Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы N 818 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 16 наурыздағы N 65 Жарлығына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 22 маусымдағы N 137  Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 16 наурыздағы N 65 Жарлығын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 15 сәуiрдегi N 286  қаулысында :
      2-тармақтағы "акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн (қатысу үлестерiн) иелену мен пайдалану құқықтарына ие" деген сөздер "акцияларының мемлекеттiк пакеттерi (қатысу үлестерi) ""Қазына" АҚ-тың жарғылық капиталын төлеуге берiлген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) акцияларының мемлекеттiк пакеттерi (қатысу үлестерi) "Қазына" АҚ-тың орналастырылатын акцияларын төлеуге берiлетiн заңды тұлғалардың тiзбесi бекiтiлсiн";

      5-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн (қатысу үлестерiн) "Қазына" АҚ-тың жарғылық капиталын төлеуге берудi;";

      5-тармақтың 4) тармақшасындағы "мемлекеттiк пакеттерiн" деген сөздер "мемлекеттiк пакетiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-1 және 6-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "6-1. Осы қаулының 3-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген заңды тұлғалар заңнамада белгiленген тәртiппен "Қазына" акционерлiк қоғамының орналастырылатын акцияларын төлеуге берiлетiн акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн (қатысу үлестерiн) бағалауды жүргiзсiн.
      6-2. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендіру комитетімен бірлесіп, осы қаулының 5 және 6-1-тармақтарында көрсетiлген iс-шараларды орындағаннан кейiн заңнамада белгіленген тәртіппен "Қазына" акционерлiк қоғамының жарияланған акцияларының санын ұлғайтуды және заңды тұлғалар акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн (қатысу үлестерiн) беру жолымен орналастырылатын акцияларды төлеудi қамтамасыз етсiн.";

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамы қызметiнiң негiзгi қағидаттары туралы меморандумда:
      1-бөлiмнiң екiншi абзацындағы "заңды тұлғалар (бұдан әрi - компаниялар) акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн (қатысу үлестерiн) иелену мен пайдалану құқықтары" деген сөздер "заңды тұлғалар (бұдан әрi - компаниялар) акцияларының мемлекеттiк пакеттерi (қатысу үлестерi) жарғылық капиталын төлеуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-бөлiмнiң екiншi абзацындағы "шетелдiк" деген сөзден кейiн "және отандық" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-бөлiмде:
      бiрiншi абзац мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Компаниялардың акцияларын (қатысу үлестерiн) сату туралы шешiмдi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi қаулысын қабылдау жолымен "Қазына" АҚ-тың жалғыз акционерi қабылдайды.";

      үшiншi абзацтағы:
      "атқарушы директоры" деген сөздер "Басқарма Төрағасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi сөйлем алынып тасталсын;

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн (қатысу үлестерiн) иелену және пайдалану құқықтары "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамына берiлетiн заңды тұлғалардың тiзбесiнде:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Акцияларының мемлекеттiк пакеттерi (қатысу үлестерi) "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамының орналастырылатын акцияларын төлеуге берiлетiн заңды тұлғалардың тiзбесi";

      кестенiң "Акциялардың мемлекеттiк пакетi" деген бағаны "(қатысу үлестерi)" деген сөздермен толықтырылсын;

      2)  Ескерту. 2) тармақшаның   күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 7 мамырдағы N 363  қаулысымен .

      3) "Самұрық" мемлекеттiк активтердi басқару жөнiндегi қазақстандық холдингi" және "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамдарының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 3 мамырдағы N 362  қаулысында :
      1-тармақтағы "акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн иелену және пайдалану құқықтары "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамына берiлген акционерлiк қоғамдарға" деген сөздер "акцияларының мемлекеттiк пакеттерi (қатысу үлестерi) "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамының жарғылық капиталын төлеуге берiлген акционерлiк қоғамдарға (жауапкершілiгi шектеулi серiктестiктерге)" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2006 года N 818

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 22 июня 2006 года N 137 "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года N 65" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

      1) в  постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2006 года N 286 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года N 65":
      в пункте 2 слова "правами владения и пользования государственными пакетами акций (долями участия) которых оно обладает" заменить словами "государственные пакеты акций (доли участия) которых переданы в оплату уставного капитала АО "Қазына";
      подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "2) перечень юридических лиц, государственные пакеты акций (доли участия) которых передаются в оплату размещаемых акций АО "Қазына";
      подпункт 3) пункта 5 изложить в следующей редакции:
      "3) передачу государственных пакетов акций (долей участия) в оплату уставного капитала АО "Қазына";";
      в подпункте 4) пункта 5 слова "государственными пакетами" заменить словами "государственным пакетом";
      дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
      "6-1. Юридическим лицам, указанным в подпункте 2) пункта 3 настоящего постановления, в установленном законодательством порядке провести оценку государственных пакетов акций (долей участия), передаваемых в оплату размещаемых акций акционерного общества "Қазына";
      6-2. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан после выполнения мероприятий, указанных в пунктах 5 и 6-1 настоящего постановления, в установленном законодательством порядке обеспечить увеличение количества объявленных акций акционерного общества "Қазына" и оплату размещаемых акций путем передачи государственных пакетов акций (доли участия) юридических лиц.";
      в Меморандуме об основных принципах деятельности акционерного общества "Фонд устойчивого развития "Қазына", утвержденном указанным постановлением:
      в абзаце втором раздела 1 слова "права владения и пользования государственными пакетами акций (долями участия)" заменить словами "в оплату уставного капитала государственные пакеты акций (доли участия)";
      абзаце втором раздела 2 после слова "иностранных" дополнить словами "и отечественных";
      в разделе 5:
      в абзаце первый дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "Решение о реализации акций (доли участия) Компании принимается единственным акционером АО "Қазына" путем принятия соответствующего постановления Правительства Республики Казахстан.";
      в абзаце третьем:
      слова "исполнительный директор" заменить словами "Председатель Правления";
      предложение второе исключить;
      в Перечне юридических лиц, права владения и пользования государственными пакетами акций (долями участия) которых передаются акционерному обществу "Фонд устойчивого развития "Қазына", утвержденном указанным постановлением:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Перечень юридических лиц, государственные пакеты акций (доли участия) которых передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества "Фонд устойчивого развития "Қазына";
      графу "Государственный пакет акций" таблицы дополнить словами "(доля участия)";

      2)  (утратил силу постановлением Правительства РК от 7 мая 2007 года N  363 );

      3) в  постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2006 года N 362 "О некоторых вопросах акционерных обществ "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" и "Фонд устойчивого развития "Қазына":
      в пункте 1 слова ", права владения и пользования государственными пакетами акций которых переданы акционерному обществу" заменить словами "(товариществ с ограниченной ответственностью) государственные пакеты акций (доли участия) которых переданы в оплату уставного капитала акционерного общества".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
   Республики Казахстан