Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 346 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 12 қарашадағы № 1199 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.11.12 № 1199 Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 желтоқсандағы N 1284 қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін орталық және жергілікті атқарушы органдар, мемлекеттік органдар:
      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;
      2) жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жылына екі рет
15 қаңтарға және 15 шілдеге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жылына екі рет 30 қаңтарға және 30 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 30 сәуірдегі 
N 346 қаулысымен   
бекітілген      

Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.11.10 N 1803, 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

Р/с
N

Іс-шара

Аяқтау нысаны

Орындалуына (іске
асырылуына) жауаптылар

Орындау (іске асыру) мерзімі

Болжамды шығыстар

Қаржы-
ландыру көздері

1

2

3

4

5

6

7

1. Қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған
басымдықтары
1.1. Қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдар кезеңіне
арналған мақсаттары мен міндеттері

1.1.1.

Қаржы тұрақты-
лығы мәселеле-
рі бойынша ме-
морандум жаса-
су

Меморан-
дум

ҚРҰБ (жи-
нақтау), ҚҚА, Қаржы-
мині

2007 жылғы 3-тоқсан

Қажет
етпейді


1.2. Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығын дамыту

1.2.1.

"Қазақстан     Республикасы-
ның кейбір заң-
намалық актіле-
ріне Алматы қа-
ласының өңірлік
қаржы орталығын
дамыту және   қаржы орталығы-
ның кәсіби қа-
тысушыларының   жұмысын жетіл-
діру мәселелері
бойынша өзгер-
істер мен тол-
ықтырулар енгі-
зу туралы" Қаз-
ақстан Респуб-
ликасының Заңы
жобасының тұж-
ырымдамасын заң
жобалау қызме-
тінің мәселеле-
рі жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қарауына енгізу

Заң жоба-
лау қыз-
метінің
мәселеле-
рі жөнін-
дегі вед-
омствоар-
алық ко-
миссияныңқорытын-
дысы

АӨҚОА (жи-
нақтау), ҚҚА, Қаржы-
мині

2008 жылғы
2-тоқсан

Қажет
етпейді


1.2.2.

Қаржы орталығы-
ның арнайы сау-
да алаңында
"Самұрық" хол-
дингі" АҚ және»
"Қазына" ОДҚ" АҚ құрамына кіретін ұлттық компаниялардың және даму инс-
титуттарының бағалы қағазда-
рын шығару және
орналастыру

Бағалы қағаздар-
ды орна-
ластыру, ҚРҰБ-ға ақпарат

АӨҚОА (жи-
нақтау),» "Самұрық"
холдингі" АҚ,
"Қазына"
ОДҚ" АҚ

15 қаң-
тарға және 15 шілдеге,
2007 -
2010
жылдар

Қажет
етпейді


1.2.3.

Халық және әл-
еуетті эмитент-
тер үшін өңір-
лік қаржы орта-
лығының және қаржы құралдары
спектрының жұм-
ыс істеу қағи-
даттарын түсін-
діру

ҚРҰБ-ға
ақпарат

АӨҚОА (жи-
нақтау),
облыстар-
дың,
Астана және
Алматы қа-
лаларының
әкімдікте-
рі, ҚҚА,
ҚРҰБ,
"АӨҚО" АҚ

15 қаңтарға және 15 шілдеге, 2007 - 2008 жылдар

Тиісті
жылға арналған
респуб-
ликалық бюджет шеңбер-
інде нақтыла-нады

Респуб-ликалық
бюджет

1.2.4.

Индекстік қор-
лары (ЕҒТ), секьюрителенді-рілген активтер
(SРV), фьючер-
стер, опциондар,
ислам құралдары
сияқты, оның ішінде арнайы сауда алаңына қаражат тарту арқылы инфрақұ-
рылымдық жоба-
ларды және ин-
вестициялық бағдарламаларды қаржыландыру үшін қаржы құр-
алдарын әзірлеу
және енгізу

ҚРҰБ-ға ұсыныс-
тар

АӨҚОА (жи-
нақтау), ЭБЖМ,
Қаржымині,
ҚҚА,
"Самұрық" холдингі" АҚ,
"Қазына"
ОДҚ" АҚ

2007 - 2010
жылдар

Қажет етпейді


1.2.5.

Өңірлік қаржы
орталығының халықаралық қаржы нарықта-
рына ықпалдасуы

Шетел ме-
млекет-
тердің қаржы ор-
талықта-
рымен ке-
лісім

АӨҚОА (жи-
нақтау),
ҚҚА, СІМ

2007 - 2008
жылдар

Қажет етпейді


1.2.6.

Перспективада эмитенттердің, инвесторлардың және қаржы ор-
талығына қаты-
сушылардың тәу-
екелдерін сақ-
тандыру кезін-
де салық жеңіл-
діктерін беру мүмкіндігін қарау

ҚРҰБ-ға ақпарат

АӨҚОА (жинақтау), ҚҚА, ЭБЖМ, Қаржымині

2010 жылдың 15 қаңтары-на

Қажет етпейді


1.2.7

Бағалы қағаздар
нарығының қаз-
іргі заманғы халықаралық стандарттарына жауап беретін қаржы орталығы-
ның жаңа техно-
логиялық инфра-
құрылымын құру

Республи-калық бюджет комиссия-сының шешімі

АӨҚОА (жинақтау),"АӨҚО" АҚ

2007 - 2009 жылдар

Тиісті жылға арналған респуб-
ликалық бюджет шеңбер-
інде нақтыла-нады

Респуб-ликалық
бюджет

1.2.8.

Қаржыминінің мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін жыл сайын шығару

Бағалы қағаздар шығару

Қаржымині (жинақтау), АӨҚОА

2008 - 2010
жылдар

Қажет етпейді

Респуб-ликалық
бюджет

1.2.9.

Алматы қаласы-
ның аумағында аяқталған инр-
рақұрылымы бар бизнес орталы-
ғын құру

Республи-калық бюджет қомиссия-сының шешімі

АӨҚОА (жинақтау), Қаржымині, ЭБЖМ,
"АӨҚО" АҚ

2007 - 2008
жылдар

Тиісті
жылға арналған респуб-
ликалық бюджет шеңбер-
інде
нақтыла-
нады

Респуб-ликалық
бюджет

2. Қазақстан Республикасының қаржы секторын реттеу саласындағы мемлекеттік саясат

2.1. Қаржы секторын мемлекеттік басқарудың сапасын нығайту және арттыру

2.1.1.

Ақша-кредит саясаты құрал-
дарын жетілдіру
жолымен қаржы нарығындағы өтімділікті реттеу жөнінде шаралар қабыл-
дау

Қазақстан Республи-касының Үкіметіне ақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге

Қажет
етпейді


2.1.2.

Инфляциялық таргеттеу қағи-
датын пайдалана
отырып, ақша-
кредит саясаты-
ның макроэконо-
микалық көрсет-кіштерін бол-
жалдау моделін әзірлеу және жетілдіру

Қазақстан Республи-касының Үкіметіне ақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарғажәне 30 шілдеге

Қажет етпейді


2.1.3.

Жинақтаушы зей-
нетақы қорлары-
ның шоттарын енгізу есебінен ақша-кредит статистикасын институционал-
дық қамтуды кеңейту

Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат

ҚРҰБ

2011 жылдың 30 шілдесі-не

Қажет
етпейді


2.1.4.

Экономикалық конъюнктураның жай-күйін және күтілетін өзге-рістерді баға-
лаудың бара-
барлығын артты-
ру мақсатында кәсіпорындарды (салалық және аумақтық бөлі-
ністе) іріктеу-
дің көрнектілі-
гін және эконо-
миканың нақты секторының қар-
жы жағдайын арттыру

Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарғажәне 30 шілдеге

Қажет
етпейді


2.1.5

Ақша-кредит саясатын ағым-
дағы жүзеге асыру үшін ті-
келей бағдарлар
ретінде қорыт-
ындылайтын ин-
дикаторларды әзірлеу

Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге

Қажет
етпейді


2.1.6.

Қаржы тұрақты-
лығы үшін тәуе-
келдерді баға-
лауға арналған индикаторлардың дерекқорларын қалыптастыру

Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат

ҚРҰБ (жи-
нақтау), ҚҚА, СА, Қаржымині

2008 жылдың 30 қаңтары-на

Қажет
етпейді


2.2. Мемлекеттік органдар мен қаржы секторы институттарының өзара іс-қимылы

2.2.1.

Мемлекеттік ор-
гандар мен қар-
жы секторы инс-
титуттарының   арасында ақпа-
рат алмасу   тетігінің тиім-ділігін арттыру

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ҚҚА (жи-
нақтау), ЭБЖМ, ҚРҰБ,
ҚҚҚ, Қаржы-
мині, АӨҚОА

2008 жылғы
4-тоқсан

Қажет
етпейді


2.2.2.

Даму институт-
тары мен екінші
деңгейдегі ба-
нктер, лизинг-
тік және сақ-
тандыру компа-
ниялары, ҚҚҚ-ға
кіретін венчур-лік және инвес-
тициялық қорлар
арасында қаржы
ұйымдары қыз-
меттерінің пр-
ейскуранты ту-
ралы, отандық
та, шетелдік те
инвестициялардытарта отырып,   ірі инвестиция-лық жобаларды   бірлесіп іске  асыру мүмкін-
діктері туралы ақпарат алмасу жөніндегі жұ-
мысты жанданды-ру

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ҚҚҚ (жи-
нақтау),»
"Қазына"
ОДҚ" АҚ

Жыл сайын 15 қаңтарға және 15 шілдеге

Қажет
етпейді


2.3. Теңдестірілген ақша-кредит және фискалдық саясат және олардың негізгі құралдарының тиімділігін арттыру

2.3.1.

Әлеуметтік-эк-
ономикалық да-
мудың орта мер-
зімді жоспары-
ның, орта мер-
зімді фискал-
дық саясаттың және ақша-кре-
дит саясаты негізгі бағыт-
тарының параме-
трлерін келісу-
ді қамтамасыз ету

ҚРҰБ-ға
ақпарат

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
ҚРҰБ

Жыл сайын 15 қаңтарғажәне 15 шілдеге

Қажет
етпейді


2.4. Қазақстанның қаржы секторында бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін дамыту және жетілдіру

2.4.1.

Жоғары оқу ор-
ындарының оқы-
тушыларын, сту-
денттерін, қар-жы ұйымдарының жұмыс істейтін бухгалтерлерін,Ұлттық Банктің қызметкерлерін халықаралық қаржылық есеп-
тіліктің стан-
дарттары (бұдан әрі - ХҚЕС) бойынша
оқыту және ол-
ардың білікті-
лігін арттыру жөнінде іс-ша-
ралар өткізу

Қазақстан Республи-касының  Үкіметінеақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге

ҚРҰБ
бюджеті шеңбер-
інде


2.4.2.

ХҚЕС-ті қолдану
мәселелері бой-
ынша қаржы ұй-
ымдарының мам-
андарына әдіс-
намалық және ақпараттық қол-
дау көрсету

Қазақстан Республи-касының  Үкіметінеақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарғажәне 30 шілдеге

Қажет
етпейді


2.4.3.

Қаржы ұйымдары-
ның ХҚЕС-ті іс жүзінде қолда-
нуы жөнінде оқу
құралын әзірлеу

Оқу құралы

ҚРҰБ

2007 жылғы
4-тоқсан

Қажет
етпейді


2.4.4.

Шет елдердің тәжірибесін зерделеу негі-
зінде Қазақстан
Республикасының ерекшелігін ес-
кере отырып, бағалау әдісна-масы және қаржы
құралдарының бухгалтерлік есебін жүргізу жөнінде ұсын-
ыстар әзірлеу

ҚРҰБ Бас-қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы

ҚРҰБ (жи-
нақтау),
ҚҚА, ҚМҚҰҚ

2008 жылғы 4-тоқсан

Қажет
етпейді


2.4.5.

Қаржы ұйымдары-
ның бухгалтер-
лік есебін жүр-
гізуді автомат-тандыру мәселе-
лері жөнінде құжат әзірлеу

ҚРҰБ Бас-қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы

ҚРҰБ

2008 жылғы 4-тоқсан

Қажет
етпейді


2.4.6.

Қаржы ұйымдары-
ның қаржылық есептілігін же-
тілдіру

ҚРҰБ Бас-қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы

ҚРҰБ (жи-
нақтау),
ҚҚА

Тұрақты

Қажет
етпейді


2.5. Қаржы нарығына және қаржы құралдарына қатысушыларға салық салуды жетілдіру

2.5.1.

Акциялары»"Қаз-
ақстан қор бир-
жасы" акционер-
лік қоғамының ресми тізіміне
енгізілген
және/немесе
Алматы қаласы-
ның өңірлік
қаржы орталығы-
ның арнайы сау-
да алаңында ай-
налыста жүрген
және жария ком-
панияның өлшем-деріне жауап
беретін эмите-
нттер үшін жең-
ілдіктер енгізу
мүмкіндігін қа-
рау

ҚРҰБ-ға ақпарат

ЭБЖМ (жинақтау),Қаржымині, ҚРҰБ, ҚҚА, АӨҚОА

2008 жылдың 15 шіл-
десіне

Қажет етпейді


2.5.2.

Депозиттер, бо-
рыштық және үл-
естік бағалы қағаздар бойын-ша жеке тұлға-
лардың табыста-
рына салық са-
луды оңтайлан-
дыру туралы мә-
селені қарау

ҚРҰБ-ға ақпарат

ЭБЖМ (жинақтау),ҚРҰБ, ҚҚА,
Қаржымині, ҚҚА

2009 жылдың  15 шілдесі-не

Қажет етпейді


2.5.3.

Мемлекеттік ба-
ғалы қағаздар (бұдан әрі - МБҚ) және
агенттік
бағалы қағаз-
дары бойынша
сыйақы төлем көзінен ұстала-тын табысқа са-
лынатын салықты
енгізудің орын-
дылығы мәселе-
сін қарау

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ЭБЖМ (жинақтау),Қаржымині, ҚРҰБ, ҚҚА,
 

2008 жылғы
1-тоқсан

Қажет етпейді


2.5.4.

МБҚ және агент-
тік бағалы қа-
ғаздарымен жа-
салатын опера-
циялар кезінде құн өсіміне салық салуды енгізу мүмкін-
дігін қарау

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині, ҚҚА, ҚРҰБ

2008 жылғы
1-тоқсан

Қажет етпейді


2.5.5.

Листингтің ең жоғары және ең жоғарыдан кей-
інгі санаттары-
ның акциялары-
мен және обли-
гацияларымен жасалатын опе-
рациялар кезін-
де құн өсімінен
табысқа салық салуды оңтай-
ландыру мүмкін-
дігі туралы мәселені қарау

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ЭБЖМ (жинақтау), ҚРҰБ, ҚҚА,
Қаржымині, ҚҚҚ

2010 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


2.5.6.

Туынды қаржы құралдарына салық салуды жетілдіру

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ЭБЖМ (жинақтау),Қаржымині, ҚҚА, ҚРҰБ

2008 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


2.5.7.

Салық заңнама-
сына компания-
лардың өмірді сақтандыру жө-
нінде жүзеге асыратын төлем-
дері бойынша салықтық жеңіл-
діктер беру бө-
лігінде өзгер-
істер мен тол-
ықтырулар енгі-
зу мүмкіндігін қарау

ҚРҰБ-ға ақпарат

ЭБЖМ (жинақтау),Қаржымині, ҚҚА

2008 жылдың 15 қаңтары-на

Қажет етпейді


2.6. Төлем жүйелерін дамыту

2.6.1.

Төлем жүйелері-
нің жаңа резер-
втік орталығын
құруға байла-
нысты қажетті іс-шаралар жүр-
гізу

ҚазақстанРеспубли-касының  Үкіметінеақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарғажәне 30 шілдеге

Қажет етпейді


2.6.2.

Төлем карточка-
ларына қызмет
көрсету желісі-
нің инфрақұры-
лымын дамыту жөнінде іс-ша-
ралар өткізу

ҚРҰБ-ға
ақпарат

"ҰПО" АҚ

Жыл сайын 15 қаңтарғажәне 15 шілдеге

Қажет етпейді


2.6.3.

Қазақстанның төлем жүйелері-
нің жұмыс іс-
теуін қадаға-
лауды жүзеге асыру және қа-
зіргі заманғы
технологиялардықолдану негіз-
інде бөлшек қолма-қол емес төлемдерді да-
мыту үшін жағ-
дай жасау бөлі-
гінде норматив-тік құқықтық базаны жетілді-
ру

ҚРҰБ Бас-қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы

ҚРҰБ

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


2.6.4.

Электрондық үкімет жүйесі-
нің«"төлем шлю-
зін" тәжірибелі пайдалануға енгізу

ҚРҰБ-ға
ақпарат

"ҰАТ АҚ",»
"ҰПО" АҚ

2008 жылдың 15 қаңтары-на

Қажет етпейді


2.6.5.

Электрондық үкімет жүйесі-
нің«"төлем шлю-
зін" өнеркәсіп-тік пайдалануға
енгізу

ҚРҰБ-ға
ақпарат

АБА
(жинақтау),
"ҰАТ АҚ",
"ҰПО" АҚ

2008 жылдың
15 Қаңтары-на және 15 шілдесі-не

Қажет етпейді


2.6.6.

Қолданыстағы төлем жүйелері-
нің бағдарлама-
лық-техникалық инфрақұрылымын жетілдіру және жаңғырту, сон-
дай-ақ олардың қауіпсіздік деңгейін артты-
ру

ҚРҰБ-ға ақпарат

"ҚБЕО" РМК

Жыл сайын 15 қаңтарға және 15 шілдеге

Қажет етпейді


2.6.7.

Қазақстандық және шетелдік қаржы институт-
тарын қатыстыра
отырып, "ҚБЕО" РМК сервистік бюросының
SWIFT-ін одан әрі дамыту жө-
нінде, сондай-
ақ SWIFT жүйе-
сін Қазақстан-
ның төлем жүйе-
лерімен ықпал-
дастырудың ық-
тимал жолдарын зерделеу және
енгізу жөнінде жұмыс жүргізу

ҚРҰБ-ға ақпарат

"ҚБЕО" РМК

Жыл сайын 15 қаңтарға және 15 шілдеге

Қажет етпейді


2.6.8.

ЕурАзЭҚ-қа қа-
тысушы мемле-
кеттердің жал-
пы төлем-есеп айырысу жүйесін
құру жөніндегі іс-шараларға қатысу

Қазақстан
Республи-касының Үкіметіне
ақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарға
және 30 шілдеге

Қажет етпейді


2.6.9.

Төлем жүйелері бойынша орталық
(ұлттық) банк-
тердің өкілде-
рімен халықара-
лық кездесулер өткізу

Кездесу-
лер ұйым-
дастыру және өткізу

ҚРҰБ

2007 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


2.7. Корпоративтік басқару сапасын арттыру

2.7.1.

Даулы корпора-
тивтік шешімдер
мен мәмілелер, басқару орган-
дарының заңсыз әрекеттерімен акционерлерге және басқа да тұлғаларға кел-
тірілген зиянды
өтеу мәселелері
бойынша ұсыныс-
тар дайындау

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚҚҚ, мүдделі мемлекеттік органдар

2009 жылғы 3-тоқсан

Қажет етпейді


2.7.2.

Жария компания-
лардың өлшемде-
рін белгілеу және тиісті реттеу жүйесін қалыптастыру

ҚҚА Басқарма-сы қаулы-
сының жобасы

ҚҚА

2007 жылғы 2-тоқсан

Қажет етпейді


2.8. Халықтың қаржы секторының қызметтері туралы хабардар
болу деңгейін арттыру және олардың қол жетімділігін арттыру

2.8.1.

Барлық қаржы нарығына қаты-
сушылардың қыз-
метін сипаттай-
тын негізгі көрсеткіштерді (өлшемдерді) анықтау

ҚҚА Басқарма-сы қаулы-
сының жобасы

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ

2010 жылғы 2-тоқсан

Қажет етпейді


2.8.2.

Инвесторлардың тәуекелдерін төмендетудің тиімді тетігі ретінде инвес-
тициялардың ұж-
ымдық нысанда-
рын насихаттау және халықты қаржынарығының мүмкіндіктері туралы кеңінен хабардар ету

Бағдарла-маның жобасы

Қаржымині (жинақтау), ЭБЖМ, ИСМ, ҚҚА, ҚРҰБ,
ҚҚҚ, Мәде-
ниетмині

2007 жылғы 2-тоқсан

Қажет етпейді


2.8.3.

Сақтандыру қыз-
меттерінің тұ-
тынушыларын жә-
не халықты сақ-
тандыру ұйымда-
ры ұсынатын қызметтер мен сақтандыру өн-
імдері туралы, сондай-ақ олар-
дың қаржылық жай-күйі туралы
хабардар ету жөнінде іс-ша-
ралар жүргізу

ҚҚА-ға ақпарат

ҚҚҚ

Жарты жылдық-
тың
қорытын-дылары
бойынша

Қажет етпейді


2.8.4.

Қаржы нарығы саласындағы Қазақстан Рес-
публикасы заң-
намасының, он-
да жүргізілген реформалардың мақсаттарын на-
сихаттау және түсіндіру, қар-
жы қызметтері-
нің тұтынушыла-
рын қорғауға бағытталған өз-
ге де шараларды
жүзеге асыру

ҚРҰБ-ға ақпарат

ҚҚА (жинақ-
тау), Мәде-ниетмині

Жыл сайын 15қаңтарғажәне 15 шілдеге

Қажет етпейді


2.8.5.

Электрондық цифрлық қол қоюды бағалы қағаздар нары-
ғының кәсіби
қатысушыларыныңжұмысына енгізу

ҚҚА Басқарма-сы қаулы-
сының жобасы

ҚҚА (жинақ-
тау), АБА

2009 жылғы 2-тоқсан

Қажет етпейді


2.8.6.

Зейнетақы сек-
торында халыққа
қызмет көрсету-
дің электрондық жүйесіне көшу

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

Еңбеқмині
(жинақтау),ҚРҰБ, ҚҚА

2010 жылғы
2-тоқсан

Қажет етпейді


2.8.7.

Инвестициялау-
дың ұжымдық ны-
сандарын жетіл-
діру

ҚазақстанРеспубли-касы Заңының жобасы

ИСМ (жинақ-
тау), ҚҚА

2007 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


2.8.8.

Кредиттік сер-
іктестіктер мен
микрокредиттік ұйымдар ұсына-
тын қызметтер спектрін кеңей-
туді ынталанды-
ру, сақтандыру нарығының ин-
фрақұрылымын дамыту, транс-
фер-агенттік қызметті дамыту

ИСМ-ге ақпарат

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚМҚҰҚ

2008 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


2.8.9.

Қазақстан Рес-
публикасының инвестициялық банкингті рет-
теу жөніндегі нормативтік құ-
қықтық базасын жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-
сының
жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


2.8.10.

Қазақстанда ислам банкингін
дамыту тетігін пысықтау

ҚРҰБ-ға
ұсыныстар

ҚҚА

2008 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


2.8.11.

Қаржылық қыз-
меттерді тұты-
нушылардың құ-
қықтары мен мүдделерін қор-
ғау деңгейін одан әрі артты-
ру және қаржы-
лық қызметтер-
ді тұтынушылар-
ды біріктіретін
қауымдастықтар мен бірлестік-
тердің рөлін күшейту

ҚРҰБ-ға
ұсыныстар

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚҚҚ, ҚРҰБ

Жыл қорытын-дылары бойынша

Қажет етпейді


2.9. Қаржы нарығы үшін кәсіби кадрлар даярлау

2.9.1.

Халықаралық стандарттарға сәйкес қаржы саласында кәсі-
би кадрларды даярлау жөнінде
ұсыныстар әзір-
леу

Білімми-
ніне ақпарат

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ,
ҚҚҚ және басқа да мүдделі мемлекеттікоргандар

2008 жылғы 2-тоқсан

Қажет етпейді


2.9.2.

"Болашақ" бағдарламасы бойынша басым мамандықтардың тізбесіне "сақтандыру құқығы", "сақтандыру ісі", "андеррайтер", "сақтандыру ұйымының тәуекелдерін басқару" мамандықтарын енгізу жөнінде жұмыстар жүргізу

ҚРҰБ-ға
ұсыныстар

Біліммині (жинақтау), ҚҚА, ҚРҰБ, ҚҚҚ

2007 - 2008 жылдар

Қажет етпейді


2.9.3.

Қаржы жүйесі үшін кадрлар даярлау (қайта даярлау) жөнінде білім беру орталығын құру туралы мәселені қарау

ҚРҰБ-ға
ұсыныстар

ҚҚҚ (жинақтау), ҚҚА, ҚРҰБ, Біліммині

2007 - 2008
жылдар

Қажет етпейді


2.10. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық және басқа да
интеграциялық одақтар шеңберінде Қазақстан қаржы секторының
халықаралық қарым-қатынастарын тереңдету

2.10.1.

Еуразиялық эко-
номикалық қо-
ғамдастыққа (бұдан әрі -
ЕурАзЭҚ), Тәу-
елсіз Мемлекет-
тер Достастығы-
на (бұдан әрі
- ТМД) және
басқа да одақ-
тарға мүше мем-
лекеттердің
сақтандыру нар-
ығын және баға-
лы қағаздар на-
рығын дамыту
жөніндегі шара-
ларды іске асы-
ру

ЕурАзЭҚ, ТМД атқарушы комитет-
теріне ақпарат

ҚҚА (жинақтау), АӨҚОА, ҚРҰБ

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


2.10.2.

Ықпалдастық бірлестіктерге қатысушы елдер-
дің ақша-кредит
және валюта саясаты сала-
сындағы заңна-
масы туралы жүйелі түрде ақпарат алмасу-
ды қамтамасыз ету

Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге

Қажет етпейді


2.10.3.

Капитал қозға-
лысына байлан-
ысты операция-
лар бойынша валюталық рет-
теу және валю-
талық бақылау саласында ЕурАзЭҚ-қа мүше мем-
лекеттер саяса-
тының қағидат-
тарын реттейтін Келісімнің жо-
басын қол қоюға
дайындау

Келісім-
нің жобасы

ҚРҰБ
(жинақтау),Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ, ҚҚА

Қажетті-лігіне қарай

Қажет етпейді


3. Қаржы секторын дамытудың негізгі бағыттары
3.1. Кредиттік ұйымдарды дамыту
3.1.1. Банк секторы

3.1.1.1.

Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі кел-
іссөздер үдер-
ісінің шеңбер-
інде шетелдік банктердің отандық нарыққа қол жеткізуін одан әрі ырық-
тандыру мүмкін-
дігін зерделеу-ді жалғастыру

ҚРҰБ-ға
ақпарат

ҚҚА (жинақтау),ИСМ

Жыл сайын 15 қаңтарғажәне 15 шілдеге

Қажет етпейді


3.1.1.2.

Қазақстан Рес-
публикасы заң-
намасының та-
лаптарын банк-
тердің орындау-
ын қамтамасыз етуге бағыттал-
ған банктік қа-
дағалау рәсім-
дерін шоғырлан-
дырылған қада-
ғалау, меншік
иелерінің
құрылымы,
аффилирленген
тұлғаларға
қатысты бөліг-
інде жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.1.1.3.

Қазақстан Рес-
публикасының қолданылып жүр-
ген банктік заңнамасын,   әсіресе пруден-
циялық реттеу және екінші
деңгейдегі ба-
нктердің актив-
терін жіктеу әдістемесі бө-
лігінде жетіл-
діру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.1.1.4.

Базель II стан-дарттарын енгі-
зу жөніндегі топтың (Ассоrd
Implementаtiоn Group) өкілде-
рімен ҚҚА-ның Базель II стан-дарттары бойын-
ша жұмысқа көшу
кестесін келісу

Базель IIстандарт-тарына
көшу кес-
тесі

ҚҚА

2011 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.1.1.5.

Банктік қадаға-
лау жөніндегі Базель комите-
тінің (Базель
II) капиталдың  барабарлығы  жаңа келісімі  мәтінінің орыс
тіліндегі нұс-
қасын жариялау

ҚҚА-нің ресми
сайтына
орналас-
тыру

ҚҚА

2011 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.1.1.6.

Шетелдердің қа-
дағалау орган-
дарына олардың Базель ІІ-ге
көшу жөніндегі ниеттері мен шарттары туралы
сұрауларын дай-ындау

Қадағалау органда-
рына сұраулар

ҚҚА

2011 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.1.1.7.

Отандық банк-
тердің орталық-
тандырылған рейтингтер әді-сін пайдалану-
дың орындылығы мәселесін қарау

ҚРҰБ-ға
ұсыныстар

ҚҚА

2011 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.1.1.8.

Банктердің қыз-
метіне, халық-
аралық практи-
каны ескере
отырып, екінші деңгейдегі ба-
нктерде тәуе-
келдерді басқа-
ру жүйесін одан
әрі жетілдіруге
қойылатын тал-
аптарды арттыру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.1.1.9.

Елдердің Қазақ-
станда қаржы ұйымдарының еншілес қаржы ұйымдары бар реттеуші орган-
дарымен және Қазақстанның
қаржы ұйымдары-
ның еншілес ұйымдары мен филиалдары бар елдермен ынты-
мақтастық пен ақпарат алмасу туралы меморан-
думдар жасасу

ҚРҰБ-ға
ұсыныстар

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.1.1.10

Әлемдік тәжіри-
бені және Ха-
лықаралық депо-
зиттерді сақ-
тандыру
жүйелері
қауымдастығының (IADI) ұсыным-
дарын ескере отырып, депо-
зиттерге кепіл-
дік беру жүйе-
сін одан әрі жетілдіру

ҚРҰБ-ға
ұсыныстар

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ,
"ҚДКҚ" АҚ

Жыл қо-
рытынды-лары
бойынша

Қажет етпейді


3.1.1.11

Депозиттерге міндетті кепіл-
дік беру жүйе-
сіне қатысушы
банктер үшін міндетті күн-
тізбелік жарна-
лардың әртарап-тандырылған ставкалар жүйе-
сін енгізу

ҚРҰБ-ға
ақпарат

ҚҚА (жинақ-
тау),
"ҚДКҚ" АҚ

2008 жылдың
15 қаңтары-на

Қажет етпейді


3.1.1.12

Мәжбүрлеп тара-
тылатын банктің
міндеттемелері мен мүлкінің бір бөлігін басқа банкке (банктерге) бір
уақытта беру жөніндегі опе-
рацияларды жүр-
гізу мәселелері
бойынша норма-
тивтік құқықтық
базаны әзірлеу

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.1.1.13

Таратылатын банктің салым-
шыларына шетел-
де тәуекелдерді қайта сақтанды-
ру, кредиттік деривативтерді пайдалану, де-
позиттерге мін-
детті кепілдік беруді жүзеге
асыратын ұйым-
дардың облига-
цияларын шығару
түрінде өтем төлеуге арнал-
ған ақша қара-
жатының тапшы-
лығы болған жағдайда депо-
зиттерге мін-
детті кепілдік беру жүйесін қорландырудың балама жолдарын
пайдалану мүм-
кіндігін зерде-
леу

ҚҚА-ға ақпарат

"ҚДКҚ" АҚ (жинақтау), ҚРҰБ

2007 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.1.1.14

Елдің банк сек-
торының сыртқы қарыз алуын реттеу тиімді-
лігін арттыру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА (жинақтау),ҚРҰБ

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.1.1.15

Экономиканың қаржы секторы-
ның ұзақ мер-
зімді кредит
беру бөлігінде қаржы статис-
тикасын жетіл-
діру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.1.2. Банктік емес ұйымдар секторы

3.1.2.1. 

Ипотекалық ұй-
ымдардың жарғы-
лық және меншік
капиталын ке-
зең-кезеңімен ұлғайтуды жүзе-
ге асыру 

ҚҚА Бас-
қармасы
қаулысы-
ның жоба-сы 

ҚҚА

2007-
2009
жылдар

Қажет етпейді 


3.1.2.2.

Ипотекалық ұй-
ымдардың қызме-
тін реттеудің заңнамалық және
нормативтік ба-
засын жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.1.2.3.

Ипотекалық компаниялардың тәуекел-менед-
жменті жүйесін жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.1.2.4. 

Екінші деңгей-
дегі банктер мен ипотекалық ұйымдарды ғана енгізу жолымен ипотекалық тұр-
ғын үй қарызда-
рын беруге құ-
қылы ұйымдардың
тізбесін шектеу

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар 

ҚҚА (жинақ-тау), мүд-
делі мемле-кеттік ор-
гандар

2007 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді 


3.1.2.5.

Сатып алғаннан кейін екі-үш жылдың ішінде тұрғын үй сату-
шылар үшін са-
лық салуды (оның ішінде капиталдың өсі-
мінен) қатаңда-
тудың орынды-
лығын қарау

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
Қаржымині, ИСМ, ҚҚА

2007 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.1.2.6.

Қосымша тұрғын үй сатып алушы-
ларға арналған қосымша біржол-ғы салық және/
немесе осындай мүлікке көтер-
іңкі салық са-
луды енгізудің орындылығын қарау

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
Қаржымині, ИСМ, ҚҚА

2007 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.2. Жинақтаушы зейнетақы қорлары

3.2.1.

Зейнетақы қор-
лары инвести-
циялық порт-
фельдерінің са-пасын қолдау мақсатында са-
лымшылар үшін зейнетақы ак-
тивтерін басқа-
ру тиімділігі-
нің көрсеткіш-
тері жүйесін
жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА (жинақтау),Еңбекмині

2010 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.2.2.

Активтерді әр-
тараптандырумен ерекшеленетін әр түрлі зей-
нетақы жоспар-
ларын енгізуге арналған іс-ша-
ралар кешенін әзірлеу

Қазақстан Республи-касы
Заңының
жобасы

ҚҚА (жинақтау),Еңбекмині

2007  жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.2.3.

Инвестициялар портфелінің кірістілігі мен
тәуекелі негіз-інде жинақтаушы
зейнетақы қор-
ларының қызме-
тін көрсететін көрсеткіштерді әзірлеу және енгізу

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ

2010 жылғы
2-тоқсан

Қажет етпейді


3.2.4.

Кәсіптердің шектелген тіз-
бесі бойынша ғана емес, бар-
лық жұмыс беру-
шілердің өз қызметкерлері-
нің пайдасына
ерікті және ер-
ікті кәсіби зейнетақы жар-
наларын төлеу шарттарын құру

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

Еңбекмині
(жинақтау), ҚҚА

2008 жылғы
1-тоқсан

Қажет етпейді


3.2.5.

Жинактау мер-
зімдері бойынша
ерікті және ер-
ікті кәсіби
зейнетақы жар-
налары есебі-
нен қалыптасқан
зейнетақы жи-
нақтарын төлеу кезінде жеңіл-
діктер беру

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

Еңбекмині
(жинақтау),ҚҚА

2008 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.2.6.

Өмір үшін жоға-
ры тәуекел дең-
гейі бар өнер-
кәсіп салалар-
ында жұмыс іс-
тейтін қызмет-
керлерге қатыс-
ты міндетті кә-
сіби зейнетақы жарналарын ен-
гізу

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

Еңбекмині
(жинақтау),ҚҚА

2008 жылғы 3-тоқсан

Қажет етпейді


3.2.7.

Жинақтаушы зей-
нетақы қорларын
және зейнетақы
активтерін инвестициялық басқаруды жүзе-
ге асыратын ұй-
ымдарды пруден-
циялық реттеуді
жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007-
2011
жылдар

Қажет етпейді


3.2.8.

Жинақтаушы зей-
нетақы қорлар-
ында және зей-
нетақы активте-рін инвестиция-
лық басқаруды жүзеге асыратын
ұйымдарда тәуе-
кел-менеджмент жүйесін жетіл-
діру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.2.9.

Зейнетақы ак-
тивтерін сақ-
тандыру жүйесін
құрудың тетігін
әзірлеу

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ

2009 жылғы
1-тоқсан

Қажет етпейді


3.3. Сақтандыру секторы

3.3.1.

Өмірді сақтан-
дыру жөніндегі сақтандыру ұй-
ымдарының ин-
вестициялық мүмкіндіктерін кеңейту жөнін-
дегі іс-шара-
ларды жүзеге асыру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.3.2.

Сақтандыру ұй-
ымдары мен олар
құрған топтарды
шоғырландырыл-
ған қадағалау жүйесін құру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2009 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.3.3.

Міндетті сақ-
тандыру түрлері
бойынша лицен-
зия алуға ар-
налған шарттар-ды анықтау

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2008 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.3.4.

Міндетті сақ-
тандыру түрлер-
ін жүзеге асы-
ратын сақтанды-ру ұйымдарының қаржылық есеп-
тілік нысандар-
ын жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА (жинақтау),ҚРҰБ

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.3.5.

Сақтандырушы-
лардың Қазақс-
тан Республика-
сының міндетті сақтандыру ту-
ралы заңнамасын
сақтауы үшін
мемлекеттік ба-
қылауды күшейту

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

ҚҚА (жинақтау),мүдделі
мемлекеттікоргандар

Жыл сайын

Қажет етпейді


3.3.6.

Қазақстан Рес-
публикасының міндетті сақ-
тандыру жөнін-
дегі заңнамасын
жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2008 жылғы
1-тоқсан

Қажет етпейді


3.3.7.

Жұмыс берушінің
азаматтық-құқ-
ықтық жауапкер-
шілігін міндет-
ті сақтандыру бойынша аннуи-
теттік өнімдер-
ге қатысты бір-
ыңғай талаптар-
ды белгілеу

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

ҚҚА

2007 - 2008
жылдар

Қажет етпейді


3.3.8.

Дауларды (сақ-
тандыру омбуд-
смені) реттеу-
дің соттан тыс тетіктерін жасау

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚҚҚ

2008 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.3.9.

Сақтандыру тө-
лемдеріне кеп-
ілдік беру жүй-
есін жетілдіру

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

ҚҚА

2008 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.3.10.

Сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымдарының қы-
зметін пруден-
циялық реттеуді
жетілдіру (RBS,
Solvencу II
жүйесін енгізу)

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.3.11.

Сақтандыру ста-
тистикасының базасын қалып-
тастыру және сақтандыру та-
рифтерін реттеу

ҚРҰБ-ға  ұсыныстар

ҚҚА (жинақтау), ІІМ, ҚРҰБ, АБА, ҚҚҚ, АШМ, ТЖМ

Жыл сайын 15 қаңтарға және 15 шілдеге

Қажет етпейді


3.3.12.

Сақтандыру (қайта сақтан-
дыру) ұйымдары-
ның тәуекелдер-ін басқару жүй-
есін жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2007 -  2008
жылдар

Қажет етпейді


3.3.13.

Сақтандыру аг-
ентінің қызме-
тін оңайлатыл-
ған салық салу
жүйесі бар жеке
кәсіпкерлікке жатқызу жолымен
жетілдіру

ҚҚА
Басқарма-сы қаулы-сының жобасы

ҚҚА

2009 жылғы 1-тоқсан

Қажет етпейді


3.3.14.

Интернет-
сақтандыруды дамыту

ҚҚА-ға  ұсыныстар

ҚҚА

2009 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.4. Валюта нарығы және бағалы қағаздар нарығы

3.4.1.

Қазақстандық теңге бағамының
күрт ауытқуын жеңілдету мақ-
сатында өзгер-
мелі айырбас бағамының бас-
қарылатын режим саясатын жал-
ғастыру

Қазақстан Республи-касының Үкіметінеақпарат

ҚРҰБ

Жыл сайын 30 қаңтарға және 30 шілдеге

Қажет етпейді


3.4.2.

Тәуекелдерді бөле отырып облигацияларды шығару жолымен мемлекеттік-же-ке әріптестік тетіктерін одан
әрі дамыту

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

Қаржымині (жинақтау), ЭБЖМ, ҚҚА

2008 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.4.3.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің МБҚ шығарудың жыл
сайынғы болжам-
дық жоспарын әзірлеу және жариялау

Қаржы-
минінің,
"Қазақстан
қор биржасы"
акционерлік
қоғамының
интернет-
ресурс-
тарында
жариялау

Қаржымині (жинақтау), ҚРҰБ

Жыл сайын 1 қаңтарғадейін

Қажет етпейді


3.4.4.

МБҚ бойынша жанама кірісті-
лікті құру

Қаржы-
миніне
ұсыныстар

ҚРҰБ (жинақтау), ЭБЖМ, ҚҚА

2007 жылғы 30 мамыр

Қажет етпейді


3.4.5.

Борыштық құрал-
дар нарығында балама құрал-
дарды дамыту жөнінде шаралар
қабылдау

ҚРҰБ-ға
ұсыныстар

ҚҚА (жинақтау),Қаржымині, ЭБЖМ, ҚРҰБ

2007 жыл
бойы

Қажет етпейді


3.4.6.

Бағалы қағаз-
дарға құқықтар-
ды есепке алу-
дың бірыңғай
базасын жасау, сондай-ақ олар бойынша меншік құқығының өту-
ін есепке алу мүмкіндігін қарау

ҚРҰБ-ға
ұсыныстар

ҚҚА, ҚҚҚ

2008 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.4.7.

Бағалы қағаздар
нарығы кәсіби қатысушыларыныңқызметін пру-
денциялық рет-
теуді жетілді-
ру, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін
енгізу

ҚҚА Бас-
қармасы қаулысы-
ның жоба-сы

ҚҚА

2007 - 2011
жылдар

Қажет етпейді


3.4.8.

Туынды қаржы құралдарының нарығын одан әрі дамыту

ҚҚА Бас-
қармасы қаулысы-
ның жоба-сы

ҚҚА (жинақ-
тау), ҚРҰБ,
ЭБЖМ, Қар-
жымині, ҚҚҚ

2009 жылғы
3-тоқсан

Қажет етпейді


3.4.9.

Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасына өтімді қаржы
құралдары ұғы-
мын, олардың айналыс және салық салу тәр-
тібін анықтау бөлігінде өзге-
рістер мен то-
лықтырулар ен-
гізу жөнінде ұсыныстар әзір-
леу

Қазақстан Республи-касының Үкіметіне
ұсыныстар

ҚРҰБ (жинақтау), ҚҚА, Қаржы-
мині, ЭБЖМ

2007 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


3.5. Микроқаржыландыру: сектордың міндеттері және оны
Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің бір бөлігі ретінде
дамыту

3.5.1.

Кредиттік се-
ріктестіктердің (бұдан әрі - КС) және микро-
кредиттік ұйым-
дардың (бұдан әрі - МКҰ) мемлекеттік қолдау тетігін жетілдіру  

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ИСМ (жинақ-
тау), ЭБЖМ,
Қаржымині, ҚРҰБ, ҚМҚҰҚ

2007 жылғы 4-тоқсан

Қажет етпейді


3.5.2.

Микроқаржылық   ұйымдардың кә-
сіби қызметтер мен ақпаратқа   қол жеткізуін қамтамасыз ететін көмекші кызметтер мен инфрақұрылымды дамыту жөнінде-
гі бағдарламаны
әзірлеуге қаты-
су

ҚРҰБ-ға
ақпарат

ЭБЖМ (жинақтау),ҚМҚҰҚ

Жыл сайын 15 қаңтарғажәне 15 шілдеге

Қажет етпейді


3.5.3.

Микроқаржылық ұйымдардың қыз-
метін бағалау-
дың халықаралық
өлшемдерін енгізе отырып, мониторингтің сапасын арттыру
және КС-дің және МКҰ-ның статистика ор-
гандарына ұсын-
атын есеп беру нысандарын жетілдіру

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ҚМҚҰҚ
(жинақтау), СА, Қаржы-
мині

2007 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


4. Қаржы лизингі

4.1.

Тіркеу рәсімдері, статистикалық мәліметтер мәселелерін қоса алғанда, лизинг операцияларын одан әрі жетілдіру

ҚРҰБ-ға ұсыныстар

ҚҚҚ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, ҚРҰБ

2008 жылғы
4-тоқсан

Қажет етпейді


      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ҚРҰБ      - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
ҚҚА       - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
            реттеу және қадағалау агенттігі
ЭБЖМ      - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
            жоспарлау министрлігі
Қаржымині  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
АӨҚОА     - Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы
            орталығының қызметін реттеу агенттігі
ИСМ       - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік
            қорғау министрлігі
ІІМ       - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
АШМ       - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
СІМ       - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
ТЖМ       - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
АБА       - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттігі
СА        - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
Мәдениетмині - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
            министрлігі
Біліммині - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
ҚҚҚ       - Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы
"КДКҚ" АҚ - Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры
            акционерлік қоғамы
ҚМҚҰҚ     - Қазақстанның микроқаржылық ұйымдарының қауымдастығы
"Самұрық" холдингі" АҚ - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару
            жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы
"Қазына" ОДҚ" АҚ - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы
"ҚБЕО" РМК - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық
            Банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу
            құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
"АӨҚО" АҚ - "Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы" акционерлік
            қоғамы
"ҰАТ" АҚ  - "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы
"ҰПО" АҚ  - "Ұлттық процессингтік орталығы" акционерлік қоғамы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады