Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 376 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 ақпандағы N 157 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 727 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 01.09.2015 № 727 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Табиғи монополия субъектiлерiнiң тарифтерiн (бағаларын, алымдар ставкаларын) бекiтуге немесе өзгертуге берiлген өтiнiмдердi қарау кезiнде жария тыңдаулар өткiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 21 сәуiрдегi N 376  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 17, 177-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      тақырыпта және 1-тармақта:
      "немесе өзгертуге" деген сөздер алынып тасталсын;
      "тарифтерiн (бағаларын, алымдар ставкаларын)" деген сөздер "реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтілген Табиғи монополия субъектiлерiнiң тарифтерiн (бағаларын, алым ставкаларын) бекітуге немесе өзгертуге берiлген өтiнiмдердi қарау кезiнде жария тыңдаулар өткiзу ережесiнде:
      тақырыпта:
      "немесе өзгертуге" деген сөздер алынып тасталсын;
      "тарифтерiн (бағаларын, алым ставкаларын)" деген сөздер "реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Осы Ереже "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi  Заңына сәйкес әзiрлендi және табиғи монополиялар салаларындағы қызметтi бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын орталық мемлекеттiк органның немесе белгіленген құзыретi шегiнде облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана) атқарушы органның (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтуге берiлген өтiнiмдердi қарау кезiнде жария тыңдаулар өткiзу тәртiбiн белгілейді.";
      3-тармақтағы "қызметiне арналған тарифтiң (бағаның, алым ставкасының)" деген сөздер "реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) немесе оның шектi деңгейiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5 және 6-тармақтар алынып тасталсын;
      7-тармақтың 3) тармақшасында:
      "немесе өзгертуге" деген сөздер алынып тасталсын;
      "тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын)" деген сөздер "реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Жария тыңдаулар:
      1) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) шектi деңгейлерiн бекiту кезiнде бекiту туралы түпкiлiктi шешiм қабылдағанға дейiн он бес күннен кешiктiрмей;
      2) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) бекiту кезiнде бекiту туралы түпкiлiктi шешiм қабылдағанға дейiн жетi күннен кешiктiрмей өткiзiледi.";
      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
      "8-1. Жария тыңдауларды өткiзгенге дейiн уәкiлеттi орган табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетін қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтуге берiлген өтiнiмдердi қарау жөнiндегі шешiм жобасын дайындайды.";
      12-тармақта:
      "алдын ала" деген сөз алынып тасталсын;
      "алымдар ставкалары)" деген сөздерден кейiн "немесе олардың шектi деңгейлерi" деген сөздермен толықтырылсын;
      13-тармақта:
      "алым ставкасының) ұсынылған деңгейiне" деген сөздерден кейiн "немесе оның шекте деңгейіне" деген сөздермен толықтырылсын;
      "олар көрсететiн" деген сөздерден кейiн "реттелетiн" деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 13-1-тармақпен толықтырылсын:
      "13-1. Жария тыңдаулар өткiзерден үш күн бұрын табиғи монополия субъектiсi қатысушыларға жария тыңдаулар бойынша материалдарды ұсынады.";
      14 және 15-тармақтардағы "үзуге құқылы", "тіркеуге құқылы" деген сөздер тиісінше "үзе алады", "тіркей алады" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 376

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2005 года № 157. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2015 года № 727

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 01.09.2015 № 727 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 376 "Об утверждении Правил проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение или изменение тарифов (цен, ставок сборов) субъектов естественной монополии" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 17, ст. 177) следующие изменения и дополнения:
     в заголовке и пункте 1:
     слова "или изменение" исключить;
     после слова "сборов)" дополнить словами "или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы)";
     в Правилах проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение или изменение тарифов (цен, ставок сборов) субъектов естественной монополии, утвержденных указанным постановлением:
     в заголовке:
     слова "или изменение" исключить;
     после слова "сборов)" дополнить словами "или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы)";
     пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" и устанавливают порядок проведения центральным государственным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности в сферах естественных монополий, или областным (города республиканского значения, столицы) исполнительным органом в пределах установленной компетенции (далее - уполномоченный орган) публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий.";
     в пункте 3 слова "на услуги" заменить словами "или его предельного уровня на регулируемые услуги (товары, работы)";
     пункты 5 и 6 исключить;
     в подпункте 3) пункта 7:
     слова "или изменения" исключить;
     после слова "сборов)" дополнить словами "или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы)";
     пункт 8 изложить в следующей редакции:
     "8. Публичные слушания проводятся:
     1) при утверждении предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее, чем за пятнадцать дней до принятия окончательного решения об утверждении;
     2) при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее, чем за семь дней до принятия окончательного решения об утверждении.";
     дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
     "8-1. До проведения публичных слушаний уполномоченный орган готовит проект решения по рассмотрению заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий.";
     в пункте 12:
     слово "предварительного" исключить;
     после слова "сборов)" дополнить словами "или их предельным уровням";
     в пункте 13:
     после слова "сбора)" дополнить словами "или его предельного уровня";
     после слова "им" дополнить словом "регулируемые";
     дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
     "13-1. За три дня до проведения публичных слушаний субъект естественной монополии представляет участникам материалы по публичным слушаниям.";
     в пунктах 14 и 15 слова "имеет право", "имеют право" заменить соответственно словами "может", "могут".

     2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Премьер-Министр
     Республики Казахстан