239260
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1239260
__________________________________________________________________

"Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған салалық бағдарламасы"

102 Шекаралас кеден    ҚарМ    2004-2006    4342673     1207368
    бекеттерін, бi-
    рыңғай бақылау-
    өткiзу бекет-
    терiн, кедендiк
    инфрақұрылым
    объектiлерiн
    дамыту және салу
103 Темiр жол өткiзу   ҚарМ    2004-2008    10454520    372000
    бекеттерiнде
    бiрыңғай бақылау-
    өткiзу бекетте-
    рін салу
104 Алматы қаласында   ҚарМ    2004-2005    996481      500000
    оқу-әдістемелік
    орталық салу
105 "Достық" кеден     ҚарМ    2004-2005    496400      248000
    қызметінің кеден
    қызметкерлеріне
    тұрғын үй салу
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
102    1265546        1869489
103    669849         862050         957376         7593246
104    496481
105    248400
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 2680276        2731539        957376         7593246
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету
мемлекеттік жүйесін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған
бағдарламасы

106 Астана қаласында   ИСМ     2003-2006    2141683     242490
    Эталондық орталық 
    салу
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
106    1200000        699193
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1200000        699193
__________________________________________________________________

Геодезия мен картографияны дамытудың 2005-2007 жылдарға
арналған бағдарламасы

107 Республикалық      ЖРА     2003-2005    1184370     635000
    картографиялық
    фабрика салу
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
107    549370
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 549370
__________________________________________________________________
 
  Елдiң минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын
дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасы

108 Жер қойнауы және   ЭМРМ    2002-2010    139390      42110
    жер қойнауын пай-
    даланушылар ту-
    ралы ақпараттық
    жүйені дамыту
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
108    30000         32038           35242
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 30000         32038           35242
__________________________________________________________________
 
  2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

109 Қазақстандық       ЭМРМ    2003-2006    2284958     784604
    Тоқамақ термояд-
    ролық материал-
    тану реакторын
    жасау
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
109    992295         508059
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 992295         508059
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі
дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

110 Алматы облысы      ӘдМ     2001-2006    1729320     215250
    Заречное кентінде
    ЛА-155/12
    мекемесін 1500
    орындық қатаң
    режимдегі түзеу
    колониясы етіп
    қайта жаңарту
111 Батыс Қазақстан    ӘдМ     2001-2007    684000       30570
    облысы Орал
    қаласында PУ-
    170/3 мекемесiн
    900 орындық қатаң
    режимдегі түзеу
    колониясы етіп
    қайта жаңарту
112 Қызылорда          ӘдМ     2001-2005    1044000      760200
    қаласында нарко-
    диспансерді және
    қабырға материал-
    дары зауытын
    1000 орындық
    жалпы режимдегі
    түзеу колониясы
    етіп қайта жаңарту
113 Атырау қаласында   ӘдМ     2001-2005    387000      243800
    "Лейла" ЖШС-нiң
    өндiрiстік база-
    сын әйелдер түзеу
    колониясы етіп
    қайта жаңарту
114 Жамбыл облысы      ӘдМ     2001-2005    862300      665000
    Тараз қаласында
    психоневроло-
    гиялық интернат-
    үйін 1200
    орындық жалпы
    режимдегі түзеу
    колониясы етіп
    қайта жаңарту
115 Павлодар қала-     ӘдМ     2004-2007    3792280     33700
    сында "Химөнер-
    кәсiп" ААҚ-ның
    N 822 және 823
    өндірістік кор-
    пустарын 1500
    орындық ерекше
    режимдегі түзеу
    колониясы етіп
    қайта жаңарту
116 Қылмыстық-ат-      ӘдМ     2002-2005    57042       52042
    қару жүйесінің
    ақпараттық
    жүйесiн құру
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
110    700000         814070
111                   279480         373950
112    283800
113    143200
114    197300
115    350000         411300         600000         2397280
116    5000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1679300        1504850        973950         2397280
__________________________________________________________________

Құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы
күрестің 2005-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

117 Астана қаласында   ІІМ     2005         12300
    қызметтік-іздеу
    иттерінің питом-
    нигін салу
118 3-мемлекеттік      ІІМ     2005-2008    7950549
    жоба (3 фаза)
119 Астана қаласында   ІІМ     2004-2007    3859604     30000
    емханасы бар
    госпиталь салу
120 Қазақстан Респуб-  ІІМ     2005         200000
    ликасы Ішкі iстер
    министрлiгінiң
    "Сұңқар" арнаулы
    мақсаттағы бөлім-
    шесі үшiн спорт-
    жаттығу кешенін
    салу
121 Қазақстан Респуб-  ІІМ     2005         17300
    ликасы Iшкi iстер
    министрлiгi
    Қарағанды заң
    институтының
    ғимараттар
    кешені объекті-
    лерін салуды
    аяқтау ("Оқу
    корпусына қосымша
    құрылыс" және
    "59 пәтерлі
    тұрғын үй") 
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
117    12300
118    1500000        2000881        2852538        1597130
119                   400000         1714802        1714802
120    200000
121    17300
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1729600        2400881        4567340        3311932
__________________________________________________________________

Әлуетті органдардың бағдарламалары

122 Астана қаласында   ІІМ     2006-2008    1720000
    ішкі әскерлердің
    әскери қызметші-
    леріне арналған
    тұрғын үй бар
    типтік әскери
    қалашық салу
123 Петропавл жоғары   ІІМ     2005         49650
    әскери училище-
    сiнде оқу-матери-
    алдық базасын
    салу және дамыту
124 Сақтау базаларын   ІІМ     2005-2006    154296
    салу (Алматы,
    Қарағанды, Шым-
    кент, Ақтөбе
    қалаларында)
125 Iшкi әскерлердiң   ІІМ     2005         49214
    ведомстволық бай-
    ланыс объекті-
    лерін салу
126 Шымкент қаласында  ІІМ     2005-2006    116050
    Қазақстан Респуб-
    ликасы Iшкі iстер
    министрлiгi iшкi
    әскерлерiнiң тау
    дайындығы жөнiн-
    дегi оқу
    орталығын салу
127 Алматы облысында   ІІМ     2006-2009    165000
    Қазақстан Респуб-
    ликасы Ішкі істер
    министрлігінің
    жауынгерлік және
    әдістемелік дайын-
    дығының оқу орта-
    лығын салу
128 Астана қаласында   ҚорМ    2005-2006    627240
    120 пәтерлік
    тұрғын үй кешенiн
    салу
129 Маңғыстау облысы   ҚорМ    2003-2006    2499360
    Ақтау қаласында
    әскери қалашық
    объектілерін салу
130 Шымкент қаласында  ҚорМ    2005-2008    2719420
    "Юг" өңiрлiк қол-
    басшылығының әс-
    кери қалашық
    объектiлерiн салу
131 Астана қаласында   ҚорМ    2005-2008    3275190
    аэродром әскери
    секторының
    объектілерін салу
132 Маңғыстау облысы   ҚорМ    2005-2007    830315
    Ақтау қаласында
    аэродром әскери
    секторының объек-
    тілерін салу
133 Атырау қаласында   ҚорМ    2006-2007    220827
    жеке радиоло-
    каторлық рота
    объектілерінің
    кешенін салу
134 Қазақстан Респуб-  ҚорМ    2003-2007    937462      511757
    ликасы Қарулы
    Күштерiнің бай-
    ланыс жүйелерiн
    дамыту
    Бағдарлама бойынша
    ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
122                   86000          1032000        602000
123    49650
124    98400          55896
125    49214
126    76500          39550
127                   105000         60000
128    420925         206315
129    1266478        173436
130    200000         1063000        900000         556420
131    250000         985000         990000         1050190
132    250000         380315         200000
133                   123893         96934
134    425675
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 3086842        3218405        3278934        2208610
__________________________________________________________________

Бағдарламалардан тыс

135 Iшкi істер орган-  ІІМ     2002-2007    684823      318700
    дарының ақпарат-
    тық жүйелерiн
    құру
136 Iшкi iстер жүйесi  ІІМ                  5514183     0
    үшiн мамандар
    даярлау
137 Денсаулық сақтау   ДСМ     2005-2007    4641287
    саласындағы қол-
    данбалы ғылыми
    зерттеулер
138 Шетелде Қазақстан  СІМ     2003-2005    12122088    10736650
    Республикасының
    меншiгiне жылжы-
    майтын мүлiк
    объектiлерiн салу
    және сатып алу
139 Экспорттық бақы-   ИСМ     2004-2007    41670       18500
    лаудың ақпараттық
    жүйесiн дамыту
140 Кәсiпкерлiкті      ИСМ     2002-2005    45200       40733
    қолдау жөнiндегi
    ақпараттық жүйенi
    дамыту
141 Құрылыс саласын-   ИСМ     2005-2007    79443
    дағы қолданбалы
    ғылыми зерттеулер
142 Технологиялық      ИСМ     2005-2007    2217479
    сипаттағы қолдан-
    балы ғылыми
    зерттеулер
143 Стандарттау, сер-  ИСМ     2005-2007    33101
    тификаттау, мет-
    рология және сапа
    жүйесі саласын-
    дағы қолданбалы
    ғылыми зерттеулер
144 Ақпараттық техно-  ИСМ     2005         550500
    логиялар паркiн
    дамыту
145 Мәдениет, ақпарат  ӘдМ     2005-2007    178383
    және спорт сала-
    сындағы қолдан-
    балы ғылыми
    зерттеулер
146 Астана қаласында   ҚорМ    2006-2009    2137000
    Ұлттық қорғаныс
    университетiн
    салу
147 Қарулы күштердiң   ҚорМ    2001-2006    2770746     1275902
    ақпараттық жүйе-
    сiн құру
148 Ғимараттар мен     ҚорМ    2005         487000
    құрылыстар сатып
    алу
149 Қару-жарақты,      ҚорМ    2005         5308282
    әскери және өзге
    де техниканы,
    байланыс жүйесiн
    жаңғырту және
    сатып алу
150 Қорғаныс сипатын-  ҚорМ    2005-2007    274451
    дағы қолданбалы
    ғылыми зерттеулер
    және тәжірибелік
    -конструкторлық
    жұмыстар
151 Қорғаныс кешені    ҚорМ    2005-2007    10573104
    үшін мамандар
    даярлау
152 Iргелi және қол-   БҒМ     2005-2007    19650132
    данбалы ғылыми
    зерттеулер
153 Бiлiм беру         БҒМ     2005-2007    285481
    саласындағы қол-
    данбалы ғылыми
    зерттеулер
154 Бiлiм беру ұйым-   БҒМ     2005-2007    1675800
    дары үшiн оқу-
    лықтар мен оқу-
    әдiстемелiк ке-
    шендерiн әзiрлеу
    және сынақтан
    өткiзу, бiлiм
    беру саласында
    қызмет көрсете-
    тiн республикалық
    ұйымдар және ше-
    телдегі қазақ
    диаспорасы үшiн
    оқу әдебиетін
    шығару және
    жеткізу
155 Қоршаған ортаны    ҚОҚМ    2004-2006    127148      41048
    қорғаудың ақпарат-
    тық жүйесiн құру
    және дамыту
156 Қарағанды облысы   ҚОҚМ    2003-2007    889805      370121
    Шет ауданының
    тыңайған жерлерiн
    оңалту жобасы
157 Қоршаған ортаны    ҚОҚМ    2005-2007    788125
    қорғау саласында-
    ғы ғылыми зерт-
    теулер
158 Нұра және Есiл     АШМ     2004-2009    8140847     368775
    өзендері бассей-
    нiнің қоршаған
    ортасын оңалту
    және басқару
159 Алматы облысы      АШМ     2004-2007    209220
    Балқаш ауданы
    Ақдала суару
    алқабының бас
    коллекторын
    (БКЖ) қайта
    жаңарту
160 Жамбыл облысы      АШМ     2003-2006    678280      195230
    Tepіс-Ащыбұлақ
    су қоймасы
    бөгетiнiң
    сейсмикалық
    тұрақтылығын
    арттыру
161 Қарағанды          АШМ     2004-2006    931110      381040
    облысында "Қ.
    Сәтпаев атындағы
    каналдың"
    NN 7 (3-агре-
    гат), 11 (1),
    12 (3), 15 (4),
    18 (3), l9 (1),
    22 (3) сорғы
    станцияларының
    негізгі техноло-
    гиялық жабдығын
    қайта жаңарту
162 Батыс Тянь-Шань    АШМ     1999-2005    72319       23953
    биологиялық
    әралуандығын
    сақтау
163 Ормандарды сақ-    АШМ     2004-2005    17388       516
    тау және респуб-
    лика аумағындағы
    орманды жерлерді
    көбейту
164 Орал-Каспий кана-  ККМ     2004-2005    827352      477352
    лын қайта жаңарту
165 Алтынсарин-Хром-   ККМ     2001-2005    33036320    20641960
    тау темiр жол
    желiсiн салу
166 Қазақстан Респуб-  ЕХӘҚМ   2002-2006    35980       22637
    ликасы Еңбек және
    халықты әлеумет-
    тiк қорғау ми-
    нистрлiгiнің
    көші-қон және
    демография
    жөнiндегі ақпа-
    раттық жүйесін
    құру
167 Мемлекеттік        ЕХӘҚМ   2004-2007    712011      165861
    зейнетақы төлеу
    жөніндегі орта-
    лықтың ақпараттық
    жүйесiн дамыту
168 Жұмыспен қамту     ЕХӘҚМ   2005-2006    1012799
    және кедейшiлiк
    ақпараттық
    дерекқорын дамыту
169 Еңбекті қорғау     ЕХӘҚМ   2005-2007    136900
    саласындағы
    қолданбалы ғы-
    лыми зерттеулер
170 Қазақстан Респуб-  ҚарМ    1996-2007    7626581     5263241
    ликасы Қаржы ми-
    нистрлігі орган-
    дарының ақпарат-
    тық жүйелерiн
    құру және дамыту
171 Ұлттық қордың      МФ      2004-2007    46960654    9309668
    активтерiн қа-
    лыптастыру
172 Қазақстан Респуб-  ЭБЖМ                             439354
    ликасы Экономика
    және бюджеттiк
    жоспарлау ми-
    нистрлiгiнің
    ақпараттық
    жүйелерін құру
173 Экономиканың       ЭБЖМ    2005-2007    426135
    мемлекеттік
    секторында маман-
    дарды перспекти-
    валы оқыту
174 Экономика сала-    ЭБЖМ    2005-2007    378949
    сында басшы қыз-
    меткерлердiң
    бiлiктiлiгiн
    арттыру
175 Л.Н.Гумилев        ЭМРМ    2003-2005    1803311     1069105
    атындағы
    Еуразия ұлттық
    университетінде
    ауыр иондарды
    жеделдетуші
    базасында
    пәнаралық ғы-
    лыми-зерттеу
    кешенін құру
176 Ядролық            ЭМРМ    2006-2008    4089500
    медицина мен
    биофизика
    орталығын құру
177 Курчатов қала-     ЭМРМ    2006-2008    5925000
    сында "Ядролық
    технологиялар
    орталығы"
    технопаркін
    құру
178 Геология және      ЭМРМ    2005-2007    276700
    жер қойнауын
    пайдалану
    саласындағы
    қолданбалы
    ғылыми
    зерттеулер
179 Отын-энерге-       ЭМРМ    2005-2007    1965269
    тикалық кешен,
    мұнай-химия
    және минералдық
    ресурстар сала-
    сындағы техноло-
    гиялық қолдан-
    балы ғылыми
    зерттеулер
180 Арнайы бақылау     ЭМРМ    2005         5080
    станцияларында
    тiркелген ядро-
    лық жарылыстар
    мен жер сілкі-
    ністерінің
    тарихи сейсмо-
    граммаларының
    электрондық
    мұрағатын құру
181 Әділет орган-      ӘдМ     2002-2006    143073      79233
    дарының ақпарат-
    тық жүйесін жасау
182 Заңгер мамандық-   ӘдМ     2005-2007    427325
    тары бойынша
    мамандар даярлау
183 Қаржы полициясы    ЭСЖҚҚА  2005         250000
    академиясының       (ҚП)
    300 орындық
    жатақханасын салу
184 Қаржы полициясы    ЭСЖҚҚА  2005-2007    573046
    жүйесі үшін         (ҚП)
    мамандар даярлау
185 Қазақстан          ЭСЖҚҚА  2002-2005    337474      256827
    Республикасы        (ҚП)
    Экономикалық
    қылмысқа және
    сыбайлас жемқор-
    лыққа қарсы
    күрес агенттігi-
    нiң (қаржы
    полициясы)
    автоматтанды-
    рылған ақпарат-
    тық-телекоммуни-
    кациялық жүйесін
    құру
186 Мемлекеттік бас-    МҚА    2005-2007    15763
    қару және мемле-
    кеттiк қызмет
    саласындағы қол-
    данбалы ғылыми
    зерттеулер
187 Радиожиілік        АБА     2002-2005    1197439     1087439
    спектрінің мони-
    торингі жүйесін
    жасау
188 Ақпараттандыру     АБА     2005-2007    87387
    және байланыс
    саласындағы
    қолданбалы
    ғылыми зерттеулер
189 Монополистердің    ТМРА    2004-2006    449928      104364
    қызметі монито-
    рингі бойынша
    электрондық
    дерекқор құру
190 Мемлекеттік ста-   СА      1999-2007    270699      230979
    тистика орган-
    дарының ақпарат-
    тық жүйесін құру
191 Мемлекеттік ста-   СА      2005-2007    72678
    тистика саласын-
    дағы қолданбалы
    ғылыми зерттеулер
192 "Ақтөбе-Кедендік   КБА     2004-2005    137680      85562
    рәсiмдеу
    орталығы" кеден
    бекетiн салу
193 Ақмола облысы      ТСА     2005-2007    3565397
    Щучинск қаласында
    республикалық
    шаңғы базасын салу
194 Туризм және спорт  ТСА     2005-2007    346370
    саласында мамандар
    даярлау
195 Жер ресурстарын    ЖРА     2005-2007    123157
    басқару саласын-
    дағы қолданбалы
    ғылыми зерттеулер
196 Алматы облысы      ТЖМ     1999-2005    3577400     3094000
    Талғар өзенінде
    сел ұстайтын
    бөгет салу
197 Қазақстан Респуб-  ТЖМ     2005-2007    605074
    ликасы Төтенше
    жағдайлар мини-
    стрлігінің меке-
    мелері үшін
    мамандар даярлау
198 Қазақстан Респуб-  ЖС      2002-2005    330458      247958
    ликасы сот жүйесі
    органдарының
    бірыңғай ақпарат-
    тық-талдамалық
    жүйесін құру
199 Қазақтан Респуб-   БП      2002-2006    732448      308248
    ликасы Бас проку-
    ратурасының
    құқықтық статис-
    тика және арнайы
    есепке алу
    комитетінің ақпа-
    раттық жүйесін
    құру
200 Астана қаласында   РҰ      2005         564599
    келісім-шарт
    бойынша әскери
    қызметшілер үшін
    Қазақстан Респуб-
    ликасының
    Республикалық
    Ұлан жатақханасын
    салу
201 Қаржылық бақылау   Санақ   2003-2007    47708       15677
    объектілері        коми-
    бойынша ақпарат-   теті
    тық дерекқор
    құру және
    дамыту
202 Алматы қаласында   ПІБ     2002-2005    1836601     1269001
    Стратегиялық
    зерттеулер инсти-
    тутын, Офисі мен
    Қорын салу
203 Дәрігерлерді       ПІБ     2005-2007    22323
    шетелде қайта
    даярлау және
    мамандандыру
204 Заң жобалары       Парла-  2003-2010    50459       12606
    мониторингінің     мент-
    автоматтанды-      тің
    рылған жүйесін     Шаруа-
    құру               шалық
                       басқар-
                       масы
205 "Сайлау" авто-     ОСК     2003-2005    3926400     2013200
    маттандырылған
    ақпараттық
    жүйесiн құру
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
135    114630         126093         125400
136    1749146        1836603        1928434
137    1472256        1545869        1623162
138    1385438
139    7000           7700           8470
140    4467
141    25200          26460          27783
142    965322         610808         641349
143    10500          11025          11576
144    550500
145    134331         21580          22472
146                   187000         700000         1250000
147    536612
148    487000
149    5308282
150    87001          91531          95919
151    3348155        3524365        3700584
152    6078894        6785619        6785619
153    90557          95085          99839
154    532000         558600         585200
155    41000          45100
156    166014         179595         174075
157    250000         262500         275625
158    486205         3759720        2821507        704640
159    50000          50000          59220
160    200000         283050
161    400000         150070
162    48366
163    16872
164    350000
165    439190
166    6354           6989
167    165000         181500         199650
168    50000          55000
169    43425          45596          47879
170    714000         785400         863940
171    12881986       11900000       12869000
172    32718          12100          14870
173    426135
174    123771         126310         128868
175    658135         76071
176                   180600         1930800        1978100
177                   3810000        1580000        535000
178    88100          92000          96600
179    623400         654570         687299
180    5080
181    30400          33440
182    135551         142329         149445
183    250000
184    181775         190864         200407
185    80647
186    5000           5250           5513
187    110000
188    27720          29106          30561
189    104400         114840         126324
190    12000          13200          14520
191    23054          24207          25417
192    52118
193    153760         1500000        1911637
194    109965         115442         120963
195    39066          41020          43071
196    483400
197    191935         201531         211608
198    82500
199    202000         222200
200    564599
201    9677           10645          11709
202    567600
203    7086           7440           7797
204    11436          12580          13838
205    1913200
Бағ-
дар-
лама
лар-
дан
тыс
ЖИЫНЫ: 46501931       40748603       40977950       4467740
Бар-   188228677      192933872      159236417      81686894
лығы:
__________________________________________________________________

         РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН ДАМЫТУҒА ЖӘНЕ КРЕДИТТЕР
           БЕРУГЕ АРНАЛҒАН МАҚСАТТЫ ТРАНСФЕРТТЕРДIҢ
        ЕСЕБIНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН БАСЫМДЫ ЖЕРГІЛІКТІ
       БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ)
                2005-2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ТIЗБЕСI

___________________________________________________________________
N |  Жобаның атуы    |Бюджет-|Іске асыру |Жалпы құны | 2005 жылға
  |                  |тік    |   кезеңі  |           |  дейін
  |                  |бағдар-|           |           |
  |                  |ламаның|           |           |
  |                  |әкімші-|           |           |
  |                  |сі     |           |           |
___________________________________________________________________
1         2             3        4            5           6
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

1   Ақмола облысының   БҒМ     2008         573200
    Көкшетау қала-
    сында 1200 орын-
    дық жалпы бiлiм
    беру мектебiн
    салу
2   Есiл ауданының     БҒМ     2006-2008    343600
    Есiл қаласында
    520 оқушы орындық
    қазақ орта мекте-
    бiн салу
3   Алматы облысы      БFM     2007-2008    250000
    Еңбекшіқазақ
    ауданының Есiк
    қаласында 550
    орындық Райымбек
    атындағы мектеп
    салу
4   Атырау облысы      БҒМ     2008         139320
    Жылыой ауданы
    Құлсары қаласын-
    дағы N 9 орта
    мектепке 180
    орындық қосымша
    құрылыс
5   Шығыс Қазақстан    БҒМ     2008         600000
    облысының Өскемен
    қаласында 1000
    орындық мемлекет-
    тiк тiлде оқытатын
    орта мектеп салу
6   Шығыс Қазақстан    БFM     2005-2007    670 000
    облысының Семей
    қаласының Восточ-
    ное кентiнде 960
    орындық мемлекет-
    тiк тiлде оқыта-
    тын орта мектеп
    салу
7   Жамбыл облысының   БҒМ     2007         91320
    Шу қаласында 180
    орындық мектеп
    салу
8   Шығыс Қазақстан    БҒМ     2005-2007    617330
    облысының Тараз
    қаласында Төлеби
    көшесі бойынша
    кешенді құрылыс
    шағын ауданында
    1029 орынға
    арналған орта
    мектеп салу
9   Батыс Қазақстан    БҒМ     2007-2008    810800
    облысының Орал
    қаласында 1296
    орынға арналған
    мемлекеттік
    тiлде оқытатын
    орта мектеп салу
10  Қарағанды облысы-  БҒM     2005-2006    278430
    ның Жезқазған
    қаласында 704
    орындық мемлекет-
    тiк тiлде оқыта-
    тын орта мектеп-
    тiң құрылысын
    аяқтау
11  Қарағанды облы-    БҒM     2005         430000
    сының Темiртау
    қаласында 1300
    орындық орта
    мектеп салу
12  Қарағанды облы-    БҒМ     2004-2005    594160      200000
    сының Сәтпаев
    қаласында қазақ
    тілінде оқытатын
    1700 орындық орта
    мектеп салу
13  Қостанай облысы-   БҒM     2005-2007    540000
    ның Қостанай қа-
    ласында 900
    орындық мемлекет-
    тiк тiлде оқыта-
    тын орта мектеп
    салу
14  Қостанай облысы-   БҒM     2008         320000
    ның Рудный қала-
    сында 400 орындық
    мемлекеттiк тiлде
    оқытатын орта
    мектеп салу
15  Қостанай облысы-   БҒM     2005-2006    212700
    ның Қостанай қа-
    ласында N 24а
    бастауыш қазақ
    мектебiн салу
16  Қызылорда облысы   БҒM     2004-2005    266250      200000
    Арал ауданының
    Арал қаласында
    864 орындық
    орта мектеп салу
17  Қызылорда облы-    БҒM     2008         95850
    сының Арал қала-
    сында 150 орындық
    орта мектеп салу
18  Павлодар облысы-   БҒM     2005-2007    800000
    ның Павлодар қа-
    ласында 1078
    орындық мемлекет-
    тiк тiлде оқыта-
    тын орта мектеп
    салу
19  Павлодар облысы-   БҒM     2006-2008    410000
    ның Павлодар қа-
    ласында 420
    орындық мемлекет-
    тiк тiлде оқыта-
    тын орта мектеп
    салу
20  Маңғыстау облысы   БҒM     2004-2005    468010     283990
    Қарақия ауданының
    Жетiбай кентiнде
    624 орындық
    мемлекеттiк тiлде
    оқытатын орта
    мектеп салу
21  Солтүстiк Қазақ-   БҒM     2005-2007    835870
    стан облысының
    Петропавл қаласы-
    ның 19-20 шағын
    аудандарында
    1100 орындық
    қазақ тiлiнде
    оқытатын орта
    мектеп салу
22  Солтүстiк          БҒM     2008         420700
    Қазақстан облы-
    сының Мамлютка
    ауданының
    Мамлютка қала-
    сында 260 орындық
    мемлекеттік тiлде
    оқытатын мектеп
    және 100 орынға
    арналған интернат
    салу
23  Оңтүстiк Қазақ-    БҒM     2005-2007    497010
    стан облысының
    Шымкент қаласының
    "Нұрсәт" шағын
    ауданында 1200
    орындық орта
    мектеп салу
24  Алматы қаласының   БҒM     2005-2007    632000
    Шаңырақ шағын
    ауданында 1000
    орынға арналған
    мектеп салу
25  Алматы қаласының   БҒM     2005-2007    553000
    Таугүл ауданында
    1000 орынға
    арналған мектеп
    салу
26  Астана қаласының   БҒM     2005-2006    900000
    Чернышевский-
    Ушаков көшелері
    ауданында 1200
    орындық мектеп
    салу
27  Астана қаласының   БҒM     2007         1500000
    N 3, 4 шағын
    аудандардың
    бірінші тұрғын
    ауданында 1200
    орындық мектеп
    салу, сол
    жағалау
28  Астана қаласында   БҒM     2006         1500000
    375 орындық
    түзету мектеп-
    интернатын салу
29  Астана қаласын-    БҒМ     2005-2006    1500000
    да 1200 орындық
    мектеп салу,
    сол жағалау 
    (N 19 көшенің
    оңтүстігіне
    қарай)
30  Астана қаласында   БҒМ     2005         999830
    1200 орындық
    мектеп салу
    Челюскиншiлер
    - Қызыл жұлдыз
    көшесі)
31  Астана қаласында   БҒМ     2005         950000
    Жәнiбек-Иманбаева
    көшесi ауданында
    1200 орындық
    мектеп салу
32  Астана қаласында   БҒМ     2005         500000
    Казгородок кен-
    тiнде 400 орындық
    орта мектеп салу
    (Литейная көшесі)
33  Астана қаласында   БҒM     2004-2005    721460      512060
    "Оңтүстік-Шығыс"
    шағын ауданында
    1200 орындық
    мектеп салу
34  Астана қаласының   БҒM     2004-2005    705100      281100
    N 13 магистральды
    көшесi ауданында
    1200 орындық
    мектеп салу
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
1                                                   573200
2                     100000         142930         100670
3                                    100000         150000
4                                                   139320
5                                                   600000
6      150000         270240         249760
7                                    91320
8      150000         250000         217330
9                                    150000         660800
10     100000         178430
11     430000
12     394160
13     100000         250000         190000
14                                                  320000
15     100000         112700
16     66250
17                                                  95850
18     150000         250000         400000
19                    101980         103000         205020
20     184020
21     150000         300000         385870
22                                                  420700
23     125570         286650         84790
24     200000         200000         232000
25     200000         200000         153000
26     36400          863600
27                                   1500000
28                    1500000
29     52400          1447600
30     999830
31     950000
32     500000
33     209400
34     424000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 5672030        6311200        4000000        3265560
__________________________________________________________________

Денсаулық сақтауды реформалаудың және дамытудың
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

35  Ақмола облысының   ДСМ     2005-2006    226530
    70 төсектік
    К. Құрманбаев
    атындағы Ақмола
    облыстық туберку-
    лезге қарсы
    диспансерінің ба-
    лалар бөлiмшесiн
    салу
36  Ақмола облысы      ДСМ     2008-2009    175230
    Көкшетау қаласында
    Ақмола облыстық
    перинаталдық
    орталықтың 50
    төсектiк перзент-
    хана бөлiмi
    корпусын салу
37  Алматы облысы      ДСМ     2009         450000
    Талдықорған қала-
    сында 80 төсектiк
    туберкулез дис-
    пансерін салу
38  Атырау облысының   ДСМ     2004-2006    919760      150000
    Атырау қаласында
    100 төсекке
    арналған туберку-
    лез ауруханасын
    салу
39  Шығыс Қазақстан    ДСМ     2004-2006    889000      100000
    облысының Семей
    қаласында облыстық
    онкодиспансердiң
    радиологиялық
    орталығын салу
40  Шығыс Қазақстан    ДСМ     2005-2009    1457940
    облысының Өскемен
    қаласындағы
    онкологиялық
    диспансердiң
    жанындағы сәулелi
    терапия орталығын
    салу
41  Жамбыл облысы Шу   ДСМ     2007-2008    472260
    ауданының Шу қала-
    сында 80 төсектiк
    туберкулез ауру-
    ханасын салу
42  Батыс Қазақстан    ДСМ     2005-2009    1325600
    облысының Орал
    қаласында онколо-
    гиялық диспансер
    салу
43  Қарағанды облысы-  ДСМ     2006-2007    584570
    ның Шахтинск қа-
    ласында 80 төсек-
    тiк туберкулез
    ауруханасын салу
44  Қарағанды облы-    ДСМ     2005-2006    335600
    сының Приозерск
    қаласында 30
    төсектік тубер-
    кулез ауруханасын
    салу
45  Қарағанды облысы-  ДСМ     2007-2008    806360
    ның Балқаш қала-
    сында 120 төсек-
    тік туберкулез
    ауруханасын салу
46  Қарағанды облысы   ДСМ     2008         201590
    Қаражал қаласында
    30 төсектiк
    туберкулез ауру-
    ханасын салу
47  Қарағанды облысы   ДСМ     2009         600000
    Темiртау қаласын-
    да 100 төсектiк
    перзентхана салу
48  Қарағанды облысы   ДСМ     2009         600000
    Қарағанды қала-
    сында 120 төсек-
    тiк облыстық
    перинаталдық
    орталық салу
49  Қостанай облысы-   ДСМ     2004-2005    394690      150000
    ның Қостанай қа-
    ласында 310 тө-
    сектiк облыстық
    балалар ауруха-
    насын қайта
    жаңарту
50  Қостанай облысы-   ДСМ     2005-2006    342400
    ның Қостанай
    қаласында ауы-
    сымда 320 адам
    қабылдайтын
    әйелдер консуль-
    тациясын салу
51  Қостанай облысы-   ДСМ     2007-2008    520000
    ның Қостанай
    қаласында "Облыс-
    тық туберкулез
    диспансерi" ММ
    жанындағы бала-
    лар-жасөспiрiм-
    дер корпусын
    салу
52  Павлодар облысы-   ДСМ     2007-2008    842300
    ның Павлодар
    қаласында 100
    төсектік пер-
    зентхана салу
53  Павлодар облысы    ДСМ     2005-2007    576690
    Екiбастұз қала-
    сында емхана
    салу
54  Павлодар облысы    ДСМ     2008-2009    800000
    Павлодар қала-
    сында 210 төсек-
    тік және ауы-
    сымда 100 адам
    қабылдайтын
    туберкулезге
    қарсы диспансер
    салу
55  Солтүстiк Қазақ-   ДСМ     2004-2005    446930      100000
    стан облысының
    Петропавл қала-
    сындағы облыстық
    туберкулез дис-
    пансерiнің аума-
    ғында 100 төсек-
    тiк емдеу корпу-
    сын салу
56  Оңтүстiк Қазақс-   ДСМ     2005-2008    2200000
    тан облысының
    Шымкент қаласында
    300 төсектік 240
    адам қабылдайтын
    облыстық балалар
    ауруханасын салу
57  Астана қаласында   ДСМ     2005-2006    780000
    қалалық онколо-
    гиялық диспан-
    сердің корпусын
    салу және қайта
    жаңарту
58  Астана қаласында   ДСМ     2005-2007    2769000
    360 төсектік көп
    бейінді стацио-
    нарды салу
    (сол жақ жағалау)
59  Астана қаласында   ДСМ     2005-2006    902500
    амбулаторлық-
    емханалық кешен
    (ауысымда 350
    адам қабылдайтын
    ересектер емха-
    насы және ауысым-
    да 150 адам қа-
    былдайтын Оңтүс-
    тiк Шығыс балалар
    поликлиникасы)
60  Астана қаласында-  ДСМ     2005-2006    902500
    ғы амбулаторлық-
    поликлиникалық
    кешен (ауысымда
    350 адам қабыл-
    дайтын ересектер
    емханасы және
    ауысымда 150 адам
    қабылдайтын сол-
    түстiк жағалау-
    дағы балалар
    емханасы)
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      дейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
35     100000         126530
36                                                  175230
37                                                  450000
38     372980         396780
39     390000         399000
40     150000         253560         349770         704610
41                                   100000         372260
42     150000         200000         325000         650600
43                    184360         400210
44     235600         100000
45                                   224770         581590
46                                                  201590
47                                                  600000
48                                                  600000
49     244690
50     150000         192400
51                                   100000         420000
52                                   251700         590600
53     150000         200000         226690
54                                                  800000
55     346930
56     209800         447370         521860         1020970
57     30000          750000
58     102500         1200000        1466500
59     400000         502500
60     400000         502500
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 3432500        5455000        3966500        7167450
__________________________________________________________________

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

61  Ақмола облысы      БҒМ     2005         200300
    Атбасар ауданын-
    да 350 орындық
    Маринов қазақ
    мектебiн салу
62  Ақмола облысы      БҒМ     2005         182750
    Атбасар ауданы
    Новоалександ-
    ровка ауылында
    192 орындық орта
    мектеп салу
63  Ақмола облысы      БҒМ     2006-2008    466200
    Жақсы ауданының
    Жақсы селосында
    900 орындық
    мектеп салу
64  Ақтөбе облысы      БҒМ     2004-2005    225000      70000
    Мәртүк ауданының
    520 орындық
    Мәртүк орта
    мектебiн салу
65  Ақтөбе облысы      БҒМ     2005-2006    177220
    Темiр ауданы
    Кеңесту селосын-
    да 180 орындық
    Қопа орта мек-
    тебiн салу
66  Ақтөбе облысы      БҒМ     2008         312600
    Темiр ауданы
    Кеңқияқ село-
    сында 600 орын-
    дық мектеп caлу
67  Ақтөбе облысы      БҒМ     2008         130250
    Ойыл ауданы
    Шұбаршы ауылында
    250 орындық орта
    мектеп салу
68  Ақтөбе облысы      БҒМ     2008         142720
    Қобда ауданы
    Қобда ауылында
    464 орындық орта
    мектеп салу
69  Ақтөбе облысы      БҒМ     2005-2006    169340
    Шалқар ауданының
    Мөңке би ауылын-
    да 320 орындық
    М.Тәжин атындағы
    орта мектеп салу
70  Алматы облысы      БҒМ     2004-2005    793999      698629
    Қарасай ауданы
    Шамалған ауы-
    лында 600 орындық
    орта мектеп салу
71  Алматы облысы      БҒМ     2004-2006    440085      100000
    Қарасай ауданы
    Алғабас ауылында
    550 орындық орта
    мектеп салу
72  Алматы облысы      БҒМ     2004-2005    256420      118000
    Талғар ауданы
    Бiрлiк ауылында
    400 орындық
    мектеп салу
73  Алматы облысы Iле  БҒМ     2004-2005    104160      50000
    ауданы Қоянқұс
    ауылында 240
    орындық мектеп
    салу
74  Алматы облысы      БҒМ     2005-2006    248430
    Қарасай ауданы
    Ерменсай ауылында
    180 орындық
    мектеп салу
75  Алматы облысы      БҒМ     2005-2006    340210
    Еңбекшіқазақ
    ауданы Көктөбе
    ауылында 550
    орындық орта
    мектеп салу
76  Алматы облысы      БҒМ     2006-2007    142500
    Жамбыл ауданы
    Қарғалы ауылында
    240 орындық
    N 4 мектеп салу
77  Алматы облысы      БҒМ     2006         102600
    Қарасай ауданы
    Әйтей ауылында
    180 орындық
    Қосынов негізгі
    мектебін салу
78  Алматы облысы      БҒМ     2006         102600
    Кербұлақ ауданы
    Аратөбе ауылында
    180 орынға
    арналған орта
    мектеп салу
79  Алматы облысы      БҒМ     2007-2008   102600
    Панфилов ауданы
    Сарытөбе ауылын-
    да 180 орындық
    орта мектеп салу
80  Алматы облысы      БҒМ     2008         142500
    Iле ауданы
    Байсерке село-
    сында 250
    орындық N 9
    орта мектеп салу
81  Алматы облысы      БҒМ     2008         102600
    Қарасай ауданы
    Абай селосында
    180 орындық
    М. Ғабдуллин
    атындағы орта
    мектеп салу
82  Алматы облысы      БҒМ     2008         228000
    Қарасай ауданы
    Ақжар селосында
    400 орындық
    С. Көпбаев
    атындағы орта
    мектеп салу
83  Алматы облысы      БҒМ     2008         228000
    Қарасай ауданы
    Октябрь селосында
    400 орындық
    Ә. Молдағұлова
    атындағы орта
    мектеп салу
84  Атырау облысы      БҒМ     2004-2005    287590      85000
    Атырау қаласы
    Балқаш кенттік
    округінің Курил-
    кино ауылында
    320 орындық
    мектеп салу
85  Атырау қаласы      БҒМ     2005         215290
    Бесiктi ауылында
    220 орындық
    негiзгi мектеп
    салу
86  Атырау облысы      БҒМ     2006-2007    464400
    Индер ауданы
    Индер кентiнде
    600 орындық
    Уәлиханов орта
    мектебiн салу
87  Атырау облысы      БҒМ     2005-2006    480080
    Мақат ауданы
    Доссор кентінде
    Шәріпов атындағы
    орта мектептің
    жанынан 420
    орындық интернат
    салу
88  Атырау облысы      БҒМ     2007-2008    309600
    Атырау қаласы
    Жұмыскер ауы-
    лында 400 орын-
    дық Тайманов
    орта мектебiн
    салу
89  Атырау облысы      БҒМ     2007-2008    309600
    Атырау қаласы
    Бiрлiк ауылында
    400 орындық
    Нысанбаев орта
    мектебiн салу
90  Атырау облысы      БҒМ     2006         309600
    Құрманғазы ау-
    даны Сафон
    ауылында Энгельс
    атындағы 400
    орындық орта
    мектеп салу
91  Атырау облысы      БҒМ     2007-2008    193500
    Құрманғазы
    ауданының 250
    орындық Кудряшов
    орта мектебін
    салу
92  Атырау облысы      БҒМ     2007-2008    193500
    Исатай ауданы
    Исатай аулында
    250 орындық
    орта мектеп салу
93  Атырау облысы      БҒМ     2007-2008    139320
    Исатай ауданы
    Қошқар ауылында
    Гагарин атындағы
    180 орындық орта
    мектеп салу
94  Атырау облысы      БҒМ     2007-2008    139320
    Қызылқоға ауданы
    Тайсойған ауы-
    лында Сланов
    атындағы 180
    орындық орта
    мектеп салу
95  Атырау облысы      БҒМ     2008         139320
    Махамбет ауданы
    Редут селосында
    180 орындық
    орта мектеп салу
96  Атырау облысы      БҒМ     2008         139320
    Атырау қаласы
    Талқайраң
    ауылында 180
    орындық негiзгi
    мектеп салу
97  Атырау облысы      БҒМ     2008         309600
    Мақат ауданы
    Мақат кентiнде
    400 орындық
    Шахатов атындағы
    орта мектеп салу
98  Шығыс Қазақстан    БҒМ     2004-2005    208780      79200
    облысы Ұлан ау-
    даны Герасимовка
    ауылында 380
    орындық орта
    мектеп салу
99  Шығыс Қазақстан    БҒМ     2004-2005    147600      70000
    облысы Семей қа-
    ласы Жарқын ауы-
    лында 160 орындық
    орта мектеп салу
100 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2005-2006    176530
    облысы Қатон Қа-
    рағай ауданының
    Жаңа Хайрузов
    ауылында 320
    орындық орта
    мектептi қайта
    жаңарту
101 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2005         118600
    облысы Тарбағатай
    ауданы Қарғыба
    ауылында Гагарин
    атындағы 180
    орындық орта
    мектеп салу
102 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2006-2007    130750
    облысы Жарма
    ауданы Үш биiк
    ауылында 250
    орындық орта
    мектеп салу
103 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2006         130750
    облысы Үржар
    ауданы Бестерек
    ауылында 250
    орындық орта
    мектеп салу
104 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2007         72700
    облысы Тарбағатай
    ауданы Үштөбе
    ауылында 180
    орындық орта
    мектеп салу
105 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2007         94140
    облысы Бесқарағай
    ауданы Семиярка
    ауылында 180
    орындық орта
    мектеп салу
106 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2008         94140
    облысы Аягөз
    ауданы Ақши
    ауылында 180
    орындық орта
    мектеп салу
107 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2007         94140
    облысы Аягөз
    ауданы Қарағаш
    ауылында
    Ж. Жабаев
    атындағы 180
    орындық орта
    мектеп салу
108 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2007         94140
    облысы Күршiм
    ауданы Теректi
    бұлақ ауылында
    180 орындық
    орта мектеп салу
109 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2007         94140
    облысы Бороду-
    лиха ауданы
    Жерновка аулында
    180 орындық
    орта мектеп салу
110 Шығыс Қазақстан    БҒМ     2007         98530
    облысы Зайсан
    ауданы Тасбастау
    ауылында 150
    орындық орта
    мектеп салу
111 Жамбыл облысы      БҒМ     2005         94320
    Жуалы ауданы
    Шыңбұлақ ауылында
    T. Рыскұлов атын-
    дағы 180 орындық
    орта мектеп салу
112 Жамбыл облысы      БҒМ     2006         94320
    Жуалы ауданы
    Т. Дүйсебаев
    ауылында
    Амангелдi атын-
    дағы 180 орындық
    орта мектеп салу
113 Жамбыл облысы      БҒМ     2005-2006    281070
    Қордай ауданының
    Қордай ауылында
    844 орындық N 2
    мектеп салу
114 Жамбыл облысы      БҒМ     2008         131000
    Жуалы ауданы
    Б. Момышұлы
    ауылында 250
    орындық
    Орджоникидзе
    орта мектебiн
    салу
115 Батыс Қазақстан    БҒМ     2006         272170
    облысы Зеленовск
    ауданы Перемет-
    ное ауылында
    444 орындық орта
    мектеп салу
116 Батыс Қазақстан    БҒМ     2005-2006    302940
    облысы Қаратөбе
    ауданы Шөптiкөл
    кентiнде 345
    орындық орта
    мектеп салу
117 Батыс Қазақстан    БҒМ     2007-2008    153250
    облысы Теректі
    ауданы Подстепное
    ауылында 250
    орындық N 1 орта
    мектеп салу
118 Батыс Қазақстан    БҒМ     2006         147000
    облысы Зеленовск
    ауданы Трекино
    ауылында 192
    орындық орта
    мектеп салу
119 Қостанай облысы    БҒМ     2006         106560
    Арқалық қаласы
    селолық окру-
    гінiң Фурманов
    ауылында 180
    орындық орта
    мектеп салу
120 Қостанай облысы    БҒМ     2004-2005    483800      100000
    Қостанай ауданы
    Затобольск
    кентiнiң "Водник"
    шағын ауданында
    қазақ тiлiнде
    оқытатын 688
    орындық орта
    мектеп салу
121 Қызылорда облысы   БҒМ     2004-2005    186450      90000
    Шиелi ауданы
    Тартоғай ауылында
    464 орындық орта
    мектеп салу
122 Қызылорда облысы   БҒМ     2004-2005    149830      90000
    Қармақшы ауданы
    Ақтөбе ауылында
    464 орындық орта
    мектеп салу
123 Қызылорда облысы   БҒМ     2005-2006    191750
    Сырдария ауданы
    Бесарық аулында
    360 орындық
    орта мектеп салу
124 Қызылорда облысы   БҒМ     2006-2007    383400
    Қармақшы ауданы
    Төретам ауылында
    600 орындық орта
    мектеп салу
125 Қызылорда облысы   БҒМ     2006-2008    383400
    Шиелi ауданы
    Шиелi кентiнде
    600 орындық орта
    мектеп салу
126 Қызылорда облысы   БҒМ     2006-2008    255600
    Жаңақорған ауда-
    нында 400 орындық
    орта мектеп салу
127 Қызылорда облысы   БҒМ     2008         255600
    Шиелi ауданы
    Шиелi кентiнде
    400 орындық орта
    мектеп салу
128 Қызылорда облысы   БҒМ     2007         159750
    Қазалы ауданы
    Абай ауылында
    250 орындық орта
    мектеп салу
129 Қызылорда облысы   БҒМ     2007         75800
    Сырдария ауданы
    Мәлiбаев елдi
    мекенiнде 200
    орындық N 131
    орта мектеп салу
130 Қызылорда облысы   БҒМ     2008         454800
    Қазалы ауданы
    Әйтеке Кент
    кентінде 1200
    орындық орта
    мектеп салу
131 Қызылорда облысы   БҒМ     2008         151600
    Қазалы ауданы
    Әйтеке Кент
    кентiнде
    N 216 мектепке
    400 орындық
    қосымша құрылыс
    салу
132 Қызылорда облысы   БҒМ     2008         159750
    Шиелі ауданы
    Бидайкөл ауылында
    N 148 мектепке
    250 орындық
    қосымша құрылыс
    салу
133 Қызылорда облысы   БҒМ     2008         159750
    Шиелi ауданы
    Шиелi кентiнде
    N 47 мектепке
    250 орындық
    қосымша
    құрылыс салу
134 Қызылорда облысы   БҒМ     2008         115020
    Арал ауданы
    Жақсықылыш
    кентiнде N 19
    мектепке 180
    орындық қосымша
    құрылыс салу
135 Қызылорда облысы   БҒМ     2008         115020
    Жалағаш ауданы
    Жалағаш кентiнде
    180 орындық
    орта мектеп салу
136 Маңғыстау облысы   БҒМ     2005-2006    370000
    Маңғыстау ауданы
    Yштаған селосында
    550 орындық орта
    мектеп салу
137 Павлодар облысы    БҒМ     2004-2005    839470      300000
    Шарбақты ауданы
    Шалдай селосында
    туберкулезге
    шалдыққан бала-
    ларға арналған
    санаторий үлгi-
    сiндегi 220
    орындық мектеп-
    интернат салу
138 Павлодар облысы    БҒМ     2006         266400
    Екiбастұз қала-
    лық әкiмшілігінің
    Шiдертi кентiнде
    400 орындық не-
    гiзгi мектеп салу
139 Павлодар облысы    БҒМ     2005-2007    407880
    Ақтоғай ауданының
    Ақтоғай ауылында
    520 орындық
    мектеп салу
140 Солтүстік Қазақ-   БҒМ     2004-2005    241500      171000
    стан облысы Қы-
    зылжар ауданы
    Бішкөл ауылында
    360 орындық 
    мектеп салу
141 Солтүстiк Қазақ-   БҒМ     2006         111780
    стан облысы Ақ-
    қайың ауданы
    Полтавка ауылында
    180 орындық орта
    мектеп салу
142 Солтүстiк Қазақ-   БҒМ     2005-2007    663230
    стан облысы Теми-
    рязев ауданы Те-
    мирязево ауылында
    400 орынға арнал-
    ған мектеп салу
143 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2004-2005    330770      170000
    стан облысы Шар-
    дара ауданы
    Мелдiби ауылында
    1266 орындық мек-
    теп салуды аяқтау
144 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2004-2005    183600      155500
    стан облысы Сары-
    ағаш ауданы Абай
    ауылында 620
    орындық орта
    мектеп салу
145 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2004-2005    103900      81100
    стан облысы Қазы-
    ғурт ауданы Айна-
    тас ауылында
    360 орындық
    "Комсомол"
    мектебiн салу
146 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2004-2005    168000      145100
    стан облысы Қазы-
    ғұрт ауданы
    Атбұлақ ауылында
    660 орындық
    Гаппаров
    атындағы мектеп
    салу
147 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2004-2005    342970      190000
    стан облысы Созақ
    ауданы Шолаққор-
    ған селосында
    1200 орындық
    мектеп салуды
    аяқтау
148 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2005         112740
    стан облысы Төле
    би ауданының
    Тоғыз ауылында
    180 орындық орта
    мектеп салу
149 Оңтүстік Қазақ-    БҒМ     2005         140020
    стан облысы
    Түлкібас ауданы-
    ның Ынтымақ ауы-
    лында Оразбаев
    атындағы 250
    орындық орта
    мектеп салу
150 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2005-2006    226620
    стан облысы Түр-
    кiстан қалалық
    әкiмшiлiгi Ортақ
    ауылында 800
    орындық мектеп
    құрылысын аяқтау
151 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2005-2006    173640
    стан облысы
    Сайрам ауданы
    Сайрам ауылында
    Хусанов атындағы
    900 орындық орта
    мектеп салу
152 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2005-2006    371900
    стан облысы Ор-
    дабасы ауданы
    Төрткөл ауылында
    600 орындық
    "Көкарал" орта
    мектебін салу
153 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2005-2006    257160
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    "Жаңаауыл"
    ауылында 1176
    орындық орта
    мектеп салу
154 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2005-2007    742800
    стан облысы
    Қазығұрт ауданы
    Қазығұрт ауы-
    лында Сәтпаев
    атындағы 1200
    орындық орта
    мектеп салу
155 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2005         116410
    стан облысының
    Мақтаарал ауданы
    Кетебай ауылында
    350 орындық орта
    мектеп салу
156 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2005-2006    194480
    стан облысы
    Отырар ауданының
    Арыс селосында
    624 орындық
    Т. Ибрагимов
    атындағы орта
    мектеп салу
157 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2006         154750
    стан облысы
    Бәйдiбек ауданы
    Қаз ата селосында
    250 орындық
    "Тұрмыс" орта
    мектебiн салу
158 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2006         154740
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Көктөбе ауылында
    Мақатаев атында-
    ғы 250 орындық
    орта мектеп салу
159 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2006         154740
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Сейфуллин ауы-
    лында 250 орындық
    орта мектеп салу
160 Оңтүстік Қазақ-    БҒМ     2006         157750
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Жылысу ауылында
    Сейфуллин атын-
    дағы 250 орындық
    орта мектеп салу
161 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2006-2007    247600
    стан облысы Қазы-
    ғұрт ауданының
    Рабат селосында
    400 орындық
    Тәжібаев атын-
    дағы орта мектеп
    салу
162 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2006-2007    256000
    стан облысы Сай-
    рам ауданы Қара-
    төбе ауылында
    600 орындық
    орта мектеп салу
163 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         111420
    стан облысы Бәй-
    дiбек ауданы
    Қаратас ауылында
    Арапов атындағы
    180 орындық орта
    мектеп салу
164 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Бәй-
    дiбек ауданы
    Қайнар ауылында
    180 орындық орта
    мектеп салу
165 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Бәй-
    дiбек ауданы
    Қеңес ауылында
    Жолдасбеков
    атындағы 180
    орындық орта
    мектеп салу
166 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Бәй-
    дiбек ауданы
    Алмалы ауылында
    Сәтпаев атындағы
    180 орындық орта
    мектеп салу
167 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         154750
    стан облысы Қазы-
    ғұрт ауданы Ақжар
    ауылында 250
    орындық орта
    мектеп салу
168 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы
    Қазығұрт ауданы
    Қызылдала ауылын-
    да 180 орындық
    орта мектеп салу
169 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         154750
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Шұғыла ауылында
    250 орындық орта
    мектеп салу
170 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Нұрлытаң ауылын-
    да 180 орындық
    орта мектеп салу
171 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Мақташы ауылында
    180 орындық орта
    мектеп салу
172 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Алтынсарин се-
    лосында 180
    орындық орта
    мектеп салу
173 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Мақ-
    таарал Қызыләс-
    кер ауылында
    Қастеев атындағы
    180 орындық орта
    мектеп салу
174 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Жантақсай ауылын-
    да 180 орындық
    орта мектеп салу
175 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Наурыз ауылында
    Бекежанов атын-
    дағы 180 орындық
    негізгі мектеп
    салу
176 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Азамат ауылында
    Әлімжанов атын-
    дағы 180 орындық
    негізгі мектеп
    салу
177 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Тыңдала ауылында
    180 орындық
    "Мақталы-5" орта
    мектебiн caлу
178 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Октябрь ауылында
    180 орындық
    N 117 орта мектеп
    салу
179 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Түл-
    кiбас ауданының
    Yрбұлақ ауылында
    180 орындық
    орта мектеп салу
180 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Түл-
    кiбас ауданының
    Алғабас ауылында
    180 орындық орта
    мектеп салу
181 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Түл-
    кiбас ауданының
    Т. Рысқұлов атын-
    дағы 180 орындық
    орта мектеп салу
182 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007         111420
    стан облысы Түл-
    кiбас ауданының
    Келтемашат ауы-
    лында Уалиханов
    атындағы 180
    орындық орта
    мектеп салу
183 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2007-2008    154750
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Талапты ауылында
    250 орындық
    "Мырзашөл" орта
    мектебiн caлу
184 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         154750
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданының
    40 жылдық село-
    сында 250 орындық
    Навои атындағы
    орта мектеп салу
185 Оңтүстік Қазақ-    БҒМ     2008         154750
    стан облысы
    Мақтаарал ауданы-
    ның Тегістік
    селосында 250
    орындық Бектасов
    атындағы орта
    мектеп салу
186 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         557100
    стан облысы Орда-
    басы ауданы Шұбар
    селосында 900
    орындық мектеп
    салу
187 Оңтүстік Қазақ-    БҒМ     2008         270000
    стан облысы
    Шымкент қаласы
    селолық округi-
    нiң Қызылжар
    селосында 900
    орындық мектептi
    кеңейту
188 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         270000
    стан облысы
    Шымкент қаласы
    селолық округi-
    нiң Куйбышев се-
    лосында 900
    орындық N 66
    орта мектептi
    кеңейту
189 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         180000
    стан облысы
    Шымкент қаласы
    селолық округi-
    нiң Куйбышев
    селосында 600
    орындық N 52
    орта мектептi
    кеңейту
190 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         180000
    стан облысы
    Шымкент қаласы
    селолық округі-
    нiң Қайтпас-2
    кентiнде 600
    орындық орта
    мектептi кеңейту
191 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         247600
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Атакент кентiнде
    400 орындық орта
    мектептi кеңейту
192 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         120000
    стан облысы
    Шымкент қаласы
    селолық округі-
    нiң Ленин село-
    сында 400 орын-
    дық мектептi
    кеңейту
193 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         247600
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Достық селосында
    400 орындық
    Мүсiрепов атын-
    дағы орта мектеп-
    тi кеңейту
194 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         247600
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Қарақай селолық
    округінде 400
    орындық Құдай-
    бердиев атындағы
    орта мектептi
    кеңейту
195 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         154750
    стан облысы Мақ-
    таарал ауданы
    Асықата кентiнде
    250 орындық орта
    мектептi кеңейту
196 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         154750
    стан облысы
    Сайрам ауданы
    Коммуна селосында
    250 орындық орта
    мектеп салу
197 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         104800
    стан облысы Сайрам
    ауданы Көлкент
    селосында 250
    орындық Құбанов
    атындағы орта
    мектептi кеңейту
198 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         75000
    стан облысы
    Шымкент қаласы
    селолық округі-
    нiң Наурыз кен-
    тiнде 250 орындық
    орта мектептi
    кеңейту
199 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         75000
    стан облысы
    Шымкент қаласы
    селолық округiнiң
    Тұрлан кентiнде
    250 орындық орта
    мектептi кеңейту
200 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         123800
    стан облысы Түр-
    кiстан қаласы
    селолық округiнде
    200 орындық
    Изатуллаев
    атындағы орта
    мектептi кеңейту
201 Оңтүстiк Қазақ-    БҒМ     2008         111420
    стан облысы Түр-
    кiстан қаласы
    Икан станция-
    сында 180 орындық
    негізгі мектепті
    кеңейту    
202 Оңтүстік Қазақстан БҒМ     2008         54000
    облысы Шымкент
    қаласындағы
    Қайтпас-1 кентінде
    180 орындық орта
    мектепті кеңейту
203 Ақмола облысы Щуче ДСМ      2004-2005   178550      70000
    ауданының Бурабай
    кентiнде 50
    орындық "Бурабай"
    туберкулезге
    қарсы балалар
    санаторийінің
    корпусын салу
204 Ақмола облысы      ДСМ      2006-2007   343000
    Есiл ауданының
    Есiл қаласында 50
    төсектiк аудан-
    аралық туберкулез
    ауруханасын салу
205 Ақмола облысы      ДСМ      2006-2007   343000
    Целиноград ауда-
    нының Малиновка
    ауылында 50
    төсектiк аудан-
    аралық туберкулез
    ауруханасын салу
206 Ақмола облысы      ДСМ      2008-2009   809260
    Целиноград ауда-
    нының Малиновка
    селосында 120
    төсектiк орталық
    аудандық аурухана
    салу
207 Ақтөбе облысы      ДСМ      2004-2005   320000      80000
    Мұғалжар ауданның
    Қандыағаш
    қаласында 60
    төсектiк туберку-
    лез ауруханасын
    салу
208 Ақтөбе облысы      ДСМ      2004-2005   340000      100000
    Темiр ауданының
    Шұбарқұдық кен-
    тiнде 60 төсектiк
    туберкулез
    ауруханасын салу
209 Ақтөбе облысы      ДСМ      2004-2005   360000      140000
    Шалқар ауданының
    Шалқар кентiнде
    60 төсектiк
    туберкулез
    ауруханасын салу
210 Ақтөбе облысы      ДСМ      2006-2007   334100
    Хромтау ауданының
    Хромтау қаласын-
    дағы 50 төсектiк
    туберкулез ауру-
    ханасы
211 Ақтөбе облысы      ДСМ      2005-2007   359600
    Бағанин ауданының
    Байғанин селосын-
    да 200 адам
    қабылдайтын ем-
    ханасы бар 60
    төсектiк орталық
    аудандық аурухана
    салу
212 Ақтөбе облысы      ДСМ      2008        367000
    Ойыл ауданының
    Ойыл селосында 60
    төсектiк орталық
    аудандық ауруха-
    насын салу
213 Алматы облысы      ДСМ      2007-2008   233120
    Балқаш ауданының
    Бақанас кентiнде
    30 төсектiк
    туберкулез
    ауруханасын салу
214 Алматы облысы      ДСМ      2007-2008   297430
    Райымбек ауданы-
    ның Кеген ауылын-
    да 40 төсектiк
    туберкулез
    ауруханасын салу
215 Алматы облысы      ДСМ      2007-2008   297430
    Ақсу ауданының
    Жансүгіров кен-
    тiнде 40 төсектiк
    туберкулез ауру-
    ханасын салу
216 Алматы облысы      ДСМ      2007-2008   297430
    Қарасай ауданының
    Қаскелең қаласын-
    да 40 төсектiк
    туберкулез ауру-
    ханасын салу
217 Алматы облысы      ДСМ      2004-2005   707500      470000
    Шамалған ауылында
    150 адам қабыл-
    дайтын емханасы
    бар 50 төсектiк
    көп бейiндi
    аурухана салу
218 Алматы облысы      ДСМ      2004-2006   562600      50000
    Панфилов ауда-
    нының Жаркент
    қаласында
    60 төсектік
    перзентхана
    салуды аяқтау
219 Алматы облысы      ДСМ      2004-2006   645930      50000
    Еңбекшіқазақ
    ауданының Есiк
    қаласында 100
    төсектiк аку-
    шерлiк корпусты
    қайта жаңарту
220 Атырау облысы      ДСМ      2004-2005   334990      100000
    Мақат ауданының
    Доссор кентінде
    ауысымда 70
    адам қабылдайтын
    емханасы бар 50
    төсектік аурухана
    кешенін салу
221 Атырау облысы      ДСМ      2009        985000
    Жылыой ауданының
    Құлсары кентiнде
    75 төсектiк ту-
    беркулез ауруха-
    насын салу
222 Атырау облысы      ДСМ      2009        302050
    Исатай ауданының
    Аққыстау село-
    сында 30 төсек-
    тiк туберкулез
    ауруханасын салу
223 Атырау облысы      ДСМ      2009        302050
    Қызылқоға ауда-
    нының Миялы
    селосында 30
    төсектiк тубер-
    кулез аурухана-
    сын салу
224 Атырау облысы      ДСМ      2009        389350
    Мақат ауданының
    Доссор кентiнде
    40 төсектік
    туберкулез
    ауруханасын салу
225 Атырау облысы      ДСМ      2009        302050
    Махамбет ауда-
    нының Сарытоғай
    селосында 30
    төсектiк тубер-
    кулез аурухана-
    сын салу
226 Атырау облысы      ДСМ      2009        527750
    Жылыой ауданының
    Құлсары кентінде
    50 төсектік
    перзентхана салу
227 Шығыс Қазақстан    ДСМ      2008-2009   695170
    облысы Тарбағатай
    ауданының Ақсуат
    селосындада 100
    адам қабылдайтын
    емханасы бар
    75 төсектiк
    аудандық аурухана
    салу
228 Шығыс Қазақстан    ДСМ      2006-2007   294740
    облысы Тарбағатай
    ауданының Ақжар
    ауылында 50
    төсектiк тубер-
    кулез ауруханасын
    салу
229 Шығыс Қазақстан    ДСМ      2008-2009   334910
    облысы Yржар ауда-
    нының Yржар село-
    сында 50 төсектiк
    туберкулез ауру-
    ханасын салу
230 Батыс Қазақстан    ДСМ      2005-2006   310480
    облысы Ақжайық
    ауданының Чапаев
    селосында 50 тө-
    сектiк туберкулез
    ауруханасын салу
231 Батыс Қазақстан    ДСМ      2005-2007   308380
    облысы Зеленков
    ауданының Дарьин-
    ское селосында
    50 төсектiк
    туберкулез ауру-
    ханасын салу
232 Батыс Қазақстан    ДСМ      2008-2009   773590
    облысы Жаңақала
    ауданының Жаңа-
    қала кентiнде
    100 төсектiк
    ауданаралық
    қалпына келтіріп
    емдеу ауруханасын
    салу
233 Жамбыл облысы      ДСМ      2005-2007   330156
    Рысқұлов атындағы
    ауданның Құлан
    селосында 40
    төсектiк тубер-
    кулезге қарсы
    диспансер салу
234 Жамбыл облысы      ДСМ      2006-2007   217270
    Жамбыл ауданының
    Асы кентiнде 30
    төсектiк тубер-
    кулез ауруханасын
    салу
235 Жамбыл облысы      ДСМ      2004-2006   341750      6000
    Мойынқұм ауданы
    Мойынқұм ауылында
    40 төсектік ту-
    беркулез ауруха-
    насын салу
236 Жамбыл облысы      ДСМ      2003-2005   852740      600000
    Рысқұлов атындағы
    ауданның Құлан
    ауылында 150 тө-
    сектiк орталық
    аудандық аурухана
    салу
237 Жамбыл облысы      ДСМ      2007-2008   453400
    Байзақ ауданының
    Сарыкемер ауылында
    70 төсектiк
    туберкулез ауру-
    ханасын салу
238 Жамбыл облысы      ДСМ      2007-2008   335300
    Қордай ауданының
    Қордай қаласында
    50 төсектiк
    туберкулез ауру-
    ханасын салу
239 Жамбыл облысы      ДСМ      2007-2008   355300
    Мерке ауданының
    Мерке ауылында
    50 төсектiк тубер-
    кулез ауруханасын
    салу
240 Жамбыл облысы      ДСМ      2008        276300
    Талас ауданының
    Қаратау қаласында
    40 төсектiк тубер-
    кулез ауруханасын
    салу
241 Жамбыл облысы      ДСМ      2008        217270
    Жуалы ауданының
    Бауыржан Момышұлы
    селосында 30
    төсектiк тубер-
    кулез ауруханасын
    салу
242 Жамбыл облысы      ДСМ      2008        327400
    Талас ауданының
    Қаратау қаласында
    40 тесектiк босану
    бөлiмiнiң
    корпусын салу
243 Жамбыл облысы      ДСМ      2003-2005   347990      214100
    Tұpap Рысқұлов
    атындағы ауда-
    нының Қарақыстақ
    кентiнде 75
    төсектiк тубер-
    кулезге қарсы
    балалар санато-
    рийін салу
244 Жамбыл облысы      ДСМ      2005        114730
    Tұpap Рысқұлов
    атындағы ауда-
    нының Құлан
    селосында аудан-
    дық санэпидстан-
    ция ғимаратын
    салу
245 Жамбыл облысы      ДСМ      2005        35450
    Тұрар Рысқұлов
    атындағы ауданы-
    ның Луговая
    станциясында 75
    адам қабылдайтын
    отбасылық-дәрi-
    герлiк амбулато-
    рия салу
246 Жамбыл облысы      ДСМ      2005        24030
    Тұрар Рысқұлов
    атындағы ауда-
    нының Қарақыстақ
    ауылында 50 адам
    қабылдайтын
    отбасылық-дәрi-
    герлiк амбулато-
    рия салу
247 Жамбыл облысы      ДСМ      2005        14360
    Тұрар Рысқұлов
    атындағы ауда-
    нының Қызыл-
    Шаруа ауылында
    ауылдық
    фельдшерлiк-
    акушерлiк пун-
    ктiн салу
248 Қарағанды облы-    ДСМ      2004-2006   652830      100000
    сының Осакаров
    кентiнде 200 адам
    қабылдайтын
    емханасы бар
    100 төсектiк
    орталық аудандық
    аурухана салу
249 Қарағанды облы-    ДСМ      2004-2006   658740      120000
    сының Қарқаралы
    қаласында 200
    адам қабылдайтын
    емханасы бар
    100 төсектiк
    Қарқаралы орта-
    лық аудандық ау-
    руханасын салу
250 Қарағанды облы-    ДСМ      2004-2005   128480      50000
    сының Атасу кен-
    тiнде 250 адам
    қабылдайтын емха-
    насы бар 100 тө-
    сектiк Жаңаарқа
    орталық аудандық
    ауруханасын
    қайта жаңарту
251 Қарағанды облы-    ДСМ      2008        754460
    сының Бұқар жырау
    ауданының Бота-
    қара кентiнде
    100 төсектік ор-
    талық аудандық
    ауруханасын салу
252 Қызылорда облы-    ДСМ      2005-2007   820320
    сының Жаңақорған
    кентiнде 190
    төсектiк Жаңақор-
    ған орталық
    аудандық ауру-
    ханасын салу
253 Қызылорда облысы   ДСМ      2003-2005   441970      219500
    Арал ауданының
    Арал қаласында
    100 төсектік
    туберкулез
    ауруханасын салу
254 Қызылорда облысы   ДСМ      2003-2005   265050      172900
    Қармақшы ауданы-
    ның Жосалы кен-
    тiнде 60 төсектiк
    туберкулезге
    қарсы диспансер
    салу
255 Қызылорда облысы   ДСМ      2003-2005   425790      174250
    Сырдария ауданы-
    ның Тереңөзек
    кентiнде 50 тө-
    сектiк туберкулез
    ауруханасын салу
256 Қызылорда облысы   ДСМ      2007-2008   361820
    Жалағаш ауданының
    Жалағаш кентiнде
    10 төсектiк гине-
    кологиялық бөлiм-
    шесiмен және
    әйелдер консуль-
    тациясымен 40
    төсектiк перзент-
    хана үйiн салу
257 Қызылорда облысы   ДСМ      2006-2007   459680
    Шиелi ауданының
    Шиелi кентiнде
    әйелдер консуль-
    тациясы бар
    55 төсектік
    перзентхана
    үйін салу
258 Қостанай облысы    ДСМ      2005-2007   538590
    Қостанай ауданы-
    ның Затоболаское
    кентiнде 100
    төсектiк тубер-
    кулез аурухана-
    сын салу
259 Маңғыстау облысы   ДСМ      2004-2005   213770      50000
    Маңғыстау ауданы-
    ның Шетпе кен-
    тiнде 50 төсек-
    тiк туберкулез
    ауруханасын салу
260 Маңғыстау облысы   ДСМ      2009        334100
    Қарақиян ауданы-
    ның Жетiбай кен-
    тiнде 100 төсек-
    тік аудандық
    аурухана салу
261 Маңғыстау облысы   ДСМ      2006-2008   336900
    Түпқараған ауда-
    нының Форт-Шев-
    ченко қаласында
    30 төсекке арнал-
    ған туберкулез
    ауруханасын салу
262 Павлодар облысы    ДСМ      2004-2005   347270      280000
    Баянауыл ауданы-
    ның Баянауыл
    ауылында 35 төсек-
    тiк туберкулез
    ауруханасын салу
263 Павлодар облы-     ДСМ      2005-2006   340870
    сының Ертiс қала-
    сында Ертiс ау-
    дандық орталық
    ауруханасының
    жанындағы 30
    төсектік тубер-
    кулез бөлімшесін
    салу
264 Павлодар облысы    ДСМ      2005-2006   340120
    Қашыр ауданының
    Қашыр ауылында
    35 төсектiк ту-
    беркулез
    ауруханасын салу
265 Павлодар облысы    ДСМ      2006-2008   833520
    Май ауданының
    Көктөбе ауылында
    100 төсектiк
    орталық аудандық
    аурухана салу
266 Павлодар облысы-   ДСМ      2008-2009   833520
    ның Павлодар
    ауданында 100
    төсектiк орталық
    аудандық аурухана
    салу
267 Солтүстiк Қазақ-   ДСМ      2008        250270
    стан облысы
    Жамбыл ауданының
    Пресновка село-
    сында 30 төсектік
    туберкулезге
    қарсы диспансер
    салу
268 Солтүстiк Қазақ-   ДСМ      2005-2006   373950
    стан облысы
    Жұмабаев атындағы
    ауданның Булаев
    қаласында 90 адам
    қабылдайтын емха-
    насы бар 50 төсек-
    тiк туберкулезге
    қарсы диспансер
    салу
269 Солтүстiк Қазақ-   ДСМ      2008        320300
    стан облысы
    Айыртау ауданның
    Саумалкөл кентiн-
    де 30 төсектiк
    туберкулез
    ауруханасын салу
270 СҚO Ақжар ауданы   ДСМ      2005-2007   859520
    Талшық селосында
    200 адам қабыл-
    дайтын емханасы
    бар 100 төсектік
    аудандық орталық
    ауруханасын салу
271 Солтүстiк Қазақ-   ДСМ      2008        390300
    стан облысы Ғабит
    Мүсiрепов атын-
    дағы ауданның
    Новоишим
    селосында 90
    адам қабылдайтын
    емханасы бар
    50 төсектік
    туберкулезге
    қарсы диспансер
    салу
272 OҚO Ақсу Сайрам    ДСМ      2004-2006   418800      50000
    ауданының Ақсу
    кентiнде 80
    төсекке арналған
    туберкулез
    ауруханасын салу
273 Оңтүстiк Қазақ-    ДСМ      2007-2008   370360
    стан облысы Созақ
    ауданының Шолақ-
    қорған ауылында
    40 төсектiк
    перзентхана салу
274 Оңтүстiк Қазақ-    ДСМ      2007-2008   389000
    стан облысы
    Шардара ауданының
    Шардара ауылында
    50 төсектiк
    туберкулез
    ауруханасын салу
275 Оңтүстiк Қазақ-    ДСМ      2007-2008   737800
    стан облысы
    Сарыағаш ауда-
    нының Сарыағаш
    қаласында 100
    төсектiк
    туберкулез
    ауруханасын салу
276 Оңтүстiк Қазақ-    ДСМ      2007-2008   598340
    стан облысы
    Түлкiбас ауда-
    нының Т. Pысқұлов
    ауылында 80
    төсектік тубер-
    кулез ауруханасын
    салу
277 Оңтүстiк Қазақ-    ДСМ      2005-2007   389000
    стан облысы Арыс
    ауданының Арыс
    қаласында 50
    төсектiк тубер-
    кулез аурухана-
    сын салу
278 Оңтүстiк Қазақ-    ДСМ      2004-2006   678070      150000
    стан облысы
    Сарыағаш ауданы
    Aбай ауылында
    200 адам қабыл-
    дайтын емханасы
    бар орталық
    аудандық
    аурухана салу
279 Оңтүстiк Қазақ-    ДСМ      2008-2009   1826800
    стан облысы
    Төлеби ауданы
    Ленгер қаласында
    250 төсектік
    орталық аудандық
    аурухана салу
280 ОҚО Отырар ауданы   ДСМ      2005-2006   320320
    Шәуiлдiр село-
    сында 50 төсекке
    арналған туберку-
    лез ауруханасын
    салу
281 ОҚО Бәйдібек       ДСМ      2007-2008   389000
    ауданы Шаян с.
    50 төсекке
    арналған тубер-
    кулез аурухана-
    сын салу
282 Оңтүстiк Қазақ-    ДСМ      2004-2008   897020      80000
    стан облысы
    Ордабасы ауданы
    Темiрлан ауылында
    ауысымда 500
    адам қабылдайтын
    емханасы бар 240
    төсектiк орталық
    аудандық
    аурухана салу
283 Оңтүстiк Қазақ-    ДСМ      2007-2008   1129000
    стан облысы Арыс
    ауданы Арыс қала-
    сында 150 төсек-
    тiк орталық
    аудандық аурухана
    салу
284 Ақмола облысы      АШМ     2005         60060
    Жарқайың ауда-
    нының Костычево,
    Донское ауылда-
    рында тарату
    желiлерiн қайта
    жаңарту
285 Ақмола облысы      АШМ     2005-2006    165967
    Ерейментау ауда-
    нының Павловка
    (Еркіншілiк)
    ауылын сумен
    жабдықтау
286 Ақмола облысы      АШМ     2005-2007    285000
    Целиноград ауда-
    нының Қосшы
    ауылында сумен
    жабдықтау және
    су тарту жүйелерiн
    қайта жаңарту
287 Ақтөбе облысы      АШМ     2004-2005    183780      70000
    Қобда ауылында
    сумен жабдықтау
    жүйелерiн қайта
    жаңарту
288 Ақтөбе облысы      АШМ     2004-2005    169725      70000
    Әйтеке би
    ауданының Ком-
    сомольское
    ауылында бар
    сумен жабдықтау
    жүйесiн қайта
    жаңарту және
    кеңейту
289 Ақтөбе облысы      АШМ     2005-2007    321847
    Мәртүк ауданы-
    ның Mәpтүк
    ауылын сумен
    жабдықтау жүйесiн
    қайта жаңарту
    және кеңейту
290 Ақтөбе облысы      АШМ     2005-2007    235625
    Ойыл ауданы
    Ойыл селосының
    қазiргi су
    құбырын қайта
    жаңарту
291 Алматы облысының   АШМ     2005-2006    100000
    Жамбыл ауданы
    Yлкен ауылының
    ауданаралық су
    құбырын қайта
    жаңарту және салу
292 Алматы облысы      АШМ     2005-2006    80135
    Көксу ауданының
    Балпық би Кентiн
    сумен жабдықтау
    жүйесiн қайта
    жаңарту және салу
293 Алматы облысы      АШМ     2005         115275
    Еңбекшiқазақ
    ауданында Түрген
    магистральдық
    топты су құбырын
    қайта жаңарту
    (IІ кезек)
294 Алматы облысы      АШМ     2005         39013
    Балқаш ауданы
    Ақкөл селосының
    сумен жабдықтау
    жүйесiн қайта
    жаңарту және салу
295 Алматы облысын-    АШМ     2005-2006    73300
    дағы елдi мекен-
    дерде сумен қамту
    жүйесiн қайта
    жаңарту. Iле
    ауданы Байсерке
    селосы (құры-
    лыстың І-ІІ
    кезегі)
296 Атырау облысы      АШМ     2004-2005    270360      70000
    Қызылқоға
    ауданының Миялы
    ауылында блоктық
    су тазарту құры-
    лыстары мен
    ауданы ішілік
    су құбыры
    желілері
297 Атырау облысы      АШМ     2004-2005    91426       60000
    Қызылқоға ауда-
    нының Жасқайрат
    ауылында блоктық
    су тазарту
    құрылыстары мен
    ауданы ішілік су
    құбыры желiлерi
298 Атырау облысы      АШМ     2004-2005    99000       60000
    Қызылқоға
    ауданының Жан-
    гелдi ауылында
    блоктық
    су тазарту
    құрылыстары мен
    ауданы ішілік су
    құбыры желiлерi
299 Шығыс Қазақстан    АШМ     2004-2005    113611      72890
    облысы Yржар
    ауылының су
    құбырын және
    кәрізін қайта
    жаңарту (1 кезек)
300 Шығыс Қазақстан    АШМ     2005-2007    617651
    облысы Жарма
    ауданының Геор-
    гиевка ауылының
    сумен жабдықтау
    желiлерін
    қайта жаңарту
301 Шығыс Қазақстан    АШМ     2005         82324
    облысы Шемонаиха
    ауданының Камы-
    шинка селосында
    су құбырының
    кенттiк желi-
    лерiн салу
302 Жамбыл облысы      АШМ     2004-2005    144204      80500
    Талас ауданының
    Ақкөл ауылының
    сумен жабдықтау
    жүйесiн қалпына
    келтiру
303 Жамбыл облысы      АШМ     2005         70567
    Талас ауданының
    Бостандық ауылын
    сумен жабдықтау
304 Жамбыл облысы      АШМ     2005-2006    311981
    Байзақ ауданының
    Ынтымақ ауылында
    топты су құбырын
    қайта жаңарту
305 Жамбыл облысы      АШМ     2005-2006    118947
    Талас ауданы
    Аққұм ауылын
    сумен жабдықтау
306 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         22350
    облысы Бөкейорда
    ауданының Мұрат-
    сай кентiн сумен
    жабдықтау
307 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         21755
    облысы Бөкейорда
    ауданының Искра
    кентiнде ұңғыма
    салу және сутарт-
    қышты қайта
    жаңарту
308 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         24139
    облысы Бөкейорда
    ауданының Бисен
    кентiнде резер-
    вуар, тегеурiндi
    су мұнарасын
    салу және сутарт-
    қышты қайта
    жаңарту
309 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         36446
    облысы Жаңақала
    ауданы Қырқопы
    селосын сумен
    жабдықтау
310 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         54746
    облысы Қазтал
    ауданының Қарасу
    кентiнде "Струя"
    қондырғысын салу
311 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         60407
    облысы Қаратөбе
    ауданының Қара-
    қамыс кентiн
    сумен жабдықтау
312 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         27908
    облысы Ақжайық
    ауданы Алмалы
    селосын сумен
    жабдықтау
313 Батыс Қазақстан    АШМ     2005-2006    93650
    облысы Жаңақала
    ауданының Жаңа-
    қала аудан
    орталығында
    кентішілiк су
    құбыры желiлерi
    және тегеурiнді
    реттеуші құрылыс-
    тарды қайта
    жаңарту
314 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         48109
    облысы Бөкейорда
    ауданы Сайқын
    аудан орталығын-
    дағы кентішiлiк
    су құбырлары
    жүйесін қайта
    жаңарту
315 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         1649
    облысы Ақжайық
    ауданы Базаршолан
    кентiн сумен
    жабдықтау
316 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         35850
    облысы Жангелдi
    ауданы Айдархан
    селосын сумен
    жабдықтау
317 Батыс Қазақстан    АШМ     2005-2006    46955
    облысы Жанғалы
    ауданы Мәштексай
    селосын сумен
    жабдықтау
318 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         26853
    облысы Қазталов
    ауданы Бостанды
    кентiн сумен
    жабдықтау
319 Батыс Қазақстан    АШМ     2005-2006    64474
    облысы Бөрлi
    ауданы Кеңтүбек
    селосында су
    құбырын салу
320 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         22100
    облысы Тасқалың
    ауданы Mepeке
    кентінде су
    таратқышын
    қайта жаңарту
321 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         35588
    облысы Зеленовск
    ауданы Новенькое
    селосында су
    құбырын қайта
    жаңарту
322 Батыс Қазақстан    АШМ     2005-2006    49095
    облысы Зеленов-
    ское ауданы
    Первосоветское
    селосындағы
    су тартқыштар
    мен ұңғымаларды
    қайта жаңарту
323 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         26800
    облысы Қазтал
    ауданы Казтал
    селосындағы
    ұңғыма және
    су тартқышын
    қайта жаңарту
324 Батыс Қазақстан    АШМ     2005-2006    43600
    облысы Тасқалың
    ауданы Каменка
    селосында
    (солтүстiк
    бөлiгi) су
    тартқышты қайта
    жаңарту
325 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         24402
    облысы Зеленовск
    ауданы Макарово
    селосында су
    құбырлары мен
    колонкаларды
    қайта жаңарту
326 Батыс Қазақстан    АШМ     2005         23047
    облысы Жанғалы
    ауданы Пятимар
    кентін сумен
    жабдықтау
327 Қарағанды облы-    АШМ     2004-2006    193800      50000
    сының Молодежный
    кентi сумен
    жабдықтау және
    су бұру жүйеле-
    рін қайта жаңарту
328 Қарағанды облы-    АШМ     2004-2005    42366       25000
    сының Жаңаарқа
    ауданы Қараағаш
    ауылының су құ-
    быры желiлерiн
    қайта жаңарту
329 Қарағанды облы-    АШМ     2004-2005    45419       30620
    сының Жаңаарқа
    ауданы Тоғысқан
    ауылының су
    құбыры желiлерiн
    қайта жаңарту
330 Қарағанды облы-    АШМ     2005-2006    172650
    сының Шет ауданы
    Ақсу-Аюлы ауылы-
    ның аудан орта-
    лығында су құбыры
    желiлерiн қайта
    жаңарту
331 Қарағанды облысы   АШМ     2005         44083
    Осакаров ауданы
    Батпақ селосында
    бас тоған ұңғыма-
    лары мен су
    құбырлар желiлерi
332 Қарағанды облысы-  АШМ     2005         37330
    ның Қарқаралы
    ауданы Қоянды
    селосында су
    құбыры желiлерiн
    қайта жаңарту
333 Қарағанды облы-    АШМ     2005-2006    30750
    сының Қарқаралы
    ауданы Қызыл-Ту
    селосында су
    құбыры желiлерiн
    қайта жаңарту
334 Қарағанды облы-    АШМ     2005         18387
    сының Қарқаралы
    қаласының су
    құбырын қайта
    жаңарту, 3-кезек
    (резервуар)
335 Қостанай облысы    АШМ     2004-2006    523801      120000
    Жiтiқара ауда-
    нының Желқуар су
    тартқышын қайта
    жаңарту
336 Қостанай облысы    АШМ     2005-2007    500000
    Ecіл топты су
    құбырын қайта
    жаңарту
337 Қостанай облысы    АШМ     2005         72792
    Амангелдi ауданы
    Амангелдi кенті
    су құбырының
    таратушы желі-
    сiн қайта жаңарту
338 Қызылорда облысы    АШМ     2004-2005   152700      100000
    Жаңақорған ауда-
    нының Жаңақорған
    кентiнде сумен
    жабдықтау жүйе-
    лерiн қайта
    жаңарту
339 Қызылорда облысы    АШМ     2005-2006   164780
    Сырдария ауданы-
    ның Тереңөзек
    кентiнде сумен
    жабдықтау
    жүйелерiн қайта
    жаңарту
340 Қызылорда облысы-   АШМ     2005-2007   607573
    ның Tаcбөгет
    кентiнде сумен
    жабдықтау және
    су тарту жүйе-
    лерiн қайта
    жаңарту және
    кеңейту
341 Қызылорда облысы    АШМ     2005         139863
    Жалағаш ауданы-
    ның Жалағаш а/о
    су құбырын
    кеңейту. Бас
    сусорғыш құры-
    лысы (2 кезең)
342 Маңғыстау облысы    АШМ     2005         88124
    Қарақиян ауданы-
    ның Жетiбай
    кентiнде ұзын-
    дығы 9,5 км жер
    асты сутартқышын
    салу  
343 Павлодар облысы     АШМ     2004-2005   150002      69050
    Ертiс ауданынан
    Ертiс ауылында
    таратушы желi
    мен құрылыстарды
    қайта жаңарту
344 Павлодар облысы     АШМ     2004-2005   155700      70000
    Успенск ауданының
    Успенка ауылында
    су құбырының
    таратушы желiсi
    мен құрылыстарын
    қайта жаңарту
345 Павлодар облысын-  АШМ     2005         10164
    дағы елдi мекен-
    дердi сумен жаб-
    дықтауды ұйымдас-
    тырудың жергi-
    ліктi жүйесiнiң
    ІІ кезегі. Ақсу
    селосы (селолық
    аймақ), Ақжол
    селосы КБМ-мен
    сумен жабдықтау
346 Павлодар облысы    АШМ     2005-2006    349314
    Қашыр ауданының
    Қашыр ауылында
    су құбыры желi-
    лерiн қайта
    жаңарту және
    кеңейту (ІІ
    кезек)
347 Ленинский кентiн   АШМ     2004-2005   58425       39690
    сумен жабдықтау
    құрылысының
    жергілiкті жүйесi
    N 1, N 2, N 3
    алаңдар Павлодар
    қаласы (селолық
    аймақ). Сумен
    жабдықтау
    пункттерi
348 Мойылды селосын    АШМ     2004-2005    16151      7920
    сумен жабдықтау
    құрылысының
    жергiліктi жүйесi
    Павлодар қаласы
    (селолық аймақ).
    Сумен жабдықтау
    пункттерi
349 Павлодар облысы    АШМ     2005-2007    293913
    Песчаное село-
    сында су тарат-
    қышын қайта
    жаңарту
350 Солтүстiк Қазақ-   АШМ     2004-2007    461000      19000
    стан облысы
    Уәлиханов және
    Ақжар ауданда-
    рынын ауылдық
    елдi мекендерiн
    сумен жабдықтау
    (II кезек)
351 Солтүстiк Қазақ-   АШМ     2004-2007    388930      16400
    стан облысының
    Жамбыл ауданында
    шоғырланған
    ұңғыма сутарт-
    қыштарын салу
352 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2004-2005    233847      110000
    стан облысы
    Сарыағаш ауда-
    нының Абай
    ауылын және
    жақын орналас-
    қан ауылдарын
    сумен жабдықтау
353 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2005-2006    141200
    стан облысы
    Сайрам ауданының
    Жiбек жолы ауылын
    сумен қамту
354 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2006         60000
    стан облысы
    Ордабасы ауда-
    нының Төрткүл
    ауылын сумен
    жабдықтауды
    қайта жаңарту
355 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2005         46329
    стан облысы
    Отырар ауданы
    Шәуілдiр елдi
    мекенiн сумен
    қамту
356 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2005-2006    76465
    стан облысы
    Арыс, Шойманов,
    Темiр, Коғам,
    Көкмардан,
    Қызыл-Ту
    елдi мекен-
    дерiнiң су
    құбырларын
    салу. Темiр
    кентi
357 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2005-2006    59642
    стан облысы Арыс,
    Шойманов, Темiр,
    Қоғам, Көкмардан,
    Қызыл-Ту елдi
    мекендерiнiң су
    құбырларын салу.
    Көкмардан кентi
358 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2005         31973
    стан облысы Арыс,
    Шойманов, Темiр,
    Қоғам, Көкмардан,
    Қызыл-Ту елдi
    мекендерiнiң су
    құбырларын салу.
    Арыс кентi.
359 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2005         13362
    стан облысы Арыс,
    Шойманов, Темiр,
    Қоғам, Көкмардан,
    Қызыл-Ту елдi
    мекендерiнiң су
    құбырларын салу.
    Қызыл-Ту
360 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2005         28540
    стан облысы Арыс,
    Шойманов, Темiр,
    Қоғам Көкмардан,
    Қызыл-Ту елдi
    мекендерiнiң су
    құбырларын салу.
    Шойманов кентi
361 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2005         24872
    стан облысы Арыс,
    Шойманов, Темiр,
    Қоғам, Көкмардан,
    Қызыл-Tу елдi
    мекендерiнiң су
    құбырларын салу.
    Қоғам кентi.
362 Оңтүстiк Қазақ-    АШМ     2005         26149
    стан облысы
    Отырар ауданы
    Әметпек елдi
    мекенiн сумен
    қамту
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      дейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
61     200300
62     182750
63                    50000          300000         116200
64     155000
65     52080          125140
66                                                  312600
67                                                  130250
68                                                  142720
69     100000         69340
70     95370
71     262460         77625
72     138420
73     54160
74     100000        148430
75     200000        140210
76                   64875           77625
77                   102600
78                   102600
79                                   24975          77625
80                                                  142500
81                                                  102600
82                                                  228000
83                                                  228000
84     202592
85     215290
86                    200000         264400
87     100000         380080
88                                   100000         209600
89                                   100000         209600
90                    309600
91                                   100000         93500
92                                   100000         93500
93                                   100000         39320
94                                   50000          89320
95                                                  139320
96                                                  139320
97                                                  309600
98     129580
99     77600
100    100000         76530
101    118600
102                   53150          77600
103                   130750
104                                  72700
105                                  94140
106                                                 94140
107                                  94140
108                                  94140
109                                  94140
110                                  98530
111    94320
112                   94320
113    100000         181070
114                                                 131000
115                   272170
116    200000         102940
117                                  50000          103250
118                   147000
119                   106560
120    383800
121    96450
122    59830
123    50000          141750
124                   103170         280230
125                   43660          100000         239740
126                   40000          140000         75600
127                                                 255600
128                   40000          119750
129                                  75800
130                                                 454800
131                                                 151600
132                                                 159750
133                                                 159750
134                                                 115020
135                                                 115020
136    284000         86000
137    539470
138                   266400
139    100000         200000         107880
140    70500
141                   111780
142    170000         200000         293230
143    160770
144    28100
145    22800
146    22900
147    152970
148    112740
149    140020
150    100000         126620
151    150000         23640
152    80000          291900
153    100000         157160
154    80720          273830         388250
155    116410
156    100000         94480
157                   154750
158                   154740
159                   154740
160                   157750
161                   100000         147600
162                   142640         113360
163                                                 111420
164                                  111420
165                                  111420
166                                  111420
167                                  154750
168                                  111420
169                                  154750
170                                  111420
171                                  111420
172                                  111420
173                                  111420
174                                  111420
175                                  111420
176                                  111420
177                                  111420
178                                  111420
179                                  111420
180                                  111420
181                                  111420
182                                  111420
183                                  137870         16880
184                                                 154750
185                                                 154750
186                                                 557100
187                                                 270000
188                                                 270000
189                                                 180000
190                                                 180000
191                                                 247600
192                                                 120000
193                                                 247600
194                                                 247600
195                                                 154750
196                                                 154750
197                                                 104800
198                                                 75000
199                                                 75000
200                                                 123800
201                                                 111420
202                                                 54000
203    108550
204                   100000         243000
205                   100000         243000
206                                                 809260
207    240000
208    240000
209    220000
210                   60580          273520
211    150000         150000         59600
212                                                 367000
213                                  100000         133120
214                                  100000         197430
215                                  100000         197430
216                                  100000         197430
217    237500
218    180000         332600
219    180500         415430
220    234990
221                                                 985000
222                                                 302050
223                                                 302050
224                                                 389350
225                                                 302050
226                                                 527750
227                                                 695170
228                   82000          212740
229                                                 334910
230    100000         210480
231    100000         100000         108380
232                                                 773590
233    90000          130156         110000
234                   60000          157270
235    100000         235750
236    252740
237                                  120000         333400
238                                  100000         235300
239                                  100000         255300
240                                                 276300
241                                                 217270
242                                                 327400
243    133890
244    114730
245    35450
246    24030
247    14360
248    150000         402830
249    177000         361740
250    78480
251                                                 754460
252    130000         240000         450320
253    222470
254    92150
255    251540
256                                  100000         261820
257                   109224         350456
258    100000         130000         308590
259    163770
260                                                 334100
261                   54300          111114         171486
262    67270
263    180000         160870
264    160620         179500
265                   160000         215010         458510
266                                                 833520
267                                                 250270
268    100000         273950
269                                                 320300
270    100000         200000         559520
271                                                 390300
272    200960         167840
273                                  120000         250360
274                                  100000         289000
275                                  120450         617350
276                                  150000         448340
277    100000         100000         189000
278    240000         288070
279                                                 1826800
280    80000          240320
281                                  100000         289000
282    249000         254360         137030         176630
283                                  161000         968000
284    60060
285    70000          95967
286                   100000         185000
287    113780
288    99725
289    30000          111847         160000
290    50000          50000          135625
291    35000          65000
292    30000          50135
293    115275
294    39013
295    36465          36835
296    200360
297    31426
298    39000
299    40721
300    70000          250000         297651
301    82324
302    63704
303    70567
304    55000          256981
305    48181          70766
306    22350
307    21755
308    24139
309    36446
310    54746
311    39684          20723
312    27908
313    31413          62237
314    45711
315    22347          1649
316    35850
317    25000          21955
318    26853
319    35000          29473
320    22100
321    35233          354
322    25000          22901
323    26800
324    20000          21064
325    23949
326    23047
327    40000          103800
328    17366
329    14799
330    50000          122650
331    44083
332    37330
333    12670          18080
334    18387
335    180000         223801
336    50000          200000         250000
337    72792
338    52700
339    30000          134780
340    50000          157868         399705
341    139863
342    88124
343    80952
344    85700
345    10164
346    73033          276281
347    18735
348    8231
349    60000          60000          173913
350    81613          100000         260387
351    80000          100000         192530
352    123847
353    47454          93746
354                   60000
355    46329
356    30000          46465
357    25000          34642
358    31973
359    13362
360    28540
361    24872
362    26149
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 15400000       14300000       14300000       25268871
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

363 Мемлекеттік        ҚарМ    2005-2007    18900000
    бюджет қаражаты
    есебінен ком-
    муналдық тұрғын
    үй салу
364 Жергілiкті ат-     ҚарМ    2005-2007    126000000
    қарушы органдарға
    тұрғын үй салуға
    бюджеттiк кредит
    беру
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
363    6300000        6300000        6300000
364    42000000       42000000       42000000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 48300000       48300000       48300000
__________________________________________________________________

"Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" 2005 жылға дейінгі кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық 

365 Астана қаласында   ИСМ     2001-2005    4136700     3760990
    жаңа әкiмшілiк
    орталығының су-
    жасыл бульварының
    1-кезегiн салу
366 Астана қаласында   ИСМ     2003-2005    8830326     5730000
    бас алаң салу
367 Астана қаласының   ИСМ     2002-2008    11374980    900880
    сол жағалау аума-
    ғының құрылысын
    топырақтық сулар-
    дың басуынан
    инженерлiк қор-
    ғау, дренаж, ыза
    судың деңгейiн
    төмендету
368 Астана қаласында   ИСМ     2002-2007    5592400     2133000
    Есiл өзенiнiң
    арнасын қайта
    жаңарту
369 Астана қаласында   ИСМ     2002-2006    3020100     1619530
    Талдыкөл сарқынды
    су жинақтаушысын
    қалпына келтi-
    румен жою (1 және
    2 кезектерi)
370 Астана қаласында   ИСМ     2004-2005    986181      700000
    Абылайхан даңғы-
    лынан бастап
    темiр жолға
    дейiнгi учаске-
    дегі "Aқ бұлақ"
    өзенiн көркейту
371 Астана қаласында   ИСМ     2004-2007    6980110     980110
    жобаланатын және
    салынып жатқан
    тұрғын үй кешен-
    дерiнiң инженер-
    лiк желілерiн
    және жолдарын
    салу
372 Астана қаласының   ИСМ     2005-2006    1200000
    тұрғындарына
    арналған Қоянды
    өзенiндегi су
    қоймасы бойын-
    дағы демалу
    аймағы
373 Нөсер кәрiзi       ИСМ     2005-2010    19635722
    жүйесiн дамыту
374 Астана қаласында   ИСМ     2005         400000
    Ақ Бұлақ өзенi-
    нiң жағалауында
    парк салу
375 Астана қаласын     ИСМ     2004-2008    35886000    3482649
    сумен жабдықтау
    және оған су
    тарту (JBIC)
376 Астана қаласында   ИСМ     2005         400000
    Сары-Арқа көшесi
    бойында парк салу
377 Астана қаласында   АқМ     2001-2005    5279035     4246700
    2000 орындық цирк
    ғимаратын салу
378 Астана қаласында   АқМ     2000-2005    8259149     7585650
    "Думан" ойын-
    сауық объектiлерi
    кешенi
379 Астана қаласында   АқМ     2005-2008    6902000
    Президент паркі
380 Астана қаласында   ККМ     2002-2005    10222606    7417600
    Есiл өзенi арқылы
    автожол көпiрi
    бар магистральды
    автожол салу
381 Абай даңғылының    ККМ     2005         200000
    жалғасуында Ақ-
    Бұлақ өзені
    арқылы автожол
    көпiрiн салу
382 Можайский көшесi-  ККМ     2004-2005    1291002     700000
    нен (көпiр салуды
    қоса алғанда)
    "Оңтүстiк-Шығыс"
    шағын ауданына
    дейiн (асфальт-
    бетон жабылған
    инженерлік желi-
    лердiң бiр
    бөлiгiн шығара
    отырып) Абай
    көшесiн салу
383 Астана қаласында   ККМ     2004-2008    6138460     1261450
    және әкімшiлік
    орталығында
    автомобиль
    жолдарын салу
384 Астана қаласында   ККМ     2005         1068305     147510
    Бөгенбай даң-
    ғылын Пушкин
    көшесiнен бастап
    Уәлиханов көше-
    сiне дейiн қайта
    жаңарту
385 Астана қаласының   ЭМРМ    2003-2007    22477880    5902280
    ЖЭО-2, жылу
    желілерi мен
    энергожелi
    объектiлерiн
    кеңейту және
    қайта жаңарту
386 Астана қаласының   ЭМРМ    2006-2007    1096500
    сол жағалау
    бөлiгiнде "Жаңа"
    шағын станциясын
    салу
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:                                      5432640
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
365    375710
366    3100300
367    457000         1000000        4000000        5017100
368    555000         1000000        1904400
369    1350000        50570
370    286181
371    1200000        2500000        2300000
372    500000         700000
373    1251600        6624700        5460000        6299422
374    400000
375    2890790        7035500        8483800        13993261
376    400000
377    1032335
378    673449
379    350000         2276000        2276000        2000000
380    2805006
381    200000
382    591002
383    653400         1500000        2000000        723610
384    866600         54195
385    5664000        5957700        4923900
386    44200          500000         552300
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 25646573       29198665       31900400       28033393
__________________________________________________________________

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

387 Жобаланатын жаңа   ИСМ     2005         2000000
    салынып жатқан
    тұрғын үй кешен-
    дерiнiң инженер-
    лiк желілерiн
    және жолдарын
    салу
388 Алматы қаласын-    АШМ     2003-2005    650300      450300
    дағы жаппай жеке
    құрылыстар жүрiп
    жеткен аудандарда
    су құбырлары,
    кәрiз желiлерi
    мен құрылыстарын
    салу және қайта
    жаңарту
389 Алматы қаласында   ККМ     2001-2005    6200394     4929600
    Саин көшесi мен
    Райымбек даңғылы-
    ның қиылысында
    көлiк айрығын
    салу
390 Алматы қаласын-    ККМ     2003-2005    826230      526230
    дағы шағын құры-
    лысты шағын
    аудандарда авто-
    мобиль жолдарын
    салу
391 Алматы қаласында   ККМ     1988-2010    101286000   1809000
    метрополитеннiң
    бiрiншi кезегiн
    салу
392 Бiлiм беру және    БҒМ,                             1000000
    денсаулық сақтау   ДСМ
    объектiлерiн
    сейсмокүшейту
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:                                      8715130
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
387    2000000
388    200000
389    585310         685484
390    300000
391    5268000        18000000       18000000       58209000
392    1000000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 9353310        18685484       18000000       58209000
__________________________________________________________________

"Ауыз су" салалық бағдарламасы

393 Ақмола облысы      АШМ     2004-2005    105397      70000
    Бұланды ауданының
    Макинка қаласында
    сумен жабдықтау
    желiлерiн қайта
    жаңарту
394 Ақмола облысы      АШМ     2005         207940
    Жарқайың ауда-
    нының Державинск
    қаласында
    тарату желiлерiн
    қайта жаңарту
395 Ақмола облысының   АШМ     2003-2005    408500      68500
    Нұра топты су
    құбырын қайта
    жаңарту (ІІ кезегі)
396 Атырау облысының   АШМ     2004-2005    244647      100000
    Құлсары-Тұрғызба
    -Шоқпартоғай-
    Аққызтағай
    топты су құбырын
    қайта жаңарту
397 Шығыс Қазақстан    АШМ     2003-2005    477987      286270
    облысының Риддер
    қаласын жер асты
    көзiнен сумен
    жабдықтау
398 Қарағанды облысы   АШМ     2004-2007    1446060
    "Тоқырауын
    Балқаш" су аққы-
    сының екiншi
    бөлiгін БСС
    алаңынан 425-
    белгідегі резер-
    вуарлар алаңына
    дейін салу
399 Қарағанды облысы   АШМ     2005-2007    367976
    Приозерск
    қаласының су
    құбыры желiлерiн
    қайта жаңарту
400 Қарағанды облысы   АШМ     2005         220140
    Абай ауданы елдi
    мекендерiнiң су
    құбыры желілерін
    қайта жаңарту
    және оңтайландыру
    (Абай, Қарабас)
    II кезек
401 Қостанай облысы    АШМ     2004-2006    754188      80000
    Ащы-Тасты магис-
    тральды су тарат-
    қышын қайта
    жаңарту
402 Солтүстiк Қазақ-   АШМ     2005-2007    491070
    стан облысы
    Тайынша кентiн-
    дегі су таратқыш
    (I және ІІ кезең
    Қиялы кенті -
    Черномошнянка
    кентi - Тайынша
    кентi)
403 Солтүстiк Қазақ-   АШМ     2005-2006    644087
    стан облысының
    Tүpкістан қаласын
    сумен жабдықтау
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
393    35397
394    80000          127940
395    120000         220000
396    144647
397    191717
398                   600000         610840         235220
399    90000          150000         127976
400    220140
401    150000         524188
402    77198          200000         213872
403    100000         544087
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1209099        2366215        952688
__________________________________________________________________

"Қоршаған ортаны қорғаудың 2005-2007 жылдарға
арналған" бағдарламасы

404 Iске қосу-жөндеу   ҚОҚМ    2005         51374
    жұмыстарын
    жүргізе отырып,
    Петропавл қаласы
    кәрiзiнiң тазарту
    құрылыстарында
    техникалық қайта
    жарақтандыруды
    жүргiзу
405 Солтүстiк Қазақ-   ҚОҚМ    2005         101252
    стан облысы
    Петропавл қаласы-
    ның Есiл өзенінің
    кәрiздiк тазарту
    құрылыстарына
    дейiн итергіш
    коллекторын қайта
    жаңарту
406 5-МА Петропавл     ҚОҚМ    2005         182515
    қаласының солтүс-
    тiк белiгiндегі
    жауын ағындыла-
    рын жинау және
    тасымалдау
407 Петропавл қала-    ҚОҚМ    2005         518216
    сындағы жауын
    кәрiзiнiң тазарту
    құрылыстары
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
404    51374
405    101252
406    182515
407    518216
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 853357
__________________________________________________________________

Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

408 Ақмола облысы      ЭБЖМ    2004-2006    75000       15000
    Жарқайың ауданы
    Державинск қ.
    су аққысы мен
    сумен жабдықтау
    желiсiн қайта
    жаңарту
409 Ақмола облысы      ЭБЖМ    2004-2006    75000       15000
    Еңбекші ауданы
    Степняк қ. су
    құбыры желiлерiн
    қайта жаңарту
    (1-кезең)
410 Ақтөбе облысы      ЭБЖМ    2005         15000
    Алға қаласында
    төменгi жағындағы
    жылу трассасын
    қайта жаңарту
411 Ақтөбе облысы      ЭБЖМ    2006         30000
    Алға қ. көп
    қабатты тұрғын
    үйлерiн жылумен
    қамтамасыз ету
    үшiн автономдық
    қазандық салу
412 Ақтөбе облысы      ЭБЖМ    2005         5400
    Шалқар қ. ұзын-
    дығы 1,9 шақырым
    жылу трассасын
    қайта жаңарту
413 Ақтөбе облысы      ЭБЖМ    2005         18100
    Шалқар қ. авто-
    номды жылу
    жүйесiнiң
    жаңа қазандық-
    тарын орнатып
    қаланың бюджет-
    тiк ұйымдарының
    4 қазандығын
    қайта жаңарту
414 Ақтөбе облысы      ЭБЖМ    2006         30000
    Шалқар қаласының
    бюджеттiк ұйым-
    дары мен көп
    қабатты тұрғын
    үйлерiн жылумен
    қамтамасыз ету
    үшiн автономды
    жылу жүйесiнiң
    қазандықтарын
    орнату
415 Қарағанды облысы   ЭБЖМ    2004-2006    75000       15000
    Абай қаласының
    су құбыры желiле-
    рiн қайта жаңарту
    және оңтайландыру
416 Қарағанды облысы   ЭБЖМ    2004-2006    75000       15000
    Қарқаралы қала-
    сының жылумен
    жабдықтау жүйесiн
    қайта жаңарту
417 Қостанай облысы    ЭБЖМ    2004-2006    75000       15000
    Арқалық қ. оңтай-
    ландыруды есепке
    алғанда, су құбы-
    рының тарату
    желілерiн қайта
    жаңарту
418 Қостанай облы-     ЭБЖМ    2004-2006    75000       15000
    сында оңтайлан-
    дыруды ескере
    отырып, Жетiқара
    жылу желiлерiн
    қайта жаңарту
419 Қызылорда облы-    ЭБЖМ    2004-2006    75000       15000
    сының Арал қ.
    ауыз суды сақтау
    үшiн арналған
    бec резервуарын
    қайта жаңарту,
    iшкi кварталдық
    су құбырлар желi-
    сiн қайта жаңарту
    және кеңейту,
    кәрiздің, жылумен
    жабдықтаудың сыртқы
    желiлерiн қайта
    жаңарту және
    кеңейту
420 Маңғыстау          ЭБЖМ    2004-2006    75000       15000
    облысының Кетiк-
    Форт-Шевченко -
    5,7 шақырым
    магистралды
    су құбыры
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
408    30000          30000
409    30000          30000
410    15000
411                   30000
412    5400
413    18100
414                   30000
415    30000          30000
416    30000          30000
417    30000          30000
418    30000          30000
419    30000          30000
420    30000          30000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 278500         300000
__________________________________________________________________

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешудің
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

421 Қызылорда қала-    ЭМРМ    2003-2005    7485950     2112000
    сындағы жылу-
    энергетикалық
    көздерді және
    тұрғын үй
    ceкторын iлеспелі
    газға ауыстыру
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
421    3506750
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 3506750
__________________________________________________________________

Бағдарламадан тыс

422 Астана қаласының   MCA     2005
    бюджетіне мемле-
    кеттік органдар-
    дың және мемле-
    кеттік мекеме-
    лердің қызметкер-
    леріне тұрғын үй
    салуға және сатып
    алуға үлестiк
    қатысуға берiле-
    тiн нысаналы даму
423 Атырау қаласында   ККM     2003-2006    6990000     1300000
    Орал өзенi арқылы
    өтетiн көпiр
    өткелiн салу
424 Шығыс Қазақстан    ККM     1997-2006    30321684    27246569
    облысы Семей
    қаласында Ертiс
    өзенi арқылы
    өтетiн көпiр салу
    Бағдарлама
    бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N   |               Болжам                       |   2007 жылдан
    |____________________________________________|      кейін
    |   2005 жыл   |   2006 жыл   |   2007 жыл   |
__________________________________________________________________
1         7             8              9                 10
__________________________________________________________________
422    616472
423    250000
424    100000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 966472
__________________________________________________________________

Бар-
лығы:  114618591      124916564      120946994      122061884

              ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН
          ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЖӘНЕ ҰЛҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН
                  БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛАР

                                                         мың теңге
___________________________________________________________________
N |Кәсіпорынның атауы|Бюджеттік| 2005 жыл |     Мақсаты
  |                  |бағдарла-|          |
  |                  |  маның  |          |
  |                  |әкімшісі |          |
___________________________________________________________________
1          2             3          4               5
___________________________________________________________________

2003-2005 жылдарға арналған аграрлық азық-түлік
мемлекеттiк бағдарлама

1  "Аграрлық кредит     АШМ      5610000    Ауылдық кредиттiк
   корпорациясы" АҚ                         серiктестердiң жарғылық
                                            капиталына қатысу үшiн
                                            - 215200 мың теңге;
                                            Ауылдық кредиттiк
                                            ceрiктестерге кредит
                                            беру үшiн - 5394750 мың
                                            теңге.
2  "ҚазАгроҚаржы" АҚ    АШМ      8950000    Мал шаруашылығының
                                            субъектiлерiн лизингтiк
                                            негiзде ауыл шаруашылығы
                                            техникасымен,
                                            технологиялық жабдық
                                            және арнайы техникамен
                                            қамтамасыз етуге -
                                            5950000 мың теңге;
                                            ауыл шаруашылығы өнiмiн
                                            қайта өңдеу жөнiндегi
                                            кәсiпорындар үшiн
                                            жабдықтар лизингiне
                                            кредит беру мақсатына -
                                            1000000 мың теңге;
                                            машина-технологиялық
                                            стансаларын жасау мен
                                            қаржыландыруды
                                            қамтамасыз ету
                                            мақсаттарына - 2000000
                                            мың теңге.
3  "Мал өнiмдерi        АШМ      1500000    Мал шаруашылығы өнiмiн
   корпорациясы" АҚ                         сатып алуға және оның
                                            экспортына кредит беруге
4  "Азық-түлiк          АШМ      7000000    Көктемгi егiс және егiн
   келiсiм-шарт                             жинау жұмыстарын
   корпорациясы" АҚ                         жүргізудi ұйымдастыруға
5  "Астық қолхаттары    АШМ      300000     Астық қолхаттары бойынша
   бойынша мiндет-                          мiндеттемелердi
   темелердi орын-                          орындауды қамтамасыз
   дауды кепiлдендiру                       етуге.
   қоры" АҚ
   Бағдарлама бойынша
   жиыны:                        23360000

Қазақстан Pecпубликасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

6  "Қазақстанның        ҚарМ     4000000    Тұрғын үй құрылыс
   тұрғын үй құрылыс                        жинақтары жүйесiнiң ұзақ
   жинақ банкi" АҚ                          уақыт бойы орнықтылығын
                                            қамтамасыз етуге
7  "Қазақстандық        ҚарМ     6400000    Талап қою құқығын сатып
   ипотекалық                               алу көлемiн ұлғайтуға
   компания" ЖАҚ
8  "Қазақстандық        ҚарМ     1500000    Тұрғын үйдi сатып алу
   ипотекалық кре-                          кезiнде тұрғын үйдiң
   диттерге кепiлдiк                        құнынан 10%-ға дейiн
   беру қоры" АҚ                            бастапқы жарна
                                            мөлшерінің азаюына
   Бағдарлама бойынша
   жиыны:                        11900000

Қазақстан Pecпубликасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

9  "Қазақстанның Даму   ИСМ      10000000   Экономикаға кредит
   Банкi" АҚ                                бөлудiң тиiстi
                                            көрсеткiштерiн және
                                            "Қазақстанның Даму
                                            Банкi" АҚ қаржылық
                                            орнықтылығын қамтамасыз
                                            етуге
10 "Қазақстанның        ИСМ      5892246    Қордың инвестициялық
   инвестициялық                            бағдарламасын iске
   қоры" инвести-                           асыруға
   циялық компа-
   ниясы" АҚ
11 "Ұлттық инновация-   ИСМ      6116810    Қордың инновациялық
   лық қор" АҚ                              бағдарламасын iске
                                            асыруға
12 "Инжиниринг          ИСМ      3184400    Ақпараттық технологиялар
   және техноло-                            паркiнiң бiрiншi
   гиялар трансфертi                        кезектегі объектiлерiнiң
   орталығы" АҚ                             құрылысын аяқтауға,
                                            технологиялық
                                            жабдықтарды орнатуға
                                            және ТОБЖ-құрылысына -
                                            2584400 мың теңге;
                                            Алматы, Қарағанды, Орал
                                            қалаларында
                                            технопарктердi құру
                                            жөнiнде жұмыстарды
                                            жалғастыруға - 600000
                                            мың теңге.
13 "Маркетингтiк-       ЭБЖМ     970000     Зерттеулер жүргiзуге
   талдамалық                               және "Маркетингтiк-
   зерттеулер                               талдамалық зерттеулер
   орталығы" АҚ                             орталығы" АҚ-ын Астана
                                            қаласына көшiруге
   Бағдарлама
   бойынша жиыны:                26163456

"Қазақстан Республикасында ғарыштық қызметтi
дамыту" мемлекеттiк бағдарламасы

14 "Ғарыштық байланыс   АБА      533126     Ғарыштық аппараттарды
    және радиоэлек-                         басқару үшiн жер үсті
    трондық құрал-                          кешенiн және мониторинг
    дардың электро-                         жүйесiн жасауға -
    магниттік үйле-                         477570 мың теңге;
    сiмділігі респуб-                       кәсiпорынның жұмысын
    ликалық орталығы"                       ұйымдастыру үшiн
    АҚ                                      материалдық
                                            -техникалық базаны
                                            жасауға - 55556 мың
                                            теңге.
    Бағдарлама
    бойынша жиыны:               533126

Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті
дамытудың және қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған
мемлекеттiк бағдарламасы

15 "Шағын кәсіпкерлiктi ИСМ      1542500    Шағын кәсiпкерлiк
   дамыту қоры" АҚ                          субъектiлерiн
                                            кепілдендiру жүйесiн
                                            құруға - 600000 мың
                                            теңге;
                                            Шағын қалаларда шағын
                                            кәсiпкерлiкке кредит
                                            беруге - 750000 мың
                                            теңге; (Шағын
                                            қалаларды дамытудың
                                            2004-2006 жылдарға
                                            арналған бағдарламасы
                                            шеңберінде) Шағын
                                            кәсіпкерлікті қолдаудың
                                            инфрақұрылымын дамытуға
                                            - 192500 мың теңге.
16 "Ауыл шаруашылығын   АШМ      1000000    Ауыл тұрғындарына шағын
   қаржылық қолдау                          кредит беруге.
   қоры" АҚ
   Бағдарлама бойынша
   жиыны:                        2542500

"Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға
дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының мемлекеттiк бағдарламасы

17 "Астана халықаралық  ККМ      1762085    Жабық автотұрақтың
   әуежайы" ЖАҚ                             құрылысына - 511690 мың
                                            теңге;
                                            IIB санатының (жарық
                                            сигнал дабылы
                                            жабдықтары)
                                            метеоминимумы бойынша
                                            дәл қонуға кiру үшiн
                                            әуежайды жете
                                            жабдықтауға - 963530
                                            мың теңге;
                                            Мабетекс фирмасына
                                            орындаған жұмыстары
                                            үшiн - 286865 мың теңге.
   Бағдарлама бойынша
   жиыны:                        1762085

Қазақстан Pecпубликасының сақтандыру рыногын дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

18 "Мемлекеттiк аннуи-  ҚарМ     500000     Мемлекеттiк аннуитеттiк
   теттiк компаниясы"                       компаниясын құруға
   АҚ
   Бағдарлама бойынша
   жиыны:                        500000

Почта-жинақ жүйесiн дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған
бағдарламасы

19 "Қазпочта" АҚ        АБА      1444709    Қалалардағы
                                            инфрақұрылымды дамытуға
                                            - 329709 мың теңге;
                                            Магистралдық
                                            тасымалдаулар жүйесiн
                                            жетілдiруге - 47500 мың
                                            теңге;
                                            почта-жинақ қызметтерiн
                                            көрсетудi дамытуға -
                                            331600 мың теңге;
                                            ауылдық жерлердегi
                                            инфрақұрылымды дамытуға
                                            - 735900 мың теңге;
                                            (ауылдық аумақтарды
                                            дамытудың 2004-2006
                                            жылдарға арналған
                                            мемлекеттік
                                            бағдарламасы шеңберінде)
   Бағдарлама бойынша
   жиыны:                        1444709

Бағдарламадан тыс

20 Мемлекетаралық       ҚарМ     13170000   Мемлекетаралық
   инвестициялық банк                       инвестициялық банк
   құру                                     құруға
21 "Қазақстан" респуб-  АқМ      1387248    Теледидар жабдықтарын
   ликалық телерадио-                       сатып алуға
   корпорациясы" АҚ
22 "Қазтелерадио" АҚ    АқМ      542139     Хабарлар тарату аймағын
                                            кеңейту үшiн
                                            таратқыштарды сатып
                                            алуға
23 Халықаралық қаржы    ҚарМ     491551     Халықаралық қаржы
   ұйымдарының                              ұйымдарына мүшелiк
   акцияларын сатып                         жарналарды уақытылы
   алу                                      төлеу жөнiндегi
                                            мiндеттемелердi
                                            орындауға
24 "ҚазМұнайГаз" ЖАҚ    ЭMPM     4500000    Амангелдi газ кен орнын
                                            игеруге
   Бағдарламалардан
   тыс, ЖИЫНЫ:                   20090938
   Барлығы:                      88296814

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады