Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 мамырдағы N 438 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
 

      1. "2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354  қаулысына мынадай толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулыға  316-қосымшада :
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 2-жол мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "25 позиция бойынша тауар рыноктарын зерттеу жөніндегі іс-шараларды өткізу.".
 

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 1354

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2005 года N 438

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 1354 "Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2005 год" следующее дополнение:
      в  приложении 316  к указанному постановлению:
      в графе 5 таблицы пункта 6 "План мероприятий по реализации бюджетной программы":
      строку, порядковый номер 2, дополнить абзацем следующего содержания:
      "Проведение мероприятий по исследованию товарных рынков по 25 позициям.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан