"Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне техникалық реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының жобасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 мамырдағы N 468 Қаулысы

       Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне техникалық реттеу мәселелерi бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгізілсін.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Жоба

"Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне
техникалық реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. "Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршылары, 1994 ж., N 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 1996 ж., N 2, 186-құжат, 1998 ж., N 24, 447-құжат; 2001 ж., N 23, 309, 321-құжат;  N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 18, 110-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 15, 63-құжат 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 2-баптың төртiншi бөлiгiндегi "жүру қауiпсiздiгi, еңбек қауiпсiздiгi ережелерiн қадағалау, өртке қарсы қауiпсiздiк, техника-технологиялық және санитарлық нормалар" деген сөздер "көлiк құралдарын техникалық реттеу (бұдан әрi - қауiпсiздiк) саласындағы қауiпсiздiк және адам өмiрi мен денсаулығы, қоршаған орта үшiн өмiрлiк циклінің процестері" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 5-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "лицензиялау" деген сөзден кейiн "техникалық реттеу," деген сөзбен толықтырылсын;
      3) 11-баптың бiрiншi бөлiгiнiң төртiншi абзацындағы "сертификат" деген сөз "сәйкестiктi растау саласындағы құжаттар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "Көлiк құралдары көлiк саласындағы техникалық регламенттерде белгiленген адам өмiрi мен денсаулығы, қоршаған ортаны қорғау қауiпсiздiгi бойынша талаптар мен нормаларға сәйкес келуi, сәйкестiктi растау саласында құжаты болуы, сондай-ақ заңнамада белгiленген тәртiппен тiркелуi тиiс.
      Көлiк құралдарының сәйкестiгiн растау тәртiбi Қазақстан Республикасы заңдарында белгiленедi.
      Техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес белгiленген қауiпсiздiк талаптарына сәйкес келмейтiн көлiк-құралдары әкелiнуге, сатылуға және пайдаланылуға тиiстi емес.";
      5) 23-бапта:
      5-бөлiктегi "қоршаған орта ластануының алдын алатын, табиғи ресурстарды тиiмдi пайдалануды және қайта өндiрудi қамтамасыз ететiн, экологиялық қауiпсiздiк пен халық денсаулығын қорғауға кепiлдiк беретiн айналадағы орта сапасының нормативтерi" деген сөздер "адам өмiрi мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғау үшiн қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн Қазақстан Республикасы заңнамасында белгiленген талаптар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      сегiзiншi абзацтағы "тиiстi барлық шараларды жүзеге асыру" деген сөздер "белгiленген нормаларды сақтауды қамтамасыз ету" сөздерiмен ауыстырылсын.
      2. "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесiнiң жаршысы, 1995 ж., N 11, 76б; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 11, 150-б; 1999 ж., N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 6, 34-құжат; N 11, 56б; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат):
      1) 1-баптың 7-тармақшасы "мұнай операцияларын жүргiзудегi мемлекеттiк реттеумен" деген сөздермен толтырылсын;
      2) 2-баптың 1-тармағы ", сондай-ақ мұнай және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн техникалық реттеу саласындағы қауiпсiздiктiң (бұдан әрi - қауiпсiздiк) жалпы талаптарын белгiлейдi" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 5-бап мынадай мазмұндағы 13)-тармақшамен толықтырылсын:
      "13) мұнайға және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне арналған техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      4) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 12), 13), 14)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "12) мұнай операцияларын жүргiзу және мұнайды тасымалдау саласында адам өмiрi мен денсаулығына және қоршаған орта yшiн зиян келтiру тәуекелдерiне талдау және бағалау жүргiзу;
      13) мұнайға және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне арналған техникалық регламенттердi әзiрлеу;
      14) мұнай және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне техникалық регламенттерде белгiленген талаптардың орындалуына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады.";
      5) 30-4-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Табиғи газды өндiру кезiнде адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн талаптар мен нормалар орындалуы, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келетiн өлшеу жабдықтары мен құралдары қолданылуы керек.";
      6) 36-3-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Теңiзде мұнай-газ құбырларын салу және пайдалану кезiнде жүргiзiлетiн операциялардың адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн қауіпсiздiгін қамтамасыз ету жөнiндегі талаптар мен нормалардың сақталуы қамтамасыз етiлуi керек.";
      7) Мынадай мазмұндағы 39-1-баппен толықтырылсын:

      "39-1-бап. Мұнай операциялары мен мұнайды тасымалдау
                 кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      1. Мұнай операцияларын жүргiзген және мұнайды тасымалдау кезiнде қауiпсiздiк белгiленген нормаларды, адам өмiрi мен денсаулығын және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған ұйымдастыру және техникалық iс-шаралар кешенiнiң орындалуы, сондай-ақ салу және пайдалану кезiнде жерасты және жерүстi өнеркәсiптiк жабдықтар мен құрылыстардың апатсыз жұмыс iстеуiн, оның жөнделген жағдайда ұсталуы, сондай-ақ мүмкiн апаттарды болдырмау қамтамасыз етiлуi керек.
      2. Техникалық реттеу объектiлерi мұнай, сондай-ақ оның өмiрлiк циклiнiң процестерi болып табылады.
      3. Мұнай операцияларын жүргiзу және мұнайды тасымалдау кезiнде мердiгер пайдаланатын жабдық пен өзге де мүлiк техникалық регламенттерде белгiленген талаптарға сәйкес келуi тиiс.
      4. Мұнайды төгу және құю тәртiбi, сақтау және тасымалдау жабдықтарының конструкциясы мұнайға және оның өмiрлiк циклының процестерiне техникалық регламенттермен белгiленген өрт қауіпсіздік нормаларына сәйкес келу тиiс.
      5. Қайта өңдеу үшiн мұнай өңдейтiн заводтарға жеткiзiлетiн мұнай осы Заңда және басқа да нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген қауiпсiздiк нормаларына сәйкес келуi тиiс.
      6. Мұнайды тасымалдау ауа, темiржол, теңiз, өзен және автомобиль көлiктерiне қолданылатын ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы және мұнайдың сақталуын қамтамасыз етуi және мұнайды төгiп алуды болдырмауы тиiс.";
      8) 41-бапта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) мұнайға және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне осы заңда және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген қауiпсiздiк талаптарын сақтауға;";
      6) тармақшада "мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға" деген сөздер "мұнай айналымы саласындағы техникалық регламенттерге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) тармақшада "егер бұл қызметтер көрсету мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сай болған жағдайда" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптар мен нормаларды сақтаған жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 45-бапта "Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Су асты труба құбырлары мен кабельдерiн орнату, тарту мен пайдалану кезiнде қауiпсiздiк пен айналадағы ортаны қорғау ережелерiне" деген сөздер "мұнай айналымы саласындағы техникалық регламенттерге" деген сөздермен ауыстырылсын.
      3. "Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалану және авиация қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 желтоқсандағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршылары, 1995 ж., N 23, 148-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2001 ж., N 23, 321-бет; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 15, 147-бет; 2003 ж., N 10, 54-бет; 2004 ж., N 23, 142-құжат, 2005 ж., N 7-8, 23-құжат):
      5-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасы азаматтарының мүдделерiн" деген сөздер "мүддесін, адам өмiрi мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 31-1-бап алынып тасталсын;
      3) 31-3-баппен мынадай мазмұнда толықтырылсын:

      "31-3-бап. Әуе кемелерi және олардың жабдықтары қауiпсiздiгiн
                 қамтамасыз ету саласындағы техникалық реттеу

      Техникалық реттеу объектiлерi:
      1) әуе кемесi және оның жабдықтары;
      2) әуе кемесi және оның жабдықтарын жобалау процесi;
      3) әуе кемесi және оның жабдықтарын өндiру процесi;
      4) әуе кемесi және оның жабдықтарын пайдалану процесi;
      5) әуе кемесi және оның жабдықтарын тасымалдау және сақтау процесi;
      6) әуе кемесi және оның жабдықтарын жүзеге асыру процесi;
      7) әуе кемесi және оның жабдықтарын пайдалану және жою процесi.
      Әуе кемелерi және олардың жабдықтарының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн техникалық реттеу саласындағы негiзгi талаптар әуе кемелерiнiң және олардың жабдықтарының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттерде белгiленедi.".
      4. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы  Заңы  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат; 1999 ж., N 11, 357 бет; N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы N 30-31 "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 3-бап мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн жер қойнауын пайдалану саласында өнiмнiң, оның өмiрлiк циклi процестерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.";
      2) 7-бап мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      "16) жер қойнауын пайдалану саласындағы техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      3) 8-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 12), 13) тармақшалармен толықтырылсын:
      "12) жер қойнауын пайдалану саласындағы техникалық регламенттердi әзiрлейдi;
      13) жер қойнауын пайдалану саласында адам өмiрi мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян тигiзу қаупiне талдау және бағалау жүргiзедi;
      4) 8-3-баптың 1-тармағындағы "мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 63-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "1-1) жер қойнауын пайдалану саласында адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге;";
      1-тармақтың 7) тармақшасындағы "мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға" деген сөздер "Қазақстан Республикасы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 63-2-бапта:
      1-тармақта "мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға" деген сөздер "Қазақстан Республикасы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "белгiленген стандарттарға" деген сөздер "Қазақстан Республикасы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын.
      5. "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 1996 ж., N 11-12, 263 б; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 1999 ж., N 4, 101-құжат; 2000 ж., N 6, 145-құжат; 2003 ж., N 14, 112-құжат; 2004 ж., N 11-12, 67-құжат, N 23, 142-құжат, 2006 ж., N 5-құжат):
      1) 10-бапта:
      он бiрiншi абзацтағы "мемлекеттiк инспекцияны" деген сөздер "мемлекеттiк бақылауды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      2) 11-бапта:
      екiншi бөлiмде:
      үшiншi абзацтағы "нормативтердi, стандарттарды және ережелердi" деген сөздер "нормативтiк құқықтық актiлердi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      оныншы абзацтағы "мемлекеттiк инспекцияға басшылық етедi" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы он сегiзiншi және он тоғызыншы абзацтармен толықтырылсын:
      "табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар аймағында зардап шеккендерге, оның iшiнде апаттық-құтқару жұмыстарының қызметкерлерiне шұғыл медициналық көмек көрсетедi;
      табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласында техникалық регламенттердi әзiрлейдi.";
      3) 12-бап мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласында техникалық регламенттердi әзiрлеуге қатысады (немесе әзiрлейдi).";
      4) 14-бап мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттерiн талдау.";
      5) 25-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "жоспарлау алдындағы, жобалау алдындағы" деген сөздер алынып тасталсын;
      6) 26-баптың екiншi бөлiгiндегi "алдын ала жобалау, сондай-ақ" деген сөздер алынып тасталсын;
      7) 34-баптағы "стандарттар" деген сөз "техникалық регламенттер" деген сөздермен ауыстырылсын.
      6. "Жол жүрiсi қауiпсiздiгi туралы" 1996 жылғы 15 шiлдедегi N 29-1 Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламент Жаршылары, 1996 ж., N 14, 273-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; N 12, 82-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат))
      1) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласында техникалық реттеу;";
      2) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттердi бекiту;";
      3) 7-бап мынадай мазмұнда толтырылсын:
      "- жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттердi әзiрлеу.";
      4) 18-бапта:
      бап атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-бап. Көлiк құралдарын пайдалану кезiнде жол жүрiсi
               қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн жалпы талаптар";

      1-тармағындағы "стандарттар мен басқа да нормативтiк құжаттардың" деген сөздер "белгiленген техникалық регламенттер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармағындағы "техникалық реттеу саласындағы уәкiлеттi органдар бекiтетiн ережелер мен рәсiмдерге сәйкес мiндеттi түрде сертификатталуға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпке сәйкес сәйкестiгi расталуға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармағы екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Механикалық көлiк құралы мен тiркеменi техникалық регламенттерде белгiленген қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын сәйкестiктi растау саласындағы құжатсыз мемлекеттiк тiркеуге тыйым салынады.";
      4-тармағындағы "сертификаттауды" деген сөз "Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгiленген тәртiппен сәйкес сәйкестiктi растау процедурасын" деген сөздермен ауыстырылсын.";
      5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Жол жүрiсiне қатысатын көлiк құралдарының конструкциясы, техникалық жай-күйi және жабдықтары жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты мынадай негiзгi талаптарға жауап беруi тиiс:
      1) жол қозғалысын қамтамасыз ететiн тежегiш жүйелерi, рульдi басқару артты шолу айнасы, дыбысты сигналы, шассилер, түстi құралдар, көлiк құралдарында бар болса;
      2) көлiк құралдарын қауiпсiз басқаруға мүмкiндiк беретiн шолуды және көруiн қамтамасыз ету;
      3) адам өмiрiне және қоршаған ортаға зиянын келтiрмейтiн механизмдердiң, қосымша жабдық заттарының және көлiк құралының тетiктерiнiң болуы;
      4) жол көлiгi оқиғасы болған жағдайда жолаушылар және басқа да қатысушылар үшiн жол қозғалысының қауiпсiздiгiн азайтуды қамтамасыз етуi тиiс.";
      мынадай мазмұндағы алтыншы тармақпен толықтырылсын:
      "6. Көлiк құралдарын пайдалану кезiнде қоршаған ортаға шығарылған тастандылар қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық регламенттермен белгiленген рұқсат етiлетiн деңгейден аспауы тиiс.";
      20-баптың 2-тармағындағы ", стандарттардың" деген сөз алынып тасталсын;
      6) 21-бапта:
      1-тармақтағы:
      бiрiншi абзац мынадай мазмұнда жазылсын:
      "көлiк құралдарының конструкциясы осы Заңның талаптарына және техникалық регламенттерге сәйкес келмесе;";
      алтыншы абзацтағы "стандарттардың талаптары" деген сөздер "белгiленген талаптары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 23-баптың 1-тармағында "Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген стандарттармен" деген сөздер "техникалық регламенттермен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 24-бапта:
      1-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "стандарттарды және жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты өзге де нормативтiк құқықтық құжаттар" деген сөздер "техникалық регламенттерде белгiленген қауiпсiздiк талаптары" сөздерiмен ауыстырылсын;
      3-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "нормалар, ережелер, стандарттар және басқа да нормативтiк құжаттар" деген сөздер "қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн техникалық регламенттерде белгiленген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармағындағы "стандарттарға, техникалық және басқа да нормативтiк құжаттарға" деген сөздер "жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттерге" деген сөздермен ауыстырылсын.
      7. "Өрт қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 18, 368-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 1999 ж., N 20, 728-құжат; N 23, 931-құжат; 2000 ж., N 6, 142-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 14, 112-құжат; N 24, 177б, N 23, 142-құжат; 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы N 30-31 "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1-баптың алтыншы абзацындағы "стандарттарды" деген сөз алынып тасталсын;
      2) 5-бап мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      өрт қауiпсiздiгi саласында техникалық регламенттердi бекiтедi;
      дала өрттерiн, сондай-ақ мемлекеттiк өрт сөндiру мекемелерi құрылмаған тұрғылықты орындарда өрттi сөндiру тәртiбiн белгiлейдi;
      өрт қауiпсiздiгi саласында нормативтiк құқықтық актiлермен белгiленбеген талаптарды келiсу тәртiбiн белгiлейдi.";
      3) 6-бапта:
      5) тармақша алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 12), 13) тармақшалармен толықтырылсын:
      "12) өрт қауiпсiздiгi саласында техникалық регламенттердi әзiрлейдi;
      13) өрт қауiпсiздiгi саласында техникалық регламенттермен белгiленген талаптардың орындалуына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады.";
      4) 9-1-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) өрт қауiпсiздiгi талаптарын белгiлейтiн техникалық регламенттердi бекiтуден басқа барлық мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ азаматтар мен ұйымдардың орындауы мiндеттi өрт қауiпсiздiгi нормалары мен ережелерiн және өрт қауiпсiздiгi мәселелерiн реттейтiн өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу және бекiту;";
      5) 9-5-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Өрт қауiпсiздiгi саласында мемлекеттiк қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды тұлғаларға:
      Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi саласында мемлекеттiк бақылау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы - өрт қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган басшысы;
      Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi саласында мемлекеттiк бақылау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспектордың орынбасарлары - өрт қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган басшысының орынбасарлары;
      Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi саласында мемлекеттiк бақылау жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлары - өрт қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның барлық санаттағы мамандары;
      бас мемлекеттiк инспекторлар;
      - облыстардың және қалалардың өрт қауiпсiздiгi саласында мемлекеттiк бақылау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторлары - өрт қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның аймақтық органдарының басшылары;
      - облыстардың және қалалардың өрт қауiпсiздiгi саласында мемлекеттiк бақылау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторларының орынбасарлары - өрт қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның аймақтық органдарының басшыларының орынбасарлары;
      - облыстардың және қалалардың өрт қауiпсiздiгi саласында мемлекеттiк бақылау жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар - өрт қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның аймақтық органдарының барлық санаттағы мамандары жатады.";
      6) 10-3-баптың бiрiншi бөлiгiндегi:
      2) тармақшадағы "елу жас" деген сөздер "елу үш жас" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшада "бес" деген сөз "сегiз" деген сөзбен ауыстырылсын;
      7) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы нормативтiк құқықтық
               реттеу

      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы нормативтiк құқықтық реттеу нормативтiк құқықтық актiлердi орындау үшiн мiндеттi өрт қауiпсiздiгi талаптарын белгiлеуi.
      Өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлерге өрт қауiпсiздiгi нормалары мен ережелерi, өрт қауiпсiздiгiнiң талаптары мазмұндалатын нұсқаулар, техникалық регламенттер мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлер жатады.
      Өнiмдерге және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне қойылатын өрт қауiпсiздiгiнiң талаптары техникалық регламенттерде белгiленедi.
      Мемлекеттiк органдар әзiрлейтiн және өрт қауiпсiздiгi талаптарын белгiлейтiн нормативтiк құқықтық актiлер өрт қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органмен мiндеттi түрде келiсуге тиiс.
      Өрт қауiпсiздiгi талаптарынан сондай-ақ өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленбеген өрт қауiпсiздiгiнiң талаптарынан ауытқуларды келiсу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.";
      8) 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "23-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы лицензиялау мен
               сәйкестiктi растау

      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы лицензиялау мен сәйкестiктi растау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады";
      9) мынадай мазмұндағы 4-1 тарауымен толықтырылсын:
      "4-1-тарау. Өрт қауiпсiздiгiнiң жалпы талаптары
      23-1-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы техникалық реттеу объектiлерi
      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы техникалық реттеу объектiлерi өнiм және оның өмiрлiк циклiнiң процестерi болып табылады.

      23-2-бап. Жобалау, құрылыс салу, қайта салу және өндiру
                кезiндегi өрт қауiпсiздiгi талаптары

      Өрт қауiпсiздiгi саласында техникалық реттеу объектiлерiн жобалау, салу жөндеу және өндiру кезiнде:
      1) объектiлердi орналастыру;
      2) объектiлердi қолдану;
      3) объектiлердi өрт-техникалық жiктеу;
      4) объектiлердi өрт депосы ғимараты мен имаратымен қамтамасыз ету;
      5) адамдар қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      6) өрттiң таралуын болдырмау;
      7) өрттi өшiру мүмкiндiгiн қамтамасыз ету;
      8) өрттi өшiру кезiнде құтқару жұмыстарын жүргiзу жөнiндегi талаптар сақталуы керек.

      23-3-бап. Пайдалану, сақтау тасымалдау, қолдану және сату
                кезiнде қойылатын өрт қауiпсiздiгi талаптары

      Өрт қауiпсiздiгi саласында техникалық реттеу объектiлерiн пайдалану, сақтау, тасымалдау, қолдану және сату кезiнде:
      1) өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi ұйымдастыру және техникалық iс-шаралар;
      2) адамдарды көшiру жолдары;
      3) өрт туындаған жағдайда адамдар қауiпсiздiгi мен iс-әрекет тәртiбiн қамтамасыз ету;
      4) инженерлiк жүйелердi жабдықтау және жұмыс жағдайына келтiру;
      5) өрт автоматикасы жүйесiн жабдықтау және оның жұмыс iстеу жағдайы, оған қызмет көрсету және қызмет көрсететiн қызметкерлердiң ұдайы болатын орындарына шығару;
      6) өрт техникасының жабдықталуы және жұмыс жағдайына келтiру;
      7) өрттiң таралуының алдын алу;
      8) өрттi өшiру мүмкiндiгiн қамтамасыз ету;
      9) аумақтар, ғимараттар мен құрылыстар, объектiлер үй-жайларының ұсталуы;
      10) өрттi өшiру кезiнде құтқару жұмыстарын жүргiзудi қамтамасыз ету жөнiндегi талаптар сақталуы керек.".
      8. "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 1997 ж., N 17-18, 213-құжат; 1998 ж., N 24, 443-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 13-14, 171-құжат; N 24, 338б; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2004 ж., N 10, 57-құжат; N 23, 137, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2005 ж., N 14, 57-құжат; 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 7-бап мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "қоршаған ортаны қорғау саласында техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      2) 8-бап мынадай мазмұндағы 19)-тармақшамен толықтырылсын:
      "19) қоршаған ортаны қорғау саласында техникалық регламенттердi әзiрлейді.";
      3) 10-баптың 1-тармағы бiрiншi бөлiгiнiң төртiншi абзацтағы "әкiмшiлiк жауапкершiлiк көзделген" деген сөздерден кейiн "қоршаған ортаны қорғау саласында техникалық регламенттер негiзiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 25-баптың 2-тармағында "стандарттау" деген сөз "техникалық реттеу саласындағы заңнама" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 9-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
      "9-тарау. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық реттеу

      43-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық реттеу
              объектiлерi

      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық реттеу объектiлерiне Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн немесе оның аумағына, әкелiнетiн, экологиялық қауiпсiздiкке, халықтың өмiрi мен денсаулығына, табиғи ресурстардың өндiрiлуi мен ұтымды пайдаланылуына, сондай-ақ өнiмнiң өмiрлiк циклi процестерiне қауiп төндiруi мүмкiн өнiм жатады.

      44-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық реттеу

      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы өнiм мен оның өмiрлiк циклi процестерiне қойылатын қауiпсiздiк талаптарын белгiлейтiн техникалық регламенттер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен әзiрленiп, бекiтiледi және тiркеледi.
      Қоршаған ортаны қорғау саласында техникалық регламенттерде белгiленген қауiпсiздiк талаптарына сәйкес келмейтiн өнiмнiң рынокқа орналастырылған айналымына, сондай-ақ осы талаптарды бұза отырып, өнiмнiң жобаланылуына, өндiрiлуiне, пайдаланылуына, сақталуына, тасымалдануына өткiзiлуiне, кәдеге жаратылуына және жойылуына тиым салынады.

      45-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласында сәйкестiктi растау

      Қоршаған ортаны қорғау саласында техникалық регламенттерге сәйкестiктi анықтау үшiн техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мiндеттi және ерiктi сертификаттау жүзеге асырылады.
      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мiндеттi сәйкестiктi растауға жататын өнiмдi сәйкестiктi растау саласындағы тиiстi құжатынсыз өткiзуге тыйым салынады.";
      6) 48-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "қоршаған орта сапасының нормативтерi ескерiлуге" деген сөздер "қоршаған ортаны қорғау саласындағы қауiпсiздiктiң мiндеттi талаптары мен нормативтерi сақталынуға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 60-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "60-3-бап. Қауiптi қалдықтармен жұмыс iстеу кезiнде қойылатын
                 талаптар

      1. Процесiнде қауiптi қалдықтар пайда болатын шаруашылық жұмысымен айналысатын жеке және заңды тұлғалар:
      1) осы қалдықтардың қауiпсiздiктiң нақты бiр сыныбына қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органмен белгiленген тәртiппен жатқызылуын растауға;
      2) қалдықтардың түрлерiне байланысты қалдықтарды қайтадан пайдалану, қалдықтарды қайта айналдыру немесе кәдеге жарату жөнiнде iс-шаралар әзiрлеп, жүзеге асыруға;
      3) қалдықтарды жинап, қайта өңдеумен қамтамасыз ететiн, қоршаған ортаның ластануының алдын алатын жүйелердi құруға және енгiзуге;
      4) қоршаған орта мен адам денсаулығына әсерiн есепке ала отырып өндiрiстiк қалдықтардағы зиянды металдар мен басқа заттардың болуы жөнiндегi белгiленген нормалардың орындалуын қамтамасыз етуге;
      5) қалдықтардың жиналуына және өңделуiне жауапты қызметкердiң денсаулығымен және қауiпсiздiгiмен байланысты мәселелердi қайта айналдырудың және жоюдың биiк деңгейiне қол жеткiзу қажеттiлiгiне байланысты жасалып жатқан жерiнде қалдықтарға сұрыптау жасауға мiндеттi.
      2. Жеке және заңды тұлғалардың өз процесiнде қауiптi қалдықтар пайда болатын қызметтерi:
      1) қалдықтармен жұмыс iстеудiң адам денсаулығы мен қоршаған орта үшiн қауiпсiздiгi қамтамасыз етiлмеген кезде шектелуi;
      2) адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтiруге әкеп соқтыратын қалдықтармен жұмыс iстеу кезiнде экологиялық талаптарды бiрнеше рет (екi реттен көп) бұзған жағдайда тыйым салынуы мүмкiн.
      3. Қалдықтарды уақытша сақтау мерзiмi олардың түрiне байланысты қалдықтардың адам өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ортаға тигiзетiн зиян қаупiн ең төмен деңгейге түсiретiндей етiп белгiленуi тиiс.
      4. Қалдықтарды тасымалдау шарттары мен құралдары олардың түрлерiне байланысты адам денсаулығы мен өмiрi, қоршаған орта үшiн олардың сақталуын және қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуi тиiс.
      5. Қалдықтардың түрлерiне байланысты оларды тасымалдауға және сақтауға арналған құралдар қалдықтардың шығу ықтималдығын болдырмайтындай қымталған болуы және техникалық регламенттермен белгiленген алдын ала сақтандырушы таңбалық деректерi мен белгiлерi болуы тиiс.
      6. Қалдықтардың көмiлген жерлерi және көму әдiстерi қалдықтардың қоршаған ортаға (жер үстi және жер асты суына, топыраққа, ауаға) сiңу ықтималдығын болдырмауы тиiс.
      7. Қалдықтарды кәдеге жарату қоршаған ортаға тиетiн зиян қаупiн төмендететiн, қызметкерлердiң өмiрi мен денсаулығына қауiп төндiрмейтiн әдiстермен жүзеге асырылуы тиiс.
      8. Қалдықтарды сақтау, тасымалдау, көму және кәдеге жарату жөнiнде жұмысқа қатысатын қызметкер қалдықтардың сипаты, ықтимал зиян тию қаупi және өндiрiстiк қалдықтар туралы жеке бас қауiпсiздiгiн және кәсiпорынның басқа да қызметкерлерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шаралары туралы хабардар болуы тиiс.
      9. Табиғатты пайдаланушылар өндiрiстiк қалдықтармен байланысты мәселелердi шешуi және қалдықтардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн, оларды сақтау, тасымалдау, көму және кәдеге жарату талаптары мен нормаларын сақтауы тиiс.".
      9. "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 1998 ж., N 2-3, 25-құжат; 2001 ж., N 20, 258-құжат; 2002 ж., N 5, 50-құжат; 2004 ж., N 5, 29-құжат; N 13, 74-құжат; 2005 ж., N 81, 1, 14, 16, 17, 21, 28, 30, 47-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 2-баптың 4-тармағының 3)-тармақшасындағы "нормалар мен" деген сөздер алынып тасталсын;
      2) 3-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1)-тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) техникалық регламент - техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мақсаттарда әзiрленетiн және қолданылатын өнiмге және/немесе олардың өмiрлiк циклiнiң процестерiне қойылатын мiндеттi талаптарды белгiлейтiн нормативтiк құқықтық акт.".
      10. "Халықтың радиациялық қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 23 сәуiрдегi  Заңы  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 1998 ж., N 5-6, 48-құжат; 2005 ж., N 23, 142-құжат):
      1) 1-баптың тоғызыншы абзацындағы "белгiленген нормалардан тыс сәуле алуына немесе қоршаған ортаның радиоактивтi ластануына" деген сөздер "немесе қоршаған ортаның радиоактивтi ластануына белгiленген нормалардан тыс сәуле алуына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 5-бап мынадай мазмұндағы 1-2-тармақпен толықтырылсын:
      "1-2. Қазақстан Республикасының Үкiметi радиациялық қауiпсiздiк саласындағы техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      3) 6-баптың бiрiншi бөлiгiндегi:
      2-тармақшасындағы "және бекiту" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 8)-тармақшамен толықтырылсын:
      "8) радиациялық қауiпсiздiк саласында техникалық регламенттердi әзiрлеу";
      4) 7-баптың 2, 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Радиациялық қауiпсiздiк саласындағы санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларды, техникалық регламенттердi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      3. Радиациялық қауiпсiздiк мәселелерi жөнiндегi өкiмдiк, нұсқаулық, әдiстемелiк және өзге де құжаттарды радиациялық қауiпсiздiк саласында қолданыстағы техникалық регламенттер негiзiнде әз өкiлеттiктерi шегiнде өкiлеттi мемлекеттiк органдар мен пайдаланушы ұйымдар бекiтедi және қабылдайды.";
      5) 8-баптың 3-тармағы "тиiстi ұйымда" деген сөздерден кейiн "радиациялық қауiпсiздiк талаптарын," деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 9-баптың 1-тармағы "радиациялық қауiпсiздiк саласында белгiленген" деген сөздерден кейiн "радиациялық қауiпсiздiк талаптарын," деген сөздермен толықтырылсын;
      7) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-бап. Медициналық процедуралар жүргiзiлген кезде
               азаматтардың радиациялық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

      1. Радиоизотоптарды немесе ионды сәулеленетiн басқа көздердi пайдаланып медициналық процедуралар жүргiзiлген кезде азаматтарды (пациенттердi) қорғаудың сәйкес құралдары пайдаланылады; радиациялық қауiпсiздiк саласындағы нормативтiк құқықтық актiлермен белгiленген пациенттердiң сәуле алу мөлшерiнен аспауы қамтамасыз етiледi.
      2. Медициналық процедуралар жүргiзiлген кезде пациентке ол алады деп күтiлiп отырған және/немесе ол алған сәуле мөлшерi туралы және оның әсерiнiң ықтимал зардаптары туралы ақпарат берiледi.
      3. Азаматтың (пациенттiң), эпидемиологиялық жағынан қауiптi ауруларды анықтау мақсатында жүргiзiлетiн алдын ала зерттеулердi қоспағанда, медициналық рентген диагностикасынан бас тартуға құқығы бар.
      4. Ионды сәулелендiру көздерiн пайдаланып процедуралар жүргiзген медициналық ұйым, егер бұндай келтiрiлген байланыс белгiленген тәртiпте дәлелденсе, пациент денсаулығына немесе өмiрiне мүмкiн терiс әсер етуiне жауапты болады.
      5. Радиоизотоптарды немесе басқа ионды сәулелендiру көздерiн пайдаланып жүргiзiлетiн барлық медициналық процедуралар үшiн медициналық ұйым бұндай процедураларды жүргiзген кезде радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мақсатында сапаны қамтамасыз ету бағдарламасын әзiрлеп оны атом энергиясын пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органда бекiтедi.
      6. Ионды сәулелену көздерiн пайдаланатын медициналық iс-әрекетке қойылатын бiлiктiлiк талаптарында жұмысқа жiберiлген мамандар бiлiктiлiгiне, оларды аттестаттау және қайта аттестаттауға талаптар, даярлау және қайта даярлау бағдарламасы белгiленедi.";
      3) 21-баптың 2-тармағы алынып тасталсын.
      11. "Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi N 279-1  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламент Жаршылары, 1998 ж., N 17-18, 221-құжат, 2000 ж., N 6, 141-құжат, 2002 ж., N 10, 106-құжат, 2005 ж., N 23, 142 құжат; 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы 2006 жылғы 2 марттағы Қазақстан Республикасының Заңы)
      1) 6-бап, 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Заңымен белгiленген есiрткi және психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы талаптар, сондай-ақ лицензиялау шарттары бұзылған жағдайда заңды тұлғалар мен құрылымдық бөлiмшелердiң өндiрiстiк қызметiн тоқтата тұруға;";
      2) 11-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Тұтыну бумаларын таңбалау медициналық мақсаттарға пайдаланылатын есiрткi және психотроптық заттардың әрбiр сериясы үшiн бiрыңғай болуы тиiс және дәрiлiк заттар туралы Қазақстан Республикасы заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес болуы тиiс.";
      3) 12-баптың 2-тармағында "сертификат" деген сөз "белгiленген тәртiпте берiлетiн лицензия мен сәйкестiктi растау саласындағы тиiстi құжатты" деген сөздермен ауыстырылсын.
      12. "Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк бақылау жасау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы   Заңына (Қазақстан Республикасы парламентiнiң Жаршысына, 1998 ж., N 24, 448-құжат; 2002 ж., N 4, 34-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толтырылсын:
      "16) криминалистiк талаптар - азаматтық және қызметтiк қару және оның оқтарына, оларды сәйкестендiру және заңсыз қолдан жасау мүмкiндiгiн жою мақсатында қойылатын арнайы техникалық талаптар.";
      2) 5-баптың 1)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) өзiн-өзi қорғау қаруы: тегiс те ұзын ұңғылы, оның iшiнде, жарақат салып әсер ететiн патрондары бар атыс қаруы;
      жарақат салатын, газбен және сәулелi дыбыспен әсер ететiн патрондары бар ұңғысыз атыс қаруы;
      газды қару - азаматтардың денсаулығын қорғау саласындағы уәкiлеттi орган қолдануға рұқсат еткен көзден жас ағызатын немесе тiтiркендiргiш заттармен оқталған газды, соның iшiнде патрондарымен қоса пистолеттер мен револьверлер, механикалық тозаңдатқыштар, аэрозолды және басқа да құрылғылар;";
      3) 7-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 8), 9)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "8) криминалистiк талаптарға сәйкеспейтiн техникалық сипаттамаларға ие азаматтық және қызметтiк қару және оның оқтары;
      9) азаматтық және қызметтiк қару мен оның оқтарының айналымы саласында техникалық регламенттермен белгiленген қауiпсiздiк талаптарына сәйкеспейтiн қару және оның оқтары.
      4) мынадай мазмұндағы 1-1-тараумен толықтырылсын:
      "1-1-тарау. Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының айналымы саласында қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      7-1-бап. Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының
               айналымы саласындағы техникалық реттеу объектiлерi

      Техникалық реттеу объектiлерiне азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары, сондай-ақ оны шығару, жинау, қайта жасау, өткiзу (сауда), сатып алу, коллекция жасау, экспонаттау, сақтау алып жүру, тасымалдау, пайдалану, жою жатады.

      7-2-бап. Азаматтық және қызметтiк қаруға қойылатын
               қауiпсiздiк талаптары

      1. Азаматтық және қызметтiк қару тiкелей оқтау, ату, қайта оқтау, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету кезiнде қарудың осы түрi (типi) үшiн белгiленген қауiпсiздiктiң арнайы талаптарына сәйкес келуi тиiс.
      2. Жарақат салатын, сәулелi дыбыспен және газбен әсер ететiн сәйкестi патрондары бар тегiс те ұзын ұңғылы, ұңғысыз қару, газды тапаншалар мен алтыатарлар денсаулық сақтау саласындағы техникалық регламенттермен белгiленген талаптарға сәйкес келуi керек.
      3. Көзден жас ағызатын, тiтiркендiргiш заттармен сондай-ақ басқа да заттармен жарақталған механикалық, аэрозолды тозаңдатқыштар және басқа да құрылғылар денсаулық сақтау саласындағы техникалық регламенттермен белгiленген талаптарға сәйкес келуi тиiс.

      7-3-бап. Патрондарға қойылатын қауiпсiздiк талаптары

      Азаматтық және қызметтiк қаруға арналған патрондар өзiнiң өлшемi, нысаны, конструкциясы, салмағы, таңбаланған белгiсi, жұмыс iстеу қауiпсiздiгi, сондай-ақ оқ-дәрi газдарының және кинетикалық энергияның қысым көрсеткiштерi бойынша патрондардың берiлген түрi (типi) үшiн белгiленген арнайы талаптарға сәйкес келуi тиiс.

      7-4-бап. Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының
               айналымы саласындағы қауiпсiздiк талаптары

      1. Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарын өндiрген, жинаған және қайта жасаған кезде жобалық құжаттамамен белгiленген қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi шаралардың барлық кешенiнiң сақталуы және оларға байланысты қауiпсiздiк сақталатын барлық технологиялық операциялардың орындалуын бақылау мүмкiндiгiн қамтамасыз ету талап етiледi.
      Егер азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарын дайындау, жинау, қайта жасау процесiнде немесе одан кейiн қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн сынақтар жүргiзу талап етiлетiн болса, онда олар жобалық құжаттаманың барлық талаптары орындалып толық көлемде жүргiзiлуi керек.
      2. Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарын азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының айналымы саласындағы техникалық регламенттермен белгiленген қауiпсiздiк талаптарын бұзып сатуға (өткiзуге), сатып алуға, коллекциялауға, экспонаттауға, сақтауға, алып жүруге, тасымалдауға, пайдалануға, жоюға тиым салынады.";
      5) 8-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кадастрды қару айналымына бақылау жасау саласындағы уәкiлеттi орган әзiрлейдi, бекiтедi және шығарады.";
      6) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының
              сәйкестiгiн растау

      Сәйкестiгi мiндеттi түрде расталуға Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлетiн, Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнетiн және Қазақстан Республикасынан әкетiлетiн азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының үлгiлерi жатады.
      Азаматтық және қызметтiк қару мен оның оқтарының сәйкестiгiн растау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      Сәйкестiктi растау саласындағы құжат Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары айналымы үшiн негiз болып табылады.
      Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарын сынаудың техникалық талаптары мен әдiстерi азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары айналымы саласындағы техникалық регламенттерде белгiленедi.";
      7) 17-бап мынадай мазмұндағы 4)-тармақшамен толықтырылсын:
      "4) қару мен оның патрондарын пайдаланған кезде қауiпсiздiк талаптарын сақтауға мiндеттi.";
      8) 19-бап мынадай мазмұндағы 6)-тармақшамен толықтырылсын:
      "6) азаматтық және қызметтiк қарудың техникалық регламенттерге, сондай-ақ криминалистiк талаптарға сәйкессiздiгi.";
      9) 20-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 1)-тармақшасының төртiншi абзацындағы "өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген" деген сөздерден кейiн "қауiпсiздiк талаптарын" деген сөздерiмен толықтырылсын;
      10) 22-баптың 3-тармағындағы "стандартқа" деген сөз "техникалық регламент талаптарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 27-баптың 4-тармағындағы "жағдайларына қойылатын талаптарды" деген сөздер "тәртiбiн" деген сөзбен алмастырылсын;
      12) 28-бапта:
      4) тармақшадағы "және оны бекiтедi" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 9), 10)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "9) қару мен оның патрондарының айналымы саласындағы техникалық регламенттердi бекiтедi;
      10) азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарын сынаудың криминалистiк талаптары мен әдiстерiн бекiтедi.";
      13) 29-бапта:
      6)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) азаматтық және қызметтiк қару мен оған патрондарының мемлекеттiк кадастрын әзiрлеп бекiтедi;";
      мынадай мазмұндағы 7), 8)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "7) қару мен оған патрондар айналымы саласында техникалық регламенттердi әзiрлейдi;
      8) азаматтық және қызметтiк қару мен оған патрондарға криминалистiк талаптар мен сынау әдiстерiн әзiрлейдi.".
      13. "Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы N 53-ІІ  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2000 ж., N 7, 165-құжат; 2004 ж., 11-12, 62-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) Заңның барлық мәтiнiндегi "стандарттау, метрология және сертификаттау" деген сөздер "техникалық реттеу және метрология жөнiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 1-бап, 1-тармағы, 2) тармақшасында "стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органның" деген сөздер "аккредиттеу жөнiндегi органның" деген сөздермен ауыстырылсын.
      3) 5-бапта:
      2-тармақтың 13) тармақшасында "аккредиттеудi және лицензиялауды" деген сөздер "лицензиялауды және аккредиттеу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруды" деген сөздермен ауыстырылсын.
      3-тармағы мынадай мазмұнда толықтырылсын.
      "3. Аккредиттеу жөнiндегi органды техникалық реттеу саласындағы заңнама актiлерiне сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейдi.".
      4) 8-бапта "стандарттау, метрология және сертификаттау саласындағы" деген сөздер "Техникалық реттеу және метрология саласындағы Қазақстан Республикасы" деген сөздермен ауыстырылсын.
      14. "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2001 ж., N 2, 48-құжат; N 15-16, 232-құжат; 2003 ж., N 19-20, 148-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат, 2006 ж., N 1, 5-құжат):
      1) 1-бапта:
      мынадай мазмұнда 7-3) тармақшасымен толықтырылсын:
      7-3) астықтың өмiрлiк циклi - астықты өндiру, сақтау, тасымалдау, өткiзу кәдеге жарату және жою процестерi;";
      11) тармақшасында:
      "мемлекеттiк стандарттардың, техникалық жағдайлардың" деген сөздер "стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "мен өзге де нормативтiк құжаттардың" деген сөздер алынып тасталсын;
      22)-тармақшада:
      "сертификаты" деген сөз "паспорты" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "стандарт" деген сөз "стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      32) тармақшасында "сертификатын" деген сөз "паспортын" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) 3-бапта:
      1)-тармақшасында "қамтамасыз ету" деген сөз "техникалық реттеу саласында қауiпсiздiктi (бұдан әрi - қауiпсiздiк)" деген сөздермен толықтырылсын.
      Мынадай мазмұнда 9-тармақшамен толықтырылсын:
      "9) астықтың қауiпсiздiгiне және сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыруға әкелетiн әрекеттердiң алдын алу;";
      3) 4-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық реттеу;";
      4) 5-бап мынадай мазмұндағы 9), 10)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "9) астыққа және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне техникалық регламенттi белгiлейдi;";
      5) 6-бапта:
      10)-тармақшадағы "сертификат" деген сөз "паспорт" деген сөзбен ауыстырылсын;
      11)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "11) астыққа және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне техникалық регламенттердi әзiрлеу;";
      6) 7-бапта:
      бап атауындағы "сапасын" деген сөздiң алдына "қауiпсiздiк пен" деген сөздер жазылып толықтырылсын;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының аумағындағы астық және оның өмiрлiк циклiнiң процестерi осы Заңның талаптарына, техникалық регламенттерге, санитарлық және фитосанитарлық ережелер мен нормаларға және стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттарға сәйкес келуi тиiс.";
      2-тармақта "сапасын" деген сөздiң алдына "қауiпсiздiк пен" деген сөздер жазылып толықтырылсын;
      7) 8-бапта:
      1-тармақта "стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта "сертификатынсыз" деген сөз "паспортынсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;
      8) 9-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Көлiктiң кез келген түрiмен тасымалдануға жататын астық топтамасы көлiктiң сол түрiмен жүк тасу ережелерiне сәйкес олардың стандарттау жөнiндегi техникалық регламенттердiң және қолданыстағы нормативтiк құжаттардың талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттармен бiрге үлестiрiледi.";
      10) Мынадай мазмұнда 2-1-тараумен толықтырылсын:
      "2-1 тарау. Астыққа және оның өмiрлiк циклiне қойылатын қауiпсiздiктiң жалпы қауiпсiздiк

      9-1-бап. Техникалық реттеу объектiлерi

      Техникалық реттеу объектiлерi астық және оның өмiрлiк циклiнiң процестерi болып табылады.

      9-2-бап. Сәйкестiктi растау

      Астықтың техникалық регламенттерде белгiленген талаптарға сәйкестiгiн растау Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      9-3-бап. Астықтың қауiпсiздiгi мен сапасы туралы ақпаратқа
               қойылатын талаптар

      Астықтың қауiпсiздiгi мен сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыруға әкелетiн әрекеттердiң алдын алу мақсатында астық рыногына қатысушылар сатып алушыларға және/немесе тұтынушыларға астықтың қауiпсiздiгi мен сапасының көрсеткiштерi туралы толық және дұрыс ақпарат беруге мiндеттi.

      9-4-бап. Астыққа қойылатын қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Пайдалану мақсатына байланысты астық қауiпсiздiкпен қамтамасыз ететiн талаптар жиынтығына сәйкес келуi тиiс.
      2. Астық құрамында әлуеттi қауiптi химиялық қосылыстар мен биологиялық объектiлердiң, пестицидтердiң және агрохимикаттардың, фумиганттардың, зиянды заттар мен қоспалардың қалдық мөлшерiнiң, сондай-ақ ылғалдың болуы техникалық регламенттермен белгiленген ең жоғары рұқсат етiлетiн деңгейден артпауы тиiс.

      9-5-бап. Астықты өндiру кезiндегi қауiпсiздiктiң жалпы
               талаптары

      Жер телiмдерiн пайдаланушылар мен жер иелерi ауыл шаруашылығына арналған жердiң құнарлығын өндiрудi қамтамасыз ететiн, сондай-ақ осындай әрекеттiң қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуiн жоятын немесе шектейтiн тәсiлдермен астық өндiрiсін жүзеге асыруға мiндеттi.

      9-6-бап. Астықты сақтау және өңдеу кезiндегi қауiпсiздiктiң
               жалпы талаптары

      1. Астық астық айналымы саласындағы техникалық реттеу саласында қауiпсiздiк талаптарына жауап беретiн экологиялық, құрылыстық, өрт, санитарлық-эпидемиологиялық және фитосанитарлық талаптарға жауап беретiн астық қоймаларында сақталады.
      2. Астықты сақтау кезiндегi қауiпсiздiк талаптары қауiп түрлерi бойынша техникалық регламенттерде белгiленедi.

      9-7-бап. Астықты тасымалдау кезiндегi жалпы қауiпсiздiк
               талаптары

      1. Астықты тасу оның қауiпсiздiгi мен сапалық көрсеткiштерiнiң сақталуын қамтамасыз ететiн жағдайларда жүзеге асырылады.
      2. Астық құрғақ, таза, бөгде иiссiз, нан қорлары зиянкестерiмен залалданбаған көлiк құралдарымен тасымалданады.

      9-8-бап. Астықты кәдеге жарату және жою кезiндегi
               қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Зертханалық зерттеу нәтижелерi бойынша қажетiне қарай пайдалану үшiн жарамсыз деп танылған астық техникалық регламенттерде белгiленген тәртiппен оны бұдан әрi пайдалануға немесе жоюға сараптама жасауға жатқызылады.
      2. Астық сараптама жүргiзу және оны пайдалану мүмкiндiгi немесе жою туралы шешiм қабылдауға қажеттi уақыт аралығында топтама көлемi көрсетiлiп және астыққа рұқсатты жоятын шарттарды сақтай отырып жеке үй-жайларда сақталуға тиiс.
      3. Қажетiне қарай пайдалануға жарамсыз астықты тасымалдаумен, сақтаумен, сараптаумен, пайдаланумен және жоюмен байланысты шығындарды оның иесi өтейдi.";
      10) 10-баптың 14) тармақшасындағы "астық өндiрушiлерге сертификаттық" сөзi "техникалық реттеу саласында сәйкестiктi растау бойынша қызмет" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 24-1-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "бақылау" сөзi "қауiпсiздiгi мен" сөздерiмен толықтырылсын;
      12) 26-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) астықты сақтау кезiнде техникалық регламенттермен белгiленген фитосанитариялық ережелер мен нормаларды, қауiпсiздiк талаптарын бұзғаны;";
      15. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2001 ж., N 17-13, 243-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат, 2006 ж., N 1, 5-құжат; 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 11)-тармақшамен толықтырылсын:
      "11) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласында қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн талаптарды белгiлеу болып табылады.";
      2) 19-бап мынадай мазмұндағы 18)-тармақшамен толықтырылсын:
      "18) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласында техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      3) 20-бап мынадай мазмұндағы 18)-тармақшамен толықтырылсын:
      "18) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласында техникалық регламенттердi әзiрлеу.";
      4) мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:
      "4-1-тарауы. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      27-1-бап. Техникалық реттеу объектiлерi

      Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы техникалық реттеу объектiлерi ғимараттар мен құрылыстар (бұдан әрi - құрылыстар) және құрылыс материалдары болып табылады.

      27-2-бап. Құрылыстарға қойылатын қауiпсiздiк талаптары

      1. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi объектiлерiн жобалау адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн құрылыстардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуi тиiс.
      2. Құрылыстарды жобалау кезiнде адам өмiрi мен денсаулығына және қоршаған ортаға төнетiн барлық ықтимал қауiптер өмiрлiк циклдiң барлық сатыларында, соның iшiнде қалыпты пайдалану, төтенше оқиғалар, құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргiзу кезiнде болжалданған бұзу және рұқсат етiлмейтiн құрылыс кезiнде сәйкестендiрiлуi және ескерiлуi тиiс.
      3. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жасау кезiнде құрылыс салушы жобалық құжаттамамен анықталған, қауiпсiздiкпен қамтамасыз ету жөнiндегi шаралардың толық жиынтығын орындауға және олардың құрылыстар құрылысының әр түрлi сатыларында орындалуын бақылау мүмкiндiгiмен қамтамасыз етуге мiндеттi.
      4. Салынып жатқан құрылыстар өзге объектiлерден қажеттi қашықтықта белгiленген нормаларға сәйкес қашықтатылуы тиiс.
      5. Тапсырыс берушiлер құрылыстарды салуға, қайта жасауға және жөндеуге келiсiм-шарт жасау кезiнде онда техникалық реттеу саласында қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн техникалық регламенттердiң және басқа нормативтiк-техникалық құжаттардың талаптарын көрсетуi тиiс.
      6. Қауiптiлiгi жоғары аймақтар болып табылатын құрылыс объектiлерiнде тапсырыс берушi мен мердiгер құрылыс-монтаждау жұмыстарын жасау қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге және адам өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ортаға зиян тигiзу ықтималдығын жоюға мiндеттi.
      7. Құрылыстарды жобалау және салу кезiнде мынадай:
      1) құрылыстың түгел немесе оның бөлiктерiнiң құлап түсуi;
      2) рұқсат етiлмейтiн көлемiнiң пiшiнсiзденуi;
      3) аспалы элементтердiң едәуiр пiшiнсiзденуi салдарынан құрылыстың басқа бөлiктерiнiң немесе оларға орнатылған қондырғылар мен жабдықтардың бұзылу жағдайлары;
      4) ең бiрiншi себепке сәйкес емес кездейсоқ жағдайлардан болған залал тарту құбылыстарына әкелуi мүмкiн жүктемелер ескерiлуi қажет.
      8. Құрылыстар өрт болған жағдайда:
      1) аспалы элементтердiң мықтылығын белгiлi бiр мерзiм iшiнде қамтамасыз ететiндей;
      2) құрылыс iшiнде өрт пен түтiннiң пайда болуын және таралуын шектейтiндей;
      3) адамдардың апаттық шығу жолдары арқылы тездетiп шығарылуын қамтамасыз ететiндей;
      4) құтқарушы топтардың жану ошақтарына қауiпсiз кiре алатындай етiлiп жобаланып салынуы тиiс.
      9. Құрылыстар:
      1) уытты газдардың және өзге зиянды химиялық заттардың бөлiнуi;
      2) ауада қауiптi бөлшектердiң немесе газдардың болуы;
      3) қауiптi радиациямен сәулелену;
      4) судың немесе топырақ қабатының ластануы немесе залалдануы;
      5) судың, түтiннiң немесе қатты немесе сұйық қалдықтардың бөлiнуi арқылы бұзылуы;
      6) құрылыс бөлiктерiнде немесе құрылыстың iшкi беттерiнде ылғалдың болуы салдарынан адам гигиенасы мен денсаулығына қауiп төндiрмейтiндей етiлiп жобаланып, салынуы тиiс.
      10. Құрылыстар оларды пайдалану мынадай сырғу, құлау, соғылу, күю, электр тогымен зақымдану, жарылыс салдарынан жарақаттану сияқты қайғылы жағдайлардың ретсiз қаупi болмайтындай етiлiп жобаланып салынуы тиiс.
      11. Құрылыстың шуылды оқшаулауы адам өмiрi мен денсаулығына рұқсат етiлмейтiн қауiптi болдырмау есебiмен жобаланып, салынуы тиiс.
      12. Құрылыстар, сондай-ақ оның жылыту, суыту және желдету қондырғылары құрылысты пайдалану үшiн қажеттi энергияны қолдану жергiлiктi климаттық жағдайларды ескере отырып орынды болатындай, бiрақ адам денсаулығына зиян келтiрiлмейтiндей етiлiп жобаланып, салынуы тиiс.

      27-3-бап. Құрылыс материалдарының қауiпсiздiк талаптары

      Құрылыс материалдары қауiпсiздiктiң мiндеттi талаптарының жиынтығын, соның iшiнде экономикалық аспектiлер есебiмен пайдалануға жарамды құрылыстар салуға мүмкiндiк беретiн радиациялық және химиялық қауiпсiздiк нормаларын белгiлейтiн нормативтiк құқықтық актiлер талаптарына сәйкес келуi тиiс және оларды пайдалану осы Заңның 27-2-бабында белгiленген талаптардың орындалуын қамтамасыз етедi.";
      5) 28-баптың 2-тармағының 3)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттарды;";
      6) 58-баптың 1-тармағында мемлекеттiк нормативтермен" деген сөздер "техникалық регламенттермен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 64-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "Жобалар сараптамасын" деген сөзден кейiн "техникалық регламенттермен сәйкестiгiне" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) 70-баптың 2-тармағындағы:
      бiрiншi абзацтағы "(объектiлерiнiң)" деген сөзден кейiн "қауiпсiздiгi және" деген сөздермен толықтырылсын;
      1)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) техникалық регламенттермен және құрылыс өнiмдерiне арналған стандарттау жөнiндегi қолданыстағы нормативтiк құжаттармен белгiленген қауiпсiздiк талаптарын сақтау;";
      9) 71-бапта:
      бап атауындағы "Объектiлердiң" деген сөзден кейiн "қауiпсiздiк және" деген сөздермен толықтырылсын;
      бiрiншi абзацтағы "объектiлердi пайдалану кезiнде" деген сөздерден кейiн "қауiпсiздiк пен" деген сөздермен толықтырылсын.
      16. "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2001 жыл, N 17-18, 246-құжат; 2005 жыл, N 23, 142-құжат, 2006 ж., N 1, 5-құжат):
      1) 3-баптың 5-тармағындағы "нормативтiк құқықтық актiлермен бекiтiлген мемлекеттiк стандарттармен," деген сөздер "автомобиль жолдары саласындағы техникалық регламенттерге" сөздерiмен ауыстырылсын;
      2) 7-баптың 2-тармағындағы "стандарттарға және" деген сөздер алынып тасталсын;
      3) 10-баптың 2-тармағындағы "нормалармен және стандарттармен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 11-бап мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "6-1) автомобиль жолдары саласындағы техникалық регламенттердi бекiту;";
      5) 12 баптың 2 тармағы келесi мазмұндағы 23) тармақшамен толықтырылсын:
      "23) автомобиль жолдары саласындағы техникалық регламенттердi әзiрлеу.";
      6) 15-баптағы:
      1 тармақтағы "белгiленген нормалар мен стандарттарды сақтау, сертификатталған.... пайдалану" деген сөздерi "пайдалануға рұқсат етiлген.... қолдану арқылы белгiленген талаптар мен нормаларға сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "және мемлекеттiк нормативтердi" сөздерi алынып тасталсын;
      7) 3-1 тарау мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "3-1 тарау. Жалпы қауiпсiздiк талаптары

      19-1 бап. Техникалық реттеу объектiлерi

      Техникалық реттеу объектiлерiне автомобиль жолдары, жол-құрылыс материалдары, жобалау, салу (реконструкциялау, жөндеу) және пайдалану процестерi жатады.

      19-2 бап. Автомобиль жолдарын жобалау кезiнде қойылатын
                қауiпсiздiк талаптары

      1. Автомобиль жолдарын жобалау жылдамдықты шектеу және өзгерту жағдайынан, қозғалыстың қауiпсiздiгi мен ыңғайлылығын қамтамасыз ету, болашақтағы кезең шегiндегi жолдарды қайта жөндеу мүмкiндiгiнен өндiру қажет.
      2. Автомобиль жолдарының жобалық шешiмдерi:
      1) есептелген жылдамдықпен көлiк құралдарының ұйымдасқан, қауiпсiз қозғалысын;
      2) жүргiзушiлердiң көзбен шолу шарттарын қадағалауын;
      3) жанасулар мен қиылысулардың қауiпсiз орналасуын;
      4) жүру жолының беткi қабатына автомобиль шиналарының қажеттi жабысуын;
      5) автомобиль жолдарын қажеттi, соның iшiнде қорғағыш жол құрылыстарымен жарақтандырылуын;
      6) жол және автокөлiк қызметтерiне қажеттi ғимараттармен және құрылыстармен қамтамасыз етуi тиiс.
      3. Өндiрiстiк базаларды, ғимараттар мен жол және автокөлiк қызметтерiнiң құрылыстарын жобалау кезiнде атмосфералық ауадағы, су объектiлерiндегi және топырақтағы ластаушы заттардың шектi мүмкiндiк концентрациясын қадағалауды қамтамасыз ететiн iс-шаралар әзiрленуi және жүзеге асырылуы тиiс.
      4. Жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеуде жол және жол қозғалысының:
      1) адамдарға, фаунаға және флораға;
      2) топырақ жағдайына, суға, әуе ортасына;
      3) табиғатқа, жолдағы объектiлерге және мәдени мұраға тiкелей және жанама әсерiн бағалау қажет.
      Екпе ағаштар (жол бойындағы) қандай да бiр қауiп-қатердiң туындауы жойылған жағдайда көз шамасымен бағдарлауды жақсартуға және жолдың көзбен көру бiркелкiлiгiн бұзуға мүмкiндiк туғызуы тиiс.
      5. Қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мақсатында жолдарды жобалау кезiнде орынды белгiлеу және оларды орналастыру әдiстерiнiң сызбасын әзiрлеу қажет.
      6. Автомобиль жолдарын жобалаудағы қауiпсiздiк талаптары техникалық регламенттерде белгiленедi.

      19-3 бап. Автомобиль жолдарын салудағы (қайта құру, жөндеу)
                қауiпсiздiк талаптары

      1. Автомобиль жолдарын салуда (қайта салудағы, жөндеудегi) осы заңның және техникалық регламенттердiң жобалық-сметалық құжаттамалар талаптарына сәйкестiгi қамтамасыз етiлуi тиiс.
      2. Құрылыс салуда (жөндеуде және қайта салуда) қауiпсiздiк және қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар қолдану қажет. Жұмысты өндiру әдiстерiн және механизация құралдарын таңдауда сәйкестi санитарлық нормаларды, атмосфераға ластайтын заттардың шектi-рұқсат етiлетiн тастандыларының нормаларын қадағалау қажеттiгiн ескеру қажет.
      Жолдарды салу кезiнде жасыл екпелердi сақтау немесе оларды қайта қалпына келтiру қамтамасыз етiлуi тиiс.
      3. Жол жұмысшыларының және жол қозғалысына қатысушылардың қауiпсiздiгi қозғалысты ұйымдастыруға және жұмысты жоспарлау барысында қарастырылуы және оларды жасауда үнемi тексерiлуi тиiстi жұмыстар жүргiзiлетiн орынды қоршауға шаралар қолдану жолымен қамтамасыз етiлуi керек.
      4. Күрделi инженерлiк-геологиялық жағдайларда жол салуда (жөндеуде және қайта құруда) жер қыртысы жолын тұрақтандыру мерзiмi құрылыстың белгiленген мерзiмінен асып кеткен жағдайда суды бұруды және әр сатыдағы қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ете отырып жол төсемiн сатылап салу құрылысын қарастыруға рұқсат етiледi.
      5. Автомобиль жолдарын салудағы (қайта салудағы, жөндеудегi) қауiпсiздiк талаптары техникалық регламенттермен белгiленедi.

      19-4-бап. Автомобиль жолдарын пайдалануда қойылатын
                қауiпсiздiк талаптары

      1. Жол жағдайлары жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуi, қоршаған орта және көлiктiк-пайдалану деңгейiне сәйкес келуi тиiс.
      Осындай жолдар үшiн жол жиегiндегi белдеулер енi белгiленген нормадан аспауы тиiс.
      Ақпараттық көрсеткiштер мен белгiлер қолданыстағы нормативтiк құжаттар талаптарына сәйкес келуi және қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуi тиiс.
      Жолдар составы аймақтың климаттық ерекшелiктерi және толық көлiктiк-пайдалану есебiмен пайдалану кезiндегi олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуi тиiс.
      2. Автомобиль жолдарының жүргiншiлер бөлiгi және қалалар көшелерi, елдi мекендер, жаяу жүргiншiлер тротуарлары және велосипед жолдарының жабындылары, қонатын алаңдар, аялдамалар, бөлушi сызықтардың беткi қабаты оларды орналастыруға қатысы жоқ бөгде заттарсыз таза болуы тиiс.
      Жол жабындылары есептiк жылдамдықты және қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз үшiн қажеттi беткi қабаты кедiр-бұдыр болуы керек.
      Жүретiн бөлiгiнiң жабындысында көлiк құралдары қозғалысын қиындататын шұңқырлар және басқа да кемшiлiктер болмауы тиiс.
      Қыс мезгiлiнде жол қозғалысы қауiпсiздiгiн және сәйкес шараларды қабылдау жолымен оны ұйымдастыруды максималды қамтамасыз ету керек.
      3. Жол-көлiк оқиғаларының және жол жұмыстарын жүргiзу орындарындағы көлiк құралдарының тоқтап қалуының алдын алу үшiн қоршау қондырғыларымен, белгiлермен алдын алу қажет, сонымен қатар күндiзгi және түнгi уақыттардағы жұмыстарды жүргiзетiн орындардың көрiнiп тұруын қамтамасыз ету керек.
      Жол қимылын ұйымдастырудағы қолданылатын техникалық құралдар (қоршаулар, белгiлер, бағыттаушы қондырғылар, жарықтандыру жyйелерi, бағдаршамдар, қозғалысты басқарудың автоматтандырылған жүйелерi) тәулiктiң кез-келген уақытында жақсы көрiнiп тұруы және олардың мағынасы қозғалысқа қатысушыларға түсiнiктi болуы қажет. Бұл қондырғылар халықаралық қатынастарға сәйкес болуы қажет, ал олардың жолда болуы жүйелi тексерiлiп тұруы қажет.
      4. Жол қозғалысы, жолда қызмет көрсету және оны қамтамасыз ету нәтижесiнде болған шу, дiрiл деңгейiн, ауа мен судың ластануын автомобиль жолдары саласындағы техникалық регламенттермен белгiленген талаптар негiзiнде сәйкестi шаралармен шектеу керек.

      19-5-бап. Жол-құрылыс материалдарына қойылатын қауiпсiздiк
                талаптары

      Жол-құрылыс материалдары қоршаған орта әсерiне төзiмдi болуы, сондай-ақ олардың құрамындағы зиянды компоненттер мен қоспалар белгiленген нормадан аспауы тиiс.
      17. "Темiр жол көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2001 ж., N 23, 315-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 18, 110-құжат; 2005 ж., N 23, 142-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 40) тармақшамен толықтырылсын:
      "40) пайдалану құжаттамасы - темiржол көлiгi мен жабдығын пайдалану тәртiбiн белгiлейтiн құжаттама.";
      2) 2-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай мазмұнда жазылсын:
      "3) адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн темiр жол көлiгi және оның өмiрлiк циклiнiң процесi қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.";
      3) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Сәйкестiктi растау

      1. Темiр жол көлiгiнiң қызметiне жататын өнiмдердiң сәйкестiгiн растау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Шет мемлекет берген сәйкестiктi растау саласындағы құжат, егер басқа да халықаралық шарттармен қарастырылмаса, техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiнде танылған жағдайда, Қазақстан Республикасында жарамды деп есептеледi.";
      4) 14-бапта:
      1-тармақтағы 9) тармақша алынып тасталсын;
      17), 18) тармақшалармен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "17) темiр жол көлiгiндегi техникалық реттеу объектiлерiне және оның өмiрлiк циклiнiң процесiне техникалық регламенттердi бекiту;
      18) темiр жол көлiгiндегi қауiпсiздiк ережелерiн бекiту;
      5) 16-баптың 2-тармағындағы "сәйкес емес" деген сөздерден кейiн "қауiпсiздiк талаптарына және" деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 6-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6-тарау. Темiр жол көлiгi саласындағы қауiпсiздiктiң жалпы талаптары";
      7) 30-бап мынадай редакцияда баяндалсын:

      "30-бап. Жалпы ережелер

      1. Техникалық реттеу объектiлерi темiр жол көлiктерi, темiр жолдары, темiр жол станциялары, вокзалдар және темiр жол тасымалдарымен байланысты тасымалдау процесiне қатысушы басқа да объектiлер, сондай-ақ олардың өмiрлiк циклiнiң процестерi болып табылады.
      2. Тасымал процесiне қатысушылар техникалық регламенттерде белгiленген қауiпсiздiк талаптарын орындауға және адамның өмiрi мен денсаулығы, жолаушылардың жолда жүруi үшiн қауiпсiз жағдайларды, сондай-ақ магистралдық, станциялық және кiрме жолдармен жүрудiң қауiпсiздiк талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге мiндеттi.
      3. Қозғалыс қауiпсiздiгi адамның өмiрi мен денсаулығын сақтауға, қоршаған ортаны қорғауға, тасымал процесiне қатысушылардың апатсыз жұмыс iстеуiне жағдайлар туғызуға магистралдық темiр жол желiсiн, темiр жолдың жылжымалы құрамын, құрылыстарды, жабдықтарды, механизмдер мен тетiктердi дұрыс жағдайда ұстауға, сондай-ақ болуы ықтимал апаттардың зардаптарын жоюға бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етiледi.
      4. Темiр жолмен қиылысатын немесе оларға жақын орналасқан газ, мұнай құбырларын жүргiзу және басқа құрылыстар салу мен пайдалану кезiнде белгiленген нормативтердiң сақталмағаны үшiн, сондай-ақ аталған құрылыстарды пайдалану қауiпсiздiгi үшiн ортақ жауаптылық олардың меншiк иелерi мен иеленушiлерiне жүктеледi.
      Аталған құрылыстардың иеленушiлерi тасымал процесiне қатысушыларға және мемлекеттiк көлiк бақылау органдарына жүру қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн апаттың немесе апаттық жағдайлардың туындағаны туралы дер кезiнде хабардар етуге мiндеттi.
      5. Қауiптi жүктердi жөнелтiп және қабылдап отыратын жөнелтушi (жүк жөнелтушi), алушы (жүк алушы), сондай-ақ қауiптi жүктердi тасымалдайтын тасымалдаушы олардың қауiпсiз тасымалдануын қамтамасыз етуге мiндеттi, оларда апаттық жағдайларды және олардың зардаптарын жоюға қажеттi құралдар мен жұмылдыру бөлiмшелерi (соның iшiнде шарт бойынша) болуға тиiс.
      Қауiптi жүктердi тасымалдау процесiнде апаттық жағдайлар туындаған жағдайда тасымалдау процесiне қатысушылар аталған бөлiмшелердiң оқиға орнына жедел түрде жiберiлуiн қамтамасыз етуге мiндеттi.

      31-бап. Темiр жол көлiгi мен жабдықтарды рынокта айналдыру
              кезiндегi қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Темiр жол көлiгi мен жабдықтары, егер олар адам өмiрi мен денсаулығы, қоршаған орта үшiн қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн талаптарға сәйкес келмесе немесе тұтынушыларды жаңылыстыруға әкелетiн болса, онда оларды базарда өткiзуге және пайдалануға тиым салынады.
      2. Сәйкестiктi растауға жататын темiр жол көлiгi мен жабдықтарды Қазақстан Республикасының рыногына орналастыратын тұлға олардың техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестiгiн растау үшiн барлық қажеттi шараларды қолдануға мiндеттi.
      3. Темiр жол көлiгi мен жабдықтарда қауiптiлiк және қауiпсiз пайдалану туралы қажеттi сақтандыру жазулары немесе белгiлерi болуы тиiс.
      4. Темiр жол көлiгi мен жабдықтарын рынокта орналастырушы тұлға таратылып кеткен темiр жол көлiгi мен жабдықтарының қауiпсiздiк талаптарын бұзғаны туралы және оларға қолданылған шаралар туралы уәкiлеттi органдарға жедел түрде ақпарат беруге мiндеттi.
      5. Дайындаушыдан, импорттердан, пайдаланушыдан немесе мемлекеттiк бақылау органдарынан темiр жол көлiгi мен жабдықтарының белгiленген қауiпсiздiк талаптарына сәйкес келмейтiнi туралы ақпарат алған тұлға оларды рынокқа орналастырмауы тиiс.";
      8) мынадай мазмұндағы 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5 баптарымен толықтырылсын:

      "31-1-бап. Темiр жол көлiгi мен жабдықтарды жобалау кезiндегi
                 қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Темiр жол көлiгi объектiлерi, сондай-ақ қауiптi жүктердi өндіру, тиеу, түсiру (түсiрiп алу), сақтау және тасымалдау жұмыстары жүргiзiлетiн объектiлер елдi мекендерден, өндiрiстiк, ауыл шаруашылығы және басқа да кәсiпорындардан, жеке ғимараттар мен құрылыстардан уәкiлеттi мемлекеттiк органдар белгiлеген құрылыс нормалары және ережелерiне сәйкес тиiстi қашықтыққа алыстатылуы тиiс.
      2. Жобалауда темiр жол көлiгi мен жабдықтардың жеке түрлерiне арналған техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына темiр жол көлiгiнiң немесе жабдықтардың жобасының сәйкестiгi қамтамасыз етiлуi тиiс.
      3. Жобалауда барлық өмiрлiк циклiнiң сатысындағы, соның iшiнде бiрқалыпты пайдалану, төтенше жағдайлар (бас тарту және сыртқы әсер), қызметкердiң болжамды қателiктерi мен рұқсат етiлмейтiн пайдалануы кезiндегi барлық мүмкiн қауiп-қатерлер сәйкестендiрiлуi тиiс.
      4. Темiр жол көлiгiнiң, оның тежегiш жабдығының, тежегiш жабдықтарды ауамен қамтамасыз ету қондырғысының, белгi беру және байланыс қондырғыларының, бақылау-өлшегiш және электр жабдығының конструкциясы пайдаланудың барлық кезеңiндегi адам өмiрi мен денсаулығына қауiпсiздiк талаптарына сәйкес келуi тиiс.
      5. Темiр жол көлiгi мен жабдығының барлық түрлерi үшiн пайдалану жөнiндегi нұсқамаға сәйкес қызмет етудiң белгiлеген мерзiмi (белгiленген ресурс) iшiнде өрт, жарылыс, тiкелей машинадан, будан немесе басқа да материалдардан туындаған қызып кету қаупi Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгiленген рұқсат етiлген мәндерден аспауы тиiс.
      6. Жұмыс пен техникалық қызмет көрсетуге арналған барлық аймақтарға кiруге қауiпсiз қол жеткiзу құралдарымен қамтамасыз ету қажет.

      31-2-бап. Темiр жол көлiгi мен жабдығын өндiрудегi
                қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Темiр жол көлiгi мен жабдығын өндiруде темiр жол көлiгi мен жабдығын дайындау процесiнiң жобалық құжаттаманың, осы Заңның және темiр жол көлiгi мен жабдығының нақты түрлерiне арналған техникалық регламенттердiң талаптарына сәйкестiгiн қамтамасыз ету қажет.
      2. Темiр жол көлiгi мен жабдығын өндiруде дайындаушы жобалық құжаттамамен анықталған қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi барлық iс-шаралар жинағын орындауға және қауiпсiздiктiң тәуелдi болатын барлық технологиялық операцияларын орындауға бақылау жасау мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi.
      3. Егер темiр жол көлiгi мен жабдығын дайындау процесiнде немесе одан кейiн қауiпсiздiкпен қамтамасыз ету үшiн сынақтар жүргiзу қажет болса, онда олар жобалық құжаттаманың барлық талаптарын орындай отырып толық көлемде жүргiзiлуi тиiс.

      31-3-бап. Темiр жол көлiгi мен жабдығын пайдалану кезiндегi
                (монтаждау және жөндеу кезiндегi) қауiпсiздiктiң
                жалпы талаптары

      1. Тасымалдау процесiмен байланысты темiр жолдары, темiр жол станциялары аймақтары, вокзалдар және тасымалдау процесiне қатысушылардың басқа да объектiлерi қауiптiлiгi жоғары аймақ болып саналады және олардың уәкiлеттi орган белгiлеген талаптарға сәйкес белгi беру қоршаулары болуы тиiс.
      2. Пайдалану кезiнде (монтаждау және жөндеу кезiнде) қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге, сондай-ақ оның қауiпсiздiгiне әсер ететiн техникалық сипаттамаларды сақтауға қойылатын барлық қажеттi талаптар темiр жол көлiгi мен жабдығына арналған пайдалану құжаттамасында берiлуi тиiс.
      3. Темiр жол көлiгi мен жабдығын пайдалануды (монтаждауды және жөндеудi) жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғалар темiр жол көлiгi мен жабдығына арналған пайдалану құжаттамасының талаптарын орындауды қамтамасыз етуi тиiс.
      4. Тартқыш көлiк құралының (локомотивтiң) иесi локомотивтi тартқыш қызметiн көрсету кезiнде оның дұрыс жұмыс жағдайын, соның iшiнде пайдалануға технологиялық дайындығының iске асырылуын қамтамасыз етуге мiндеттi.
      5. Магистралдық және маневр жасау тепловоздарының зиянды заттарының және пайдаланылған газдарының тастандылары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген мәнiнен аспауы тиiс.
      6. Темiр жол көлiгi мен жабдығы өз қызметтерiн орындауы, реттеуге және техникалық қызмет көрсетуге жатқызылуы, осы операцияларды орындау кезiнде адамдарға қауiп-қатер төндiрмеуi тиiс.
      7. Темiр жол көлiгi мен жабдығын басқару жүйелерi жұмыстың барлық қарастырылған режимiнде және пайдалану жағдайларында оларды пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуi тиiс.
      8. Басқару қондырғылары жеңiл ажыратылуы тиiс, ал қажет болған жағдайларда жазулармен, символдармен немесе басқа тәсiлдермен белгiленуi тиiс.
      Темiр жол көлiгi мен жабдығы олардың толық және қауiпсiз тоқтатылуын (сөндiрiлуiн) қамтамасыз ететiн қажеттi жабдықтармен жабдықталуы тиiс.
      Басқару жүйесiне шұғыл тежеу және апаттық тоқтату жабдықтары, егер оларды пайдалану қауiп-қатердiң алдын ала алатын немесе азайта алатын болса, кiргiзiлуi тиiс.
      9. Темiр жол көлiгi мен жабдығының жүйесiн орталықтан басқару пультi жүйенiң кез-келген бөлiгiн пайдаланудың бұзылуы туралы ақпараттарды бейнелейтiн құралдармен, сондай-ақ апаттық тоқтату (сөндiру) құралдарымен жабдықталуы тиiс.
      10. Темiр жол көлiгi мен жабдықтарды басқарудың таңдалған режимiнде апаттық тоқтатулардан (сөндiруден) басқа басқарудың басқа да барлық режимдерiне қатысты басымдылығы болуы тиiс.
      11. Қуат көзiнiң және басқару сызбасының бұзылуы қауiптi жағдайлардың туындауына әкелiп соқтырмауы тиiс.

      31-4 бап. Темiр жол көлiгi мен жабдығын тасымалдау және
                сақтау кезiндегi қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Темiр жол көлiгi мен жабдығын тасымалдау және сақтау процесiнде олардың сақталуын қамтамасыз етуге, оның қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн техникалық сипаттамаларды сақтауға қойылатын барлық қажеттi талаптар, соның iшiнде буып-түюге, консервациялауға, тасымалдау және сақтау шарттарына қойылатын талаптар, белгiленген сақтау мерзiмi, жайы-күйiн қайта куәландыру мерзiмi бойынша нұсқаулар, сақтау мерзiмi өтiп кеткен жеке элементтердi, бөлшектердi, тораптарды ауыстыру темiр жол көлiгi мен жабдығына арналған пайдалану құжаттамаларында келiсiлуi тиiс.
      2. Темiр жол көлiгi мен жабдығының нақты түрлерiн тасымалдау және сақтау қауiпсiздiгiнiң талаптары темiржол көлiгi саласындағы техникалық регламенттермен белгiленедi.
      3. Буып-түю мен консервациялау үшiн қолданылатын материалдар мен заттар Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгiленген қауiпсiздiк талаптарына сәйкес келуi тиiс.
      4. Тиеудi, түсiрудi, тасымалдауды және қоймаға қоюды бекiтiлген қауiпсiздiк талаптарын сақтай отырып оқуын оқыған маман жүргiзуi тиiс.

      31-5-бап. Темiр жол көлiгi мен жабдығын кәдеге жарату және
                жою кезiндегi қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      Заңды немесе жеке тұлға темiр жол көлiгi мен жабдығын кәдеге жаратуды және жоюды темiр жол көлiгiнiң әрбiр түрiне арналған техникалық регламенттермен белгiленген талаптарға сәйкес қамтамасыз етуi тиiс.".
      18. "Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2001 ж., N 23, 320-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат):
      1) 1-баптың 11-тармақшасындағы "параметрi және ұшу сапасына" деген сөздер "қауiпсiздiк және ұшу сапасын қамтамасыз етушi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 3-бап мынадай мазмұндағы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Уәкiлеттi орган мынадай:
      азаматтық әуе кемелерiн және аса жеңiл авиация әуе кемелерiн пайдаланушы сертификаты;
      тип сертификаты;
      аэродромның жарамдылық сертификаты;
      ұшу жарамдылығы сертификаты;
      нұсқа сертификаты құжаттарын берудi Азаматтық авиация халықаралық ұйымының (ААХҰ) талаптарына сәйкес жүзеге асырады.
      Көрсетiлген құжаттарды беру техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттелмейдi.";
      3) 4-бапта:
      7-1) тармақша алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 17), 18), 19), 20), 21) және 23) тармақшалармен толықтырылсын:
      "17) азаматтық әуе кемелерiнiң ұшу жарамдылығы нормаларын белгiлеу;
      18) азаматтық әуе кемелерiн және аса жеңiл авияция әуе кемелерiн пайдаланушы сертификаттарын, тип сертификаттарын, аэродромның жарамдылық сертификаттарын, ұшу жарамдылығы сертификаттары мен нұсқа сертификаттарын сертификаттау және беру тәртiбiн бекiту;
      19) азаматтық авиация саласындағы еңбек қауiпсiздiгi мен өндiрiс санитариясын қамтамасыз ету тәртiбiн айқындайтын, сондай-ақ ұшуларға аэронавигациялық қызмет ету жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi бекiту;
      20) ұшу қауiпсiздiгi мен авиация қауiпсiздiгi мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер бекiту;
      21) ұшуды және авиациялық электр байланысы радиотехникалық қамтамасыз ету саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi бекiту;
      22) азаматтық авиация саласындағы техникалық регламенттердi бекiту.";
      4) 5-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақша "адам өмiрi мен денсаулығы, қоршаған орта үшiн қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) және 9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "8) азаматтық әуе кемелерiн және аса жеңiл авияция әуе кемелерiн пайдаланушы сертификаттарын, тип сертификаттарын, аэродромның жарамдылық сертификаттарын, ұшу жарамдылығы сертификаттары мен нұсқа сертификаттарын сертификаттау және беру;
      9) азаматтық авиация саласындағы техникалық регламенттердi әзiрлеу;";
      26-1), 26-3), 26-7), 26-8) және 26-9) тармақшалары алынып тасталсын;
      5) 10-бап мынадай редакцияда баяндалсын:
      "10-бап. Азаматтық авиация саласындағы сәйкестiктi растау.
      Азаматтық авиация саласындағы сәйкестiктi растау осы заңның 3-бабының екiншi бөлiмiнде қарастырылған жағдайларынан басқа техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.".
      19. "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2002 ж., N 2, 16-құжат; 2004 ж., N 20, 116-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 11, 36-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 4-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 16)-19)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "16) теңiз кемелерiн жiктеу ережесiн бекiту;
      17) теңiз кемелерiн жабдықтау жөнiндегi ереженi бекiту;
      18) теңiз кемелерiнiң жүк маркасы туралы ереженi бекiту;
      19) сауда мақсатында теңiзде жүзу саласында техникалық регламенттердi бекiту кiредi";
      2) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Сәйкестiктi растау

      1. Сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы қызметке жататын өнiмдi және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiнiң сәйкестiгiн растау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Шет мемлекет берген сәйкестiктi растау жөнiндегi құжат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес танылады.";
      3) мынадай мазмұндағы 1-1-тараумен толықтырылсын:
      "1-1 тарау. Сауда мақсатында теңiзде жүзу саласында қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      8-1-бап. Сауда мақсатында теңiзде жүзу саласында
               қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Тасымалдау процесiне қатысушылар адам өмiрi мен денсаулығы, қоршаған орта үшiн қауiпсiздiк шарттарын қамтамасыз етуге, сондай-ақ қауiпсiз сауда мақсатында теңiзде жүзу талаптарын сақтауға мiндеттi.
      2. Сауда мақсатында теңiзде жүзу қауiпсiздiгi адам өмiрi мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғауға, тасымалдау процесiне қатысушылардың апатсыз жұмыс жағдайын құруға, су жолдарын кеме жүретiн жағдайда ұстауға, кеме, порттар, жағалаулық объектiлердi және теңiздегi басқа да құрылыстарды техникалық жарамды жағдайда ұстауға, сондай-ақ кемелерде апат жағдайларды болдырмауға бағытталған ұйымдастыру және техникалық iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етiледi.
      Сауда мақсатында теңiзде жүзу саласында техникалық реттеу объектiлерi:
      1) сауда мақсатында теңiзде жүзу үшiн пайдаланылатын кемелер, порттар, жағалау объектiлерi және су жолындағы басқа да құрылыстар;
      2) сауда мақсатында теңiзде жүзу үшiн пайдаланылатын кемелер, порттар, жағалау объектiлерi және теңiздегi басқа да құрылыстарды өндiру процесi (салу, жөндеу, қайта құру) болып табылады.

      8-2-бап. Сауда мақсатында теңiзде жүзу үшiн пайдаланылатын
               кемелердi, порттарды, жағалау объектiлерiн және су
               жолдарындағы құрылыстарды жасау (салу, жөндеу, қайта
               құру) кезiндегi қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Сауда мақсатында теңiзде жүзетiн кемелердi жасау (салу, жөндеу, қайта құру) кезiнде олардың жобалау құжаттама талаптары мен сауда мақсатында теңiзде жүзу заңнамасына сәйкестiгi қамтамасыз етiлуi тиiс.
      2. Сауда мақсатында теңiзде жүзетiн кемелердi жасау (салу, жөндеу, қайта құру) кезiнде дайындаушы жобалық құжаттамамен анықталған қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi шаралардың барлық кешенiн орындауы және теңiзде жүзу қауiпсiздiгi тәуелдi болатын барлық технологиялық операциялардың орындалуын бақылау мүмкiндiгiн қамтамасыз етуi тиiс.
      3. Егер кеме жасау процесiнде немесе одан кейiн қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн сынаулар жүргiзiлуi талап етiлсе, онда олар жобалық құжаттамалардың барлық талаптарын толық көлемде орындаумен жүргiзiлуi керек.
      4. Әр кеме корпусына түсiрiлiп сәйкестендiрiлетiн нөмiрмен таңбалануы керек. Таңбалау көрiнетiн, анық және жуылмайтын болуы керек.
      5. Кеме борттан асып құлап кету қаупiн болдырмайтындай және борттан тыс қалған адамдарды құтқаруды қамтамасыз ететiндей үлгiде әзiрленуi керек.
      6. Негiзгi рульдiк басқару орны сенiмдi айнала шолуды қамтамасыз етуi керек.
      7. Кеме өрт туындау және бату қаупiне ерекше көңiл бөлiнетiн пайдалану жөнiндегi нұсқаулықпен жабдықталған болуы керек.

      8-3-бап. Сауда мақсатында теңiзде жүзу үшiн пайдаланылатын
               кемелердi, порттар, жағалау объектiлерi мен су
               жолдарындағы құрылыстарды пайдалану кезiндегi
               қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Кемелер, порттар, жағалау объектiлерi мен сауда мақсатында теңiзде жүзу процесiмен байланысты теңiздегi басқа да құрылыстар қауiптiлiгi жоғары аймақтар болып табылады және заңнамалық актiлер мен сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы Қазақстан Республикасы Үкiметi актiлерiнiң талаптарына жауап беруi керек.
      2. Кеме, порттар, жағалау объектiлерiн және теңiздегi басқа да құрылыстарды пайдаланатын жеке немесе заңды тұлғалар заңнамалық актiлер мен сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы Қазақстан Республикасы Үкiметi актiлерi талаптарының орындалуын қамтамасыз етуi керек.
      3. Сауда мақсатында теңiзде жүзу үшiн пайдаланылатын кемелердi пайдалану адам өмiрi мен денсаулығына және қоршаған ортаға терiс әсер етпеуi керек.";
      4) 15-баптың 3-тармағында "уәкiлеттi орган" деген сөздер "сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы техникалық регламенттермен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 42-баптың 2-тармағының 1)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) кеменiң сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы техникалық регламенттермен белгiленген қауiпсiздiк талаптарына сәйкессiздiгi жағдайда;";
      6) 59-баптың 1-тармағы "кеменiң" деген сөзден кейiн "қауiпсiздiгiн және" деген сөздермен толықтырылсын;
      7) 72-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Тасымалдау кезiнде жүктiң толық сақталуын қамтамасыз ету үшiн ыдысқа салуды және буып-түюдi қажет ететiн жүк тасымалдауға жарамды ыдысқа салынып және буып-түйiлiп берiлуге тиiс. Ыдыс және орау техникалық регламенттерде белгiленген қауiпсiздiктiң мiндеттi талаптарына сәйкес болуы тиiс.";
      9) 196-баптың 1-тармағының 1)-тармақшасында "азаматтың" деген сөз "адам" деген сөзбен ауыстырылсын.".
      20. "Атмосфералық ауаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2002 ж., N 5, 54-құжат; 2005 ж., N 23, 142-құжат, 2006 ж. N 1, 5-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 6-бапты мынадай мазмұндағы 12)-тармақшамен толықтырылсын:
      "12) атмосфералық ауаны қорғау саласында техникалық регламенттердi бекiту.";
      2) 7-бап мынадай мазмұндағы 17)-тармақшамен толықтырылсын:
      "17) атмосфералық ауаны қорғау саласында техникалық регламенттердi әзiрлеу.";
      3) 16-баптың 1-тармағында "Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 27-бапты мынадай мазмұндағы 13)-тармақшамен толықтырылсын:
      "13) атмосфералық ауаға таралатын зиянды заттар тастандыларының белгiленген шектi-рұқсат етiлген нормативтерiнiң сақталуын қамтамасыз етуге.".
      22. "Қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi өнеркәсiптiк қауiпсiздiк туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 сәуiрдегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2002 ж., N 7-8, 77-құжат; 2005 ж., N 23, 142-құжат; 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1, 3 және 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар:

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi өнеркәсiптiк қауiпсiздiк (бұдан әрi - өнеркәсiптiк қауiпсiздiк) жеке және заңды тұлғалардың, қоршаған ортаның қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi авариялардан және аталған авариялардың зардаптарынан қорғалуының жай-күйi;
      2) авария - ғимараттардың, құрылыс және (немесе) қауiптiк өндiрiстiк объектiде қолданылатын техникалық құрылғылардың бұзылуы, бақыланбайтын жарылыс және (немесе) қауiптi заттардың тасталуы;
      3) оқиға - қауiптi өндiрiстiк объектiде қолданылатын техникалық құрылғылардың iстен шығуы немесе бұзылуы, технологиялық процестiң режимiнен ауытқуы, Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылуы;
      4) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi орган - өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асырушы мемлекеттiк орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган).";

      3-бап Қауiптi өндiрiстiк объектiлер

      Қауiптi өндiрiстiк объектiлерге:
      1. Төмендегi мына сияқты:
      1) тұтанғыш - қалыпты қысым мен ауамен қосылу жағдайында тұтанғыш болатын және қайнау температурасы қалыпты қысым жағдайында 20 немесе одан төмен Цельсий градусын құрайтын заттар;
      2) жарылғыш - сыртқы әсердiң белгiлi бiр түрлерi кезiнде жылу бөлiп, газ құрап, өз-өзiнен жылдам тарайтын химиялық өзгерiстерге ұшырай алатын заттар;
      3) жанғыш - өздiгiнен тұтана, сондай-ақ от алдыру көзiнен от алып, оны алып тастағаннан кейiн өздiгiнен жаңа алатын заттар;
      4) тотықтандырғыш - жануға көмектесетiн, тұтануды тудыратын және (немесе) тотықтандыру-қалпына келтiрудiң экзотермиялық реакциясы нәтижесiнде басқа заттардың тұтануына себеп болатын заттар;
      5) уытты - тiрi ағзаларға әсер ету жағдайында олардың опат болуына әкелетiн және мынадай сипаттамаларға ие заттар:
      асқазанға енгiзген жағдайда орташа өлтiру өлшемi салмақ килограмына 15-тен 200 миллиграмға дейiн қоса;
      терiге жұққан жағдайда орташа өлтiру өлшемi салмақ килограмына 50-ден 400 миллиграмға дейiн қоса;
      ауадағы орташа өлтiретiн шоғыры литрге 0,5-тен 2 миллиграмға дейiн қоса;
      6) уыттылығы жоғары - тiрi ағзаларға әсер ету жағдайында олардың опат болуына әкелетiн және мынадай сипаттамаларға ие заттар:
      асқазанға енгiзген жағдайда орташа өлтiру өлшемi салмақ килограмына 15 миллиграмнан артық емес;
      терiге жұққан жағдайда орташа өлтiру өлшемi салмақ килограмына 50 миллиграмнан артық емес;
      ауадағы орташа өлтiру шоғыры литрге 0,5 миллиграмнан артық емес;
      7) қоршаған табиғи орта үшiн қауiп тудыратын заттар, сондай-ақ су ортасында мынадай өте уыттылық көрсеткiштерiмен сипатталатын заттар:
      балыққа 96 сағат бойына ингаляциялық әсер ету жағдайында орташа өлтiру өлшемi литрге 10 миллиграмнан артық емес;
      шашақмұрт шаянға 48 сағат бойына әсер ету жағдайында нақты әсер тудыратын удың орташа шоғыры литрге 10 миллиграмнан артық емес;
      балдырларға 72 сағат бойына әсер ету жағдайында орташа тежеу шоғыры литрге 10 миллиграмнан артық емес;
      қауiптi заттар өндiрiлетiн, пайдаланылатын, қайта өңделетiн, түзiлетiн, сақталатын, тасымалданатын, жойылатын объектiлер жатады.
      2. 0,07 мегапаскальдан астам қысыммен немесе сұйықтықтың қайнау температурасынан 115 Цельсий градусынан жоғары температурада жұмыс iстейтiн техникалық жабдық.
      3. Қара және түстi металдардың балқымалары және осы балқымалардың негiзiндегi қорытпалар.
      4. Тау-кен, геологиялық барлау, жарылыс жұмыстары, пайдалы қазбаларды өндiру, байыту жөнiндегi жұмыстары, жер асты жағдайындағы, (оның iшiнде теңiз қайрандары мен iшкi сутоғандарындағы) жұмыстар.
      5. Құрамында адам денсаулығы мен қоршаған орта үшiн қауiптi заттары бар өндiрiс қалдықтар.
      6. Жүк көтергiш механизмдер, эскалаторлар, аспалы жолдар, фуникулерлер, лифттер.
      7. Қауiптi өндiрiстiк объектiлерде қолданылатын электр қондырғыларының барлық түрлерi.
      8. Қауiптi өндiрiстiк объектiлердiң гидротехникалық ғимараттары.
      9. Радиоактивтi және ионды сәулелену көздерi.
      10. Қару-жарақ пен оларға оқ-дәрiлердi әзiрлеу, өндiру, жөндеу, сату, сақтау және кәдеге жарату.";

      "4-бап. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

      1. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк:
      1) өнеркәсiптiк қауiпсiздiктiң мiндеттi талаптарын белгiлеу;
      2) қауiптi өндiрiстiк объектiлерде өнеркәсiптiк қауiпсiздiк нормаларына сәйкестiгiн растау процедурасынан өткен технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды қолдануға жiберу;
      3) қауiптi өндiрiстiк объектiнiң қауiпсiздiгiн декларациялау;
      4) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарының сақталуына мемлекеттiк бақылау, сондай-ақ өндiрiстiк қадағалау;
      5) қауiптi өндiрiстiк объектiлердiң өнеркәсiптiк қауiпсiздiгiн сараптау;
      6) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстар жүргiзуге ұйымды аттестаттау;
      7) өнеркәсiптiк қауiпсiздiкке мониторинг жүргiзумен қамтамасыз етiледi.
      2. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптары өнеркәсiптiк қызметкерлердi, халық пен аумақтарды төтенше жағдайлардан қорғау, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы, қоршаған табиғи ортаны қорғау, экологиялық қауiпсiздiк, өрт қауiпсiздiгi, еңбектi қорғау және құрылыс қауiпсiздiгi саласындағы нормаларға, сондай-ақ өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы техникалық регламенттер талаптарына сәйкес болуы тиiс.";
      2) 6-баптың 3)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      3) 7-бапта:
      3)-тармақшада "салааралық" деген сөз алынып тасталсын;
      "көрсетiлген нормативтiк құқықтық актiлердi" деген сөз "техникалық регламенттердi бекiтуден басқа," деген сөздермен толықтырылсын;
      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "16) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгiленген құзыретi шегiнде әкiмшiлiк заң бұзушылық туралы өндiрудi жүзеге асырады;";
      мынадай мазмұндағы 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) және 27)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "17) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында техникалық регламенттердi әзiрлейдi немесе келiседi;
      18) өндiрiстiк қадағалау тиiмдiлiгiн, ұйымдардың апаттарды және оның зардаптарын жоюға дайындығын, қауiптi өндiрiстiк объектiлерде апат зардаптарын таратпау және жою жөнiндегi жұмыстарды бақылайды;
      19) ғылыми зерттеулер жүргiзуге, бiлiмдi насихаттауға, халықты даярлауға аттестатталған ұйымдарды, өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы ұйымдардың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерiн бақылайды;
      20) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк мониторингiн жүргiзедi;
      21) қауiптi өнеркәсiптiк объектiлердi есептеудi жүзеге асырады;
      22) қауiптi өндiрiстiк объектiлерде ғимараттар, құрылыстарға, техникалық құрылғыларға, материалдарға қазiргi техникалық растаудың жүргiзiлуiн бақылайды;
      23) ұйымдарды өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстар жүргiзу құқығына аттестаттауды жүзеге асырады;
      24) әскери, тау-кен құтқару, газдан қорғау, бұрқаққа қарсы қызметтер мен бөлiмдердiң iс-әрекетiне басшылық етедi;
      25) техникалық құрылғыларды, материалдарды қабылдау сынақтарын жүргiзуге келiседi;
      26) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк декларациясына сараптама жүргiзедi;
      27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздерiнiң аумақтық бөлiмшелерiнiң құзiреттiлiгiн анықтайды.";
      4) 9-бап мынадай мазмұндағы 4)-тармақшамен толықтырылсын:
      "4) жерлердi қауiптi өндiрiстiк объектiлерге берудi өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерiмен келiседi.";
      5) 10-бапта:
      атауында және бiрiншi абзацта "жеке тұлғалардың" деген сөздер "Жұмыскерлердiң" және "Жұмыскерлер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) қауiптi өндiрiстiк объектiлерi бар ұйымның әкiмшiлiгiн қауiптi өндiрiстiк объектiдегi авариялар, оқиғалар туралы дереу хабардар етуге;";
      3)-тармақшада "нұсқама алуға және оқуға" деген сөздер "оқуға және нұсқама алуға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "11-бап. Қауiптi өнеркәсiптiк объектiнiң иелерi жеке және заңды тұлғалардың мiндеттерi
      Қауiптi өнеркәсiптiк объектiнiң иелерi:
      1) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарын сақтауға;
      2) Қазақстан Республикасы аумағында қолданысы рұқсат етiлген технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды қолдануға;
      3) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарының сақталуына өндiрiстiк қадағалауды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға;
      4) қауiптi өндiрiстiк объектiлерде қолданылатын ғимараттардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiгiне сараптауды, кен жұмыстарын дамыту жоспарларын келiсудi, құрылыстар мен техникалық құрылғыларын қауiптi өндiрiстiк объектiлерде қолданылатын материалдарды диагностiлеудi, сынауды, растауды нормативтiк құқықтық актiлермен белгiленген мерзiмдерде немесе мемлекеттiк инспектор бұйрығы бойынша жүргiзудi қамтамасыз ету;
      5) әрi қарай пайдаланудың мүмкiн мерзiмiн анықтау үшiн пайдаланудың нормативтiк мерзiмiнен өткен техникалық құрылғыларға, материалдарға сараптама жүргізу;
      6) қауiптi өндiрiстiк объектiлерге белгiленген талаптарына сәйкес келетiн лауазымды тұлғалар мен жұмыскерлердi жұмысқа жiберу;
      7) қауiптi өндiрiстiк объектiлерге бөтен тұлғалардың кiруiнiң алдын алу;
      8) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органың аумақтық бөлiмшелерiне өндiрiстiк қадағалауды ұйымдастыру тәртiбi туралы және оны жүзеге асыру уәкiлеттiк берiлген жұмыскерлер туралы мәлiметтердi ұсыну;
      9) апаттардың туындау себептерiне талдау жүргiзу, апаттар мен олардың зардаптарын болдырмау, жоюға бағытталған iс-шараларды жүзеге асыру;
      10) апаттар туралы өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшесiн, жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарын, халық пен жұмыскерлердi бiрден хабардар ету;
      11) апаттарға есеп жүргiзу;
      12) мемлекеттiк инспекторлар берген өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын бұзуды жою жөнiндегi бұйрықтарды орындау;
      13) қауiптi өндiрiстiк объектiнiң қаржылық-экономикалық iс-әрекетiнiң жоспарын әзiрлеу кезiнде өнеркәсiптiк қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге бағытталған шығындарды қарастыру;
      14) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшелерiне апаттар, жарақат алу және кәсiби аурулар туралы ақпаратты ұсыну;
      15) iс-әрекетi үшiншi тұлғаларға залал келтiрумен байланысты декларациялануға жататын қауiптi өндiрiстiк объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауаптылығын сақтандыру;
      16) мемлекеттiк органдарға, азаматтарға қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi өнеркәсiптiк қауiпсiздiк жағдайы туралы анық ақпарат беру;
      17) тексерудiң тағайындалғаны туралы бұйрықты және қызметтiк куәлiктi көрсеткен жағдайда мемлекеттiк инспекторды осы Заңмен жүктелген қызметтердi жүзеге асыру үшiн объектiге кедергiсiз рұқсат беру;
      18) өзiнiң нормативтiк мерзiмiн өтеген техникалық жабдықтардың уақтылы жаңаруын қамтамасыз ету;
      19) осы Заңмен анықталған қауiптi өндiрiстiк объектiлердi декларациялау;
      20) қауiптi өндiрiстiк объектiнi жұмыстардың қауiпсiз орындалуын қамтамасыз ететiн ұйымдастыру-техникалық iс-шаралармен белгiленген талаптарға сәйкес жұмыскерлер штатының толықтыруын қамтамасыз ету;
      21) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыскерлердiң дайындығын, қайта даярлануын, бiлiктiлiгiн арттыруын және аттестатталуын қамтамасыз ету;
      22) өнеркәсiптiк объектiлердiң қауiптiлiгiнiң декларациялануына сараптама жүргiзудi қамтамасыз ету;
      23) кәсiби апаттық-құтқару қызметтермен қызмет көрсетуге шарт бекiту, өзiндiк апаттық-құтқару қызметiн құру.
      Осы қызметтер уәкiлеттi органмен аттестатталуы керек.
      Апатты жою жоспары бар декларациялануға жататын объектiлерге апаттық-құтқару жұмыстарына тек мемлекеттiк кәсiби апаттық-құтқару қызметтерi жiберiледi;
      24) апат зардаптарын таратпау және жою үшiн материалдық қор мен қаржы ресурстары болуы керек;
      25) жұмыскерлердi қауiптi өндiрiстiк объектiлерде апат болған жағдайда қорғану және әрекет ету әдiстерiне оқыту;
      26) қауiптi өндiрiстiк объектiлерде апат болған жағдайда бақылау, хабарлау, байланыс және iс-әрекеттi қолдау жүйелерiн құру және олардың тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
      27) үш тәулiк iшiнде өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшесiне олардың өнеркәсiптiк объектiде болуы осы Заңның қосымшасына сәйкес декларациялану үшiн негiз болып табылатын қауiптi заттарды тасымалданатын туралы хабарлауы керек;
      28) қауiптi өндiрiстiк объектiлердi уәкiлеттi мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшелерiнде есепке алуды, есептен шығаруды жүзеге асыру;
      29) қауiптi өндiрiстiк объектiлердiң салуға, қайта құруға, түрлендiруге, жоюға (оның iшiнде таратуға) арналған жобаларын уәкiлеттi органмен келiсу;
      30) қауiптi өндiрiстiк объектiлердiң пайдалануға енгiзу кезiнде уәкiлеттi орган өкiлдерiнiң қатысуымен қабылдау сынақтарын жүргiзу.";
      мынадай мазмұндағы 11-1-баппен толықтырылсын:

      "11-1-бап. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiктi мiндеттi декларациялау

      1. Мiндеттi декларациялануға осы Заңның Қосымшасына сәйкес қауiптi заттар әзiрленетiн, өндiрiлетiн, пайдаланылатын, қайта өңделетiн, түзiлетiн, сақталатын, тасымалданатын, жойылатын объектiлер, қара және түстi металл қорытпалары мен осы қорытпалар негiзiндегi балқымалары, кен, геологиялық барлау, бұрғылау (оның iшiнде теңiз қайрандары мен iшкi су қоймаларында), пайдалы қазбаларды игеру және байыту жөнiндегi жарылыс жұмыстары, жер асты жағдайындағы жұмыстар, радиоактивтi және ионды сәулелену көздерi, қауiптi өндiрiстiк объектiлердiң гидротехникалық құрылыстары, қару-жарақ және оқ-дәрiлер жатады.
      2. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiктi декларациялау (бұдан әрi - декларация) қауiптi өндiрiстiк объектiнi салу, кеңейту, қайта құру, техникалық жабдықтау, сақтау және жоюға арналған жоба құрамында әзiрленедi, қайта қаралады.
      3. Декларация мынадай мәлiметтерден тұруы керек:
      1) қауiптi заттар тiзбесi (оның iшiнде өндiрiлетiн) және олардың сипаттамалары;
      2) қауiптi әсер ету факторлары (әр фактор жеке; басқа факторлармен өзара әрекетте; қоршаған ортамен өзара әрекеттесiп);
      3) қауiптi факторлардың таралуы туралы технологиялық деректер;
      4) қауiптiлiк пен тәуекелге талдау;
      5) қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi техникалық шешiмдер;
      6) апаттық жағдайлардың туындау жағдайын талдау;
      7) қызметкерлердi апат жағдайда iс-әрекетке дайындау;
      8) апаттардың туындау және дамуының ықтимал сценарийлерiнiң схемасы;
      9) апатты жою жоспары (хабарлау жүйесi; адамдарды қорғау жөнiндегi құралдар мен шаралар; апатты, төтенше жағдайларды жоюға арналған резервтiк ресурстар; зардап шеккендерге көмек көрсету бойынша медициналық қамтамасыз ету).
      4. Декларацияны әзiрлеудi қауiптi өндiрiстiк объектiлердi пайдаланатын ұйым, не өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстар жүргiзуге аттестатталған ұйым жүзеге асырады.
      5. Декларация ондағы бар өндiрiстiк қауiпсiздiк мәлiметтерi өзгерген немесе өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптары өзгерген жағдайда өзгерiстер пайда болған кезден бастап үш ай iшiнде нақтыланады.
      6. Декларацияны қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйым басшысы бекiтедi. Қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйым иесi Декларациядағы мәлiметтердiң дер кезiнде ұсынуына, толықтығы мен растығына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
      7. Декларация уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнде сараптауға жатады.
      Декларацияға өзгерiстер енгiзiлген жағдайда оны қайтадан сараптама өткiзу мiндеттi.
      8. Декларация екi данада жоба құрамында немесе жеке құжатпен сараптық қорытындымен бiрге уәкiлеттi органға тiркелуге ұсынылады. Бiр данасы уәкiлеттi органда, бiр данасы қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланушы ұйымда сақталады.
      9. Қауiптi объектiнi декларациясыз пайдалану рұқсат етiлмейдi.
      8) мынадай мазмұндағы 4-2-тараумен толықтырылсын:
      "4-2-тарау. Қауiптi өндiрiстiк объектiде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғылар, материалдарды (оның iшiнде шетел) дайындауға, сынауға және қолдануға рұқсат беру

      14-8-бап. Қайта құрылған техникалық құрылғыларға,
                материалдарға қабылдау сынақтарын жүргiзу

      1. Қауiптi өндiрiстiк объектiде қолданылатын қайта құрылған, оның iшiнде шетелде өнiдiрiлген техникалық құрылғылар, материалдар өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiкке қабылдау сынақтарына жатады.
      Қабылдау сынақтарын уәкiлеттi органмен аттестатталған ұйымдар жүргiзедi.
      2. Техникалық құрылғылардың, материалдардың тәжiрибелiк үлгiлерiне қабылдау сынақтарын жүргiзуге рұқсатты уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерi бередi.
      3. Техникалық құрылғылардың, материалдардың тәжiрибелiк үлгiлерiне қабылдау сынақтарын жүргiзуге рұқсат алу үшiн аттестатталған ұйым уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiне мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) сынақ жүргiзу бойынша комиссияның тағайындалғаны туралы бұйрық;
      2) сынақ бағдарламасы мен әдiстемесi.
      4. Тәжiрибелiк үлгiлерге қабылдау сынақтары техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы заңнамамен белгiленген талаптарға сәйкестiгiн қамтамасыз ететiн сипаттамалар жағдайында жүргiзiлуi тиiс.
      5. Уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша қабылдау сынақтары дайындаушыда жүргiзiле алады. Сынақтар көлемi мен жүргiзiлу тәртiбiн аттестатталған ұйым анықтайды.
      6. Шет елде өндiрiлген техникалық құрылғылар, материалдар үшiн үлгiлерге қабылдау сынақтарын жеткiзушi елде Қазақстан Республикасында аттестатталған ұйымның жүргiзуi рұқсат етiледi. Бұндай сынақтарды жүргiзу уәкiлеттi органмен келiсiп және оның өкiлi қатысқан жағдайда жүзеге асырылады.
      7. Қабылдау сынақтарының нәтижелерi бойынша техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптары мен нормаларына сәйкестiгi туралы акт, кемшiлiктерiнiң бары немесе жоғы, оларды жою жөнiндегi ұсыныстар, өнiмнiң осы түрiн Қазақстан Республикасы аумағында қолдану жөнiнде ұсыныстар берiледi.

      14-9-бап. Техникалық құрылғыларды дайындауға рұқсат беру

      1. Техникалық құрылғыларды, материалдарды дайындауға рұқсат алу үшін өтiнушi уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) арналғаны туралы қысқаша ақпаратпен iлеспе хат;
      2) дайындаушының сериялық өндiру жағдайында өнiмнiң қауiпсiздiк көрсеткiштерiнiң тұрақтылығын қамтамасыз ете алу мүмкiндiгiн растайтын сараптамалық қорытынды.
      2. Материалдарды алғаннан кейiн 30 күннен артық емес мерзiм iшiнде уәкiлеттi орган ұсынылған материалдарды қарастырады және олар бойынша шешiм қабылдайды. Деректердi толық емес ұсынған жағдайда өтiнушiден қосымша мәлiметтер сұралады. Бұл жағдайда қарастыру мерзiмi олардың келiп түскен мерзiмiнен басталып есептеледi.
      Қарастыру нәтижелерi бойынша уәкiлеттi орган техникалық құрылғыларды, материалдарды Қазақстан Республикасы аумағында дайындауға рұқсат бередi.
      3. Ұсынылған өтiнiштiң өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкеспегенi жағдайда өтiнушiге негiзделген бас тарту берiледi.

      14-10-бап. Технологияларды, техникалық құрылғыларды,
                 материалдарды қолдануға рұқсат беру

      1. Технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қолдануға рұқсат алу үшiн өтiнушi уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) технологиялардың, техникалық құрылғылардың арналғаны және қолданылу саласы туралы қысқаша ақпараты бар iлеспе хат;
      2) технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгi туралы сараптамалық қорытынды.
      2. Технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгi жағдайда уәкiлеттi орган оларды қолдануға рұқсат бередi.
      3. Пайдалану барысында технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкессiздiгi анықталған жағдайда оларға берiлген рұқсат шақыртылып алынады.
      4. Технологиялардың, техникалық құрылғыларды, материалдарды қолдануға берiлген, шақыртылып алынған рұқсаттар есебiн уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      5. Рұқсат Қазақстан Республикасы аумағында, барлық құқық субъектiлерi үшiн қолданыста болады.
      6. Қазақстан Республикасында қолданысқа рұқсат берiлген шақыртылып алынған технологиялар, техникалық құрылғылар, материалдар туралы ақпаратты уәкiлеттi орган кезеңдi басылымда жариялайды.

      14-11-бап. Жаңа, оның iшiнде шетелде өндiрiлген жарылғыш
                 заттарды қолдануға рұқсат беру

      1. Жаңа, оның iшiнде импорт өндiрiлген жарылғыш заттарды қолдануға рұқсатты төмендегiлерден тұратын сынақтар кешенiн өткiзгеннен кейiн уәкiлеттi орган бередi:
      1) жарылғыш материалдардың оларды дайындауға және қолдануға арналған техникалық құжаттамада, оның iшiнде қауiпсiздiк жөнiндегi ереже мен нормаларда белгiленген талаптарға сәйкестiкке бақылау сынақтары;
      2) өндiрiстiк жағдайларда алдын ала және қабылдау сынақтары;
      3) өндiрiстiк сынақтарды бақылау сынақтарының нәтижелерi байланысты бiр немесе екi кезеңде жүргiзу.
      2. Сынақтар жүргiзу жөнiндегi комиссия құрамына кәсiпорынның сараптық ұйымның және уәкiлеттi органның өкiлдерi кiргiзiлуi керек.
      3. Рұқсат алу үшiн өтiнушi уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды бередi:
      1) тәжiрибелiк партияны сынау актiсi;
      2) жарылғыш материалдардың сәйкестiк сертификаты.

      14-12-бап. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiктi сараптау

      1. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiктi сараптауға мыналар жатады:
      1) қауiптi өндiрiстiк объектiлерiн құруға, кеңейтуге, қайта құруға, техникалық қайта жабдықтауға, конверсациялауға және жоюға арналған жобалық құжаттама.
      Жобалық құжаттамаға өзгерiстер енгiзiлген жағдайда қайта сараптауды жүргiзуге мiндеттi;
      2) қауiптi өндiрiстiк объектiлерiнде қолданылатын технологиялар, техникалық құрылғылар, материалдар;
      3) өндiрiстiк қауiпсiздiк декларациясы;
      4) ғимарат, құрылыс жағдайы.
      2. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiкке сараптаманы өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi органмен аттестатталған ұйымдар, қауiптi өндiрiстiк объект иесiнiң қаражаты есебiнен жүргiзедi.
      3. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiкке сараптама жүргiзу нәтижесi сараптамалық қорытынды болып табылады.

      14-13-бап. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстар
                 жүргiзуге ұйымды аттестаттау

      1. Аттестаттауға жататын ұйымдар құқылы:
      1) декларацияланатын объектiлерде жұмыстар жүргiзуге;
      2) техникалық құрылғылардың, технологиялардың және материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгiн куәлiктендiретiн құжаттар беру;
      3) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;
      4) жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргiзу;
      5) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын жүргiзу;
      6) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында нормативтiк құжаттарды әзiрлеу;
      7) апаттық-құтқару жұмыстарын жүргiзу;
      8) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру құқығына аттестатталуға жатады.
      2. Аттестатталу үшiн ұйым мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) өтiнiш;
      2) нотариалды расталған ұйым жарғысының көшiрмесi;
      3) ұйымның заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiк көшiрмесi;
      4) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстарды орындауға ұйым әлеуетi туралы түсiндiрме жазба.
      3. Құжаттарды қарастыру толық көлемде құжаттарды тапсырған күннен бастап үш айдан кеш емес мерзiмде жүзеге асырылады.
      4. Қарастыру қорытындысы бойынша уәкiлеттi орган аттестаттау немесе аттестаттаудан бас тарту туралы шешiм қабылдайды.
      5. Аттестаттау немесе аттестаттаудан бас тарту туралы шешiм ұйымға шешiм қабылдаған күннен бастап бiр айлық мерзiм iшiнде берiледi.
      6. Аттестатты беруден бас тарту мына себептерден болуы мүмкiн:
      1) барлық құжаттар ұсынылмаған;
      2) ұйым әлеуетiнiң өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстар орындау үшiн сәйкеспеуi.
      Ұйым көрсетiлген себептердi жойған жағдайда аттестаттау туралы өтiнiш жалпы негiзде қарастырылады.
      7. Аттестаттың әрекет ету мерзiмi 5 жылды құрайды.
      Ұйым осы баптың 1-тармағында көрсетiлген, өзiне берiлген аттестатпен қарастырылмаған iс әрекеттi жүзеге асырған жағдайда уәкiлеттi орган өз шешiмiмен аттестаттың қолданылуын алты айлық мерзiмге дейiн тоқтатады.
      Аттестат өз әрекетiн:
      1) заңды тұлғаның қайта құрылғаны немесе таратылғаны;
      2) олар бойынша аттестаттың қолданылуын тоқтатылған себептердi жоймаған;
      3) ұйымның аттестаттың қолданылуын тоқтату туралы өтiнiшiн берген;
      4) қолдану мерзiмiнiң аяқталғаны жағдайда тоқтатады.
      8. Аттестат алған немесе аттестаттың қолданылуы аяқталған ұйымдар туралы ақпаратты өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi орган ресми баспа бетiнде жариялайды.
      Уәкiлеттi орган берiлген және шақыртылып алынған аттестаттар тiзбесiн жүргiзедi.
      4-1-тарау. Технологияларды, техникалық құрылғылар, материалдарды (оның iшiнде шет елдiк) дайындауға, сынауға және қолдануға рұқсат беру

      14-8-бап. Қайта құрылған техникалық құрылғыларға,
                материалдарға қабылдау сынақтарын жүргiзу

      1. Қауiптi өндiрiстiк объектiде қолданылатын қайта құрылған, оның iшiнде импорт техникалық құрылғылар, материалдар өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiкке қабылдау сынақтарына жатады.
      Қабылдау сынақтарын уәкiлеттi органмен аттестатталған ұйымдар жүргiзедi.
      2. Техникалық құрылғылардың, материалдардың тәжiрибелiк үлгiлерiне қабылдау сынақтарын жүргiзуге рұқсатты уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерi бередi.
      3. Техникалық құрылғылардың, материалдардың тәжiрибелiк үлгiлерiне қабылдау сынақтарын жүргiзуге рұқсат алу үшiн аттестатталған ұйым уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiне мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) сынақ жүргiзу бойынша комиссияның тағайындалғаны туралы бұйрық;
      2) сынақ бағдарламасы мен әдiстемесi.
      4. Тәжiрибелiк үлгiлерге қабылдау сынақтары техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы заңнамамен белгiленген талаптарға сәйкестiгiн қамтамасыз ететiн сипаттамалар жағдайында жүргiзiлуi керек.
      5. Уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша қабылдау сынақтары дайындаушыда жүргiзiле алады. Сынақтар көлемi мен жүргiзiлу тәртiбiн аттестатталған ұйым анықтайды.
      6. Шет елде өндiрiлген техникалық құрылғылар, материалдар үшiн Қазақстан Республикасында ұйыммен аттестатталған жеткiзушi елiнде үлгiлерге қабылдау сынақтарын жүргiзуге рұқсат етiледi. Бұндай сынақтарды жүргiзу уәкiлеттi органмен келiсiп және оның өкiлi қатысқан жағдайда жүзеге асырылады.
      7. Қабылдау сынақтарының нәтижелерi бойынша техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптары мен нормаларына сәйкестiгi туралы, кемшiлiктерiнiң бары немесе жоғы туралы, оларды жою жөнiнде ұсыныстар, өнiмнiң осы түрiн Қазақстан Республикасы аумағында қолдану жөнiнде ұсыныстар туралы акт берiледi.

      14-9-бап. Техникалық құрылғыларды дайындауға рұқсат беру

      1. Техникалық құрылғыларды, материалдарды дайындауға рұқсат алу үшiн өтiнушi уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) техникалық құрылғылардың материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарына сәйкестiгiн куәлiкте өндiретiн, Қазақстан Республикасында аттестатталған ұйыммен берiлген құжат;
      2) техникалық құрылғыға, материалға арналған нормативтiк құжат;
      3) дайындаушының сериялық өндiру жағдайында өнiмнiң қауiпсiздiк көрсеткiштерiнiң тұрақтылығын қамтамасыз ете алу мүмкiндiгiн растайтын, уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiмен келiсiлген сараптамалық қорытынды.
      2. Материалдарды алғаннан кейiн 30 күннен артық емес мерзiм iшiнде уәкiлеттi орган ұсынылған материалдарды қарастырады және олар бойынша шешiм қабылдайды. Деректердi толық емес ұсынған жағдайда өтiнушiден қосымша мәлiметтер сұралады. Бұл жағдайда қарастыру мерзiмi олардың келiп түскен мерзiмiнен басталып есептеледi. Қарастыру нәтижелерi бойынша уәкiлеттi орган техникалық құрылғыларды, материалдарды Қазақстан Республикасы аумағында дайындауға рұқсат бередi.
      3. Ұсынылған өтiнiштiң өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкеспегенi жағдайда өтiнушiге негiзделген бас тарту берiледi.

      14-10-бап. Технологияларды, техникалық құрылғыларды,
                 материалдарды қолдануға рұқсат беру

      1. Технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды қолдануға рұқсат алу үшiн өтiнушi уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың арналғаны және қолданылу саласы туралы қысқаша ақпараттан тұратын iлеспе хат;
      2) техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгi туралы сараптамалық қорытынды.
      2. Технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгi жағдайда уәкiлеттi орган техникалық құрылғыларды, материалдарды қолдануға рұқсат бередi.
      3. Пайдалану барысында техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкессiздiгi анықталған жағдайда оларға берiлген рұқсат шақыртылып алынады.
      4. Техникалық құрылғыларды, материалдарды қолдануға берiлген, шақыртылып алынған рұқсаттар есебiн уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      5. Рұқсат Қазақстан Республикасы аумағында, барлық құқық субъектiлерi үшiн қолданыста болады.
      6. Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат берiлген шақыртылып алынған техникалық құрылғылар, материалдар туралы ақпаратты уәкiлеттi орган ресми басылымда жариялайды.

      14-11-бап. Жаңа, оның iшiнде импорт өндiрiлген жарылғыш
                 заттарды қолдануға рұқсат беру

      1. Жаңа, оның iшiнде импорт өндiрiлген жарылғыш заттарды қолдануға рұқсатты төмендегiлерден тұратын сынақтар кешенiн өткiзгеннен кейiн уәкiлеттi орган бередi:
      1) жарылғыш материалдардың оларды дайындауға және қолдануға арналған техникалық құжаттамада, оның iшiнде қауiпсiздiк жөнiндегi ереже мен нормаларда белгiленген талаптарға сәйкестiкке бақылау сынақтары;
      2) өндiрiстiк жағдайларда алдын ала және қабылдау сынақтары;
      3) өндiрiстiк сынақтарды бiр немесе екi кезеңде жүргiзу бақылау сынақтарының нәтижелерi бойынша анықталады.
      2. Сынақтар жүргiзу жөнiндегi комиссия құрамына кәсiпорын сараптық ұйым және уәкiлеттi орган өкiлдерi кiргiзiлуi керек.
      3. Рұқсат алу үшiн өтiнушi уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) тәжiрибелiк партияға сынақтың бекiтiлген актiсi;
      2) жарылғыш материалдардың сәйкестiк сертификаты.

      14-12-бап. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiктi сараптау

      1. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiктi сараптауға:
      1) қауiптi өндiрiстiк объектiнi салуға, кеңейтуге, қайта құруға, техникалық қайта жабдықтауға, сақтауға және жоюға арналған жобалық құжаттама жатады.
      Жобалық құжаттамаға өзгерiстер енгiзген жағдайда қайталау сараптамасын жүргiзу мiндеттi;
      2) қауiптi өндiрiстiк объектiде қолданылатын технологиялар, техникалық құрылғылар, материалдар;
      3) өнеркәсiптiк қауiптiлiк декларациясы;
      4) ғимараттар, құрылыстар жағдайы жатады.
      2. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiкке сараптауды өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi органмен аттестатталған ұйымдар қауiптi өндiрiстiк объект иесiнiң есебiнен жүргiзедi.
      3. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiкке сараптама жүргiзу нәтижесi сараптамалық қорытынды болып табылады.

      14-13-бап. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстар
                 жүргiзуге ұйымды аттестаттау

      1. Аттестаттауға жататын ұйымдар құқылы:
      1) декларацияланатын объектiлерде жұмыстар жүргiзуге;
      2) техникалық құрылғылардың, технологиялардың және материалдардың өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгiн куәлiктендiретiн құжаттар беру;
      3) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;
      4) жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргiзу;
      5) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын жүргiзу;
      6) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында нормативтiк құжаттарды әзiрлеу;
      7) апаттық-құтқару жұмыстарын жүргiзу;
      8) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру құқығына аттестатталуға жатады.
      2. Аттестатталу үшiн ұйым мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) өтiнiш;
      2) нотариалды расталған ұйым жарғысының көшiрмесi;
      3) ұйымның заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiк көшiрмесi;
      4) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстарды орындауға ұйым әлеуетi туралы түсiндiрме жазба.
      3. Құжаттарды қарастыру толық көлемде құжаттарды тапсырған күннен бастап үш айдан кеш емес мерзiмде жүзеге асырылады.
      4. Қарастыру қорытындысы бойынша уәкiлеттi орган аттестаттау немесе аттестаттаудан бас тарту туралы шешiм қабылдайды.
      5. Аттестаттау немесе аттестаттаудан бас тарту туралы шешiм ұйымға шешiм қабылдаған күннен бастап бiр айлық мерзiм iшiнде берiледi.
      6. Аттестатты беруден бас тарту мына себептерден болуы мүмкiн:
      1) барлық құжаттар ұсынылмаған;
      2) ұйым әлеуетiнiң өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстар орындау үшiн сәйкеспеуi.
      Ұйым көрсетiлген себептердi жойған жағдайда аттестаттау туралы өтiнiш жалпы негiзде қарастырылады.
      7. Аттестаттың әрекет ету мерзiмi 5 жылды құрайды.
      Ұйым осы баптың 1-тармағында көрсетiлген, өзiне берiлген аттестатпен қарастырылмаған iс әрекеттi жүзеге асырған жағдайда уәкiлеттi орган өз шешiмiмен аттестаттың қолданылуын алты айлық мерзiмге дейiн тоқтатады.
      Аттестат өз әрекетiн:
      1) заңды тұлғаның қайта құрылғаны немесе таратылғаны;
      2) олар бойынша аттестаттың қолданылуын тоқтатылған себептердi жоймаған;
      3) ұйымның аттестаттың қолданылуын тоқтату туралы өтiнiшiн берген;
      4) қолдану мерзiмiнiң аяқталғаны жағдайда тоқтатады.
      8. Аттестат алған немесе аттестаттың қолданылуы аяқталған ұйымдар туралы ақпаратты өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уәкiлеттi орган ресми баспа бетiнде жариялайды.
      Уәкiлеттi орган берiлген және шақыртылып алынған аттестаттар тiзбесiн жүргiзедi.
      9) Заңды осы Заңның қосымшасына сәйкес қосымшамен толтыру.
      22. "Өсiмдiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2002 ж., N 13-14, 140-құжат; 2004 ж., N 17, 98-құжат; 2005 ж., N 23, ст. 142); 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1-баптың 11)-тармақшасы алынып тасталсын;
      2) 5-бап мынадай мазмұндағы 6)-тармақшамен толықтырылсын:
      "6) пестицидтер (улы химикаттар) айналымы санасында техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      3) 6-баптың 1-тармағында:
      3)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) пестицидтер (улы химикаттар) айналымы саласында техникалық регламенттердi әзiрлеу;";
      18)-тармақшада "пестицидтердi (улы химикаттарды) сақтау, тасымалдау және қолдану ережелерiнiң сақталуын бақылау" деген сөздер "пестицидтер (улы химикаттар) айналымы саласында Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын бақылау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 12-баптың 2)-тармақшасындағы "мемлекеттiк экологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық және көлiктiк бақылау органдарының келiсiмiмен уәкiлеттi орган белгiлейдi" деген сөздер "пестицидтер айналымы саласындағы техникалық регламенттермен белгiленедi." деген сөздермен ауыстырылсын.
      5) 14-5-баптың 2)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) пестицидтер (улы химикаттар) айналымы саласында техникалық регламенттермен белгiленген қауiпсiздiк талаптарын сақтауға;";
      6) мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:
      "4-1 тарауы. Пестицидтер (улы химикаттар) айналымы саласындағы жалпы қауiпсiздiк талаптары

      19-6-бап. Пестицидтердi буып-түю жөнiндегi талаптар

      1. Пестицидтердi буып-түю және оларға арналған ыдыс өнiмдi сақтау, тасу және өткiзу кезiнде қауiпсiздiктi қамтамасыз етуi тиiс.
      2. Буып-түю мен ыдысқа пайдаланылатын материалдар адамды, қоршаған ортаны пестицидтердің қауіптi қасиеттерiнен қорғау үшiн арнайы лайықталуы тиiс.
      3. Буып-түю мен ыдысқа пайдаланылатын материалдар пестицидтердiң құрама заттарының бұзатын немесе өзге зиянды әсерiне төзiмдi болуы және:
      1) жану және/немесе жылудың едәуiр бөлiгiнiң бөлiнуiн;
      2) тез тұтанатын, уытты немесе тұншықтыратын газдардың бөлiнуiн;
      3) басқа да химиялық белсендi және қауiптi заттардың түзiлуiн тудыратын реакцияға түсе отырып, олармен өзара әрекеттеспеуi тиiс.".
      19-7 бап. Пестицидтердi (улы химикаттарды) қолдану кезiндегi қауiпсiздiктiң жалпы талаптары
      1. Пестицидтердi қолдану Қазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етiлген пестицидтер (улы химикаттар) тiзiмiнде белгiленген тиiмдi және қауiпсiз технологияларды сақтау арқылы жүзеге асырылады.
      2. Пестицидтердi техникалық регламенттердi бұзып қолдануға тиым салынады.
      3. Пайдаланылмаған пестицидтердi (улы химикаттарды) уақытша сақтауға арнайы арналған орындардан басқа жұмыс орындарында қалдыруға тиым салынады.
      4. Пестицидтердi (улы химикаттарды) аэрозоль және фумигациялық тәсiлдермен қолдану Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен берiлген лицензия негiзiнде жүзеге асырылады.

      19-8-бап. Пестицидтердi (улы химикаттарды) таңбалау жөнiндегi
                талаптар

      1. Пестицидтердiң (улы химикаттардың) орамын таңбалау мыналарды:
      1) телефонның, факстың, телекстiң нөмiрiн және электрондық мекен-жайды қоса, тапсырыс берушiнiң (жеткiзушiнiң, дайындаушының, дистрибьюторды немесе импортердiң) атауы және толық мекен-жайын;
      2) пестицидтiң (улы химикаттың) атауын және оның қандай мақсатқа арналғанын;
      3) пестицидтiң (улы химикаттың) атаулы мөлшерiн (салмағы мен көлемiн);
      4) шығару топтамасының нөмiрiнiң белгiленуiн;
      5) дайындалған (шығарылған) күнiн;
      6) қауiптiлiк қасиеттерiнiң және адамға, қоршаған ортаға және мүлiкке әсер ету сыныптарының белгiлерi (пиктограммалары);
      7) өнiмдi қауiпсiз сақтау, тасу, өткiзу, қолдану және кәдеге жарату өнiмдегi ұсыныстарды қамтиды.

      19-9-бап. Пестицидтердi (улы химикаттарды) сақтау кезiндегi
                қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Пестицидтердi (улы химикаттарды) сақтау осы үшiн арнайы арналған экологиялық, құрылыс және санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар талаптарына жауап беретiн қоймалық үй-жайларда жүзеге асырылуы тиiс.
      2. Қоймалар жiберу және тартып алу желдеткiштерiмен жабдықталады. Тартып алу желдеткiшi құрғақ сүзгiш элементтерiмен жабдықталады.
      3. Пестицидтердi (улы химикаттарды) қоймада сақтауға тек үй-жайды санитарлық-эпидемиологиялық және өрт қызметi органдары зерттеп болып, пестицидтердi (улы химикаттарды) алу және сақтау құқығына санитарлық паспорт жасағаннан кейiн ғана рұқсат етiледi.
      4. Сақталынатын пестицидтердiң (улы химикаттардың) мөлшерi қойманың жобалық құжаттамасында қарастырылған қойма сыйымдылығынан асып кетпеуi тиiс.
      5. Пестицидтердi (улы химикаттарды) сақтау шарттары мен тәртiбiне қойылатын талаптарды әзiрлеудi, сондай-ақ көрсетiлген талаптарды сақтауға бақылауды мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық бақылау органдары жүзеге асырады.

      19-10-бап. Пестицидтердi (улы химикаттарды) тасымалдау
                 кезiндегi қауiпсiздiктiң жалпы талаптары.

      1. Пестицидтердi (улы химикаттарды) тасымалдау қауiптi жүктердi көлiк құралдарымен тасу мәселелерi туралы нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.
      2. Пестицидтермен (улы химикаттармен) бiрге немесе бұрын пестицидтердi (улы химикаттарды) тасу үшiн пайдаланылған көлiк құралдарымен тамақ өнiмдерiн, жем-шөп және ауыз су тасуға қатаң тиым салынады.
      3. Пестицидтердi (улы химикаттарды) тасу үшiн пайдаланылған көлiк алдын ала тазартылмай және көлiк құралы залалсыздандырылмай, кейiннен тазарту тиiмдiлiгiне зертханалық бақылау жасалмай басқа, тағамдық емес жүктердi тасу үшiн пайдаланыла алмайды.";
      23. "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2002 ж., N 15, 148-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1-бапта:
      11)-тармақшасында "тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк стандарттар мен өзге де нормативтiк құжаттар" деген сөздер "тұқым шаруашылығы саласындағы стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың" деген сөздермен ауыстырылсын.
      22) тармақша мынадай мазмұнда жазылсын:
      "22) тұқым сараптамасы - тұқымдардың сұрыптық және егу сапасын, олардың тұқым шаруашылығы саласындағы стандарттау жөнiндегi техникалық регламенттер және нормативтiк құжаттар талаптарына сәйкестiгiн анықтау жөнiндегi iс-шаралардың жиынтығы;";
      23)-тармақшасында "тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк стандарттар мен өзге де нормативтiк құжаттар" деген сөздер "Қазақстан Республикасы заңнамасының және тұқым шаруашылығы саласындағы стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттар" деген сөздермен ауыстырылсын.
      38)-тармақшасында "тұқым шаруашылығы саласындағы өзге де нормативтiк құжаттардың" деген сөздер "тұқым шаруашылығы саласындағы стандарттау жөнiндегi Қазақстан Республикасы заңнамасының" деген сөздермен ауыстырылсын.
      4-бап 14), 15) тармақшасымен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "14) тұқым шаруашылығы саласындағы техникалық реттеу саласында қауiпсiздiкпен (бұдан әрi - қауiпсiздiк) қамтамасыз ету;
      15) тұқым шаруашылығы саласындағы қауiпсiздiкке қатысты тұтынушыларды жаңылыстыруға әкелетiн әрекеттердiң алдын алу.";
      3) 5-бап 11) тармақшасымен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "11) тұқым шаруашылығы саласында техникалық регламенттердi белгiлейдi.";
      4) 6-бапта:
      11-1) тармақшасымен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "11-1) Тұқым шаруашылығы саласында техникалық регламенттердi әзiрлейдi.";
      12) және 13) тармақшалар мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "12) техникалық реттеу және метрология жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға тұқым шаруашылығы саласындағы стандарттау жөнiндегi бар мемлекеттiк стандарттарды және басқа да нормативтiк құжаттарды жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгiзедi;
      13) облыстардың (республикалық мәнi бар қалалар, астана) жергiлiктi атқарушы органдарының сұрауы негiзiнде тұқым сапасының мемлекеттiк стандарттарда белгiленген көрсеткiштерiн ерекше жағдайларда бiр жылдан аспайтын мерзiмге төмендетуге рұқсат бередi;."
      5) 13-бапта:
      2-тармақта "мемлекеттiк стандарттар мен тұқым шаруашылығы саласындағы өзге де нормативтiк құжаттардың" деген сөздер "Қазақстан Республикасы заңнамасының" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2-1 тармақпен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "2-1. Тұқым шаруашылығы саласындағы техникалық регламенттердiң талаптарына сәйкес келмейтiн тұқымдар егу (отырғызу) үшiн өткiзiлмеуi және пайдаланылмауы тиiс.".
      3-бапта:
      Бiрiншi абзацта "тiзiлiмiне енгiзiлмеген" деген сөздерден кейiн "гендi инженерия негiзiнде алынған (генетикалық түрлендiрiлген) тұқым сұрыптарынан басқа" деген сөздер толықтырылсын.
      1)-тармақша "сондай-ақ мемлекеттiк сұрыптарға сынау жүргiзуi үшiн сұрыпты бiр мезгiлде беруге (Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердiң уәкiлеттi органдардың басқа да ұйымдарының ауыл шаруашылығы өсiмдiк сұрыбын сынауда оң нәтиже алынған жағдайда) шарттаса отырып, өндiрiстiк жағдайларда сынақ жүргiзу мақсатында пайдаланылатын болса;" деген сөздермен толықтырылсын.
      6) 19-бапта:
      3-тармақ "тұқым топтарын," деген сөздерден кейiн "сондай-ақ осы Заңның 13-бабы, 3-тармағында қарастырылған жағдайларда," деген сөздермен толықтырылсын.
      5-тармақта "мемлекеттiк стандарттар мен техникалық шарттың" деген сөздер "тұқым шаруашылығы саласындағы техникалық регламенттерде және стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттарда белгiленген талаптарға" деген сөздермен ауыстырылсын.
      7) 23-1) және 23-2) баптармен мынадай мазмұнда толықтырылсын:

      23-1-бап. Тұқымдарды кәдеге жарату және жою кезiндегi
                қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Зертханалық зерттеу нәтижелерi бойынша қажетiне қарай пайдалану үшiн жарамсыз деп танылған тұқым техникалық регламентпен белгiленген тәртiпте қосымша өңделуi, кәдеге жаратылуы және (немесе) жойылуы керек.
      Сараптама жүргiзуге және оларды әрi қарай пайдалану мүмкiндiгi немесе жою қажеттiгi туралы шешiм қабылдау үшiн қажет кезеңге арналған тұқымдар қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн шарттарды сақтай отырып, жеке үй-жайларда сақталуы керек.
      2. Қажетiне қарай пайдалануға жарамсыз тұқымдарды тасымалдауға, сақтауға, сараптауға, пайдалануға және жоюға байланысты шыққан шығындарды олардың иесi өтейдi.

      23-2-бап. Тұқымның қауiпсiздiгi мен сапасы туралы ақпаратқа
                қойылатын талаптар

      Тұқымның қауiпсiздiгiне және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне қатысты тұтынушыларды жаңылыстыруға әкелетiн әрекеттердiң алдын алу мақсатында тұқым өндiрушiлер сатып алушыларға және/немесе тұтынушыларға тұқымның қауiпсiздiгi мен сапасының көрсеткiштерi туралы толық және шындыққа сай ақпарат беруге мiндеттi.";
      24. "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2003 ж., N 3, 16-құжат; 2005 ж., N 23, 142-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1-бапта:
      11) тармақтағы "тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк стандарттар және өзге де нормативтiк құжаттар" сөздерi "техникалық регламенттер талаптарына және тұқым шаруашылығы саласындағы стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттарға" сөздерiмен ауыстырылсын;
      22) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "22) тұқым сараптамасы - тұқымдардың сорттық және егу сапасын анықтау жөнiндегi iс-шаралардың жиынтығы;";
      23) тармақшасындағы "тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк стандарттар мен өзге де нормативтiк құжаттар" сөздерi "Қазақстан Республикасы заңнамасының және тұқым шаруашылығы саласындағы стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттар" сөздерiмен ауыстырылсын;
      38) тармақшасындағы "тұқым шаруашылығы саласындағы өзге де мемлекеттiк стандарттар мен нормативтiк құжаттардың" сөздерi "тұқым шаруашылығы саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының" сөздерiмен ауыстырылсын;
      2) 4-бап мынадай мазмұндағы 14), 15) тармақшалармен толықтырылсын:
      "14) тұқым шаруашылығы саласындағы техникалық реттеу саласында қауiпсiздiкпен (бұдан әрi - қауiпсiздiк) қамтамасыз ету;
      15) тұқым шаруашылығы саласындағы қауiпсiздiкке қатысты тұтынушыларды жаңылыстыруға әкелетiн әрекеттердiң алдын алу".
      3) 5-бап мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      "11) тұқым шаруашылығы саласында техникалық регламенттердi бекiтедi";
      4) 6-бапта:
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен:
      "11-1) тұқым шаруашылығы саласында техникалық регламенттердi әзiрлейдi;";
      12) тармақшасында:
      "стандарттау, метрология және сертификаттау" деген сөздер "техникалық реттеу және метрология" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "тұқым шаруашылығы саласында техникалық талаптар мен басқа да нормативтiк құжаттарды" сөздерi "мемлекеттiк стандарттарды және басқа да нормативтiк құжаттарды" сөздерiмен ауыстырылсын;
      13) тармақша мынадай жаңа редакцияда жазылсын:
      "13) облыстардың (республикалық мәнi бар қалалар, астана) жергiлiктi атқарушы органдарының сұрауы негiзiнде тұқым сапасының мемлекеттiк стандарттарда белгiленген көрсеткiштерiн ерекше жағдайларда бiр жылдан аспайтын мерзiмге төмендетуге рұқсат бередi;";
      5) 13-бапта:
      2-тармақтағы "мемлекеттiк стандарттар мен тұқым шаруашылығы саласындағы өзге де нормативтiк құжаттардың" сөздерi "Қазақстан Республикасы заңнамасының" сөздерiмен ауыстырылсын;
      Мынадай мазмұндағы 2-1 тармағымен толықтырылсын:
      "2-1. Тұқым шаруашылығы саласындағы техникалық регламенттердiң талаптарына сәйкес келмейтiн тұқымдар егу (отырғызу) үшiн өткiзiлмеуi және пайдаланылмауы тиiс.".
      6) 19-баптың 5-тармағындағы: 
      "мемлекеттiк стандарттар мен техникалық шарттың талаптарына" деген сөздер "стандарттау жөнiндегi техникалық регламенттерде және нормативтiк құжаттарда белгiленген талаптарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) Мынадай мазмұндағы 23-1, 23-2 баптарымен толықтырылсын:

      "23-1-бап. Тұқымдарды кәдеге жарату және жою кезiндегi жалпы
                 қауiпсiздiк талаптары.

      1. Зертханалық зерттеу нәтижелерi бойынша қажетiне қарай пайдалану үшiн жарамсыз деп танылған тұқым техникалық регламенттерде белгiленген тәртiппен қосымша өңделуi, кәдеге жаратылуы және (немесе) жойылуы керек.
      Сараптама жүргiзуге және оларды пайдалану мүмкiндiгi немесе жою қажеттiгi туралы шешiм қабылдау үшiн қажет кезеңге арналған тұқымдар қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн шарттарды сақтай отырып, жеке үй-жайларда сақталуы керек.
      2. Қажетiне қарай пайдалануға жарамсыз тұқымдарды тасымалдауға, сақтауға, сараптауға, пайдалануға және жоюға байланысты шыққан шығындарды олардың иесi немесе тұқымдардың бұзылуына жол берген тұлға өтейдi.

      23-2-бап. Тұқымның қауiпсiздiгi мен сапасы туралы ақпаратқа
                қойылатын талаптар

      Тұқымның қауiпсiздiгiне және оның өмiрлiк циклi процестерiне қатысты тұтынушыларды жаңылыстыруға әкелетiн әрекеттердiң алдын алу мақсатында тұқым өндiрушiлер сатып алушыларға және/немесе тұтынушыларға тұқымның қауiпсiздiгi мен сапасының көрсеткiштерi туралы толық және шындыққа сай ақпарат беруге мiндеттi.";
      25. "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы N 430-II  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламент Жаршылары, 2003 жыл, N 11, 70-құжат; N 23, 142-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1-бапты 10-1) абзацпен мынадай мазмұнда толтырылып жазылсын:
      "10-1) денсаулық сақтау стандарты - ұйымды регламенттеушi және медициналық және дәрiгерлiк қызмет жүзеге асырушы құжат;";
      2) 5-бапта:
      5) "дәрiлiк заттармен" сөздердiң алдында "қауiпсiз" деген сөз толықтырылсын.";
      6) тармақшасында "медициналық стандарттар бойынша" деген сөздердiң орнына "денсаулық сақтау стандарттар бойынша" сөздер жазылсын.";
      3) 6-бапта:
      7) тармақшасында "сертификаттау және стандарттау" деген сөздердiң орнына "сәйкестiктi растау" деген сөздер жазылсын.";
      10) тармақшамен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "10) денсаулық сақтау саласында техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      4) 7-бапта:
      7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) денсаулық сақтау стандарт бекiтедi;";
      16) тармақшасында:
      "мен сапасына," деген сөздiң орнына "қауiпсiздiгi" деген сөз жазылсын;
      "мен сапасына" деген сөз алынып тасталсын;
      29) тармақшасы мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "29) денсаулық сақтау саласында техникалық регламенттердi әзiрлейдi.";
      5) 12, 13-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "12-бап. Денсаулық сақтау саласында сәйкестiктi растау
      1. Денсаулық сақтау саласындағы өнiмдердi, процестердi, қызмет көрсетудiң сәйкестiгiн растау Қазақстан Республикасының заңымен белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.
      2. Шетел мемлекетпен берiлген сәйкестiктi растау саласындағы құжаттар Қазақстан Республикасының Заңнамасымен сәйкес танылады.

      13-бап. Денсаулық сақтау стандарттары

      1. Денсаулық сақтау стандарттары Қазақстан Республикасы Заңымен сәйкес уәкiлеттi орган әзiрлейдi және бекiтедi.
      2. Денсаулық сақтау стандарттары денсаулық сақтау субъектiлерi үшiн мiндеттi болып табылады.
      3. Денсаулық сақтау стандарттарының сақталуына бақылауды денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      4. Денсаулық сақтау стандарттары стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттарға жатпайды, оларды реттеу техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүзеге асырылады.
      6) 44-бап, 2 тармағы 3) тармақшасында "сертификаттау" деген сөз "сәйкестiгiн растау" деген сөздермен ауыстырылсын.
      26. "Автомобиль көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2003 ж., N 15, 134-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 7-бап, 1-тармағының 2) тармақшасындағы "тасымалдау қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бөлiгiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң" деген сөздер "техникалық регламенттердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 11-баптың 1-тармағындағы "сертификаттау" деген сөз "техникалық реттеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 12-бапта:
      8) тармақша алынып тасталсын;
      10), 11) тармақшалармен келесi мазмұнда толықтырылсын:
      "10) автокөлiк құралдарын техникалық пайдалану Ережелерiн бекiтедi;
      11) автомобиль көлiгi саласындағы техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      4) 13-бапта:
      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) автомобиль көлiгi саласындағы техникалық регламенттердi әзiрлейдi;";
      13), 14), 16) тармақшалары алынып тасталсын;
      5) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-бап. Сәйкестiктi растау

      1. Автомобиль көлiгi саласында автокөлiк құралдарын, автокөлiкке арналған жабдықтарды, олардың өмiрлiк цикл процестерiнiң сәйкестiгiн растау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Шет мемлекет берген сәйкестiктi растау саласындағы құжат Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жарамды деп табылады.";
      6) 2-2 тараумен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "2-2 тарау. Автомобиль көлiгi саласындағы техникалық реттеу объектiлерiне қойылатын жалпы қауiпсiздiк талаптары

      19-12-бап. Жалпы ережелер

      1. Автомобиль көлiгi саласындағы техникалық реттеу объектiлерi:
      1) автобустар;
      2) микроавтобустар;
      3) жеңiл көлiктер;
      4) жүк тасығыш автомобильдер;
      5) автомобиль тiркемелерi;
      6) ерлi тартқыштарға жартылай тiркемелер;
      7) мамандандырылған автомобильдер (жүктiң нақты түрлерiн тасымалдауға арналған);
      8) арнайы автомобильдер (түрлi көлiктiк емес жұмыстарды орындауға арналған).
      9) автомобиль көлiгiн жобалау;
      10) автомобиль көлiгiн өндiру (жөндеу);
      11) автомобиль көлiгiн тасымалдау және сақтау;
      12) автомобиль көлiгiн пайдалану және жою.
      2. Автокөлiк құралдары адам өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның iшiнде өсiмдiктер мен жануарлар әлемiне зиян келтiрсе немесе орнату, қызмет көрсету және пайдалану шарттарындағы қызметi мен қауiпсiздiгiне қатысты тұтынушыларды жаңылыстырған жағдайда рынокта өткiзiлiп және қолданылмауы тиiс.
      3. Қазақстан Республикасы рыногында сәйкестiктi растауға жататын автомобиль көлiктерiн орналастыратын тұлға өзiнiң талаптарының осы заңға сәйкестiгiн және автомобиль көлiгi саласындағы техникалық регламеттердi растау үшiн барлық қажеттi шараларды қабылдауға мiндеттi.
      4. Қазақстан Республикасы рыногында автомобиль көлiктерiн орналастырушы тұлға:
      1) мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде пайдалану құжаттамасын және тұтынушының мүмкiн қауiп-қатердi бағалауға және олармен сәйкес қауiпсiздiк шараларын қабылдауға қажеттi басқа да ақпараттарды ұсынуға;
      2) автомобиль көлiгiн сату кезiнде iрiктеу бақылауын жүргiзу, тұтынушылардың шағымдарын тексеруге;
      3) адам өмiрi мен денсаулығына автомобиль көлiгiнiң зияны тию қаупi бар болса, пайдаланушыны уақытында және тиiмдi ескерту мүмкiндiгiмен қамтамасыз етуге, сондай-ақ автомобиль көлiгiн қайтаруға дейiн баратын iс-шаралар жүргiзуге;
      4) таратылып қойған автомобиль көлiгi қауiпсiздiгiнiң талаптарын бұзу және оларды шеттету бойынша қабылданған iс-шаралар туралы сәйкес мемлекеттiк басқару органдарын кiдiрусiз ақпараттандыруға;
      5) дайындаушыдан, уәкiлеттi өкiлден, импортердан, пайдаланушыдан немесе мемлекеттiк басқару органдарынан автомобиль көлiгiнiң осы заңда белгiленген талаптарға және автомобиль көлiгi саласындағы техникалық регламенттерге сәйкес келмеуi туралы ақпарат бар болса, автомобиль көлiгiн өткiзбеуге мiндеттi.
      5. Автомобиль көлiгiнде қажеттi алдын алушы жазулар немесе қауiптiлiк белгiлерi және қауiпсiз пайдалану шарттары болуы тиiс.
      6. Пайдалану құжаттамасындағы қауiпсiздiк талаптары осы заңмен және автомобиль көлiгi саласындағы техникалық регламентпен белгiленген талаптардан төмен болмауы керек.

      19-13-бап. Автокөлiк құралдарын жобалаудағы қауiпсiздiк
                 талаптары

      1. Автокөлiк құралдарын жобалауда өмiрлiк айналымның барлық сатысындағы мүмкiн қауiптiлiктер теңестiрiлуi қажет, оның iшiнде бiрқалыпты пайдалануда, төтенше жағдайларда (бас тарту және сыртқы әсер), персоналдың қателiгiнде және пайдаланудың мүмкiн еместiгiнде.
      2. Пайдалану (қолдану) және төлқұжат (формуляр) бойынша басшылықтың (нұсқама) әзiрлеуi автокөлiк құралдарын жобалаудың ажырамас бөлiгi болып табылады.

      19-14-бап. Автокөлiк құралдарын өндiрудегi қауiпсiздiк
                 талаптары

      1. Өндiруде автокөлiк құралдарын дайындаудың осы заңның автомобиль көлiгi саласындағы техникалық регламенттерiне, жобалық құжаттама талаптарына және Қазақстан Республикасы заң актiлерiне сәйкестiгiн қамтамасыз ету қажет.
      2. Автокөлiк құралдарын өндiруде дайындаушы жобалық құжаттамамен анықталған қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бойынша iс-шаралар жинағын орындауға және қауiпсiздiкке байланысты барлық технологиялық операцияларды орындауға бақылау мүмкiндiгiмен қамтамасыз етуге мiндеттi.
      3. Егер процесте немесе автокөлiк құралдарын дайындаудан кейiн қауiпсiздiкпен қамтамасыз ету үшiн сынақтар жүргiзу қажет болса, онда олар жобалық құжаттаманың барлық талаптарын орындаумен толық көлемде жүргiзiлуi тиiс.
      6. Автокөлiк құралдарын өндiру кезiнде жобалық құжаттамадан бас тарту жобалаушымен келiсiледi және автомобиль көлiгi саласындағы техникалық регламенттерде белгiленген мүмкiндiк шегiнен аспауы тиiс.

      19-15 бап. Автокөлiк құралдарын тасымалдау және сақтау
                 қауiпсiздiгiнiң талаптары

      1. Тасымалдау және сақтау процесiндегi автокөлiк құралдарын сақтауды қамтамасыз етуге қойылатын барлық қажеттi талаптар, олардың қауiпсiздiгiн келiсетiн техникалық сипаттамаларды сақтау, оның iшiнде қорғау, тасымалдау және сақтау шарттарына талаптар, белгiленген сақтау мерзiмi, жағдайын куәландыру мерзiмi бойынша нұсқаулар, жеке элементтердi, бөлшектердi, мерзiмi аяқталған тораптарды ауыстыру автокөлiк құралдарының техникалық құжатында ескертiлуi қажет.
      2. Автокөлiк құралдарын, олардың тораптары мен бөлшектерiн тасымалдау және сақтау жобалаушымен және Қазақстан Республикасы заңдарымен алды алынған қауiпсiздiк бойынша барлық талаптар ескерiле отырып жүргiзiледi.
      3. Қорғау үшiн қолданылатын материалдар мен заттар қауiпсiз болуы тиiс.

      19-16 бап. Автокөлiк құралдарын пайдалану және жоюдағы
                 қауiпсiздiк талаптары

      Заңды және жеке тұлғалар автокөлiк құралдарын пайдалану және жоюды қамтамасыз етудi Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес, келесi талаптарды қадағалауды ескере отырып жүргiзедi:
      1) автокөлiк құралдарын пайдалану аяқталғаннан соң оларды пайдаланудың мүмкiн еместiгінiң алдын алу үшiн шаралар қолдану қажет;
      2) пайдалану және жою процесiнде улы заттармен, радиоактивтi аэрозольдармен ластанған автокөлiк құралдары, зиянды заттарды қолдануға, улы, физика-химиялық қасиеттерiне байланысты арнайы ерiтiндiлермен (әдiстермен) залалсыздандыру бойынша мiндеттi өңдеуден өтуi тиiс;
      3) автокөлiк құралдарын пайдалану және жоюдың барлық кезеңiн өткiзген персоналдың қажеттi бiлiктiлiгi болуы, сәйкес оқудан өтуi және еңбек қауiпсiздiгiнiң барлық талаптарын қадағалауы тиiс.".
      27. "Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 28 ақпандағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2004 ж., N 3-4, 17-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1-бапта:
      1) тармақшасындағы "еңбек жағдайлары нормативтерiне" деген сөздер "еңбектiң қауiпсiз жағдайларына" деген сөздермен ауыстырылсын.
      3) тармақшадағы "қауiпсiздiк нормаларынан" деген сөздердiң алдына "нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген қауiпсiздiк нормаларынан" деген сөздермен толықтырылсын.
      12) тармақшасы алынып тасталсын.
      2) 5-баптың 1) тармақшасындағы ", мемлекеттiк стандарттарды, ережелердi, нормаларды" деген сөздер алынып тасталсын;
      3) 7-баптың 1-тармағындағы "сақтауға бағытталған" деген сөздерден кейiн "қауiпсiздiк талаптарынан," деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 8-бап мынадай мазмұндағы 6) тармақшасымен толықтырылсын:
      "6) еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау саласында техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      5) 9-бапта:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      5) Жұмыс берушiнiң қаржысы есебiнен қызметкерлерге сүт, емдiк-профилактикалық тамақтандыру рациондарын, арнайы киiм, арнайы аяқ киiм және басқа жеке қорғау құралдарын беру нормаларын әзiрлейдi және бекiтедi;";
      Мынадай мазмұндағы 13) тармақшасымен толықтырылсын:
      "13) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында техникалық регламенттердi әзiрлеу жөнiндегi мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестiредi.";
      6) 10-баптың 7) тармақшасындағы "еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау нормативтерiн" деген сөздер "еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын" деген сөздермен ауыстырылсын.
      7) 14-баптың 1-тармағындағы "жөнiндегi мемлекеттiк стандарттар, ережелер" деген сөздер "еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген" сөздерiмен ауыстырылсын;
      8) 19-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қызметкерлерден еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және жұмыс берушiлер бекiткен еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау нұсқаулықтарын сақтауды талап етуге;";
      9) 20-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "ережелер мен нормативтердiң" деген сөздер "нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген" деген сөздермен ауыстырылсын.
      10) 22-бап алынып тасталсын.
      11) Мынадай мазмұндағы 22-1-бабымен толықтырылсын:

      "22-1-бап. Жұмыс орындарының қауiпсiздiк талаптары

      1. Жұмыс орындары орналастырылған ғимараттар (құрылыстар) өзiнiң құрылысы бойынша қызметтiк қажеттiлiгiне және еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау талаптарына сәйкес келуi тиiс.
      2. Жұмыс жабдығы жабдықтың осы түрiне арналып белгiленген қауiпсiздiк нормаларына сәйкес келуi, оның сәйкестi сақтандыру белгiлерi болуы және жұмыс орындарындағы қызметкерлердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн қоршаулармен немесе қорғаушы құрылғылармен қамтамасыз етiлуi тиiс.
      3. Апаттық жолдар және қызметкерлердiң үй-жайдан шығу жолдары бос болуы және ашық ауаға немесе қауiпсiз аймаққа шығаруы тиiс.
      4. Жұмыс сипаты түрiнен қызметкердiң өмiрi мен денсаулығы үшiн қауiп тудыратын жұмыс орындары қауiп-қатер деңгейiн ескере отырып, оларға бөгде адамдар кiре алмайтын қоршау (шектеу) құрылғыларымен анық белгiленуi және жабдықталуы тиiс.
      Ұйым аумағы iшiнде жаяу жүргiншiлер мен технологиялық көлiк құралдары қауiпсiз жағдайларда қозғалуы тиiс.
      5. Қызметкерлердiң қауiптi өндiрiстiк объектiлерде (телiмдерде), соның iшiнде биiктiкте, жерасты жағдайларында, ашық камераларда, теңiздердiң қайраңдарында және iшкi су қоймаларында жұмыс iстеулерi үшiн жеке қорғану құралдары болуы тиiс.
      6. Жұмыс уақыты аралығында температура, табиғи және жасанды жарықтандыру, сондай-ақ жұмыс орындары орналасқан үй-жайлардағы желдеткiш қауiпсiз еңбек шарттарына сәйкес келуi тиiс.
      7. Жұмыскерлер зиянды (шаң-тозандалған, газдалған және басқа факторлар) еңбек жағдайлары бар жұмысқа жұмыс берушi қауiпсiз еңбек жағдайларымен қамтамасыз еткеннен кейiн жiберiледi.
      8. Жұмыс орындары орналасқан жерлердегi шуыл мен дiрiл деңгейi еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау талаптарына сәйкес келуi тиiс.
      9. Қызметкерлерге, егер бұны еңбек қауiпсiздiгi мен гигиенасы шарттары талап етсе, еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес демалыс бөлмесi немесе тиiстi демалыс аймағы берiлуi тиiс.";
      12) 23-бапта:
      1-тармақта:
      "Мемлекеттiк стандарттардың еңбектi қорғау жөнiндегi ережелер мен нормалардың, санитарлық, құрылыс ережелерi мен нормаларының" деген сөздер "Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердiң" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2-тармақта "еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау талаптарына, сондай-ақ санитарлық және құрылыс ережелерi мен нормаларының" деген сөздер "еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы нормативтiк құқықтық актiлер" деген сөздермен ауыстырылсын.
      5-тармақ 2) тармақшасында "гигиеналық нормативтерге" деген сөздер "нормаларға" деген сөзбен ауыстырылсын.
      13) 23-1 бапты мынадай мазмұнда толықтырылсын:

      "23-1-бап. Еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау саласында                      техникалық реттеу саласындағы қауiпсiздiк талаптары

      Еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау саласында техникалық реттеу саласындағы қауiпсiздiк талаптары адам өмiрi мен денсаулығы үшiн өнiмнiң өмiрлiк циклiнiң процестерi қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында осы Заңның талаптарына сәйкес техникалық регламенттермен белгiленедi.".
      28. "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шiлдедегi N 567  Заңына  (2004 ж., N 14, 81-құжат); 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 5-баптың 6) тармақшасы "байланыстың" деген сөзден кейiн "қауiпсiздiгiн" деген сөзбен толықтырылсын;
      2) 7-бап мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "14-1) байланыс саласында техникалық регламенттердi бекiту";
      3) 8-баптың 1-тармағындағы:
      1) тармақшасындағы "стандарттау, метрология және сертификаттау" сөздерi "техникалық реттеу және метрология" сөздерiмен ауыстырылсын;
      Мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "19-1) байланыс саласында техникалық регламенттердi әзiрлеу;";
      4) 9-баптың 1)-тармақшасындағы "мемлекеттiк стандарттарды, пайдалану ережелерiн және басқа да нормативтiк-техникалық құжаттарды" деген сөздер алынып тасталсын;
      5) 1-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Радиоэлектрондық құралдардан және жоғары жиiлiктi құрылғылардан пайда болған индустриалды бөгеуiлдер деңгейi байланыс саласындағы стандарттау жөнiндегi техникалық регламенттер мен радиоэлектрондық құралдардың және жоғары жиiлiктi құрылғылардың осы түрлерiне арналған нормативтiк құжаттар белгiлеген нормалардан артпауы тиiс.
      Радиоэлектрондық құралдардың және жоғары жиiлiктi құрылғылардың индустриалды бөгеуiлдерден сыртқы бөгелуден қорғанушылық байланыс саласындағы техникалық регламенттер мен радиоэлектрондық құралдардың және жоғары жиiлiктi құрылғылардың осы түрлерiне арналған нормативтiк құжаттар белгiлеген нормалардан төмен болмауы тиiс.";
      6) 12-баптың 7-тармағының 2) тармақшасындағы "және ұлттық стандарттарға" сөздерi алынып тасталсын;
      7) 6-бапта:
      баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "16-бап. Техникалық байланыс құралдарының сәйкестiгiн растау";
      бiрiншi бөлiктегi "мiндеттi сертификатталуға" сөздерi "сәйкестiгi расталуға" сөздерiне ауыстырылсын;
      екiншi бөлiк алынып тасталсын.
      29. "Iшкi су көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шiлдедегi N 574  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2004 ж., N 15, 88-құжат, 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1 бапта:
      13-2) тармақшамен келесi мазмұнда толықтырылсын:
      "13-2) куәландыру - кеменiң арналуы мен класының расталуын есепке ала отырып, оның суда жүзу қауiпсiздігiн қамтамасыз етуге бағытталған кемемен жүзу Регистрiнiң техникалық регламенттермен және ережелерiмен белгiленген талаптарға сәйкес кеменiң техникалық жай-күйiн анықтау мақсатында кеменi тексеру;
      24-1) техникалық қадағалау - сауда мақсатында теңiзде жүзу және iшкi су көлiгi саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасын қадағалауды кезеңiмен тексеру кiретiн кемелердiң техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған жiктеу iс-әрекетiнiң құрамды бөлiгi;";
      2) 6-бап 1-1) тармақшамен келесi мазмұнда толықтырылсын:
      "1-1) iшкi су көлiгiнiң, адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн оның өмiрлiк айналымы процессiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;";
      3) 7-баптың 1-тармағындағы "қызмет түрi" сөздерiнен кейiн ", техникалық реттеу" сөздерiмен толықтырылсын;
      4) 8-бап 15-1) тармақшамен келесi мазмұнда толықтырылсын:
      "15-1) iшкi су көлiгi саласындағы техникалық регламенттердi бекiту;";
      5) 9-бап, 1-тармағы 27-1) тармақшамен келесi мазмұнда толықтырылсын:
      "27-1) iшкi су көлiгi саласындағы техникалық регламенттердi әзiрлейдi;";
      6) 14 бап 2 тармақтағы "мемлекеттiк стандарттарды" деген сөздер "iшкi су көлiгi саласындағы техникалық регламенттердi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 15 бапта:
      1 тармақ 1) тармақшадағы "кеме қатынасы қауiпсiздiгiн, оның iшiнде экологиялық және өрт қауiпсiздiгi" деген сөздер "iшкi су көлiгi саласындағы қауiпсiздiгiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7 тармақпен келесi мазмұнда толықтырылсын:
      "7. Кеме жасау өнiмдерiн шығару және кемелердi жөндеу бойынша қызметiн жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларда кеме қатынасы Тiзiмiмен берiлетiн сәйкестiк құжаты болуы тиiс.";
      8) 15-1, 15-2, 15-3 және 15-4 баптармен келесi мазмұнда толықтырылсын:

      "15-1 бап. Iшкi су көлiгi саласындағы техникалық реттеу

      1. Iшкi су көлiгi саласындағы қызметтi iске асыратын заңды және жеке тұлғалар адам өмiрi мен денсаулығын, жолаушылар жол кiрісiн, сондай-ақ кеме қатынасы қауiпсiздiгiнiң талаптарын қадағалау үшiн қауiпсiз шарттармен қамтамасыз етуге мiндеттi.
      2. Кеме қатынасының қауiпсiздiгi адам өмiрi мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғауға, тасымалдау процесiне қатысушылардың iшкi су көлiгi саласындағы авариясыз жұмыстар шарттарын құруға, кеме қатынасы жағдайындағы iшкi су жолдары мазмұнына, кемелер, порттар, жағалау объектiлерi және iшкi су жолдары құрылыстарында, сонымен қатар кемелердегi авариялардың алдын алуға бағытталған ұйымдастырушы және техникалық iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етiледi. Iшкi су көлiгi саласындағы техникалық реттеу объектiлерi болып:
      1) iшкi суда жүзу кемелерi, порттар, жағалау объектiлерi және iшкi су жолдарындағы құрылыстар;
      2) iшкi су көлiгi кемелерiн, порттарды, жағалау объектiлерi мен құрылыстарын iшкi су жолдарында өндiру (салу, жөндеу, модернизациялау);
      3) iшкi су көлiгi кемелерiн, порттарды, жағалау объектiлерi мен құрылыстарын iшкi су жолдарында пайдалану;
      4) iшкi су көлiгi кемелерiн сақтау;
      5) iшкi су көлiгi кемелерiн тасымалдау және буксирлеу;
      6) iшкi су көлiгi кемелерiн пайдалану және жою.

      15-2-бап. Iшкi су жолдарындағы iшкi су көлiгi кемелерi,
                порттар, жағалау объектiлерi мен құрылыстарына
                қойылатын қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Жiберушi (жүктi жiберушi), алушы (жүктi алушы), қауiптi жүктердi жiберушi және алушы, сондай-ақ қауiптi жүктердi тасымалдаушы тасымалдаудың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi, авариялық жағдайлар мен оның зардаптарын жою үшiн қажеттi қаражаты және мобильдi бөлiмшелерi болуы тиiс (сонымен қатар шарт бойынша).
      2. Қауiптi жүктердi тасымалдау процесiнде авариялық жағдайлар туындағанда жiберушi (жүктi жiберушi), алушы (жүктi алушы), қауiптi жүктердi жiберушi мен алушы көрсетiлген бөлiмшелердi оқиға орнына жiберуге мiндеттi.

      15-3-бап. Iшкi су жолдарындағы iшкi су көлiгi кемелерiн,
                порттар, жағалау объектiлерi мен құрылыстарды
                (құрылыс, жөндеу, реконструкциялау) өндiру кезiнде
                қойылатын қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      1. Iшкi су жолдарындағы iшкi су көлiгi кемелерiн, порттар, жағалау объектiлерi мен құрылыстарды (құрылыс, жөндеу, реконструкциялау) өндiру кезiнде iшкi су көлiгi саласындағы жобалық құжаттамалар мен заңдар талаптарына сәйкестiгiн қамтамасыз ету қажет.
      2. Iшкi су жолдарындағы iшкi су көлiгi кемелерiн, порттар, жағалау объектiлерi мен құрылыстарды (құрылыс, жөндеу реконструкциялау) өндiру кезiнде iшкi су көлiгi қауiпсiздiгiнiң қауiпсiздiгiне байланысты дайындаушы, жобалық құжаттамамен белгiленген қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бойынша iс-шаралар жинағын орындауға және барлық технологиялық операциялардың орындалуын бақылау мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi.
      3. Егер процестегi қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн немесе iшкi су жолдарындағы iшкi су көлiгi кемелерiн, порттар, жағалау объектiлерi мен құрылыстарды дайындаудан кейiн сынақтар жүргiзу қажет болса, онда олар жобалық құжаттаманың барлық талаптарын орындаумен толық көлемде жүргiзiлуi тиіс.
      4. Әр кеме корпустағы номермен ұқсас таңбалануы тиiс, таңбалау көрiнiп, анық және жуылмайтын болуы керек.
      5. Кеме борт сыртына құлау қаупiн минимумға келтiрiлiп және борт сыртында қалған адамдарды құтқаруды қамтамасыз ету жолымен әзiрленедi.
      6. Рульдi негiзгi басқару орны айналма шолуды қамтамасыз етуi керек.
      7. Кеме пайдалану бойынша басшылықпен жабдықталуы тиiс, онда өрт және су басу қаупiне аса көңiл бөлiнуi керек.

      15-4-бап. Iшкi су көлiгi жолдарындағы iшкi су көлiгi
                кемелерiн, порттарды, жағалау объектiлерi мен
                құрылыстарын пайдалану кезiндегi қауiпсiздiктiң
                жалпы талаптары

      1. Кеме қатынасы процесiмен байланысты iшкi суда жүзетiн кемелер, порттар, жағалау объектiлерi және iшкi су жолдарындағы құрылыстар жоғары қауiптiлiк аймағы болып табылады және iшкi су көлiгi саласындағы заңдар талабына сай болуы тиiс.
      2. Iшкi суда жүзетiн кемелердi, порттарды, жағалау объектiлерiн және iшкi су жолдарындағы құрылыстарды пайдалануды жүзеге асыратын заңды немесе жеке тұлғалар iшкi су көлiгi саласындағы заңдар талаптарын орындауды қамтамасыз етуге тиiс.
      31. "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2004 ж., N 17, 102-құжат; 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы); 2006 жылғы 14 сәуiрдегi "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 15 сәуiрдегi "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 11 сәуiрдегi Заңы:
      1) 3-бапта:
      1-тармақтың 2)-тармақшасы "электр энергетикасы кешенiнiң" деген сөздерден кейiн ", қауiпсiз" деген сөзбен толықтырылсын;
      2-тармақтың 1)-тармақшасы "тиiмдi" деген сөзден кейiн ", қауiпсiз" деген сөзбен толықтырылсын;
      3-тармақтың 5)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) электр энергиясы саласында техникалық реттеу.";
      2) 4-бап мынадай мазмұндағы 5)-тармақшамен толықтырылсын:
      "5) электр энергиясы саласында техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      3) 5-бап, 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) электр энергетикасы саласында техникалық регламенттердi әзiрлейдi;";
      4) мынадай мазмұндағы 2-1-тараумен толықтырылсын:
      "2-1 тарау. Электр энергетикасы саласында қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      9-1-бап. Жалпы ережелер

      1. Электр жабдықтарын, электр және жылу желiлерiн, қондырғыларды тұтынушылар пайдаланған жағдайда ұйымдастыру iс-шаралары адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн қауiпсiздiктi қамтамасыз етуi керек.
      2. Техникалық реттеу объектiлерi электр жабдықтары, электр және жылу желiлерiнiң жабдықтары, электр және жылу энергиясын өндiру, беру және пайдалануға арналған тұтынушы қондырғылары, электр және жылу энергиясы болып табылады.
      3. Тұтынушыларда электр энергиясын қабылдау шығыстарында электр энергиясының сапа көрсеткiштерi белгiленген нормаларға сәйкес келуi және оларды бағалау тәртiбi электр энергиясын жеткiзуге арналған шарттарда белгiленуi керек.
      Электр энергиясының сапасын бағалау тәртiбi электр энергиясын жеткiзуге арналған келiсiм-шартта белгiленедi.
      4. Электр энергиясының сапа сипаттамалары:
      жұмысшы кернеудiң номинальды мәннен ең үлкен ауытқуы; кернеу жиiлiгiнiң ауытқуы;
      кернеудiң өнеркәсiптiк жиiлiгiнен кернеу артуының рұқсат етiлетiн ұзақтығы болып табылады.
      5. Магистралды және тарату құбыржолдарында жылу және ыстық сумен қамтамасыз етуге арналған жылу энергиясының параметрлерi ұсталынатын температура кестесiне, желiлiк судың қауiпсiз және сапалық сипаттамалар көрсеткiштерiне сәйкесуi керек.

      9-2-бап. Электр энергетикасы саласында жабдықтар мен электр
               қондырғыларын жобалау кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      1. Электр желiлерiн жобалаған және пайдаланған жағдайда осы Заңға және электр энергиясы саласындағы техникалық регламенттерге сәйкес электр энергиясына белгiленген талаптардың орындалуы қамтамасыз етiлуi керек.
      2. Электр және жылу энергиясын өндiру, беру және тұтынуға арналған электр және жылу желiлерiнiң электр станцияларының жабдықтары, тұтынушы қондырғылары электр энергетикасы саласындағы техникалық регламенттермен белгiленген техникалық талаптарға сәйкес келуi тиiс.

      9-3-бап. Электр және жылу энергиясын өндiру, беру және тұтыну
               жағдайында пайдаланылатын электр жабдықтарына және
               материалдарға қойылатын қауiпсiздiк талаптары

      1. Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн және оның аумағына әкелiнетiн электротехникалық жабдық пен материалдар техникалық регламенттерде белгiленген талаптарға сәйкесуi және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда техникалық регламенттерге сәйкестiгiн растау процедурасынан өтуi керек.
      2. Электротехникалық жабдық пен материалдар адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта, оның iшiнде өсiмдiк және жануарлар әлемi үшiн қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн талаптарға сәйкесуi керек.
      3. Сәйкестiгi расталуға жататын электр станциялар, электр және жылу желiлерiнiң жабдықтарын, тұтынушылар қондырғыларын техникалық реттеу саласындағы техникалық регламенттерде қойылатын талаптарға сәйкестiгiн растау саласындағы құжатсыз пайдалану енгiзу рұқсат етiлмейдi.
      4. Электр станцияларының, электр және жылу жабдығы, тұтынушылардың қондырғылары қауiпсiз жағдайды қамтамасыз ететiн, техникалық жағынан дұрыс күйде болуы тиiс.";
      5) 12-бап, 2-тармағында:
      3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) техникалық регламенттермен белгiленген талаптарға сәйкес электр энергиясының сапасын және қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге;";
      5) тармақшада "нормативтiк-техникалық құжаттардың" деген сөздер "техникалық регламенттердiң" деген сөздермен ауыстырылсын.
      31. "Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 сәуiрдегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы парламентiнiң Жаршылары, 2003 ж., N 6, 33-құжат; 2005 ж., N 23, 142-құжат):
      1) 1-бапта:
      6)-тармақшада "стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттарда" деген сөздер "техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12)-тармақшада "стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың талаптарына" деген сөздер "техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 3-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1)-тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) мұнай өнiмдерiн өндiру және айналымы саласында техникалық реттеу;";
      4)-тармақша "мұнай өнiмдерiнiң" деген сөздерден кейiн "қауiпсiздiгi мен" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 4-бап мынадай мазмұндағы 9)-тармақшамен толықтырылсын:
      "9) мұнай өнiмдерiн өндiру және айналымы саласындағы техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      4) 5-бап мынадай мазмұндағы 13), 14), 15) тармақшалармен толықтырылсын:
      "13) мұнай өнiмдерiн өндiру және айналысы саласында адам өмiрi мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтiру қаупiне талдау жүргiзу және бағалау;
      14) мұнай өнiмдерін өндiру және айналымы саласында техникалық регламенттердi әзiрлейдi;
      15) мұнай өнiмдерiн өндiру және айналымы саласында техникалық регламенттермен белгiленген талаптардың орындалуына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады.";
      5) 6-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "Стандарттау, метрология және сертификаттау" деген сөздер "Техникалық реттеу және метрология" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1) тармақшада "стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттарда" деген сөздер "өз құзыретi шегiнде, техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұнай өнiмдерiн өндiру және айналымы саласында техникалық реттеу және метрология жөнiндегi жұмыстарды басқаруды жүзеге асырады;";
      6) мынадай мазмұндағы 8-1-баппен толықтырылсын:

      "8-1-бап. Мұнай өнiмдерiн өндiру және айналымы саласындағы
                техникалық реттеу

      1. Мұнай өнiмдерiн өндiру және мұнай өнiмдерi айналымы осы Заң және мұнай өнiмдерiн өндiру және мұнай өнiмдерi айналымы саласындағы техникалық регламенттер талаптарына сәйкес адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта үшiн қауiпсiздiктi қамтамасыз етуi тиiс.
      2. Мұнай өнiмдерiн өндiру және мұнай өнiмдерi айналымы саласында техникалық реттеу объектiлерi: бензин, дизель отыны, мазут және шикi мұнайды және (немесе) газ конденсатын қайта өңдеу процестерi, мұнай өнiмдерiн компаундау, сондай-ақ мұнай өнiмдерiнiң айналымы болып табылады.
      3. Мұнай өнiмдерiн өндiру және айналымы барысында пайдаланылатын жабдықтар мен техникалық құралдар техникалық регламенттер талаптарына сәйкес келуi тиiс.
      4. Өндiрiстiк аймақ пен үй-жайлардың ауа ортасында мұнай буларының шоғыры мұнай өнiмдерiн өндiру және мұнай өнiмдерiнiң айналымы саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасында белгiленген шектi рұқсат етiлетiн нормалардан аспауы тиiс.
      5. Мұнай өнiмдерiн өңдеу, тасымалдау және тарату жөнiндегi объектiлердi жобалау және салу кезiнде қала құрылысы әрекетi, өрт қауiпсiздiгi, қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнама талаптары сақталуы және төтенше жағдайлардың туындау қауiптерi ескерiлуi керек.";
      7) 9-бапта:
      1-тармақтың 2)-тармақшасында "стандарттау" деген сөз "техникалық регламент" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Мұнайды қайта өңдейтiн заводтар өндiретiн мұнай өнiмдерi осы Заңмен және мұнай өнiмдерiн өндiру және айналымы саласындағы техникалық регламенттерде белгiленген нормаларға сәйкес келуi керек.
      8) 10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4)-тармақшамен толықтырылсын:
      "4) мұнай өнiмдерiн өндiру және айналымы саласында техникалық регламенттерде белгiленген қауiпсiздiк талаптарын сақтау.";
      9) 12-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгiнде "көрсетiлетiн қызметтерi сертификатталған" деген сөздер алынып тасталсын;
      10) 14-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Мұнай өнiмдерiн сақтау және тасымалдау құралдарының конструкциясы мен пайдалану шарттары өрт қауiпсiздiгi саласындағы техникалық регламенттер талаптарына сәйкесуi керек.".
      32. "Дәрiлiк заттар туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 13 қаңтардағы N 522-II  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2004 жыл, N 2, 8-құжат; 2003 ж., N 23, 142-құжат); 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) 1-бап:
      14) және 15) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "14) иммунобиологиялық медициналық препараттар - спецификалық профилактика, диагностика және инфекциялық иммунатерапия, иммундық және басқа да ауруларға арналған препараттар; физиологиялық жағдайының иммунобиологиялық әдiстерi көмегi кезiндегi диагностикаға арналған, инфекциялық агенттер және сыртқы орта объектiлерiндегi антигендер индикацияларына арналған препараттар; қан алған кезде арналған препараттар (оларды алу тәсiлiне қарамай);
      15) дәрiлiк заттың сапасы - арналуы бойынша әрекет ету қабiлетiне ықпал ететiн дәрiлiк заттың қасиеттерi мен сипаттамасы жиынтығы;";
      16-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "16-1) медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауiпсiздiгi сыныбы - заттарды пайдаланатын пациенттердiң, қызметкерлердiң және өзге де тұлғалардың денсаулығына зиян тигiзетiн әлеуеттi қауiп-қатердiң дәрежесiне байланысты белгiлi бiр сыныптарға енгiзiлген медициналық техниканың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың жиынтығы;";
      19) тармақшасы бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "19) дәрiлiк заттар - аурулардың алдын алу, диагностикалау және ауруларды емдеу сондай-ақ ағзасының қалып-жағдайы мен функцияларының өзгеруiне арналған фармакалогиялық белсендi заттарды бiлдiретiн және олардан тұратын құралдар: дәрiлiк заттар, дәрiлiк субстанция, табиғи тектi дәрiлiк шикiзат, дәрiлiк ангро- және балк өнiмдерi, дәрiлiк препараттар, иммунобиологиялық медициналық препараттары;";
      20) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "20) дәрiлiк субстанция - дәрiлiк препараттарды өндiру үшiн пайдаланылатын дәрiлiк заттар;";
      21-1), 21-2), 21-3), 21-4), 21-5) және 21-6) тармақшалары мынадай мазмұнда жазылсын:
      "21-1) дәрiлiк заттарды таңбалау - орамға жазылатын мәтiн, суреттер және шартты белгiлеулер;
      21-2) медициналық техника - аурулардың алдын алу, диагностикалау, ауруларды емдеу, медициналық реабилитациялау, медициналық сипатты ғылыми зерттеулер үшiн медициналық мақсатта жеке, жинақтықпен және жүйелермен қолданылатын аппараттар, жабдық, құралдар, құрылғылар, соның iшiнде сериялы өндiрiлген протездер мен импланттанттар;
      21-3) медициналық құралдар мен аппараттар - диагностикалау, емдеу алдын алу реабилитациялау және ғылыми мақсаттармен адам ағзасының жай-күйi туралы ұқсас және/немесе сандық түрдегi ақпарат алуға, жинауға, талдауға және көрсетуге арналған медициналық техника.
      21-4) медициналық құрылғылар - мынадай:
      - ағзаның белгiлi бiр атқарымдық жүйесiне немесе мүшесiне (мүшелер тобына) толығымен немесе таңдап ықпал етуге арналған қандай да бiр түрiнiң энергиясын генерациялайтын;
      - адам мүшесi мен тiнiне механикалық ықпал етуге арналған аспаптарды iске қосатын;
      - ағзаның сол және өзге де функцияларын аурулардың алдын алу, диагностикалау, емдеу, реабилитациялау, сондай-ақ оларды түзету мақсатымен белгiлi бiр уақыт iшiнде өзгертетiн немесе қолдайтын медициналық техника;
      21-5) медициналық жабдық - емдеу, диагностикалау және реабилитациялау iс-шараларында, сондай-ақ науқасты күту кезiнде пациентке және медициналық қызметкерге қажеттi жағдайларды қамтамасыз етуге арналған медициналық техника;
      21-6) медициналық мақсаттағы бұйымдар - аурулардың алдын алу, диагностикалау және емдеу iс-шараларын жүргiзу үшiн пайдаланылатын бұйымдар мен материалдар: медициналық құрал-саймандар, стоматологиялық, шығындық, таңу және тiгiс материалдары, анықтайтын таңғыштар мен құралдар және көзге салынатын және көру қабiлетiн түзейтiн линзалар, диагностикалық реагенттер;
      22-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "22-1) серия нөмiрi - өндiрiстiк және бақылау операциялардың серияны спецификалық түрде сәйкестендiруге және толық тiзбектiлiгiн анықтауға мүмкiндiк беретiн сандық, әрiптiк немесе әрiптiк-сандық белгiлеу";
      23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "23) дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы және медициналық техника бұйымдарының айналымы - қауiпсiз, тиiмдi және сапалы дәрiлiк заттарды, медициналық техника және медициналық арналған заттарды әзiрлеушiден және (немесе) өндiрушiден тұтынушыға дейiн жеткiзу процесiнде туындайтын мәселелердi жүзеге асыратын қызмет;";
      34) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "34) дәрiлiк заттардың жарамдылық мерзiмi - уақыты бiткеннен кейiн дәрiлiк заттарды қолдануға болмайды;
      Мынадай мазмұндағы 34-1) тармағымен толықтырылсын:
      "34-1) дәрiлiк заттарды сақтау мерзiмi - дәрiлiк заттардың сәйкестi сақтау шарттарын сақтаған жағдайда аналитикалық нормативтiк құжаттар талаптарына сәйкес келетiн уақыт iшiндегi аралық кезең.";
      35-1), 35-2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "35-1) дәрiлiк заттардың сауда атауы - дәрiлiк зат тiркелетiн патенттелген атауы;
      35-2) дәрiлiк заттарды буып-түю - дәрiлiк құралдардың айналымы процесiн оларды бұзылу мен жоғалтудан қорғау жолымен, сондай-ақ қоршаған ортаны ластанудан қорғауды қамтамасыз ететiн құралдар немесе құралдар жиыны;";
      40) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "40) фармакопеялық мақала - дәрiлiк заттарға, оларды сынау көрсеткiштерi мен әдiстерiне қойылатын жалпы талаптардың жиынтығын белгiлейтiн құжат;";
      41-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "41-1) медициналық мақсаттағы мен медициналық техника бұйымдарының тиiмдiлiгi - профилактикалық, диагностикалық және/немесе емдiк әсерiнiң жетiстiгiн қамтамасыз ететiн сипаттамалар жиынтығы;";
      2) 4-бап 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) дәрiлiк заттар айналым саласында техникалық реттеу;";
      3) 5-бап 10) тармақшасымен мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) дәрiлiк заттар айналым саласындағы техникалық регламенттердi бекiтедi.";
      4) 6-бап 14), 15) тармақшалармен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "14) Тиiмдiлiгiн, қауiпсiздiгi мен сапасын сараптау үшiн Қазақстан Республикасы аумағында дәрiлiк заттар айналымын алып тастау ережесiн анықтайды;
      15) дәрiлiк заттар айналымы саласындағы техникалық регламенттер әзiрлейдi;";
      5) 13-бапта:
      1-тармағында "мiндеттi сертификаттауға" деген сөздер "сәйкестiгiн мiндеттi растауға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармағында "сертификаттауды" деген сөз "сәйкестiгiн растауды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 24-бап 1-тармағы мынадай абзацпен жазылсын:
      "1. Дәрiлiк заттар айналымға мемлекеттiк орган бекiткен, мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жазылған қолдану жөнiндегi нұсқаулығымен бiрге түсуге тиiс.
      Медициналық қолдану жөнiндегi нұсқаулықтың мәтiнiн құру тәртiбiн уәкiлеттi орган анықтайды.";
      7) 27-бап, 1-тармағының екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Дәрiлiк заттарды уақытша сақтау қоймасында техникалық регламенттермен белгiленген дәрiлiк заттарды сақтауға қойылатын талаптардың сақталуын қамтамасыз ететiн ғимараттар, алаңдар, арнайы жабдықтар, жиһаздар, инвентарь, өртке қарсы жабдық, құралдар болуы, сондай-ақ уәкiлеттi органның берген рұқсаты болуы тиiс.";
      8) 31-бапта "Қазақстан Республикасының аумағында" деген сөздер "Қазақстан Республикасы заңнама талаптарымен сәйкес келмейтiн," деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 5-1-тарауы мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "5-1-тарауы. Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      32-1-бабы. Медициналық техниканы және медициналық мақсаттағы
                 бұйымдарды мемлекеттiк тiркеу қайта тiркеу және
                 олардың тiркеу досьесiне өзгерiстер енгiзу

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк тiркеуден, қайта тiркеуден өтпеген медициналық техниканы және медициналық мақсаттағы бұйымдарды, мемлекеттiк тiркеу кезiнде сараптау жұмыстарын жүргiзуге арналғандарынан басқасын айналымға салуға тиым салынады.

      32-2-бап. Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы
                бұйымдар айналымына тыйым салу немесе тоқтату

      Денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган мынадай себептердiң негiзiнде:
      1) медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдар дәрiлiк заттар айналымы саласындағы техникалық регламенттерге сәйкес келмесе;
      2) медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды қолдану процесiнде оларды қолдану қауiпсiздiгiне ықпал ете алатын конструкциясының, жұмыс iстеу механизмiнiң ақауы, өндiрiстiк орындау анықталса;
      3) оларды пайдаланудың пациент өмiрiне және денсаулығына зиян тигiзу мүмкiндiгi немесе тиiмсiздiгi туралы алынған деректердi зерттеу, талдау және бағалау негiзiнде;
      4) медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды қолдану қауiпсiздiгiне ықпал ете алатын, өндiрiстiң бекiтiлген технологиялық процесiн бұзу анықталса, медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдар айналымына тыйым сала немесе тоқтата алады.

      32-3-бап. Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы
                бұйымдардың қауiпсiздiгiн жiктеу және қайта жiктеу

      1. Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдар әлеуеттi қауiп-қатер, бұйымды пайдаланатын пациенттердiң, қызметкерлердiң және өзге де тұлғалардың денсаулығына зиян келтiру дәрежесiне қарай қауiпсiздiк сыныптарына бөлiнедi.
      Қауiпсiздiк сыныптарының әрқайсысы мемлекеттiк стандарттарға сәйкес келетiн медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың топтары мен типтерiн қамтиды.
      2. Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауiпсiздiгiн жiктеу ережесiн денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган әзiрлейдi.
      3. Өндiрушi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауiпсiздiк сыныбына жатқызылуын жеке өзi анықтайды.
      4. Егер тiркелген медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауiпсiздiк сыныбын қайта анықтауға негiз туындаса, өндiрушi мемлекеттiк тiркеуден кейiн кемi екi жыл өткен соң қайта жiктеу процедурасын жүргiзуге құқығы бар.
      5. Денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдар жұмыстарының негiзiне тиiстi принциптерi, құбылыстары, медициналық әдiстемелерiнiң бөлшектiк есептерiне негiзделген бұйымдарды жiктеудiң қосымша түрiн енгiзе алады.

      32-4-бап. Диагностика немесе емдеу жүргiзуге арналған
                медициналық техника мен медициналық мақсаттағы
                бұйымдарды өндiруге қойылатын талаптар

      Диагностика немесе емдеу жүргiзуге арналған медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндiру олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуi, олардың функциональдық тағайындалуына сәйкес оларды пайдалану қарастырылуы және алынған диагностикалауда және емдеуде алынған нәтижелердiң интерпретация кезiндегi пайдаланушылардың қателесу қауiп-қатерiн болдырмауы тиiс.
      Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдар техникалық регламенттер және өзге де нормативтiк құқықтық актiлер талаптарына сәйкес келуi тиiс.

      32-5-бап. Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы
                бұйымдар туралы ақпарат

      1. Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдар олардың қауiпсiздiгi мен сапасы туралы ақпараты бар медициналық мақсаттағы бұйымдарды медициналық қолдану жөнiндегi (медициналық техниканы пайдалану жөнiндегi басшылық) нұсқаулықпен үйлестiрiлуi тиiс.
      Медициналық мақсаттағы бұйымдарды медициналық қолдану жөнiндегi нұсқаулықты (медициналық техниканы пайдалану жөнiндегi басшылық) денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органдар бекiткен талаптарға сәйкес әзiрлеушi жасайды.
      2. Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды таңбалау Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      34. "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы N 603-II  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршылары, 2004 ж., N 21, 124-құжат); 2006 жылғы 15 ақпандағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 14 ақпандағы "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы):
      1) Заңның барлық мәтiнi бойынша "техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлермен", "техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi", "техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерi", "техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерге", "техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi", "техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердiң", "техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық акт", "техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлер" деген сөздердi "техникалық регламенттермен", "техникалық регламенттер", "техникалық регламенттердi", "техникалық регламенттерге", "техникалық регламенттерден", "техникалық регламент", "техникалық регламентте" сөздерiмен ауыстырылсын;
      2) 1-бапта "ресми мойындайды" деген сөздерiнен кейiн "құзыретi мен" деген сөздермен толықтырылсын.
      18) тармағындағы "көрсетiлетiн қызметтiң" деген сөздер алынып тасталсын;
      "инспекциялық тексеру" деген сөздер "инспекциялық бақылау" деген сөздермен ауыстырылсын.
      23) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "23) техникалық регламент - өнiмге, және/немесе процестерге олардың өмiрлiк циклiнiң процестерiне қойылатын мiндеттi талаптарды белгiлейтiн Қазақстан Республикасы Техникалық реттеу туралы заңнамасында қарастырылған мақсатта әзiрленетiн және қолданылатын нормативтiк құқықтық акт;";
      11-1) және 23-1) тармақшасымен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "11-1) сәйкестiктi растау саласындағы құжат - Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгiленген тәртiпте сәйкестiктi растау жөнiндегi аккредиттелген органмен берiлген сәйкестiк сертификаты немесе сәйкестiк декларациясы;";
      23-1) сәйкесттiктi бағалау - өнiмге, процеске, тұлғаға немесе органға берiлген талаптарды орындау дәлелдемесi;";
      25) және 26) тармақтарында ", көрсетiлетiн қызметтiң" сөздерi алынып тасталсын;
      3) 4-бапта:
      1-тармақта:
      5) тармақшадағы "бәсекелестiкке жарамдылық" сөздерi "отандық" деген сөзбен толықтырылсын;
      6) тармақшасы мынадай мазмұнда жазылсын:
      "6) табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу болып табылады.";
      4) 6-бапта:
      7) тармақшасы "көрсетiлетiн қызметтiң" деген сөздер алынып тасталсын;
      8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      8-1) тармақшасы мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      8-1) техникалық регламенттердi әзiрлеу, сараптау, қабылдау, өзгерту және жою тәртiбiн белгiлейдi.".
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) аккредиттеу жөнiндегi органды анықтау және сәйкестiктi растау жөнiндегi органдарды және зертханаларды аккредиттеу тәртiбiн белгiлеу және аккредиттеу саласындағы қызмет көрсететiн заңды тұлғаларды есептiк тiркеу жүргiзудi;";
      5) 7-бапта:
      13) тармақшада "көрсетiлетiн қызметтiң" сөзi алынып тасталсын;
      үшiншi бөлiгiнде:
      3) тармақшасында "ережелерi" деген сөз алынып тасталсын;
      5) тармақшасында "мен бағдарламаларын" деген сөздер алынып тасталсын;
      төртiншi бөлiгiнде:
      1) тармақша мынадай мазмұнда жазылсын:
      "сәйкестiктi растау ережелерiн белгiлейдi";
      2) тармақшадағы "аккредиттеу" деген сөз "аккредиттеу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруды" деген сөздермен ауыстырылсын.
      6) 8-бап 8) тармақшасы "көрсетiлетiн қызмет" деген сөздер алынып тасталсын;
      7) 12-бапта:
      1-тармағының бiрiншi бөлiгiнде:
      "мемлекеттiк органдардан" деген сөздер алынып тасталсын;
      "(немесе)" деген сөздi "Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшасындағы "көрсетiлетiн қызметке" деген сөздер алынып тасталсын;
      8) 13-бап, 2-тармағындағы "қайтарып алынуына," деген сөздер алынып тасталсын;
      9) 14-бап, 2-тармағындағы "көрсетiлетiн қызметтi" деген сөздер алынып тасталсын;
      10) 17-бап 9 және 10-тармақтарымен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "9. Осы баптың 8-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша техникалық регламенттер Қазақстан Республикасының Yкiметi актiлерiмен бекiтiледi.
      10. Егер өнiмдi өндiру кезiнде үйлестiрiлген стандарттар пайдаланылса, техникалық регламенттер талаптары орындалды деп есептеледi.
      Өнiмдi өндiру кезiнде белгiленген техникалық регламенттер талаптары мен нормаларының орындалуын қамтамасыз ететiн жағдайда басқа стандарттарды пайдалана алады, олардың қолданылуы белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.";
      11) 18-бап 7-тармағымен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "7. Өнiмнiң, процестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн талаптары тек техникалық регламенттерде белгiленедi.".
      12) 19-бапта:
      3-тармағында:
      "бағдарламасының жобасын жасап, бекiту үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсынады" деген сөздер "жоспарын жасайды және бекiтедi" деген сөздерiмен ауыстырылсын;
      "бекiтiлген бағдарламасы" деген сөздер "бекiтiлген жоспары" сөздерiмен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктi мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "Техникалық регламенттi әзiрлеу жоспарында қарастырылмаған техникалық регламенттердi әзiрлеу және бекiту рұқсат етiлмейдi;";
      6 тармағы екiншi бөлiгi алынып тасталсын;
      13) 20-бапта:
      "нормативтiк" сөзiнiң алдындағы бiрiншi сөйлем "1." санмен толықтырылсын;
      2-тармағымен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "2. Осы баптың 1-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетiлген стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың ресми басылымының таратылуы тек уәкiлеттi орган немесе олар уәкiлеттеген ведомствоға қарасты кәсiпорын жүзеге асырады.";
      14) 23-бап 1-тармағы төртiншi бөлiгiмен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "Егер ұйымдар стандарттар белгiленген техникалық регламенттер талаптарына өнiмнiң сәйкестiгiн растайтын дәлелдi негiз ретiнде пайдаланылатын жағдайда, олар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен әзiрленедi, келiсiледi, бекiтiледi және тiркеледi.";
      15) 26-бапты 6-тармағымен мынадай мазмұнда толықтырылсын:
      "6. Сәйкестiктi растау саласындағы шетел үлгiсiндегi құжаттарды беретiн шетел және халықаралық ұйымдар уәкiлеттi органмен бекiтiлген тәртiппен есептiк тiркеуде жатады.";
      16) 31-баптың 2-тармағы алынып тасталсын;
      17) 32-бап, 2-тармағы бiрiншi бөлiгiндегi "өнiмдi" деген сөзден кейiн "әкелуге және" деген сөздер толықтырылсын.
      18) 34-бап 1-тармағының екiншi бөлiгiндегi "көрсетiлетiн қызметтiң" деген сөздер алынып тасталсын;
      19) 36-бап, екiншi абзацында "Уәкiлеттi орган" деген сөздер "Аккредиттеу жөнiндегi орган" деген сөздермен ауыстырылсын.
      20) 40-бап, 2-тармағы бiрiншi бөлiгi "және бас мемлекеттiк инспекторлар орынбасарларына" деген сөздермен толықтырылсын.
      21) 45-бапта:
      1-тармағының 1) тармақшасындағы "көрсетiлетiн қызметтiң" деген сөздер алынып тасталсын;
      2-тармағындағы "көрсетiлетiн қызметтiң" деген сөздер алынып тасталсын;
      22) 46-бап, 1-тармағы үшiншi бөлiгiндегi "көрсетiлетiн қызметтiң" деген сөздер алынып тасталсын;

       2-бап.  Өтпелi ережелер

      Адамның өмiрi мен денсаулығын және қоршаған ортаны қорғауға өнiм және оның өмiрлiк цикл процестерiне қойылатын қауiпсiздiк талаптарын белгiлейтiн тиiстi техникалық регламенттер және олармен үйлестiрiлген стандарттарды қолданысқа енгiзiлгенге дейiн мемлекеттiк реттеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Заңға қайшы келмейтiн бөлiгiнде өзге де нормативтiк актiлерге сәйкес жүзеге асырылады.
      Техникалық регламенттер және олармен үйлестiрiлген стандарттардың қолданысқа енгiзiлуiне қарай Заңға тәуелдi қолданылып жүрген, оларды қайталайтын немесе оларға сәйкес келмейтiн нормативтiк құқықтық актiлер және өзге де нормативтiк актiлердiң күшi жойылуға тиiс.

       3-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізілді.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

                                          Қазақстан Республикасының
                                           2006 жылғы "__" ______
                                            N ____ Заңына қосымша

                                          Қазақстан Республикасының
                                            2002 жылғы 3 сәуірдегі
                                            N 314-ІІ Заңына қосымша

   Олардың өнеркәсіптік объектіде болуы декларациялау үшін
   негіз болып табылатын қауіпті заттардың шекті сандары

Қауіпті зат атауы

Қауіпті заттың шекті саны (т)

Аммиак

10

Аммоний нитраты (амоний нитраты немесе олардың құрамында салмағы бойынша аммоний нитратынан азоттың болуы 28% артық болатын аммоний қоспалары, сондай-ақ аммоний нитратының шоғыры салмағының 90% асатын аммоний нитраттының сулы ерітінділері)

1250

Тыңайтқыш түріндегі аммоний нитраты (аммоний ниттарты негізіндегі қарапайым тыңайтқыштар, сондай-ақ олардың құрамында аммоний нитратының болуы салмағынан 28% артық болатын күрделі тыңайтқыштар (күрделі тыңайтқыштарда аммоний нитраты фосфатпен және (немесе) калиймен бірге келеді))

5000

Акрилонитрил

200

Хлор

10

Этилен оксиді

50

Цианидті сутек

20

Фтор сутегі

50

Күкірт сутегі

50

Күкірт диоксиді

200

Күкірт үшоксиді

75

Қорғасын алкилдері

50

Фосген

0,75

Метилизоцианат

0,15

Хлорпикрин

0,55

Бромметил

15

Металлилхлорид

20

Тұз қышқылы

40

Азот қышқылы

25

Тұтанғыш заттар

200

Тауар-шикізат қоймаларында және базаларында бар жанғыш заттар

2500

Технологиялық процесте пайдаланылатын немесе магистралды құбыржол бойынша тасымалданатын жанғыш заттар сұйықтықтар

200

Тотыққыш заттар

200

Жарылғыш заттар

25

Уытты заттар

200

Уыттылығы жоғары заттар

20

Қоршаған табиғи орта үшін қауіп тудыратын заттар

200

      Егер қауіпті өндірістік объектілер арасындағы қашықтық 500 метрден кем болса, қауіпті заттың жиынтық саны есептеледі.
      Егер бірдей санатты қауіпті заттардың бірнеше түрі қолданылса, онда олардың жиынтық шекті саны мына шартпен анықталады:

      N
         {E[m(i)]/[M(i)]} > 1
      i=1

      мұнда m(i) - қолданылатын зат саны; M(i) - осы тізбеге сәйкес барлық і үшін 1-ден N-ге дейін сол заттың шекті саны.".

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады