Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 қарашадағы N 1144 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

      1) "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917  қаулысында :
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарында:
      2005-2007 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiнiсiндегi басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiнде (5-бөлiм):
      "Республикалық бюджеттен дамытуға және кредит беруге арналған мақсатты трансферттердiң есебiнен қаржыландырылатын басымды жергiлiктi бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) 2005-2007 жылдарға арналған тiзбесi" деген кестеде:
      "Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы" деген кіші бөлiмде:
      реттік нөмiрi 217-жолда:
      5-бағанда "707500" деген сандар "743803" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағанда "237500" деген сандар "273803" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 252-жолда:
      5-бағанда "820320" деген сандар "784017" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағанда "130000" деген сандар "93697" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1289  қаулысында :
      көрсетiлген қаулыға 2-қосымшада:
      05 "Денсаулық сақтау" функционалдық тобында:
      226 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi" әкімшісі бойынша:
      005 "Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетiне денсаулық сақтау объектілерін салуға және қайта жаңартуға берілетiн нысаналы даму трансферттерi" бағдарламасы бойынша:
      "Алматы облысы Қарасай ауданының Шамалған ауылында 150 адам қабылдайтын емханасы бар 50 төсектiк көп бейiндi аурухана салу" деген жолда "237500" деген сандар "273803" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қызылорда облысының Жаңақорған кентiнде 190 төсектік Жаңақорған орталық аудандық ауруханасын салу" деген жолда "130000" деген сандар "93697" деген сандармен ауыстырылсын;

      3) "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған (екiншi кезең) орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 26 тамыздағы N 884  қаулысында :
      көрсетiлген қаулымен бекiтілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарында:
      2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісiндегi басымды бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесінде (5-бөлім):
      "Республикалық бюджеттен дамытуға және кредит беруге арналған мақсатты трансферттердің есебiнен қаржыландырылатын басымды жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) 2006-2008 жылдарға арналған тiзбесi" деген кестеде:
      "Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 105-жолда:
      5-бағанда "820320" деген сандар "784017" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағанда "130000" деген сандар "93697" деген сандармен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Peспубликасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2005 года N 1144

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2004 года N 917 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы":
      в Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в Перечне приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2005-2007 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (раздел 5):
      в таблице "Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных проектов (программ), финансируемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитования из республиканского бюджета, на 2005-2007 годы":
      в подразделе "Государственная программа развития сельских территорий на 2004-2010 годы":
      в строке, порядковый номер 217:
      в графе 5 цифры "707500" заменить цифрами "743803";
      в графе 7 цифры "237500" заменить цифрами "273803";
      в строке, порядковый номер 252:
      в графе 5 цифры "820320" заменить цифрами "784017";
      в графе 7 цифры "130000" заменить цифрами "93697";

      2) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2004 года N 1289 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год":
      в приложении 2 к указанному постановлению:
      в функциональной группе 05 "Здравоохранение":
      по администратору 226 "Министерство здравоохранения Республики Казахстан":
      по программе 005 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджету города Астаны на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения":
      в строке "Строительство многопрофильной больницы на 50 коек с поликлиникой на 150 посещений в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области" цифры "237500" заменить цифрами "273803";
      в строке "Строительство Жанакорганской центральной районной больницы на 190 коек в поселке Жанакорган Кызылординской области" цифры "130000" заменить цифрами "93697";

      3) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)":
      в Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в Перечне приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2006-2008 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (раздел 5):
      в таблице "Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных проектов (программ), финансируемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитования из республиканского бюджета, на 2006-2008 годы":
      в подразделе "Государственная программа развития сельских территорий на 2004-2010 годы":
      в строке, порядковый номер 105:
      в графе 5 цифры "820320" заменить цифрами "784017";
      в графе 6 цифры "130000" заменить цифрами "93697".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан