Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1193 қаулысымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің 15 және 238-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.09.30 № 1122 (2011.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне (бұдан әрі – ұйымдардың қызметкерлері) еңбекақы төлеу жүйесі уақыт бойынша және/немесе кесімді еңбекақы төлеу жүйесі болып табылады деп белгіленсін.

      Уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесі:

      1) азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын функционалдық блоктар бойынша сыныптауға сәйкес әзірленетін азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімі.

      Азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын функционалдық блоктар бойынша сыныптау қызмет саласына, біліміне, біліктілік деңгейіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне және жауапкершілік деңгейіне байланысты басқарушы, негізгі, әкімшілік және қосалқы персоналдардан қалыптасады;

      2) азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша лауазымдық жалақыларын (бұдан әрі – ЛЖ) есептеуге арналған базалық лауазымдық жалақыға (бұдан әрі – БЛЖ) қолданылатын коэффициенттер;

      3) жұмысшылардың ЛЖ (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған БЛЖ-ға қолданылатын коэффициенттер;

      4) ұйымдар қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар және үстемеақылар, сауықтыруға арналған жәрдемақы және өтемақылар;

      5) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі қызметкерлерінің шетел валютасындағы ЛЖ (тарифтік мөлшерлемелер) схемалары негізінде еңбекақы төлеуді қамтиды.

      Кесімді еңбекақы төлеу жүйесі орындалған жұмыстың (көрсетілген қызметтің) немесе дайындалған өнімнің заттай өлшем бірліктерінде көрсетілген әр бірлігі (көлемі) үшін еңбекақы төлеуді көздейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қоса беріліп отырған:

      1) азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы;

      2) азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша ЛЖ есептеуге арналған коэффициенттер;

      3) жұмысшылардың ЛЖ (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер;

      4) ұйымдар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары;

      5) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары;

      6) ұйымдардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетілетін және ынталандырушы үстемеақы белгіленетін шығыс түрлерінің тізбесі бекітілсін.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Мыналар:

      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қоры ЛЖ-дан (тарифтік мөлшерлемеден), еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылардан, азаматтық қызметшілердің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына қосылатын бір ЛЖ (тарифтік мөлшерлеме) мөлшеріндегі сауықтыру жәрдемақысынан, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өтемақылардан айқындалады;

      Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қоры шетел валютасындағы ЛЖ (тарифтік мөлшерлеме) негізге алына отырып айқындалады;

      2) ұйымдар қызметкерлерінің ЛЖ-сы (тарифтік мөлшерлемесі) атқаратын лауазымдарының функционалдық блоктарға жатқызылуына және мамандығы бойынша жұмыс өтіліне, тағайындалған біліктілік разрядтарына (жұмысшылар үшін) қарай ЛЖ-ны (тарифтік мөлшерлемені) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген БЛЖ мөлшеріне көбейту жолымен айқындалады;

      педагог қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін ЛЖ (тарифтік мөлшерлемелер) бір аптаға белгіленген оқу жүктемесіне қарай айқындалады;

      заңнамаға сәйкес ерекше мәртебе берілген мемлекеттiк жоғары оқу орындарының мамандары мен қызметшілеріне ЛЖ ЛЖ-ның белгіленген мөлшеріне жоғарылататын коэффициенттерді қолдану арқылы айқындалады;

      3) өтемақылардың мөлшері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес айқындалады деп белгіленсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Мыналар:

      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін осы қаулыда белгіленген шекте қосымша ақылар мен үстемеақылардың нақты мөлшері заңнамаға сәйкес салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде айқындалады;

      2) білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт жүйесі ұйымдарының қызметкерлеріне белгіленген еңбек жағдайы үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар басқа қызмет салаларында тиісті лауазымдарда істейтін және мамандығы бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдардың қызметкерлеріне қолданылады;

      3) ұйымдар қызметкерлерінің ЛЖ-сын (тарифтік мөлшерлемесін) айқындау мақсатында орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдар (келісім бойынша) мамандығы бойынша жұмыс өтілін (қызмет саласының ерекшеліктерін ескере отырып) есептеудің тәртібі мен шарттарын айқындайды;

      4) медициналық қызметкерлерге еңбекақы төлеудің шарттары көрсетілетін медициналық көмектің көлеміне, сапасына қарай денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен белгіленеді;

      4-1) жан басына шаққанда нормативтік қаржыландырылатын орта білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің шарттары көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы мен олардың қызмет нәтижелеріне қарай білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен белгіленеді;

      5) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне, оның ішінде 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған қызметкерлерге жалақысындағы, сауықтыруға арналған жәрдемақысындағы айырма 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыстағы еңбекақы төлеу жүйесіне сәйкес олардың жалақысы мен сауықтыруға арналған жәрдемақысы 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған еңбекақы төлеу жүйесі бойынша жалақысынан және сауықтыруға арналған жәрдемақысынан төмен болып шыққан жағдайларда төленеді;

      6) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызмет салаларының барлығына ортақ мамандарының жекелеген лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын еңбек жөніндегі уәкілетті орган бекітеді;

      7) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы негізінде еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын азаматтық қызметшілер лауазымдары тізілімінің функционалдық блоктарына және білікті жұмысшыларға жатқызу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекітеді.

      Тиісті қызмет салаларындағы уәкілетті органдар еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша тиісті қызмет салалары бойынша азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекітеді деп белгіленсін.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.09.17 № 1209; 31.05.2014 № 598; 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      5. Мемлекеттік басқару органдарына:

      1) ұйымдардың басшыларына олардың жұмыс нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сондай-ақ қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен мемлекеттік басқару органы белгілеген тәртіппен материалдық көмек көрсету;

      2) қызметкерлерге кесімді еңбекақы төлеу кезінде кесімді бағалауларды бекіту құқығы берілсін.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Ұйымдардың басшыларына:

      1) мемлекеттік басқару органымен келісу бойынша азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімінде көрсетілген лауазымдардың атауларына қызмет ерекшелігін сипаттайтын арнаулы қосымша атауларды қолдануға, сондай-ақ функционалдық міндеттеріне қарай өзге де лауазымдар атауларын теңестіруге;

      2) кредиторлық берешек болмаған кезде қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе кредиторлық берешегі болмаған кезде мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде белгіленген тәртіппен қызметкерлердің лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету құқығы берілсін.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      7. "Базалық лауазымдық жалақы мен түзету коэффициентінің мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 74 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 2, 38-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      кіріспедегі "Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысын" деген сөздер "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 200 жылғы " " N қаулысын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. Осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      9. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда),
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар
қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша
сыныптамасы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Звено

Саты

Лауазымдардың атаулары

А блогы (басқарушы персонал)

А1

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК басшылары

А2

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

А3

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

В блогы (негізгі персонал)

В1

1

Бас ғылыми қызметкер, профессор

2

Жетекші ғылыми қызметкер, доцент

Бас сарапшы

3

Аға ғылыми қызметкер

Жетекші сарапшы

Ғылыми-практикалық орталықтың аға әдіскері

4

Ғылыми қызметкер

Аға сарапшы

Ғылыми-практикалық орталықтың әдіскері

Жоғары оқу орнының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының оқытушысы

5

Кіші ғылыми қызметкер

Жоғары оқу орнының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының әдіскері

Ассистент

Сарапшы

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының аға шебері

"Білім беру" және "Денсаулық сақтау" салаларында

В2

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

В3

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

В4

1

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

өзге де салаларда

В2

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

В3

1

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

С блогы (әкімшілік персонал)

С1ММ және МҚК шаруашылық бөлімшелерінің меңгерушілері және оларға теңестірілген өзге де жеке лауазымдар

С2Әкімшілік функцияларды орындайтын бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегі мамандар

С31) Әкімшілік функцияларды орындайтын бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі мамандар;

2) ММ және МҚК шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық бөлімшенің басшысы

D блогы (қосалқы персонал)

D


Техникалық орындаушылар

     

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ММ – мемлекеттік мекеме

      МҚК – мемлекеттік қазыналық кәсіпорын

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар
қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық
блоктар бойынша лауазымдық жалақыларын есептеуге арналған
коэффициенттер

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

А блогы - басқарушы персонал

Звено

Саты

Жылдарға есептегенде, мамандық бойынша жұмыс өтілі

0-3

3-6

6-9

9-12

12-16

16-20

20-25

25 жылдан жоғары


А1

1

5,84

6,00

6,17

6,34

6,52

6,70

6,89

7,08

1-1

5,55

5,71

5,87

6,03

6,20

6,37

6,55

6,73

2

5,21

5,36

5,51

5,66

5,82

5,98

6,15

6,32

2-1

4,95

5,09

5,23

5,38

5,53

5,68

5,84

6,00

3

4,66

4,79

4,92

5,06

5,20

5,35

5,50

5,65

3-1

4,43

4,55

4,68

4,81

4,94

5,08

5,22

5,37

4

4,21

4,33

4,45

4,57

4,70

4,83

4,97

5,11


А2

1

5,31

5,46

5,61

5,77

5,93

6,10

6,27

6,45

1-1

5,04

5,18

5,33

5,48

5,63

5,79

5,95

6,12

2

4,74

4,87

5,01

5,15

5,29

5,44

5,59

5,75

2-1

4,50

4,63

4,76

4,89

5,03

5,17

5,31

5,46

3

4,24

4,36

4,48

4,61

4,74

4,87

5,01

5,15

3-1

4,03

4,14

4,26

4,38

4,50

4,63

4,76

4,89

4

3,83

3,94

4,05

4,16

4,28

4,40

4,52

4,65


А3

1

4,83

4,97

5,11

5,25

5,40

5,55

5,71

5,87

1-1

4,59

4,72

4,85

4,99

5,13

5,27

5,42

5,57

2

4,31

4,43

4,55

4,68

4,81

4,94

5,08

5,22

2-1

4,09

4,20

4,32

4,44

4,56

4,69

4,82

4,95

3

3,85

3,96

4,07

4,18

4,30

4,42

4,54

4,67

3-1

3,66

3,76

3,87

3,98

4,09

4,20

4,32

4,44

4

3,47

3,57

3,67

3,77

3,88

3,99

4,10

4,21

В блогы – негізгі персонал

Звено

Саты

Жылдарға есептегенде, мамандық бойынша жұмыс өтілі

0-1

1-2

2-3

3-5

5-7

7-10

10-13

13-16

16-20

20-25

25 жылдан жоғары

В1

1

5,09

5,19

5,29

5,39

5,49

5,59

5,70

5,81

5,92

6,03

6,14

2

4,63

4,72

4,81

4,90

4,99

5,08

5,18

5,28

5,38

5,48

5,58

3

4,21

4,29

4,37

4,45

4,53

4,62

4,71

4,80

4,89

4,98

5,07

4

3,83

3,90

3,97

4,05

4,13

4,21

4,29

4,37

4,45

4,53

4,62

5

3,48

3,55

3,62

3,69

3,76

3,83

3,90

3,97

4,05

4,13

4,21

"Білім беру" саласындаВ2

1

4,06

4,12

4,18

4,24

4,30

4,36

4,42

4,49

4,56

4,63

4,70

2

3,66

3,72

3,78

3,84

3,90

3,96

4,02

4,09

4,16

4,23

4,30

3

3,49

3,55

3,61

3,67

3,73

3,79

3,85

3,92

3,99

4,06

4,13

4

3,08

3,14

3,20

3,26

3,32

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

В3

1

3,75

3,80

3,85

3,90

3,96

4,02

4,08

4,14

4,20

4,26

4,32

2

3,35

3,40

3,45

3,50

3,56

3,62

3,68

3,74

3,80

3,86

3,92

3

3,18

3,23

3,28

3,33

3,39

3,45

3,51

3,57

3,63

3,69

3,75

4

2,77

2,82

2,87

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

3,22

3,28

3,34В4

1

3,40

3,44

3,49

3,54

3,59

3,64

3,69

3,74

3,79

3,84

3,89

2

2,92

2,96

3,01

3,06

3,11

3,16

3,21

3,26

3,31

3,36

3,41

3

2,75

2,79

2,84

2,89

2,94

2,99

3,04

3,09

3,14

3,19

3,24

4

2,34

2,38

2,43

2,48

2,53

2,58

2,63

2,68

2,73

2,78

2,83

"Денсаулық сақтау" саласындаВ2

1

4,57

4,63

4,69

4,75

4,81

4,87

4,93

5,00

5,07

5,14

5,21

2

3,98

4,04

4,10

4,16

4,22

4,28

4,34

4,41

4,48

4,55

4,62

3

3,73

3,79

3,85

3,91

3,97

4,03

4,09

4,16

4,23

4,30

4,37

4

3,08

3,14

3,20

3,26

3,32

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

В3

1

4,26

4,31

4,36

4,41

4,47

4,53

4,59

4,65

4,71

4,77

4,83

2

3,67

3,72

3,77

3,82

3,88

3,94

4,00

4,06

4,12

4,18

4,24

3

3,42

3,47

3,52

3,57

3,63

3,69

3,75

3,81

3,87

3,93

3,99

4

2,77

2,82

2,87

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

3,22

3,28

3,34В4

1

3,30

3,34

3,38

3,42

3,47

3,52

3,57

3,62

3,67

3,72

3,77

2

2,94

2,98

3,02

3,06

3,11

3,16

3,21

3,26

3,31

3,36

3,41

3

2,71

2,75

2,79

2,83

2,88

2,93

2,98

3,03

3,08

3,13

3,18

4

2,26

2,30

2,34

2,38

2,43

2,48

2,53

2,58

2,63

2,68

2,73

Өзге де салаларВ2

1

3,72

3,78

3,84

3,90

3,96

4,02

4,08

4,15

4,22

4,29

4,36

2

3,41

3,47

3,53

3,59

3,65

3,71

3,77

3,84

3,91

3,98

4,05

3

3,33

3,39

3,45

3,51

3,57

3,63

3,69

3,76

3,83

3,90

3,97

4

3,08

3,14

3,20

3,26

3,32

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

В3

1

3,24

3,29

3,34

3,39

3,44

3,49

3,54

3,59

3,65

3,71

3,77

2

2,91

2,96

3,01

3,06

3,11

3,16

3,21

3,26

3,32

3,38

3,44

3

2,83

2,88

2,93

2,98

3,03

3,08

3,13

3,18

3,24

3,30

3,36

4

2,58

2,63

2,68

2,73

2,78

2,83

2,88

2,93

2,99

3,05

3,11

С блогы – әкімшілік персонал

С13,39

3,47

3,55

3,63

3,71

3,80

3,89

3,98

4,07

4,16

4,26

С23,08

3,15

3,22

3,29

3,37

3,45

3,53

3,61

3,69

3,77

3,86

С32,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,46

2,52

2,58

D блогы – қосалқы персонал

D1,64

1,68

1,72

1,76

1,80

1,84

1,88

1,92

1,96

2,01

2,06

     

      Ескертпе:

      1. Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары құтқарушыларының лауазымдық жалақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициент мамандығы бойынша "бір жылға дейін" жұмыс өтілі болған кезде тиісті лауазым санатына сәйкес келетін коэффициент деңгейінде белгіленеді.

      2. "Білім беру", "Денсаулық сақтау" салаларындағы негізгі персоналдың лауазымдық жалақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер қызметтің басқа салаларында тиісті лауазымдарды атқаратын және мамандығы бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеу кезінде қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Жұмысшылардың лауазымдық жалақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін)
есептеуге арналған коэффициенттер

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Біліктілік

разряды

Коэффициент

8

2,58

7

2,41

6

2,25

5

2,10

4

1,96

3

1,83

2

1,71

1

1,60

      Ескертпе:

      Орындалатын жұмыстарды белгілі бір күрделілікке жатқызу және жұмысшыларға біліктілік разрядтарын беру Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі.

      Азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылар кіреді.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Білім беру саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылардың

түрлері

Қосымша

ақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Лауазымдарды

қоса атқарғаны (қызмет

көрсету

аймағының

кеңейгені) үшін қосымша ақы
1)

Оқу орны жанындағы интернатқа меңгерушілік

еткені үшінБЛЖ-дан 25 %

Оқу орнында интернат

меңгерушісінің

лауазымы көзделмеген жағдайда

2)

Оқыту кабинеттерін (зертханаларды, шеберханаларды, оқу-консультациялық

пункттерді) меңгергені үшін

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан

Республикасының

Заңына сәйкесмектептерде және мектеп-интернаттарында, балалар үйлеріндеБЛЖ-дан 20 %
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындаБЛЖ-дан 25 %
аралас шеберханалар

болған кездеБЛЖ-дан 30 %


3)

Мектепке (оның ішінде музыкалық, көркемөнер, өнер мектебіне және т.б.) басшылық жасағаны үшінБЛЖ-дан 20 %

Директор

лауазымы көзделмеген мектептерде

4)

Оқу жұмысына

жетекшілік еткені үшінБЛЖ-дан 20 %

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары лауазымы көзделмеген

жеті жылдық музыка мектептерінде, өнер

мектептерінде және көркемөнер мектептерінде

5)

Оқулықтардың кітапханалық

қорымен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 30 %


2.


Ерекше еңбек

жағдайлары

үшін қосымша

ақы
1)

Оқу-тәрбие мекемелерінің

басшыларына құрамында

кемінде екі арнайы тобы (сыныбы) бар жалпы мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдарда мүмкіндіктері шектеулі, ұзақ уақыт емдеуді және айрықша тәрбие жағдайын қажет ететін балалармен, тәрбиеленушілермен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 30 %


2)

Сынып жетекшілігі (топ жетекшілігі) үшін

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан РеспубликасыныңЗаңына сәйкес


1-4 сыныптарБЛЖ-дан 25 %5-11 (12) сыныптарБЛЖ-дан 30 %техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарыБЛЖ-дан 25 %


3)

Дәптерлерді және жазбаша жұмыстарды тексергені үшін

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының

Заңына сәйкес.

Қосымша ақы, егер дәптер мен жазбаша жұмыстарды тексеру жұмыстың оқу жоспарында көзделген жағдайда белгіленеді


1-4 сынып мұғалімдерінеБЛЖ-дан 20 %Оқу орыс тілінде жүретін

мектептердегі (сыныптардағы) қазақ тілі мен басқа да ұлттық тілдердің және оқу ұлттық тілдерде жүретін мектептердегі (сыныптардағы) орыс тілінің осы пәндерді 1-4 сыныпта жүргізетін мұғалімдерінеБЛЖ-дан 25 %


Жазбаша жұмыстарды тексергені үшін 5-11 (12) сынып мұғалімдеріне, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының

оқытушыларына:

қазақ, орыс тілдері, басқа ұлттық тілдер мен әдебиет бойынша;

математика, химия, физика, биология, шет тілі, стенография, сызу, құрастыру, техникалық механика бойыншаБЛЖ-дан 25 %


БЛЖ-дан 20 %

4)

Мына балалармен:

физикалық даму мүмкіндіктері шектеулі балалармен;

білім беру ұйымдарында оқуға тиіс ақыл-ойының даму мүмкіндіктері шектеулі балалармен;

психоневрологиялық паталогиясы бар (білім беру ұйымдарында оқуға тиіс емес) балалармен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 40 %

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының

Заңына сәйкес

БЛЖ-дан 40 %

БЛЖ-дан 50 %5)

Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтары мен тәрбие колонияларындағы, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері жанындағы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы, мектептердегі, кешкі (ауысымдық) жалпы орта білім беру мектептеріндегі және оқу-консультациялық пункттердегі және басқа да мінез-құлқы девиантты балаларға арналған мекемелердегі балалармен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 30 %


6)

Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз

қалған балаларға арналған балалар үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп интернаттарда және мүмкіндіктері шектеулі балалар контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 30 %

Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға

арналған балалар

үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп-интернаттарда және

дене бітімінің немесе

ақыл-ойының дамуында кемістігі бар, ұзақ уақыт емделуді қажет ететін, психикалық дамуы артта қалған балалар

контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда)

қосымша ақылар

екі негіздеме

бойынша белгіленеді (жетім балалар мен

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшін және даму, оқу

мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істегені үшін)

7)

Мүгедектерге арналған арнайы білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне мүгедек балалармен жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 30 %


8)

психикалық және психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан адамдармен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 50 %


3.


Бейіндік

бағыттағы

жекелеген

пәндерді

тереңдете

оқытқаны үшін қосымша ақы
1)

Мамандандырылған мектептер мен дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарда, мектеп-интернат-колледждерінде бейіндік бағыттағы пәндер бойынша оқытушыларғаБЛЖ-дан 40 %


2)

Жекелеген пәндерді тереңдете оқытатын оқу орындарының (сыныптардың, топтардың) бейіндік бағыттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлеріне;

жаңашылдық, эксперименттік

режимде жұмыс істейтін (лицейлердің,

гимназиялардың, техникалық

лицейлердің, мектепке дейінгі және жалпы білім беру бағытындағы оқу тәрбие

кешендерінің), сондай-ақ балаларды тәрбиелеу шет тілінде жүргізілетін мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру

ұйымдарында жұмыс істейтін педагог

қызметкерлергеБЛЖ-дан 20 %


4.


Ауыр (ерекше ауыр) қол

еңбегі жұмыстарымен және еңбек

жағдайлары

зиянды (ерекше

зиянды) және

қауіпті (ерекше

қауіпті)

жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін қосымша

ақы2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік

орган бекіткен Еңбек

жағдайлары зиянды өндірістердің,

цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі

(тізбесі) негізінде


Педагог және оларға теңестірілген қызметкерлерге туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, орталық

аудандық ауруханалар

бөлімшелерінде және

басқа да денсаулық

сақтау ұйымдары мен санаторий үлгісіндегі мектеп интернаттарда жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 60 %


5.


Біліктілік деңгейі үшін қосымша ақы


Деңгейлі біліктілікті арттырудан өткен және тиісті деңгейдегі бағдарлама бойынша сертификат алған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының:

бірінші (ілгері) деңгейдегі;

екінші (негізгі) деңгейдегі;

үшінші (базалық) деңгейдегі мұғалімдерінеЛЖ-дан 100 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

Аталған қосымша ақы лауазымдық жалақыға нақты жүктемені ескере отырып, бірақ заңнамада белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен асырылмай белгіленеді.

2016 жылғы 1 қаңтарға дейінгі біліктілік емтиханын тапсырған мұғалімдерге сертификаттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін төленеді

ЛЖ-дан 70 %

ЛЖ-дан 30 %

6.


Өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін қосымша ақы
Өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшінБЛЖ-дан 100 %

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне

     

      Ескертпелер:

      1. Мектептер мен мектеп-интернаттардағы (даму және оқу мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнаулы түзету ұйымдарынан басқа) оқушы (тәрбиеленуші) саны 15-тен кем сыныптарда сынып жетекшілігі және дәптерлер мен жазба жұмыстарын тексергені үшін лауазымдық жалақыларына (мөлшерлемелеріне) қосымша ақы төлеу көрсетілген қосымша ақылардың белгіленген мөлшерінен 50 пайыз мөлшерінде жүргізіледі. Бұл тәртіп сондай-ақ сыныптарды кіші топтарға бөлгенде де қолданылады.

      2. Оқушылардың күзгі, қысқы, көктемгі және жазғы каникулдары кезеңінде педагог қызметкерлерге еңбекақы төлеу каникул басталар алдындағы тарифтеу кезінде белгіленген жалақы есебімен жүргізіледі.

      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектептерінің мамандандырылған бөлімшелерінің бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлеріне, олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектептерінің, мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорттық техникалық мектептерінің, спорт колледждерінің, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғары спорттық шеберлік мектептерінің басшы және бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлеріне, әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық сақтау, мәдениет мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының педагог қызметкерлеріне, ішкі істер органдары, арнайы мемлекеттік органдар жүйесінің және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атақтары жоқ педагог қызметкерлеріне қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
5-қосымша

Жоғары білім және ғылым азаматтық қызметшілерінің еңбек
жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 5-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Денсаулық сақтау саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылар

түрлері

Қосымша

ақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету

аймағының

кеңейгені) үшін қосымша ақы1)

Ұйымдардың басшы-

дәрігерлеріне және

олардың дәрігер орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда негізгі лауазымы бойынша жұмыс уақытының шегінде мамандығы бойынша жұмысты жүргізуге рұқсат беріледі


Тиісті

мамандық

дәрігерінің ЛЖ 25 %-ына дейін

Негізгі лауазымы бойынша жұмыс уақытының шегінде

2)

Дәрігерлерге (фельдшерлерге) үлгілік штат нормативтерінде белгіленген

тәртіппен бөлімшенің

(кабинеттердің)

меңгерушісі функцияларын орындағаны үшін


БЛЖ-дан 50 %


2.


Ауыр (ерекше

ауыр) қол

еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге

төленетін

қосымша

ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және

еңбек жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары

зиянды өндірістердің, цехтардың,

кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Инфекциялық-паразитарлық, тері-венерологиялық аурулармен ауыратын;

гериатриялық ауытқушылықтары бар науқастарды (хоспис, мейіргерлер күтім көрсететін үй) (жасына қарамастан) емдегені, оңалту жүргізгені, сауықтырғаны және қызмет көрсеткені үшін


БЛЖ-дан 20%


2)

Тастарды толқынды

соққымен дистанциялық

үгіту, физиотерапиялық, бальнеология-балшықпен емдеу ем-шаралары,

эндоскопия; барлық бейіндегі іріңді хирургия бөлімшелерінде, ми қан айналымы бұзылған науқастарға арналған неврологиялық бөлімшелерде емдегені және қарап бақылағаны үшін


БЛЖ-дан 20%


3)

Қан мен оның компоненттерін

және сүйек кемігін

мұздатылған күйде

дайындау және

сақтау бойынша,

емдеу плазмоферез,

гемосорбция және

гемодиализ бөлімшелерінде (кабинеттерінде), сондай-ақ күрт өзгеріп тұратын атмосфералық қысым немесе оның элементтерін қолдану жағдайларында, вольер жағдайында,

вокзалдардағы медициналық пункттерде жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 22 %


4)

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтегі жұқпалы және паразиттік аурулардың қоздырғыштарымен, физикалық факторлармен, химиялық және радиоактивті заттармен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 20 %


5)

Аса қауіпті және карантиндік індеттер қоздырғыштарымен және оларды жұқтыруы

мүмкін және жұқтыру әлеуеті бар материалдармен, оның ішінде алапес, оба қоздырғыштарымен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 140 %


6)

Орталық, перифериялық жүйке жүйесі зақымданған және ақыл-ойының дамуында кемістігі бар психикасы бұзылған (оның ішінде балалар үшін); алкогольмен өткір уланудың немесе психоздың салдарынан жарақаттанған ауруларды емдегені және оларға қызмет көрсеткені үшін


БЛЖ-дан 22 %


7)

Психиатриялық,

психоневрологиялық, жіті бақыланатын

мамандандырылған

үлгідегі психиатриялық мекемелерде, наркологиялық

ұйымдарда, (бөлімшелерде); емдеу-өндірістік (еңбек)

шеберханаларында және ауылдық қосалқы шаруашылықта жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 40 %
8)

Маскүнемдікке, нашақорлыққа және уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерінде (МЕПМ) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 35 %


9)

Анестезиология-реанимация құрамына кіретін реанимация және қарқынды терапия, оның ішінде экспресс-зертхана бөлімдерінде (топтарда) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 20%


10)

Жұқпалы

аурулардың тірі

қоздырғыштарымен

(немесе ауру жануарлармен), ауру тудыратын вирустармен,

бозғыл трепонеманы

иммобилизациялау

реакциясын қою

бойынша үнемі жұмыс жүргізу

үшін көзделген

химиялық реактивтермен, аллерген реактивтермен жұмыс істеу кезінде барлық бейіндегі топтар мен кабинеттерде, зертханаларда жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 40 %


11)

Сот медицинасы орталығында (бөлімшелерінде), патологоанатомиялық бюрода (бөлімдерде, бөлімшелерде) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 60 %


12)

Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы және АИТВ

жұқтырған ауруларды

диагностикалау, емдеу, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратындардан және АИТВ жұқтырғандардан келіп түсетін материалдарды

зертханалық зерттеудің барлық түрін жүргізгені үшін, ғылыми-зерттеу бірлестіктерінде және олардың құрылымдық бөлімшелерінде бактериялық және

вирустық препараттарды өндіру және жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы/АИТВ проблемалары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізгені үшін


ЛЖ-дан 60 %

Қызметкерлердің

тізбесін және белгілеу шарттарын денсаулық

сақтау саласындағы

орталық атқарушы орган айқындайды.

Көрсетілген

қосымша ақы

нақты жұмыс

істеген сағаттары үшін барабар

төленеді

13)

Туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, емдеу-өндірістік шеберханаларында (дәрігерлерден, орта медициналық қызметкерлерден, санитарлардан басқа) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 60 %


14)

Дәрігерлерге, орта медициналық қызметкерлерге, санитарларға туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, орталық аудандық ауруханалардың бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарында,

туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған емдеу-профилактикалық ұйымдардың санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, бөлімшелерінде, палаталарында, изоляторларында, туберкулезге қарсы күрес кабинеттерінде, балалардың туберкулезіне қарсы денсаулық сақтау ұйымдарында (бөлімшелерінде) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 190%


15)

Дәрігерлерге, орта медицина қызметкерлеріне, санитарларға туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, орталық аудандық ауруханалардың бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарында туберкулездің мультирезистенттік түрімен ауыратын науқастармен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 220%


16)

Рентген сәулелі диагностикасын пайдалана отырып жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 100 %


17)

Ультрадыбыстық диагностиканы пайдалана отырып жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 60 %


18)

Паллиативтік көмек көрсету палаталарында (бөлімшелерінде), хоспистерде, мейіргерлер күтім көрсететін үйлерде науқастарды (жастарына қарамастан) емдегені және қызмет көрсеткені үшін


БЛЖ-дан 40 %


3.


Ерекше

еңбек жағдайлары

үшін

қосымша ақыЛауазымдар

мен ұйымдардың нақты тізбесін

денсаулық

сақтау

саласындағы

орталық

атқарушы

орган белгілейді

1)

Ұлы Отан соғысының

мүгедектеріне және

соларға теңестірілген

адамдарға арналған

госпитальдарда және

ауруханалар құрамындағы арнаулы бөлімшелерде медициналық

көмек көрсеткені

үшін:

медицина қызметкерлеріне;

фармацевтика және басқа да қызметкерлерге


БЛЖ-дан 25% дейін

БЛЖ-дан 20% дейін


2)

Орта медициналық персоналға күйікке шалдыққан науқастарды емдегені және қызмет көрсеткені үшін


БЛЖ-дан 20%


3)

Психикалық ауытқуы жоқ дене бітімінің дамуында кемістіктері бар, статодинамикалық, сенсорлық функциялары және шығару функциялары бұзылған науқас балаларға диагностика жүргізгені, емдегені және оңалту жүргізгені үшін


БЛЖ-дан 20%


4)

Сәбилер үйлерінде,

балалар үйлерінде

және жетім балаларға,

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған интернат-үйлерде жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 30%


5)

Сот-психиатриялық сараптама бөлімшелерінде (күзетпен ұсталатын адамдарға арналған) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 60%


6)

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде, үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшелерінде емдеу-профилактикалық іс-шараларын жүргізгені үшін:

қарттармен жұмыс істегені үшін;

мүгедектермен, оның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балалармен жұмыс істегені үшін;

психоневрологиялық аурулары бар мүгедек балалармен және 18 жастан асқан мүгедектермен жұмыс істегені үшін;

белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдармен (әлеуметтік бейімдеу

орталықтарында) жұмыс істегені үшін;

қатыгездікке ұшыраған адамдармен жұмыс істегені үшін;

бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметінің есебінде тұрған адамдармен жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 30%


БЛЖ-дан 40%

БЛЖ-дан 50%

БЛЖ-дан 60%

БЛЖ-дан 40%

БЛЖ-дан 60%

7)

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша жедел медициналық көмек көрсеткені үшін


ЛЖ-дан 50 %


8)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде (оның ішінде

балалар үйлерінде), тергеу изоляторларында,

уақытша ұстау изоляторларында, ауруханаларда

сотталғандарды емдегені үшін медициналық қызметкерлерге


БЛЖ-дан 40 %


9)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің (оның ішінде

балалар үйлерінде), тергеу изоляторларының, уақытша ұстау изоляторларының, ауруханалардың, фармацевтика қызметкерлеріне емдеу үшін


БЛЖ-дан 30 %


10)

Шұғыл

медициналық көмекті тікелей

көрсету және құтқару

жұмыстары үшін ұйымдастырылған

арнайы мақсаттағы

медициналық жасақтардың медицина қызметкерлеріне


Күту және

ұдайы әзірлікте болу режиміндегі кезекшіліктің әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 25%


4.


Аумақтық

учаске жағдайында

медициналық көмек көрсеткені

үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан

50 %

Лауазымдар мен ұйымдардың нақты тізбесін денсаулық сақтау

саласындағы

орталық атқарушы орган белгілейді

5.


Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақыҚызметкерлердің лауазымдары

мен мамандықтарының нақты тізбесі және олардың психоэмоциялық

және дене

жүктемесін айқындайтын

критерийлері осы қаулыға қосымшаға сәйкес белгіленеді

1)

Жұмысы психоэмоциялық және дене

жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын кардиохирургиялық, трансплантологиялық, нейрохирургиялық және микрохирургиялық

бейінді, оның ішінде балалар мамандары:
Жоғары мамандандырылған медициналық жәрдем көрсететін ұйымдардәрігерлер:

кардиохирург, трансплантолог,

микрохирург, ангиохирург, нейрохирург;


БЛЖ-дан

200 %
орта медициналық

персонал: операция мейіргері, реаниматология, анестезиология және қарқынды терапия бөлімшелерінің (топтарының) анестезиология мейіргері

БЛЖ-дан

150 %


2)

Жұмысы психо-эмоционалдық және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын хирургиялық және акушер-гинекологиялық, неонатологиялық, гематологиялық

бейінді, оның ішінде

балалар мамандары:
Стационарлық медициналық жәрдем, оның

ішінде жоғары мамандандырылған медициналық

жәрдем көрсететін

ұйымдардәрігерлер:

неонатолог

акушер-гинеколог

жалпы хирург

абдоминальді хирург

торакальді хирург

ангиохирург

нейрохирург анестезиолог-реаниматолог

эндокринологиялық

хирург уролог проктолог онколог-хирург маммолог

травматолог-ортопед (оның ішінде

травматологиялық

пункттердің)

жақ-бет хирургі

пластикалық хирург

камбустиолог

офтальмолог

оториноларинголог

эндоскопист

трансфузиолог


БЛЖ-дан

150 %
орта медициналық

персонал:

операция мейіргері

перзентхана

бөлімшесінің акушері

реаниматология және

анестезиология

бөлімшелерінің (топтарының) анестезия мейіргері қарқынды терапия палатасының мейіргері нәрестелердің физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің, шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын мейіргер

травмотологиялық

бейінді мейіргер


БЛЖ-дан

100 %

Стационарлық көмек,

оның ішінде

жоғары мамандандырылған

медициналық

жәрдем

көрсететін

ұйымдар Травматологиялық

пункттерхирургиялық бейінді мейіргер


БЛЖ-дан

50 %
гематолог, химиялық терапевт


БЛЖ-дан

80 %
химиялық терапияны жүзеге асыратын мейіргер


БЛЖ-дан

40 %


3)

Хирургиялық бейінді,

оның ішінде балалар мамандары:
Консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін

ұйымдардәрігерлер:

хирург уролог онколог-хирург маммолог травматолог-ортопед

офтальмолог

оториноларинголог

стоматолог-хирург

акушер-гинеколог


БЛЖ-дан

80 %
орта медициналық

персонал:

хирургиялық бейінді

мейіргер


БЛЖ-дан

50%


4)

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарының мамандары (қала мен ауыл)Дәрігерлер:

жалпы практика терапевті (учаскелік) педиатры (учаскелік)


БЛЖ-дан

200 %

Ауылда

орналасқан

дәрігерлік амбулатория,Медициналық-санитариялық алғашқы көмек

орталығы, емханаорта медициналық

персонал:

учаскелік мейіргер

жалпы практика

мейіргері

фельдшер

акушер

мейіргер


БЛЖ-дан

150 %

Ауылда

орналасқан

медициналық

пункт, дәрігерлік амбулатория,Медициналық-

санитариялық алғашқы көмек орталығы, емханадәрігерлер:

жалпы практика терапевті (учаскелік)

педиатры (учаскелік)


БЛЖ-дан

150 %

Қалада

орналасқан

дәрігерлік амбулатория,Медициналық-

санитариялық алғашқы көмек орталығы,

емханаорта медициналық

персонал: учаскелік

мейіргер, жалпы практика мейіргері, фельдшер, акушер, мейіргер


БЛЖ-дан

100%

Қалада

орналасқан

дәрігерлік амбулатория,Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана

5)

Паталогоанатомиялық бюролардың (бөлімшелердің),

сот-медициналық сараптамасы орталықтарының

қызметкерлері:

сот-медициналық сараптамасы, оның ішінде балалар паталогоанатомы


БЛЖ-дан

150%

БЛЖ-дан

150%

Мәйіттерді тікелей сараптаумен және мәйіт материалдарымен айналысатын

мамандар.

Мәйіттерді

ашумен тікелей айналысатын

мамандар

6)

Жедел медициналық

жәрдем станцияларының (төтенше) (бөлімшелерінің)

қызметкерлері:жедел және шұғыл

(төтенше) медициналық жәрдем дәрігері (оның ішінде аға дәрігер)


БЛЖ-дан

150%
жедел (төтенше) медициналық

жәрдем станциясының

фельдшері


БЛЖ-дан

120%
мейіргер

медициналық тіркеуші,

санитар,

жүргізуші


БЛЖ-дан

100%


     

      Ескертпелер:

      1. Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін екі (немесе одан да көп) негіз бойынша: медицина және өзге де персонал үшін туберкулезді емдеу-профилактикалық мекемелерінде (палаталарында, бөлімшелерінде, интернат-үйлерде) – БЛЖ-дан 220 % мөлшерінде, наркологиялық ұйымдардағы және маскүнемдікке, нашақорлыққа, уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарда – БЛЖ-дан 40 % мөлшерінде, 20 %-дан 22 %-ға дейін қосымша ақы көзделген басқа да ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерде – БЛЖ-дан 23 % мөлшерінде қосымша ақылар белгіленеді.

      2. Медицина қызметкерлері кезекшілікті атқарғаны үшін еңбекақы төлеу нақты жұмыс істеген уақыты үшін жүргізіледі. Кезекшілікті ұйымдастыру және оған ақы төлеу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық атқарушы орган бекітеді.

      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар арнаулы органдар, ішкі істер органдары жүйесінің, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атағы жоқ медициналық қызметкерлеріне, білім және ғылым, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру және спорт жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының медицина және ғылыми қызметкерлеріне қолданылады.

      4. Мейіргерлерге "Бас" мәртебесі үшін БЛЖ-дан 30 %, "Аға" мәртебесі үшін БЛЖ-дан 25 % қосымша ақы төлеу белгіленеді.

      5. АИТВ – адамның иммунтапшылығы вирусы.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылардың

түрлері

Қосымша

ақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.
Ерекше еңбек жағдайлары үшін

қосымша ақы1)

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде, үйде қызмет көрсету ұйымдарында, зейнетақы төлеу орталықтарында әкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетумен айланысатын қызметкерлерден басқа:

қарттармен, оның ішінде зейнетақы мен жәрдемақы төлеген кезде жұмыс істегені үшін;

мүгедектермен, оның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балалармен жұмыс істегені үшін;

психоневрологиялық ауруы бар мүгедек балалармен және 18 жастан асқан мүгедектермен жұмыс істегені үшін;

БЛЖ-дан 30 %


БЛЖ-дан 40 %

БЛЖ-дан 50 %

2)

Уақытша болу ұйымдарында:

белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдармен (әлеуметтік бейімдеу орталықтарында);

қатыгездікке ұшыраған адамдармен;

бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметінің есебінде тұрған адамдармен жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 60 %


БЛЖ-дан 40 %

БЛЖ-дан 60 %

3)

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметкерлеріне жұмыстың күрделілігі мен қауырттылығы үшін

ЛЖ-дан 50 %


4)

Әлеуметтік қамсыздандыру ұйымдарында жұмыс істегені үшін:

- әкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетумен айланысатын басшыларға;

- асүй және асхана қызметкерлеріне, киім және төсек-жабдықтарын жуу жөніндегі машинистерге, киім және төсек-жабдықтарын жөндеу тігіншілеріне, диеталық тамақ жөніндегі мейірбикеге, кіші медициналық персоналға


БЛЖ-дан 30 %


2.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті)

жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының

Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек

жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек

жағдайлары

зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі

(тізбесі)

негізінде

1)

Паллиативтік көмек көрсету бөлімшелерінде (палаталарында) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан

40 %


2)

Медициналық-әлеуметтік мекемелер жанындағы туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған бөлімшелерде жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан

60 %


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Мәдениет және мұрағат ісі саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылардың

түрлері

Қосымшаақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы

1)

Кітапханалар, клуб мекемелері және мұражайлар қызметкерлеріне:

дене бітімінің дамуында кемістігі бар азаматтармен жұмыс істегені үшін;

зағип және саңырау

азаматтармен жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

30 %2)

Үңгірлерде, қорғандарда және басқа да ұқсас

объектілерде экскурсиялық қызмет

көрсеткені үшін

БЛЖ-дан

20%3)

Мамандандырылған үй-жайларда депозитарлық сақтау және басылымдардың (мәтіндік, ноталық, электрондық, картографиялық, бейнелеу басылымдарын) міндетті даналарын қолданғаны үшін;

бірегей кітап қолжазбаларын, құжаттарды және археологиялық материалдар, экспонаттар қорларын ерекше режимде күзетуді және сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысы үшін;

консервациялау, қалпына келтіру, сақтауды қамтамасыз ету үшін жазбалар мен кітапханалық және мұрағаттық қорларды қолдану жөніндегі жұмысы үшін

БЛЖ-дан

30 %4)

Археологиялық қазбаларды жүргізу, артефактілердің мағынасын ашу және қалпына келтіру, олардың шығу тектерінің мерзімін анықтау, тарихи және мәдени ескерткіштерді консервациялау жұмыстары үшін
БЛЖ-дан

20 %5)

Мыналармен жұмыс істегені үшін:

Әр түрлі тарихи кезеңдерде (18 ғасырдан бастап) жасалған;

арнаулы білімді және олармен жұмыс істеу ережелерін талап ететін әртүрлі жеткізгіштердегі (пергамент, былғары, мата, қағаз, калька, шыны, пленка, микрожарнама, дисктерде және

т.б.) құжаттармен:

аудиовизуалдық қор және деректі кино фильм қорының

құжаттарымен;

мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару органдарының, оның ішінде құпия сипаттағы

құжаттармен;

елдің бұрынғы және қазіргі көрнекті

қайраткерлері мұрасының

мұрағаты құжаттарыменБЛЖ-дан

30%6)

Бірегей кітаптар мен қолжазбалар қорларын ерекше режимде күзетуді және сақтауды қамтамасыз ету бойынша, мұрағат баспаларын консервациялау, қалпына келтіру және пайдалану бойынша тікелей жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан

20%

Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы қызметкерлеріне

2


Кәсіби

шеберлігі үшін

қосымша ақы


Осы қосымша

ақыны төлеудің тәртібі мен шартын мәдениет

саласындағы орталық атқарушы орган белгілейдіБасты (жетекші) рөлдерді (партияларды) орындағаны, ағымдағы репертуарда жұмыспен қамтылғаны үшін;

басты (жетекші) рөлдерді (партияларды) орындауды, ағымдағы репертуарда жұмыспен қамтылуды қоспағанда опера (оперетта), балет, музыкалық комедия, цирк әртістеріне техникалық шеберлігі үшінЛЖ-дан

50%


3.


Еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен

айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және

еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды

өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың

тізімі (тізбесі) негізіндеСаңырауқұлақ зеңдері, актиномицеттер және патогенді микробтар жұққан қағаз негізіндегі құжаттармен, кинопленкамен және фотопленкамен жұмыс істегені үшін;

зиянды химиялық ерітінділер қолдана отырып, кинопленка мен фотопленканы, қағаз негізіндегі құжаттарды қалпына келтіргені, олардың үстінен зеңдерді жойғаны үшін;

қағаз жеткізгіштегі құжаттардың жай-күйін диагностикалау бойынша жұмысы және оларды қалпына келтіргені үшін;

мамандандырылған үй-жайлардағы ауаның ылғалдылығын және қағаздардың ылғалдылығы мен басқа да арнайы технологиялық процестерді реттегені үшін;

өндірістік қондырғылар мен аппаратура бөлшектерін (түйіндерін), сыйымдылықтарды, бұйымдарды, ыдыстарды, тараларды және материалдарды жанармайда, дихлорэтанда, ацетонда, эфирде және сілтілік ерітінділерде қолмен жуғаны үшін; әлсіз контрастілік және өшіріліп қалған мәтіндері бар құжаттар бойынша ақпараттарды анықтағаны, түптегені (тіккені) үшін;

шаң-тозаң басқан, зиянды химиялық реакциялардың ошағы болатын кітапханалық және мұрағаттық қорлармен жұмыс істегені, сондай-ақ театрлық декорациялар мен бутафорияларды құрғаны үшін
БЛЖ-дан

30%  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Дене шынықтыру және спорт саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Жоғары сапалы

оқу-жаттығу

процесін

тікелей қамтамасыз еткені үшін

қосымша ақылар


Қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын лауазымдардың нақты тізбесі бойынша дене шынықтыру

және спорт саласындағы

орталық

атқарушы

орган белгілейді. Осы қосымша

ақы ең жоғарғы көрсеткіш бойынша

төленедіОлимпиадалық даярлау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, олимпиадалық резервтiң мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектептерiнiң, балалар мен жасөспiрiмдер мамандандырылған спорт мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, мектеп-интернат-колледждерінің, олимпиада резервiн даярлау орталығының, Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған спорттық даярлау орталығының қызметкерлерiне:
1)

Олимпиада,

Паралимпиада

ойындарына:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға

төртінші орынға

бесінші орынға

алтыншы орынға


ЛЖ-дан 12%


ЛЖ-дан 10%

ЛЖ-дан 9%

ЛЖ-дан 7%

ЛЖ-дан 6%

ЛЖ-дан 5%

2)

Жасөспірімдердің Олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 8%


ЛЖ-дан 6%

ЛЖ-дан 4%

3)

Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында, Азия Паралимпиада ойындарында, әлем кубоктарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 5%


ЛЖ-дан 4%

ЛЖ-да 3,5%

4)

Азия чемпионаттарында, әлем кубогы, әлем чемпионаты

кезеңдерінде (жастар

мен жасөспірімдер

арасында), Еуропа

чемпионаттарында,

Еуразиялық ойындарда және Дүниежүзілік Универсиадаларда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 3%


ЛЖ-дан 2,5%

ЛЖ-дан 2%

5)

Азия чемпионаттарында (жастар мен

жасөспірімдер

арасында), Азия

кубогы,

"Азия балалары"

халықаралық спорттық ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 2%


ЛЖ-дан 1,5%

ЛЖ-дан 1%

6)

республика чемпионаттарында, Қазақстан Республикасы Спартакиадаларында, жасөспірімдердің жастар ойындарында, Қазақстан Республикасы Паралимпиада ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 1,5%

Республикалықжоғары

спорт

шеберлігі мектептерінен басқа

ЛЖ-дан 1%

ЛЖ-дан 0,5%

7)

республика чемпионаттарында (жастар

мен жасөспірімдер

арасында)


ЛЖ-дан 1%

Республикалық олимпиадаларға даярлау орталықтары, спорт колледждері және республикалық жоғары

спорт шеберлігі мектептерінен басқа

2.


Спорттық

жарыстардың

чемпиондары

мен жеңімпаздарын дайындау

үшін қосымша

ақы


Көрсетілген қосымша ақыны төлеу

тәртібі мен

шарттарын

дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы

орган белгілейді.

Осы қосымша

ақы ең

жоғарғы

көрсеткіш

бойынша

төленедіОлимпиадалық даярлау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерінiң, олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектептерiнiң, мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, мектеп-интернат-колледждерінің, жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, олимпиадалық даярлау орталығының, олимпиада резервінің жаттықтырушы-оқытушыларына:
1)

Олимпиада,

Паралимпиада

ойындарда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға

төртінші орынға

бесінші орынға

алтыншы орынға


ЛЖ-дан 100%ЛЖ-дан 90%

ЛЖ-дан 80%

ЛЖ-дан 70%

ЛЖ-дан 60%

ЛЖ-дан 50%

2)

жасөспірімдердің Олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 60%ЛЖ-дан 50%

ЛЖ-дан 40%

3)

Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында,

Азия Паралимпиада ойындарында,

әлем кубоктарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 50%ЛЖ-дан 40%

ЛЖ-дан 30%

4)

Азия чемпионаттарында, әлем кубогы,

әлем чемпионаты

кезеңдерінде (жастар

мен жасөспірімдер

арасында), Еуропа

чемпионаттарында,

Еуразиялық ойындарда және Дүниежүзілік

Универсиадаларда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 40%ЛЖ-дан 30%

ЛЖ-дан 20%

5)

Азия чемпионаттарында (жастар мен

жасөспірімдер

арасында), Азия

кубогы, "Азия балалары" халықаралық спорттық ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 30%ЛЖ-дан 20%

ЛЖ-дан 10%

6)

республика чемпионаттарында, Қазақстан Республикасы Спартакиадаларында, жасөспірімдердің жастар ойындарында, Қазақстан Республикасы

Паралимпиада

ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 15%

Республикалық жоғары

спорт

шеберлігі мектептерінен басқа

ЛЖ-дан 10%

ЛЖ-дан 5%

7)

республика чемпионаттарында (жастар

мен жасөспірімдер

арасында)


ЛЖ-дан 10%

Республикалық олимпиадалық даярлау орталықтары,

спорт колледждері

және жоғары

спорт

шеберлігі мектептерінен басқа

3.


Ұлттық штаттық

командалар және спорт резерві дирекциясының қызметкерлеріне ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы


Көрсетілген

қосымша ақыны төлеу

тәртібі мен

шарттарын

дене шынықтыру және спорт саласындағы

орталық

атқарушы

орган

белгілейдіІрі халықаралық жарыстарға дайындық және қатысу барысындағы ауыртпалықтары мен қауырттығы, дербестік пен жауапкершілік деңгейі үшін:
1)
жаттықтырушылар мен нұсқаушы-спортшыларға:

спорттың олимпиадалық түрлері бойынша спорттың паралимпиадалық түрлері бойынша спорттың олимпиадалық емес түрлері бойынша


ЛЖ-дан 80%


ЛЖ-дан 50%

ЛЖ-дан 40%

2)

Ірі халықаралық жарыстарды дайындаумен және өткізумен тікелей айналысатын басшыға, басшының орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен басшыларының орынбасарларына, сондай-ақ басқа да қызметкерлерге


ЛЖ-дан 60%


4.


Еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды)

және қауіпті

(ерекше қауіпті)

жұмыстармен

айналысатын қызметкерлерге

қосымша ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және

еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен

Еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің,

цехтардың, кәсіптердің және лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Мыналармен зиянды (уытты) химиялық заттармен;

шу шығаратын аппаратурамен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 100%


Спортшылардың допингке қарсы зертханасының қызметкерлеріне

БЛЖ-дан 60%

5.


Спорттық атағы

үшін үстемеақы


Спорттық

атақтар уәкілетті орталық

атқарушы орган белгілеген тәртіппен беріледі

1)

"Халықаралық дәрежедегі

спорт шебері"


БЛЖ-дан 30%

Осы үстемеақы ең жоғары көрсеткіш

бойынша

төленеді

2)

"Спорт шебері"

БЛЖ-дан 15%

     

      Ескертпелер:

      1. Жұмыс уақытынан тыс кездерде спорттық жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарында қызмет көрсеткені үшін медициналық қызметкерлерге еңбекақыны төлеу лауазымдық жалақысын ескере отырып, нақты жұмыс істеген сағатына спорттық жарыстарды өткізетін ұйымдар төлейді.

      2. Спорт төрешілеріне:

      спорттың ойын түрлерінен басқа спорттық жарыстарға бір күндік қызмет көрсеткені үшін және бір ойынға, алайда ұйымның спорттық іс-шараларының күнтізбелік жоспарлары бойынша өткізілетін спорттық ойын түрлері бойынша спорттық жарыс болатын күні екі ойыннан көп емес ойынға қызмет көрсеткені үшін:

      халықаралық санаттағы төрешіге БЛЖ-дан 15 %

      жоғары санатты ұлттық спорт төрешісіне БЛЖ-дан 12 %

      ұлттық спорт төрешісіне БЛЖ-дан 10 %

      1-санаттағы төрешіге БЛЖ-дан 8 %

      спорт төрешісіне БЛЖ-дан 7 % төленеді.

      3. Спорттық ойын түрлері бойынша жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тікелей қамтамасыз еткені үшін және спорттық жарыстардың жеңімпаздары мен чемпиондарын даярлағаны үшін спорттың ойын түрлерінен жаттықтырушы-оқытушыларға қосымша ақы төлеу тәртібі мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылардың

түрлері

Қосымша

ақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.

Ерекше еңбек жағдайлары үшін

қосымша ақы

1)

сотталғандарға қызмет көрсету жөніндегі жұмысы үшін

БЛЖ-дан

20 %2)

жұқпалы аурулардың

тірі қоздырғыштарымен немесе ауру малдармен, ауру тудыратын вирустармен

жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

25 %3)

жұмылдыру жұмысының:

1 жылдан 2 жылға

дейінгі;

2 жылдан 4 жылға

дейінгі;

4 жылдан жоғары өтілі болған кезде жұмылдыру жұмыстары-на тарту үшін

БЛЖ-дан 10 %
БЛЖ-дан 15 %

БЛЖ-дан 20 %

4)

жер астындағы:

3 метрге дейін 3 метрден асатын тереңдіктегі объектілерде жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 25 %

БЛЖ-дан 30 %

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе бойынша

5)

Қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техника мен мүлікті сақтауды қамтамасыз еткені үшін:қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техника мен мүлікті жөндеуге, қабылдауға, сақтауға, беруге және оларды күзетуді қамтамасыз етуге байланысты жұмысы үшін;

қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техниканы, әскери

мүлікті есепке алуды жүргізгені үшінБЛЖ-дан

40 %
БЛЖ-дан

30 %

6)

Парашютпен секіргені үшін


БЛЖ-дан

10 %

Мемлекеттік

басқару органы

белгілеген тәртіппен және

тізбе бойынша

секіру нормаларын орындауына

қарай

7)

Тұрақты жауынгерлік әзірлікті қамтамасыз

еткені үшін


БЛЖ-дан

20 %

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе

бойынша

8)

Жауынгерлік кезекшілікті атқарғаны үшін


БЛЖ-дан

15 %

Жауынгерлік

есептоптар мен жауынгерлік кезекшілікті атқару командаларының құрамына енетін әскери

бөлімшелер мен қызметкерлер лауазымдарының тізбесін мемлекеттік басқару

органы бекітеді

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1


Ерекше

жағдайлар

үшін қосымша ақы

1)

Тергеу изоляторларында тұрақты жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

30 %

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе бойынша

2)

Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметінде тұрақты жауынгерлік әзірлікті қамтамасыз еткені үшін

БЛЖ-дан

20 %

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе бойынша

3)

Жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштарымен немесе ауру малдармен, ауру тудыратын вирустармен жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

25%-ға

дейін

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе бойынша

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1


Ерекше

жағдайлар

үшін қосымша ақы1)

Қызметкерлерге қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде, тергеу изоляторларында,

уақытша ұстау

изоляторларында жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

25 %

Оған медициналық, педагогикалық

қызметкерлер және қоғамдық

тамақтандыру қызметкерлері, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің, тергеу изоляторларының сотталған адамдарға арналған кітапханалары мен клубтарының қызметкерлері жатпайды

2)

Мыналар:

белгілі бір тұрғылықты жері, құжаттары жоқ адамдарға арналған

қабылдау-тарату орнының;

әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарға арналған арнаулы қабылдау орнының (дезинфекторларды қоспағанда) қызметкерлеріне

БЛЖ-дан 30 %


БЛЖ-дан 30 %

3)

Қызметкерлерге:

қауіпсіздік жағдайы ең жоғары (қатаң режимдегі) мекемелерде;

қауіпсіздік жағдайы төтенше (ерекше режимдегі) мекемелерде;

толық қауіпсіздік жағдайдағы мекемелерде (түрмеде);

тергеу изоляторларын қоспағанда, қауіпсіздігі аралас мекемелерде (әртүрлі режим түріне сотталғандарды ұстауға арналған мекемелер), мынадай жағдайда жазасын өтеуші адамдарды ұстау үшін орташа қауіпсіз және қауіпсіздігі барынша жоғары (жалпы және қатаң режимдер), орташа және төтенше қауіпсіз (жалпы және ерекше режимдер), қауіпсіздігі барынша жоғары және төтенше қауіпсіз (қатаң және ерекше режимдер) бас бостандығын айыруға сотталған адамдарды емдеу үшін ауруханалар мен арнайы құрылған басқа да мекемелерде, егер соттың үкімімен қауіпсіздік жағдайы ең жоғары (қатаң режимдегі), төтенше (ерекше режимдегі) мекемелерде немесе қауіпсіздік жағдайы ең жоғары (қатаң режимдегі), төтенше (ерекше режимдегі) мекемелерде бас бостандығынан айыруды өтеу белгіленген емдеудегі сотталған адамдардың саны барлығын қосқанда мекемені толтыру лимитінің (төсек-орын саны) 50 пайызынан астамын құраса;

тергеу изоляторларында, қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде және олардың учаскелерінде, ауруханаларда

туберкулезбен, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратын және адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған

сотталған адамдарды ұстау және амбулаторлық емдеу үшін арнайы құрылған емдеу құқығындағы мекемелерде жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 13 %

Көрсетілген қосымша ақы туберкулезбенауыратындарды ұстауға толық арналмаған

аталған

мекемелердің туберкулезбен, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен

ауыратын және адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған адамдармен жұмыс

істейтін қызметкерлеріне айлық жұмыс уақыты нормасының кемінде 50 % мөлшерінде белгіленеді

БЛЖ-дан 15 %

БЛЖ-дан 15 %-ға дейін

БЛЖ-дан 13%

БЛЖ-дан 15%

БЛЖ-дан 15%

БЛЖ-дан 15%

БЛЖ-дан 15 %

4)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің, тергеу изоляторларының сотталған адамдарға арналған кітапханалары мен клубтарының қызметкерлерінеБЛЖ-дан 20 %

5)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің, тергеу изоляторларының қоғамдық тамақтандыру және сауда орындарының қызметкерлерінеБЛЖ-дан 20 %

6)

Мекемелердің дезинфекторларынаБЛЖ-дан 45 %


7)

Әскери-дәрігерлік сараптама жүргізгені үшінБЛЖ-дан 50 %


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Азаматтық қорғау органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстеме ақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.

Ерекше жағдайлар үшін

қосымша ақы1)

"Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесінің негізгі персоналына сел тасқындарына қарсы, көшкіндерге қарсы, су тасқындарына қарсы және басқа да қорғау іс-шараларын, сондай-ақ жолы қиын, шалғайдағы, климаты мен

географиялық жағдайы күрделі биік таулы аймақтарда төтенше жағдайлар туындағанда және оларды жою кезіндегі профилактикалық, авариялық-құтқару және жөндеу-қалпына

келтіру іс-шараларын жүргізгені үшін

БЛЖ-дан 40 %

Көрсетілген

қосымша ақыны

төлеу

тәртібі мен

шарттарын

лауазымдардың нақты тізбесі

бойынша азаматтық қорғау

саласындағы

орталық

атқарушы

орган белгілейді

2)

Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құрылымдарының

құтқарушыларына:


Көрсетілген

қосымша ақыны

төлеу

тәртібі мен

шарттарын

азаматтық қорғау саласындағы

орталық

атқарушы

орган белгілейді


химиялық, радиациялық ластану аймақтарында, биік таулы және жолы қиын аудандарда,

табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюда, арнайы жабдықтарды қолданумен байланысты

күрделі объектілерде, тікұшақ техникасымен десант түсіру, өмір үшін аса қатерлі кезде шұғыл және жедел авариялық-құтқару, іздестіру-құтқару жұмыстарын тікелей

жүргізу кезінде;

өмірге

қатерлі

қысылтаяң жағдайдағы

жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 300 %жоғары (плюс 30 градус және одан жоғары) немесе төмен (минус 20 градус және одан төмен (боран, бұрқасын) температура кезінде жұмыс істегені үшін;

жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 100 %су астындағы авариялық-құтқару және жедел жұмыстарды тікелей жүргізу кезінде;

су астындағы жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 100 %мәйіттермен және мәйіттердің фрагменттерімен үнемі жұмыс істегендіктен психоэмоциялық жүктемесі үшін

БЛЖ-дан 100%


2.

Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының құтқарушыларына:

Күту және авариялық-құтқару жұмыс-тары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға аттануға ұдайы әзірлікте болу режимiнде болғаны үшін үстемеақы

Күту және

ұдайы әзірлікте болу режиміндегі кезекшіліктің әр

сағаты үшін

сағаттық мөлшерлемеден 25%

"Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсiби авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдары құтқарушыларының күту және авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға аттануға ұдайы әзірлікте болу режимiнде үйде кезекшiлiк ету уақыты кезекшiлiктiң әрбір сағатына сағаттың төрттен бiрi мөлшерiнде есептеледi

3.

Кәсіптік авариялық-құтқару қызметтерінің және

құралымдарының құтқарушыларына:

3-сыныпты маман-құтқарушы

2-сыныпты маман-құтқарушы

1-сыныпты маман-құтқарушы

халықаралық сыныпты маман-құтқарушы

Сыныптық үшін үстемеақы

БЛЖ-дан 20 %

Уәкілетті

атқарушы орталық орган

бекіткен құтқарушыларға

сыныптық берудің немесе сыныптығын

растау

тәртібіне

сәйкес.

Сыныптылық

үшін төлем құтқарушының кітапшасындағы жазуларға сәйкес

жүргізіледі

БЛЖ-дан 30 %

БЛЖ-дан 40 %

БЛЖ-дан 60 %

4.


Еңбек

сіңірген

жылдары үшін

үстемеақы
Еңбек сіңірген жылдарының өтіліне қарай:

3 жылдан астам

5 жылдан астам

10 жылдан астам

15 жылдан астам

20 жылдан астам


ЛЖ-дан 15%


ЛЖ-дан 20%

ЛЖ-дан 30%

ЛЖ-дан 40%

ЛЖ-дан 50%

5.


Ауыр

(ерекше ауыр)

қол еңбегі жұмыстарымен

және еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті)

жұмыстармен

айналысатын қызметкерлерге қосымша

ақы


Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы

Еңбек кодексіне 

сәйкес және

еңбек жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган

бекіткен

Еңбек

жағдайлары

зиянды өндірістер, цехтар, кәсіптер мен лауазымдар

тізімінің (тізбесінің)

негізінде

1)

"Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесінің

облыстық, өңірлік

басқармалары пункттерінің диспетчерлеріне, лауазымдарының атауларына қарамастан ультрақысқатолқынды, ЖЖК, аса жоғары жиіліктер-сәуле тарату көздері бар жабдықтарда жұмыс істейтін инженер-техникалық

қызметкерлерге

БЛЖ-дан 34 %


2)

Радиостанциялармен жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 22 %


3)

Маса-шіркей және басқа да жәндіктер мен кенелер тараған аудандарда жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 15 %

Аумақтарды маса-шіркей

және басқа да жәндіктер мен кенелер тараған

аудандарға

жатқызу тәртібін

денсаулық

сақтау

саласындағы

уәкілетті орталық

атқарушы

орган белгілейді

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Әскери қызметшiлер мен қызметкерлер болып табылмайтын, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары, қарулы күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет жүйесiнің азаматтық қызметшiлеріне, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлерiне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлерi үшін бiрыңғай, еңбек жағдайлары үшiн қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауыр

(ерекше ауыр)

қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін

қосымша ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек

жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің,

цехтардың, кәсіптер мен

лауазымдардың тізімі (тізбесі)

негізіндеАрнаулы техникамен

және бұйымдармен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 25%


2.


Ерекше еңбек

жағдайы үшін

үстемеақы


"Мемлекеттік

құпиялар

туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы

Қазақстан

Республикасының Заңына сәйкес

1)

Мемлекеттік және қызметтік құпиялар қамтылған құпия және өте құпия құжаттармен тұрақты жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 25%


2)

Шифрлау байланысы

қызметтеріндегі жұмысы үшін мамандар мен қызметшілерге, шифр қызметкерлері мен құпия байланыс аппаратурасы (бұдан әрі - ҚБА) бөлімшелерінің қызметкерлеріне, сондай-ақ ҚБА шифрлеу техникасын жөндеумен айналысатын қызметкерлерге


БЛЖ-дан 30%


3)

Байланыс бөлімшелерінің қызметкерлеріне арнайы хат-хабар мен мерзімдік баспасөзді жөнелткені үшін


БЛЖ-дан 30%

аспайды


4)

Қарулы Күштерде, басқа әскерлерде және әскери құралымдарда, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі жұмысы үшін жұмысшыларға еңбек сiңiрген жылдары:

3 жылдан астам

5 жылдан астам

10 жылдан астам

15 жылдан астам

20 жылдан астам болған кезде


ЛЖ-дан 10 %

Еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын уәкілетті орталық орган белгілейді

ЛЖ-дан 15 %

ЛЖ-дан 20 %

ЛЖ-дан 30 %

ЛЖ-дан 40 %

5)

Жұмысшыларға,

негізгі жұмысынан

босатылмай, бригадаға басшылық жасағаны үшін:

бригада құрамында 10 адамға дейін болса бригада құрамында 10 адамнан артық болса


БЛЖ-дан 20%


БЛЖ-дан 35%

6)

Жүргізушілерге тіркемесі бар автомобильдерде жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 30 %


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Сот сараптамасы орталығының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылар түрлері

Қосымша

ақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауыр

(ерекше ауыр)

қол еңбегі жұмыстарымен

және еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті)

жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының

Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек

жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік

орган белгілеген Еңбек

жағдайлары

зиянды өндірістердің,

цехтардың,

кәсіптер мен

лауазымдардың тізімі (тізбесі)

негізінде

1)

Мәйіт материалдарымен, зиянды (улы) химиялық заттармен, дыбыс шығарушы аппаратпен, психикалық науқастармен, ультракүлгін сәуле көздері бар микроскоптармен, кернеулігі 30 кВт асатын электрондық микроскоптармен, сот сараптамаларын жүргізу кезінде дербес электрондық есептеу машиналарымен жұмыс істегені үшін


Жұмыс өтіліне

байланысты:


2 жылға дейін – БЛЖ-дан 50 %;

3 жылдан 5 жылға дейін – БЛЖ-дан 75%;

5 жылдан астам – БЛЖ-дан 100%

2)

Сараптама жүргізгені үшін


Жүргізілетін сараптамалардың

күрделілігіне қарай БЛЖ-дан

100 %-ға

дейін

Кәсіпорын

басшысы

белгілеген

тәртіппен

2.


Ерекше еңбек

жағдайы үшін

қосымша ақы1)

Сот сараптамаларының әр түрін жүргізу бойынша біліктілік куәлігі бар сарапшыларға


Сараптаманың 2 түрі – БЛЖ-дан 50%;


сараптаманың 3-тен 5 түріне дейін – БЛЖ-дан 75%;

5 түрден астам – БЛЖ-дан 100%

2)

Сыныптық шендері

бар қызметкерлерге:

III сыныпты

мемлекеттік әділет кеңесшісі

I және II сыныпты әділет кеңесшісі

III сыныпты әділет кеңесшісі және I сыныпты заңгер

II сыныпты заңгер

III сыныпты заңгер


ЛЖ-дан 25%


ЛЖ-дан 22%

ЛЖ-дан 20%

ЛЖ-дан 17%

ЛЖ-дан 15%

3)

Мемлекеттік және

қызметтік құпияны

қамтитын құпия және өте құпия құжаттармен

жұмыс істейтін

Орталық қызметшілеріне


БЛЖ-дан 30%

"Мемлекеттік

құпиялар

туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Нақты

лауазымдар

тізбесі

бойынша

төлеу

тәртібі мен

шарттарын

мемлекеттік

басқару

органы

белгілейді

3.


Лауазымдарды қоса

атқарғаны

(қызмет

көрсету

аймағының

кеңейгені) үшін

қосымша

ақы

Орталық басшысына,

оның орынбасарларына, құрылымдық

бөлімшелердің

басшыларына және олардың орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда негізгі лауазымы

бойынша жұмыс

уақытының шегінде

біліктілік куәлігіне сәйкес мамандығы бойынша жұмыс жүргізуге рұқсат беріледі


Тиісті

мамандық сарапшысының ЛЖ-нан 30%-ға дейін

Негізгі мамандығы бойынша жұмыс уақытының шегінде

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Ауыл шаруашылығы, орман, балық және аң аулау шаруашылығы саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

түрлері

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше еңбек

жағдайлары үшін

үстемеақы

Мекемені дамытуға бағытталған жұмыстары, тәжірибеде озық әдістерді пайдаланғаны үшін, жұмыстағы жоғары жетістіктері, аса маңызды немесе шұғыл жұмыстарды орындағаны үшін, еңбектегі күрделілік және қауырттылық үшін


БЛЖ-ның 50%-ынан

аспайды

Уәкілетті

орган

белгілеген

тәртіппен

және

шарттармен

2.


Ауыр

(ерекше ауыр)

қол еңбегі жұмыстарымен

және еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша

ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының

Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек

жөніндегі мемлекеттік уәкілетті

орган белгілеген еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің,

цехтардың,

кәсіптер мен лауазымдардың тізімі

(тізбесі)

негізінде

1)

Қауіпті және аса қауіпті індеттердің қоздырғыштары және оларды жұқтыруы мүмкін және жұқтыру әлеуеті бар материалдармен (жануарлар мен құстардың, кене, шыбын-шіркей, балпақ сарышұнақ тышқандар мен тышқан тектес кеміргіштердің аса қауіпті індеттерінің қоздырғыштарын жұқтырған патологиялық материалдармен байланысы) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 140 %

Жұмысты нақты орындауына қарай

2)

Улармен және улы химикаттармен тікелей жұмыс істегені, улармен және улы химикаттармен өңделген, карантинге жатқызылған ішкі және импорттық өнімді тексеріп қарағаны, сараптама жүргізгені, тексергені үшін

БЛЖ-дан 60 %


3)

Химиялық-токсикологиялық және радиологиялық зерттеулерді: сынамаларды іріктеу және жануарлардың қырылуын анықтау бойынша патологиялық материалдарға зертханалық зерттеу жүргізгені, жоғары сапалы улар, радионуклидтер және химиялық заттар (қышқылдар, сілтілер, прекурсорлар), зерттеу кезінде олармен жанасқаны және жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 60 %


4)

Орман өрттерін, оның ішінде арнайы құрал-жарақтарды қолдана отырып сөндіруге қатысқаны үшін, тікұшақ техникасы арқылы десант түсіру, сондай-ақ орман зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес жүргізу жұмыстары үшін


Әр сағат

үшін

сағаттық мөлшерлеменің

100%


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Геологиялық ақпарат статистикасы, ақпаратты техникалық қорғау, ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау және
біліктілігін арттыру жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

түрлері

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Кәсіби шеберлігі үшін

үстемеақы

Геологиялық ақпарат статистикасы жүйесі мемлекеттік мекемелерінің, "Қазгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығы" мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне


БЛЖ-ның 60%-нан

аспайды

Уәкілетті

орган

белгілеген

тәртіппен

2.


Ерекше еңбек жағдайлары

үшін қосымша ақы
"Ақпаратты техникалық қорғау орталығы", "Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандарды

даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы" мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік және қызметтік құпияны қамтитын құпия және өте құпия құжаттармен тұрақты жұмыс істейтін мамандарға


БЛЖ-дан

25%

Лауазымдардың нақты

тізбесі

бойынша

төлеу

тәртібі мен

шарттарын

уәкілетті

орган

белгілейді


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық
стратегиялық зерттеулер институты, Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін үстемеақылар

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Үстемеақылардың атауы

Үстемеақылардың

түрлері

Үстемеақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының ғылыми қызметкерлеріне

Құқық саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізгені үшін үстемеақы

ЛЖ-дан 100%

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

2

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметшілеріне

Ғылыми зерттеулердің және ел басшыларына ұсынылатын есеп беру материалдарының жоғары сапасы үшін үстемеақы

ЛЖ-дан 100%

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Азаматтық қызметшілер, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлері, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлері үшін бірыңғай қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с№

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар менүстемеақылардың

түрлері

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5
Ауылдық

жердегі

жұмысы үшін

арттыру1)

Ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға, жергiлiктi өкiлдi органдардың шешiмi бойынша арттырылған айлықақылар (тарифтiк мөлшерлемелер) белгiленедi


25 %-дан

кем емес

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

2)

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын және ауылдық елді мекендерде орналасқан мекемелерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға арттырылған айлықақылар (тарифтiк мөлшерлемелер) белгiленедi.


25 %-дан

кем емес

2007 жылы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес2.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың

қызметкерлеріне кешкі сағат 22-ден таңғы сағат 6-ға дейін әр сағаты үшін

Түнгі уақыттағы жұмысы үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50%

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

3.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың

қызметкерлеріне мереке немесе демалыс күндерінің әр сағаты үшін

Мереке және

демалыс күндеріндегі жұмысы үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 100%

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек

кодексіне сәйкес

4.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың

қызметкерлеріне мерзімнен тыс жұмыстың әр сағаты үшін

Мерзімнен

тыс жұмыс

істегені

үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50%

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

5.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың

негізгі лауазымы (мамандығы) бойынша жұмыс уақытының шегінде қосымша жұмыс орындайтын қызметкерлеріне

Лауазымдарды

қоса

атқарғаны

(қызметтер

көрсету аймағының

кеңейгені)

үшін қосымша ақы

ЛЖ-дан 50 %

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Көрсетілген қосымша ақылар мемлекеттік мекемелердің, қазыналық кәсіпорындардың

басшыларына және

олардың орынбасарларына қолданылмайды

6.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың

қызметкерлеріне

Уақытша

болмаған қызметкердің

міндеттерін

орындағаны

үшін қосымша ақы

Нақты

көлеміне

қарай

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

7.

Экологиялық апат аймақтарында, оның ішінде:

экологиялық апат экологиялық дағдарыс экологиялық дағдарыс алдындағы жағдайдағы аймақтарда тұратын және еңбек қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

ЛЖ-дан 50 %

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және "Арал өңіріндегі экологиялық апат

салдарынан

зардап шеккен

азаматтарды

әлеуметтік

қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

ЛЖ-дан 30 %

ЛЖ-дан 20 %

8.

Радиациялық қатер аймақтарында, оның ішінде:

төтенше радиациялық қатер ең көп радиациялық қатер жоғарғы радиациялық қатер ең аз радиациялық қатер жеңілдікті әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бар аймақтарда тұратын және еңбек қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Радиациялық қатер аумағында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

2 АЕК*

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық

сынақтардың

салдарынан

зардап шеккен

азаматтарды

әлеуметтік

қорғау туралы" 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес.

Көрсетілген қосымша ақы жеңiлдiктер мен өтемақыларға құқықты растайтын құжат (куәлік) болған жағдайда беріледі

1,75 АЕК*

1,5 АЕК*

1,25 АЕК*

1 АЕК*

9.


Ауыр (ерекше

ауыр) қол

еңбегі жұмыстарымен

және еңбек

жағдайлары

зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша

ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік

орган бекіткен Еңбек

жағдайлары

зиянды кәсіптер және қызметтер өндірістерінің,

цехтарының тізімі

(тізбесі) негізінде

1)

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметшілері мен жұмысшыларына


БЛЖ-дан 30%


2)

Тазалаушыларға:

дезинфекциялық құралдарды пайдаланатын өндірістік және қызметтік үй-жайларды;

дезинфекциялық құралдарды пайдалана отырып, дәретханаларды жинаған кезде


БЛЖ-дан 20%


БЛЖ-дан 30%

10.


Сыныптық

біліктілігі

үшін үстемеақы

"1-сыныпты жүргізуші" (В, С, Д, Е санаттары болғанда)

"2-сыныпты жүргізуші" (В, С, Е немесе В, С, Д немесе Д (Д және Е) санаттары болғанда) сыныптық біліктілігі бар жүк және жеңіл автомобильдер, автобустар жүргізушілеріне


БЛЖ-дан 35%


БЛЖ-дан 20%

11.


Құрметті

атағы үшін

үстемеақы

Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының "Халық" деген құрметті атағы бар және республиканың құрметті атақтарына ие болған қызметкерлерге Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының "Еңбек сіңірген" құрметті атағы бар және республиканың құрметті

атақтарына ие болған қызметкерлерге


БЛЖ-дан 50%

"Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

БЛЖ-дан 30%

12.


Ғылыми

дәрежесі үшін

қосымша ақы

Ғылым кандидаттарына, философия докторларына (PhD), бейіні бойынша докторларға1 ЕТЖМ**

Көрсетілген

қосымша ақы біліктілігі жоғары ғылыми кадрларды аттестаттау жөніндегі

уәкілетті орган

берген тиісті

дипломы болған кезде

белгіленеді және

негізгі жұмыс орны

бойынша төленеді

Ғылым докторларына

2 ЕТЖМ**

13.

Персоналдың жұмысын ұйымдастырғаны үшін

"Аға" мәртебесі үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 25%


14.

Ұйымның негізгі персоналына

Бөлімшені (кабинет) меңгергені үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 50%


15.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы

ЛЖ-дан 10%


     

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      * АЕК – заңнамалық актілерде белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

      **ЕТЖМ – заңнамада белгіленген айлық жалақының ең төменгі мөлшері.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
20-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде оқу сабақтарын өткізуге тартылған
қызметкерлердің еңбегіне сағат бойынша ақы төлеу

      Ескерту. 20-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Оқитындар контингенті

Сағат бойынша ақы төлеу мөлшері*

Профессор,

ғылым

докторы

Доцент,

ғылым

кандидаты

Ғылыми

дәрежесі жоқ адамдар

Бастауыш, негізгі орта,

жалпы орта, техникалық

және кәсіптік, орта

білімнен кейінгі білім

беру ұйымдарының

оқушылары және оқушы-

лардың осыған ұқсас

басқа да санаттары,

техникалық және кәсіп

тік, орта білімнен

кейінгі білімді талап

ететін лауазымға ие

қызметкерлер, жұмысшы-

лар, курс тыңдаушылары;

студенттер;

аспиранттар, басшы

қызметкерлер мен маман-

дардың біліктілігін

арттыру жөніндегі оқу

орындарының тыңдаушыла-

ры, дәрігерлердің

консультация өткізулері0,09***

0,10****


0,12*****0,08***

0,09****


0,10*****0,07***

0,08****


0,09*****

     

Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін

ақының мөлшері*

Оқу сабақтарын жүргізуге

қатысатын, пластикалық кейіп-

терді көрсететіндердің еңбегі-

не сағат бойынша ақы төлеу

ставкасы мынадай мөлшерде

белгіленеді:

киімсіз немесе күрделі

кейіпте кейіп көрсеткені үшін

киім киіп тұрып кейіп көрсет-

кені үшін

0,04

0,03

     

Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін

ақының мөлшері

Оқу сабақтарын өткізуге қаты-

сатын оқу-қосалқы қызметкер

қатарындағы адамдарға сағат

бойынша еңбек ақы төлеу

ставкасы ғылыми дәрежесі жоқ

адамдарға көзделген сағат

бойынша еңбек ақы төлеу

ставкасының 50-пайызы

мөлшерінде белгіленеді

50%

     

Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін

ақының мөлшері**

Ғылыми дәрежесі мен атағының

болуына қарамастан, денсаулық

сақтау және әлеуметтік қамсыз-

дандыру мекемелерінің консуль-

танттарына

Қазақстан Республикасы Ұлттық

ғылым академиясының толық

мүшелеріне және корреспондент

мүшелеріне

3%


25%

     

      Ескертпе:

      Ұзақтығы бір сағаттан кем болмайтын біржолғы консультация беруге бір сағат ретінде ақы төленеді.

      Сағат бойынша еңбек ақы төлеу ғылым докторының немесе кандидатының ғылыми дәрежесі үшін берілетін қосымша ақыны ескереді.

      Жоғары білімі бар жоғары оқу орындарының (бұдан әрі – ЖОО) қызметкерлері негізгі лауазымы бойынша жұмыс күнінен тыс ЖОО ректорының рұқсатымен сол оқу орнында көлемі жылына 225 сағаттан аспайтын көлемде, сағат бойынша еңбекақы төлеу шарттарында педагогикалық жұмыспен шұғылдана алады.

      "Халық" деген құрметті атағы бар адамдарға сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы профессорлар, ғылым докторлары үшін көзделген мөлшерде, ал "Еңбек сіңірген" құрметті атағы бар адамдарға доценттер, ғылым кандитаттары үшін көзделген мөлшерде белгіленеді.

      Конкурстар мен байқаулардың әділқазылар алқасының мүшелеріне, сондай-ақ конкурстық жұмыс рецензенттеріне еңбек ақы төлеу студенттермен оқу сабақтарын жүргізетін адамдарға көзделген сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы бойынша жүргізіледі.

      * Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық жалақыны және сағат бойынша ақы төлеу коэффициенттерінің тиісті мөлшерін ескере отырып анықталады

      ** Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы лауазымдық жалақысынан пайызбен белгіленеді.

      *** Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы:

      жоғары оқу орнына түсуге даярлау, секциялық және жаттықтырушы жұмыстары бойынша курстардың оқытушыларына еңбек ақы төлеу үшін;

      тілдерді үйрену жөніндегі курстардың оқытушыларының еңбегіне ақы төлеу үшін;

      университеттердің, педагогикалық, инженер-педагогикалық институттардың (факультеттердің) студенттері педагогикалық практика өтетін оқу-тәрбие мекемелері қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.

      **** Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы:

      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын емтихан комиссиясының төрағалары мен мүшелеріне, сондай-ақ өндірістерден тартылатын мамандардың еңбегіне ақы төлеу үшін;

      егер студенттерге өздері берген пәндер бойынша мемлекеттік емтихан қабылдайтын немесе дипломдық жоба жетекшісі бола отырып дипломдық жобаны қорғауды қабылдайтын жағдайларда, Мемлекеттік емтихан комиссиясына қатысқаны үшін ректорлар мен проректорлардың еңбегіне ақы төлеу;

      сағат бойынша жұмыс істейтін оқытушылар өнер және мәдениет жоғары оқу орындарында арнайы пәндер бойынша жеке сабақтарды жүргізу кезінде;

      медбикелерді даярлау үшін азаматтық қорғаныс кафедрасына шақырылған медицина қызметкерлерін, қоғамдық кәсіптер факультеттеріне оқытушылық жұмыстарға тартылған адамдарға еңбек ақы төлеу үшін;

      оқуға түсу емтихандарын қабылдау кезінде;

      шет тілін жедел меңгеру жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен, магистранттармен сабақ жүргізу кезінде;

      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын оқытушыларға студенттердің далалық және педагогикалық практикасына жетекшілік жасағаны үшін қолданылуы мүмкін;

      ***** Сағат бойынша ақы төлеу ставкалары, сондай-ақ:

      мекемелер экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша ақылы қызметтер көрсету үшін тартатын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамы мен мамандардың еңбегіне ақы төлеу үшін;

      диссертациялық зерттеулердің консультанттары ретінде тартылатын басқа ұйымдардың жетекші ғалымдары мен мамандарының еңбегіне ақы төлеу үшін (бір докторантқа жылына 50 сағат);

      басшы қызметкерлердің және мамандардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен сабақ (лекция) өткізгені үшін ақы төлеу;

      халықаралық олимпиадалардың қатысушыларымен сабақтар (лекция) өткізгені үшін еңбек ақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілін есептеу қағидалары

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілі белгілі бір функционалдық блокқа, звеноға және сатыға жататын атқаратын лауазымына сәйкес олардың лауазымдық жалақысын айқындау мақсатымен есептеледі.

      1. Лауазымдық жалақы алуға құқық беретiн мамандық бойынша жұмыс өтіліне мемлекеттiк органдарда iстеген барлық жұмыс уақыты кiредi, сондай-ақ:

      1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, офицерлiк құрамдағы адамдардың, прапорщиктердiң, мичмандардың, Қарулы Күштердегi мерзiмсiз қызметтегi әскери қызметшiлердiң, iшкi, шекара әскерлерiнде, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының азаматтық қорғаныс басқару органдары мен бөлiмшелерiнде, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi мен Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетi органдары жүйесiнде, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiнде, Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметінде және Қазақстан Республикасының Республикалық ұланында, Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланында және әскери-тергеу органдарында мiндеттi әскери қызметiн өткерген;

      1-1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерген;

      2) теріс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, басшы құрамдағы адамдардың ішкі істер органдары жүйесіндегі, қылмыстық-атқару қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі қызметте, прокуратура органдарындағы қызметте, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының сот аппараттарында, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетінде жұмыс істеген;

      3) Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының соттарында, прокуратура органдарында, ішкі істер органдарында, Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының мемлекеттік қауіпсіздік комитеті органдарында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары мен бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінде еңбек сіңірген жылдарына үстемеақы алу құқығын беретін лауазымдарда жұмыс істеген;

      4) Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Мемлекеттік банкі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жүйесінде жұмыс істеген;

      5) жүктілігі және босануы бойынша демалысы, сондай-ақ заңнамаға сәйкес берілген бала үш жасқа толғанға дейін оның күтімі жөніндегі жалақысы сақталмайтын демалыс уақыты;

      6) егер шетелге жіберер алдында қызметкер мемлекеттік органдарда жұмыс істеген болса және көшу уақытын қоспағанда, шетелден қайтып келген күнінен бастап екі айдың ішінде мемлекеттік органға қызметке тұрса, шетелде жұмыс істеген;

      7) Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді органдары депутаттарының өкілеттіктерін тұрақты негізде жүзеге асырған;

      8) егер қызметкер курсқа түскенге дейін мемлекеттік органда жұмыс істесе және оны бітірген соң мемлекеттік органға қайта оралса, оның кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарында мемлекеттік органдар жолдамасымен жұмыстан қол үзіп оқыған;

      9) ұйымдарда мемлекеттік органдардағы атқаратын лауазымдары бойынша мамандықтарымен бірдей мамандықтар бойынша лауазымдарда кейінгі жұмыс істеген уақыты кіреді.

      2. Осы Қағидаларға сәйкес есептелетін мамандық бойынша жұмыс өтілі күнтізбелік есептеуде ескеріледі.

      3. Күнтізбелік ай ішінде лауазымдық жалақысын арттыру құқығы туындаған қызметкерлерге, өтілін ескере отырып лауазымдық жалақысын есептеу осындай құқық туындаған күннен бастап жүзеге асырылады.

      4. Мамандығы бойынша жұмыс өтілін еңбек өтілін белгілеу жөніндегі комиссия айқындайды, оның құрамын тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітеді.

      Мамандығы бойынша жұмыс өтілін белгілеу жөніндегі комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді. Шешімнен үзінділер екі данада дайындалады және бір данасы - кадр қызметіне, екіншісі - бухгалтерияға беріледі.

      5. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттары мамандығы бойынша жұмыс өтілін айқындауға арналған құжаттар болып табылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
22-қосымша

Денсаулық сақтау саласындағы азаматтық қызметшілер, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлері,
қазыналық кәсіпорындар қызметкерлері лауазымдарының және
кәсіптерінің тізбесі мен олардың психоэмоционалдық және дене
жүктемесін айқындайтын критерийлер

      Ескерту. 22-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. 22-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.02.05 N 111 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қызметкерлер лауазымдарының және кәсіптерінің атауы

Психоэмоционалдық және дене жүктемелерінің критерийлері

1

2

3

1.

Жұмысы психоэмоционалдық және дене жүктемесінің жоғарғы дәрежесімен ұштасқан хирургиялық, оның ішінде балалар хирургиясы, бейінді мамандар

Хирургиялық араласудың нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, кезекшілікке байланысты қатты шаршау, шұғыл операциялық араласулар, мәжбүрлі жұмыс істеу қалпы, анализатор жүйелерінің шамадан тыс күйзелісі, жылдам шешім қабылдау қажеттігі, көзге көп күш түсу - жоғары дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

кардиохирург

трансплантолог

микрохирург

ангиохирург

нейрохирург

2)

орта медициналық персонал:


операция медициналық бикесі, хирургия медициналық бикесі

реаниматология және анестезиология және интенсивті терапия бөлімшесінің анестезиялық медбикесі;

2.

Хирургиялық және акушер-гинекологиялық, соның ішінде балалар хирургиясы, бейінді мамандар:

1-тармақтағы өлшемдер, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - орташа дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:


акушер-гинеколог


жалпы хирург


абдоминальды хирург


торакальды хирург


ангиохирург


нейрохирург


анестезиолог-реаниматолог


эндокринологиялық хирург


уролог


проктолог


онколог-хирург


маммолог


травматолог-ортопед (оның ішінде травматология пункттерінің)


жақ сүйегі-бет хирургы


пластикалық хирург


камбустиолог


офтальмолог


оториноларинголог


эндоскопист


трансфузиолог

2)

орта медициналық персонал:операция медициналық бикесі


перзентхана бөлімшесінің акушері


реаниматология және анестезиология және интенсивті терапия бөлімшесінің анестезист медициналық бикесі


интенсивті терапия палатасының медициналық бикесі


травматология пункттерінің медициналық бикесі


3.

Амбулаториялық ұйымдардың хирургиялық, оның ішінде балалар хирургиясы бейінді мамандары

1-тармақтағы өлшемдер, бірақ жеңіл дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:


хирург


уролог


онколог-хирург


маммолог


травматолог-ортопед


офтальмолог


оториноларинголог


стоматолог-хирург


акушер-гинеколог

2)

орта медициналық персонал:


хирургиялық бейінді медбике;

4.

Ауылда орналасқан алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

Зор шыдамдылық таныту және аса зейінді болу, психоэмоциялық күйзеліс - үйдегі науқастармен және оның туысқандарымен қарым-қатынас қиындығы, психикалық ауытқуы бар науқастың әдеттен тыс мінез көрсету қаупінің жоғарылығы, қолайсыз жағдайлардың әсер етуі (үй-жайдан тыс болуға байланысты жұмыс), патогендік инфекциямен үнемі контактіде болу қаупі, шамадан тыс жүктемесі бар жұмыс - 1 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:терапевт (учаскелік)педиатр (учаскелік)жалпы практика


2)

орта медициналық персонал:учаскелік медициналық бикежалпы практика медициналық

бикесіфельдшеракушермедициналық бике


5.

Қалада орналасқан алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

4-тармақтағы өлшемдер, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - 2 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:терапевт (учаскелік)педиатр (учаскелік)жалпы практикадағы


2)

орта медициналық персонал:учаскелік медициналық бикежалпы практика медициналық

бикесіФельдшерАкушермедициналық бике


6.

Патологоанатомиялық бюролардың (бөлімшелердің), сот-медициналық сараптама орталықтарының мамандары:

Мәйітті союға байланысты жұмыс, патогендік флорамен байланыста болу қаупі, қайтыс болған науқастардың, қаза тапқан және өлтірілген адамдардың туысқандарымен қарым-қатынас жасау кезіндегі психоэмоциялық күйзеліс

1)

тікелей мәйіттердің сараптамасымен және мәйіт материалдарымен айналысатын сот-медициналық сарапшысы

2)

тікелей мәйіттерді союмен айналысатын патологоанатом, соның ішінде балалар патологоанатомы

7.

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің) қызметкерлері:

Жоғары жедел қасиеті – диагностика мен емдеуде тез шешім қабылдау, жарақат алудың жоғары қаупі, артық дене жүктемелері, жоғары психоэмоционалдық жүктеме – өмір мен өлім арасында жатқан науқастарға жедел медициналық көмек көрсету жөніндегі жұмыс.

1)

жедел және шұғыл медициналық жәрдем дәрігері

2)

жедел медициналық жәрдем станциясының фельдшері

3)

медициналық бике, медициналық тіркеуші, санитар, жүргізуші

     

8

Терапиялық бейінді мамандар:


1)

Дәрігер:

Реанимацияның, қарқынды терапия мен жаңа туған нәрестелерге, оның ішінде дене салмағы 500 грамм болатын шала туған нәрестелерге күтім жасау нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, кезекшілікке және шұғыл шақыртуларға байланысты қатты шаршау, арнайы жабдықтармен тұрақты жұмыс істеу (өкпені жасанды желдету аппараттары, кювездер, реанимациялық үстелдер)

неонатолог

2)

орта медицина персоналы:

жаңа туған нәрестелер физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын медициналық бикесі

шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын медициналық бикесі

3)

дәрігер:

Адам өліміне жиі әкеп соғатын қатерлі қан ауруларымен ауыратын сырқаттарға химиялық терапия жүргізу нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, кезекшілікпен байланысты қатты шаршау, өмірге қауіп төндіретін, дереу шешім қабылдауды талап ететін асқынулардың жоғары пайызы

химиялық терапияны жүргізумен айналысатын гематолог

4)

орта медицина персоналы:

гематологиялық сырқаттарға химиялық терапияны жүзеге асыратын медициналық бикесі

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
23-қосымша

      РҚАО-ның ескертпесі!
      23-қосымша қызмет бабында пайдалану үшін. "Заң" Деректер базасына енгізілмейді (P09001726 қараңыз).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
24-қосымша

Басшыларға, мамандарға және қызметшілерге еңбекақы төлеу
арттыру коэффициентімен жүзеге асырылатын республикалық
мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың
тізбесі

      Ескерту. 24-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысына
24-1-қосымша

Басшыларға, мамандарға және қызметшілерге еңбекақы төлеуді
жоғарылату коэффициентімен жүзеге асырылатын "Академиялық"
мәртебесі бар коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорындардың тізбесі

      Ескерту. Қаулы 24-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 25.01.2013 № 45 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); алып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Көлік және коммуникация салаларындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

түрлері

Қосымша

ақылар менүстемеақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше

жағдайлар

үшін қосымша ақы

"Қазақстан кеме қатынасының тіркелімі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны,

су жолдары қазыналық

кәсіпорындарының,

"Ақмолажолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Ақтөбежолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің, "Алматыжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің, "Атыраужолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Батысжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Жамбылжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Шығысжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Қарағандыжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Қызылордажолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Қостанайжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Маңғыстаужолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Павлодаржолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Солтүстікжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Оңтүстікжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне жұмыстың қауырттылығы және күрделілігі үшін


ЛЖ-дан 50 %-ға дейін

Кәсіпорын

басшысы

белгілеген

тәртіппен

2.


Жұмыстың көшпелі сипаты үшін үстеме ақы


2007 жылғы

15 мамырдағы

Қазақстан

Республикасының Еңбек кодексіне сәйкесҰйымдардың қызметкерлеріне тұрғылықты жерінде болмаған әр күнтізбелік күні үшін


АЕК-тен* 35%

Кәсіпорын

басшысы

белгілеген

тәртіппен

3.


Су астындағы жұмыстар үшін үстеме ақы

Ұйымдардың сүңгуірлеріне су астында жұмыс істеген әр сағаты үшін


сағаттық мөлшерлемеден 100 %

Кәсіпорын

басшысы

белгілеген

тәртіппен


      Ескертпе: аббревиатураның толық жазылуы:

      * АЕК - заңнамада белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
26-қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір

      шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. "Дарынды балаларға арналған мектептерді мемлекеттік қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің өкімін жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 16 қыркүйектегі N 1125 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., N 38, 356-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп туралы ережеде:

      26, 27-тармақтар алынып тасталсын.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.30 № 389 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      3. "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 9, 70-құжат):

      5-тармақтың екінші абзацындағы "профессор-оқытушылар құрамының еңбекақы қорына 1,75 коэффициентін қолдана отырып, жеке нормалар бойынша" деген сөздер алынып тасталсын.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
27-қосымша

      Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне үнемдеу есебінен

      сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек

      көрсетілетін және үстемеақы белгіленетін шығыс

      түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:

      1) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30% асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда - бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      ел ішіндегі іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;

      елден тыс жерлерге іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;

      үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу;

      коммуналдық қызметтерге ақы төлеу;

      байланыс қызметіне ақы төлеу;

      көлік қызметіне ақы төлеу;

      электр энергиясына ақы төлеу;

      жылуға ақы төлеу;

      ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу;

      өзге де қызметтер мен жұмыстар;

      өзге де ағымдағы шығыстар;

      2) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      негізгі жалақы;

      өтемақы төлемдері;

      әлеуметтік салық;

      Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар;

      көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар;

      мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің жеке басын мемлекеттік міндетті сақтандыруға арналған жарналар;

      қосымша ақшалай төлемдер.

      Шығыстардың қалған түрлері бойынша қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
28-қосымша

      Ескерту. 28-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен

      сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек

      көрсетілетін және үстемеақы белгіленетін шығыс

      түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:

      1) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30 % асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда - бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      іссапарлар шығындары;

      коммуналдық қызметтер;

      электр энергиясы;

      жылу;

      байланыс қызметі;

      көлік қызметі;

      негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу;

      негізгі құралдар бойынша жалға алу ақысы;

      несие бойынша сыйақыны (мүддені) өтеу шығындары.

      2) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      жалақы;

      салықтар және бюджетке түсетін өзге де міндетті төлемдер.

      Шығыстардың қалған түрлері бойынша даму жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
29-қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Базалық лауазымдық жалақының мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1607 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 47, 548-құжат).

      2. "Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 2-3, 14-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 шілдедегі N 854 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 25, 271-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 24 қаңтардағы N 91 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 3, 45-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты" мемлекеттік мекемесін" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы" мемлекеттік мекемесі деп қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 қыркүйектегі N 1008 қаулысының 6-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 39, 415-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу және күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 27 қарашадағы N 1191 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 45, 491-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 қаңтардағы N 89 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 3, 47-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 тамыздағы N 867 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 30, 408-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 қыркүйектегі N 985 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 35, 465-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 қазандағы N 1040 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 37, 493-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1367 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 50, 650-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 2 ақпандағы N 88 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 5, 44-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 сәуірдегі N 402 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 18, 220-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "А.Н.Сызғанов атындағы Хирургия ғылыми орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 15 қазандағы N 1032 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 37, 528-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 желтоқсандағы N 1207 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 46, 602-құжат).

      16. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 ақпандағы N 131 қаулысы.

      17. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 610 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 23, 243-құжат).

      18. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 қарашадағы N 1156 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 44, 479-құжат).

      19. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 қаңтардағы N 1 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 1, 6-құжат).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады