Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 2 ақпандағы N 88 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы  N 1400  (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 2-3, 14-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:
      1) 3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкiлдiгi қызметкерлерiне еңбекақы төлеу қоры шетелдiк валютадағы лауазымдық жалақылары негiзге алына отырып белгiленедi;";
      2) көрсетiлген қаулымен бекiтілген Мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттік қызметшi емес қызметкерлерi мен қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерi лауазымдарының санаттар бойынша тiзiлiмiнде:
      F санатының тобы мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттiк академиялық драма театры;
      M. Лермонтов атындағы Мемлекеттiк академиялық орыс драма театры;
      F. Мүсiрепов атындағы Қазақ мемлекеттiк академиялық балалар мен жасөспiрiмдер театры;
      H. Сац атындағы Орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспiрiмдер театры;
      Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы;
      Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттiк академиялық халық аспаптар оркестрi;
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк академиялық би театры.";
      G-14 санатының бiрiншi абзацында мемлекеттiк тiлдегi мәтiндегi "Біліктілiгi орташа деңгейдегi санаты жоқ маман" деген сөздер "Бiлiктілiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ аға маман" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) көрсетілген қаулымен бекiтілген "Мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындар жұмысшыларының лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған коэффициенттер" деген 3-қосымшада:
      "Коэффициенттер" деген бағанда:
      "1,07" деген сандар "1,09" деген сандармен ауыстырылсын;
      "1,00" деген сандар "1,07" деген сандармен ауыстырылсын;
      4) көрсетiлген қаулымен бекітілген "Мемлекеттік білiм беру мекемелерiнiң және қазыналық кәсiпорындарының қызметкерлерiне еңбек жағдайлары үшiн қосымша ақылар" деген 4-қосымшада:
      ескертудiң 3-тармағында:
      мемлекеттiк тiлдeгі мәтiнде "үстемеақылар балалар-жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң" деген сөздерден кейiн "бейiндiк мақсаттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлерiне" деген сөздермен толықтырылсын;
      мемлекеттiк тілдегi мәтiнде "басшылары мен педагог қызметкерлерiне" деген сөздер "бейiндiк мақсаттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлерiне" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2005 года N 88. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29 декабря 2007 года N 1400.

       Сноска. Постановление Правительства РК от 2 февраля 2005 года N 88 утратило силу постановлением Правительства РК от 29 декабря 2007 года  N 1400  (вводится в действие с 1 января 2008 года).
      
      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41 "О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 2-3, ст. 14) следующие дополнения и изменения:
     1) подпункт 1) пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:
     "фонд оплаты труда работников Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации определяется исходя из должностных окладов в иностранной валюте;";
     2) в Реестре должностей работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и работников казенных предприятий по категориям, утвержденном указанным постановлением:
     группу категорий F дополнить строками следующего содержания:
     "Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова;
     Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова;
     Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова;
     Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац;
     Казахская государственная филармония имени Жамбыла;
     Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы;
     Государственный академический театр танца Республики Казахстан.";
     в абзаце первом категории G-14 на государственном языке слова "Бiлiктiлiгi орташа денгейдегi санаты жок маман" заменить словами ""Бiлiктiлiгi орташа денгейдегi санаты жок ага маман";
     3) в приложении 3 "Коэффициенты для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих государственных учреждений и казенных предприятий", утвержденном указанным постановлением:
     в графе "Коэффициенты":
     цифры "1,07" заменить цифрами "1,09";
     цифры "1,00" заменить цифрами "1,07";
     4) в приложении 4 "Доплаты за условия труда работникам государственных учреждений и казенных предприятий образования", утвержденном указанным постановлением:
     в пункте 3 примечания:
     слова "руководящих и педагогических работников" заменить словами "педагогических работников по предметам профильного назначения";
     после слов "спортивных школ," дополнить словами "на руководящих и педагогических работников по предметам профильного назначения".

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.

 
      Премьер-Министр
     Республики Казахстан