Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2007 жылғы 28 наурыздағы N 234 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :
      1. "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 37, 497-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрi А.Е. Мусинге жүктелсiн.";
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында:

      "Мемлекет пен адамның адам денсаулығы үшiн ынтымақтасқан және бiрлескен жауапкершiлiгi" деген 1-бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 5-жолдың 6-бағанында:
      "4537,5" деген сандар "4464,1" деген сандармен ауыстырылсын;
      "4764,4" деген сандар "3888,5" деген сандармен ауыстырылсын;

      "Халыққа медициналық көмектi ұйымдастыру жүйесiн реформалау және дамыту" деген 2-бөлiмде:
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 8-1-жолмен толықтырылсын:

8-1

Қазақстан Рес-
публикасы Пре-
зидентінің 2006
жылғы 14 сәуір-
дегі тапсырма-
ларын ескере отырып, өңірлік
бағдарламаларды
қайта қарау

Жергiлiк-ті атқарушы органдар-дың қау-
лылары

Облыс-
тардың,Астана және  Алматы қалала-рының әкімдік
-тері

2006 жылғы IV тоқсан

Бөлiнгенқаражат шегiнде

Респуб-
ликалық және жергi-
лiкті бюджет-
тер

      реттiк нөмiрi 9-жолдың 6-бағанында:
      "302,7" деген сандар "291,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "317,8" деген сандар "328,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "333,8" деген сандар "394,8" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрлерi 12 және 13-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

12

Астана қаласын-
да 160 төсектiк
республикалық
нейрохирургия
ғылыми орталы-
ғын салуды жү-
зеге асыру

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкiме-
тiне
ақпарат

ДСМ
(жинақ-
тау),
Астана
қаласы-
ның
әкiмдi-
гi

2005-
2007
жылдар

2005 жыл-
538,0
2006 жыл-
3003,7
2007 жыл-
3701,9

Респуб-
ликалық
бюджет

13

Астана қаласын-
да бiр ауысымда
500 адам қабыл-
дауға арналған
диагностикалық
орталық салуды
жyзеге асыру

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкiме-
тiне
ақпарат

ДСМ
(жинақ-
тау),
Астана
қаласы-
ның
әкiмдi-
гi

2005-
2007
жылдар

2005 жыл-
134,2
2006 жыл-
4746,9
2007 жыл-
1273

Респуб-
ликалық
бюджет

      реттiк нөмiрi 14-жолдың 6-бағанында:
      "2007 жыл - 464,8", "2007 жыл - 255,5" және "2007 жыл - 209,3" деген сөздер алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 15-жолдың 6-бағанында "209,3" деген сандар "493,0" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 16-жолдың 6-бағанында:
      "2242,7" деген сандар "2284,6" деген сандармен ауыстырылсын;
      "6343,1" деген сандар "5150,8" деген сандармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 16-1-жолмен толықтырылсын:

16-1.

Онкологиялықұйымдарды рентген жаб-
дығымен және сәулелi
терапия ап-
параттарымен және маммо-
графтармен жарақтандыр-уды жергi-
лiктi дең-
гейде қамта-
масыз ету

Жергiлiктi
атқарушы органдар-
дың қаулы-
лары

Облыстар-дың, Астана, Алматы қалалары-ның әкiм-
дiктерi

2006 - 2007 жылдар

2006 жыл - 1837,6
2007 жыл - 1053,0

Респуб-ликалықбюджет-тен бө-
лiнетiн нысана-лы транс-
ферттер

      реттiк нөмiрi 17-жолда:
      5-бағандағы "2007" деген сандар "2009" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағанда:
      "2006 жыл - 2500,0" деген сөздер "2006 жыл - 2650,0" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "2007 жыл - 2500,0" деген сөздер "2007 жыл - 5764,7" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 18-жолдың 6-бағанында:
      "2452,5" деген сандар "2435,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "1466,5" деген сандар "2657,2" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 19-жолда:
      3-бағанда "ДСМ" деген аббревиатура "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын: "ДСМ, Астана қаласының әкiмдiгi";
      6-бағанда:
      "1265,0" деген сандар "1240,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "3061,3" деген сандар "2700,2" деген сандармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5, 19-6, 19-7, 19-8-жолдармен толықтырылсын:

19-1.

Астана қаласын-
да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ-
тау министрлi-
гiнiң "Сот ме-
дицинасы орта-
лығы" MM Ақмола
филиалының үлгi
ғимаратын салу-
ды жүзеге асыру

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау), Астана қаласы-
ның әкімдігі

2007-
2010 жылдар

2007 жыл -  50,0 2008 жыл - 226,3 2009 жыл - 2000,0

Респуб-ликалықбюджет

19-2.

Астана қаласын-
да Щорс көшесi-
нiң бойында Қазақстан Рес-
публикасы Ден-
саулық сақтау министрлiгiнiң "Қазақ мемле-
кеттiк медици-
на академиясы" РМҚК жанындағы 500 төсек орын-
ға арналған студенттер жа-
тақханасын са-
луды жүзеге асыру

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау), Астана қаласы-
ның әкімдігі

2008-
2010 жылдар

2008 жыл -  191,5 2009 жыл - 900,0

Респуб-ликалықбюджет

19-3.

Оңтүстiк Қазақ-
стан облысының Шымкент қала-
сында Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақ-
тау министрлi-
гiнiң "Оңтүстiк
Қазақстанның мемлекеттiк ме-
дицина академи-
ясы" РМҚК-ның оқу корпусын салу

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау),
Оңтүстiк Қазақс-
тан обл-
ысының әкімдігі

2006 жыл

2006 жыл - 100,3

Респуб-ликалықбюджет

19-4.

Оңтүстiк Қазақ-
стан облысының Шымкент қала-
сында Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақ-
тау министрлi-
гiнiң "Оңтүстiк
Қазақстанның мемлекеттiк ме-
дицина академи-
ясы" РМҚК-ның спорт және дәр-
iс залын салу

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау),
Оңтүстiк Қазақс-
тан обл-
ысының әкімдігі

2006 жыл

2006 жыл - 44,7

Респуб-ликалықбюджет

19-5.

Ақтөбе облысы Темiр ауданы-
ның Шұбарқұдық кентiнде Қазақ-
стан Республи-
касы Денсаулық сақтау министр-
лiгiнiң "Ақтөбе
обаға қарсы күрес станция-
сы" ММ Шұбарқұ-
дық бөлiмшесi-
нiң бактериоло-
гиялық зертха-
насын салуды жүзеге асыру

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау),
Ақтөбе
облысы-
ның әкімдігі

2008 -
2009 жылдар

2008 жыл - 40,0
2009 жыл - 82,6

Респуб-ликалықбюджет

19-6.

Жамбыл облысы Меркi ауданының
Қазақстан Рес-
публикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің "Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы" MM Меркi эпидемио-
логияға қарсы күрес таулы жасағының зерт-
ханасы мен 20 орындық жатақ-
ханасының ғима-
раттарын салуды
жүзеге асыру

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау),
Жамбыл
облысы-
ның әкімдігі

2008 -
2009 жылдар

2008 жыл - 34,7
2009 жыл - 135,8

Респуб-ликалықбюджет

19-7.

Астана қаласын-
да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ-
тау министрлi-
гiнiң "Травма-
тология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты" РМҚК қабылдау бөлiмшесi бар 4 қабатты опе-
рациялық блогын
жапсарлас салу-
ды жүзеге асыру

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау), Астана қаласы-
ның әкімдігі

2007 -
2009 жылдар

2007 жыл - 50,0
2008 жыл -
265,7
2009 жыл - 112,6

Респуб-ликалықбюджет

19-8.

Алматы қаласын-
да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ-
тау министрлi-
гiнiң "Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты" РМҚК-нi кеңей-
тудi және қайта
жаңартуды жүзе-
ге асыру 

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау),
Алматы қаласы-
ның әкімдігі

2007 жыл

2007 жыл - 65,5

Респуб-ликалықбюджет

      реттiк нөмiрi 20-жолдың 6-бағанында:
      "10111,6" деген сандар "10116,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "10356,0" деген сандар "11471,3" деген сандармен ауыстырылсын;
      "10581,0" деген сандар "13653,1" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 21-жолдың 6-бағанында:
      "5462,0" деген сандар "4235,7" деген сандармен ауыстырылсын;
      "4489,5" деген сандар "3996,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2012,9" деген сандар "836,6" деген сандармен ауыстырылсын;
      "3449,1" деген сандар "3399,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "3229,6" деген сандар "2783,85" деген сандармен ауыстырылсын;
      "1259,9" деген сандар "1212,65" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 22-жолдың 5-бағанында "2010" деген сандар "2008" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 23-жолдың 6-бағанында:
      "1806,5" деген сандар "1850,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "1896,8" деген сандар "1580,7" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 24-жолдың 6-бағанында:
      "2006 жыл - 2050,7" деген сөздер "2006 жыл - 2280,0" деген
сөздермен ауыстырылсын;
      "2007 жыл - 2050,7" деген сөздер "2007 жыл - 5166,1" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 25-жолдың 5-бағанында "2007 жылғы III тоқсан" деген сөздер "2006 жылғы IV тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 31-жолдың 6-бағанында:
      "89,0" деген сандар "95,3" деген сандармен ауыстырылсын;
      "93,5" деген сандар "86,1" деген сандармен ауыстырылсын;
      "98,1" деген сандар "102,6" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 32-жолдың 6-бағанында "2006 жыл - 45,9" деген сөздер "2006 жыл - 91,1" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 33-жолдың 6-бағанында:
      "440,5" деген сандар "506,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "466,3" деген сандар "604,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "492,1" деген сандар "787,2" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 34-жолдың 6-бағанында "2007 жыл - 17,5" деген сөздер алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 38-жолда:
      2-бағанда:
      "61 ауданының" деген сөздер "36 ауданының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Алматы, Атырау" деген сөздер алынып тасталсын;
      6-бағанда "2617,9" деген сандар "1545,0" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 39-жолдың 6-бағанында "249,2" деген сандар "260,7" деген сандармен ауыстырылсын;

      "Денсаулық сақтауды басқару жүйесiн жетiлдiру" деген 3-бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 52-жолдың 6-бағанында:
      "3184,5" деген сандар "883,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2895,0" деген сандар "647,9" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 53-жол мынадай редакцияда жазылсын:

53.

Стационарлар мен амбулаториялық-емха-налық буынға арнал-
ған ауруларды диагн-
остикалау мен емдеу хаттамаларын одан әрi жетiлдiрудi және
енгiзудi жүзеге асы-
ру

ДСМ бұйрығы

ДСМ

2006 жылдың III тоқсаны,
2007 жылдың IV тоқсаны,
2008 жылдың IV тоқсаны

2007 жыл -
12,03
2008 жыл -
20,0

Респуб-ликалықбюджет

      реттiк нөмiрi 54-жолдың 6-бағанында:
      "345,9" деген сандар "107,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2007 жыл - 41,4" сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 55-1, 55-2-жолдармен толықтырылсын:      

55-1.

Қазақстан Респуб-
ликасының денсау-
лық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005- 2010 жылдарға арналған мемле-
кеттiк бағдарла-
масы мониторингi-
нiң әрi құрамдас-
тарының тиiмдiлі-
гін бағалау жүйе-
сiн әзiрлеу және енгiзу

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау),
облыс-
тардың, Астана, Алматы қалала-
рының әкімдік-тері

Жыл сайын, 2005-
2010 жылдар

2005 жыл -
10,0
2006 жыл -
14,7 2007 жыл -
19,0

Респуб-ликалықбюджет

55-2.

Денсаулық сақтау саласындағы уәкi-
леттi органның мамандарын оқыту

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ

2007 жыл

2007 жыл -
40,0

Респуб-ликалықбюджет-
тен

      реттiк саны 78-жолда:
      5-бағанда "жыл сайын, 2006-2007 жылдар" деген сөздер "2006, 2009 жылдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-бағанда "2007" деген сандар "2009" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 79-жолдың 6-бағанында "2007 жыл - 148,0" деген сөздер "2007 жыл - 119,7" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 81-жол мынадай редакцияда жазылсын:

81.

Қазақстан Респуб-
ликасы Денсаулық сақтау министрлi-
гiнiң "Дәрiлiк заттарды, медици-
налық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техника-
сын сараптау ұлт-
тық орталығы" ша-
руашылық жүргiзу құқығындағы рес-
публикалық мем-
лекеттiк кәсiпор-
нын халықаралық стандарттарға сәйкестiгiне заң-
намада белгiлен-
ген тәртiппен ак-
кредиттеудi жүзе-
ге асыру

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау), ИСМ

2007 -
2009 жылдар

2007 жыл -
49,0
2008 жыл -
112,9
2009 жыл -
112,9

Респуб-ликалықбюджет

      реттiк нөмiрi 82-жолда:
      2-бағанда "әзiрлеу және оларды республиканың фармацевтикалық саласына кезең-кезеңмен енгiзудi жүзеге асыру" деген сөздер "оларды республиканың фармацевтикалық саласына одан әрi енгiзу мақсатында әзiрлеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-бағанда "II" деген сан "IV" деген санмен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 84-жолда:
      5-бағандағы "2007 - 2008 жылдар" деген сөздер "2008 - 2009 жылдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-бағанда:
      "2007 жыл - 344,8" деген сөздер алынып тасталсын;
      "2008 жыл - 274,5" және "2009 жыл - 274,5" деген сандармен толықтырылсын;
      "Ана мен бала денсаулығын қорғау" деген 4-бөлiмде:

      реттiк нөмiрi 87-жолда:
      2-бағанда "Республикалық" деген сөз "Ұлттық ғылыми" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-бағанда "12000,0" деген сандар "11231,0" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 88-жолда:
      2-бағанда "Астана қаласында" деген сөздерден кейiн "300 төсектiк" деген сөздермен толықтырылсын;
      5-бағанда "2006" деген сандар "2007" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағанда:
      "2005 жыл - 3000,0" деген сөздер "2005 жыл - 2800,0" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "2006 жыл - 3000,0" деген сөздер "2006 жыл - 3390,3" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "2007 жыл - 208,4" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 89-жолда:
      5-бағандағы "2006" деген сандар "2007" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағанда:
      "50,0" деген сандар "49,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2007 жыл - 34,2" деген сөздермен толықтырылсын;

      реттiк нөмiрi 90-жолда:
      5-бағанда "2007" деген сандар "2008" деген сандармен ауыстырылсын;
      6-бағанда:
      "68,0" деген сандар "59,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2008 жыл - 891,9" деген сөздермен толықтырылсын;

      реттiк нөмiрi 91-жолдың 6-бағанында:
      "1942,0" деген сандар "2846,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2948,1" деген сандар "3785,1" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 92-жолдың 6-бағанында:
      "558,9" деген сандар "517,6" деген сандармен ауыстырылсын;
      "586,9" деген сандар "596,6" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 93-жолдың 6-бағанында:
      "773,6" деген сандар "925,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      "812,3" деген сандар "665,7" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 94-жолдың 6-бағанында:
      "1046,6" деген сандар "1076,2" деген сандармен ауыстырылсын;
      "1098,9" деген сандар "1037,9" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 96-жолдың 6-бағанында "894,8" деген сандар "819,9" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 97-жолдың 6-бағанында:
      "90,5" деген сандар "341,2" деген сандармен ауыстырылсын;
      "95,0" деген сандар "657,2" деген сандармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 97-1, 97-2, 97-3, 97-4-жолдармен толықтырылсын:

97-1.

Медициналық көмек көрсету деңгейiн (аудандық, қалалық,
облыстық) ескере отырып, балалар мен көмекшi босану
ұйымдарына қазiргi
заманғы босануға дейiнгi, перина-
талдық және неона-
талдық технология-
ны енгiзу

ДСМ бұйрығы

ДСМ (жи-
нақтау),
халықар-
алық ұй-
ымдар (келiсiмбойынша)

2007 жылдың III тоқсаны

Шығыстар
талап етілмей-ді


97-2.

Босануға дейiнгi, перинаталдық және неонаталдық көмек-
тi сапалы көрсету мониторингiнiң тиiмдi технология-
ларын енгiзу

ДСМ бұйрығы

ДСМ (жи-
нақтау),
халықар-
алық ұй-
ымдар (келiсiмбойынша)

2008 жылдың
I тоқсаны

Шығыстар
талап етілмей-ді


97-3.

Жас балаларды стан-
дартталған патрон-
ажды қадағалау мо-
дулiн әзiрлеу және бекiту

ДСМ бұйрығы

ДСМ (жи-
нақтау),
халықар-
алық ұй-
ымдар (келiсiмбойынша)

2008 жылдың I тоқсаны

Шығыстар
талап етілмей-ді


97-4.

Босануға дейiнгi, перинаталдық және неонаталдық көмек-
тiң тиiмдi техно-
логияларының негiз-
гi ережелерiн дип-
ломға дейiнгi және дипломнан кейiнгi бiлiм беру бағдар-
ламаларына енгiзу

ДСМ бұйрығы

ДСМ

2007 жылдың I тоқсаны

Шығыстар
талап етілмей-ді


         "Әлеуметтiк жағынан елеулi аурулардың алдын алуды, оларды диагностикалауды, емдеудi және оңалтуды жетiлдiру" деген 5-бөлiмде:

      реттiк нөмiрi 100-жолдың 6-бағанында:
      "10,3" деген сандар "10,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "10,8" деген сандар "11,5" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 102-жолдың 5-бағанында "2007" деген сандар "2006" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 104-жолдың 6-бағанында "2006 жыл - 722,0" деген сөздер "2006 жыл - 980,7" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 106-жолдың 6-бағанында:
      "250,0" деген сандар "500,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "581,6" деген сандар "331,6" деген сандармен ауыстырылсын;

      "Денсаулық сақтау кадрларын даярлау және қайта даярлау" деген 6-бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 121-жолдың 6-бағанында:
      "600,0" деген сандар "800,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "869,2" деген сандар "1050,0" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 122-жолдың 6-бағанында:
      "365,6" деген сандар "534,3" деген сандармен ауыстырылсын;
      "698,1" деген сандар "812,3" деген сандармен ауыстырылсын;
      "1262,9" деген сандар "2182,9" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 123-жолдың 6-бағанында:
      "3,6" деген сандар "4,7" деген сандармен ауыстырылсын;
      "20,6" деген сандар "22,3" деген сандармен ауыстырылсын;
      "40,3" деген сандар "48,5" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 124-жолдың 6-бағанында:
      "26,6" деген сандар "49,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "53,4" деген сандар "60,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "77,9" деген сандар "137,1" деген сандармен ауыстырылсын;
      "103,8" деген сандар "77,2" деген сандармен ауыстырылсын;
      "192,9" деген сандар "114,4" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 125-жолдың 6-бағанында:
      "2,8" деген сандар "2,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "3,0" деген сандар "2,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      "41,8" деген сандар "48,3" деген сандармен ауыстырылсын;
      "43,8" деген сандар "54,3" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 126-жолдың 6-бағанында "2007 жыл - 228,2"
деген сөздер "2007 жыл - 252,2" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 127-жолдың 6-бағанында:
      "135,7" деген сандар "142,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      "141,0" деген сандар "192,9" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 128-жолдың 6-бағанында:
      "27,5" деген сандар "87,6" деген сандармен ауыстырылсын;
      "19,7" деген сандар "107,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "26,1" деген сандар "100,4" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 131-жолдың 5-бағанында "2007 жылдың II тоқсаны" деген сөздер "2006 жылдың IV тоқсаны" деген сөздермен ауыстырылсын;
      ескертпеде*:
      екiншi абзацта "165 658,5" деген сандар "175 550,7" деген сандармен ауыстырылсын;
      кесте мынадай редакцияда жазылсын:

Жылдар бойынша

Барлығы

Республикалық бюджет

Жергiлікті бюджет

2005 ж.

42 181,9

32 065,5

10 116,4

2006 ж.

64 749,7

53 278,4

11 471,3

2007 ж.

68 619,1

54 966,0

13 653,1

Жиыны

175 550,7

140 309,9

35 240,8

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады