Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 және 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1289 қаулыларына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 қарашадағы N 1111 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр қаулыларына мынадай өзгерiстер енгiзілсiн:

      1) "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917  қаулысында :
      көрсетiлген қаулымен бекiтілген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарында:
      2005-2007 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiнiсiндегi басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiнде (5-бөлiм):
      "Республикалық бюджеттен дамытуға және кредиттер беруге арналған мақсатты трансферттердiң есебiнен қаржыландырылатын басымды жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) 2005-2007 жылдарға арналған тiзбесi" деген кестеде:
      "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 26-жолдың 2-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "Астана қаласының Орынбор көшесi бойынан 1200 орындық орта мектеп салу";
      "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламасы" деген кiшi бөлiмде:
      реттік нөмiрi 372-жолда:
      5-бағандағы "1200000" деген сандар "1100315" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "500000" деген сандар "400315" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 378-жолда:
      5-бағандағы "8259149" деген сандар "8358834" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "673449" деген сандар "773134" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1289  қаулысында :
      көрсетілген қаулыға 2-қосымшада:
      04 "Білім беру" функционалдық тобында:
      225 "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi" әкiмшiсi бойынша:
      012 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне білiм беру объектілерін салуға және қайта жаңартуға берілетiн нысаналы даму трансферттерi" бағдарламасы бойынша:
      "Астана қаласының Чернышевский-Ушаков көшелерi ауданында" деген сөздер "Астана қаласының Орынбор көшесi бойынан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      08 "Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк, оның iшiнде инвестициялық жобаларға:" функционалдық тобында:
      200 "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi" әкiмшiсi бойынша:
      026 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет және спорт объектілерiн дамытуға берілетiн нысаналы даму трансферттерi" бағдарламасы мынадай редакцияда жазылсын:
"026 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
     қалаларының бюджеттерiне мәдениет және спорт
     объектілерiн дамытуға
     берілетiн нысаналы даму трансферттерi            2705784
     оның iшiнде инвестициялық жобаларға:
     2000 орындық цирк ғимаратын салу                 1032335
     "Думан" ойын-сауық объектілерi кешенi            773134
     Қоянды өзенiнiң су қоймасында Астана
     қаласының тұрғындарына арналған қысқа
     мерзiмдi демалыс аймағы                          400315
     Астана қаласында теннис кортын салу              500000".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзіледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2004 года N 917 и от 8 декабря 2004 года N 1289

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2005 года N 1111

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2004 года N 917 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы":
      в Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в Перечне приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2005-2007 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (раздел 5):
      в таблице "Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных проектов (программ), финансируемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитования из республиканского бюджета, на 2005-2007 годы":
      в подразделе "Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы":
      графу 2 строки, порядковый номер 26, изложить в следующей редакции:
      "Строительство средней школы на 1200 мест по улице Оренбургской города Астаны";
      в подразделе "Государственная программа социально-экономического развития города Астаны на период до 2005 года "Расцвет Астаны - расцвет Казахстана":
      в строке, порядковый номер 372:
      в графе 5 цифры "1200000" заменить цифрами "1100315";
      в графе 7 цифры "500000" заменить цифрами "400315";
      в строке, порядковый номер 378:
      в графе 5 цифры "8259149" заменить цифрами "8358834";
      в графе 7 цифры "673449" заменить цифрами "773134";

      2) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2004 года N 1289 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год":
      в приложении 2 к указанному постановлению:
      в функциональной группе 04 "Образование":
      по администратору 225 "Министерство образования и науки Республики Казахстан":
      по программе 012 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования":
      слова "в районе улиц Чернышевского-Ушакова города Астаны" заменить словами "по улице Оренбургской города Астаны";
      в функциональной группе 08 "Культура, спорт, туризм и информационное пространство, в том числе на инвестиционные проекты:":
      по администратору 200 "Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан":
      программу 026 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры и спорта" изложить в следующей редакции: 
 
    "026          Целевые трансферты на развитие 
                  областным бюджетам, бюджетам 
                  городов Астаны и Алматы
                  на развитие объектов культуры и спорта   2705784
                  в том числе на инвестиционные проекты:
                  Строительство здания цирка на 2000 мест  1032335
                  Комплекс объектов развлечений "Думан"     773134
                  Зона кратковременного отдыха для
                  жителей города Астаны на водохранилище
                  реки Коянды                               400315
                  Строительство теннисного корта в
                  городе Астане                             500000".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан