"Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 желтоқсандағы N 1167 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

       Қазақстан Республикасының
       Премьер-Министрі

Жоба  

Қазақстан Республикасының Заңы

"Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

      1-бап. "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 184-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; N 23, 416-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 8, 233, 247-құжаттар; N 23, 920-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 13-14, 174-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 12, 82-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24, 155-құжат; 2003 ж., N 12, 82-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24, 155-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      1) 5-1-баптың 1-тармағының 31) тармақшасындағы және 2-тармағының 15) тармақшасындағы "жасырынып жүрген" деген сөздерден кейін ", қылмыстық жазаны орындаудан (өтеуден) жалтарып жүрген" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 6-1-баптың 4) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) жанар-жағармай материалдарын сатып алуды, сондай-ақ аумақтық органдар аппараттарының электрондық почта қызметтеріне арналған шығындарын қоспағанда, аумақтық ішкі істер органдарының коммуналдық қызметтерге, электр энергиясына, жылу беруге және байланыс қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі шығындарды қоса алғанда, қызметтік үй-жайларды және көлік құралдарын ұстауды, оларға қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтамасыз етеді;";
      3) 11-баптың 1-тармағында:
      36) тармақшадағы "ғылыми-зерттеу, оқу," деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 36-1) және 36-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "36-1) Үкімет бекітетін мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім беру ұйымдарында, сондай-ақ халықаралық шарттар негізінде шетелде ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлауды және қайта даярлауды жүзеге асыруға;
      36-2) ішкі істер органдарының ғылыми ұйымдарында қылмысқа қарсы күрес және қоғамдық тәртіпті сақтау саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыруға;";
      4) 15-бапта:
      4-тармақ алып тасталсын;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Ішкі істер органдарына алғаш қызметке тұрушы адамдар міндетті түрде әскери-дәрігерлік комиссиядан куәландырудан, Ішкі істер министрлігінің оқу орындарында бастапқы арнайы оқудан және тағылымдамадан өтеді, олар үшін үш айдан алты айға дейінгі мерзімге сынақ мерзімі белгіленуі мүмкін. Сынақ мерзімінен және тағылымдамадан өту тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ бастапқы арнайы оқуға қабылдау тәртібін Ішкі істер министрі белгілейді.";
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "10. Ішкі істер органдарына қызметке мыналар:
      1) белгіленген тәртіппен әрекет етуге қабілетсіз немесе әрекет ету қабілеті шектеулі деп танылған;
      2) сот белгілі бір мерзім ішінде мемлекеттік лауазымдарды атқару құқығынан айырған;
      3) әскери-дәрігерлік комиссияның қорытындысына сәйкес ішкі істер органдарындағы қызметке жарамсыз деп танылған;
      4) олардың мәртебесі мен оған негізделген беделін жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделер үшін пайдалануға алып келуі мүмкін әрекеттерді болдырмау мақсатында заңда белгіленген шектеулерді өзіне қабылдаудан бас тартқан;
      5) ішкі істер органдарына орналасар алдындағы екі жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған;
      6) ішкі істер органдарына қызметке орналасар алдында бір жыл ішінде қасақана құқық бұзушылығы үшін сот тәртібімен әкімшілік жаза қолданылған;
      7) ішкі істер органдарына қызметке орналасқанға дейінгі үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібімен әкімшілік жаза қолданылған;
      8) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;
      9) бұрын сотталған және ақтауға болмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылған;
      10) мемлекеттік қызметтен, құқық қорғау органдарынан, соттардан және әділет органдарынан теріс себептермен босатылған адамдар қабылданбайды.
      Көрсетілген мәліметтерді ұсынбау немесе бұрмалау ішкі істер органдарына қызметке қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.";
      5) мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:
      "15-1-бап. Ішкі істер органдарының қызметкерлерін даярлау
      1. Ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлауды Үкіметтің шешімдеріне сәйкес құрылатын және таратылатын Ішкі істер министрлігінің оқу орындары, сондай-ақ өзге де оқу орындары жүзеге асырады.
      2. Ішкі істер министрлігінің оқу орындарына оқуға орта білімі бар, он сегіз жасқа толмаған адамдар қабылдана алады. Ішкі істер министрлігі оқу орындарының күндізгі бөлімдерінде оқу уақыты мерзімді әскери қызмет өткеруге теңестіріледі. Бұл ретте ішкі істер органдарының қаражаты есебінен оқу ақысы төленіп, Ішкі істер министрлігінің оқу орындарына, басқа оқу орындарына және басқа да оқуға түскен адамдармен келісім-шарт жасалады, онда оқу орнын бітіргеннен кейін ішкі істер органдарында одан әрі қызмет өткеру, оқу мерзімдері мен шарттары көзделеді.
      3. Ішкі істер министрлігінің оқу орындарына қабылдау тәртібін тиісті түрдегі оқу орындарына қабылдаудың үлгі ережесіне сәйкес министр белгілейді.";
      6) 17-бапта:
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) еңбек жағдайларының өзгеруіне байланысты одан әрі қызмет өткеруден бас тартқан жағдайда;";
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "11-1) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауына байланысты;";
      7) 22-баптың 2-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-1. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жол қозғалысының қауіпсіздігі жөніндегі құрылымдық бөлімшенің басшысы қызметі бойынша жол қозғалысының қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік бас инспектор болып табылады.";
      8) 24-1-бапта:
      1-тармақтың 5) тармақшасы "лауазымынан" деген сөзден кейін "төмен тұрған лауазымға ауысуына байланысты" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жаза сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамаға сәйкес қолданылады.";
      9) 32-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Қызметтік міндеттерін атқару кезінде жараланған, контузия, жарақат алған және мертіккен ішкі істер органдарының қызметкерлері мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен санаторий-курорттық емделуге жіберіледі.";
      10) мынадай мазмұндағы 32-1-баппен толықтырылсын:
      "32-1-бап. Ішкі істер органдарының әскери-дәрігерлік комиссиялары Қызметке тұрушы адамдарға медициналық және бекітілген контингентке психофизиологиялық куәландыру жүргізу үшін ішкі істер органдарында әскери-дәрігерлік комиссиялар құрылады. Куәландыру тәртібін Үкімет белгілейді.".
       2-бап. Осы Заң ресми жарияланған   күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Казахстан "Об органах внутренних дел Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2007 года N 1167

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Казахстан "Об органах внутренних дел Республики Казахстан".

       Премьер-Министр
       Республики Казахстан

Проект

  Закон Республики Казахстан
О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Казахстан
"Об органах внутренних дел Республики Казахстан"

       Статья 1.  Внести в  Закон  Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 7, ст. 79; N 12, ст. 184; 1998 г., N 17-18, ст. 225; N 23, ст. 416; N 24, ст. 436; 1999 г., N 8, ст. 233, 247; N 23, ст. 920; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2001 г., N 13-14, ст. 174; N 17-18, ст. 245; N 20, ст. 257; N 23, ст. 309; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 12, ст. 82; 2004 г., N 23, ст. 142; N 24, ст. 155; 2003 г., N 12, ст. 82; 2004 г., N 23, ст. 142; N 24, ст. 155; 2006 г., N 1, ст. 5; N 3, ст. 22; 2007 г., N 2, ст. 18; N 3, ст. 20; N 9, ст. 67; N 10, ст. 69) следующие дополнения и изменения:
      1) в подпункте 31) пункта 1 и в подпункте 15) пункта 2, статьи 5-1 после слова "суда," дополнить словами "уклоняющихся от исполнения (отбытия) уголовного наказания,";
      2) подпункт 4) статьи 6-1 изложить в следующей редакции:
      "4) обеспечивают содержание, обслуживание и ремонт служебных помещений и транспортных средств, включая приобретение горюче-смазочных материалов, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи территориальных органов внутренних дел, за исключением затрат на услуги электронной почты аппаратов территориальных органов;";
      3) в пункте 1 статьи 11:
      в подпункте 36) слова "научно-исследовательскую, учебную," исключить;
      дополнить подпунктами 36-1) и 36-2) следующего содержания:
      "36-1) осуществлять подготовку и переподготовку кадров для органов внутренних дел в организациях образования по государственному образовательному заказу, утверждаемому Правительством, а также за рубежом на основе международных договоров;
      36-2) осуществлять в научных организациях органов внутренних дел фундаментальные и прикладные исследования в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка;";
      4) в статье 15:
      пункт 4 исключить;
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Лица, впервые поступающие на службу в органы внутренних дел, в обязательном порядке проходят освидетельствование на военно-врачебной комиссии, специальное первоначальное обучение в учебных заведениях Министерства внутренних дел и стажировку, для них может быть установлен испытательный срок от трех до шести месяцев. Порядок и условия прохождения испытательного срока и стажировки, а также порядок приема на специальное первоначальное обучение определяются Министром внутренних дел.";
      пункт 10 изложить в следующей редакции:
      "10. Не могут быть приняты на службу в органы внутренних дел лица:
      1) признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
      2) лишенные судом права занимать государственные должности в течение определенного срока;
      3) признанные негодными к службе в органах внутренних дел в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;
      4) отказавшиеся принять на себя ограничения, установленные законом, в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию их статуса и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах;
      5) которые в течение двух лет перед поступлением на службу в органы внутренних дел привлекались к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;
      6) на которых в течение года перед поступлением на службу в органы внутренних дел налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;
      7) на которых в течение трех лет до поступления на службу в органы внутренних дел за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;
      8) совершившие коррупционные преступления;
      9) ранее судимые и освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям;
      10) ранее уволенные по отрицательным мотивам с государственной службы, правоохранительных органов, судов и органов юстиции.
      Непредставление или искажение указанных сведений является основанием для отказа в приеме на службу в органы внутренних дел.";
      5) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:
      "Статья 15-1. Подготовка сотрудников органов внутренних дел
      1. Подготовку кадров для органов внутренних дел осуществляют учебные заведения Министерства внутренних дел, которые создаются и упраздняются в соответствии с решениями Правительства, а также иные учебные заведения.
      2. На учебу в учебные заведения Министерства внутренних дел могут зачисляться лица, имеющие среднее образование, не достигшие восемнадцати лет. Время обучения на очных отделениях учебных заведений Министерства внутренних дел приравнивается к прохождению срочной воинской службы. При этом с лицами, поступившими на учебу в учебные заведения Министерства внутренних дел и другие учебные заведения, с оплатой обучения за счет средств органов внутренних дел, заключаются контракты, в которых предусматриваются условия, сроки обучения и дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел после окончания учебного заведения.
      3. Порядок приема в учебные заведения Министерства внутренних дел определяется Министром в соответствии с Типовыми правилами приема в учебные заведения соответствующего вида.";
      6) в статье 17:
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) в случае отказа от дальнейшего прохождения службы в связи с изменением условий труда;";
      дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      "11-1) в связи с совершением коррупционного правонарушения;";
      7) пункт 2-1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
      "2-1. Руководитель структурного подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Казахстан является по должности Главным государственным инспектором по обеспечению безопасности дорожного движения.";
      8) в статье 24-1:
      подпункт 5) пункта 1 дополнить словами "с переводом на нижестоящую должность";
      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Дисциплинарные взыскания за коррупционные правонарушения налагаются в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией.";
      9) статью 32 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Сотрудники органов внутренних дел, получившие ранения, контузии, травмы и увечья при исполнении служебных обязанностей направляются на санаторно-курортное лечение за счет средств государственного бюджета.";
      10) дополнить статьей 32-1 следующего содержания:
      "Статья 32-1. Военно-врачебные комиссии органов внутренних дел
      В органах внутренних дел создаются военно-врачебные комиссии для проведения медицинского и психофизиологического освидетельствования прикрепленного контингента и поступающих на службу лиц. Порядок освидетельствования определяется Правительством.".

       Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

       Президент
       Республики Казахстан