Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 25 маусымдағы N 862 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы N 612 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.01.19 № 124 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.01.19 № 124 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн еткен соң, бірақ 2012.01.30 ерте емес қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Шетелдiк жұмыс күшін тартуға және жұмыс күшiн Қазақстан Республикасынан шетелге шығаруға лицензия беру мәселелерi жөніндегi тәртіптердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 1999 жылғы 25 маусымдағы N 862  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 29, 280-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілсін:

      кiрiспедегi "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Заң күшi бар Жарлығын," деген сөздер алынып тасталсын, "Қазақстан Республикасының" деген сөздерден кейін "Лицензиялау туралы"," деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі" деген сөздер "жергілiктi атқарушы орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      көрсетілген қаулымен бекiтілген Шетелдiк жұмыс күшiн тартуға және жұмыс күшiн Қазақстан Республикасынан шетелге шығаруға байланысты қызметке лицензиялар берудiң тәртiбiнде:
      2-тармақтағы және 3-тармақтың 2) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгiнiң Көшi-қон комитеті" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) мемлекеттік тiркелгенi туралы куәліктің (заңды тұлғалар үшiн) немесе жеке кәсiпкер ретінде есепке қойылғаны туралы куәліктің көшiрмесi;";

      7-тармақтың 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Өтініш берушi көрсетiлген кедергiлердi жойған кезде өтiнiш жалпы негiзде қаралады;";

      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
      "8-1. Егер лицензия белгіленген мерзiмде берiлмесе немесе өтiнiш берушіге бас тарту негiзсiз болып көрінсе, ол бiр ай мерзiмде бұл iс-әрекеттерге сот тәртібiмен шағымдануға құқылы.";

      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
      "9-1. Лицензия өзiнiң қолданылуын:
      1) лицензиялар керi қайтарып алынған;
      2) азаматтың кәсiпкерлiк қызметi тоқтатылған, бiр түрдегі заңды тұлғаның басқа түрдегi заңды тұлға болып қайта құрылуын (ұйымдық-құқықтық нысанының өзгеруiн) қоспағанда, заңды тұлға қайта ұйымдастырылған немесе таратылған;
      3) лицензия лицензиарға ерiктi түрде қайтарылған жағдайларда ғана тоқтатады.";

      10-тармақ 3) тармақшадағы "жойылмаған" деген сөзден кейiн ";" белгiсi қойылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) лицензия алу кезiнде лицензиат көрiнеу жалған ақпарат берген";

      мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:
      "11-1. Сот шағын кәсiпкерлiк субъектісi лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруды лицензиардың, бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың өтінiшi бойынша жүргiзедi.
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ерекше жағдайларда көрсетілген мерзiмде сотқа қуыным өтiнiшiн мiндетті түрде ұсына отырып, 3 күннен аспайтын мерзiмге шағын кәсiпкерлiк субъектісi лицензиясының қолданылуын сот шешiмінсiз тоқтата тұруға жол беріледi. Бұл ретте тоқтата тұру туралы акт сот шешiмi шығарылғанға дейiн қолданылады.";

      17-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгінiң Көшi-қон комитетi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "20. Шетелдiк жұмыс күшiн тартуға және жұмыс күшiн Қазақстан Республикасынан шетелге шығаруға байланысты қызметке лицензия алуға үмiткер заңды немесе жеке тұлғаға (бұдан әрi - өтінiш берушi) қойылатын біліктілiк талаптары:
      1) жоғары немесе орта арнаулы заңгерлiк білiмi бар қызметкерлердiң;
      2) офис үшін меншiкті немесе жалға алған жұмыс орнының;
      3) еңбек биржаларымен, Жұмыспен қамту мәселелерi жөнiндегi ақпараттық-талдау орталығымен өзара iс-әрекетті қамтамасыз ететiн компьютерлер мен телекоммуникациялық жабдықтардың;
      4) шетелдiк жұмыспен қамту агенттіктерiмен ынтымақтастығы туралы шарт көшiрмесiнiң немесе шетелдiк жұмыс берушінің өтінiш берушімен ынтымақтасу ниетi туралы растамасының (жұмыс күшін Қазақстан Республикасынан шетелге шығаруға байланысты қызметке арналған) болуын қамтиды.";

      21-тармақ алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі


О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1999 года N 862

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года N 612. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 124

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.01.2012 № 124 (вводится в действие по истечении 21 календарного дня после первого официального опубликования, но не ранее 30 января 2012 года).

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1999 года N 862 "Об утверждении Правил по вопросам лицензирования привлечения иностранной рабочей силы и вывоза рабочей силы из Республики Казахстан за границу" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 29, ст.280) следующие изменения и дополнения:
      в преамбуле слова "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, от 17 апреля 1995 года N 2200 "О лицензировании", Законов Республики Казахстан" заменить словами "Законов Республики Казахстан "О лицензировании",";
      в пункте 3 слова "Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" заменить словами "местным исполнительным органом";
      в Правилах выдачи лицензий на деятельность, связанную с привлечением иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из Республики Казахстан за границу, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 2 и подпункте 2) пункта 3 слово "Министерством" заменить словами "Комитетом по миграции Министерства";
      пункт 4 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) или свидетельства о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя;";
      подпункт 2) пункта 7 дополнить предложением следующего содержания:
      "При устранении заявителем указанных препятствий заявление рассматривается на общих основаниях;";
      дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
      "8-1. Если лицензия не выдана в установленный срок или отказ представляется заявителю необоснованным, он вправе в месячный срок обжаловать эти действия в судебном порядке.";
      дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
      "9-1. Лицензия прекращает свое действие только в случаях:
      1) отзыва лицензий;
      2) прекращения предпринимательской деятельности гражданина, реорганизации или ликвидации юридического лица, за исключением преобразования юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменения организационно-правовой формы);
      3) добровольного возврата лицензии лицензиару.";
      пункт 10 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) предоставления лицензиатом заведомо ложной информации при получении лицензии.";
      дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
      "11-1. Приостановление действия лицензии субъекта малого предпринимательства производится судом по заявлению лицензиара, государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции.
      Приостановление действия лицензии субъекта малого предпринимательства без судебного решения допускается в исключительных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, на срок не более 3 дней, с обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. При этом акт о приостановлении действует до вынесения судебного решения.";
      в пункте 17 слово "Министерство" заменить словами "Комитет по миграции Министерства";
      пункт 20 изложить в следующей редакции:
      "20. Квалификационные требования, предъявляемые к юридическому или физическому лицу, претендующему на получение лицензии на деятельность, связанную с привлечением иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из Республики Казахстан (далее - заявитель), включают наличие:
      1) работников, имеющих высшее или среднее специальное юридическое образование;
      2) собственного или арендованного помещения для офиса;
      3) компьютеров и телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего взаимодействие с биржами труда, Информационно-аналитическим центром по вопросам занятости;
      4) копии договора о сотрудничестве с иностранными агентствами занятости или подтверждение иностранного работодателя о намерении сотрудничать с заявителем (на деятельность, связанную с вывозом рабочей силы из Республики Казахстан за границу).";
      пункт 21 исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан