Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 19 қаңтардағы N 32 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 маусымдағы № 753 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізiлсiн:
      мәтiнiндегi "(патент)", "(патенттердiң)", "(патенттер)" деген сөздер алынып тасталсын;
      1-тармақта:
      екiншi абзацтағы "соның iшiнде патент түрiнде" деген сөздер алынып тасталсын;
      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "2 және 3-қосымшаларға сәйкес лицензия мен лицензияға қосымшалар нысандарының үлгілерi.";
      көрсетiлген қаулыға 2 және 3-қосымшалар осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап күшiне енедi, ресми жариялануға тиiс және ол күшіне енгеннен кейін туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

                                          Қазақстан Республикасы
                                                 Үкiметiнің
                                         2005 жылғы 19 қаңтардағы
                                              N 32 қаулысына
                                                  1-қосымша

                                          Қазақстан Республикасы
                                                Үкiметiнің
                                       1995 жылғы 29 желтоқсандағы
                                              N 1894 қаулысына
                                                  2-қосымша

                     Қазақстан Республикасының
                    Мемлекеттiк елтаңбасы

                       МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ

___________________________________________________________________
  ("Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына сәйкес
________________________________________________________ айналысуға
             қызмет түрінің (iс-әрекеттің) атауы)
___________________________________________________________________
   (заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi/
         жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты толығымен)
___________________________________________________________ берiлдi

Лицензияның қолданылуының айрықша жағдайлары ______________________
___________________________________________________________________
   ("Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  4-бабына
                              сәйкес)
___________________________________________________________________

Лицензияны берген орган ___________________________________________
                              (лицензиялау органының толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi адам) ____________________________________________
                             (лицензияны берген орган басшысының
___________________________________________________________________
             (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

      Лицензияның берiлген күнi 20__ жылғы "__"____________
      Лицензияның нөмiрi _________ N_______________
      ____________ қаласы

                                          Қазақстан Республикасы
                                                 Үкiметiнің
                                         2005 жылғы 19 қаңтардағы
                                              N 32 қаулысына
                                                  2-қосымша

                                          Қазақстан Республикасы
                                                Үкiметiнің
                                       1995 жылғы 29 желтоқсандағы
                                              N 1894 қаулысына
                                                  3-қосымша

                    Қазақстан Республикасының
                   Мемлекеттік елтаңбасы

                     МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
                           ҚОСЫМША

                Лицензияның нөмiрi ________ N____
             Лицензияның берiлген күнi "___" ________ 20___ж.

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен
қызметтердiң лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi ___________________
___________________________________________________________________

Филиалдар, өкілдiктер _____________________________________________
                      (толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi)
___________________________________________________________________

Өндiрiстік база ___________________________________________________
                                  (орналасқан жерi)

Лицензияға қосымшаны берген орган _________________________________
                                    (лицензияға қосымшаны берген
___________________________________________________________________
                      органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi адам) ____________________________________________
                            (лицензияға қосымшаны берген орган
___________________________________________________________________
       басшысының (уәкілеттi адамның) тегi және аты-жөнi)

      Лицензияға қосымшаның берiлген күнi 20 жылғы "___" ______
      Лицензияға қосымшаның нөмiрi______ N____________
      _________ қаласы

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2005 года № 32. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2012 года № 753

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894 "О реализации Закона Республики Казахстан "О лицензировании" (САПП Республики Казахстан, 1995 г., N 41, ст. 515) следующие изменения и дополнения:
      в тексте слова "(патента)", "(патентов)" исключить;
      в пункте 1:
      в абзаце втором слова "в том числе в виде патента," исключить;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      "образцы форм лицензии и приложения к лицензии согласно приложениям 2 и 3.";
      приложения 2 и 3 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2005 года, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие после вступления в силу.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Приложение 1          
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 19 января 2005 года N 32   

Приложение 2          
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 29 декабря 1995 года N 1894 

                                 Государственный герб
                                 Республики Казахстан

                               ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана ______________________________________________________________
       (полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического
_____________________________________________________________________
     лица/полностью фамилия, имя, отчество физического лица)
на занятие __________________________________________________________
                   (наименование вида деятельности (действия) в
_____________________________________________________________________
     соответствии с Законом Республики Казахстан "О лицензировании")
Особые условия действия лицензии ____________________________________
                                     (в соответствии со статьей 4 _____________________________________________________________________
              Закона Республики Казахстан "О лицензировании")
Орган, выдавший лицензию_____________________________________________
                          (полное наименование органа лицензирования)
_____________________________________________________________________
Руководитель (уполномоченное лицо)___________________________________
_____________________________________________________________________
      (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)
_____________________________________________________________________
                       органа, выдавшего лицензию)

Дата выдачи лицензии "__"_________20___г.
Номер лицензии _________N_________
Город ____________________________

Приложение 2          
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 19 января 2005 года N 32   

Приложение 3          
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 29 декабря 1995 года N 1894 

                                 Государственный герб
                                 Республики Казахстан

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ
                          К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

                          Номер лицензии______N _______
                      Дата выдачи лицензии "__"________20_г.
 

  Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав
лицензируемого вида деятельности_____________________________________
_____________________________________________________________________
Филиалы, представительства___________________________________________
                             (полное наименование, местонахождение,
_____________________________________________________________________
                                  реквизиты)
Производственная база________________________________________________
                                   (местонахождение)
Орган, выдавший приложение к лицензии _______________________________
                                        (полное наименование органа,
_____________________________________________________________________
                      выдавшего приложение к лицензии)
Руководитель (уполномоченное лицо)___________________________________
                                    (фамилия и инициалы руководителя
_____________________________________________________________________
                          (уполномоченного лица)
_____________________________________________________________________
                 органа, выдавшего приложение к лицензии)

      Дата выдачи приложения к лицензии "__"________20__г.
      Номер приложения к лицензии________N_________
      Город ________________