Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң "Экономикалық зерттеулер институты" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 қаңтардағы N 61 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң "Экономикалық зерттеулер институты" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорны жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Экономикалық зерттеулер институты" акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - қоғам) болып қайта құрылу жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қоғам қызметінің негізгі мәні мынадай салаларда зерттеулерді жүзеге асыру болып белгіленсін:
      1) экономика;
      2) (құпия);
      3) мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.05.19 N 544 Қаулысымен, өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 535 Қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiмен бiрлесiп, заңнамада белгiленген тәртiппен:
      1) қоғам жарғысын бекiтудi;
      2) қоғамның Қазақстан Республикасының әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелуiн;
      3) қоғам акцияларының мемлекеттiк пакетiн иелену мен пайдалану құқықтарын Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне берудi;
      4) осы қаулыны iске асыру жөнiндегi өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсiн.

      4. Қоса берiлiп отырған Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

      Қазақстан Республикасы 
     Үкiметiнiң      
      2007 жылғы 26 қаңтардағы
            N 61 қаулысымен   
            бекiтiлген   

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      2. "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне мемлекеттiк меншiктiң түрлерi және ұйымдарға қатысудың мемлекеттiк үлестерi туралы"       Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 сәуiрдегi N 405  қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 13, 124-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен үлестерi республикалық меншiкке жатқызылған акционерлiк қоғамдар мен шаруашылық серiктестiктердiң тiзбесiнде:
      "Алматы қаласы" деген бөлiм мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 123-110-жолмен толықтырылсын:
      "123-110. "Экономикалық зерттеулер институты" АҚ".

      3. "Республикалық меншiктегi ұйымдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен мемлекеттiк үлестерiне иелiк ету және пайдалану жөнiндегi құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659  қаулысында :
      көрсетiлген қаулыға қосымшада "Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне" деген бөлiм мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 268-4-жолмен толықтырылсын:
      "268-4. "Экономикалық зерттеулер институты" АҚ".

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.

О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт экономических исследований" Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2007 года N 61

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт экономических исследований" Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан путем преобразования в акционерное общество "Институт экономических исследований" (далее - общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

      2. Определить основным предметом деятельности общества осуществление исследований в сферах:
      1) экономики;
      2) (секретно);
      3) государственного управления и местного самоуправления.
      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 19.05.2011 № 544; с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 27.04.2012 № 535.

      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) утверждение устава общества;
      2) государственную регистрацию общества в органах юстиции Республики Казахстан;
      3) передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций общества Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
      4) принятие иных мер по реализации настоящего постановления.

      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
   Республики Казахстан

Утверждены          
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 26 января 2007 года N 61 

  Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      2. В  постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 13, ст. 124):
      в  Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "г. Алматы" дополнить строкой, порядковый номер 123-110, следующего содержания:
      "123-110.     АО "Институт экономических исследований".

      3. В  постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в приложении к указанному постановлению раздел "Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 268-4, следующего содержания:
      "268-4 АО "Институт экономических исследований".

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).