Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың медициналық көмек алу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 16 қазандағы N 997 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 қарашадағы N 1937 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.11.26 N 1937 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шiлдедегi Заңының 20-бабын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың медициналық көмек алу ережесi бекiтілсiн.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2006 жылғы 16 қазандағы
N 997 қаулысымен  
бекiтiлген 

Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдiктер мен
азаматтығы жоқ адамдардың медициналық көмек алу ережесi

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың медициналық көмек алу ережесi Қазақстан Республикасының аумағына уақытша келген немесе тұрақты тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың (бұдан әрi - шетел азаматтары) медициналық көмек алу тәртiбiн айқындайды.

      2. Шетел азаматтарына медициналық көмектi олардың келген жерi бойынша денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғалар көрсетедi.

      3. Шетел азаматтарының медициналық көмек алуы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      Шетел азаматтары денсаулық сақтау саласында Қазақстан Республикасының азаматтары сияқты құқықтарға ие болады және мiндеттердi орындайды.

      4. Егер Қазақстан Республикасының ратификацияланған халықаралық шартында шетел азаматтарының медициналық көмек алуының өзге тәртiбi белгiленген жағдайда, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      5. Шетел азаматтарының медициналық көмек алуына немесе олардың көрсетiлген медициналық көмек үшiн шоттарды уақтылы төлемеуiне байланысты даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаралады.

2. Шетел азаматтарының медициналық көмек алу тәртiбi

      6. Шетел азаматтарына медициналық көмек жедел медициналық көмек, бастапқы медициналық-санитарлық көмек , консультациялық-диагностикалық көмек, стационарлық көмек және стационарды алмастыратын көмек пен санаторийлiк-курорттық емдеу нысанында ұсынылады.

      7. Шетел азаматтарына жедел медициналық көмектi денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғалар аурулар немесе шұғыл медициналық көмектi талап ететiн жағдайлар туындаған кезде денсаулыққа айтарлықтай зиянды болдырмау немесе өмiрге төнген қатердi жою үшiн ұсынады.
      Шетел азаматтары жедел медициналық көмектi мемлекеттiк бюджет қаражатының есебiнен тегiн алады.

      8. Шетел азаматтарына тегiн медициналық көмек Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiне сәйкес ұсынылады.

      9. Тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiне енбейтiн медициналық қызметтер (бұдан әрi - ақылы медициналық қызметтер) шетел азаматтарына олардың жеке қаражатының, оларға жұмыс берушiлер қаражатының, ерiктi медициналық сақтандыру жүйесiнiң және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздердiң есебiнен ұсынылады.

      10. Шетел азаматтары ақылы медициналық қызметтердi өздерiнiң тұратын жерлерiне қарамастан алады.

      11. Емдеу аяқталғаннан кейiн шетел азаматтарына емдеу мерзiмi, сондай-ақ жүргiзiлген диагностикалық және емдеу қызметтерi көрсетiле отырып, тиiстi медициналық құжаттар қолдарына берiледi.
      Шетел азаматтарымен келiсiм бойынша медициналық құжаттар олардың мекен-жайына немесе олардың мүдделерiн бiлдiретiн заңды не жеке тұлғалардың мекен-жайына жiберiлуi мүмкiн.

      12. Шетел азаматтарының уақытша еңбекке жарамсыздығы фактiсiн куәландыру денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен уақытша еңбекке жарамсыздығы туралы парақты немесе анықтаманы ұсыну жолымен жүргiзiледi.

      13. Шетел азаматтарында әлеуметтiк елеулi аурулар мен айналасындағылар үшiн қауiп төндiретiн аурулар анықталған жағдайда оларға медициналық көмек Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылады.

Об утверждении Правил получения медицинской помощи иностранцами и лицами без гражданства, находящимися на территории Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2006 года N 997. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года N 1937

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 26.11.2009 N 1937 (порядок введения в действие см. п. 3).

      В целях реализации статьи 20 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об охране здоровья граждан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила получения медицинской помощи иностранцами и лицами без гражданства, находящимися на территории Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 16 октября 2006 года N 997

Правила получения
медицинской помощи иностранцами и лицами без гражданства,
находящимися на территории Республики Казахстан

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила получения медицинской помощи иностранцами и лицами без гражданства, находящимися на территории Республики Казахстан, определяют порядок получения медицинской помощи иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими или постоянно проживающими на территории Республики Казахстан (далее - иностранные граждане).

      2. Медицинская помощь иностранным гражданам оказывается по месту их пребывания организациями здравоохранения, а также физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

      3. Получение медицинской помощи иностранными гражданами осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.
      Иностранные граждане в сфере охраны здоровья имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане Республики Казахстан.

      4. В случае, если ратифицированным международным договором Республики Казахстан установлен иной порядок получения медицинской помощи иностранными гражданами, применяются правила международного договора.

      5. Споры, связанные с получением иностранными гражданами медицинской помощи или несвоевременной оплатой ими счетов за оказанную медицинскую помощь, рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок получения медицинской помощи
иностранными гражданами

      6. Медицинская помощь иностранным гражданам предоставляется в форме скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи , консультативно-диагностической помощи, стационарной помощи , стационарозамещающей помощи и санаторно-курортного лечения .

      7. Скорая медицинская помощь иностранным гражданам предоставляется организациями здравоохранения, а также физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни.
      Скорая медицинская помощь иностранными гражданами получается бесплатно за счет средств государственного бюджета.

      8. Иностранным гражданам бесплатная медицинская помощь предоставляется в соответствии с перечнем гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

      9. Медицинские услуги, не входящие в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - платные медицинские услуги), предоставляются иностранным гражданам за счет их собственных средств, средств их работодателей, системы добровольного медицинского страхования и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      10. Платные медицинские услуги получаются иностранными гражданами независимо от их место жительства.

      11. После завершения лечения иностранным гражданам выдаются на руки соответствующие медицинские документы с указанием сроков лечения, а также проведенных диагностических и лечебных услуг.
      По согласованию с иностранными гражданами медицинские документы могут быть направлены в их адрес или адрес юридических либо физических лиц, представляющих их интересы.

      12. Удостоверение факта временной нетрудоспособности иностранных граждан проводится путем представления листа или справки о временной нетрудоспособности в порядке, утвержденном уполномоченным органом в области здравоохранения .

      13. При выявлении у иностранных граждан социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, медицинская помощь предоставляется им в соответствии с законодательством Республики Казахстан .