Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң жанынан Индустриялық-инновациялық даму саласындағы мемлекеттiк басқару мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған кеңес құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 3 мамырдағы N 356 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 7 мамырдағы N 363 Қаулысымен

       Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 7 мамырдағы N 363  Қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанынан Индустриялық-инновациялық даму саласындағы мемлекеттiк басқару мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған кеңес (бұдан әрi - Кеңес) құрылсын.

      2. Қоса берiлiп отырған:
      1) Кеңестiң құрамы;
      2) Кеңес туралы ереже бекiтiлсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                              Қазақстан Республикасы
                                                     Үкiметiнiң
                                              2006 жылғы 3 мамырдағы
                                                  N 356 қаулысымен
                                                      бекiтiлген

           Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң жанындағы
   Индустриялық-инновациялық даму саласындағы мемлекеттiк
        басқару мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған
                        кеңестiң құрамы

Мәсiмов                  - Қазақстан Республикасы Премьер-
Кәрiм Қажымқанұлы          Министрiнiң орынбасары, төраға

Школьник                 - Қазақстан Республикасының Индустрия
Владимир Сергеевич         және сауда министрi, төрағаның орынбасары

Коржова                  - Қазақстан Республикасының Қаржы
Наталья Артемовна          министрi

Баталов                  - Қазақстан Республикасының Индустрия
Асқар Болатұлы             және сауда вице-министрi, хатшы

Келiмбетов               - "Қазына" орнықты даму қоры"
Қайрат Нематұлы            акционерлiк қоғамы басқармасының төрағасы

Мусин                    - Қазақстан Республикасының Экономика
Аслан Есболайұлы           және бюджеттiк жоспарлау министрi
       Ескерту. Құрамға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N  1150 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң     
2006 жылғы 3 мамырдағы
N 356 қаулысымен 
бекiтiлген    

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң жанындағы
Индустриялық-инновациялық даму саласындағы мемлекеттiк
басқару мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған кеңес туралы
ереже

  1. Жалпы ережелер

      1. Индустриялық-инновациялық даму саласындағы мемлекеттiк басқару мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған кеңес (бұдан әрi - Кеңес) Қазақстан Республикасының Yкiметiнiң жанындағы консультативтiк-кеңесшi орган болып табылады.

      2. Кеңес акцияларының мемлекеттiк пакеттерi (қатысу үлестерi) "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның (бұдан әрi - Қор) жарғылық капиталын төлеуге берiлетiн  акционерлiк қоғамдарды жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердi ) (бұдан әрi - компаниялар) басқару жөнiндегi негiз қалаушы мақсаттары мен мiндеттерi жөнiндегi ұсынымдарды әзiрлеу үшiн құрылады.
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.25. N  818 қаулысымен.

      3. Кеңес өз қызметiнде Қазақстан Республикасының  Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық кесiмдерiн, сондай-ақ осы Ереженi басшылыққа алады.

  2. Кеңестiң мiндеттерi

      4. Кеңестiң мiндеттерi:
      1) Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған  стратегиясының ережелерiн, мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламаларды ескере отырып, компанияларды дамыту жөнiнде негiз қалаушы мақсаттар мен мiндеттер жөнiндегi ұсынымдарды әзiрлеу;
      2) компаниялардың өз мақсаттары мен қаржылық нәтижелерiне қол жеткiзуi жөнiндегi Қордың қызметiн бағалау жүргiзу болып табылады.

      5. Кеңес мiндеттердi шешу кезiнде:
      1) коммерциялық және коммерциялық емеске бөлiп, басты стратегиялық мақсаттар, коммерциялық және коммерциялық емес мақсаттар арасындағы теңгерiм;
      2) маңызды салалық бастамалар мен мiндеттер;
      3) компаниялардың қорытылған тиiмдiлiк көрсеткiштерi мен рентабельдiлiк коэффициенттерi;
      4) дивидендтер төлеу деңгейi, компаниялардың таза кiрiстерiн бөлу және қайта инвестициялау;
      5) мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын инвестициялық бағдарламалар;
      6) компаниялардың басшы қызметкерлерiне еңбекақы төлеу мәселелерi жөнiнде ұсынымдар әзiрлейдi.
       Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.03.12.  N 183 қаулысымен.

      6. Әрбiр компания үшiн негiз қалаушы мақсаттар мен мiндеттер жөнiндегi ұсынымдар әзiрлеудi Кеңес екi жылда бiр рет жүзеге асырады.

  3. Кеңестiң құқықтары

      7. Кеңес өзiне жүктелген мiндеттердi iске асыру мақсатында заңнамада белгiленген тәртiппен:
      1) мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдардан өз қызметiн жүзеге асыру үшiн қажеттi материалдар мен ақпаратты сұратуға;
      2) Кеңестiң отырысына мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдардың өкiлдерiн шақыруға және қаралатын мәселелер бойынша оларды тыңдауға;
      3) қажеттiлiгiне қарай компанияларды басқарудың проблемалық мәселелерiн талдау және зерделеу үшiн мамандарды, сарапшылар мен ғалымдарды тартуға құқылы.

  4. Кеңестiң қызметiн ұйымдастыру

      8. Кеңестi төраға - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары басқарады. Кеңестiң төрағасы Кеңестiң қызметiне жалпы басшылықты жүзеге асырады, оның жұмысын жоспарлайды, қабылданатын шешiмдердiң сапасы мен тиiмдiлiгiн арттыруға бағытталған iс-шараларды айқындайды, Кеңестiң қызметiне жауапты болады.
      Төраға болмаған уақытта оның функциясын оның орынбасары орындайды.

      9. Кеңестiң құрамына Индустрия және сауда, Экономика және бюджеттiк жоспарлау, Қаржы министрлiктерiнiң бiрiншi басшылары, Қордың атқарушы органының басшысы (келiсiм бойынша) кiредi.

      10.  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi Кеңестiң жұмысшы органы болып табылады.

      11. Кеңестiң жұмыс органы Кеңестiң қызметiн ұйымдық-ақпараттық қамтамасыз етудi жүзеге асырады.

      12. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi басшысының орынбасары Кеңестiң хатшысы болып табылады. Кеңестiң хатшысы Кеңес отырысының күн тәртiбi бойынша қажеттi құжаттар мен материалдар дайындайды және отырыстың хаттамасын ресiмдейдi.

      13. Кеңестiң отырысы қажеттiлiгiне қарай оның мүшелерiнiң кемiнде үштен екiсi болған кезде, бiрақ екi жылда бiр рет қана өткiзiледi.

      14. Отырыстардың күн тәртiбiн Кеңес төрағасы Кеңес мүшелерiнiң ұсыныстары негiзiнде қалыптастырады.
      Кеңес отырыстарын өткiзу уақыты мен орнын Кеңес төрағасы белгiлейдi.

      15. Отырыстың күн тәртiбiн Кеңестiң хатшысы Кеңестiң мүшелерiне, сондай-ақ өзге де мүдделi тұлғаларға жiбередi.

      16. Отырыс күн тәртiбiнiң әрбiр мәселесi бойынша шешiм, қатысушы Кеңес мүшелерiнiң көпшiлiк дауысымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Кеңес төрағасының дауысы шешушi болып табылады.

      17. Кеңестiң шешiмi хаттамамен ресiмделедi. Отырыс хаттамасын хатшы дайындайды және оған отырысқа қатысушы Кеңестiң барлық мүшелерi қол қояды.
      Кеңес мүшелерi ерекше пiкiр бiлдiруге құқылы, ол жазбаша түрде жазылады және хаттамаға қоса берiлуi тиiс.

      18. Кеңес отырысының қол қойылған хаттамасы барлық мүдделi мемлекеттiк органдар мен Қорға таратылады.

  5. Кеңестiң қызметiн тоқтату

      Кеңес өз қызметiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмi негiзiнде тоқтатады.

О создании Специализированного совета по вопросам государственного управления в области индустриально-инновационного развития при Правительстве Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2006 года N 356. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2007 года N 363

       Сноска. Постановление Правительства РК от 3 мая 2006 года N 356 утратило силу постановлением Правительства РК от 7 мая 2007 года N   363 .

             Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать Специализированный совет по вопросам государственного управления в области индустриально-инновационного развития при Правительстве Республики Казахстан (далее - Совет).

      2. Утвердить прилагаемые:
      1) состав Совета;
      2)  Положение о Совете .

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 3 мая 2006 года N 356  

  Состав
Специализированного совета
по вопросам государственного управления в области индустриально-
инновационного развития при Правительстве Республики Казахстан

       Сноска. В состав внесены изменения постановлением Правительства РК от 30 ноября 2006 года N  1150 .

Масимов             - Заместитель Премьер-Министра Республики
Карим Кажимканович    Казахстан, председатель

Школьник            - Министр индустрии и торговли
Владимир Сергеевич    Республики Казахстан, заместитель председателя

Коржова             - Министр финансов Республики Казахстан
Наталья Артемовна

Мусин               - Министр экономики и бюджетного
Аслан Еспулаевич      планирования Республики Казахстан

Баталов             - вице-министр индустрии и торговли
Аскар Булатович       Республики Казахстан, секретарь

Келимбетов          - председатель правления акционерного общества
Кайрат Нематович      "Фонд устойчивого развития "Қазына"

Утверждено         
постановлением Правительства 
Республики Казахстан     
от 3 мая 2006 года N 356   

  Положение
о Специализированном совете по вопросам государственного
управления в области индустриально-инновационного развития
при Правительстве Республики Казахстан 1. Общие положения

      1. Специализированный совет по вопросам государственного управления в области индустриально-инновационного развития (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан.

      2. Совет образуется для выработки рекомендаций по основополагающим целям и задачам по управлению  акционерными обществами товариществами с ограниченной ответственностью ) (далее - компании), государственные пакеты акций (доли участия) которых будут переданы в оплату уставного капитала АО "Фонд устойчивого развития "Қазына" (далее - Фонд).  <*>
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правительства РК от 25 августа 2006 года N  818 .     

      3. Совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией и законами Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

  2. Задачи Совета

      4. Задачами Совета являются:
      1) выработка рекомендаций по основополагающим целям и задачам по развитию компаний с учетом положений  Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, государственных и отраслевых (секторальных) программ;
      2) проведение оценки деятельности Фонда по достижению компаниями их целей и финансовых результатов.

      5. При решении задач Совет вырабатывает рекомендации по вопросам:
      1) главных стратегических целей, с разбивкой на коммерческие и некоммерческие, баланса между коммерческими и некоммерческими целями;
      2) важных отраслевых инициатив и задач;
      3) обобщенных показателей эффективности и коэффициентов рентабельности компаний;
      4) уровня выплаты дивидендов, распределения и реинвестирования чистого дохода компаний;
      5) инвестиционных программ, финансируемых из государственного бюджета;
      6) оплаты труда руководящих работников компаний.
       Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12 марта 2007 года N  183 .

      6. Выработка рекомендаций по основополагающим целям и задачам для каждой компании осуществляется Советом один раз в два года.

  3. Права Совета

      7. Совет в целях реализации возложенных на него задач вправе в установленном законодательством порядке:
      1) запрашивать у государственных органов и иных организаций материалы и информацию, необходимые для осуществления своей деятельности;
      2) приглашать на заседания Совета и заслушивать по рассматриваемым вопросам представителей государственных органов и иных организаций;
      3) привлекать по мере необходимости специалистов, экспертов и ученых для анализа и изучения проблемных вопросов управления компаниями.

  4. Организация деятельности Совета

      8. Совет возглавляет председатель - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета, планирует его работу, определяет мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности принимаемых решений, несет ответственность за деятельность Совета.
      Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель.

      9. В состав Совета входят первые руководители министерств индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, финансов, руководитель исполнительного органа Фонда (по согласованию).

      10. Рабочим органом Совета является  Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      11. Рабочий орган Совета осуществляет организационно-информационное обеспечение деятельности Совета.

      12. Секретарем Совета является заместитель первого руководителя Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. Секретарь Совета подготавливает необходимые документы и материалы по повестке дня заседания Совета и оформляет протокол заседания.

      13. Заседания Совета проводятся при наличии не менее двух третей его членов, по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.

      14. Повестка дня заседаний формируется председателем Совета на основе предложений членов Совета.
      Время и место проведения заседаний Совета определяются председателем Совета.

      15. Повестка дня заседания направляется секретарем Совета членам Совета, а также иным заинтересованным лицам.

      16. Решения по каждому вопросу повестки дня заседания принимаются открытым голосованием, большинством голосов присутствующих членов Совета. В случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим.

      17. Решения Совета оформляются протоколом. Протокол заседания подготавливается секретарем и подписывается всеми членами Совета, присутствующими на его заседании.
      Члены Совета имеют право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу.

      18. Подписанный протокол заседания Совета рассылается во все заинтересованные государственные органы и Фонд.

  5. Прекращение деятельности Совета

      Совет прекращает свою деятельность на основании решения Правительства Республики Казахстан.