Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 ақпандағы N 108 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 шілдедегі № 747 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.07.01 № 747 Қаулысымен

      "Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Қоса берiлiп отырған Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi 2007-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Жергiлiктi атқарушы органдардың басшылары бiр ай мерзiмде тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2008 жылдарға арналған өңiрлiк iс-шаралар жоспарын әзiрлесiн және бекiтсiн.

      3. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың басшылары Жоспарда белгiленген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн және Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiне жыл сайын 20 маусым мен 20 желтоқсаннан кешiктiрмей Iс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпарат ұсынсын.

      4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi Қазақстан Республикасының Үкiметiне жыл сайын 30 маусым мен 30 желтоқсаннан кешiктiрмей Iс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметiнiң
                                             2007 жылғы 14 ақпандағы
                                                  N 108 қаулысымен
                                                     бекiтiлген

  Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001 2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары

Р/с N Іс-шаралар Аяқталу нысаны Орындауға
жауапты-
лар
Орындалу
мерзімі
Бол-
жамды
шығыс-
тар,
(мың
теңге) 
Қаржы-
лан-
дыру
көзі
1 2 3 4 5 6 7
Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету

1

Тілдерді
қолдану мен
дамытудың
2001-2010
жылдардағы
арналған мемле-
кеттік бағдар-
ламасын іске асыру жөніндегі 
2009-2010
жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметінің
қаулысы

Мәдениет-
мині

2008 жылғы 4 тоқсан

Талап
етіл-
мейді


2

Мемлекеттік
тілдің қолданы-
лу аясын кеңейту, оның
бәсекеге қабілеттілігін
арттыру
тұжырымдамасы-
ның жобасын
әзірлеуді ұйым-
дастыру

Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметінің
қаулысы

Мәдениет-
мині
ЭБЖМ,
Біліммині 

2007 жылғы 3 тоқсан

Талап
етіл-
мейді


3

Қазақ терминологиясын
дамытудың 2008-2012 жылдарға арналған бағдарламасын
әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметінің
қаулысы

Мәдениет-
мині,
Біліммині,
ЭБЖМ

2007 жылғы 1
шілдеге дейін
 

Талап
етіл-
мейді


Мемлекеттік басқару, заңнама, сот ісін жүргізу, іс жүргізу саласында, Қарулы Күштер мен құқық қорғау органдарында, халықаралық қызметте мемлекеттік тілді дамыту 

4

Тілдер туралы заңнамаға толықтырулар мен өзгерістер енгізу жөнінде
талдау жүргізу және ұсыныстар беру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

Мәдениет-
мині (жинақтау), Әділет-
мині, Біліммині,
Еңбекмині

2007 жылғы 3 тоқсан

Талап
етіл-
мейді


5

Мемлекеттік органдардың,
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
тілдер туралы
заңнамалардың
сақтауын тексеру кестесін бекітуге ұсыну 

Кесте

Мәдениет-
мині

2007 жылғы 1
ақпанға дейін
 

Талап
етіл-
мейді


6

Бекітілген кестеге сәйкес
"Қазақстан
Республикасын-
дағы тілдер туралы" Қазақстан
Республикасы Заңының орындалуы жөнінде мемлекеттік
мекемелерге
тексеру жүргізу  

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет
мині,
Бас
прокура-
тура

кестеге сәйкес

Талап
етіл-
мейді


7

Мемлекеттік
қызметке қабылдау кезінде мемлекеттік тілді білуге тест жүргізуді
ұйымдастыру 

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

МҚА,
Мәдениет-
мині
 

2007 жылғы
30
маусым,
30
желтоқсан

Талап
етіл-
мейді


8

Мемлекеттік
қызметшілердің
қазақ тілін
оқытуды
ұйымдастыру  

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет
мині
(жинақтау),
орталық
атқарушы
органдар,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  

жыл сайын
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлы-
ғы:
911175,
оның
ішінде:
2007
ж. -
563853;
2008
ж. -
347 322

Респуб
-лика-
лық бюджет
 
  Жергі-
лікті
бюджет

9

Сот ісін жүргізуде, Қарулы Күштерде және құқық қорғау органдарында,
халықаралық
қызметте  мемлекеттік тілдің қолданылуын
қамтамасыз ету 

Мәдениет-
миніне
ақпарат

ЖС,
Қорғаныс-
мині,
ІІМ, СІМ
 

жыл сайын
20
маусым,
20
желтоқсан

Талап
етіл-
мейді


Білім беру және тілдерді оқыту саласындағы тілдік дамыту

10

Орта білім беретін мемлекеттік ұйымдардың кітапхана қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен
оқу-әдістемелік
кешендерді сатып алуға және жеткізуге
арналған нысаналы
трансферттерді
бөлуді қамтамасыз ету

Мәдениет-
миніне
ақпарат

Біліммині,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2007 жылғы
30
маусым,
30
желтоқсан

209 190

Респуб-лика-
лық бюджет

11

Орыс тілінде оқытатын білім беру ұйымдарын-
да қазақ тілі
бойынша білім
деңгейін баға-
лау жүйесі негізінде оқыту әдістемесін әзірлеуді аяқтау  

Мәдениет-
миніне
ақпарат

Біліммині

2007 жылғы 1
ақпанға дейін
 

Талап
етіл-
мейді

(алып
тас-
талды - 2008
жылғы
16 ақ-
панда-
ғы N 150
Қаулы-
мен)

11
-1

Жалпы білім бе-
ру мектептері
үшін шетелдік
ағылшын тілінің
оқытушыларын
тартуды қамта-
масыз ету

МАМ-ға
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

2008
жылғы
20 жел-
тоқсан

2063360

Жергі-
лікті
бюджет

11
-2

Жалпы білім бе-
ретін мектеп-
терде, орта ар-
найы және кә-
сіптік жоғары
оқу орындарын-
да ағылшын ті-
лін оқытудың
сапасын арттыру

МАМ-ға
ақпарат

БҒМ

2008
жылғы
20 мау-
сым, 20
желтоқ-
сан


Талап
етіл-
мейді

12

Жоғары оқу орындары үшін
электронды
мультимедиялық
оқыту бағдарла-
маларын әзірлеуді жүзеге асыру

Мәдениет-
миніне
ақпарат

Біліммині

2007 жыл
ғы
20
желтоқсан

28 622

Республика-
лық бюджет

13

Жоғары оқу орындары үшін
қазақ тілі бойынша
оқулықтар мен оқу-әдістемелік
құралдар әзірлеуді қамтамасыз ету

Мәдениет-
миніне
ақпарат

Біліммині

2007
жылғы
20
желтоқсан

1 028

Рес-
публи-
калық бюджет

14

Орыс тілі бойынша тест
тапсырмаларын
жасау, сараптау, байқаудан өткізу жөнінде-
гі жұмысты қамтамасыз ету

Мәдениет-
миніне
ақпарат

Біліммині

2007 жылғы
20
маусым

11 584

Республикалық бюджет

15

Этникалық топтардың тілдерін дамытуға мемлекеттік қолдау

Бұйрық
 
 
 
      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
1 тоқсан
 
 
    жыл сайын
30
маусым,
30
желтоқсан
 

Барлығы
24 538,
оның
ішінде:
2007 ж.
12 189
2008 ж.
12 349*

Рес-
публи-
калық бюджет

16

Республикалық
ұлттық-мәдени бірлестіктердің
жексенбілік мектептерінде мемлекеттік
тілді оқыту курстарын ұйымдастыру

Бұйрық
 
 
 
      Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет
мині

жыл сайын
1 тоқсан
 
 
 
      жыл сайын
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы
20 412,
оның
ішінде:
2007 ж.
9 909
2008 ж.
10 503*

Рес-
публи-
калық бюджет

17

Мемлекеттік тілді оқытудың
жаңа, баламалы,
неғұрлым жетілдірген, сапалы бағдарламаларын әзірлеуді және жасауды жүзеге асыратын мамандарды ынталандыру жөнінде іс-шаралар
өткізу

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын
15
наурызға
дейін

Барлығы:
8 281,
оның
ішінде:
2007 ж.
4 020
2008 ж.
4 261*

Рес-
публи-
калық бюджет

18

Жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу
мекемелерінің диссертациялар
қорғау жөнінде кеңестерінің
іс жүргізуін мемлекеттік тілге кезең-кезеңімен
көшіруді қамтамасыз ету

Мәдениет-
миніне
ақпарат

Біліммині  

жыл сайын
20
маусым -
20
желтоқсан

Талап етіл-
мейді


18
-1

Білім және ғы-
лым саласындағы
терминологиялық
жұмыстарды үй-
лестіру жөнінде
жұмыс тобын
құру

Бұйрық

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

БҒМ

2008
жылғы
III
тоқсан


Талап
етіл-
мейді

18
-2

Қазақ тілінің
мұғалімдерін
даярлауды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

БҒМ

2008 жылғы
20 мау-
сым, 20
желтоқ-
сан

97500

Рес-
публи-
калық
бюджет

18
-3

Үш тілде оқыта-
тын мектептер
үшін математи-
калық цикл пән-
дерін ағылшын
тілінде оқыта-
тын мұғалімдер
даярлауды
қамтамасыз ету

Бұйрық

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

БҒМ

жыл
сайын

Мемле-
кеттік
білім
беру
тапсы-
рысы
шегін-
де

Рес-
публи-
калық
бюджет

Тілдік дамуды ғылыми қамтамасыз ету

19

Қазақ тілін жеделдетіп оқыту жөнінде сөздіктер, оқулықтар, әдістемелік құралдары,  терминология-
лық, ономастикалық сөздіктер әзірлеу және шығару

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
92 378,
оның
ішінде:
2007 ж.
16 796
2008 ж.
75 582*

Республика-
лық бюджет

20

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін дамытуға ықпал ететін "Балапан" көркем журналын шығаруды жалғастыру

Бұйрық
 
 
 

      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын
1 тоқсан
 
 
 
      жыл сайын
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
14 017,
оның
ішінде:
2007 ж.
6 805
2008 ж.
7 212*

Рес-
публи-
калық бюджет

21

"Республикалық мемлекеттік тілді жедел-
детіп оқыту орталығы" РМҚК арқылы мемлекеттік тілді орталық-
тандырылған түрде оқытуды ұйымдастыру

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

2007 жыл
30
маусым,
30
желтоқсан

98 468

Рес-
публи-
калық бюджет

22

Тілдерді дамыту проблемалары бойынша әлеуметтік зерттеулер жүргізу

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
6 985,
оның
ішінде:
2007 ж.
3 390
2008 ж.
3 595*

Рес-
публи-
калық бюджет

23

Тілдерді дамытудың өзекті проблемалары, тілдік орта құру, қазақ терминологиясын жасау, түркі жазбаларының мәселелері жөнінде республикалық (өңірлік),
ғылыми-теория-
лық семинар-
кеңестер, "дөңгелек үстелдер",
конференциялар өткізу 

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині  

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
41 793,
оның
ішінде:
2007 ж.
21 789
2008 ж.
20 004*

Рес-
публи-
калық бюджет  

24

Мемлекеттік тілді білуге арналған республикалық конкурстар өткізу

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
25 692,
оның
ішінде:
2007 ж.
8 784
2008 ж.
16 908*

Рес-
публи-
калық бюджет  

25

Славян жазбаларының
күндерін өткізу  

Бұйрық
 
 
 
      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл
сайын, сәуір
 
  жыл сайын,
30
маусым-
30
желтоқсан  

Барлығы"
3 710,
оның
ішінде:
2007 ж.
1 801
2008 ж.
1 909*

Рес-
публи-
калық бюджет

26

Әр түрлі сөздіктерді бейімдеу, қайта өңдеу, баспаға дайындау және
шығару 

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  

Мәдениет-
мині  

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
711758,
оның
ішінде:
2007 ж.
392 258
2008 ж.
319500*

Рес-
публи-
калық бюджет  

27

Мемлекеттік терминология комиссиясының жанынан ізгі-
лік, білім беру, экономикалық-
қаржылық,
техникалық және басқа да бағыттар бойынша салалық
терминологиялық
секцияларын
құру және оларды ретке келтіру  

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
45 402,
оның
ішінде:
2007 ж.
22 040
2008 ж.
23 362*

Рес-
публи-
калық бюджет

28

Қазақстан
Республикасы
өңірлерінің ономастикалық атауларын мемлекеттік тілге аудару жөніндегі жұмыстарды үйлестіруді қамтамасыз ету 

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат  

Мәдениет
мині

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан  

Барлығы:
44 369,
оның
ішінде:
2007 ж.
26 880
2008 ж.
17 489*

Рес-
публи-
калық бюджет  

29

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
жанындағы
Мемлекеттік
терминология және ономастика
комиссияларының
жұмысын қамтамасыз ету 

Қазақстан
Республикасы
Үкіметіне
ақпарат  

Мәдениет-
мині  

тоқсан
сайын  

Барлығы:
8 945,
оның
ішінде:
2007 ж.
6 644
2008 ж.
2 301*

Рес-
публи-
калық бюджет  

30

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
жанындағы
Мемлекеттік
терминология және ономастика
комиссияларының
бюллетеньдерін шығару

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
6 674,
оның
ішінде:
2007 ж.
3 240
2008 ж.
3 434*

Республикалық бюджет

31

Облыстар бойынша әкімшілік-
аумақтық бірліктердің және
физикалық-
географиялық
атаулардың
мемлекеттік тілдегі әліпбилік көрсеткіштерін құрастыру және шығару жөнінде ұсыныс енгізу 

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ұсыныс
 
 
    Мәдениет-
миніне
ақпарат 

ЖРА  

2007
жыл,
1 тоқсан
 
 
 

      2007
жылғы
20
маусым   

Талап
етілмейді  


32

Мемлекеттік
тілде топографиялық
карталарды құрастыру,
дайындау және
оларды шығару 

Мәдениет-
миніне
ақпарат 

ЖРА

жыл сайын,
20
маусым,
20
желтоқсан
 

Барлығы:
509371,
оның
ішінде:
2007 ж.
271 875
2008 ж.
237496

Республика-
лық бюджет

33

Тілдерді дамыту,
терминология
және ономасти-
ка мәселелері бойынша тұрақ-
ты жұмыс істей-
тін сараптама-
лық топтың отырыстарын
өткізу 

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын, 30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
2 603,
оның
ішінде:
2007 ж.
1 907
2008 ж.
696*

Республика-
лық бюджет

34

"Тіл және қоғам" альманағын
шығаруды қамтамасыз ету

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
9 827,
оның
ішінде:
2007 ж.
4 770
2008 ж.
5 057*

Республика-
лық бюджет

35

Мемлекеттік
қызметшілер
үшін тестілеу
әдістемесін жасау

Бұйрық
 
 
 
 
 
          Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет
мині
(жинақтау),
Біліммині,
МҚА
 

2007
жылғы
20
маусым,
20
желтоқсан

4 438

Республика-
лық бюджет

36

Түркияда,
Өзбекстан,
Әзірбайжанда,
Түркіменстанда
және басқа да елдерде латын
әліпбиіне көшу
тәжірибесін
зерделей отырып, ғылыми
зерттеулер
жүргізуді
қамтамасыз ету   

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Біліммині,
СІМ,
Мәдениет-
мині
 

2007
жылғы
15
наурызға
дейін 

23 126

Республика-
лық бюджет

Мәдениет және бұқаралық ақпарат құралдары саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау және халыққа қызмет көрсету саласында тілдік даму

37

Қазақстан
халықтары тілдердің
республикалық
фестивалін
өткізу

Бұйрық
 
 
 
      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині
(жинақтау), облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалаларының әкімдері 

жыл сайын,
2 тоқсан
 
  жыл сайын,
30
желтоқсан

Барлығы:
12 273,
оның
ішінде:
2007 ж.
6 049
2008 ж.
6 224*

Республика-
лық бюджет

38

Оралхан Бөкей, Мұқағали
Мақатаев атындағы көркем
сөз оқу шебер-
лерінің, әр алуан ұлт
өкілдері арасында Абай
поэзиясы білгірлерінің
республикалық
конкурстарын
өткізу

Бұйрық
 
 
 
      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині
(жинақтау), облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалаларының әкімдері

жыл сайын,
1 тоқсан
 
  жыл сайын,
30
желтоқсан

Барлығы:
11 948,
оның
ішінде:
2007 ж.
5 800
2008 ж.
6 148*

Республика
лық бюджет

39

"Қазақ тілін
үйренеміз"
айдарымен оқыту
сипатындағы
теле-, және
радиохабарларды
және жастар
мен балалардың
қазақ тіліндегі
түпнұсқалық
бағдарламаларын
дайындауды және
эфирге шығаруды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
30 маусым,
30
желтоқсан

Барлығы:
95 159,
оның
ішінде:
2007 ж.
46 194
2008 ж.
48 965*

Республика-
лық бюджет

39
-1

Әлеуметтік ма-
ңызды әдебиет
түрлерін басып
шығаруды қамта-
масыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

МАМ

2008
жылғы
20
маусым,
20
желтоқ-
сан

647 300

Рес-
публи-
калық
бюджет

40

Бұқаралық ақпа-
рат құралдары
арқылы мемле-
кеттік тіл сая-
сатын насихат-
тауды қамтама-
сыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын, 30
маусым, 30
желтоқсан

Барлығы:
346834,
оның
ішінде:
2007 ж.
192 499
2008 ж.
154335*

Республика-
лық бюджет

41

Қазақстан
халықтарының
тілдерінде
теле-радио-
хабарларды дайындауды
және эфирге
шығаруды қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын, 30
маусым, 30
желтоқсан

Барлығы:
47 031,
оның
ішінде:
2007 ж.
22 831
2008 ж.
24 200*

Республика-
лық бюджет

42

"Қазақстан
Республикасын-
дағы мемлекеттік
тіл саясаты"
атты жарнамалық
-имидждік
(әлеуметтік)
роликтерді
шығаруды және
жалға беруді
қамтамасыз ету

Бұйрық
 
 
 
 
        Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
1 тоқсан
 
 
    жыл сайын, 
30 желтоқсан

Барлығы:
6 390,
оның
ішінде:
2007 ж.
3 100
2008 ж.
3 290*

Республика-
лық бюджет

43

Көлік және бай-
ланыс, сауда,
денсаулық сақ-
тау және тұр-
мыстық қызмет
көрсету, халық-
ты әлеуметтік
қорғау, анықта-
малық-ақпарат-
тық қызмет са-
лаларында мем-
лекеттік тіл-
дің қолданылуын
қамтамасыз ету 

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині
(жинақтау),
орталық
атқарушы
органдар,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының әкімдері

жыл сайын,
30
маусым,
30
желтоқсан

Талап
етіл-
мейді 


44

Ұлттық-мәдени
орталықтар
жанындағы
"Үздік жексенбілік
мектеп" атты
республикалық
конкурс
ұйымдастыру

Бұйрық
 
 
 
      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

2007
жылғы
20
маусым,
20
желтоқсан

1 100

Республика-
лық бюджет

45

Мемлекеттік
тілді дамыту
жөнінде ақпараттық
жүйелер құру

Бұйрық
 
 
 
      Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Мәдениет-
мині

жыл сайын,
1 тоқсан
 
 
    жыл сайын, 30
желтоқсан

Барлығы:
1 924
296,
оның
ішінде:
2007 ж.
948 440
2008 ж.
975856*

Республика-
лық бюджет


Барлығы:
2007
жыл -
2 981
419
2008
жыл -
5 136
158*


   Ескертпе:
* 2008 жылға арналған шығыстардың көлемі тиісті қаржы жылына арналған "Республикалық бюджет туралы: Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес анықталатын (нақтыланатын) болады

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
Мәдениетмині - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
Біліммині -  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
ЖС - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
МҚА - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі
Бас 
прокуратура - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
РМҚК - Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады