2005 жылға арналған мемлекеттік астық ресурстарын қалыптастыру және пайдалану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 ақпандағы N 104 Қаулысы

      "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы  Заңына  және "Мемлекеттік астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. 2005 жылға арналған көлемi:
      мемлекеттік азық-түлiктiк астық резервi 500000 (бec жүз мың) тонна мөлшерiнде;
      мемлекеттік жемдiк астық ресурстары 5000 (бec мың) тоннаға дейінгі мөлшерінде;
      мемлекеттік тұқымдық астық ресурстары 100000 (бір жүз мың)
тоннаға дейінгі мөлшерде;
      мемлекеттiк сатылатын астық ресурстары 465000 (төрт жүз алпыс бес мың) тоннаға дейiнгi мөлшерде белгiленсiн.

      2. 2005 жылы пайдалану көлемi:
      мемлекеттік жемдiк астық ресурстары 5000 (бес мың) тоннаға дейiнгі мөлшерде;
      мемлекеттiк тұқымдық астық ресурстары 100000 (бiр жүз мың) тоннаға дейінгі мөлшерде белгiленсiн.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" акционерлiк қоғамының сатылатын мемлекеттiк ресурстар астығын 465 (төрт жүз алпыс бec) мың тоннаға дейiнгі көлемде республиканың iшкi рыногында ашық тендерлер өткiзу арқылы не тауар биржасында сатуын қамтамасыз етсiн.
       Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.03. N  419  қаулысымен.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрi С.Ә. Үмбетовке жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшіне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О формировании и использовании государственных ресурсов зерна на 2005 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2005 года N 104

     В соответствии с Законом  Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне" и постановлением  Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года N 394 "Об утверждении Правил формирования, хранения и использования государственных ресурсов зерна" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Установить на 2005 год объемы:
     государственного резерва продовольственного зерна в размере 500000 (пятьсот тысяч) тонн;
     государственных ресурсов фуражного зерна в размере до 5000 (пять тысяч) тонн;
     государственных ресурсов семенного зерна в размере до 100000 (сто тысяч) тонн;
     государственных реализационных ресурсов зерна в размере до 465000 (четыреста шестьдесят пять тысяч) тонн.

     2. Установить объем использования в 2005 году:
     государственных ресурсов фуражного зерна в размере до 5000 (пять тысяч) тонн;
     государственных ресурсов семенного зерна в размере до 100000 (сто тысяч) тонн.

     3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить реализацию акционерным обществом "Продовольственная контрактная корпорация" зерна государственных реализационных ресурсов в объеме до 465 (четыреста шестьдесят пять) тысяч тонн на внутреннем рынке республики посредством проведения открытых тендеров либо на товарной бирже. <*>
     Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 3 мая 2005 г. N 419  .

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра сельского хозяйства Республики Казахстан Умбетова С.А.

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


      Премьер-Министр
     Республики Казахстан