Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 маусымдағы N 654 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N 908 Қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 5 қазандағы  N 908 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында" Қазақстан халқына  Жолдауын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар  жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Жоспарда көзделген шығыстар сомасы 2006 және кейінгі жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтылануға және түзетілуге тиіс деп белгіленсін.

      3. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдары және мүдделі ұйымдар (келісім бойынша) жылына екі рет жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 10 қаңтарға және 10 шілдеге Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі  Қазақстан Республикасының Үкіметіне жылына екі рет жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 25 қаңтарға және 25 шілдеге Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің агроөнеркәсіп кешені мәселелеріне жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы
                                                  Үкіметінің
                                          2005 жылғы 30 маусымдағы
                                              N 654 қаулысымен
                                                  бекітілген

             Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп
         кешенін тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға
         арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі
                  іс-шаралар жоспары туралы

Р/с
N

Іс-шара

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орындалу
мерзімі

Болжалған
шығыстар
(млн.
теңге)

2006 ж.

1

2

3

4

5

6

1.  Агроөнеркәсіп кешенін индустриализациялау
(бұдан әрі - АӨК)
1. АӨК салаларындағы техникалық
жарақтандырудың сапалы өсуі

1

АӨК субъектілерi
үшiн ауыл шаруа-
шылығы өнiмдерiн
қайта өңдеу
жөніндегі ауыл
шаруашылығы тех-
никасы,
технологиялық  жабдық, арнайы техника, жабдық
лизингі

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
"Қазагро-
қаржы" АҚ
(келісім
бойынша)

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

9000,0

2

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiн қайта
өңдеу жөніндегі
кәсiпорындарға
арналған ауыл ша-
руашылығы техни-
касы мен жабды-
ғының қаржы ли-
зингiсi бойынша
сыйақы (мүдде)
ставкасын өтеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

215,9

3

Ауыл шаруашылығы
техникаларын,
оларға тораптар-
ды, агрегаттар-
ды, қосалқы бөл-
шектердi және
жабдықтар шығару
жөніндегі кәсiпо-
рындарға олардың
айналымдағы қа-
ражатын толықты-
руға екiншi дең-
гейдегі банктер
беретін кредит-
тер бойынша сый-
ақы (мүдде) став-
касын субсидиялау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

300,0

4

Отандық және ше-
телдiк ауыл ша-
руашылығы маши-
насын жасау өн-
дiрiсiнiң өнiм-
дерiн сынақтан
және мiндеттi
сертификаттау-
дан өткiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

100,0

5

Сүт өндірісі
процестерін авто-
маттандыруға, қой
қырқуды, жем-шөп
дайындау мен қам-
тамасыз етуді,
мал союды механи-
каландыру жөнін-
дегі қызметтер
көрсетуге маман-
данатын сервис
орталықтарды құ-
руға жәрдемдесу

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


6

Iшкi және сыртқы
рыноктардағы қа-
жеттілікті және
әлеуетті сұра-
нысты есепке ала
отырып, ауыл ша-
руашылығы техни-
касы өндірісін
дамытудың перс-
пективалы бағыт-
тарын анықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ, ИСМ

2006
жылғы
1 жарты-
жылдық


7

Бәсекеге қабі-
летті өнiм (кең
ауқымды егістік
және жинау тех-
никасын) шығару-
ға бағытталған
инновациялық жо-
баларды қалыптас-
тыру үшін инвес-
тициялар тарту

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

1200,0

8

Мемлекеттік
техникалық
инспекцияның
жұмыс iстеуiн
ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

63,3


Жиыны
10879,2

2. АӨК салаларында ғылыми негізделген
агротехнологияларды сақтау

9

Мынадай бюджет-
тік бағдарлама-
ларды iске асыру
тетiктерi арқылы
ауыл шаруашылығы
тауар өндiрушіле-
рiнің орта және
iрi құралымдарға
бiрiгуін
ынталандыру:

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын


а) көктемгі дала
және жинау жұмыс-
тарын жүргiзу
үшiн қажетті та-
уарлық-материал-
дық құндылықтар-
дың құнын
субсидиялау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыс
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

9300,0

б) мал шаруашы-
лығы өнімдерiнiң
өнiмділігі мен
сапасын артты-
руды субсидиялау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыс
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

3000,0

в) өсiмдiк шаруа-
шылығын әртарап-
тандыруды есепке
ала отырып (бi-
регей және элит-
тік тұқымдар)
ауыл шаруашылығы
дақылдарының
тұқым шаруашы-
лығын дамыту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

1000,0

г) отандық ауыл
шаруашылығы та-
уар өндiрушіле-
рiне сатылған
тұқымдардың I,
II және III реп-
родукцияларының
құнын ішiнара
арзандату

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

3500,0

д) жемiс-жидек
дақылдары мен жү-
зiмнің көп жыл-
дық екпе ағашта-
рын отырғызуды
және өсірудi
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


е) өндірілетін
ауыл шаруашылығы
дақылдарының
өнiмдiлiгi мен
сапасын көтерудi
қолдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

1000,0

ж) асыл тұқымды
мал шаруашылығын
дамытуды қолдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

2246,8

з) ауыл шаруашы-
лығы тауар өндi-
рушілерiне су
жеткiзу жөнiнде-
гi қызметтер құ-
нын субсидиялау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

904,0

10

Балық және басқа
да су биология-
лық биоресурс-
тарды молықтыру
және ұтымды пай-
далану жөнiндегi
іс-шараларды
жүргізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
Қоршаған-
ортамині

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

1137,5

11

Балық қорларын
бағалау жөнiнде-
гi кешендi зерт-
теулердiң мемле-
кетаралық бағдар-
ламаларына қаты-
суды қаржыландыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


12

Селекциялық же-
тiстiктердi қор-
ғау және ауыл ша-
руашылығы дақыл-
дары сорттарын
мемлекеттік сы-
нау саласындағы
нормативтiк
құқықтық базаны
жетiлдiру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
мүдделі
орталық
және жер-
гілікті
органдар

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


13

Ауыл шаруашылығы
дақылдарының
егiстiктерiнде
Қазақстан Респу-
бликасында пай-
далануға рұқсат
берiлген немесе
перспективалы
деп танылған се-
лекциялық жетiс-
тiктердің Мемле-
кеттiк тiзiлi-
мiне енгізілген
ауыл шаруашылығы
өсімдіктерінің
сорттарын ғана
пайдалануды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


14

Құты орағыш ма-
териалдардың ас-
сортиментi мен
өндiріс көлемiн
ұлғайту мүмкін-
дігін қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ, даму
инсти-
туттары
(келісім
бойынша)

2006-2007
жылдарғы
желтоқсан

50,0

15

Экспортқа шыға-
рылатын өнiмнiң
орамына бiрыңғай
талаптар әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ,
СӨПО,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын


16

Ауыл шаруашылығы
өндiрiсiн агро-
химиялық және
агроклиматтық
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

342,7

17

Ауыл шаруашылы-
ғы дақылдарының
сорттарын сынау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

250,0

18

Жердің мелиора-
тивтік жай-күйiн
сақтау және
жақсарту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

201,1

19

Шаруашылықаралық
арналардың және
гидромелиоратив-
тік ғимараттар-
дың ерекше ава-
риялық учаскеле-
рiн күрделі жөн-
деу және қалпына
келтіру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

463,4

20

"Cу pecурстарын
басқару және жер-
лерді қалпына
келтiру" инвес-
тициялық жобасын
iске асыру

Қаржы-
миніне
есеп

АШМ

Қаңтар
жыл сайын

158,5

21

Жемшөп базасын
құру, соның
iшінде, егiстiк
топырағының
бонитетi төмен
(бұзылған, аз
түсімді) бөлігін
толық құнды мал
азығы жайылымына
айналдыру және
көп жылдық бұр-
шақ және астық
тұқымдас шөптер-
мен қанықтыру,
табиғи мал азы-
ғының жайылым-
дарын түбегейлі
жақсарту

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


22

Өсімдік сортта-
рын қорғау жөнін-
дегі халықаралық
ұйымның (УПОВ)
және Тұқымды ба-
қылау жөніндегi
халықаралық
қауымдастықтың
(ИСТА) мүшелiгi-
не Қазақстанның
кiруi жөніндегі
мәселені қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
СІМ

2007
жылғы
қаңтар


23

"Жеке қосалқы ша-
руашылық туралы"
Қазақстан Респу-
бликасы Заңының
жобасын әзiрлеу

Заң
жобасы

АШМ

2005
жылғы
IV тоқсанЖиыны
23554,0

3. АӨК салаларын ғылыми қамтамасыз ету
және инновациялық әзірлемелерді енгізу

24

АӨК саласында
ғылымды қажетсi-
нетiн, ресурсты
үнемдейтiн және
экологиялық таза
өндiрiстер құру-
ға бағытталған
ғылыми зерт-
теулер жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

2886,0

25

Ең үздiк әлемдiк
генотиптердi са-
тып алу негiзiн-
де а/ш жануарла-
рының, құстар мен
балықтардың аса
құнды тұқымдары-
ның гендiк қорын
дамыту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

187,0

26

Аграрлық бейiн-
дегi ғылыми-
зерттеу ұйымда-
рының материал-
дық-техникалық
базасын нығайту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

745,0

27

АӨК саласында
ғылыми әзiрлеме-
лерін енгiзу
тетігін құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын


28

Ауыл шаруашылық
бейініндегi кiтапханалар арқылы аграрлық ғылымды ақпараттық
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

18,5

29

Ауыл шаруашылығы
жануарларының
саны аз және құ-
рып бара жатқан
тұқымдарын, тип-
тері мен жүйеле-
рiн сақтау және
гендік қорын
қалпына келтiру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

65,9

30

Өсiмдiктер мен
жануарлардың ге-
нетикалық ресур-
старының ұлттық
қоймасын салу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

549,4

31

C.Сейфуллин
атындағы Қазақ
мемлекеттiк аг-
ротехникалық
университетінің
материалдық-тех-
никалық базасын
нығайту және оқу
корпусын салу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

259,6

32

АӨК салаларын
норматиатiк-
әдiстемелiк
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

147,5


Жиыны
4858,9

4. Кадрлық қамтамасыз ету

33

Тамақ саласына
арналған техни-
калық және қыз-
мет көрсететiн
персонал кадрла-
рын қайта даяр-
лау жөнiндегi
өңіраралық орта-
лықтар құру

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері,
БҒМ,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

2007
жылғы
қаңтар


34

Тамақ саласына
арналған маман-
дықтарды арттыру
мақсатында ма-
мандықтар жiкте-
месiне өзгерiс-
тер енгiзу
(БҒМ-ның 2002 ж.
11.01. N 8, 2004
ж. 26.04. N 361
бұйрықтары)

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

БҒМ (жи-
нақтау),
АШМ,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

2006
жылғы
ІІІ
тоқсан


35

Тамақ мамандық-
тары бойынша оқу
бағдарламаларын
жаңарту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

БҒМ (жи-
нақтау),
АШМ,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


36

Басқару кадрла-
рын қайта даяр-
лаудың және олар-
дың білiктілігін
арттырудың
қазiргі заманғы
жүйесiн (бизнес-
мектеп), жетекшi
халықаралық ма-
мандарды, ұйым-
дарды, институт-
тарды тарта
отырып оқытатын
семинарларды,
конференциялар-
ды ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
БҒМ,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


37

Аграрлық ғылымды
дамытудың басым-
дық бағыттары
бойынша ғылыми
кадрларды даяр-
лау, тағылымда-
мадан өткiзу жә-
не олардың білік-
тілігін арттыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

176,6

38

Ауыл шаруашылығы
бейiнiндегі ЖОО-
ның Ауыл шаруа-
шылығы министрлі-
гінiң қарамағына
беру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулы-
сының
жобасы

АШМ (жи-
нақтау),
БҒМ

IV
тоқсан,
жыл сайын


39

Орта-маманданды-
рылған буын және
жұмысшы кадрла-
рын даярлау жү-
йесін жетiлдiру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
БҒМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


40

Студенттердiң
практикалық
даярлығын және
қазiргi заманғы
ауыл шаруашылығы
өндiрiсiн білудi
жақсарту, сон-
дай-ақ оқу-тәжi-
рибелiк шаруашы-
лықтарды қайта
жаңғырту мақса-
тында практика
өтетiн базасын
құру жолымен жо-
ғарғы оқу орында-
рына мемлекеттiк
қолдау көрсету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
БҒМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойыншаЖиыны
176,6

2. АӨК инфрақұрылымын дамыту
1. Ветеинарлық және фитосанитарлық қауіпсіздік
жүйесі және өнімнің сапасын бақылау
Ветеринарлық қауіпсіздік

41

Ветеринарияда
мониторинг, рефе-
ренция, зертхана-
лық диагностика
және әдiстемелiк
ұлттық орталығын
ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

130,0 

42

Жануарлар мен
құстардың ауру-
ларын диагности-
калық зерттеулер
жөнiндегi іс-ша-
раларды орындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

1898,2

43

Ауыл шаруашылығы
жануарлары мен
құстарының аса
қауiптi аурула-
рына қарсы күрес
жөнiндегі эпизо-
отикалық қарсы
іс-шараларды
ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

3833,1

44

Жануарлар мен
құстардың аса
жұқпалы аурула-
рының ошақтарын
жою

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

181,1

45

Мал сою пунктте-
рiн (алаңдарын)
ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
"Мал
өнімдері корпо-
рациясы"
ЖАҚ
(келісім
бойынша),
облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

640,0

46

Мал қорымдарын
ұйымдастыру

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

600,0

47

Ветеринария са-
ласындағы кәсiп-
керлiк субъекті-
лерiнiң ауыл ша-
руашылығы жан-
уарларына вете-
ринарлық қызмет
көрсетуін кеңейту

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайынЖиыны
7282,4

Фитосанитарлық қауіпсіздік

48

"Республикалық
фитосанитарлық
диагностика және
болжау әдiстеме-
лiк орталығы" ММ
мониторинг функ-
цияларын берудi
көздей отырып,
зиянды және аса
қауiптi зиянды
организмдердiң
дамуына және та-
ралуына монито-
ринг жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

855,5

49

Аса қауiпті
зиянды организм-
дерге қарсы
күрес жүргізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

2295,9

50

Тұқым улағыштар
мен гербицид-
тердi арзандату

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

815,0

51

Карантиндiк
зиянкестердiң,
өсiмдiктер ауру-
ларының және
арам шөптердiң
таралу ошақтарын
табу, оқшауланды-
ру және жою жө-
нiндегі iс-шара-
ларды жүргізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

866,6

52

Өсiмдiктердiң
карантинi бойын-
ша мемлекеттiк
инспекторлардың
штат санын 200
бiрлiкке арттыру
жөнiнде ұсыныс-
тар енгізу және
АШМ-де өсiмдiк-
тер карантинi
жөнiнде басқар-
ма құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ

2006
жылғы
І тоқсан


53

Арнайы қоймалар
(қорымдар) салу
және тыйым са-
лынған әрi қажет-
ке жарамсыз пес-
тицидтердi, сон-
дай-ақ пайдала-
нылған пестицид-
терден босаған
құтыларды көмудi
ұйымдастыру

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

280,0


Жиыны
5113,0

Өнімнің сапасын бақылау

54

Республиканың ве-
теринарлық зерт-
ханаларының үйле-
рi мен ғимарат-
тарын халықара-
лық стандарттар
талаптарына
сәйкес келтiру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


55

Ауыл шаруашылығы
машиналарын жа-
сау өндiрiсiне
сапаны басқару-
дың халықаралық
стандарттарын ен-
гізуге жәрдемдесу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


56

Карантинге жата-
тын өнiмнiң онда
карантин объектi-
лерiнiң болуына,
егiлетiн және
отырғызылатын ма-
териалда жасырын
жұққанын айқын-
дауға зертхана-
лық сараптама
жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

48,1

57

Халықаралық
стандарттар та-
лаптарына сәйкес-
тігiне қарай өн-
дiрiстi сертифи-
каттауға бағыт-
талған ауыл ша-
руашылығы өнiмiн
қайта өңдеу жө-
нiндегi кәсiпо-
рындардың шығыс-
тарын iшiнара
субсидиялау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын


58

Шикiзатқа және
дайын өнiмге
техникалық
регламенттер,
стандарттар және
халықаралық
стандарттармен
үйлестiрілген
сынау әдiстерiн
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ИСМ (жи-
нақтау),
АШМ,
облыстар
әкімдері,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


59

Қазақстан таны-
ған сертификат-
тау жөнiндегi
органдар берген
тамақ жабдықтары
сертификаттарын
тану рәсiмiн
үйлестіру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

ИСМ (жи-
нақтау),
АШМ

2007
жылғы
IV тоқсан


60

Тарифтiк реттеу,
мемлекеттiк
стандарттарды
жетiлдiру және
ИСО базасында
сапаны басқару
жүйесiнiң халы-
қаралық стандар-
тына өтудi қамта-
масыз ету арқылы
қазақстан асты-
ғының бәсекеге
қабілеттілігін
apттыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


61

АШМ "Ауыл шаруа-
шылығы дақылда-
рының сортын
сынау жөнiндегi
мемлекеттiк ко-
миссиясы" ММ-дi
Астана қаласына
көшiру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметін
қаулы-
сының
жобасы

АШМ

2006
жылғы
IV тоқсан


62

Астана қаласында
ауыл шаруашылығы
дақылдарының сы-
налатын сорттары-
ның сапасын ба-
ғалау жөнiндегi
зертхананы салу
және жарақтандыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

2008-2009
жылдарғы
қаңтар


63

Өсімдіктердің
генетикалық мо-
дификацияланған
объектiлерге
тиесілілігін
анықтау жөнiнде
зертхана құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
БҒМ

2007-2008
жылдарғы
қаңтар


64

Тұқымдық және
отырғызылатын
материалдың сорт-
тық және егiстік
сапасының
сараптамасы

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

163,0

65

Астық қабылдау
кәсiпорындарына
астық қабылдау
кезiнде бақылау
сынамаларының
сараптамасын
ұйымдастыру

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

52,7

66

"Ауыл шаруашы-
лығы өнiмiнiң
бәсекеге қабілет-
тілігiн арттыру"
инвестициялық
жобасын iске
асыру

Қаржы-
миніне
есеп

АШМ

Қаңтар,
жыл сайын
2009
жылға
дейін

912,0

67

Тамақ өнiмдерi-
нiң сапа менедж-
менті мен қауіп-
сiздігі жүйесiн
енгiзу жөнiндегі
нормативтiк база
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ

2006
жылғы
І жарты
жылдық


68

ИЛАК мүшесi -
танылған орган
халықаралық (ИСО
17025) тіркеуге
дайындау үшiн
ауыл шаруашылығы
шикiзаты мен
тамақ өнімдерi
бойынша кемiнде
3 сынақ зертха-
наларын жарақ-
тандыру және
олардың персо-
налын даярлау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ,
Алматы,
Жамбыл,
Оңтүстік
Қазақстан
облыс-
тарының
әкімдері,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

2006-2008
жылдарЖиыны
1175,8

2. АӨК өнімінің көтерме саудасы

69

Ауыл шаруашылығы
өнiмiнiң көтерме
рыногін құру
орындылығының
негіздемесін
зерделеу және
дайындау, сондай-
ақ оларды құруға
қажетті респу-
блика өңірлерін
анықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

2006
жылғы
желтоқсан


70

Ауыл шаруашылығы
өнiмiнiң көтерме
(коммуналдық) ры-
ноктарын олардың
жарғылық капита-
лын қалыптасты-
руға және инфра-
құрылымын қолдау-
ға жеңiлдетілген
кредит беруге
жергілiкті бюд-
жеттерден қаражат
бөлу жолымен
ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

50,0

71

Бағаны белгiлеу
және баға дем-
пингін болдырмау
үшiн қолданыста-
ғы тауар биржа-
ларында (ХҚАБ
жарғылық капита-
лын ұлғайту)
ауыл шаруашылығы
өнімінің биржа-
лық саудасын
дамыту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


72

Ұн және нан
өндiрушiлердiң
орталық-азия
қауымдастығын
құру

Елдер
арасындағы
келісім

Кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

2006
жылғы ІV
тоқсан


73

Астықты қайта
өңдеушiлердiң
экспорттық өнi-
мiнiң бiрыңғай
брэндына көшу

Тауар өн-
дірушілер
келісімі

Кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

2008
жылғы
желтоқсан


74

Тауар биржасы
туралы заңнаманы
жетілдіру жөнін-
де шаралар қабыл-
дау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

ИСМ (жи-
нақтау),
АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойыншаЖиыны
50,0

3. Ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау жүйесі

75

Дайындау инфра-
құрлымын құру
жолымен мал ша-
руашылығы өнімін
өндiрудi, қайта
өңдеудi және
сатуды қолдау  

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
"Мал
өнімдері корпо-
рациясы"
АҚ
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

1275,0

76

Әсiресе жеміс-
көкөнiс өнiмi
өндiрiлетін
аудандардағы
жемiс көкөнiс
базалары мен
қоймаларын iске
қосу  

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

100,0


Жиыны
1375,0

4. АӨК қаржылық және сақтандыру инфрақұрылымы

77

"Аграрлық кредит
корпорациясы"
АҚ-тың жарғылық
капиталын ұлғай-
ту арқылы ауыл-
дық кредит се-
ріктестіктерiнiң
желiсiн кеңейту
және оларға
кредит беру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
АКК
(келісім
бойынша)

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

7284,25

78

Ауылда ауыл ша-
руашылықтық емес
бизнестi дамыту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
АКК
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


79

Ауыл кәсiпкерлi-
гін қолдау және
шағын кредит
беру жолымен
ауыл халқының
табысын арттыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

5000,0

80

Отандық тауар
өндiрушілердiң
көктемгі-дала
және егiн жинау
жұмыстарын жүр-
гiзуi кезiнде
негізгi және
айналымдағы
қаражатты сатып
алуға жеңiлде-
тілген кредит
беру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
"Азық-
түлік корпо-
рациясы"
АҚ
(келісім
бойынша)

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

5900,0

81

Көктемгі-дала
және егін жинау
жұмыстарын жүргi-
зуге кредит беру
кезiнде сыйақы
ставкасын өтеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

350,0

82

Қайта өңдеу кәсi-
порындарына кре-
диттiң пайыздық
ставкасын арзан-
дату жолымен ай-
налымдағы қара-
жатты толықтыру-
ға арналған кре-
диттiк ресурстар-
ға қол жеткiзудi
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

1300,0

83

Қолайсыз табиғат
құбылыстары
болған жағдайда
ауыл шаруашылығы
тауарын өндiруші-
лерге төленген
сақтандыру өтемi
сомаларының 50%-
ын сақтандыру
компанияларының
өтеуi

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
АШҚҚҚ
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

1300,0

84

Өсімдiк шаруашы-
лығындағы сақтан-
дыру саласында
сақтандыру полис-
терi болған кез-
де мемлекеттiк
қолдау шараларын
ұсыну

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері,
АШҚҚҚ
(келісім
бойынша)

2008
жылдан
бастап


85

Өзара сақтандыру
қоғамдарын құру-
ды ынталандыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

2007-2008
жылдарғы
ІV
тоқсан


86

"Жекешелендіру-
ден кейiнгі ауыл
шаруашылығын қол-
дау" - 2 кезең
инвестициялық
жобасын iске
асыру кезеңi

Қаржы-
миніне
есеп

АШМ

Қаңтар,
жыл сайын
2009
жылға
дейін

995,6

87

Астық қолхаттары-
на кепiлдiк беру
көлемiн ұлғайту
және осы схеманы
басқа да ауыл ша-
руашылығы өнімі-
нiң түрлерiне
қолдануды кеңейту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
АҚМОКҚ
(келісім
бойынша),
ИСМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

800,0

88

ҚҚСС төлемей-
тiндерден сатып
алынатын, ауыл
шаруашылығы өнім-
дерiн қайта өң-
деу жөнiндегі кә-
сiпорындар үшін
ҚҚС бойынша
салық салынатын
базаны шикізат
құнына азайту
жағына түзету
жолымен салық
жүктемесін
төмендету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулы-
сының
жобасы

АШМ (жи-
нақтау),
Қаржымині

2006
жылғы
ІV
тоқсанЖиыны
22929,9

5. Ақпараттық-маркетингтік қамтамасыз ету

89

Агроөнеркәсiп
кешенiнiң субъек-
тілерiне тегін
негiзде беруге
жататын ақпарат
тiзбесiн әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
"Қазагро-
маркен-
тинг" АҚ,
(келісім
бойынша)
облыстар
әкімдері

2006
жылғы
І тоқсан


90

AШM ақпараттық-
маркетингтік
жүйесiнде
E-Agriculture
агроөнеркәсiп кешенi салалары-
мен бiрыңғай ав-
томаттандырылған
басқару жүйесiн
құру (ауылдық
елдi мекендердiң
мониторингі,
сәйкестендiру,
электронды сауда)

Қазақстан
Республи-
касының
Қаржы
министр-
лігіне
есеп

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

312,8

91

"Астық Қоймала-
ры" ЖШС-тің,
"Азық-түлiк келi-
сiм-шарт корпо-
рациясы" АҚ-тың
астық қабылдау
базаларында ав-
томаттандырылған
тiркеу және ас-
тық қолхаттарын
есепке алу жүйе-
сiн пилоттық
енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


92

Ауылда ақпарат-
тық инфрақұры-
лымды дамыту
мақсатында "Қаз-
агромаркетинг"
АҚ-тың материал-
дық-техникалық
базасын нығайту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
"Қазагро-
маркен-
тинг" АҚ
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

756,3

93

АӨК-тi дамыту
саласында тегiн
маркетингтік
және талдамалық
ақпарат беру жө-
нiндегі қызмет-
тер тізбесiн
субсидиялау

Қаржы-
миніне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
"Қазагро-
маркен-
тинг" АҚ
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

220,0

94

Ауылдық ақпарат-
консультациялық
орталықтары ба-
засында агробиз-
нестi жүргізудiң
негiздерi бойын-
ша оқыту семи-
нарларын тұрақты
өткiзудi
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
"Қазагро-
маркен-
тинг" АҚ
(келісім
бойынша)

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын


95

Өңiрлiк және об-
лыстық деңгей-
лерде жәрмеңке-
көрме iс-шара-
ларын өткiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері,
"Қазагро-
маркен-
тинг" АҚ
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

26,7

96

Статистикалық
қадағалаулардың
толықтығын және
растылығын қам-
тамасыз ету мақ-
сатында олардың
әдiстерiн
жетiлдiру

Қазақстан
Республи-
касының
Статистика
агент-
тігіне
ұсыныстар

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ,
облыстар
әкімдері,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

2006
жылғы
ІІІ
тоқсанЖиыны
1315,8

3. АӨК-дегі кластерлердің ұлттық
бәсекелестік артықшылықтары және оларды
қалыптастыру мен дамыту

97

Кластер шеңбе-
рiнде өндiрілген
түпкілiктi өнiм-
нiң ұқсас импорт-
тық өнiммен са-
лыстырғандағы
бәсекеге қабілет-
тілiк монито-
рингі (бағасы,
сапасы, халықа-
ралық стандарт-
тарға сәйкестiгi)

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын


98

Тамақ өнеркәсi-
бiнде пилоттық
кластерлердi
дамытуды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ,
Тауар өн-
дірушілер
қауым-
дастығы
(келісім
бойынша),
облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


99

Тарифтiк peттеу
шараларын әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойыншаАстықты қайта өңдеуші кластер100

Ақтау портында
астық терминалы-
ның тиеу тетiгiн
қайта жаңарту  

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ (жи-
нақтау),
"Азық-
түлік корпо-
рациясы"
АҚ
(келісім
бойынша)

2007
жылғы
қаңтар

1100,0

101

Астықтың терең
қайта өңделген
өнiмдерiн сату
рыногін кеңейту
жөнiнде Қазақ-
стан Республика-
сының шетелдiк
мекемелерi мен
сауда өкілдiкте-
рiн жандандыру  

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

СІМ (жи-
нақтау),
АШМ

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын


102

Астықтың қайта
өңделген өнiм-
дерiн экспортқа
жөнелту үшiн
вагондар берудi
қамтамасыз ету
және жылжымалы
составтың сапа-
сын арттыру жө-
нiнде ұсыныстар
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ (жи-
нақтау),
ККМ, ҚТЖ,
(келісім
бойынша),
облыстар
әкімдері,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
ІІІ
тоқсан


103

Астыққа және
оның қайта өң-
делген өнiмдерi-
не республика
iшiнде темiр
жолмен тасымал-
дау тарифтерiн
азайту жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ (жи-
нақтау),
ТМА, ККМ,
ҚТЖ,
(келісім
бойынша),
облыстар
әкімдері,
кәсіпкер-
лердің
қоғамдық
бірлес-
тіктері
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
ІІІ
тоқсанЕт сүт кластері104

Облыстық бюджет
қаражаты есебi-
нен асыл тұқымды
мал басын сатып
алуды субсидиялау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Қостанай
облысының
әкімі
(жинақ-
тау), АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

60,0

105

Жеке қора-жай-
лардың мал басы
үшiн қолдан ұрық-
тандыру жөнiнде
қосымша 217
пункттерін ашу

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

2,0


Жеміс көкөніс
кластері
106

Алматы облысының
Қарасай ауданын-
дағы Шамалған
ауылында және
Еңбекшiқазақ
ауданындағы
Шелек ауылында
жемiс-көкөнiс
өнімдерiн қайта
өңдеу жөнiндегi
екi зауыт салу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Алматы
облысының
әкімі

Желтоқ-
сан, жыл
сайын

100,0

107

Жемiс-көкөнiс
дақылдары сорт-
тарының қайта
өңдеуге жарамды
өндiрiсiн көбей-
ту жөнiнде шара-
лар әзiрлеу (сә-
бiз: Нант 4, Шан-
тенэ; қызанақ:
Каспелрок, Рон-
ко, Классик Рио-
Фуэго; қияр:
Аякс, Атлантис,
Асперикс, Крис-
тина; Капуста:
Алаба-ма, Алла-
дин; Алма: Зеле-
ная заря, Талғар)

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
Алматы,
Жамбыл
және
Оңтүстік
Қазақстан облыс-
тарының
әкімдері,
"Тамақ жә-
не қайта
өңдеу
өнеркәсібі
ҰӨО" РМК
(келісім
бойынша),
"Егінші-
лік және
өсімдік
шаруа-
шылығы
ҰӨО" РМК
(келісім
бойынша)

2007-2009
жылдарғы
қаңтарМақта-тоқыма
кластері
108

Тоқыма және тi-
гiн компаниялары
арасындағы өзара
қарым-қатынас-
тардың тиiмділі-
гін арттыру үшiн
тоқыма саласының
маркетингтiк зер-
ттеулерiн жүргі-
зуге жәрдемдесу
және "Қазагро-
маркетинг" АҚ
қызметiне мақта-
тоқыма секторын-
дағы маркетинг-
тiк зерттеулердi
қамту мүмкiн-
дiгін қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


109

Мақта шаруашылы-
ғы және тоқыма
өнеркәсiбi бо-
йынша халықара-
лық ұйымдар ар-
қылы халықаралық
ынтымақтастықты
кеңейту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

СІМ (жи-
нақтау),
ИСМ, АШМ

Желтоқ-
сан, жыл
сайын


110

Оңтүстік Қазақ-
стан облысында
мақта шикiзаты
мен мақта талшы-
ғын сараптау
жөнiнде сынақ
зертханалары
желiсiн құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
Оңтүстік
Қазақстан облысының
әкімі

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


111

Оңтүстiк Қазақ-
стан облысында
мақта бойынша
ақпараттық
орталық құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
Оңтүстік
Қазақстан облысының
әкімі

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


112

Оңтүстiк Қазақ-
стан облысында
мақта егістігі-
нiң себу тұқым-
дарын дайындау
бойынша тұқым тазалайтын зауыт салу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
Оңтүстік
Қазақстан облысының
әкімі

2007
жылғы
қаңтарБалық кластері113

Балық өнiмiн
қайта өңдеу және
тауарлы балық
шаруашылығын
дамытуды қолдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша


114

Балық аулау фло-
тының, кеме жасау
мен кеме жөндеу
қуаттарын кеңейту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

ИСМ (жи-
нақтау),
ККМ, АШМ

2006
жылғы
ІІ тоқсан


115

Бекiре, майшабақ
және шағын ба-
лықтар өндiрудi
ұлғайту

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойыншаЖиыны
1262,0

4. АӨК өнімдері рыногін мемлекеттік реттеу және
еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

116

Мемлекеттік ре-
сурстарға астық
сатып алудың фью-
черстік жүйесiн
сақтау және
дамыту, майлы,
жем, бұршақ, жар-
ма дақылдарын
қоса алғанда,
сатып алынатын
дақылдардың
ассортиментін
кеңейту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
"Азық-
түлік корпо-
рациясы"
АҚ
(келісім
бойынша)

Жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша,
жыл сайын

6208,3

117

Мемлекеттік ре-
сурстар астығы-
ның орнын ауыс-
тыру мен сақтау-
ды қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
"Азық-
түлік корпо-
рациясы"
АҚ
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

853,9

118

Маусымаралық ке-
зеңде кейiннен
баға басқыншылы-
ғын жүргiзе оты-
рып, жаппай өн-
дiру кезеңiнде
ауылдық тауар
өндiрушiлерден
жемiс-көкөнiс
өнімдерiн сатып
алу жолымен
оның тұрақталған
қорын құру
мәселесiн қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ (жи-
нақтау),
ИСМ

2006
жылғы
І тоқсан


119

Маусымаралық ке-
зеңде кейiннен
баға басқыншылы-
ғын жүргiзе оты-
рып, жаппай өн-
дiру кезеңінде
ауылдық тауар
өндiрушiлерден
ет-сүт өнiмде-
рiн сатып алу
жолымен "Мал
өнiмдерi корпо-
рациясы" АҚ жа-
нынан ет-сүт
өнiмiнiң тұрақ-
талған қорын құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ (жи-
нақтау),
"Мал
өнімдері корпо-
рациясы"
АҚ
(келісім
бойынша)

Қаңтар,
алдыңғы
жылдың
қорытын-
дылары
бойынша

6103,0


Жиыны
12902,2

5. Өңірлік саясат

120

Облысты маман-
дандыруды есепке
ала отырып
2006-2010 жыл-
дарға арналған
агроөнеркәсiп
кешенін тұрақты
дамытудың өңір-
лiк бағдарлама-
сын әзiрлеу

АШМ-ге
ақпарат

Облыстар
әкімдері

2005
жылғы
қазанБарлығы
931119,8


соның ішінде:
республикалық
бюджет
86748,4


жергілікті бюджет
    5019,4


басқа көздер
   1352,0

кестенің жалғасы

Р/с
N

Іс-шара

Болжалған шығыстар
(млн. теңге)

Қаржы-
лан-
дыру
көз-
дері

2007 ж.

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

1

2

7

8

9

10

11

1.   Агроөнеркәсіп кешенін индустриализациялау
(бұдан әрі - АӨК)
1. АӨК салаларындағы техникалық
жарақтандырудың сапалы өсуі

1

АӨК субъектілерi
үшiн ауыл шаруа-
шылығы өнiмдерiн
қайта өңдеу
жөніндегі ауыл
шаруашылығы
техникасы, технологиялық жабдық, арнайы техника, жабдық
лизингі

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

РБ

2

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiн қайта
өңдеу жөніндегі
кәсiпорындарға
арналған ауыл ша-
руашылығы техни-
касы мен жабды-
ғының қаржы ли-
зингiсi бойынша
сыйақы (мүдде)
ставкасын өтеу

172,7

129,5

129,5

129,5

РБ

3

Ауыл шаруашылығы
техникаларын,
оларға тораптар-
ды, агрегаттар-
ды, қосалқы бөл-
шектердi және
жабдықтар шығару
жөніндегі кәсiпо-
рындарға олардың
айналымдағы қа-
ражатын толықты-
руға екiншi дең-
гейдегі банктер
беретін кредит-
тер бойынша сый-
ақы (мүдде) став-
касын субсидиялау

900,0

1500,0

2000,0

2000,0

РБ

4

Отандық және ше-
телдiк ауыл ша-
руашылығы маши-
насын жасау өн-
дiрiсiнiң өнiм-
дерiн сынақтан
және мiндеттi
сертификаттау-
дан өткiзу

100,0

100,0

100,0

100,0

РБ

5

Сүт өндірісі
процестерін авто-
маттандыруға, қой
қырқуды, жем-шөп
дайындау мен қам-
тамасыз етуді,
мал союды механи-
каландыру жөнін-
дегі қызметтер
көрсетуге маман-
данатын сервис
орталықтарды құ-
руға жәрдемдесу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

6

Iшкi және сыртқы
рыноктардағы қа-
жеттілікті және
әлеуетті сұра-
нысты есепке ала
отырып, ауыл ша-
руашылығы техни-
касы өндірісін
дамытудың перс-
пективалы бағыт-
тарын анықтау

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

7

Бәсекеге қабі-
летті өнiм (кең
ауқымды егістік
және жинау тех-
никасын) шығару-
ға бағытталған
инновациялық жо-
баларды қалыптас-
тыру үшін инвес-
тициялар тарту

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

Басқа
да
көздер

8

Мемлекеттік
техникалық
инспекцияның
жұмыс iстеуiн
ұйымдастыру

63,3

63,3

63,3

63,3

РБ


Жиыны

11436,0

11992,8

12492,8

12492,8


2. АӨК салаларында ғылыми негізделген
агротехнологияларды сақтау

9

Мынадай бюджет-
тік бағдарлама-
ларды iске асыру
тетiктерi арқылы
ауыл шаруашылығы
тауар өндiрушіле-
рiнің орта және
iрi құралымдарға
бiрiгуін
ынталандыру:


а) көктемгі дала
және жинау жұмыс-
тарын жүргiзу
үшiн қажетті та-
уарлық-материал-
дық құндылықтар-
дың құнын
субсидиялау

9700,0

9800,0

9800,0

9800,0

РБ

б) мал шаруашы-
лығы өнімдерiнiң
өнiмділігі мен
сапасын артты-
руды субсидиялау

5218,0

7980,0

11000,0

14500,0

РБ

в) өсiмдiк шаруа-
шылығын әртарап-
тандыруды есепке
ала отырып (бi-
регей және элит-
тік тұқымдар)
ауыл шаруашылығы
дақылдарының
тұқым шаруашы-
лығын дамыту

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

РБ

г) отандық ауыл
шаруашылығы та-
уар өндiрушіле-
рiне сатылған
тұқымдардың I,
II және III реп-
родукцияларының
құнын ішiнара
арзандату

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

РБ

д) жемiс-жидек
дақылдары мен жү-
зiмнің көп жыл-
дық екпе ағашта-
рын отырғызуды
және өсірудi
қамтамасыз ету

1000,2

501,1

500,4

500,4

РБ

е) өндірілетін
ауыл шаруашылығы
дақылдарының
өнiмдiлiгi мен
сапасын көтерудi
қолдау

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

РБ

ж) асыл тұқымды
мал шаруашылығын
дамытуды қолдау

2335,8

2311,0

2311,0

2311,0

РБ

з) ауыл шаруашы-
лығы тауар өндi-
рушілерiне су
жеткiзу жөнiнде-
гi қызметтер құ-
нын субсидиялау

917,4

945,5

945,5

945,5

РБ

10

Балық және басқа
да су биология-
лық биоресурс-
тарды молықтыру
және ұтымды пай-
далану жөнiндегi
іс-шараларды
жүргізу

1289,0

400,3

400,3

400,3

РБ

11

Балық қорларын
бағалау жөнiнде-
гi кешендi зерт-
теулердiң мемле-
кетаралық бағдар-
ламаларына қаты-
суды қаржыландыру

41,1

43,2

45,4

47,6

РБ

12

Селекциялық же-
тiстiктердi қор-
ғау және ауыл ша-
руашылығы дақыл-
дары сорттарын
мемлекеттік сы-
нау саласындағы
нормативтiк
құқықтық базаны
жетiлдiру

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

13

Ауыл шаруашылығы
дақылдарының
егiстiктерiнде
Қазақстан Респу-
бликасында пай-
далануға рұқсат
берiлген немесе
перспективалы
деп танылған се-
лекциялық жетiс-
тiктердің Мемле-
кеттiк тiзiлi-
мiне енгізілген
ауыл шаруашылығы
өсімдіктерінің
сорттарын ғана
пайдалануды
қамтамасыз ету

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

14

Құты орағыш ма-
териалдардың ас-
сортиментi мен
өндiріс көлемiн
ұлғайту мүмкін-
дігін қарау

150,0

150,0

200,0


Басқа
да
көздер

15

Экспортқа шыға-
рылатын өнiмнiң
орамына бiрыңғай
талаптар әзірлеу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

16

Ауыл шаруашылығы
өндiрiсiн агро-
химиялық және
агроклиматтық
қамтамасыз ету

342,9

344,6

384,4

384,4

РБ

17

Ауыл шаруашылы-
ғы дақылдарының
сорттарын сынау

250,7

240,4

240,4

240,4

РБ

18

Жердің мелиора-
тивтік жай-күйiн
сақтау және
жақсарту

203,1

207,8

207,8

207,8

РБ

19

Шаруашылықаралық
арналардың және
гидромелиоратив-
тік ғимараттар-
дың ерекше ава-
риялық учаскеле-
рiн күрделі жөн-
деу және қалпына
келтіру

300,0

300,0

300,0

300,0

РБ

20

"Cу pecурстарын
басқару және жер-
лерді қалпына
келтiру" инвес-
тициялық жобасын
iске асыру


390,0

780,0

1300,0

РБ

21

Жемшөп базасын
құру, соның
iшінде, егiстiк
топырағының
бонитетi төмен
(бұзылған, аз
түсімді) бөлігін
толық құнды мал
азығы жайылымына
айналдыру және
көп жылдық бұр-
шақ және астық
тұқымдас шөптер-
мен қанықтыру,
табиғи мал азы-
ғының жайылым-
дарын түбегейлі
жақсарту

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

22

Өсімдік сортта-
рын қорғау жөнін-
дегі халықаралық
ұйымның (УПОВ)
және Тұқымды ба-
қылау жөніндегi
халықаралық
қауымдастықтың
(ИСТА) мүшелiгi-
не Қазақстанның
кiруi жөніндегі
мәселені қарау

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

23

"Жеке қосалқы ша-
руашылық туралы"
Қазақстан Респу-
бликасы Заңының
жобасын әзiрлеу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді 


Жиыны

27248,2

29113,9

32615,2

36437,4


3. АӨК салаларын ғылыми қамтамасыз ету
және инновациялық әзірлемелерді енгізу

24

АӨК саласында
ғылымды қажетсi-
нетiн, ресурсты
үнемдейтiн және
экологиялық таза
өндiрiстер құру-
ға бағытталған
ғылыми зерт-
теулер жүргiзу

3500,0

4000,0

4500,0

5000,0

РБ

25

Ең үздiк әлемдiк
генотиптердi са-
тып алу негiзiн-
де а/ш жануарла-
рының, құстар мен
балықтардың аса
құнды тұқымдары-
ның гендiк қорын
дамыту

200,0

220,0

215,0

220,0

РБ

26

Аграрлық бейiн-
дегi ғылыми-
зерттеу ұйымда-
рының материал-
дық-техникалық
базасын нығайту

786,5

996,9

1200,0

1500,0

РБ

27

АӨК саласында
ғылыми әзiрлеме-
лерді енгiзу
тетігін құру

99,1

138,7

200,0

250,0

РБ

28

Ауыл шаруашылығы
бейініндегi кiтапханалар арқылы
аграрлық ғылым-
ды ақпараттық
қамтамасыз ету

20,0

23,1

69,0

70,0

РБ

29

Ауыл шаруашылығы
жануарларының
саны аз және құ-
рып бара жатқан
тұқымдарын, тип-
тері мен жүйеле-
рiн сақтау және
гендік қорын
қалпына келтiру

110,6

61,2

60,0

60,0

РБ

30

Өсiмдiктер мен
жануарлардың ге-
нетикалық ресур-
старының ұлттық
қоймасын салу

4512,2

672,5

700,0

720,0

РБ

31

C.Сейфуллин
атындағы Қазақ
мемлекеттiк аг-
ротехникалық
университетінің
материалдық-тех-
никалық базасын
нығайту және оқу
корпусын салу

403,7

283,7РБ

32

АӨК салаларын
норматиатiк-
әдiстемелiк
қамтамасыз ету

147,5

147,5

147,5

147,5

РБ


Жиыны

9779,6

6543,6

7091,5

7967,5


4. Кадрлық қамтамасыз ету

33

Тамақ саласына
арналған техни-
калық және қыз-
мет көрсететiн
персонал кадрла-
рын қайта даяр-
лау жөнiндегi
өңіраралық орта-
лықтар құру

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

34

Тамақ саласына
арналған маман-
дықтарды арттыру
мақсатында ма-
мандықтар жiкте-
месiне өзгерiс-
тер енгiзу
(БҒМ-ның 2002 ж.
11.01. N 8, 2004
ж. 26.04. N 361
бұйрықтары)

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

35

Тамақ мамандық-
тары бойынша оқу
бағдарламаларын
жаңарту

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

36

Басқару кадрла-
рын қайта даяр-
лаудың және олар-
дың білiктілігін
арттырудың
қазiргі заманғы
жүйесiн (бизнес-
мектеп), жетекшi
халықаралық ма-
мандарды, ұйым-
дарды, институт-
тарды тарта
отырып оқытатын
семинарларды,
конференциялар-
ды ұйымдастыру

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

37

Аграрлық ғылымды
дамытудың басым-
дық бағыттары
бойынша ғылыми
кадрларды даяр-
лау, тағылымда-
мадан өткiзу жә-
не олардың білік-
тілігін арттыру

247,2

346,2

400,0

420,0

РБ

38

Ауыл шаруашылығы
бейiнiндегі ЖОО-
ның Ауыл шаруа-
шылығы министрлі-
гінiң қарамағына
беру

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

39

Орта-маманданды-
рылған буын және
жұмысшы кадрла-
рын даярлау жү-
йесін жетiлдiру

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

40

Студенттердiң
практикалық
даярлығын және
қазiргi заманғы
ауыл шаруашылығы
өндiрiсiн білудi
жақсарту, сон-
дай-ақ оқу-тәжi-
рибелiк шаруашы-
лықтарды қайта
жаңғырту мақса-
тында практика
өтетiн базасын
құру жолымен жо-
ғарғы оқу орында-
рына мемлекеттiк
қолдау көрсету

200,0

300,0

400,0


РБ


Жиыны

447,2

646,2

800,0

420,0


2. АӨК инфрақұрылымын дамыту
1. Ветеинарлық және фитосанитарлық қауіпсіздік
жүйесі және өнімнің сапасын бақылау
Ветеринарлық қауіпсіздік

41

Ветеринарияда
мониторинг, рефе-
ренция, зертхана-
лық диагностика
және әдiстемелiк
ұлттық орталығын
ұйымдастыру

174,2

182,3

210,5

300,2

РБ

42

Жануарлар мен
құстардың ауру-
ларын диагности-
калық зерттеулер
жөнiндегi іс-ша-
раларды орындау

2838,1

3309,2

3109,3

3000

РБ

43

Ауыл шаруашылығы
жануарлары мен
құстарының аса
қауiптi аурула-
рына қарсы күрес
жөнiндегі эпизо-
отикалық қарсы
іс-шараларды
ұйымдастыру

8434,4

8273,7

8026,6

7789,3

РБ

44

Жануарлар мен
құстардың аса
жұқпалы аурула-
рының ошақтарын
жою

190,1

193,3

187,0

185,0

РБ

45

Мал сою пунктте-
рiн (алаңдарын)
ұйымдастыру

1120,0

880,0

880,0

880,0

РБ

46

Мал қорымдарын
ұйымдастыру

750,0

820,0

265,0


ЖБ

47

Ветеринария са-
ласындағы кәсiп-
керлiк субъекті-
лерiнiң ауыл ша-
руашылығы жан-
уарларына вете-
ринарлық қызмет
көрсетуін кеңейту

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді


Жиыны

13506,8

13658,5

12678,4

12154,5


Фитосанитарлық қауіпсіздік

48

"Республикалық
фитосанитарлық
диагностика және
болжау әдiстеме-
лiк орталығы" ММ
мониторинг функ-
цияларын берудi
көздей отырып,
зиянды және аса
қауiптi зиянды
организмдердiң
дамуына және та-
ралуына монито-
ринг жүргiзу

775,4

720,4

720,4

720,4

РБ

49

Аса қауiпті
зиянды организм-
дерге қарсы
күрес жүргізу

2595,1

2589,8

2589,8

2589,8

РБ

50

Тұқым улағыштар
мен гербицид-
тердi арзандату

830,0

830,0

831,0

831,0

РБ

51

Карантиндiк
зиянкестердiң,
өсiмдiктер ауру-
ларының және
арам шөптердiң
таралу ошақтарын
табу, оқшауланды-
ру және жою жө-
нiндегі iс-шара-
ларды жүргізу

917,0

917,0

957,5

957,5

РБ

52

Өсiмдiктердiң
карантинi бойын-
ша мемлекеттiк
инспекторлардың
штат санын 200
бiрлiкке арттыру
жөнiнде ұсыныс-
тар енгізу және
АШМ-де өсiмдiк-
тер карантинi
жөнiнде басқар-
ма құру

120,0

120,0

120,0

120,0

РБ

53

Арнайы қоймалар
(қорымдар) салу
және тыйым са-
лынған әрi қажет-
ке жарамсыз пес-
тицидтердi, сон-
дай-ақ пайдала-
нылған пестицид-
терден босаған
құтыларды көмудi
ұйымдастыру

85,0

85,0

85,0

85,0

РБ


Жиыны

5322,5

5262,2

5303,7

5303,7


Өнімнің сапасын бақылау

54

Республиканың ве-
теринарлық зерт-
ханаларының үйле-
рi мен ғимарат-
тарын халықара-
лық стандарттар
талаптарына
сәйкес келтiру

450,4

8816,3

6767,0


РБ

55

Ауыл шаруашылығы
машиналарын жа-
сау өндiрiсiне
сапаны басқару-
дың халықаралық
стандарттарын ен-
гізуге жәрдемдесу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

56

Карантинге жата-
тын өнiмнiң онда
карантин объектi-
лерiнiң болуына,
егiлетiн және
отырғызылатын ма-
териалда жасырын
жұққанын айқын-
дауға зертхана-
лық сараптама
жүргiзу

67,3

95,7

95,7

95,7

РБ

57

Халықаралық
стандарттар та-
лаптарына сәйкес-
тігiне қарай өн-
дiрiстi сертифи-
каттауға бағыт-
талған ауыл ша-
руашылығы өнiмiн
қайта өңдеу жө-
нiндегi кәсiпо-
рындардың шығыс-
тарын iшiнара
субсидиялау

177,0

185,0

300,0

300,0

РБ

58

Шикiзатқа және
дайын өнiмге
техникалық
регламенттер,
стандарттар және
халықаралық
стандарттармен
үйлестiрілген
сынау әдiстерiн
әзiрлеу

40,0

50,0

60,0

70,0

РБ

59

Қазақстан таны-
ған сертификат-
тау жөнiндегi
органдар берген
тамақ жабдықтары
сертификаттарын
тану рәсiмiн
үйлестіру

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

60

Тарифтiк реттеу,
мемлекеттiк
стандарттарды
жетiлдiру және
ИСО базасында
сапаны басқару
жүйесiнiң халы-
қаралық стандар-
тына өтудi қамта-
масыз ету арқылы
қазақстан асты-
ғының бәсекеге
қабілеттілігін
apттыру

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

61

АШМ "Ауыл шаруа-
шылығы дақылда-
рының сортын
сынау жөнiндегi
мемлекеттiк ко-
миссиясы" ММ-дi
Астана қаласына
көшiру

3,1
РБ

62

Астана қаласында
ауыл шаруашылығы
дақылдарының сы-
налатын сорттары-
ның сапасын ба-
ғалау жөнiндегi
зертхананы салу
және жарақтандыру

500,0

520,0РБ

63

Өсімдіктердің
генетикалық мо-
дификацияланған
объектiлерге
тиесілілігін
анықтау жөнiнде
зертхана құру

500,5

500,5

71,0


РБ

64

Тұқымдық және
отырғызылатын
материалдың сорт-
тық және егiстік
сапасының
сараптамасы

177,8

177,8

177,8

177,8

РБ

65

Астық қабылдау
кәсiпорындарына
астық қабылдау
кезiнде бақылау
сынамаларының
сараптамасын
ұйымдастыру

52,7

52,7

52,7

52,7

ЖБ

66

"Ауыл шаруашы-
лығы өнiмiнiң
бәсекеге қабілет-
тілігiн арттыру"
инвестициялық
жобасын iске
асыру

2490,0

2490,0

3758,3

1805,7

РБ

67

Тамақ өнiмдерi-
нiң сапа менедж-
менті мен қауіп-
сiздігі жүйесiн
енгiзу жөнiндегі
нормативтiк база
әзiрлеу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

68

ИЛАК мүшесi -
танылған орган
халықаралық (ИСО
17025) тіркеуге
дайындау үшiн
ауыл шаруашылығы
шикiзаты мен
тамақ өнімдерi
бойынша кемiнде
3 сынақ зертха-
наларын жарақ-
тандыру және
олардың персо-
налын даярлау

50,0

100,0

100,0


Басқа
да
көздер


Жиыны

4508,8

12988,0

11382,5

2501,9


2. АӨК өнімінің көтерме саудасы

69

Ауыл шаруашылығы
өнiмiнiң көтерме
рыногін құру
орындылығының
негіздемесін
зерделеу және
дайындау, сондай-
ақ оларды құруға
қажетті респу-
блика өңірлерін
анықтау

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

70

Ауыл шаруашылығы
өнiмiнiң көтерме
(коммуналдық) ры-
ноктарын олардың
жарғылық капита-
лын қалыптасты-
руға және инфра-
құрылымын қолдау-
ға жеңiлдетілген
кредит беруге
жергілiкті бюд-
жеттерден қаражат
бөлу жолымен
ұйымдастыру

100,0

200,0

850,0

1000,0

ЖБ

71

Бағаны белгiлеу
және баға дем-
пингін болдырмау
үшiн қолданыста-
ғы тауар биржа-
ларында (ХҚАБ
жарғылық капита-
лын ұлғайту)
ауыл шаруашылығы
өнімінің биржа-
лық саудасын
дамыту

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

72

Ұн және нан
өндiрушiлердiң
орталық-азия
қауымдастығын
құру

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

73

Астықты қайта
өңдеушiлердiң
экспорттық өнi-
мiнiң бiрыңғай
брэндына көшу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

74

Тауар биржасы
туралы заңнаманы
жетілдіру жөнін-
де шаралар қабыл-
дау

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді


Жиыны

100,0

200,0

850,0

1000,0


3. Ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау жүйесі

75

Дайындау инфра-
құрлымын құру
жолымен мал ша-
руашылығы өнімін
өндiрудi, қайта
өңдеудi және
сатуды қолдау  

1040,0

1280,0

1280,0

1280,0

РБ

76

Әсiресе жеміс-
көкөнiс өнiмi
өндiрiлетін
аудандарындағы
жемiс көкөнiс
базалары мен
қоймаларын iске
қосу  

200,0

300,0

300,0

300,0

РБ


Жиыны

1240,0

1580,0

1580,0

1580,0


4. АӨК қаржылық және сақтандыру инфрақұрылымы

77

"Аграрлық кредит
корпорациясы"
АҚ-тың жарғылық
капиталын ұлғай-
ту арқылы ауыл-
дық кредит се-
ріктестіктерiнiң
желiсiн кеңейту
және оларға
кредит беру

9860,0

5638,0

3076,0

3324,0

РБ

78

Ауылда ауыл ша-
руашылықтық емес
бизнестi дамыту

1700,0

2200,0

2200,0

2200,0

РБ

79

Ауыл кәсiпкерлi-
гін қолдау және
шағын кредит
беру жолымен
ауыл халқының
табысын арттыру

10000,0

8000,0

5000,0

5000,0

РБ

80

Отандық тауар
өндiрушілердiң
көктемгі-дала
және егiн жинау
жұмыстарын жүр-
гiзуi кезiнде
негізгi және
айналымдағы
қаражатты сатып
алуға жеңiлде-
тілген кредит
беру

7000,0

7000,0РБ

81

Көктемгі-дала
және егін жинау
жұмыстарын жүргi-
зуге кредит беру
кезiнде сыйақы
ставкасын өтеу

350,0

350,0

350,0

350,0

РБ

82

Қайта өңдеу кәсi-
порындарына кре-
диттiң пайыздық
ставкасын арзан-
дату жолымен ай-
налымдағы қара-
жатты толықтыру-
ға арналған кре-
диттiк ресурстар-
ға көл жеткiзудi
қамтамасыз ету

2000,0

2500,0

2500,0

2500,0

РБ

83

Қолайсыз табиғат
құбылыстары
болған жағдайда
ауыл шаруашылығы
тауарын өндiруші-
лерге төленген
сақтандыру өтемi
сомаларының 50%-
ын сақтандыру
компанияларының
өтеуi

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

РБ

84

Өсімдiк шаруашы-
лығындағы сақтан-
дыру саласында
сақтандыру полис-
терi болған кез-
де мемлекеттiк
қолдау шараларын
ұсыну

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

85

Өзара сақтандыру
қоғамдарын құру-
ды ынталандыру

520,0

260,0РБ

86

"Жекешелендіру-
ден кейiнгі ауыл
шаруашылығын қол-
дау" - 2 кезең
инвестициялық
жобасын iске
асыру кезеңi

2815,2

2759,4РБ

87

Астық қолхаттары-
на кепiлдiк беру
көлемiн ұлғайту
және осы схеманы
басқа да ауыл ша-
руашылығы өнімі-
нiң түрлерiне
қолдануды кеңейту

1500,0

1500,0РБ

88

ҚҚСС төлемей-
тiндерден сатып
алынатын, ауыл
шаруашылығы өнім-
дерiн қайта өң-
деу жөнiндегі кә-
сiпорындар үшін
ҚҚС бойынша
салық салынатын
базаны шикізат
құнына азайту
жағына түзету
жолымен салық
жүктемесін
төмендету

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді


Жиыны

38245,2

32707,4

15626,0

15874,0


5. Ақпараттық-маркетингтік қамтамасыз ету

89

Агроөнеркәсiп
кешенiнiң субъек-
тілерiне тегін
негiзде беруге
жататын ақпарат
тiзбесiн әзiрлеу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

90

AШM ақпараттық-
маркетингтік
жүйесiнде
E-Agriculture
агроөнеркәсiп кешенi салалары-
мен бiрыңғай ав-
томаттандырылған
басқару жүйесiн
құру (ауылдық
елдi мекендердiң
мониторингі,
сәйкестендiру,
электронды сауда)

377,7

602,5

417,3

436,6

РБ

91

"Астық Қоймала-
ры" ЖШС-тің,
"Азық-түлiк келi-
сiм-шарт корпо-
рациясы" АҚ-тың
астық қабылдау
базаларында ав-
томаттандырылған
тiркеу және ас-
тық қолхаттарын
есепке алу жүйе-
сiн пилоттық
енгізу

80,5
РБ

92

Ауылда ақпарат-
тық инфрақұры-
лымды дамыту
мақсатында "Қаз-
агромаркетинг"
АҚ-тың материал-
дық-техникалық
базасын нығайту

РБ

93

АӨК-тi дамыту
саласында тегiн
маркетингтік
және талдамалық
ақпарат беру жө-
нiндегі қызмет-
тер тізбесiн
субсидиялау

231,0

242,5

511,4

536,9

РБ

94

Ауылдық ақпарат-
консультациялық
орталықтары ба-
засында агробиз-
нестi жүргізудiң
негiздерi бойын-
ша оқыту семи-
нарларын тұрақты
өткiзудi
қамтамасыз ету

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

95

Өңiрлiк және об-
лыстық деңгей-
лерде жәрмеңке-
көрме iс-шара-
ларын өткiзу

28,0

29,5

31,0

32,6

ЖБ

96

Статистикалық
қадағалаулардың
толықтығын және
растылығын қам-
тамасыз ету мақ-
сатында олардың
әдiстерiн
жетiлдiру

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді


Жиыны

717,2

874,5

959,7

1006,1


3. АӨК-дегі кластерлердің ұлттық
бәсекелестік артықшылықтары және оларды
қалыптастыру мен дамыту

97

Кластер шеңбе-
рiнде өндiрілген
түпкілiктi өнiм-
нiң ұқсас импорт-
тық өнiммен са-
лыстырғандағы
бәсекеге қабілет-
тілiк монито-
рингі (бағасы,
сапасы, халықа-
ралық стандарт-
тарға сәйкестiгi)

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

98

Тамақ өнеркәсi-
бiнде пилоттық
кластерлердi
дамытуды
қамтамасыз ету

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

99

Тарифтiк peттеу
шараларын әзiрлеу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді


Астықты қайта өңдеуші кластер
100

Ақтау портында
астық терминалы-
ның тиеу тетiгiн
қайта жаңарту  

РБ

101

Астықтың терең
қайта өңделген
өнiмдерiн сату
рыногін кеңейту
жөнiнде Қазақ-
стан Республика-
сының шетелдiк
мекемелерi мен
сауда өкілдiкте-
рiн жандандыру  

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

102

Астықтың қайта
өңделген өнiм-
дерiн экспортқа
жөнелту үшiн
вагондар берудi
қамтамасыз ету
және жылжымалы
составтың сапа-
сын арттыру жө-
нiнде ұсыныстар
әзiрлеу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

103

Астыққа және
оның қайта өң-
делген өнiмдерi-
не республика
iшiнде темiр
жолмен тасымал-
дау тарифтерiн
азайту жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді


Ет сүт кластері
104

Облыстық бюджет
қаражаты есебi-
нен асыл тұқымды
мал басын сатып
алуды субсидиялау

60,0

60,0

60,0

60,0

ЖБ

105

Жеке қора-жай-
лардың мал басы
үшiн қолдан ұрық-
тандыру жөнiнде
қосымша 217
пункттер ашу

4,0

5,0

7,0

3,7

Басқа
да
көздер


Жеміс көкөніс
кластері

106

Алматы облысының
Қарасай ауданын-
дағы Шамалған
ауылында және
Еңбекшiқазақ
ауданындағы
Шелек ауылында
жемiс-көкөнiс
өнімдерiн қайта
өңдеу жөнiндегi
екi зауыт салу

500,0

800,0Басқа
да
көздер

107

Жемiс-көкөнiс
дақылдары сорт-
тарының қайта
өңдеуге жарамды
өндiрiсiн көбей-
ту жөнiнде шара-
лар әзiрлеу (сә-
бiз: Нант 4, Шан-
тенэ; қызанақ:
Каспелрок, Рон-
ко, Классик Рио-
Фуэго; қияр:
Аякс, Атлантис,
Асперикс, Крис-
тина; Капуста:
Алаба-ма, Алла-
дин; Алма: Зеле-
ная заря, Талғар)

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді


Мақта-тоқыма
кластері

108

Тоқыма және тi-
гiн компаниялары
арасындағы өзара
қарым-қатынас-
тардың тиiмділі-
гін арттыру үшiн
тоқыма саласының
маркетингтiк зер-
ттеулерiн жүргі-
зуге жәрдемдесу
және "Қазагро-
маркетинг" АҚ
қызметiне мақта-
тоқыма секторын-
дағы маркетинг-
тiк зерттеулердi
қамту мүмкiн-
дiгін қарау

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

109

Мақта шаруашылы-
ғы және тоқыма
өнеркәсiбi бо-
йынша халықара-
лық ұйымдар ар-
қылы халықаралық
ынтымақтастықты
кеңейту

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

110

Оңтүстік Қазақ-
стан облысында
мақта шикiзаты
мен мақта талшы-
ғын сараптау
жөнiнде сынақ
зертханалары
желiсiн құру

165,0

92,8

92,8

92,8

РБ

111

Оңтүстiк Қазақ-
стан облысында
мақта бойынша
ақпараттық
орталық құру

30,8

32,3

35,0

35,0

РБ

112

Оңтүстiк Қазақ-
стан облысында
мақта егістігі-
нiң себу тұқым-
дарын дайындау
бойынша тұқым тазалайтын зауыт салу

700,0
РБ


Балық кластері
113

Балық өнiмiн
қайта өңдеу және
тауарлы балық
шаруашылығын
дамытуды қолдау

301,8

316,9

332,7


РБ

114

Балық аулау фло-
тының, кеме жасау
мен кеме жөндеу
қуаттарын кеңейту

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

115

Бекiре, майшабақ
және шағын ба-
лықтар өндiрудi
ұлғайту

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді


Жиыны

  1761,6

  1307,0

  527,5

191,5


4. АӨК өнімдері рыногін мемлекеттік реттеу және
еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

116

Мемлекеттік ре-
сурстарға астық
сатып алудың фью-
черстік жүйесiн
сақтау және
дамыту, майлы,
жем, бұршақ, жар-
ма дақылдарын
қоса алғанда,
сатып алынатын
дақылдардың
ассортиментін
кеңейту

  6208,3

6208,3

6208,3

6208,3

РБ

117

Мемлекеттік ре-
сурстар астығы-
ның орнын ауыс-
тыру мен сақтау-
ды қамтамасыз ету

856,8

861,0

865,0

870,0

РБ

118

Маусымаралық ке-
зеңде кейiннен
баға басқыншылы-
ғын жүргiзе оты-
рып, жаппай өн-
дiру кезеңiнде
ауылдық тауар
өндiрушiлерден
жемiс-көкөнiс
өнімдерiн сатып
алу жолымен
оның тұрақталған
қорын құру
мәселесiн қарау

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді

119

Маусымаралық ке-
зеңде кейiннен
баға басқыншылы-
ғын жүргiзе оты-
рып, жаппай өн-
дiру кезеңінде
ауылдық тауар
өндiрушiлерден
ет-сүт өнiмде-
рiн сатып алу
жолымен "Мал
өнiмдерi корпо-
рациясы" АҚ жа-
нынан ет-сүт
өнiмiнiң тұрақ-
талған қорын құру

4840,0

6840,0

6840,0

6840,0

РБ


Жиыны

11905,1

13909,3

13913,0

13918,3


5. Өңірлік саясат

120

Облысты маман-
дандыруды есепке
ала отырып,
2006-2010 жыл-
дарға арналған
агроөнеркәсiп
кешенін тұрақты
дамытудың өңір-
лiк бағдарлама-
сын әзiрлеу

Қаржы
шығын-
дарын
талап
ет-
пейді


Барлығы

126218,2

130783,4

115820,6

110847,7соның ішінде:
республикалық
бюджет

119188,5

123131,2

108819,9

104263,7жергілікті бюджет

5125,7

5397,2

5493,7

5380,3басқа көздер

1904,0

2255,0

1507,0

1203,7


         Аббревиатураларды ашып жазу:
АҚ          Акционерлiк қоғамы
АКК         "Аграрлық кредит корпорациясы" акционерлiк қоғамы
АӨК         Агроөнеркәсiптік кешен
АРЕМ        Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу
            агенттігі
ЖОО         Жоғарғы оқу орны
ММ          Мемлекеттік мекеме
ҚТЖ         "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк
            қоғамы
ЖБ          Жергілікті бюджет
СІМ         Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
ИСМ         Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
ХҚАБ        "Халықаралық Қазақстандық агроөнеркәсiптiк биржасы"
            акционерлiк қоғамы
БҒМ         Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым министрлігі
Қоршаған-   Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
ортамині    министрлiгi
АШМ         Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
ККМ         Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
            министрлiгi
Қаржыминi   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
ҚҚС         Қосылған құн салығы
ҰӨО         Ұлттық өндiрістік орталық
РБ          Республикалық бюджет
PMК         Республикалық мемлекеттік кәсiпорын
СӨОП        Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіптік одақ палатасы
ЖШС         Жауапкершілігі шектеулi серіктестігі
АҚМОКҚ      "Астық қолхаты жөнiндегi мiндеттемелер орындалуының
            кепiлдiк қоры" акционерлiк қоғамы
АШҚҚҚ       "Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры" акционерлiк
            қоғамы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады