Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1193 қаулысымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің 15 және 238-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.09.30 № 1122 (2011.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне (бұдан әрі – ұйымдардың қызметкерлері) еңбекақы төлеу жүйесі уақыт бойынша және/немесе кесімді еңбекақы төлеу жүйесі болып табылады деп белгіленсін.

      Уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесі:

      1) азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын функционалдық блоктар бойынша сыныптауға сәйкес әзірленетін азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімі.

      Азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын функционалдық блоктар бойынша сыныптау қызмет саласына, біліміне, біліктілік деңгейіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне және жауапкершілік деңгейіне байланысты басқарушы, негізгі, әкімшілік және қосалқы персоналдардан қалыптасады;

      2) азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша лауазымдық жалақыларын (бұдан әрі – ЛЖ) есептеуге арналған базалық лауазымдық жалақыға (бұдан әрі – БЛЖ) қолданылатын коэффициенттер;

      3) жұмысшылардың ЛЖ (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған БЛЖ-ға қолданылатын коэффициенттер;

      4) ұйымдар қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар және үстемеақылар, сауықтыруға арналған жәрдемақы және өтемақылар;

      5) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі қызметкерлерінің шетел валютасындағы ЛЖ (тарифтік мөлшерлемелер) схемалары негізінде еңбекақы төлеуді қамтиды.

      Кесімді еңбекақы төлеу жүйесі орындалған жұмыстың (көрсетілген қызметтің) немесе дайындалған өнімнің заттай өлшем бірліктерінде көрсетілген әр бірлігі (көлемі) үшін еңбекақы төлеуді көздейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қоса беріліп отырған:

      1) азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы;

      2) азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша ЛЖ есептеуге арналған коэффициенттер;

      3) жұмысшылардың ЛЖ (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер;

      4) ұйымдар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары;

      5) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары;

      6) ұйымдардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетілетін және ынталандырушы үстемеақы белгіленетін шығыс түрлерінің тізбесі бекітілсін.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Мыналар:

      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қоры ЛЖ-дан (тарифтік мөлшерлемеден), еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылардан, азаматтық қызметшілердің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына қосылатын бір ЛЖ (тарифтік мөлшерлеме) мөлшеріндегі сауықтыру жәрдемақысынан, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өтемақылардан айқындалады;

      Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қоры шетел валютасындағы ЛЖ (тарифтік мөлшерлеме) негізге алына отырып айқындалады;

      2) ұйымдар қызметкерлерінің ЛЖ-сы (тарифтік мөлшерлемесі) атқаратын лауазымдарының функционалдық блоктарға жатқызылуына және мамандығы бойынша жұмыс өтіліне, тағайындалған біліктілік разрядтарына (жұмысшылар үшін) қарай ЛЖ-ны (тарифтік мөлшерлемені) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген БЛЖ мөлшеріне көбейту жолымен айқындалады;

      педагог қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін ЛЖ (тарифтік мөлшерлемелер) бір аптаға белгіленген оқу жүктемесіне қарай айқындалады;

      заңнамаға сәйкес ерекше мәртебе берілген мемлекеттiк жоғары оқу орындарының мамандары мен қызметшілеріне ЛЖ ЛЖ-ның белгіленген мөлшеріне жоғарылататын коэффициенттерді қолдану арқылы айқындалады;

      3) өтемақылардың мөлшері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес айқындалады деп белгіленсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Мыналар:

      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін осы қаулыда белгіленген шекте қосымша ақылар мен үстемеақылардың нақты мөлшері заңнамаға сәйкес салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде айқындалады;

      2) білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт жүйесі ұйымдарының қызметкерлеріне белгіленген еңбек жағдайы үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар басқа қызмет салаларында тиісті лауазымдарда істейтін және мамандығы бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдардың қызметкерлеріне қолданылады;

      3) ұйымдар қызметкерлерінің ЛЖ-сын (тарифтік мөлшерлемесін) айқындау мақсатында орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдар (келісім бойынша) мамандығы бойынша жұмыс өтілін (қызмет саласының ерекшеліктерін ескере отырып) есептеудің тәртібі мен шарттарын айқындайды;

      4) медициналық қызметкерлерге еңбекақы төлеудің шарттары көрсетілетін медициналық көмектің көлеміне, сапасына қарай денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен белгіленеді;

      4-1) жан басына шаққанда нормативтік қаржыландырылатын орта білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің шарттары көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы мен олардың қызмет нәтижелеріне қарай білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен белгіленеді;

      5) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне, оның ішінде 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған қызметкерлерге жалақысындағы, сауықтыруға арналған жәрдемақысындағы айырма 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыстағы еңбекақы төлеу жүйесіне сәйкес олардың жалақысы мен сауықтыруға арналған жәрдемақысы 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған еңбекақы төлеу жүйесі бойынша жалақысынан және сауықтыруға арналған жәрдемақысынан төмен болып шыққан жағдайларда төленеді;

      6) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызмет салаларының барлығына ортақ мамандарының жекелеген лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын еңбек жөніндегі уәкілетті орган бекітеді;

      7) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы негізінде еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын азаматтық қызметшілер лауазымдары тізілімінің функционалдық блоктарына және білікті жұмысшыларға жатқызу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекітеді.

      Тиісті қызмет салаларындағы уәкілетті органдар еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша тиісті қызмет салалары бойынша азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекітеді деп белгіленсін.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.09.17 № 1209; 31.05.2014 № 598; 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      5. Мемлекеттік басқару органдарына:

      1) ұйымдардың басшыларына олардың жұмыс нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сондай-ақ қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен мемлекеттік басқару органы белгілеген тәртіппен материалдық көмек көрсету;

      2) қызметкерлерге кесімді еңбекақы төлеу кезінде кесімді бағалауларды бекіту құқығы берілсін.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Ұйымдардың басшыларына:

      1) мемлекеттік басқару органымен келісу бойынша азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімінде көрсетілген лауазымдардың атауларына қызмет ерекшелігін сипаттайтын арнаулы қосымша атауларды қолдануға, сондай-ақ функционалдық міндеттеріне қарай өзге де лауазымдар атауларын теңестіруге;

      2) кредиторлық берешек болмаған кезде қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе кредиторлық берешегі болмаған кезде мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде белгіленген тәртіппен қызметкерлердің лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету құқығы берілсін.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      7. "Базалық лауазымдық жалақы мен түзету коэффициентінің мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 74 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 2, 38-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      кіріспедегі "Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысын" деген сөздер "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 200 жылғы " " N қаулысын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. Осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      9. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда),
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар
қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша
сыныптамасы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Звено

Саты

Лауазымдардың атаулары

А блогы (басқарушы персонал)

А1

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК басшылары

А2

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

А3

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

В блогы (негізгі персонал)

В1

1

Бас ғылыми қызметкер, профессор

2

Жетекші ғылыми қызметкер, доцент

Бас сарапшы

3

Аға ғылыми қызметкер

Жетекші сарапшы

Ғылыми-практикалық орталықтың аға әдіскері

4

Ғылыми қызметкер

Аға сарапшы

Ғылыми-практикалық орталықтың әдіскері

Жоғары оқу орнының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының оқытушысы

5

Кіші ғылыми қызметкер

Жоғары оқу орнының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының әдіскері

Ассистент

Сарапшы

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының аға шебері

"Білім беру" және "Денсаулық сақтау" салаларында

В2

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

В3

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

В4

1

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

өзге де салаларда

В2

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

В3

1

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

С блогы (әкімшілік персонал)

С1ММ және МҚК шаруашылық бөлімшелерінің меңгерушілері және оларға теңестірілген өзге де жеке лауазымдар

С2Әкімшілік функцияларды орындайтын бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегі мамандар

С31) Әкімшілік функцияларды орындайтын бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі мамандар;

2) ММ және МҚК шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық бөлімшенің басшысы

D блогы (қосалқы персонал)

D


Техникалық орындаушылар

     

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ММ – мемлекеттік мекеме

      МҚК – мемлекеттік қазыналық кәсіпорын

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар
қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық
блоктар бойынша лауазымдық жалақыларын есептеуге арналған
коэффициенттер

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

А блогы - басқарушы персонал

Звено

Саты

Жылдарға есептегенде, мамандық бойынша жұмыс өтілі

0-3

3-6

6-9

9-12

12-16

16-20

20-25

25 жылдан жоғары


А1

1

5,84

6,00

6,17

6,34

6,52

6,70

6,89

7,08

1-1

5,55

5,71

5,87

6,03

6,20

6,37

6,55

6,73

2

5,21

5,36

5,51

5,66

5,82

5,98

6,15

6,32

2-1

4,95

5,09

5,23

5,38

5,53

5,68

5,84

6,00

3

4,66

4,79

4,92

5,06

5,20

5,35

5,50

5,65

3-1

4,43

4,55

4,68

4,81

4,94

5,08

5,22

5,37

4

4,21

4,33

4,45

4,57

4,70

4,83

4,97

5,11


А2

1

5,31

5,46

5,61

5,77

5,93

6,10

6,27

6,45

1-1

5,04

5,18

5,33

5,48

5,63

5,79

5,95

6,12

2

4,74

4,87

5,01

5,15

5,29

5,44

5,59

5,75

2-1

4,50

4,63

4,76

4,89

5,03

5,17

5,31

5,46

3

4,24

4,36

4,48

4,61

4,74

4,87

5,01

5,15

3-1

4,03

4,14

4,26

4,38

4,50

4,63

4,76

4,89

4

3,83

3,94

4,05

4,16

4,28

4,40

4,52

4,65


А3

1

4,83

4,97

5,11

5,25

5,40

5,55

5,71

5,87

1-1

4,59

4,72

4,85

4,99

5,13

5,27

5,42

5,57

2

4,31

4,43

4,55

4,68

4,81

4,94

5,08

5,22

2-1

4,09

4,20

4,32

4,44

4,56

4,69

4,82

4,95

3

3,85

3,96

4,07

4,18

4,30

4,42

4,54

4,67

3-1

3,66

3,76

3,87

3,98

4,09

4,20

4,32

4,44

4

3,47

3,57

3,67

3,77

3,88

3,99

4,10

4,21

В блогы – негізгі персонал

Звено

Саты

Жылдарға есептегенде, мамандық бойынша жұмыс өтілі

0-1

1-2

2-3

3-5

5-7

7-10

10-13

13-16

16-20

20-25

25 жылдан жоғары

В1

1

5,09

5,19

5,29

5,39

5,49

5,59

5,70

5,81

5,92

6,03

6,14

2

4,63

4,72

4,81

4,90

4,99

5,08

5,18

5,28

5,38

5,48

5,58

3

4,21

4,29

4,37

4,45

4,53

4,62

4,71

4,80

4,89

4,98

5,07

4

3,83

3,90

3,97

4,05

4,13

4,21

4,29

4,37

4,45

4,53

4,62

5

3,48

3,55

3,62

3,69

3,76

3,83

3,90

3,97

4,05

4,13

4,21

"Білім беру" саласындаВ2

1

4,06

4,12

4,18

4,24

4,30

4,36

4,42

4,49

4,56

4,63

4,70

2

3,66

3,72

3,78

3,84

3,90

3,96

4,02

4,09

4,16

4,23

4,30

3

3,49

3,55

3,61

3,67

3,73

3,79

3,85

3,92

3,99

4,06

4,13

4

3,08

3,14

3,20

3,26

3,32

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

В3

1

3,75

3,80

3,85

3,90

3,96

4,02

4,08

4,14

4,20

4,26

4,32

2

3,35

3,40

3,45

3,50

3,56

3,62

3,68

3,74

3,80

3,86

3,92

3

3,18

3,23

3,28

3,33

3,39

3,45

3,51

3,57

3,63

3,69

3,75

4

2,77

2,82

2,87

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

3,22

3,28

3,34В4

1

3,40

3,44

3,49

3,54

3,59

3,64

3,69

3,74

3,79

3,84

3,89

2

2,92

2,96

3,01

3,06

3,11

3,16

3,21

3,26

3,31

3,36

3,41

3

2,75

2,79

2,84

2,89

2,94

2,99

3,04

3,09

3,14

3,19

3,24

4

2,34

2,38

2,43

2,48

2,53

2,58

2,63

2,68

2,73

2,78

2,83

"Денсаулық сақтау" саласындаВ2

1

4,57

4,63

4,69

4,75

4,81

4,87

4,93

5,00

5,07

5,14

5,21

2

3,98

4,04

4,10

4,16

4,22

4,28

4,34

4,41

4,48

4,55

4,62

3

3,73

3,79

3,85

3,91

3,97

4,03

4,09

4,16

4,23

4,30

4,37

4

3,08

3,14

3,20

3,26

3,32

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

В3

1

4,26

4,31

4,36

4,41

4,47

4,53

4,59

4,65

4,71

4,77

4,83

2

3,67

3,72

3,77

3,82

3,88

3,94

4,00

4,06

4,12

4,18

4,24

3

3,42

3,47

3,52

3,57

3,63

3,69

3,75

3,81

3,87

3,93

3,99

4

2,77

2,82

2,87

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

3,22

3,28

3,34В4

1

3,30

3,34

3,38

3,42

3,47

3,52

3,57

3,62

3,67

3,72

3,77

2

2,94

2,98

3,02

3,06

3,11

3,16

3,21

3,26

3,31

3,36

3,41

3

2,71

2,75

2,79

2,83

2,88

2,93

2,98

3,03

3,08

3,13

3,18

4

2,26

2,30

2,34

2,38

2,43

2,48

2,53

2,58

2,63

2,68

2,73

Өзге де салаларВ2

1

3,72

3,78

3,84

3,90

3,96

4,02

4,08

4,15

4,22

4,29

4,36

2

3,41

3,47

3,53

3,59

3,65

3,71

3,77

3,84

3,91

3,98

4,05

3

3,33

3,39

3,45

3,51

3,57

3,63

3,69

3,76

3,83

3,90

3,97

4

3,08

3,14

3,20

3,26

3,32

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

В3

1

3,24

3,29

3,34

3,39

3,44

3,49

3,54

3,59

3,65

3,71

3,77

2

2,91

2,96

3,01

3,06

3,11

3,16

3,21

3,26

3,32

3,38

3,44

3

2,83

2,88

2,93

2,98

3,03

3,08

3,13

3,18

3,24

3,30

3,36

4

2,58

2,63

2,68

2,73

2,78

2,83

2,88

2,93

2,99

3,05

3,11

С блогы – әкімшілік персонал

С13,39

3,47

3,55

3,63

3,71

3,80

3,89

3,98

4,07

4,16

4,26

С23,08

3,15

3,22

3,29

3,37

3,45

3,53

3,61

3,69

3,77

3,86

С32,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,46

2,52

2,58

D блогы – қосалқы персонал

D1,64

1,68

1,72

1,76

1,80

1,84

1,88

1,92

1,96

2,01

2,06

     

      Ескертпе:

      1. Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары құтқарушыларының лауазымдық жалақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициент мамандығы бойынша "бір жылға дейін" жұмыс өтілі болған кезде тиісті лауазым санатына сәйкес келетін коэффициент деңгейінде белгіленеді.

      2. "Білім беру", "Денсаулық сақтау" салаларындағы негізгі персоналдың лауазымдық жалақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер қызметтің басқа салаларында тиісті лауазымдарды атқаратын және мамандығы бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеу кезінде қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Жұмысшылардың лауазымдық жалақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін)
есептеуге арналған коэффициенттер

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Біліктілік

разряды

Коэффициент

8

2,58

7

2,41

6

2,25

5

2,10

4

1,96

3

1,83

2

1,71

1

1,60

      Ескертпе:

      Орындалатын жұмыстарды белгілі бір күрделілікке жатқызу және жұмысшыларға біліктілік разрядтарын беру Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі.

      Азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылар кіреді.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Білім беру саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылардың

түрлері

Қосымша

ақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Лауазымдарды

қоса атқарғаны (қызмет

көрсету

аймағының

кеңейгені) үшін қосымша ақы
1)

Оқу орны жанындағы интернатқа меңгерушілік

еткені үшінБЛЖ-дан 25 %

Оқу орнында интернат

меңгерушісінің

лауазымы көзделмеген жағдайда

2)

Оқыту кабинеттерін (зертханаларды, шеберханаларды, оқу-консультациялық

пункттерді) меңгергені үшін

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан

Республикасының

Заңына сәйкесмектептерде және мектеп-интернаттарында, балалар үйлеріндеБЛЖ-дан 20 %
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындаБЛЖ-дан 25 %
аралас шеберханалар

болған кездеБЛЖ-дан 30 %


3)

Мектепке (оның ішінде музыкалық, көркемөнер, өнер мектебіне және т.б.) басшылық жасағаны үшінБЛЖ-дан 20 %

Директор

лауазымы көзделмеген мектептерде

4)

Оқу жұмысына

жетекшілік еткені үшінБЛЖ-дан 20 %

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары лауазымы көзделмеген

жеті жылдық музыка мектептерінде, өнер

мектептерінде және көркемөнер мектептерінде

5)

Оқулықтардың кітапханалық

қорымен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 30 %


2.


Ерекше еңбек

жағдайлары

үшін қосымша

ақы
1)

Оқу-тәрбие мекемелерінің

басшыларына құрамында

кемінде екі арнайы тобы (сыныбы) бар жалпы мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдарда мүмкіндіктері шектеулі, ұзақ уақыт емдеуді және айрықша тәрбие жағдайын қажет ететін балалармен, тәрбиеленушілермен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 30 %


2)

Сынып жетекшілігі (топ жетекшілігі) үшін

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан РеспубликасыныңЗаңына сәйкес


1-4 сыныптарБЛЖ-дан 25 %5-11 (12) сыныптарБЛЖ-дан 30 %техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарыБЛЖ-дан 25 %


3)

Дәптерлерді және жазбаша жұмыстарды тексергені үшін

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының

Заңына сәйкес.

Қосымша ақы, егер дәптер мен жазбаша жұмыстарды тексеру жұмыстың оқу жоспарында көзделген жағдайда белгіленеді


1-4 сынып мұғалімдерінеБЛЖ-дан 20 %Оқу орыс тілінде жүретін

мектептердегі (сыныптардағы) қазақ тілі мен басқа да ұлттық тілдердің және оқу ұлттық тілдерде жүретін мектептердегі (сыныптардағы) орыс тілінің осы пәндерді 1-4 сыныпта жүргізетін мұғалімдерінеБЛЖ-дан 25 %


Жазбаша жұмыстарды тексергені үшін 5-11 (12) сынып мұғалімдеріне, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының

оқытушыларына:

қазақ, орыс тілдері, басқа ұлттық тілдер мен әдебиет бойынша;

математика, химия, физика, биология, шет тілі, стенография, сызу, құрастыру, техникалық механика бойыншаБЛЖ-дан 25 %


БЛЖ-дан 20 %

4)

Мына балалармен:

физикалық даму мүмкіндіктері шектеулі балалармен;

білім беру ұйымдарында оқуға тиіс ақыл-ойының даму мүмкіндіктері шектеулі балалармен;

психоневрологиялық паталогиясы бар (білім беру ұйымдарында оқуға тиіс емес) балалармен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 40 %

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының

Заңына сәйкес

БЛЖ-дан 40 %

БЛЖ-дан 50 %5)

Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтары мен тәрбие колонияларындағы, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері жанындағы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы, мектептердегі, кешкі (ауысымдық) жалпы орта білім беру мектептеріндегі және оқу-консультациялық пункттердегі және басқа да мінез-құлқы девиантты балаларға арналған мекемелердегі балалармен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 30 %


6)

Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз

қалған балаларға арналған балалар үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп интернаттарда және мүмкіндіктері шектеулі балалар контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 30 %

Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға

арналған балалар

үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп-интернаттарда және

дене бітімінің немесе

ақыл-ойының дамуында кемістігі бар, ұзақ уақыт емделуді қажет ететін, психикалық дамуы артта қалған балалар

контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда)

қосымша ақылар

екі негіздеме

бойынша белгіленеді (жетім балалар мен

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшін және даму, оқу

мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істегені үшін)

7)

Мүгедектерге арналған арнайы білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне мүгедек балалармен жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 30 %


8)

психикалық және психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан адамдармен жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 50 %


3.


Бейіндік

бағыттағы

жекелеген

пәндерді

тереңдете

оқытқаны үшін қосымша ақы
1)

Мамандандырылған мектептер мен дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарда, мектеп-интернат-колледждерінде бейіндік бағыттағы пәндер бойынша оқытушыларғаБЛЖ-дан 40 %


2)

Жекелеген пәндерді тереңдете оқытатын оқу орындарының (сыныптардың, топтардың) бейіндік бағыттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлеріне;

жаңашылдық, эксперименттік

режимде жұмыс істейтін (лицейлердің,

гимназиялардың, техникалық

лицейлердің, мектепке дейінгі және жалпы білім беру бағытындағы оқу тәрбие

кешендерінің), сондай-ақ балаларды тәрбиелеу шет тілінде жүргізілетін мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру

ұйымдарында жұмыс істейтін педагог

қызметкерлергеБЛЖ-дан 20 %


4.


Ауыр (ерекше ауыр) қол

еңбегі жұмыстарымен және еңбек

жағдайлары

зиянды (ерекше

зиянды) және

қауіпті (ерекше

қауіпті)

жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін қосымша

ақы2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік

орган бекіткен Еңбек

жағдайлары зиянды өндірістердің,

цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі

(тізбесі) негізінде


Педагог және оларға теңестірілген қызметкерлерге туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, орталық

аудандық ауруханалар

бөлімшелерінде және

басқа да денсаулық

сақтау ұйымдары мен санаторий үлгісіндегі мектеп интернаттарда жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан 60 %


5.


Біліктілік деңгейі үшін қосымша ақы


Деңгейлі біліктілікті арттырудан өткен және тиісті деңгейдегі бағдарлама бойынша сертификат алған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының:

бірінші (ілгері) деңгейдегі;

екінші (негізгі) деңгейдегі;

үшінші (базалық) деңгейдегі мұғалімдерінеЛЖ-дан 100 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

Аталған қосымша ақы лауазымдық жалақыға нақты жүктемені ескере отырып, бірақ заңнамада белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен асырылмай белгіленеді.

2016 жылғы 1 қаңтарға дейінгі біліктілік емтиханын тапсырған мұғалімдерге сертификаттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін төленеді

ЛЖ-дан 70 %

ЛЖ-дан 30 %

6.


Өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін қосымша ақы
Өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшінБЛЖ-дан 100 %

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне

     

      Ескертпелер:

      1. Мектептер мен мектеп-интернаттардағы (даму және оқу мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнаулы түзету ұйымдарынан басқа) оқушы (тәрбиеленуші) саны 15-тен кем сыныптарда сынып жетекшілігі және дәптерлер мен жазба жұмыстарын тексергені үшін лауазымдық жалақыларына (мөлшерлемелеріне) қосымша ақы төлеу көрсетілген қосымша ақылардың белгіленген мөлшерінен 50 пайыз мөлшерінде жүргізіледі. Бұл тәртіп сондай-ақ сыныптарды кіші топтарға бөлгенде де қолданылады.

      2. Оқушылардың күзгі, қысқы, көктемгі және жазғы каникулдары кезеңінде педагог қызметкерлерге еңбекақы төлеу каникул басталар алдындағы тарифтеу кезінде белгіленген жалақы есебімен жүргізіледі.

      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектептерінің мамандандырылған бөлімшелерінің бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлеріне, олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектептерінің, мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорттық техникалық мектептерінің, спорт колледждерінің, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғары спорттық шеберлік мектептерінің басшы және бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлеріне, әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық сақтау, мәдениет мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының педагог қызметкерлеріне, ішкі істер органдары, арнайы мемлекеттік органдар жүйесінің және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атақтары жоқ педагог қызметкерлеріне қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
5-қосымша

Жоғары білім және ғылым азаматтық қызметшілерінің еңбек
жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 5-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Денсаулық сақтау саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылар

түрлері

Қосымша

ақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету

аймағының

кеңейгені) үшін қосымша ақы1)

Ұйымдардың басшы-

дәрігерлеріне және

олардың дәрігер орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда негізгі лауазымы бойынша жұмыс уақытының шегінде мамандығы бойынша жұмысты жүргізуге рұқсат беріледі


Тиісті

мамандық

дәрігерінің ЛЖ 25 %-ына дейін

Негізгі лауазымы бойынша жұмыс уақытының шегінде

2)

Дәрігерлерге (фельдшерлерге) үлгілік штат нормативтерінде белгіленген

тәртіппен бөлімшенің

(кабинеттердің)

меңгерушісі функцияларын орындағаны үшін


БЛЖ-дан 50 %


2.


Ауыр (ерекше

ауыр) қол

еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге

төленетін

қосымша

ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және

еңбек жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары

зиянды өндірістердің, цехтардың,

кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Инфекциялық-паразитарлық, тері-венерологиялық аурулармен ауыратын;

гериатриялық ауытқушылықтары бар науқастарды (хоспис, мейіргерлер күтім көрсететін үй) (жасына қарамастан) емдегені, оңалту жүргізгені, сауықтырғаны және қызмет көрсеткені үшін


БЛЖ-дан 20%


2)

Тастарды толқынды

соққымен дистанциялық

үгіту, физиотерапиялық, бальнеология-балшықпен емдеу ем-шаралары,

эндоскопия; барлық бейіндегі іріңді хирургия бөлімшелерінде, ми қан айналымы бұзылған науқастарға арналған неврологиялық бөлімшелерде емдегені және қарап бақылағаны үшін


БЛЖ-дан 20%


3)

Қан мен оның компоненттерін

және сүйек кемігін

мұздатылған күйде

дайындау және

сақтау бойынша,

емдеу плазмоферез,

гемосорбция және

гемодиализ бөлімшелерінде (кабинеттерінде), сондай-ақ күрт өзгеріп тұратын атмосфералық қысым немесе оның элементтерін қолдану жағдайларында, вольер жағдайында,

вокзалдардағы медициналық пункттерде жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 22 %


4)

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтегі жұқпалы және паразиттік аурулардың қоздырғыштарымен, физикалық факторлармен, химиялық және радиоактивті заттармен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 20 %


5)

Аса қауіпті және карантиндік індеттер қоздырғыштарымен және оларды жұқтыруы

мүмкін және жұқтыру әлеуеті бар материалдармен, оның ішінде алапес, оба қоздырғыштарымен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 140 %


6)

Орталық, перифериялық жүйке жүйесі зақымданған және ақыл-ойының дамуында кемістігі бар психикасы бұзылған (оның ішінде балалар үшін); алкогольмен өткір уланудың немесе психоздың салдарынан жарақаттанған ауруларды емдегені және оларға қызмет көрсеткені үшін


БЛЖ-дан 22 %


7)

Психиатриялық,

психоневрологиялық, жіті бақыланатын

мамандандырылған

үлгідегі психиатриялық мекемелерде, наркологиялық

ұйымдарда, (бөлімшелерде); емдеу-өндірістік (еңбек)

шеберханаларында және ауылдық қосалқы шаруашылықта жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 40 %
8)

Маскүнемдікке, нашақорлыққа және уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерінде (МЕПМ) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 35 %


9)

Анестезиология-реанимация құрамына кіретін реанимация және қарқынды терапия, оның ішінде экспресс-зертхана бөлімдерінде (топтарда) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 20%


10)

Жұқпалы

аурулардың тірі

қоздырғыштарымен

(немесе ауру жануарлармен), ауру тудыратын вирустармен,

бозғыл трепонеманы

иммобилизациялау

реакциясын қою

бойынша үнемі жұмыс жүргізу

үшін көзделген

химиялық реактивтермен, аллерген реактивтермен жұмыс істеу кезінде барлық бейіндегі топтар мен кабинеттерде, зертханаларда жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 40 %


11)

Сот медицинасы орталығында (бөлімшелерінде), патологоанатомиялық бюрода (бөлімдерде, бөлімшелерде) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 60 %


12)

Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы және АИТВ

жұқтырған ауруларды

диагностикалау, емдеу, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратындардан және АИТВ жұқтырғандардан келіп түсетін материалдарды

зертханалық зерттеудің барлық түрін жүргізгені үшін, ғылыми-зерттеу бірлестіктерінде және олардың құрылымдық бөлімшелерінде бактериялық және

вирустық препараттарды өндіру және жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы/АИТВ проблемалары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізгені үшін


ЛЖ-дан 60 %

Қызметкерлердің

тізбесін және белгілеу шарттарын денсаулық

сақтау саласындағы

орталық атқарушы орган айқындайды.

Көрсетілген

қосымша ақы

нақты жұмыс

істеген сағаттары үшін барабар

төленеді

13)

Туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, емдеу-өндірістік шеберханаларында (дәрігерлерден, орта медициналық қызметкерлерден, санитарлардан басқа) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 60 %


14)

Дәрігерлерге, орта медициналық қызметкерлерге, санитарларға туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, орталық аудандық ауруханалардың бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарында,

туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған емдеу-профилактикалық ұйымдардың санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, бөлімшелерінде, палаталарында, изоляторларында, туберкулезге қарсы күрес кабинеттерінде, балалардың туберкулезіне қарсы денсаулық сақтау ұйымдарында (бөлімшелерінде) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 190%


15)

Дәрігерлерге, орта медицина қызметкерлеріне, санитарларға туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, орталық аудандық ауруханалардың бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарында туберкулездің мультирезистенттік түрімен ауыратын науқастармен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 220%


16)

Рентген сәулелі диагностикасын пайдалана отырып жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 100 %


17)

Ультрадыбыстық диагностиканы пайдалана отырып жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 60 %


18)

Паллиативтік көмек көрсету палаталарында (бөлімшелерінде), хоспистерде, мейіргерлер күтім көрсететін үйлерде науқастарды (жастарына қарамастан) емдегені және қызмет көрсеткені үшін


БЛЖ-дан 40 %


3.


Ерекше

еңбек жағдайлары

үшін

қосымша ақыЛауазымдар

мен ұйымдардың нақты тізбесін

денсаулық

сақтау

саласындағы

орталық

атқарушы

орган белгілейді

1)

Ұлы Отан соғысының

мүгедектеріне және

соларға теңестірілген

адамдарға арналған

госпитальдарда және

ауруханалар құрамындағы арнаулы бөлімшелерде медициналық

көмек көрсеткені

үшін:

медицина қызметкерлеріне;

фармацевтика және басқа да қызметкерлерге


БЛЖ-дан 25% дейін

БЛЖ-дан 20% дейін


2)

Орта медициналық персоналға күйікке шалдыққан науқастарды емдегені және қызмет көрсеткені үшін


БЛЖ-дан 20%


3)

Психикалық ауытқуы жоқ дене бітімінің дамуында кемістіктері бар, статодинамикалық, сенсорлық функциялары және шығару функциялары бұзылған науқас балаларға диагностика жүргізгені, емдегені және оңалту жүргізгені үшін


БЛЖ-дан 20%


4)

Сәбилер үйлерінде,

балалар үйлерінде

және жетім балаларға,

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған интернат-үйлерде жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 30%


5)

Сот-психиатриялық сараптама бөлімшелерінде (күзетпен ұсталатын адамдарға арналған) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 60%


6)

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде, үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшелерінде емдеу-профилактикалық іс-шараларын жүргізгені үшін:

қарттармен жұмыс істегені үшін;

мүгедектермен, оның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балалармен жұмыс істегені үшін;

психоневрологиялық аурулары бар мүгедек балалармен және 18 жастан асқан мүгедектермен жұмыс істегені үшін;

белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдармен (әлеуметтік бейімдеу

орталықтарында) жұмыс істегені үшін;

қатыгездікке ұшыраған адамдармен жұмыс істегені үшін;

бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметінің есебінде тұрған адамдармен жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 30%


БЛЖ-дан 40%

БЛЖ-дан 50%

БЛЖ-дан 60%

БЛЖ-дан 40%

БЛЖ-дан 60%

7)

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша жедел медициналық көмек көрсеткені үшін


ЛЖ-дан 50 %


8)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде (оның ішінде

балалар үйлерінде), тергеу изоляторларында,

уақытша ұстау изоляторларында, ауруханаларда

сотталғандарды емдегені үшін медициналық қызметкерлерге


БЛЖ-дан 40 %


9)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің (оның ішінде

балалар үйлерінде), тергеу изоляторларының, уақытша ұстау изоляторларының, ауруханалардың, фармацевтика қызметкерлеріне емдеу үшін


БЛЖ-дан 30 %


10)

Шұғыл

медициналық көмекті тікелей

көрсету және құтқару

жұмыстары үшін ұйымдастырылған

арнайы мақсаттағы

медициналық жасақтардың медицина қызметкерлеріне


Күту және

ұдайы әзірлікте болу режиміндегі кезекшіліктің әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 25%


4.


Аумақтық

учаске жағдайында

медициналық көмек көрсеткені

үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан

50 %

Лауазымдар мен ұйымдардың нақты тізбесін денсаулық сақтау

саласындағы

орталық атқарушы орган белгілейді

5.


Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақыҚызметкерлердің лауазымдары

мен мамандықтарының нақты тізбесі және олардың психоэмоциялық

және дене

жүктемесін айқындайтын

критерийлері осы қаулыға қосымшаға сәйкес белгіленеді

1)

Жұмысы психоэмоциялық және дене

жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын кардиохирургиялық, трансплантологиялық, нейрохирургиялық және микрохирургиялық

бейінді, оның ішінде балалар мамандары:
Жоғары мамандандырылған медициналық жәрдем көрсететін ұйымдардәрігерлер:

кардиохирург, трансплантолог,

микрохирург, ангиохирург, нейрохирург;


БЛЖ-дан

200 %
орта медициналық

персонал: операция мейіргері, реаниматология, анестезиология және қарқынды терапия бөлімшелерінің (топтарының) анестезиология мейіргері

БЛЖ-дан

150 %


2)

Жұмысы психо-эмоционалдық және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын хирургиялық және акушер-гинекологиялық, неонатологиялық, гематологиялық

бейінді, оның ішінде

балалар мамандары:
Стационарлық медициналық жәрдем, оның

ішінде жоғары мамандандырылған медициналық

жәрдем көрсететін

ұйымдардәрігерлер:

неонатолог

акушер-гинеколог

жалпы хирург

абдоминальді хирург

торакальді хирург

ангиохирург

нейрохирург анестезиолог-реаниматолог

эндокринологиялық

хирург уролог проктолог онколог-хирург маммолог

травматолог-ортопед (оның ішінде

травматологиялық

пункттердің)

жақ-бет хирургі

пластикалық хирург

камбустиолог

офтальмолог

оториноларинголог

эндоскопист

трансфузиолог


БЛЖ-дан

150 %
орта медициналық

персонал:

операция мейіргері

перзентхана

бөлімшесінің акушері

реаниматология және

анестезиология

бөлімшелерінің (топтарының) анестезия мейіргері қарқынды терапия палатасының мейіргері нәрестелердің физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің, шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын мейіргер

травмотологиялық

бейінді мейіргер


БЛЖ-дан

100 %

Стационарлық көмек,

оның ішінде

жоғары мамандандырылған

медициналық

жәрдем

көрсететін

ұйымдар Травматологиялық

пункттерхирургиялық бейінді мейіргер


БЛЖ-дан

50 %
гематолог, химиялық терапевт


БЛЖ-дан

80 %
химиялық терапияны жүзеге асыратын мейіргер


БЛЖ-дан

40 %


3)

Хирургиялық бейінді,

оның ішінде балалар мамандары:
Консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін

ұйымдардәрігерлер:

хирург уролог онколог-хирург маммолог травматолог-ортопед

офтальмолог

оториноларинголог

стоматолог-хирург

акушер-гинеколог


БЛЖ-дан

80 %
орта медициналық

персонал:

хирургиялық бейінді

мейіргер


БЛЖ-дан

50%


4)

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарының мамандары (қала мен ауыл)Дәрігерлер:

жалпы практика терапевті (учаскелік) педиатры (учаскелік)


БЛЖ-дан

200 %

Ауылда

орналасқан

дәрігерлік амбулатория,Медициналық-санитариялық алғашқы көмек

орталығы, емханаорта медициналық

персонал:

учаскелік мейіргер

жалпы практика

мейіргері

фельдшер

акушер

мейіргер


БЛЖ-дан

150 %

Ауылда

орналасқан

медициналық

пункт, дәрігерлік амбулатория,Медициналық-

санитариялық алғашқы көмек орталығы, емханадәрігерлер:

жалпы практика терапевті (учаскелік)

педиатры (учаскелік)


БЛЖ-дан

150 %

Қалада

орналасқан

дәрігерлік амбулатория,Медициналық-

санитариялық алғашқы көмек орталығы,

емханаорта медициналық

персонал: учаскелік

мейіргер, жалпы практика мейіргері, фельдшер, акушер, мейіргер


БЛЖ-дан

100%

Қалада

орналасқан

дәрігерлік амбулатория,Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана

5)

Паталогоанатомиялық бюролардың (бөлімшелердің),

сот-медициналық сараптамасы орталықтарының

қызметкерлері:

сот-медициналық сараптамасы, оның ішінде балалар паталогоанатомы


БЛЖ-дан

150%

БЛЖ-дан

150%

Мәйіттерді тікелей сараптаумен және мәйіт материалдарымен айналысатын

мамандар.

Мәйіттерді

ашумен тікелей айналысатын

мамандар

6)

Жедел медициналық

жәрдем станцияларының (төтенше) (бөлімшелерінің)

қызметкерлері:жедел және шұғыл

(төтенше) медициналық жәрдем дәрігері (оның ішінде аға дәрігер)


БЛЖ-дан

150%
жедел (төтенше) медициналық

жәрдем станциясының

фельдшері


БЛЖ-дан

120%
мейіргер

медициналық тіркеуші,

санитар,

жүргізуші


БЛЖ-дан

100%


     

      Ескертпелер:

      1. Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін екі (немесе одан да көп) негіз бойынша: медицина және өзге де персонал үшін туберкулезді емдеу-профилактикалық мекемелерінде (палаталарында, бөлімшелерінде, интернат-үйлерде) – БЛЖ-дан 220 % мөлшерінде, наркологиялық ұйымдардағы және маскүнемдікке, нашақорлыққа, уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарда – БЛЖ-дан 40 % мөлшерінде, 20 %-дан 22 %-ға дейін қосымша ақы көзделген басқа да ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерде – БЛЖ-дан 23 % мөлшерінде қосымша ақылар белгіленеді.

      2. Медицина қызметкерлері кезекшілікті атқарғаны үшін еңбекақы төлеу нақты жұмыс істеген уақыты үшін жүргізіледі. Кезекшілікті ұйымдастыру және оған ақы төлеу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық атқарушы орган бекітеді.

      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар арнаулы органдар, ішкі істер органдары жүйесінің, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атағы жоқ медициналық қызметкерлеріне, білім және ғылым, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру және спорт жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының медицина және ғылыми қызметкерлеріне қолданылады.

      4. Мейіргерлерге "Бас" мәртебесі үшін БЛЖ-дан 30 %, "Аға" мәртебесі үшін БЛЖ-дан 25 % қосымша ақы төлеу белгіленеді.

      5. АИТВ – адамның иммунтапшылығы вирусы.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылардың

түрлері

Қосымша

ақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.
Ерекше еңбек жағдайлары үшін

қосымша ақы1)

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде, үйде қызмет көрсету ұйымдарында, зейнетақы төлеу орталықтарында әкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетумен айланысатын қызметкерлерден басқа:

қарттармен, оның ішінде зейнетақы мен жәрдемақы төлеген кезде жұмыс істегені үшін;

мүгедектермен, оның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балалармен жұмыс істегені үшін;

психоневрологиялық ауруы бар мүгедек балалармен және 18 жастан асқан мүгедектермен жұмыс істегені үшін;

БЛЖ-дан 30 %


БЛЖ-дан 40 %

БЛЖ-дан 50 %

2)

Уақытша болу ұйымдарында:

белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдармен (әлеуметтік бейімдеу орталықтарында);

қатыгездікке ұшыраған адамдармен;

бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметінің есебінде тұрған адамдармен жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 60 %


БЛЖ-дан 40 %

БЛЖ-дан 60 %

3)

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметкерлеріне жұмыстың күрделілігі мен қауырттылығы үшін

ЛЖ-дан 50 %


4)

Әлеуметтік қамсыздандыру ұйымдарында жұмыс істегені үшін:

- әкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетумен айланысатын басшыларға;

- асүй және асхана қызметкерлеріне, киім және төсек-жабдықтарын жуу жөніндегі машинистерге, киім және төсек-жабдықтарын жөндеу тігіншілеріне, диеталық тамақ жөніндегі мейірбикеге, кіші медициналық персоналға


БЛЖ-дан 30 %


2.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті)

жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының

Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек

жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек

жағдайлары

зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі

(тізбесі)

негізінде

1)

Паллиативтік көмек көрсету бөлімшелерінде (палаталарында) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан

40 %


2)

Медициналық-әлеуметтік мекемелер жанындағы туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған бөлімшелерде жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан

60 %


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Мәдениет және мұрағат ісі саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылардың

түрлері

Қосымшаақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы

1)

Кітапханалар, клуб мекемелері және мұражайлар қызметкерлеріне:

дене бітімінің дамуында кемістігі бар азаматтармен жұмыс істегені үшін;

зағип және саңырау

азаматтармен жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

30 %2)

Үңгірлерде, қорғандарда және басқа да ұқсас

объектілерде экскурсиялық қызмет

көрсеткені үшін

БЛЖ-дан

20%3)

Мамандандырылған үй-жайларда депозитарлық сақтау және басылымдардың (мәтіндік, ноталық, электрондық, картографиялық, бейнелеу басылымдарын) міндетті даналарын қолданғаны үшін;

бірегей кітап қолжазбаларын, құжаттарды және археологиялық материалдар, экспонаттар қорларын ерекше режимде күзетуді және сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысы үшін;

консервациялау, қалпына келтіру, сақтауды қамтамасыз ету үшін жазбалар мен кітапханалық және мұрағаттық қорларды қолдану жөніндегі жұмысы үшін

БЛЖ-дан

30 %4)

Археологиялық қазбаларды жүргізу, артефактілердің мағынасын ашу және қалпына келтіру, олардың шығу тектерінің мерзімін анықтау, тарихи және мәдени ескерткіштерді консервациялау жұмыстары үшін
БЛЖ-дан

20 %5)

Мыналармен жұмыс істегені үшін:

Әр түрлі тарихи кезеңдерде (18 ғасырдан бастап) жасалған;

арнаулы білімді және олармен жұмыс істеу ережелерін талап ететін әртүрлі жеткізгіштердегі (пергамент, былғары, мата, қағаз, калька, шыны, пленка, микрожарнама, дисктерде және

т.б.) құжаттармен:

аудиовизуалдық қор және деректі кино фильм қорының

құжаттарымен;

мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару органдарының, оның ішінде құпия сипаттағы

құжаттармен;

елдің бұрынғы және қазіргі көрнекті

қайраткерлері мұрасының

мұрағаты құжаттарыменБЛЖ-дан

30%6)

Бірегей кітаптар мен қолжазбалар қорларын ерекше режимде күзетуді және сақтауды қамтамасыз ету бойынша, мұрағат баспаларын консервациялау, қалпына келтіру және пайдалану бойынша тікелей жұмыс істегені үшінБЛЖ-дан

20%

Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы қызметкерлеріне

2


Кәсіби

шеберлігі үшін

қосымша ақы


Осы қосымша

ақыны төлеудің тәртібі мен шартын мәдениет

саласындағы орталық атқарушы орган белгілейдіБасты (жетекші) рөлдерді (партияларды) орындағаны, ағымдағы репертуарда жұмыспен қамтылғаны үшін;

басты (жетекші) рөлдерді (партияларды) орындауды, ағымдағы репертуарда жұмыспен қамтылуды қоспағанда опера (оперетта), балет, музыкалық комедия, цирк әртістеріне техникалық шеберлігі үшінЛЖ-дан

50%


3.


Еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен

айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және

еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды

өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың

тізімі (тізбесі) негізіндеСаңырауқұлақ зеңдері, актиномицеттер және патогенді микробтар жұққан қағаз негізіндегі құжаттармен, кинопленкамен және фотопленкамен жұмыс істегені үшін;

зиянды химиялық ерітінділер қолдана отырып, кинопленка мен фотопленканы, қағаз негізіндегі құжаттарды қалпына келтіргені, олардың үстінен зеңдерді жойғаны үшін;

қағаз жеткізгіштегі құжаттардың жай-күйін диагностикалау бойынша жұмысы және оларды қалпына келтіргені үшін;

мамандандырылған үй-жайлардағы ауаның ылғалдылығын және қағаздардың ылғалдылығы мен басқа да арнайы технологиялық процестерді реттегені үшін;

өндірістік қондырғылар мен аппаратура бөлшектерін (түйіндерін), сыйымдылықтарды, бұйымдарды, ыдыстарды, тараларды және материалдарды жанармайда, дихлорэтанда, ацетонда, эфирде және сілтілік ерітінділерде қолмен жуғаны үшін; әлсіз контрастілік және өшіріліп қалған мәтіндері бар құжаттар бойынша ақпараттарды анықтағаны, түптегені (тіккені) үшін;

шаң-тозаң басқан, зиянды химиялық реакциялардың ошағы болатын кітапханалық және мұрағаттық қорлармен жұмыс істегені, сондай-ақ театрлық декорациялар мен бутафорияларды құрғаны үшін
БЛЖ-дан

30%  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Дене шынықтыру және спорт саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Жоғары сапалы

оқу-жаттығу

процесін

тікелей қамтамасыз еткені үшін

қосымша ақылар


Қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын лауазымдардың нақты тізбесі бойынша дене шынықтыру

және спорт саласындағы

орталық

атқарушы

орган белгілейді. Осы қосымша

ақы ең жоғарғы көрсеткіш бойынша

төленедіОлимпиадалық даярлау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, олимпиадалық резервтiң мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектептерiнiң, балалар мен жасөспiрiмдер мамандандырылған спорт мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, мектеп-интернат-колледждерінің, олимпиада резервiн даярлау орталығының, Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған спорттық даярлау орталығының қызметкерлерiне:
1)

Олимпиада,

Паралимпиада

ойындарына:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға

төртінші орынға

бесінші орынға

алтыншы орынға


ЛЖ-дан 12%


ЛЖ-дан 10%

ЛЖ-дан 9%

ЛЖ-дан 7%

ЛЖ-дан 6%

ЛЖ-дан 5%

2)

Жасөспірімдердің Олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 8%


ЛЖ-дан 6%

ЛЖ-дан 4%

3)

Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында, Азия Паралимпиада ойындарында, әлем кубоктарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 5%


ЛЖ-дан 4%

ЛЖ-да 3,5%

4)

Азия чемпионаттарында, әлем кубогы, әлем чемпионаты

кезеңдерінде (жастар

мен жасөспірімдер

арасында), Еуропа

чемпионаттарында,

Еуразиялық ойындарда және Дүниежүзілік Универсиадаларда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 3%


ЛЖ-дан 2,5%

ЛЖ-дан 2%

5)

Азия чемпионаттарында (жастар мен

жасөспірімдер

арасында), Азия

кубогы,

"Азия балалары"

халықаралық спорттық ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 2%


ЛЖ-дан 1,5%

ЛЖ-дан 1%

6)

республика чемпионаттарында, Қазақстан Республикасы Спартакиадаларында, жасөспірімдердің жастар ойындарында, Қазақстан Республикасы Паралимпиада ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 1,5%

Республикалықжоғары

спорт

шеберлігі мектептерінен басқа

ЛЖ-дан 1%

ЛЖ-дан 0,5%

7)

республика чемпионаттарында (жастар

мен жасөспірімдер

арасында)


ЛЖ-дан 1%

Республикалық олимпиадаларға даярлау орталықтары, спорт колледждері және республикалық жоғары

спорт шеберлігі мектептерінен басқа

2.


Спорттық

жарыстардың

чемпиондары

мен жеңімпаздарын дайындау

үшін қосымша

ақы


Көрсетілген қосымша ақыны төлеу

тәртібі мен

шарттарын

дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы

орган белгілейді.

Осы қосымша

ақы ең

жоғарғы

көрсеткіш

бойынша

төленедіОлимпиадалық даярлау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерінiң, олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектептерiнiң, мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, мектеп-интернат-колледждерінің, жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, олимпиадалық даярлау орталығының, олимпиада резервінің жаттықтырушы-оқытушыларына:
1)

Олимпиада,

Паралимпиада

ойындарда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға

төртінші орынға

бесінші орынға

алтыншы орынға


ЛЖ-дан 100%ЛЖ-дан 90%

ЛЖ-дан 80%

ЛЖ-дан 70%

ЛЖ-дан 60%

ЛЖ-дан 50%

2)

жасөспірімдердің Олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 60%ЛЖ-дан 50%

ЛЖ-дан 40%

3)

Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында,

Азия Паралимпиада ойындарында,

әлем кубоктарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 50%ЛЖ-дан 40%

ЛЖ-дан 30%

4)

Азия чемпионаттарында, әлем кубогы,

әлем чемпионаты

кезеңдерінде (жастар

мен жасөспірімдер

арасында), Еуропа

чемпионаттарында,

Еуразиялық ойындарда және Дүниежүзілік

Универсиадаларда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 40%ЛЖ-дан 30%

ЛЖ-дан 20%

5)

Азия чемпионаттарында (жастар мен

жасөспірімдер

арасында), Азия

кубогы, "Азия балалары" халықаралық спорттық ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 30%ЛЖ-дан 20%

ЛЖ-дан 10%

6)

республика чемпионаттарында, Қазақстан Республикасы Спартакиадаларында, жасөспірімдердің жастар ойындарында, Қазақстан Республикасы

Паралимпиада

ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛЖ-дан 15%

Республикалық жоғары

спорт

шеберлігі мектептерінен басқа

ЛЖ-дан 10%

ЛЖ-дан 5%

7)

республика чемпионаттарында (жастар

мен жасөспірімдер

арасында)


ЛЖ-дан 10%

Республикалық олимпиадалық даярлау орталықтары,

спорт колледждері

және жоғары

спорт

шеберлігі мектептерінен басқа

3.


Ұлттық штаттық

командалар және спорт резерві дирекциясының қызметкерлеріне ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы


Көрсетілген

қосымша ақыны төлеу

тәртібі мен

шарттарын

дене шынықтыру және спорт саласындағы

орталық

атқарушы

орган

белгілейдіІрі халықаралық жарыстарға дайындық және қатысу барысындағы ауыртпалықтары мен қауырттығы, дербестік пен жауапкершілік деңгейі үшін:
1)
жаттықтырушылар мен нұсқаушы-спортшыларға:

спорттың олимпиадалық түрлері бойынша спорттың паралимпиадалық түрлері бойынша спорттың олимпиадалық емес түрлері бойынша


ЛЖ-дан 80%


ЛЖ-дан 50%

ЛЖ-дан 40%

2)

Ірі халықаралық жарыстарды дайындаумен және өткізумен тікелей айналысатын басшыға, басшының орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен басшыларының орынбасарларына, сондай-ақ басқа да қызметкерлерге


ЛЖ-дан 60%


4.


Еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды)

және қауіпті

(ерекше қауіпті)

жұмыстармен

айналысатын қызметкерлерге

қосымша ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және

еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен

Еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің,

цехтардың, кәсіптердің және лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Мыналармен зиянды (уытты) химиялық заттармен;

шу шығаратын аппаратурамен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 100%


Спортшылардың допингке қарсы зертханасының қызметкерлеріне

БЛЖ-дан 60%

5.


Спорттық атағы

үшін үстемеақы


Спорттық

атақтар уәкілетті орталық

атқарушы орган белгілеген тәртіппен беріледі

1)

"Халықаралық дәрежедегі

спорт шебері"


БЛЖ-дан 30%

Осы үстемеақы ең жоғары көрсеткіш

бойынша

төленеді

2)

"Спорт шебері"

БЛЖ-дан 15%

     

      Ескертпелер:

      1. Жұмыс уақытынан тыс кездерде спорттық жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарында қызмет көрсеткені үшін медициналық қызметкерлерге еңбекақыны төлеу лауазымдық жалақысын ескере отырып, нақты жұмыс істеген сағатына спорттық жарыстарды өткізетін ұйымдар төлейді.

      2. Спорт төрешілеріне:

      спорттың ойын түрлерінен басқа спорттық жарыстарға бір күндік қызмет көрсеткені үшін және бір ойынға, алайда ұйымның спорттық іс-шараларының күнтізбелік жоспарлары бойынша өткізілетін спорттық ойын түрлері бойынша спорттық жарыс болатын күні екі ойыннан көп емес ойынға қызмет көрсеткені үшін:

      халықаралық санаттағы төрешіге БЛЖ-дан 15 %

      жоғары санатты ұлттық спорт төрешісіне БЛЖ-дан 12 %

      ұлттық спорт төрешісіне БЛЖ-дан 10 %

      1-санаттағы төрешіге БЛЖ-дан 8 %

      спорт төрешісіне БЛЖ-дан 7 % төленеді.

      3. Спорттық ойын түрлері бойынша жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тікелей қамтамасыз еткені үшін және спорттық жарыстардың жеңімпаздары мен чемпиондарын даярлағаны үшін спорттың ойын түрлерінен жаттықтырушы-оқытушыларға қосымша ақы төлеу тәртібі мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша

ақылардың

түрлері

Қосымша

ақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.

Ерекше еңбек жағдайлары үшін

қосымша ақы

1)

сотталғандарға қызмет көрсету жөніндегі жұмысы үшін

БЛЖ-дан

20 %2)

жұқпалы аурулардың

тірі қоздырғыштарымен немесе ауру малдармен, ауру тудыратын вирустармен

жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

25 %3)

жұмылдыру жұмысының:

1 жылдан 2 жылға

дейінгі;

2 жылдан 4 жылға

дейінгі;

4 жылдан жоғары өтілі болған кезде жұмылдыру жұмыстары-на тарту үшін

БЛЖ-дан 10 %
БЛЖ-дан 15 %

БЛЖ-дан 20 %

4)

жер астындағы:

3 метрге дейін 3 метрден асатын тереңдіктегі объектілерде жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 25 %

БЛЖ-дан 30 %

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе бойынша

5)

Қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техника мен мүлікті сақтауды қамтамасыз еткені үшін:қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техника мен мүлікті жөндеуге, қабылдауға, сақтауға, беруге және оларды күзетуді қамтамасыз етуге байланысты жұмысы үшін;

қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техниканы, әскери

мүлікті есепке алуды жүргізгені үшінБЛЖ-дан

40 %
БЛЖ-дан

30 %

6)

Парашютпен секіргені үшін


БЛЖ-дан

10 %

Мемлекеттік

басқару органы

белгілеген тәртіппен және

тізбе бойынша

секіру нормаларын орындауына

қарай

7)

Тұрақты жауынгерлік әзірлікті қамтамасыз

еткені үшін


БЛЖ-дан

20 %

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе

бойынша

8)

Жауынгерлік кезекшілікті атқарғаны үшін


БЛЖ-дан

15 %

Жауынгерлік

есептоптар мен жауынгерлік кезекшілікті атқару командаларының құрамына енетін әскери

бөлімшелер мен қызметкерлер лауазымдарының тізбесін мемлекеттік басқару

органы бекітеді

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1


Ерекше

жағдайлар

үшін қосымша ақы

1)

Тергеу изоляторларында тұрақты жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

30 %

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе бойынша

2)

Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметінде тұрақты жауынгерлік әзірлікті қамтамасыз еткені үшін

БЛЖ-дан

20 %

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе бойынша

3)

Жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштарымен немесе ауру малдармен, ауру тудыратын вирустармен жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

25%-ға

дейін

Мемлекеттік

басқару органы

бекітетін тізбе бойынша

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1


Ерекше

жағдайлар

үшін қосымша ақы1)

Қызметкерлерге қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде, тергеу изоляторларында,

уақытша ұстау

изоляторларында жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан

25 %

Оған медициналық, педагогикалық

қызметкерлер және қоғамдық

тамақтандыру қызметкерлері, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің, тергеу изоляторларының сотталған адамдарға арналған кітапханалары мен клубтарының қызметкерлері жатпайды

2)

Мыналар:

белгілі бір тұрғылықты жері, құжаттары жоқ адамдарға арналған

қабылдау-тарату орнының;

әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарға арналған арнаулы қабылдау орнының (дезинфекторларды қоспағанда) қызметкерлеріне

БЛЖ-дан 30 %


БЛЖ-дан 30 %

3)

Қызметкерлерге:

қауіпсіздік жағдайы ең жоғары (қатаң режимдегі) мекемелерде;

қауіпсіздік жағдайы төтенше (ерекше режимдегі) мекемелерде;

толық қауіпсіздік жағдайдағы мекемелерде (түрмеде);

тергеу изоляторларын қоспағанда, қауіпсіздігі аралас мекемелерде (әртүрлі режим түріне сотталғандарды ұстауға арналған мекемелер), мынадай жағдайда жазасын өтеуші адамдарды ұстау үшін орташа қауіпсіз және қауіпсіздігі барынша жоғары (жалпы және қатаң режимдер), орташа және төтенше қауіпсіз (жалпы және ерекше режимдер), қауіпсіздігі барынша жоғары және төтенше қауіпсіз (қатаң және ерекше режимдер) бас бостандығын айыруға сотталған адамдарды емдеу үшін ауруханалар мен арнайы құрылған басқа да мекемелерде, егер соттың үкімімен қауіпсіздік жағдайы ең жоғары (қатаң режимдегі), төтенше (ерекше режимдегі) мекемелерде немесе қауіпсіздік жағдайы ең жоғары (қатаң режимдегі), төтенше (ерекше режимдегі) мекемелерде бас бостандығынан айыруды өтеу белгіленген емдеудегі сотталған адамдардың саны барлығын қосқанда мекемені толтыру лимитінің (төсек-орын саны) 50 пайызынан астамын құраса;

тергеу изоляторларында, қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде және олардың учаскелерінде, ауруханаларда

туберкулезбен, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратын және адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған

сотталған адамдарды ұстау және амбулаторлық емдеу үшін арнайы құрылған емдеу құқығындағы мекемелерде жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 13 %

Көрсетілген қосымша ақы туберкулезбенауыратындарды ұстауға толық арналмаған

аталған

мекемелердің туберкулезбен, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен

ауыратын және адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған адамдармен жұмыс

істейтін қызметкерлеріне айлық жұмыс уақыты нормасының кемінде 50 % мөлшерінде белгіленеді

БЛЖ-дан 15 %

БЛЖ-дан 15 %-ға дейін

БЛЖ-дан 13%

БЛЖ-дан 15%

БЛЖ-дан 15%

БЛЖ-дан 15%

БЛЖ-дан 15 %

4)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің, тергеу изоляторларының сотталған адамдарға арналған кітапханалары мен клубтарының қызметкерлерінеБЛЖ-дан 20 %

5)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің, тергеу изоляторларының қоғамдық тамақтандыру және сауда орындарының қызметкерлерінеБЛЖ-дан 20 %

6)

Мекемелердің дезинфекторларынаБЛЖ-дан 45 %


7)

Әскери-дәрігерлік сараптама жүргізгені үшінБЛЖ-дан 50 %


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Азаматтық қорғау органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстеме ақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.

Ерекше жағдайлар үшін

қосымша ақы1)

"Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесінің негізгі персоналына сел тасқындарына қарсы, көшкіндерге қарсы, су тасқындарына қарсы және басқа да қорғау іс-шараларын, сондай-ақ жолы қиын, шалғайдағы, климаты мен

географиялық жағдайы күрделі биік таулы аймақтарда төтенше жағдайлар туындағанда және оларды жою кезіндегі профилактикалық, авариялық-құтқару және жөндеу-қалпына

келтіру іс-шараларын жүргізгені үшін

БЛЖ-дан 40 %

Көрсетілген

қосымша ақыны

төлеу

тәртібі мен

шарттарын

лауазымдардың нақты тізбесі

бойынша азаматтық қорғау

саласындағы

орталық

атқарушы

орган белгілейді

2)

Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құрылымдарының

құтқарушыларына:


Көрсетілген

қосымша ақыны

төлеу

тәртібі мен

шарттарын

азаматтық қорғау саласындағы

орталық

атқарушы

орган белгілейді


химиялық, радиациялық ластану аймақтарында, биік таулы және жолы қиын аудандарда,

табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюда, арнайы жабдықтарды қолданумен байланысты

күрделі объектілерде, тікұшақ техникасымен десант түсіру, өмір үшін аса қатерлі кезде шұғыл және жедел авариялық-құтқару, іздестіру-құтқару жұмыстарын тікелей

жүргізу кезінде;

өмірге

қатерлі

қысылтаяң жағдайдағы

жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 300 %жоғары (плюс 30 градус және одан жоғары) немесе төмен (минус 20 градус және одан төмен (боран, бұрқасын) температура кезінде жұмыс істегені үшін;

жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 100 %су астындағы авариялық-құтқару және жедел жұмыстарды тікелей жүргізу кезінде;

су астындағы жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 100 %мәйіттермен және мәйіттердің фрагменттерімен үнемі жұмыс істегендіктен психоэмоциялық жүктемесі үшін

БЛЖ-дан 100%


2.

Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының құтқарушыларына:

Күту және авариялық-құтқару жұмыс-тары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға аттануға ұдайы әзірлікте болу режимiнде болғаны үшін үстемеақы

Күту және

ұдайы әзірлікте болу режиміндегі кезекшіліктің әр

сағаты үшін

сағаттық мөлшерлемеден 25%

"Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсiби авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдары құтқарушыларының күту және авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға аттануға ұдайы әзірлікте болу режимiнде үйде кезекшiлiк ету уақыты кезекшiлiктiң әрбір сағатына сағаттың төрттен бiрi мөлшерiнде есептеледi

3.

Кәсіптік авариялық-құтқару қызметтерінің және

құралымдарының құтқарушыларына:

3-сыныпты маман-құтқарушы

2-сыныпты маман-құтқарушы

1-сыныпты маман-құтқарушы

халықаралық сыныпты маман-құтқарушы

Сыныптық үшін үстемеақы

БЛЖ-дан 20 %

Уәкілетті

атқарушы орталық орган

бекіткен құтқарушыларға

сыныптық берудің немесе сыныптығын

растау

тәртібіне

сәйкес.

Сыныптылық

үшін төлем құтқарушының кітапшасындағы жазуларға сәйкес

жүргізіледі

БЛЖ-дан 30 %

БЛЖ-дан 40 %

БЛЖ-дан 60 %

4.


Еңбек

сіңірген

жылдары үшін

үстемеақы
Еңбек сіңірген жылдарының өтіліне қарай:

3 жылдан астам

5 жылдан астам

10 жылдан астам

15 жылдан астам

20 жылдан астам


ЛЖ-дан 15%


ЛЖ-дан 20%

ЛЖ-дан 30%

ЛЖ-дан 40%

ЛЖ-дан 50%

5.


Ауыр

(ерекше ауыр)

қол еңбегі жұмыстарымен

және еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті)

жұмыстармен

айналысатын қызметкерлерге қосымша

ақы


Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы

Еңбек кодексіне 

сәйкес және

еңбек жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган

бекіткен

Еңбек

жағдайлары

зиянды өндірістер, цехтар, кәсіптер мен лауазымдар

тізімінің (тізбесінің)

негізінде

1)

"Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесінің

облыстық, өңірлік

басқармалары пункттерінің диспетчерлеріне, лауазымдарының атауларына қарамастан ультрақысқатолқынды, ЖЖК, аса жоғары жиіліктер-сәуле тарату көздері бар жабдықтарда жұмыс істейтін инженер-техникалық

қызметкерлерге

БЛЖ-дан 34 %


2)

Радиостанциялармен жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 22 %


3)

Маса-шіркей және басқа да жәндіктер мен кенелер тараған аудандарда жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 15 %

Аумақтарды маса-шіркей

және басқа да жәндіктер мен кенелер тараған

аудандарға

жатқызу тәртібін

денсаулық

сақтау

саласындағы

уәкілетті орталық

атқарушы

орган белгілейді

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Әскери қызметшiлер мен қызметкерлер болып табылмайтын, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары, қарулы күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет жүйесiнің азаматтық қызметшiлеріне, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлерiне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлерi үшін бiрыңғай, еңбек жағдайлары үшiн қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауыр

(ерекше ауыр)

қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін

қосымша ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек

жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің,

цехтардың, кәсіптер мен

лауазымдардың тізімі (тізбесі)

негізіндеАрнаулы техникамен

және бұйымдармен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 25%


2.


Ерекше еңбек

жағдайы үшін

үстемеақы


"Мемлекеттік

құпиялар

туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы

Қазақстан

Республикасының Заңына сәйкес

1)

Мемлекеттік және қызметтік құпиялар қамтылған құпия және өте құпия құжаттармен тұрақты жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 25%


2)

Шифрлау байланысы

қызметтеріндегі жұмысы үшін мамандар мен қызметшілерге, шифр қызметкерлері мен құпия байланыс аппаратурасы (бұдан әрі - ҚБА) бөлімшелерінің қызметкерлеріне, сондай-ақ ҚБА шифрлеу техникасын жөндеумен айналысатын қызметкерлерге


БЛЖ-дан 30%


3)

Байланыс бөлімшелерінің қызметкерлеріне арнайы хат-хабар мен мерзімдік баспасөзді жөнелткені үшін


БЛЖ-дан 30%

аспайды


4)

Қарулы Күштерде, басқа әскерлерде және әскери құралымдарда, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі жұмысы үшін жұмысшыларға еңбек сiңiрген жылдары:

3 жылдан астам

5 жылдан астам

10 жылдан астам

15 жылдан астам

20 жылдан астам болған кезде


ЛЖ-дан 10 %

Еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын уәкілетті орталық орган белгілейді

ЛЖ-дан 15 %

ЛЖ-дан 20 %

ЛЖ-дан 30 %

ЛЖ-дан 40 %

5)

Жұмысшыларға,

негізгі жұмысынан

босатылмай, бригадаға басшылық жасағаны үшін:

бригада құрамында 10 адамға дейін болса бригада құрамында 10 адамнан артық болса


БЛЖ-дан 20%


БЛЖ-дан 35%

6)

Жүргізушілерге тіркемесі бар автомобильдерде жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 30 %


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Сот сараптамасы орталығының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылар түрлері

Қосымша

ақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауыр

(ерекше ауыр)

қол еңбегі жұмыстарымен

және еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті)

жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының

Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек

жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік

орган белгілеген Еңбек

жағдайлары

зиянды өндірістердің,

цехтардың,

кәсіптер мен

лауазымдардың тізімі (тізбесі)

негізінде

1)

Мәйіт материалдарымен, зиянды (улы) химиялық заттармен, дыбыс шығарушы аппаратпен, психикалық науқастармен, ультракүлгін сәуле көздері бар микроскоптармен, кернеулігі 30 кВт асатын электрондық микроскоптармен, сот сараптамаларын жүргізу кезінде дербес электрондық есептеу машиналарымен жұмыс істегені үшін


Жұмыс өтіліне

байланысты:


2 жылға дейін – БЛЖ-дан 50 %;

3 жылдан 5 жылға дейін – БЛЖ-дан 75%;

5 жылдан астам – БЛЖ-дан 100%

2)

Сараптама жүргізгені үшін


Жүргізілетін сараптамалардың

күрделілігіне қарай БЛЖ-дан

100 %-ға

дейін

Кәсіпорын

басшысы

белгілеген

тәртіппен

2.


Ерекше еңбек

жағдайы үшін

қосымша ақы1)

Сот сараптамаларының әр түрін жүргізу бойынша біліктілік куәлігі бар сарапшыларға


Сараптаманың 2 түрі – БЛЖ-дан 50%;


сараптаманың 3-тен 5 түріне дейін – БЛЖ-дан 75%;

5 түрден астам – БЛЖ-дан 100%

2)

Сыныптық шендері

бар қызметкерлерге:

III сыныпты

мемлекеттік әділет кеңесшісі

I және II сыныпты әділет кеңесшісі

III сыныпты әділет кеңесшісі және I сыныпты заңгер

II сыныпты заңгер

III сыныпты заңгер


ЛЖ-дан 25%


ЛЖ-дан 22%

ЛЖ-дан 20%

ЛЖ-дан 17%

ЛЖ-дан 15%

3)

Мемлекеттік және

қызметтік құпияны

қамтитын құпия және өте құпия құжаттармен

жұмыс істейтін

Орталық қызметшілеріне


БЛЖ-дан 30%

"Мемлекеттік

құпиялар

туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Нақты

лауазымдар

тізбесі

бойынша

төлеу

тәртібі мен

шарттарын

мемлекеттік

басқару

органы

белгілейді

3.


Лауазымдарды қоса

атқарғаны

(қызмет

көрсету

аймағының

кеңейгені) үшін

қосымша

ақы

Орталық басшысына,

оның орынбасарларына, құрылымдық

бөлімшелердің

басшыларына және олардың орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда негізгі лауазымы

бойынша жұмыс

уақытының шегінде

біліктілік куәлігіне сәйкес мамандығы бойынша жұмыс жүргізуге рұқсат беріледі


Тиісті

мамандық сарапшысының ЛЖ-нан 30%-ға дейін

Негізгі мамандығы бойынша жұмыс уақытының шегінде

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Ауыл шаруашылығы, орман, балық және аң аулау шаруашылығы саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

түрлері

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше еңбек

жағдайлары үшін

үстемеақы

Мекемені дамытуға бағытталған жұмыстары, тәжірибеде озық әдістерді пайдаланғаны үшін, жұмыстағы жоғары жетістіктері, аса маңызды немесе шұғыл жұмыстарды орындағаны үшін, еңбектегі күрделілік және қауырттылық үшін


БЛЖ-ның 50%-ынан

аспайды

Уәкілетті

орган

белгілеген

тәртіппен

және

шарттармен

2.


Ауыр

(ерекше ауыр)

қол еңбегі жұмыстарымен

және еңбек жағдайлары зиянды

(ерекше зиянды) және

қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша

ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының

Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек

жөніндегі мемлекеттік уәкілетті

орган белгілеген еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің,

цехтардың,

кәсіптер мен лауазымдардың тізімі

(тізбесі)

негізінде

1)

Қауіпті және аса қауіпті індеттердің қоздырғыштары және оларды жұқтыруы мүмкін және жұқтыру әлеуеті бар материалдармен (жануарлар мен құстардың, кене, шыбын-шіркей, балпақ сарышұнақ тышқандар мен тышқан тектес кеміргіштердің аса қауіпті індеттерінің қоздырғыштарын жұқтырған патологиялық материалдармен байланысы) жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан 140 %

Жұмысты нақты орындауына қарай

2)

Улармен және улы химикаттармен тікелей жұмыс істегені, улармен және улы химикаттармен өңделген, карантинге жатқызылған ішкі және импорттық өнімді тексеріп қарағаны, сараптама жүргізгені, тексергені үшін

БЛЖ-дан 60 %


3)

Химиялық-токсикологиялық және радиологиялық зерттеулерді: сынамаларды іріктеу және жануарлардың қырылуын анықтау бойынша патологиялық материалдарға зертханалық зерттеу жүргізгені, жоғары сапалы улар, радионуклидтер және химиялық заттар (қышқылдар, сілтілер, прекурсорлар), зерттеу кезінде олармен жанасқаны және жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 60 %


4)

Орман өрттерін, оның ішінде арнайы құрал-жарақтарды қолдана отырып сөндіруге қатысқаны үшін, тікұшақ техникасы арқылы десант түсіру, сондай-ақ орман зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес жүргізу жұмыстары үшін


Әр сағат

үшін

сағаттық мөлшерлеменің

100%


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Геологиялық ақпарат статистикасы, ақпаратты техникалық қорғау, ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау және
біліктілігін арттыру жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

түрлері

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Кәсіби шеберлігі үшін

үстемеақы

Геологиялық ақпарат статистикасы жүйесі мемлекеттік мекемелерінің, "Қазгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығы" мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне


БЛЖ-ның 60%-нан

аспайды

Уәкілетті

орган

белгілеген

тәртіппен

2.


Ерекше еңбек жағдайлары

үшін қосымша ақы
"Ақпаратты техникалық қорғау орталығы", "Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандарды

даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы" мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік және қызметтік құпияны қамтитын құпия және өте құпия құжаттармен тұрақты жұмыс істейтін мамандарға


БЛЖ-дан

25%

Лауазымдардың нақты

тізбесі

бойынша

төлеу

тәртібі мен

шарттарын

уәкілетті

орган

белгілейді


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық
стратегиялық зерттеулер институты, Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін үстемеақылар

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Үстемеақылардың атауы

Үстемеақылардың

түрлері

Үстемеақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының ғылыми қызметкерлеріне

Құқық саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізгені үшін үстемеақы

ЛЖ-дан 100%

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

2

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметшілеріне

Ғылыми зерттеулердің және ел басшыларына ұсынылатын есеп беру материалдарының жоғары сапасы үшін үстемеақы

ЛЖ-дан 100%

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Азаматтық қызметшілер, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлері, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлері үшін бірыңғай қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с№

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар менүстемеақылардың

түрлері

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5
Ауылдық

жердегі

жұмысы үшін

арттыру1)

Ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға, жергiлiктi өкiлдi органдардың шешiмi бойынша арттырылған айлықақылар (тарифтiк мөлшерлемелер) белгiленедi


25 %-дан

кем емес

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

2)

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын және ауылдық елді мекендерде орналасқан мекемелерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға арттырылған айлықақылар (тарифтiк мөлшерлемелер) белгiленедi.


25 %-дан

кем емес

2007 жылы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес2.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың

қызметкерлеріне кешкі сағат 22-ден таңғы сағат 6-ға дейін әр сағаты үшін

Түнгі уақыттағы жұмысы үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50%

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

3.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың

қызметкерлеріне мереке немесе демалыс күндерінің әр сағаты үшін

Мереке және

демалыс күндеріндегі жұмысы үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 100%

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек

кодексіне сәйкес

4.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың

қызметкерлеріне мерзімнен тыс жұмыстың әр сағаты үшін

Мерзімнен

тыс жұмыс

істегені

үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50%

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

5.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың

негізгі лауазымы (мамандығы) бойынша жұмыс уақытының шегінде қосымша жұмыс орындайтын қызметкерлеріне

Лауазымдарды

қоса

атқарғаны

(қызметтер

көрсету аймағының

кеңейгені)

үшін қосымша ақы

ЛЖ-дан 50 %

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Көрсетілген қосымша ақылар мемлекеттік мекемелердің, қазыналық кәсіпорындардың

басшыларына және

олардың орынбасарларына қолданылмайды

6.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың

қызметкерлеріне

Уақытша

болмаған қызметкердің

міндеттерін

орындағаны

үшін қосымша ақы

Нақты

көлеміне

қарай

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

7.

Экологиялық апат аймақтарында, оның ішінде:

экологиялық апат экологиялық дағдарыс экологиялық дағдарыс алдындағы жағдайдағы аймақтарда тұратын және еңбек қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

ЛЖ-дан 50 %

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және "Арал өңіріндегі экологиялық апат

салдарынан

зардап шеккен

азаматтарды

әлеуметтік

қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

ЛЖ-дан 30 %

ЛЖ-дан 20 %

8.

Радиациялық қатер аймақтарында, оның ішінде:

төтенше радиациялық қатер ең көп радиациялық қатер жоғарғы радиациялық қатер ең аз радиациялық қатер жеңілдікті әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бар аймақтарда тұратын және еңбек қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Радиациялық қатер аумағында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

2 АЕК*

2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық

сынақтардың

салдарынан

зардап шеккен

азаматтарды

әлеуметтік

қорғау туралы" 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес.

Көрсетілген қосымша ақы жеңiлдiктер мен өтемақыларға құқықты растайтын құжат (куәлік) болған жағдайда беріледі

1,75 АЕК*

1,5 АЕК*

1,25 АЕК*

1 АЕК*

9.


Ауыр (ерекше

ауыр) қол

еңбегі жұмыстарымен

және еңбек

жағдайлары

зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша

ақы


2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

және еңбек жөніндегі

уәкілетті мемлекеттік

орган бекіткен Еңбек

жағдайлары

зиянды кәсіптер және қызметтер өндірістерінің,

цехтарының тізімі

(тізбесі) негізінде

1)

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметшілері мен жұмысшыларына


БЛЖ-дан 30%


2)

Тазалаушыларға:

дезинфекциялық құралдарды пайдаланатын өндірістік және қызметтік үй-жайларды;

дезинфекциялық құралдарды пайдалана отырып, дәретханаларды жинаған кезде


БЛЖ-дан 20%


БЛЖ-дан 30%

10.


Сыныптық

біліктілігі

үшін үстемеақы

"1-сыныпты жүргізуші" (В, С, Д, Е санаттары болғанда)

"2-сыныпты жүргізуші" (В, С, Е немесе В, С, Д немесе Д (Д және Е) санаттары болғанда) сыныптық біліктілігі бар жүк және жеңіл автомобильдер, автобустар жүргізушілеріне


БЛЖ-дан 35%


БЛЖ-дан 20%

11.


Құрметті

атағы үшін

үстемеақы

Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының "Халық" деген құрметті атағы бар және республиканың құрметті атақтарына ие болған қызметкерлерге Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының "Еңбек сіңірген" құрметті атағы бар және республиканың құрметті

атақтарына ие болған қызметкерлерге


БЛЖ-дан 50%

"Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

БЛЖ-дан 30%

12.


Ғылыми

дәрежесі үшін

қосымша ақы

Ғылым кандидаттарына, философия докторларына (PhD), бейіні бойынша докторларға1 ЕТЖМ**

Көрсетілген

қосымша ақы біліктілігі жоғары ғылыми кадрларды аттестаттау жөніндегі

уәкілетті орган

берген тиісті

дипломы болған кезде

белгіленеді және

негізгі жұмыс орны

бойынша төленеді

Ғылым докторларына

2 ЕТЖМ**

13.

Персоналдың жұмысын ұйымдастырғаны үшін

"Аға" мәртебесі үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 25%


14.

Ұйымның негізгі персоналына

Бөлімшені (кабинет) меңгергені үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 50%


15.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы

ЛЖ-дан 10%


     

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      * АЕК – заңнамалық актілерде белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

      **ЕТЖМ – заңнамада белгіленген айлық жалақының ең төменгі мөлшері.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
20-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде оқу сабақтарын өткізуге тартылған
қызметкерлердің еңбегіне сағат бойынша ақы төлеу

      Ескерту. 20-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Оқитындар контингенті

Сағат бойынша ақы төлеу мөлшері*

Профессор,

ғылым

докторы

Доцент,

ғылым

кандидаты

Ғылыми

дәрежесі жоқ адамдар

Бастауыш, негізгі орта,

жалпы орта, техникалық

және кәсіптік, орта

білімнен кейінгі білім

беру ұйымдарының

оқушылары және оқушы-

лардың осыған ұқсас

басқа да санаттары,

техникалық және кәсіп

тік, орта білімнен

кейінгі білімді талап

ететін лауазымға ие

қызметкерлер, жұмысшы-

лар, курс тыңдаушылары;

студенттер;

аспиранттар, басшы

қызметкерлер мен маман-

дардың біліктілігін

арттыру жөніндегі оқу

орындарының тыңдаушыла-

ры, дәрігерлердің

консультация өткізулері0,09***

0,10****


0,12*****0,08***

0,09****


0,10*****0,07***

0,08****


0,09*****

     

Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін

ақының мөлшері*

Оқу сабақтарын жүргізуге

қатысатын, пластикалық кейіп-

терді көрсететіндердің еңбегі-

не сағат бойынша ақы төлеу

ставкасы мынадай мөлшерде

белгіленеді:

киімсіз немесе күрделі

кейіпте кейіп көрсеткені үшін

киім киіп тұрып кейіп көрсет-

кені үшін

0,04

0,03

     

Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін

ақының мөлшері

Оқу сабақтарын өткізуге қаты-

сатын оқу-қосалқы қызметкер

қатарындағы адамдарға сағат

бойынша еңбек ақы төлеу

ставкасы ғылыми дәрежесі жоқ

адамдарға көзделген сағат

бойынша еңбек ақы төлеу

ставкасының 50-пайызы

мөлшерінде белгіленеді

50%

     

Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін

ақының мөлшері**

Ғылыми дәрежесі мен атағының

болуына қарамастан, денсаулық

сақтау және әлеуметтік қамсыз-

дандыру мекемелерінің консуль-

танттарына

Қазақстан Республикасы Ұлттық

ғылым академиясының толық

мүшелеріне және корреспондент

мүшелеріне

3%


25%

     

      Ескертпе:

      Ұзақтығы бір сағаттан кем болмайтын біржолғы консультация беруге бір сағат ретінде ақы төленеді.

      Сағат бойынша еңбек ақы төлеу ғылым докторының немесе кандидатының ғылыми дәрежесі үшін берілетін қосымша ақыны ескереді.

      Жоғары білімі бар жоғары оқу орындарының (бұдан әрі – ЖОО) қызметкерлері негізгі лауазымы бойынша жұмыс күнінен тыс ЖОО ректорының рұқсатымен сол оқу орнында көлемі жылына 225 сағаттан аспайтын көлемде, сағат бойынша еңбекақы төлеу шарттарында педагогикалық жұмыспен шұғылдана алады.

      "Халық" деген құрметті атағы бар адамдарға сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы профессорлар, ғылым докторлары үшін көзделген мөлшерде, ал "Еңбек сіңірген" құрметті атағы бар адамдарға доценттер, ғылым кандитаттары үшін көзделген мөлшерде белгіленеді.

      Конкурстар мен байқаулардың әділқазылар алқасының мүшелеріне, сондай-ақ конкурстық жұмыс рецензенттеріне еңбек ақы төлеу студенттермен оқу сабақтарын жүргізетін адамдарға көзделген сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы бойынша жүргізіледі.

      * Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық жалақыны және сағат бойынша ақы төлеу коэффициенттерінің тиісті мөлшерін ескере отырып анықталады

      ** Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы лауазымдық жалақысынан пайызбен белгіленеді.

      *** Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы:

      жоғары оқу орнына түсуге даярлау, секциялық және жаттықтырушы жұмыстары бойынша курстардың оқытушыларына еңбек ақы төлеу үшін;

      тілдерді үйрену жөніндегі курстардың оқытушыларының еңбегіне ақы төлеу үшін;

      университеттердің, педагогикалық, инженер-педагогикалық институттардың (факультеттердің) студенттері педагогикалық практика өтетін оқу-тәрбие мекемелері қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.

      **** Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы:

      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын емтихан комиссиясының төрағалары мен мүшелеріне, сондай-ақ өндірістерден тартылатын мамандардың еңбегіне ақы төлеу үшін;

      егер студенттерге өздері берген пәндер бойынша мемлекеттік емтихан қабылдайтын немесе дипломдық жоба жетекшісі бола отырып дипломдық жобаны қорғауды қабылдайтын жағдайларда, Мемлекеттік емтихан комиссиясына қатысқаны үшін ректорлар мен проректорлардың еңбегіне ақы төлеу;

      сағат бойынша жұмыс істейтін оқытушылар өнер және мәдениет жоғары оқу орындарында арнайы пәндер бойынша жеке сабақтарды жүргізу кезінде;

      медбикелерді даярлау үшін азаматтық қорғаныс кафедрасына шақырылған медицина қызметкерлерін, қоғамдық кәсіптер факультеттеріне оқытушылық жұмыстарға тартылған адамдарға еңбек ақы төлеу үшін;

      оқуға түсу емтихандарын қабылдау кезінде;

      шет тілін жедел меңгеру жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен, магистранттармен сабақ жүргізу кезінде;

      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын оқытушыларға студенттердің далалық және педагогикалық практикасына жетекшілік жасағаны үшін қолданылуы мүмкін;

      ***** Сағат бойынша ақы төлеу ставкалары, сондай-ақ:

      мекемелер экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша ақылы қызметтер көрсету үшін тартатын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамы мен мамандардың еңбегіне ақы төлеу үшін;

      диссертациялық зерттеулердің консультанттары ретінде тартылатын басқа ұйымдардың жетекші ғалымдары мен мамандарының еңбегіне ақы төлеу үшін (бір докторантқа жылына 50 сағат);

      басшы қызметкерлердің және мамандардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен сабақ (лекция) өткізгені үшін ақы төлеу;

      халықаралық олимпиадалардың қатысушыларымен сабақтар (лекция) өткізгені үшін еңбек ақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілін есептеу қағидалары

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілі белгілі бір функционалдық блокқа, звеноға және сатыға жататын атқаратын лауазымына сәйкес олардың лауазымдық жалақысын айқындау мақсатымен есептеледі.

      1. Лауазымдық жалақы алуға құқық беретiн мамандық бойынша жұмыс өтіліне мемлекеттiк органдарда iстеген барлық жұмыс уақыты кiредi, сондай-ақ:

      1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, офицерлiк құрамдағы адамдардың, прапорщиктердiң, мичмандардың, Қарулы Күштердегi мерзiмсiз қызметтегi әскери қызметшiлердiң, iшкi, шекара әскерлерiнде, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының азаматтық қорғаныс басқару органдары мен бөлiмшелерiнде, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi мен Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетi органдары жүйесiнде, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiнде, Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметінде және Қазақстан Республикасының Республикалық ұланында, Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланында және әскери-тергеу органдарында мiндеттi әскери қызметiн өткерген;

      1-1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерген;

      2) теріс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, басшы құрамдағы адамдардың ішкі істер органдары жүйесіндегі, қылмыстық-атқару қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі қызметте, прокуратура органдарындағы қызметте, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының сот аппараттарында, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетінде жұмыс істеген;

      3) Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының соттарында, прокуратура органдарында, ішкі істер органдарында, Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының мемлекеттік қауіпсіздік комитеті органдарында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары мен бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінде еңбек сіңірген жылдарына үстемеақы алу құқығын беретін лауазымдарда жұмыс істеген;

      4) Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Мемлекеттік банкі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жүйесінде жұмыс істеген;

      5) жүктілігі және босануы бойынша демалысы, сондай-ақ заңнамаға сәйкес берілген бала үш жасқа толғанға дейін оның күтімі жөніндегі жалақысы сақталмайтын демалыс уақыты;

      6) егер шетелге жіберер алдында қызметкер мемлекеттік органдарда жұмыс істеген болса және көшу уақытын қоспағанда, шетелден қайтып келген күнінен бастап екі айдың ішінде мемлекеттік органға қызметке тұрса, шетелде жұмыс істеген;

      7) Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді органдары депутаттарының өкілеттіктерін тұрақты негізде жүзеге асырған;

      8) егер қызметкер курсқа түскенге дейін мемлекеттік органда жұмыс істесе және оны бітірген соң мемлекеттік органға қайта оралса, оның кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарында мемлекеттік органдар жолдамасымен жұмыстан қол үзіп оқыған;

      9) ұйымдарда мемлекеттік органдардағы атқаратын лауазымдары бойынша мамандықтарымен бірдей мамандықтар бойынша лауазымдарда кейінгі жұмыс істеген уақыты кіреді.

      2. Осы Қағидаларға сәйкес есептелетін мамандық бойынша жұмыс өтілі күнтізбелік есептеуде ескеріледі.

      3. Күнтізбелік ай ішінде лауазымдық жалақысын арттыру құқығы туындаған қызметкерлерге, өтілін ескере отырып лауазымдық жалақысын есептеу осындай құқық туындаған күннен бастап жүзеге асырылады.

      4. Мамандығы бойынша жұмыс өтілін еңбек өтілін белгілеу жөніндегі комиссия айқындайды, оның құрамын тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітеді.

      Мамандығы бойынша жұмыс өтілін белгілеу жөніндегі комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді. Шешімнен үзінділер екі данада дайындалады және бір данасы - кадр қызметіне, екіншісі - бухгалтерияға беріледі.

      5. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттары мамандығы бойынша жұмыс өтілін айқындауға арналған құжаттар болып табылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
22-қосымша

Денсаулық сақтау саласындағы азаматтық қызметшілер, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлері,
қазыналық кәсіпорындар қызметкерлері лауазымдарының және
кәсіптерінің тізбесі мен олардың психоэмоционалдық және дене
жүктемесін айқындайтын критерийлер

      Ескерту. 22-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. 22-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.02.05 N 111 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қызметкерлер лауазымдарының және кәсіптерінің атауы

Психоэмоционалдық және дене жүктемелерінің критерийлері

1

2

3

1.

Жұмысы психоэмоционалдық және дене жүктемесінің жоғарғы дәрежесімен ұштасқан хирургиялық, оның ішінде балалар хирургиясы, бейінді мамандар

Хирургиялық араласудың нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, кезекшілікке байланысты қатты шаршау, шұғыл операциялық араласулар, мәжбүрлі жұмыс істеу қалпы, анализатор жүйелерінің шамадан тыс күйзелісі, жылдам шешім қабылдау қажеттігі, көзге көп күш түсу - жоғары дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

кардиохирург

трансплантолог

микрохирург

ангиохирург

нейрохирург

2)

орта медициналық персонал:


операция медициналық бикесі, хирургия медициналық бикесі

реаниматология және анестезиология және интенсивті терапия бөлімшесінің анестезиялық медбикесі;

2.

Хирургиялық және акушер-гинекологиялық, соның ішінде балалар хирургиясы, бейінді мамандар:

1-тармақтағы өлшемдер, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - орташа дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:


акушер-гинеколог


жалпы хирург


абдоминальды хирург


торакальды хирург


ангиохирург


нейрохирург


анестезиолог-реаниматолог


эндокринологиялық хирург


уролог


проктолог


онколог-хирург


маммолог


травматолог-ортопед (оның ішінде травматология пункттерінің)


жақ сүйегі-бет хирургы


пластикалық хирург


камбустиолог


офтальмолог


оториноларинголог


эндоскопист


трансфузиолог

2)

орта медициналық персонал:операция медициналық бикесі


перзентхана бөлімшесінің акушері


реаниматология және анестезиология және интенсивті терапия бөлімшесінің анестезист медициналық бикесі


интенсивті терапия палатасының медициналық бикесі


травматология пункттерінің медициналық бикесі


3.

Амбулаториялық ұйымдардың хирургиялық, оның ішінде балалар хирургиясы бейінді мамандары

1-тармақтағы өлшемдер, бірақ жеңіл дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:


хирург


уролог


онколог-хирург


маммолог


травматолог-ортопед


офтальмолог


оториноларинголог


стоматолог-хирург


акушер-гинеколог

2)

орта медициналық персонал:


хирургиялық бейінді медбике;

4.

Ауылда орналасқан алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

Зор шыдамдылық таныту және аса зейінді болу, психоэмоциялық күйзеліс - үйдегі науқастармен және оның туысқандарымен қарым-қатынас қиындығы, психикалық ауытқуы бар науқастың әдеттен тыс мінез көрсету қаупінің жоғарылығы, қолайсыз жағдайлардың әсер етуі (үй-жайдан тыс болуға байланысты жұмыс), патогендік инфекциямен үнемі контактіде болу қаупі, шамадан тыс жүктемесі бар жұмыс - 1 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:терапевт (учаскелік)педиатр (учаскелік)жалпы практика


2)

орта медициналық персонал:учаскелік медициналық бикежалпы практика медициналық

бикесіфельдшеракушермедициналық бике


5.

Қалада орналасқан алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

4-тармақтағы өлшемдер, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - 2 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:терапевт (учаскелік)педиатр (учаскелік)жалпы практикадағы


2)

орта медициналық персонал:учаскелік медициналық бикежалпы практика медициналық

бикесіФельдшерАкушермедициналық бике


6.

Патологоанатомиялық бюролардың (бөлімшелердің), сот-медициналық сараптама орталықтарының мамандары:

Мәйітті союға байланысты жұмыс, патогендік флорамен байланыста болу қаупі, қайтыс болған науқастардың, қаза тапқан және өлтірілген адамдардың туысқандарымен қарым-қатынас жасау кезіндегі психоэмоциялық күйзеліс

1)

тікелей мәйіттердің сараптамасымен және мәйіт материалдарымен айналысатын сот-медициналық сарапшысы

2)

тікелей мәйіттерді союмен айналысатын патологоанатом, соның ішінде балалар патологоанатомы

7.

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің) қызметкерлері:

Жоғары жедел қасиеті – диагностика мен емдеуде тез шешім қабылдау, жарақат алудың жоғары қаупі, артық дене жүктемелері, жоғары психоэмоционалдық жүктеме – өмір мен өлім арасында жатқан науқастарға жедел медициналық көмек көрсету жөніндегі жұмыс.

1)

жедел және шұғыл медициналық жәрдем дәрігері

2)

жедел медициналық жәрдем станциясының фельдшері

3)

медициналық бике, медициналық тіркеуші, санитар, жүргізуші

     

8

Терапиялық бейінді мамандар:


1)

Дәрігер:

Реанимацияның, қарқынды терапия мен жаңа туған нәрестелерге, оның ішінде дене салмағы 500 грамм болатын шала туған нәрестелерге күтім жасау нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, кезекшілікке және шұғыл шақыртуларға байланысты қатты шаршау, арнайы жабдықтармен тұрақты жұмыс істеу (өкпені жасанды желдету аппараттары, кювездер, реанимациялық үстелдер)

неонатолог

2)

орта медицина персоналы:

жаңа туған нәрестелер физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын медициналық бикесі

шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын медициналық бикесі

3)

дәрігер:

Адам өліміне жиі әкеп соғатын қатерлі қан ауруларымен ауыратын сырқаттарға химиялық терапия жүргізу нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, кезекшілікпен байланысты қатты шаршау, өмірге қауіп төндіретін, дереу шешім қабылдауды талап ететін асқынулардың жоғары пайызы

химиялық терапияны жүргізумен айналысатын гематолог

4)

орта медицина персоналы:

гематологиялық сырқаттарға химиялық терапияны жүзеге асыратын медициналық бикесі

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
23-қосымша

      РҚАО-ның ескертпесі!
      23-қосымша қызмет бабында пайдалану үшін. "Заң" Деректер базасына енгізілмейді (P09001726 қараңыз).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
24-қосымша

Басшыларға, мамандарға және қызметшілерге еңбекақы төлеу
арттыру коэффициентімен жүзеге асырылатын республикалық
мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың
тізбесі

      Ескерту. 24-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысына
24-1-қосымша

Басшыларға, мамандарға және қызметшілерге еңбекақы төлеуді
жоғарылату коэффициентімен жүзеге асырылатын "Академиялық"
мәртебесі бар коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорындардың тізбесі

      Ескерту. Қаулы 24-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 25.01.2013 № 45 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); алып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысымен
бекітілген

Көлік және коммуникация салаларындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.11.2015 № 957 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша

ақылар мен үстемеақылардың

түрлері

Қосымша

ақылар менүстемеақылардың мөлшерлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше

жағдайлар

үшін қосымша ақы

"Қазақстан кеме қатынасының тіркелімі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны,

су жолдары қазыналық

кәсіпорындарының,

"Ақмолажолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Ақтөбежолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің, "Алматыжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің, "Атыраужолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Батысжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Жамбылжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Шығысжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Қарағандыжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Қызылордажолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Қостанайжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Маңғыстаужолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Павлодаржолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Солтүстікжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,

"Оңтүстікжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне жұмыстың қауырттылығы және күрделілігі үшін


ЛЖ-дан 50 %-ға дейін

Кәсіпорын

басшысы

белгілеген

тәртіппен

2.


Жұмыстың көшпелі сипаты үшін үстеме ақы


2007 жылғы

15 мамырдағы

Қазақстан

Республикасының Еңбек кодексіне сәйкесҰйымдардың қызметкерлеріне тұрғылықты жерінде болмаған әр күнтізбелік күні үшін


АЕК-тен* 35%

Кәсіпорын

басшысы

белгілеген

тәртіппен

3.


Су астындағы жұмыстар үшін үстеме ақы

Ұйымдардың сүңгуірлеріне су астында жұмыс істеген әр сағаты үшін


сағаттық мөлшерлемеден 100 %

Кәсіпорын

басшысы

белгілеген

тәртіппен


      Ескертпе: аббревиатураның толық жазылуы:

      * АЕК - заңнамада белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
26-қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір

      шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. "Дарынды балаларға арналған мектептерді мемлекеттік қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің өкімін жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 16 қыркүйектегі N 1125 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., N 38, 356-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп туралы ережеде:

      26, 27-тармақтар алынып тасталсын.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.30 № 389 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      3. "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 9, 70-құжат):

      5-тармақтың екінші абзацындағы "профессор-оқытушылар құрамының еңбекақы қорына 1,75 коэффициентін қолдана отырып, жеке нормалар бойынша" деген сөздер алынып тасталсын.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
27-қосымша

      Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне үнемдеу есебінен

      сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек

      көрсетілетін және үстемеақы белгіленетін шығыс

      түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:

      1) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30% асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда - бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      ел ішіндегі іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;

      елден тыс жерлерге іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;

      үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу;

      коммуналдық қызметтерге ақы төлеу;

      байланыс қызметіне ақы төлеу;

      көлік қызметіне ақы төлеу;

      электр энергиясына ақы төлеу;

      жылуға ақы төлеу;

      ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу;

      өзге де қызметтер мен жұмыстар;

      өзге де ағымдағы шығыстар;

      2) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      негізгі жалақы;

      өтемақы төлемдері;

      әлеуметтік салық;

      Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар;

      көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар;

      мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің жеке басын мемлекеттік міндетті сақтандыруға арналған жарналар;

      қосымша ақшалай төлемдер.

      Шығыстардың қалған түрлері бойынша қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
28-қосымша

      Ескерту. 28-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен

      сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек

      көрсетілетін және үстемеақы белгіленетін шығыс

      түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:

      1) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30 % асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда - бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      іссапарлар шығындары;

      коммуналдық қызметтер;

      электр энергиясы;

      жылу;

      байланыс қызметі;

      көлік қызметі;

      негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу;

      негізгі құралдар бойынша жалға алу ақысы;

      несие бойынша сыйақыны (мүддені) өтеу шығындары.

      2) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      жалақы;

      салықтар және бюджетке түсетін өзге де міндетті төлемдер.

      Шығыстардың қалған түрлері бойынша даму жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
29-қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Базалық лауазымдық жалақының мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1607 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 47, 548-құжат).

      2. "Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 2-3, 14-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 шілдедегі N 854 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 25, 271-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 24 қаңтардағы N 91 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 3, 45-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты" мемлекеттік мекемесін" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы" мемлекеттік мекемесі деп қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 қыркүйектегі N 1008 қаулысының 6-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 39, 415-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу және күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 27 қарашадағы N 1191 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 45, 491-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 қаңтардағы N 89 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 3, 47-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 тамыздағы N 867 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 30, 408-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 қыркүйектегі N 985 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 35, 465-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 қазандағы N 1040 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 37, 493-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1367 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 50, 650-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 2 ақпандағы N 88 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 5, 44-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 сәуірдегі N 402 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 18, 220-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "А.Н.Сызғанов атындағы Хирургия ғылыми орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 15 қазандағы N 1032 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 37, 528-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 желтоқсандағы N 1207 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 46, 602-құжат).

      16. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 ақпандағы N 131 қаулысы.

      17. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 610 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 23, 243-құжат).

      18. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 қарашадағы N 1156 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 44, 479-құжат).

      19. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 қаңтардағы N 1 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 1, 6-құжат).

О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2015 № 1193 (вводится в действие с 01.01.2016).
      Примечание РЦПИ!
      В текст постановления внесены изменения на казахском языке, на русском языке текст не изменяется в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.12.2014 № 1401 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

      В соответствии со статьями 15 и 238 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правительства РК от 30.09.2011 № 1122 (вводится в действие с 01.09.2011).

      1. Установить, что системой оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (далее - работники организаций) является повременная и/или сдельная система оплаты труда.

      Повременная система оплаты труда включает в себя оплату труда на основе:

      1) реестра должностей гражданских служащих, разрабатываемого в соответствии с классификацией должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам.

      Классификация должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам формируется из управленческого, основного, административного и вспомогательного персоналов в зависимости от сферы деятельности, образования, уровня квалификации, сложности выполняемых работ и степени ответственности;

      2) коэффициентов для исчисления должностных окладов (далее - ДО) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за исключением рабочих), по функциональным блокам, применяемых к базовому должностному окладу (далее – БДО);

      3) коэффициентов для исчисления ДО (тарифных ставок) рабочих, применяемых к БДО;

      4) доплат и надбавок за условия труда работников организаций, пособия на оздоровление и компенсаций;

      5) схем ДО (тарифных ставок) в иностранной валюте работников Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации.

      Сдельная система оплаты труда предусматривает оплату труда за каждую единицу (объем) выполненной работы (услуги) или изготовленной продукции, выраженной в натуральных единицах измерения.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) классификацию должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам;

      2) коэффициенты для исчисления ДО гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, (за исключением рабочих) по функциональным блокам;

      3) коэффициенты для исчисления ДО (тарифных ставок) рабочих;

      4) условия оплаты труда работников организаций;

      5) условия оплаты труда работников Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации;

      6) перечень видов расходов, за счет экономии которых осуществляется премирование, оказывается материальная помощь и устанавливаются стимулирующие надбавки работникам организаций.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

      3. Установить, что:

      1) фонд оплаты труда работников организаций определяется из ДО (тарифной ставки), доплат и надбавок за условия труда, пособия на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску гражданским служащим в размере одного ДО (тарифной ставки), компенсаций, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

      фонд оплаты труда работников Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации определяется исходя из ДО (тарифной ставки) в иностранной валюте;

      2) ДО (тарифная ставка) работников организаций определяются путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их ДО (тарифной ставки) в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих) на размер БДО, установленного Правительством Республики Казахстан;

      ДО (тарифные ставки) для отдельных категорий педагогических работников определяются исходя из установленной учебной нагрузки в неделю;

      ДО специалистов и служащих государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО;

      2) размеры компенсаций определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

      4. Определить, что:

      1) конкретные размеры доплат и надбавок за условия труда для работников организаций в пределах, установленных настоящим постановлением, определяются отраслевым соглашением, коллективным договором и (или) актом работодателя в соответствии с законодательством;

      2) доплаты и надбавки за условия труда, установленные для работников организаций системы образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, распространяются на работников организаций, занимающих соответствующие должности и выполняющих работы по специальности в других сферах деятельности;

      3) в целях определения ДО (тарифной ставки) работников организаций центральные исполнительные и иные государственные органы (по согласованию) определяют порядок и условия исчисления стажа работы по специальности (с учетом особенностей сферы деятельности);

      4) условия оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема, качества оказываемой медицинской помощи устанавливаются в порядке, определяемом уполномоченным центральным государственным органом в области здравоохранения;

      4-1) условия оплаты труда педагогических работников организаций среднего образования с подушевым нормативным финансированием в зависимости от качества предоставляемых образовательных услуг и результатов их деятельности устанавливаются в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования;

      5) работникам государственных учреждений и казенных предприятий, в том числе работникам, принятым с 1 января 2016 года, выплачивается разница в заработной плате, пособии на оздоровление в случаях, когда их заработная плата и пособие на оздоровление согласно системе оплаты труда, действующей с 1 января 2016 года, оказывается ниже заработной платы и пособия на оздоровление по системе оплаты труда, действовавшей до 1 января 2016 года;

      6) квалификационные характеристики отдельных должностей специалистов государственных учреждений и казенных предприятий, общих для всех сфер деятельности, утверждаются уполномоченным органом по труду;

      7) на основе классификации должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, уполномоченным государственным органом по труду утверждаются методические рекомендации по отнесению должностей гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета к функциональным блокам реестра должностей гражданских служащих и квалифицированным рабочим.

      Уполномоченными органами соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду утверждаются реестры должностей гражданских служащих по соответствующим сферам деятельности.

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства от 17.09.2012 № 1209; от 31.05.2014 № 598; от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

      5. Предоставить право органам государственного управления:

      1) премировать, устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей организаций по результатам их работы, а также оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего государственного учреждения по плану финансирования, или по плану развития, утвержденному для казенного предприятия органом государственного управления, в порядке, установленном органом государственного управления;

      2) утверждать сдельные расценки при сдельной оплате труда работников.

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1553 (вводится в действие с 01.01.2014).

      6. Предоставить право руководителям организаций:

      1) к наименованиям должностей, указанным в реестре должностей гражданских служащих, применять специальные дополнительные наименования, характеризующие специфику деятельности, а также приравнивать иные наименования должностей, исходя из функциональных обязанностей, по согласованию с органом государственного управления;

      2) устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций, премировать и оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего государственного учреждения по плану финансирования при отсутствии кредиторской задолженности, или по плану развития, утвержденному для казенного предприятия органом государственного управления, при отсутствии кредиторской задолженности, в порядке, определенном отраслевым соглашением, коллективным договором и (или) актом работодателя.

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1553 (вводится в действие с 01.01.2014); от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

      7. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года N 74 "Об утверждении размеров базового должностного оклада и поправочного коэффициента" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 2, ст. 38) следующее изменение:

      в преамбуле слова "от 11 января 2002 года N 41 "О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и работников казенных предприятий" заменить словами "от " " 200 года N "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".

      8. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению 29 к настоящему постановлению.

      9. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2008 года.

Премьер-Министр
Республики Казахстан


  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Классификация должностей гражданских служащих (за исключением
квалифицированных рабочих), работников организаций,
содержащихся за счет средств государственного бюджета,
по функциональным блокам

      Сноска. Классификация должностей в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

Звено

Ступень

Наименования должностей

Блок А (управленческий персонал)

А1

1

Руководители ГУ и ГКП республиканского значения

1-1

Заместители руководителей ГУ и ГКП республиканского значения

2

Руководители ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

2-1

Заместители руководителей ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

3

Руководители ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

3-1

Заместители руководителей ГУ и ГКП районного значения (города областного) значения

4

Руководители ГУ и ГКП сельского значения

А2

1

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП республиканского значения

1-1

Заместители руководителей структурных подразделений ГУ и ГКП республиканского значения

2

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

2-1

Заместители руководителей структурных подразделений ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

3

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

3-1

Заместители руководителей структурных подразделений ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

4

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП сельского значения

А3

1

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП республиканского значения

1-1

Заместители руководителей подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП республиканского значения

2

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

2-1

Заместители руководителей подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения) значения

3

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

3-1

Заместители руководителей подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

4

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП сельского значения

Блок В (основной персонал)

В1

1

Главный научный сотрудник, профессор

2

Ведущий научный сотрудник, доцент

Главный эксперт

3

Старший научный сотрудник

Ведущий эксперт

Старший методист научно-практического центра

4

Научный сотрудник

Старший эксперт

Методист научно-практического центра

Преподаватель высшего учебного заведения, организации технического и профессионального образования

5

Младший научный сотрудник

Методист высшего учебного заведения, организации технического и профессионального образования

Ассистент

Эксперт

Старший мастер организации технического и профессионального образования

в сферах "Здравоохранение" и "Образование"

В2

1

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня квалификации без категории

В3

1

Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего медицинского персонала и другие) основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего медицинского персонала и другие) основного персонала высшего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего медицинского персонала и другие) основного персонала высшего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего медицинского персонала и другие) основного персонала высшего уровня квалификации без категории

В4

1

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации без категории

в прочих сферах

В2

1

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации без категории

В3

1

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации без категории

Блок С (административный персонал)

С1


Заведующие хозяйственными подразделениями ГУ и ГКП и иные отдельные приравненные к ним должности

С2


Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции

С3


1) Специалисты среднего уровня квалификации, выполняющие административные функции;

2) Руководитель структурного подразделения, занятого хозяйственным обслуживанием ГУ и ГКП

Блок D (вспомогательный персонал)

D


Технические исполнители

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ГУ – государственное учреждение

      ГКП – государственное казенное предприятие

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Коэффициенты для исчисления должностных окладов гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работников казенных предприятий,
(за исключением рабочих) по функциональным блокам

      Сноска. Классификация для исчисления должностных окладов в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

Блок А – управленческий персонал

Звено

Ступень

Стаж работы по специальности, в годах

0-3

3-6

6-9

9-12

12-16

16-20

20-25

Свыше 25

А1

1

5,84

6,00

6,17

6,34

6,52

6,70

6,89

7,08

1-1

5,55

5,71

5,87

6,03

6,20

6,37

6,55

6,73

2

5,21

5,36

5,51

5,66

5,82

5,98

6,15

6,32

2-1

4,95

5,09

5,23

5,38

5,53

5,68

5,84

6,00

3

4,66

4,79

4,92

5,06

5,20

5,35

5,50

5,65

3-1

4,43

4,55

4,68

4,81

4,94

5,08

5,22

5,37

4

4,21

4,33

4,45

4,57

4,70

4,83

4,97

5,11

А2

1

5,31

5,46

5,61

5,77

5,93

6,10

6,27

6,45

1-1

5,04

5,18

5,33

5,48

5,63

5,79

5,95

6,12

2

4,74

4,87

5,01

5,15

5,29

5,44

5,59

5,75

2-1

4,50

4,63

4,76

4,89

5,03

5,17

5,31

5,46

3

4,24

4,36

4,48

4,61

4,74

4,87

5,01

5,15

3-1

4,03

4,14

4,26

4,38

4,50

4,63

4,76

4,89

4

3,83

3,94

4,05

4,16

4,28

4,40

4,52

4,65

А3

1

4,83

4,97

5,11

5,25

5,40

5,55

5,71

5,87

1-1

4,59

4,72

4,85

4,99

5,13

5,27

5,42

5,57

2

4,31

4,43

4,55

4,68

4,81

4,94

5,08

5,22

2-1

4,09

4,20

4,32

4,44

4,56

4,69

4,82

4,95

3

3,85

3,96

4,07

4,18

4,30

4,42

4,54

4,67

3-1

3,66

3,76

3,87

3,98

4,09

4,20

4,32

4,44

4

3,47

3,57

3,67

3,77

3,88

3,99

4,10

4,21

     

Блок В – основной персонал

Звено

Ступень

Стаж работы по специальности, в годах

0-1

1-2

2-3

3-5

5-7

7-10

10-13

13- 16

16-20

20- 25

Свыше 25

В1

1

5,09

5,19

5,29

5,39

5,49

5,59

5,70

5,81

5,92

6,03

6,14

2

4,63

4,72

4,81

4,90

4,99

5,08

5,18

5,28

5,38

5,48

5,58

3

4,21

4,29

4,37

4,45

4,53

4,62

4,71

4,80

4,89

4,98

5,07

4

3,83

3,90

3,97

4,05

4,13

4,21

4,29

4,37

4,45

4,53

4,62

5

3,48

3,55

3,62

3,69

3,76

3,83

3,90

3,97

4,05

4,13

4,21

в сфере "Образование"

В2

1

4,06

4,12

4,18

4,24

4,30

4,36

4,42

4,49

4,56

4,63

4,70

2

3,66

3,72

3,78

3,84

3,90

3,96

4,02

4,09

4,16

4,23

4,30

3

3,49

3,55

3,61

3,67

3,73

3,79

3,85

3,92

3,99

4,06

4,13

4

3,08

3,14

3,20

3,26

3,32

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

В3

1

3,75

3,80

3,85

3,90

3,96

4,02

4,08

4,14

4,20

4,26

4,32

2

3,35

3,40

3,45

3,50

3,56

3,62

3,68

3,74

3,80

3,86

3,92

3

3,18

3,23

3,28

3,33

3,39

3,45

3,51

3,57

3,63

3,69

3,75

4

2,77

2,82

2,87

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

3,22

3,28

3,34

В4

1

3,40

3,44

3,49

3,54

3,59

3,64

3,69

3,74

3,79

3,84

3,89

2

2,92

2,96

3,01

3,06

3,11

3,16

3,21

3,26

3,31

3,36

3,41

3

2,75

2,79

2,84

2,89

2,94

2,99

3,04

3,09

3,14

3,19

3,24

4

2,34

2,38

2,43

2,48

2,53

2,58

2,63

2,68

2,73

2,78

2,83

в сфере "Здравоохранение"

В2

1

4,57

4,63

4,69

4,75

4,81

4,87

4,93

5,00

5,07

5,14

5,21

2

3,98

4,04

4,10

4,16

4,22

4,28

4,34

4,41

4,48

4,55

4,62

3

3,73

3,79

3,85

3,91

3,97

4,03

4,09

4,16

4,23

4,30

4,37

4

3,08

3,14

3,20

3,26

3,32

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

В3

1

4,26

4,31

4,36

4,41

4,47

4,53

4,59

4,65

4,71

4,77

4,83

2

3,67

3,72

3,77

3,82

3,88

3,94

4,00

4,06

4,12

4,18

4,24

3

3,42

3,47

3,52

3,57

3,63

3,69

3,75

3,81

3,87

3,93

3,99

4

2,77

2,82

2,87

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

3,22

3,28

3,34

В4

1

3,30

3,34

3,38

3,42

3,47

3,52

3,57

3,62

3,67

3,72

3,77

2

2,94

2,98

3,02

3,06

3,11

3,16

3,21

3,26

3,31

3,36

3,41

3

2,71

2,75

2,79

2,83

2,88

2,93

2,98

3,03

3,08

3,13

3,18

4

2,26

2,30

2,34

2,38

2,43

2,48

2,53

2,58

2,63

2,68

2,73

Прочие сферы

В2

1

3,72

3,78

3,84

3,90

3,96

4,02

4,08

4,15

4,22

4,29

4,36

2

3,41

3,47

3,53

3,59

3,65

3,71

3,77

3,84

3,91

3,98

4,05

3

3,33

3,39

3,45

3,51

3,57

3,63

3,69

3,76

3,83

3,90

3,97

4

3,08

3,14

3,20

3,26

3,32

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

В3

1

3,24

3,29

3,34

3,39

3,44

3,49

3,54

3,59

3,65

3,71

3,77

2

2,91

2,96

3,01

3,06

3,11

3,16

3,21

3,26

3,32

3,38

3,44

3

2,83

2,88

2,93

2,98

3,03

3,08

3,13

3,18

3,24

3,30

3,36

4

2,58

2,63

2,68

2,73

2,78

2,83

2,88

2,93

2,99

3,05

3,11

Блок С – административный персонал

С

1

3,39

3,47

3,55

3,63

3,71

3,80

3,89

3,98

4,07

4,16

4,26

2

3,08

3,15

3,22

3,29

3,37

3,45

3,53

3,61

3,69

3,77

3,86

3

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,46

2,52

2,58

Блок D – вспомогательный персонал

D


1,64

1,68

1,72

1,76

1,80

1,84

1,88

1,92

1,96

2,01

2,06

     

      Примечание:

      1. Коэффициент для исчисления должностных окладов (тарифных ставок) спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований устанавливается на уровне коэффициента соответствующих категорий должностей при стаже работы по специальности "до года".

      2. Коэффициенты для исчисления должностных окладов (тарифных ставок), установленные для основного персонала в сферах "Образование", "Здравоохранение", применяются при исчислении должностных окладов (тарифных ставок) работников организаций, занимающих соответствующие должности и выполняющих работы по специальности в других сферах деятельности.

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Коэффициенты для исчисления
должностных окладов (тарифных ставок) рабочих

      Сноска. Коэффициенты для исчисления в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

Квалификационный разряд

Коэффициент

8

2,58

7

2,41

6

2,25

5

2,10

4

1,96

3

1,83

2

1,71

1

1,60

     

      Примечание:

      Отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение квалификационных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих.

      В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий в сфере образования

      Сноска. Доплаты за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания)1)

За заведование интернатом при учебном заведении.


25 % от БДО

В случае, если должность заведующего интернатом не предусмотрена в учебных заведениях

2)

За заведование учебными кабинетами (лабораториями, мастерскими, учебно-консультативными пунктами)В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании"


в школах и школах-интернатах, детских домах


20 % от БДОв организациях технического и профессионального, послесреднего образования


25 % от БДОпри наличии комбинированных мастерских


30 % от БДО


3)

За руководство школой (в том числе музыкальной, художественной школой, школой искусств и т.д.)


20 % от БДО

В школах, где должность директора не предусмотрена

4)

За руководство учебной работой


20 % от БДО

В музыкальных школах-семилетках, школах искусств и художественных школах, в которых должность заместителя директора по учебной работе не предусмотрена

5)

За работу с библиотечным фондом учебников


30 % от БДО


2.


Доплата за особые условия труда1)

Руководителям учебно-воспитательных учреждений, в общеобразовательных школах и дошкольных организациях, где имеется не менее двух специальных групп (классов), за работу с воспитанниками, детьми с ограниченными возможностями, нуждающимися в длительном лечении и особых условиях воспитания


30% от БДО


2)

За классное руководство (руководство группой)В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании"


1 - 4 классов


25 % от БДО5-11 (12) классов


30 % от БДОорганизаций технического и профессионального, послесреднего образования


25 % от БДО


3)

За проверку тетрадей и письменных работВ соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании".

Доплата устанавливается в случае, если проверка тетрадей и письменных работ предусмотрена учебным планом работ.


Учителям 1-4 классов


20 % от БДОУчителям казахского и других национальных языков в школах (классах) с русским языком обучения и русского языка в школах (классах) с национальными языками обучения, ведущим эти предметы в 1 – 4 классах


25 % от БДОУчителям 5 – 11 (12) классов, преподавателям организаций технического и профессионального образования за проверку письменных работ:

по казахскому, русскому языкам, другим национальным языкам и литературе;


25 % от БДО


по математике, химии, физике, биологии, иностранному языку, стенографии, черчению, конструированию, технической механике

20 % от БДО

4)

За работу с детьми:

с ограниченными возможностями в физическом развитии;


40% от БДО

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании".

с ограниченными возможностями в умственном развитии, подлежащими обучению в организациях образования;

40% от БДО

с психоневрологическими патологиями (не подлежащие обучению в организациях образования)

50% от БДО

5)

За работу с детьми в центрах адаптации несовершеннолетних и воспитательных колониях, в организациях технического и профессионального образования, школах, вечерних (сменных) общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах при учреждениях уголовно-исполнительной системы и других учреждениях для детей с девиантным поведением


30% от БДО


6)

За работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в детских домах, детских домах–интернатах, детских домах семейного типа, приютах, школах–интернатах для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в домах-интернатах, домах ребенка (классах, группах) с контингентом детей с ограниченными возможностями


30 % от БДО

В детских домах, детских домах-интернатах, детских домах семейного типа, приютах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в домах-интернатах, домах ребенка (классах, группах) с контингентом детей, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, нуждающихся в длительном лечении, с задержкой психического развития, доплаты устанавливаются по двум основаниям (за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и за работу с детьми с ограниченными возможностями в развитии и обучении).

7)

Работникам специальных организаций образования для инвалидов за работу с детьми-инвалидами


30 % от БДО


8)

За работу с лицами старше 18 лет с психическими и психоневрологическими заболеваниями


50% от БДО


3.


Доплата за углубленное преподавание отдельных предметов профильного направления1)

Преподавателям по предметам профильного направления в специализированных школах и школах-интернатах, школах-интернатах-колледжах для одаренных детей


40% от БДО


2)

Педагогическим работникам по предметам профильного направления учебных заведений (классов, групп) с углубленным изучением отдельных предметов;

педагогическим работникам, работающим в режиме инноваций, экспериментов (лицеи, гимназии, технические лицеи, учебно-воспитательные комплексы дошкольного и общеобразовательного направления), а также в организациях дошкольного воспитания и обучения, в которых работа по воспитанию детей ведется на иностранном языке


20% от БДО


4.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду


Педагогическим и приравненным к ним работникам за работу в туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях, диспансерах, санаториях, санаториях-профилакториях, отделениях центральных районных больниц и других организаций здравоохранения и в школах-интернатах санаторного типа


60% от БДО


5.


Доплата за квалификационный уровень

Учителям организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования, прошедшим уровневое повышение квалификации и получившим сертификат по программе соответствующего уровня:

первого (продвинутого) уровня;


100% от ДО


Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования.

Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки.

Начисление производится до завершения срока действия сертификата учителям, сдавшим квалификационный экзамен до 1 января 2016 года

второго (основного) уровня;

70% от ДО

третьего (базового) уровня

30 % от ДО

6.


Доплата за организацию производственного обучения
За организацию производственного обучения


100% от БДО

Мастерам Производственного обучения организаций технического и профессионального образования

     

      Примечания:

      1. В классах школ и школ-интернатов (кроме специальных коррекционных организаций для детей с ограниченными возможностями в развитии и обучении) с числом менее 15 учащихся (воспитанников) доплаты к должностным окладам (ставкам) за классное руководство и проверку тетрадей и письменных работ производятся в размере 50 процентов от установленных размеров указанных доплат. Данный порядок применяется также при делении классов на подгруппы.

      2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся оплата труда педагогических работников производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул.

      3. Установленные в настоящем приложении доплаты и надбавки распространяются на педагогических работников по предметам профильного назначения специализированных отделений детско-юношеских спортивных школ, на руководящих и педагогических работников по предметам профильного назначения специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивно-технических школ, колледжей спорта, школ-интернатов для одаренных в спорте детей, школ высшего спортивного мастерства, на педагогических работников государственных учреждений и казенных предприятий социального обеспечения, здравоохранения, культуры, на педагогических работников, не имеющих воинских и специальных званий, государственных учреждений и казенных предприятий системы органов внутренних дел, специальных государственных органов и Министерства обороны Республики Казахстан.

  Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года N 1400

      Доплаты за условия труда

      гражданским служащим высшего образования и науки

      Сноска. Приложение 5 исключено постановлением Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий
в сфере здравоохранения

      Сноска. Доплаты за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания)1)

Руководителям-врачам организаций и их заместителям-врачам разрешается вести в организациях, в штате которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности


До 25 % ДО врача соответствующей специальности

В пределах рабочего времени по основной должности

2)

Врачам (фельдшерам) за выполнение функций заведующего отделением (кабинетом) в порядке, установленном типовыми штатными нормативами


50 % от БДО


2.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду.

1)

За лечение, реабилитацию, оздоровление и обслуживание:

больных (независимо от возраста), страдающих инфекционно-паразитарными, кожно-венерологическими заболеваниями; гериатрическими отклонениями (хоспис, дом сестринского ухода)


20 % от БДО


2)

За лечение и визуальный контроль, ударноволновое дистанционное дробление камней, физиотерапевтические, бальнео-грязелечебные процедуры, эндоскопию; в отделениях гнойной хирургии всех профилей, в неврологических отделениях для больных с нарушением мозгового кровообращения


20 % от БДО


3)

За работу по заготовке и хранению в замороженном состоянии крови и ее компонентов и костного мозга, отделения (кабинетов) лечебного плазмофереза, гемосорбции и гемодиализа, а также работающим в условиях резкого перепада атмосферного давления (барокамерах, барооперационных) или с использованием его элементов, вольеры, медицинских пунктов на вокзалах


22 % от БДО


4)

За работу с возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний, физическими факторами, химическими и радиоактивными веществами в санитарно-эпидемиологической службе


20 % от БДО


5)

За работу с возбудителями особо опасных и карантинных инфекций и материалами возможно и потенциально зараженными ими, в том числе с возбудителями лепры, чумы


140 % от БДО


6)

За лечение и обслуживание больных с поражением центральной, периферической нервной системы и дефектами умственного развития с нарушением психики (в т.ч. для детей);

травмами вследствие острого алкогольного отравления или психоза


22 % от БДО


7)

За работу в психиатрических, психоневрологических, психиатрических учреждениях специализированного типа с интенсивным наблюдением, наркологических организациях (подразделениях);

в лечебно-производственных (трудовых) мастерских и в подсобных сельских хозяйствах


40 % от БДО


8)

За работу в специализированных лечебно-профилактических учреждениях (СЛПУ) по принудительному лечению больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией


35 % от БДО


9)

За работу в отделениях (группах) реанимации и интенсивной терапии, в лабораториях, в том числе экспресс-лабораториях, входящих в состав анестезиологии-реанимации


20 % от БДО


10)

За работу в группах и кабинетах всех профилей, лабораториях при работе с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или больными животными), с вирусами, вызывающими заболевания, с химическими реактивами, реактивами-аллергенами, предусмотренными для постоянной работы по постановке реакции иммобилизации бледных трепонем


40 % от БДО


11)

За работу в центре (подразделениях) судебной медицины, патологоанатомических бюро (отделениях, подразделениях)


60 % от БДО


12)

За диагностику, лечение больных синдромом приобретенного иммунодефицита и ВИЧ-инфицированных, за проведение всех видов лабораторных исследований и материалов, поступающих от больных синдромом приобретенного иммунодефицита и ВИЧ-инфицированных, за производство бактериальных и вирусных препаратов в научно-производственных объединениях и их структурных подразделениях и за проведение научно-исследовательских работ по проблемам ВИЧ-синдрома приобретенного иммунодефицита


60 % от ДО

Перечень работников и условия установления определяются центральным исполнительным органом в области здравоохранения.

Указанная доплата выплачивается пропорционально за фактически отработанные часы.

13)

За работу в туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях, диспансерах, санаториях, санаториях-профилакториях, в лечебно-производственных мастерских (кроме врачей, средних медицинских работников, санитарок)


60% от БДО


14)

Врачам, средним медицинским работникам, санитарам (кам) за работу в туберкулезных (противотуберкулезных учреждениях, диспансерах, отделениях центральных районных больниц и других организациях здравоохранения, санаториях, санаториях профилакториях, отделениях, палатах, изоляторах для больных туберкулезом лечебно-профилактических организаций, противотуберкулезных кабинетах, детских противотуберкулезных организациях (подразделениях) здравоохранения


190% от БДО


15)

Врачам, средним медицинским работникам, санитарам (кам) за работу с больными с мультирезистентной формой туберкулеза в туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях, диспансерах, отделениях центральных районных больниц и других организациях здравоохранения


220% от БДО


16)

За работу с использованием рентгенолучевой диагностики


100% от БДО


17)

За работу с использованием ультразвуковой диагностики


60 % от БДО


18)

За лечение и обслуживание больных (независимо от возраста) в палатах (отделениях) паллиативной помощи, хосписах, домах сестринского ухода


40% от БДО


3.


Доплата за особые условия


Конкретный перечень должностей и организаций устанавливается центральным исполнительным органом в области здравоохранения

1)

За оказание медицинской помощи в госпиталях для инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, и специальных отделениях в составе больниц:

медицинским работникамДо 25 % от БДО


фармацевтическим и другим работникам

До 20 % от БДО

2)

Среднему медицинскому персоналу за лечение и обслуживание ожоговых больных


20% от БДО


3)

За диагностику, лечение и реабилитацию больных детей с дефектами физического развития, нарушениями статодинамических, сенсорных функций и функций выделения без нарушения психики


20% от БДО


4)

За работу в домах ребенка, детских домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


30% от БДО


5)

За работу в отделениях судебно-психиатрической экспертизы (для лиц, содержащихся под стражей)


60% от БДО6)

За проведение лечебно-профилактических мероприятий и реабилитацию в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, отделениях социальной помощи на дому:

за работу с престарелыми;


30% от БДО30% от БДО


за работу с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата;

40% от БДО

за работу с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями;

50% от БДО

за работу с лицами, не имеющими определенного места жительства (в центрах социальной адаптации);

60% от БДО

с лицами, подвергшимися бытовому насилию;

40% от БДО

с лицами, освобожденными из мест лишения свободы

60% от БДО

7)

За оказание экстренной медицинской помощи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


50 % от ДО


8)

Медицинским работникам за лечение осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (в том числе в домах ребенка), следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, больницах


40 % от БДО


9)

Фармацевтическим работникам учреждений уголовно-исполнительной системы (в том числе в домах ребенка), следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, больниц


30 % от БДО


10)

Медицинским работникам медицинских отрядов специального назначения, организованных для непосредственного оказания экстренной медицинской помощи и спасательных работ


25 % от часовой ставки за каждый час дежурства в режиме ожидания и постоянной готовности


4.


Доплата за оказание медицинской помощи в условиях территориального участка

50% от БДО

Конкретный перечень должностей и организаций устанавливается центральным органом в области здравоохранения

5.


Доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки


Конкретный перечень должностей и специальностей работников и критерии, определяющие психоэмоциональные и физические нагрузки, устанавливаются согласно приложению __ к постановлению

1)

Специалисты кардиохирургического, трансплантологического, нейрохирургического и микрохирургического профилей, в том числе детские, работа которых сопряжена с высокой степенью психоэмоциональных и физических нагрузок:Организации, оказывающие высокоспециализированную медицинскую помощь


врачи: кардиохирург, трансплантолог, микрохирург, ангиохирург, нейрохирург;


200 % от БДОсредний медицинский персонал:

операционная (ый) медицинская (ий) сестра (брат),

медицинская (ий) сестра (брат),

анестезист (ка) отделений (групп) реаниматологии и анестезиологии и интенсивной терапии


150 % от БДО


2)

Специалисты хирургического и акушерско-гинекологического, неонатологического, гематологического профилей, в том числе детские, работа которых сопряжена с высокой степенью психоэмоциональных и физических нагрузок:Организации, оказывающие стационарную медицинскую помощь, в том числе высокоспециализированную медицинскую помощь


врачи:

неонатолог

акушер-гинеколог

общий хирург

абдоминальный хирург

торакальный хирург

ангиохирург

нейрохирург

анестезиолог-реаниматолог

эндокринологический хирург

уролог

проктолог

онколог-хирург

маммолог

травматолог-ортопед (в том числе травматологических пунктов)

челюстно-лицевой хирург

пластический хирург

камбустиолог

офтальмолог

оториноларинголог

эндоскопист

трансфузиолог


150 % от БДОсредний медицинский персонал:

операционная (ый) медицинская (ий) сестра (брат),

акушер (ка) родильного отделения,

медицинская (ий) сестра (брат)

анестезист, (ка) отделений (групп) реаниматологии и анестезиологии

медицинская (ий) сестра (брат) палаты интенсивной терапии,

медицинская (ий) сестра (брат), осуществляющая уход за новорожденными отделений физиологии и патологии новорожденных, отделений выхаживания недоношенных,

медицинская (ий) сестра (брат) травматологического профиля


100 % от БДО

Организации, оказывающие стационарную медицинскую помощь, в том числе высокоспециализированную медицинскую помощь

Травматологические пункты


медицинская (ий) сестра (брат) хирургического профиля


50 % от БДОгематолог, химиотерапевт


80 % от БДОмедицинская (ий) сестра (брат), осуществляющая химиотерапию


40 % от БДО


3)

Специалисты хирургического профиля, в том числе детские:Организации, оказывающие консультативно-диагностическую помощь


врачи:

хирург

уролог

онколог-хирург

маммолог

травматолог-ортопед

офтальмолог

оториноларинголог

стоматолог-хирург

акушер-гинеколог


80 % от БДОсредний медицинский персонал:

медицинская (ий) сестра (брат) хирургического профиля


50 % от БДО


4)

Специалисты организаций первичной медико-санитарной помощи (город и село)

врачи:

терапевт (участковый)

педиатр (участковый) общей практики


200 % от БДО

Врачебная амбулатория, Центр первичной медико-санитарной помощи, поликлиника, расположенные на селе


средний медицинский персонал:

медицинская (ий) сестра (брат)

участковая (ый),

медицинская (ий) сестра (брат) общей практики,

фельдшер,

акушер (ка),

медицинская (ий) сестра (брат)


150 % от БДО

Медицинский пункт, врачебная амбулатория, Центр первичной медико-санитарной помощи, поликлиника, расположенные на селе


врачи:

терапевт (участковый)

педиатр (участковый) общей практики


150 % от БДО

Врачебная амбулатория, Центр первичной медико-санитарной помощи, поликлиника, расположенные в городе


средний медицинский персонал:

медицинская (ий) сестра (брат)

участковая (ый),

медицинская (ий) сестра (брат) общей практики

фельдшер акушер (ка)

медицинская (ий) сестра (брат)


100 % от БДО

Медицинский пункт, врачебная амбулатория, Центр первичной медико-санитарной помощи, поликлиника, расположенные в городе

5)

Работники паталогоанатомических бюро (отделений), центров судебно-медицинской экспертизы:

судебно-медицинский эксперт


150 % от БДО


Специалистам, занимающимся непосредственно экспертизой трупов и трупными материалами. Специалистам, занимающимся непосредственно вскрытием трупов

патологоанатом, в том числе детский

150 % от БДО

6)

Работники станций (экстренной) (отделений) скорой медицинской помощи:

Врач (в т.ч. старший) скорой и неотложной (экстренной) медицинской помощи


150 % от БДОфельдшер станции скорой (экстренной) медицинской помощи


120 % от БДОмедицинская (ий) сестра (брат)

медицинский регистратор

санитар

водитель


100 % от БДО


     

      Примечания:

      1. Работникам государственных учреждений и казенных предприятий здравоохранения за работу с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда по двум (или более) основаниям устанавливаются доплаты: для медицинского и прочего персонала в туберкулезных лечебно-профилактических учреждениях (палатах, отделениях, домах-интернатах) - в размере 220 % от БДО, в наркологических организациях и наркологических организациях для принудительного лечения больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией - в размере 40 % от БДО, в других организациях и их структурных подразделениях, в которых доплаты предусмотрены от 20 % до 22 % - в размере 23 % от БДО.

      2. Оплата труда медицинских работников за несение дежурства производится за фактически отработанное время. Порядок организации и оплаты дежурств утверждается уполномоченным центральным исполнительным органом в области здравоохранения.

      3. Установленные в настоящем приложении доплаты и надбавки распространяются на медицинских работников, не имеющих воинских и специальных званий, государственных учреждений и казенных предприятий системы специальных органов, органов внутренних дел, системы Министерства обороны РК, на медицинских и научных работников государственных учреждений и казенных предприятий системы образования и науки, социального обеспечения, физической культуры и спорта.

      4. Медицинским сестрам (братьям) устанавливается доплата за статус "Главная" в размере 30% от БДО; за статус "Старшая" - 25% от БДО.

      5. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий в сфере
социального обеспечения

      Сноска. Доплаты за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за особые условия труда1)

В медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, организациях надомного обслуживания, центрах по выплате пенсий работникам, кроме занятых административно-хозяйственным обслуживанием:

за работу с престарелыми, в том числе при выплате пенсий и пособий;

30% от БДОза работу с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата;

40 % от БДО

за работу с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями

50 % от БДО

2)

В организациях временного пребывания за работу:

с лицами, не имеющими определенного места жительства (в центрах социальной адаптации);

60% от БДОс лицами, подвергшимися жестокому обращению

40% от БДО

с лицами, освобожденными из мест лишения свободы и находящимися на учете службы пробации уголовно-исполнительной инспекции

60% от БДО

3)

Работникам центров занятости населения за сложность и напряженность в работе

50 % от ДО


4)

За работу в организациях социального обеспечения:

руководителям, занятым административно-хозяйственным обслуживанием;

работникам кухни и столовой, машинистам по стирке одежды и белья, швеям по ремонту одежды и белья, медицинской сестре по диетическому питанию, младшему медицинскому персоналу


30% от БДО


2.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду.

1)

За работу в отделениях (палатах) паллиативной помощи


40 % от БДО


2)

За работу в отделениях для больных туберкулезом при медико-социальных учреждениях


60% от БДО


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий в сфере культуры
и архивного дела

      Сноска. Доплаты за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1


Доплата за особые условия труда1)

Работникам библиотек, клубных учреждений и музеев:

за работу с гражданами, имеющими недостатки в физическом развитии;

за работу со слепыми и глухими гражданами

30 % от БДО


2)

За экскурсионное обслуживание в пещерах, курганах и других аналогичных объектах

20 % от БДО


3)

За депозитарное хранение в специализированных помещениях и использование обязательных экземпляров изданий (текстовые, нотные, электронные, картографические, изо издания);

за работу по обеспечению особого режима охраны и хранения фондов уникальных книг рукописей, документов и археологических материалов, экспонатов;

за работы по консервации, реставрации, описанию для обеспечения сохранности и использованию библиотечного и музейного фондов

30 % от БДО


4)

За проведение археологических раскопок, расшифровку и реставрацию артефактов, определения времени их происхождения, консервацию памятников истории и культуры;

20 % от БДО


5)

За работу с документами:

созданными в различные исторические периоды (с 18 века);

на различных носителях (пергаменте, коже, ткани, бумаге, кальке, стекле, пленке, микроафишах, дисках и т.п.), требующих специфических знаний и правил обращения с ними: документами аудио-визуального фонда и фильмофонда документального кино;

органов государственной власти и государственного управления, в т.ч. имеющими конфиденциальный и секретный характер;

архивов наследия выдающихся деятелей страны прошлого и современности.


30 % от БДО


6)

За непосредственную работу по обеспечению особого режима охраны и хранения фондов уникальных книг и рукописей, консервации, реставрации и использованию архива печати


20 % от БДО

Работникам Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан

2


Доплата за профессиональное мастерство


Порядок и условия выплаты данной доплаты устанавливаются центральным исполнительным органом в области культуры


За исполнение главных (ведущих) ролей (партий), занятость в текущем репертуаре;

за техническое мастерство артистам оперы (оперетты), балета, музыкальной комедии, цирка, за исключением исполнения главных (ведущих) ролей (партий), занятость в текущем репертуаре


До 50% от ДО


3.


Доплата работникам, занятым на работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду


За работу с документами на бумажной основе, кинопленкой и фотопленкой, зараженными плесневыми грибками, актиномицетами и патогенными микробами;

за реставрацию документов на бумажной основе, кинопленки и фотопленки, устранение плесени с их поверхности с применением вредных химических растворов;

за работу по диагностированию состояния документов на бумажных носителях и их реставрации;

за регулирование влажности воздуха в специализированных помещениях и изменение влажности бумаги и другим специальным технологическим процессам;

за мойку вручную деталей (узлов) производственных установок и аппаратуры, емкостей, изделий, посуды, тары и материалов в бензине, дихлорэтане, ацетоне, эфире и щелочных растворах;

за переплет (подшивка), выявление информации по документам со слабоконтрастным и затухающим текстом;

за работу с библиотечным и музейным фондом, а также создание театральной декорации и бутафории, содержащих пыль и грязь, которые становятся очагами вредных химических реакций


30 % от БДО


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим,
работникам организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий
в сфере физической культуры и спорта

      Сноска. Доплаты и надбавки за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

 4

5

1.


Доплата за непосредственное обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса


Порядок и условия выплаты доплаты по конкретному перечню должностей устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта.

Данная доплата выплачивается по наивысшему показателю.


Работникам центра олимпийской подготовки, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школ, колледжей спорта, школ-интернатов для одаренных в спорте детей, школ-интернатов-колледжей, школ высшего спортивного мастерства, центра подготовки олимпийского резерва, Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями:
1)

на Олимпийских, Паралимпийских играх:

за первое место


12 % от ДО


за второе место

10 % от ДО

за третье место

9 % от ДО

за четвертое место

7 % от ДО

за пятое место

6 % от ДО

за шестое место

5 % от ДО

2)

на юношеских олимпийских играх, чемпионатах мира:

за первое место


8 % от ДО


за второе место

6 % от ДО

за третье место

4 % от ДО

3)

на Сурдлимпийских играх, Азиатских играх, Азиатских Паралимпийских играх, кубках мира:

за первое место


5 % от ДО


за второе место

4 % от ДО

за третье место

3,5 % от ДО

4)

на чемпионатах Азии, этапах кубка мира, чемпионатах мира (среди молодежи и юношей), чемпионатах Европы, Евразийских играх и Всемирных Универсиадах:

за первое место


3 % от ДО


за второе место

2,5 % от ДО

за третье место

2 % от ДО

5)

на чемпионатах Азии (среди молодежи и юношей), кубках Азии, Международных спортивных играх "Дети Азии":

за первое место


2 % от ДО


за второе место

1,5 % от ДО

за третье место

1 % от ДО

6)

на чемпионатах республики, спартакиадах Республики Казахстан, юношеских молодежных играх, Паралимпийских играх Республики Казахстан:

за первое место


1,5 % от ДО

Кроме республиканской школы высшего спортивного мастерства

за второе место

1 % от ДО

за третье место

0,5 % от ДО

7)

на чемпионатах республики (среди молодежи и старших юношей)


1 % от ДО

Кроме республиканских центров олимпийской подготовки, колледжей спорта и школ высшего спортивного мастерства

2.


Доплата за подготовку чемпионов и призеров спортивных соревнований


Порядок и условия выплаты указанной доплаты устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта.

Данная доплата Выплачивается по наивысшему показателю.


Тренерам-преподавателям по спорту Центра олимпийской подготовки, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных

детско-юношеских спортивных школ, колледжей спорта,

школ-интернатов для одаренных в спорте детей, школ-интернатов-колледжей, школ высшего спортивного мастерства, центра олимпийской подготовки, олимпийского резерва:
1)

на Олимпийских, Паралимпийских играх:

за первое место


100 % от ДО


за второе место

90 % от ДО

за третье место

80 % от ДО

за четвертое место

70 % от ДО

за пятое место

60 % от ДО

за шестое место

50 % от ДО

2)

на юношеских олимпийских играх, чемпионатах мира:

за первое место


60 % от ДО


за второе место

50 % от ДО

за третье место

40 % от ДО

3)

на Сурдлимпийских, Азиатских играх, Азиатских Паралимпийских играх, кубках мира:

за первое место


50 % от ДО


за второе место

40 % от ДО

за третье место

30 % от ДО

4)

на чемпионатах Азии, этапах кубка мира, чемпионатах мира (среди молодежи и юношей), чемпионатах Европы, Евразийских играх и Всемирных универсиадах:

за первое место


40 % от ДО


за второе место

30 % от ДО

за третье место

20 % от ДО

5)

на чемпионатах Азии (среди молодежи и юношей), кубках Азии, Международных спортивных играх "Дети Азии":

за первое место


30 % от ДО


за второе место

20 % от ДО

за третье место

10 % от ДО

6)

на чемпионатах республики, Спартакиадах Республики Казахстан, юношеских молодежных играх, Паралимпийских играх Республики Казахстан:

за первое место


15 % от ДО

Кроме республиканской школы высшего спортивного мастерства

за второе место

10 % от ДО

за третье место

5 % от ДО

7)

на чемпионатах республики (среди молодежи и старших юношей)


10 % от ДО

Кроме республиканских центров олимпийской подготовки, колледжей спорта и школ высшего спортивного мастерства

3.


За особые условия труда работникам дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва


Порядок и условия выплаты указанной доплаты устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта


За сложность и напряженность, степень самостоятельности и ответственности в ходе подготовки и участия в крупных международных соревнованиях:
1)

Тренерам и инструкторам-спортсменам:

по олимпийским видам спорта


80% от ДО


по паралимпийским видам спорта

50% от ДО

по неолимпийским видам спорта

40% от ДО

2)

Руководителю, заместителям руководителя, руководителям и заместителям руководителей структурных подразделений, а также другим работникам, непосредственно занятым в подготовке и проведении крупных международных соревнований


60% от ДО


4.


Доплата работникам, занятым на работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду


За работу:

с вредными (токсичными) химическими веществами;

с шумопроизводящей аппаратурой


100% от БДО


60% от БДО

Работникам антидопинговой лаборатории спортсменов

5.


Надбавка за спортивное звание


Спортивные звания Присваиваются в порядке, Установленном Уполномоченным центральным исполнительным органом

1)

2)

"Мастер спорта международного класса"

"Мастер спорта"


30% от БДО

15% от БДО

Данная надбавка выплачивается по наивысшему показателю

     

      Примечания:

      1. Медицинским работникам оплата труда за обслуживание спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов за пределами рабочего времени производится организациями, проводящими спортивные соревнования, за фактически отработанные часы, исходя из должностного оклада.

      2. Спортивным судьям:

      за обслуживание одного дня спортивных соревнований, кроме игровых видов спорта, и обслуживание одной игры, но не более чем за две игры в день, спортивных соревнований по игровым видам спорта, проводимых по календарным планам спортивных мероприятий организаций, выплачивается:

      судье международной категории 15 % от БДО

      национальному судье по спорту

      высшей категории 12 % от БДО

      национальному судье по спорту 10 % от БДО

      судье 1 категории 8 % от БДО

      судье по спорту 7 % от БДО.

      . Порядок и условия выплаты доплаты за непосредственное обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса и подготовку чемпиона и призеров спортивных соревнований по игровым видам спорта тренерам-преподавателям по игровым видам спорта устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта.

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий системы
Министерства обороны Республики Казахстан

      Сноска. Доплаты за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за особые условия труда1)

За работу по обслуживанию осужденных

20 % от БДО


2)

За работу с живыми возбудителями инфекционных заболеваний или больными животными, с вирусами, вызывающими заболевания

25% от БДО


3)

За привлечение к мобилизационной работе при стаже мобилизационной работы:

от 1 до 2 лет

10% от БДО


от 2 до 4 лет

15% от БДО

свыше 4 лет

20% от БДО

4)

За работу в заглубленных объектах под землей:

до 3 метров

свыше 3 метров25% от БДО

30% от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

5)

За обеспечение сохранности вооружения, боеприпасов, боевой техники, имущества:

за работу, связанную с ремонтом, приемом, хранением, выдачей и обеспечением охраны вооружения, боеприпасов, военной техники и имущества;

за ведение учета вооружения, боеприпасов, военной техники, военного имущества

40% от БДО30% от БДО


6)

За прыжки с парашютом


10 % от БДО

В зависимости от выполнения норм прыжков в порядке и по перечню, установленному органом государственного управления

7)

За обеспечение постоянной боевой готовности


20 % от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

8)

За несение боевого дежурства


15 % от БДО

Перечень воинских частей и должностей работников, включаемых в состав боевых расчетов и команд для несения боевого дежурства, утверждается органом государственного управления

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, системы органов национальной безопасности

      Сноска. Доплаты за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1


Доплата за особые условия1)

За постоянную работу в следственных изоляторах

30 % от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

2)

За обеспечение постоянной боевой готовности Пограничной службы КНБ Республики Казахстан

20 % от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

3)

За работу с живыми возбудителями инфекционных заболеваний или больными животными, с вирусами, вызывающими заболевания

До 25 % от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий системы органов
Министерства внутренних дел Республики Казахстан

      Сноска. Доплаты за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1


Доплата за особые условия1)

Работникам за работу в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания

25 % от БДО

Исключение составляют медицинские, педагогические работники, работники общественного питания, а также работники библиотек и клубов для осужденных учреждений уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторов

2)

Работникам:

приемника-распределителя для лиц, не имеющих определенного

места жительства, документов;

специального приемника для лиц, арестованных в административном порядке (за исключением дезинфекторов)30 % от БДО 30 % от БДО


3)

Работникам за работу:

в учреждениях максимальной безопасности (строгий режим);

13% от БДО

1

Указанная доплата устанавливается работникам названных учреждений, которые не полностью предназначены для содержания больных туберкулезом, занятым по работе с больными туберкулезом, синдромом приобретенного иммунодефицита и вирусом иммунодефицита человека инфицированными не менее 50 % от месячной нормы рабочего времени

в учреждениях чрезвычайной безопасности (особый режим);

5% от БДО

в учреждениях полной безопасности (тюрьме);

15% от БДО

в учреждениях смешанной безопасности (учреждения для содержания осужденных с различными видами режимов), за исключением следственных изоляторов, для содержания лиц, отбывающих наказание

13% от БДО

в условиях средней и максимальной безопасности (общий и строгий режимы), средней и чрезвычайной безопасности (общий и особый режимы)

15% от БДО

максимальной и чрезвычайной безопасности (строгий и особый режимы)

15% от БДО

в больницах и других специальных учреждениях, созданных для лечения осужденных к лишению свободы при условии, если количество находящихся на излечении осужденных, которым приговором суда определено отбывание лишения свободы в учреждениях максимальной (строгий режим), чрезвычайной безопасности (особый режим) или учреждениях максимальной (строгий режим) и чрезвычайной безопасности (особый режим), вместе взятых, составляет более 50 процентов лимита наполнения (число койко-мест) учреждения

15% от БДО

в следственных изоляторах, в учреждениях уголовно-исполнительной системы и их участках, больницах, учреждениях на правах лечебных, специально созданных для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных туберкулезом, синдромом приобретенного иммунодефицита и вирусом иммунодефицита человека -инфицированных

15% от БДО

4)

Работникам библиотек и клубов для осужденных учреждений уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторов


20% от БДО


5)

Работникам общественного питания и торговли учреждений уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторов


20% от БДО


6)

Дезинфекторам учреждений


45% от БДО


7)

За проведение военно-врачебной экспертизы


50% от БДО


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим,
работникам организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий,
системы органов гражданской защиты

      Сноска. Доплаты и надбавки за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за особые условия1)

Основному персоналу государственное учреждение "Казселезащита" за проведение противоселевых, противолавинных, противопаводковых и других защитных мероприятий, а также профилактических, аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных мероприятий при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в труднодоступных, отдаленных, высокогорных зонах со сложными климатическими и географическими условиями

40 % от БДО

Порядок и условия выплаты указанной доплаты по конкретному перечню должностей устанавливаются центральным исполнительным органом в сфере гражданской защиты

2)

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований:


Порядок и условия выплаты указанных доплат устанавливаются центральным исполнительным органом в сфере гражданской защиты


при непосредственном проведении экстренных и неотложных аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, в зонах химического, радиационного заражения, в высокогорной местности и труднодоступных районах, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на сложных объектах, связанных с применением специального снаряжения, десантировании с вертолетной техники, при повышенном риске для жизни;

300 % от часовой ставки за каждый час работы в экстремальных условиях с риском для жизниза работу при повышенных (от плюс 30 градусов и выше) или пониженных (от минус 20 и ниже (пурга, метель);

100% от часовой ставки за каждый час работыпри непосредственном проведении аварийно-спасательных и неотложных работ под водой

100% от часовой ставки за каждый час работы под водойза психоэмоциональную нагрузку в связи с постоянной работой с телами погибших или фрагментами тел

100% от БДО


2.

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований

Надбавка за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду на аварийно-спасательные и неотложные работы

25 % от часовой ставки за каждый час дежурства в режиме ожидания и постоянной готовности

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите" время дежурства спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований на дому в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду на аварийно-спасательные и неотложные работы учитывается в размере одной четвертой часа за каждый час дежурства

3

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований:

специалист-спасатель 3 класса

Надбавка за классность

20 % от БДО

 Согласно установленному уполномоченным центральным исполнительным органом порядку на присвоение или подтверждение классности спасателей.

Выплата за классность производится согласно записи в книжке спасателя.

специалист-спасатель 2 класса

30 % от БДО

специалист-спасатель 1 класса

40 % от БДО

специалист-спасатель международного класса

60 % от БДО

4.


Надбавка за выслугу лет
В зависимости от стажа работы при выслуге лет свыше:

3 лет


15 % от ДО


5 лет

20 % от ДО

10 лет

30 % от ДО

15 лет

40 % от ДО

20 лет

50 % от ДО

5.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду.

1)

Диспетчерам пунктов государственного учреждения "Казселезащита" областных, региональных управлений, инженерно-техническим работникам, независимо от наименования их должностей, работающим на оборудовании с источниками ультракоротковолновой, УВУ, сверх высокие частоты-излучения

34 % от БДО


2)

За работу с радиостанциями

22 % от БДО


3)

За работу в районах распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей


15 % от БДО

Порядок отнесения территорий к районам массового распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей устанавливается уполномоченным центральным исполнительным органом в области здравоохранения

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты и надбавки за условия труда, единые для гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий,
не являющимся военнослужащими и сотрудниками системы
специальных государственных, правоохранительных органов,
вооруженных сил, других войск и воинских формирований,
государственной противопожарной службы

      Сноска. Доплаты и надбавки за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду.


За работу со специальной техникой и изделиями


25 % от БДО


2.


Надбавка за особые условия труда


В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года "О государственных секретах".

1)

За постоянную работу с секретными и совершенно секретными документами, содержащими государственную и служебную тайну


25 % от БДО


2)

Специалистам и служащим за работу в службах шифровальной связи, шифрработникам и работникам подразделений засекречивающей аппаратуры связи (далее - ЗАС), а также работникам, занимающимся ремонтом шифровальной техники и ЗАС


30 % от БДО


3)

Работникам подразделений связи за экспедирование специальной корреспонденции и периодической печати


не более 30 % от БДО


4)

Рабочим за работу в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, в системе специальных государственных, правоохранительных органов, государственной противопожарной службы при выслуге лет свыше: свыше 3 лет


10 % от ДО


Порядок и условия установления надбавки за выслугу лет определяются уполномоченным центральным органом

свыше 5 лет

15 % от ДО

свыше 10 лет

20 % от ДО

свыше 15 лет

30 % от ДО

свыше 20 лет

40 % от ДО

5)

За руководство бригадой, не освобожденным от основной работы рабочим:

при составе бригады до 10 человек

при составе бригады

свыше 10 человек


20 % от БДО


35 % от БДО


6)

Водителям за работу на автомобилях с прицепами


30% от БДО


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты за условия труда
работникам Центра судебной экспертизы

      Сноска. Доплаты за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду.

1)

За работу с трупными материалами, вредными (токсичными) химическими веществами, со звуко-

производящей аппаратурой, с психическими больными,

микроскопами, имеющими ультрафиолетовые источники света, с электронными микроскопами напряжением свыше 30 кВт, на персональных электронных вычислительных машинах при производстве судебных экспертиз


В зависимости от стажа работы по профилю:До 2 лет - 50% от БДО

с 3 до 5 лет -75% от БДО

свыше 5 лет - 100% от БДО


2)

За проведение экспертизы


до 100 % от БДО, исходя из сложности проводимых экспертиз

В порядке, установленном руководителем предприятия

2.


Доплата за особые условия труда1)

Экспертам, имеющим квалификационные свидетельства по проведению разных видов судебных экспертиз


2 вида экспертиз - 50 % от БДО;

от 3 до 5 видов экспертиз - 75 % от БДО;

свыше 5 видов - 100% от БДО


2)

Работникам, имеющим присвоенные классные чины:

Государственный советник юстиции III класса


25 % от ДО


советник юстиции I и II класса

22 % от ДО

советник юстиции III класса и юрист I класса

20 % от ДО

юрист II класса

17 % от ДО


юрист III класса

15 % от ДО

3)

Служащим Центра, работающим с секретными и совершенно секретными документами, содержащими государственную и служебную тайну


30 % от БДО

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года "О государственных секретах".

Порядок и условия выплаты по конкретному перечню должностей устанавливаются органом государственного управления

3.


Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания)
Руководителю Центра, его заместителям, руководителям структурных подразделений и их заместителям разрешается вести в организациях, в штате которых они состоят, работу по специальности в соответствии с квалификационным свидетельством в пределах рабочего времени по основной должности


До 30% от ДО эксперта соответствующей специальности

В пределах рабочего времени по основной должности

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим,
работникам организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий
в сфере сельского хозяйства, лесного, рыбного и
охотничьего хозяйства

      Сноска. Доплаты и надбавки за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Надбавка за особые условия труда
За работу, направленную на развитие учреждения, применение в практике передовых методов, за высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ, за сложность и напряженность в труде


не более 50 % от БДО

В порядке и на условиях, установленных уполномоченным органом

2.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду

1)

За работу с возбудителями опасных и особо опасных инфекций и материалами возможно и потенциально зараженными ими:

(контакт с патологическим материалом, зараженным возбудителями особо опасных инфекций животных и птиц, клещей, гнуса, сусликов и мышевидных грызунов)


140% от БДО

По мере фактического выполнения работ

2)

За непосредственный контакт с ядами, ядохимикатами, досмотр, экспертизу, обследование внутренней и импортной сельскохозяйственной, подкарантинной продукции, обработанной ядами и ядохимикатами

60% от БДО


3)

За проведение химико-токсикологических и радиологических исследований: отбор проб и лабораторное исследование патологического материала по выяснению гибели животных, контактирование и работа с высокотоксичными ядами, радионуклидами и химическими веществами (кислоты, щелочи, прекурсоры) при их исследовании.

60% от БДО


4)

За участие в тушении лесных пожаров, в том числе с применением специального снаряжения, десантировании с вертолетной техники, а также за работу по борьбе с вредителями и болезнями леса


100% от часовой ставки за каждый час работы


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим,
работникам организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий
системы статистики геологической информации, технической
защиты информации, подготовки и повышения квалификации
специалистов в области информационной безопасности

      Сноска. Доплаты и надбавки за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Надбавка за профессиональное мастерство
Работникам государственных учреждений системы статистики геологической информации, государственного учреждения "Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ"


Не более 60 % от БДО

В порядке, утвержденном уполномоченным органом

2.


Доплата за особые условия труда
Специалистам государственного учреждения "Центр технической защиты информации", "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности", постоянно работающим с секретными и совершенно секретными документами, содержащими государственную и служебную тайну


25 % от БДО

Порядок и условия выплаты по конкретному перечню должностей устанавливаются уполномоченным органом

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Надбавки за условия труда работникам
Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан, Института законодательства
Республики Казахстан

      Сноска. Надбавки за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1

Научным сотрудникам Института законодательства Республики Казахстан

Надбавка за проведение фундаментальных и прикладных исследований в области права

100% от ДО

В порядке и на

условиях,

установленных

руководителем

учреждения

2

Научным сотрудникам Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан

Надбавка за высокое качество научных исследований и отчетных материалов, представляемых руководству страны

100% от ДО

В порядке и на

условиях,

установленных

руководителем

учреждения

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты и надбавки, единые для гражданских служащих,
работников организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работников казенных предприятий

      Сноска. Доплаты и надбавки в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Повышение за работу в сельской местности1)

Специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов устанавливаются повышенные оклады (тарифные ставки).


Не менее чем на 25 %

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года

2)

Специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета и расположенных в сельских населенных пунктах, устанавливаются повышенные оклады (тарифные ставки)


Не менее чем на 25 %

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года

2.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий за каждый час работы с 22 часов до 6 часов утра

Доплата за работу в ночное время

50 % от часовой ставки

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года

3.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий за каждый час работы в выходной или праздничный день

Доплата за работу в выходные и праздничные дни

100 % от часовой ставки

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая

2007 года

4.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий за каждый час работы в сверхурочное время

Доплата за сверхурочную работу

50 % от часовой ставки

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года

5.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий, выполняющим дополнительную работу в пределах рабочего времени по основной должности (профессии)

Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания)

До 50 % от ДО

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года.

Данная доплата не распространяется на руководителей государственных учреждений, казенных предприятий и их заместителей.

6.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий

Доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника

Исходя из фактического объема

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года

7.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность в зоне экологического бедствия, в том числе:

экологической катастрофы

экологического кризиса

экологического предкризисного состояния

Доплата за работу в зоне экологического бедствия50 % от ДО

30 % от ДО

20 % от ДО

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и Законом Республики Казахстан от 30 июня 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

8.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность в зоне радиационного риска, в том числе:

чрезвычайного радиационного риска

максимального радиационного риска

повышенного радиационного риска

минимального радиационного риска

с льготным социально-экономическим статусом

Доплата за работу на территориях радиационного риска


2 МРП*

1,75 МРП*

1,5 МРП*

1,25 МРП*

1 МРП*

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и Законом Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне".

Данная доплата выплачивается при наличии документа, подтверждающего право на льготы и компенсации (удостоверение)

9.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду

1)

Служащим и рабочим государственных учреждений и казенных предприятий


30 % от БДО


2)

Уборщикам:

производственных и служебных помещений, использующим дезинфицирующие средства;

при уборке туалетов с использованием дезинфицирующих средств
20 % от БДО

30 % от БДО


10.


Надбавка за классную квалификацию
Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов, имеющим

классную квалификацию:

"водитель 1 класса" (при наличии категорий В, С, Д, Е)

"водитель 2 класса"

(при наличии категорий В, С, Е или В, С, Д или Д (Д и Е)


35 % от БДО  

20 % от БДО


11.


Надбавка за почетное звание
Работникам, имеющим:

почетные звания "Народный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания республики

почетные звания "Заслуженный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания республики
50 % от БДО  


30 % от БДО

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года "О государственных наградах Республики Казахстан"

12.


Доплата за ученую степень
Кандидатам наук, докторам философии (PhD), докторам по профилю

Докторам наук
1 МРЗП**

2 МРЗП**

Указанная доплата устанавливается при наличии соответствующего диплома, выданного уполномоченным органом в области аттестации научных кадров высшей квалификации, и производится по основному месту работы.

13.

За организацию работы персонала

Доплата за статус "Старший"

25 % от БДО


14.

Основному персоналу организаций

Доплата за заведование отделением (кабинетом)

50% от БДО


15.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий

Надбавка за особые условия труда

10 % от ДО


     

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      * МРП - месячный расчетный показатель, установленный законодательным актом.

      ** МРЗП - установленный законодательством минимальный размер месячной заработной платы.

  Приложение 20
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года N 1400

      Почасовая оплата труда работников, привлекаемых к

      проведению учебных занятий в государственных учреждениях

      Сноска. Приложение 20 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

Контингент обучающихся

Размер почасовой оплаты*

Профессор,

доктор

наук

Доцент,

кандидат

наук

Лица, не

имеющие

ученой

степени

Обучающиеся организаций началь-

ного, основного среднего, общего

среднего, технического и профес-

сионального, послесреднего

образования и другие аналогичные

категории обучающихся, рабочие,

работники, занимающие должности,

требующие технического и профес-

сионального, послесреднего

образования, слушатели курсов;

0,09***

0,08***

0,07***

студенты;

0,10****

0,09****

0,08****

аспиранты, слушатели учебных

заведений по повышению квалифи-

кации руководящих работников и

специалистов, проведение врачами

консультаций

0,12*****

0,10*****

0,09*****

     

Категория работников

Размер

почасовой

оплаты*

Демонстраторам пластических поз, участвующим в прове-

дении учебных занятий, ставки почасовой оплаты труда

устанавливаются в следующих размерах:

за позирование без одежды или в сложной позе

за позирование в одежде0,04

0,03

     

Категория работников

Размер

почасовой

оплаты

Лицам из числа учебно-вспомогательного персонала,

участвующим в проведении учебных занятий, ставка

почасовой оплаты труда устанавливается в размере

50-процентов ставки почасовой оплаты труда,

предусмотренной для лиц, не имеющих ученой степени

50 %

     

Категория работников

Размер

почасовой

оплаты**

Консультантам учреждений здравоохранения и социально-

го обеспечения независимо от наличия ученой степени и

звания

Действительным членам и членам-корреспондентам

Национальной академии наук Республики Казахстан

3 %25 %

     

      Примечания:

      Разовая консультация продолжительностью не менее одного часа оплачивается как за один час.

      Почасовая оплата труда учитывает доплату за ученую степень доктора или кандидата наук.

      Работники высших учебных заведений (далее – ВУЗ), имеющие высшее образование, могут за пределами рабочего дня по основной должности вести с разрешения ректора ВУЗа педагогическую работу в том же учебном заведении на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 225 часов в учебном году.

      Ставки почасовой оплаты труда лицам, имеющим почетные звания "Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук, а лицам, имеющим почетные звания "Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

      Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.

      * Ставка почасовой оплаты определяется исходя из базового должностного оклада, установленного Правительством Республики Казахстан и соответствующих размеров коэффициентов почасовой оплаты

      ** Ставка почасовой оплаты труда определяется в процентах от должностного оклада.

      *** Ставки почасовой оплаты труда могут применяться:

      для оплаты труда преподавателей курсов по подготовке к поступлению в вуз, секционной и тренерской работы;

      для оплаты труда преподавателей курсов по изучению языков;

      для оплаты труда работников учебно-воспитательных учреждений, в которых студенты университетов, педагогических, инженерно-педагогических институтов (факультетов) проходят педагогическую практику.

      **** Ставки почасовой оплаты труда могут применяться:

      для оплаты труда председателей и членов экзаменационной комиссии, привлекаемых из других высших учебных заведений, а также специалистов, привлекаемых с производства;

      для оплаты труда ректоров и проректоров за участие в Государственной экзаменационной комиссии в случаях, если они принимают государственные экзамены по дисциплине, которую преподают студентам или принимают защиту дипломного проекта, являясь руководителями дипломного проектирования;

      при проведении преподавателями-почасовиками индивидуальных занятий по специальным дисциплинам в вузах искусства и культуры;

      для оплаты труда медицинских работников, приглашенных на кафедры гражданской обороны для подготовки медицинских сестер, лиц, привлекаемых к преподавательской работе на факультетах общественных профессий;

      при приеме вступительных экзаменов;

      при проведении занятий со слушателями курсов по интенсивному изучению иностранных языков, с магистрантами;

      за руководство полевой и педагогической практики студентов преподавателями, привлекаемыми из других вузов.

      ***** Ставки почасовой оплаты труда могут также применяться:

      для оплаты труда профессорско-преподавательского состава вузов и специалистов, привлекаемых учреждениями по оказанию платных услуг по экономическим и правовым вопросам;

      для оплаты труда ведущих ученых и специалистов сторонних организаций, привлекаемых в качестве консультантов диссертационных исследований (50 часов в год на одного докторанта);

      для оплаты труда за проведение занятий (лекций) со слушателями курсов по повышению квалификации руководящих работников и специалистов;

      для оплаты труда за проведение занятий (лекций) с участниками международных олимпиад.

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Правила исчисления стажа работы по специальности для
работников, осуществляющих техническое обслуживание и
обеспечивающих функционирование государственных органов и не
являющихся государственными служащими

      Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

      Стаж работы по специальности исчисляется для работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и не являющихся государственными служащими, с целью определения их должностного оклада согласно занимаемой должности, отнесенной к определенным функциональному блоку, звену и ступени.

      1. В стаж работы по специальности, дающий право на получение должностного оклада, включается все время работы в государственных органах, а также время:

      1) прохождения действительной военной службы лицами офицерского состава, прапорщиками, мичманами, военнослужащими сверхсрочной службы в Вооруженных Силах, внутренних, пограничных войсках, органах управления и частях гражданской обороны Республики Казахстан и бывшего Союза Советских Социалистических Республик, в системе органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик, в Службе охраны Президента Республики Казахстан, Службе внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" и Республиканской гвардии Республики Казахстан, военно-следственных органах и Национальной гвардии Республики Казахстан, кроме лиц, уволенных со службы по отрицательным мотивам;

      1-1) прохождения службы в специальных государственных органах, кроме лиц, уволенных со службы по отрицательным мотивам;

      2) прохождения службы лицами начальствующего состава в системе органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, службы в органах прокуратуры, работы в аппаратах судов Республики Казахстан и бывшего Союза Советских Социалистических Республик, Государственном следственном комитете Республики Казахстан, кроме лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

      3) работы на должностях, дающих право на получение надбавки за выслугу лет, в судах, органах прокуратуры, внутренних дел Республики Казахстан и бывшего Союза Советских Социалистических Республик, органах государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик, национальной безопасности и бывшего Государственного следственного комитета Республики Казахстан;

      4) работы в системе Государственного банка Союза Советских Социалистических Республик и Национального Банка Республики Казахстан;

      5) отпуска по беременности и родам, а также время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставленного в соответствии с законодательством;

      6) работы за границей, если перед направлением за границу работник работал в государственных органах и в течение двух месяцев со дня возвращения из-за границы, не считая времени переезда, поступил на работу в государственный орган;

      7) осуществления полномочий депутатов Парламента Республики Казахстан, местных представительных органов Республики Казахстан на постоянной основе;

      8) обучения по направлению государственных органов на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от работы, если работник до поступления на курсы работал в государственном органе и после их окончания вернулся в государственный орган;

      9) последнего места работы в организациях на должностях по специальностям, идентичным специальностям по занимаемым должностям в государственных органах.

      2. Стаж работы по специальности, засчитываемый в соответствии с настоящими Правилами, учитывается в календарном исчислении.

      3. Работникам, у которых в течение календарного месяца возникло право на повышение размера должностного оклада, исчисление должностного оклада с учетом стажа осуществляется со дня возникновения такого права.

      4. Стаж работы по специальности определяется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем соответствующего государственного органа.

      Решение комиссии об установлении стажа работы по специальности оформляется протоколом. Выписки из решения готовятся в двух экземплярах и передаются: один экземпляр - в кадровую службу, второй - в бухгалтерию.

      5. Документами для определения стажа работы по специальности являются документы, подтверждающие трудовую деятельность работника, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

  Приложение 22
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года N 1400

Перечень должностей и профессий
гражданских служащих, работников организаций, содержащихся
за счет средств государственного бюджета, работников
казенных предприятий в сфере здравоохранения и критерии,
определяющие их психоэмоциональные и физические нагрузки

      Сноска. Приложение 22 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 05.02.2009 N 111 (вводится в действие с 01.01.2009); от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

N

п/п

Наименование должностей и профессий работников

Критерии психоэмоциональной и физической нагрузки

1

2

3

1

Специалисты хирургического

профиля, в том числе детские,

работа которых сопряжена с

высокой степенью

психоэмоциональных и

физических нагрузок:

Постоянное нервно-

эмоциональное напряже-

ние за исход хирурги-

ческого вмешательства,

повышенная усталость,

связанная с дежурства-

ми, экстренные опера-

тивные вмешательства,

вынужденная рабочая

поза, чрезмерное напря-

жение анализаторных

систем, необходимость

срочного принятия реше-

ния, большая нагрузка

на орган зрения - тяже-

лой степени нагрузки

1)

врачи:

кардиохирург

трансплантолог

микрохирург

ангиохирург

нейрохирург

2)

Средний медицинский персонал:

операционная медицинская сестра, хирургическая медицинская сестра

медицинская сестра - анестезист

отделений реаниматологии и

анестезиологии и интенсивной

терапии

2

Специалисты хирургического и

акушерско-гинекологического

профилей, в том числе детские:

Те же критерии, что и

в пункте 1, но в менее

выраженной степени -

средней степени

нагрузки

1)

врачи:

акушер-гинеколог

общий хирург

абдоминальный хирург

торакальный хирург

ангиохирург

нейрохирург

анестезиолог-реаниматолог

эндокринологический хирург

уролог

проктолог

онколог-хирург

маммолог

травматолог-ортопед (в том

числе травматологических

пунктов)

челюстно-лицевой хирург

пластический хирург

камбустиолог

офтальмолог

оториноларинголог

эндоскопист

трансфузиолог

2)

Средний медицинский персонал

операционная медицинская сестра

акушерка родильного отделения

медицинская сестра - анестезист

отделений реаниматологии и

анестезиологии

медицинская сестра палаты

интенсивной терапии

медицинская сестра

травматологических пунктов

3

Специалисты хирургического

профиля, в том числе детских

амбулаторных организаций:

Те же критерии, что и в

пункте 1, но в легкой

степени нагрузки

1)

врачи:

хирург

уролог

онколог-хирург

маммолог

травматолог-ортопед

офтальмолог

оториноларинголог

стоматолог-хирург

акушер-гинеколог

2)

средний медицинский персонал

медицинская сестра

хирургического профиля

4

Специалисты организаций

первичной медико-санитарной

помощи, расположенных на селе:

Обладание высокой тер-

пеливостью и вниманием,

психоэмоциональное

напряжение - сложность

контакта с больным и

его родственниками на

дому, высокий риск

неадекватного поведения

психически неуравнове-

шенного больного, воз-

действие неблагоприят-

ных условий (работа

связанная с пребыванием

вне помещения), наличие

постоянного риска

контакта с патогенной

инфекцией, работа с

перегрузками - 1

степень нагрузки.

1)

врачи :

терапевт (участковый)

педиатр (участковый)

общей практики

2)

средний медицинский персонал:

медицинская сестра участковая

медицинская сестра общей

практики

фельдшер

акушерка

медицинская сестра

5

Специалисты организаций

первичной медико-санитарной

помощи, расположенных в городе:

Те же критерии, что и в

пункте 4, но в меньшей

степени - 2 степень

нагрузки.

1)

врачи:

терапевт (участковый)

педиатр (участковый)

общей практики

2)

средний медицинский персонал:

медицинская сестра участковая

медицинская сестра общей

практики

фельдшер

акушерка

медицинская сестра

6

Специалисты патологоанатомичес-

ких бюро (отделений), центров

судебно-медицинской экспертизы:

Работа, связанная с

вскрытием трупов, риск

контакта с патогенной

флорой, психоэмоцио-

нальное напряжение при

общении с родственника-

ми умерших больных,

погибших и убитых лиц

1)

судебно-медицинский эксперт, занимающийся непосредственно экспертизой трупов и трупными материалами

2)

патологоанатом, в том числе

детский, занимающийся непосред-

ственно вскрытием трупов

7

Работники станций (отделений)

скорой медицинской помощи:

Высокие оперативные качества - принятие быстрых решений в диагностике и лечении, высокий риск травматизма, большие физические перегрузки, высокая психоэмоциональная нагрузка – работа по оказанию скорой медицинской помощи больным, балансирующим между жизнью и смертью

1)

врач скорой и неотложной

медицинской помощи

2)

фельдшер станции скорой

медицинской помощи

3)

медицинская сестра, медицинский

регистратор, санитар, водитель

     

8

Специалисты терапевтического

профиля:
1)

Врач:

Постоянное нервно-

эмоциональное

напряжение за исход

реанимации, интенсивной

терапии и выхаживание

новорожденных, в том

числе глубоко

недоношенных с массой

тела от 500 грамм,

повышенная усталость,

связанная с дежурствами

и экстренными вызовами,

постоянная работа со

специальным

оборудованием (аппараты

искусственной вентиля-

ции легких, кювезы,

реанимационные столики)
неонатолог

2)

средний медицинский персонал:
медицинская сестра,

осуществляющая уход за

новорожденными отделений

физиологии и патологии

новорожденных
медицинская сестра,

осуществляющая уход за

новорожденными отделений

выхаживания недоношенных

3)

врач:

Постоянное нервно-эмоциональное напряжение за исход проведения химиотерапии больным со злокачественными заболеваниями крови при высокой летальности, повышенная усталость, связанная с дежурствами, высокий процент осложнений, угрожающих жизни, требующих незамедлительного принятия решений
гематолог, занимающийся

проведением химиотерапии

4)

средний медицинский персонал:
медицинская сестра,

осуществляющая химиотерапию

гематологическим больным

  Приложение 23
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года N 1400

      Схема

      должностных окладов работников Торгового представительства

      Республики Казахстан в Российской Федерации

      Примечание РЦПИ. Приложение 23 для служебного пользования. В Базу данных "Закон" не вводится (см. P090001726).

  Приложение 24
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Перечень республиканских государственных учреждений и
казенных предприятий, в которых оплата труда руководителей,
специалистов и служащих осуществляется с повышающим
коэффициентом

      Сноска. Приложение 24 исключено постановлением Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

  Приложение 24-1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Перечень коммунальных государственных казенных предприятий,
имеющих статус "Академический", в которых оплата труда
руководителей, специалистов и служащих осуществляется с
повышающим коэффициентом

      Сноска. Приложение 24-1 исключено постановлением Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим,
работникам организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий
в сферах транспорта и коммуникаций

      Сноска. Доплаты и надбавки за условия труда в редакции постановления Правительства РК от 27.11.2015 № 957 (вводится в действие с 01.01.2016).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за особые условия
За сложность и напряженность работникам республиканского государственного казенного предприятия "Регистр судоходства", казенных предприятий водных путей,

республиканского государственного учреждения "Акмолажоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Актобежоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Алматыжоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Атыраужоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Батысжоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Жамбылжоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Шыгысжоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Карагандыжоллаборатория",

республиканского государственного учреждения Кызылордажоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Костанайжоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Мангистаужоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Павлодаржоллаборатория",

республиканского государственного учреждения "Солтүстікжоллаборатори",

республиканского государственного учреждения "Оңтүстікжоллаборатория",

республиканского государственного учреждения


до 50 % от ДО

В порядке, установленном руководителем предприятия

2.


Надбавка за разъездной характер работы


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан


Работникам организаций за каждый календарный день нахождения вне постоянного места жительства


35 % от МРП*

В порядке, установленном руководителем предприятия

3.


Надбавка за выполнение подводных работ


В порядке, установленном руководителем предприятия


Водолазам организаций за каждый час работы под водой


100 % от часовой ставки      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      * МРП - месячный расчетный показатель, установленный законодательством.

  Приложение 26
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года N 1400

      Изменения, которые вносятся в некоторые решения

      Правительства Республики Казахстан

      1. В постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 1996 года N 1125 "О мерах по реализации распоряжения Президента Республики Казахстан "О государственной поддержке и развитии школ для одаренных детей" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 38, ст. 356):

      в Положении о специализированной школе для одаренных детей, утвержденном указанным постановлением:

      пункты 26, 27 исключить.

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 30.03.2012 № 389 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 1998 года N 269 "Об открытии Казахской национальной академии музыки" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 9, ст. 70):

      в абзаце втором пункта 5 слова "по индивидуальным нормам, с применением коэффициента 1,75 к фонду заработной платы профессорско-преподавательского состава" исключить.

  Приложение 27
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года N 1400

      Перечень видов расходов, за счет экономии которых

      осуществляется премирование, оказывается материальная помощь и

      устанавливаются надбавки работникам государственных учреждений

      Премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок осуществляются за счет экономии по следующим видам расходов:

      1) в течение года, не более 30 % от общего объема сэкономленных средств по плану финансирования, а в декабре - в полном объеме сэкономленных средств за год:

      командировки и служебные разъезды внутри страны;

      командировки и служебные разъезды за пределы страны;

      оплата аренды помещений;

      оплата коммунальных услуг;

      оплата услуг связи;

      оплата транспортных услуг;

      оплата за электроэнергию;

      оплата за отопление;

      содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств;

      прочие услуги и работы;

      прочие текущие расходы;

      2) в полном объеме сэкономленных средств по плану финансирования:

      основная заработная плата;

      компенсационные выплаты;

      социальный налог;

      социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;

      взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств;

      взносы на государственное обязательное личное страхование работников государственных учреждений;

      дополнительные денежные выплаты.

      По остальным видам расходов направление экономии средств по плану финансирования на премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок не допускается.

  Приложение 28
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года N 1400

      Перечень видов расходов, за счет экономии которых

      осуществляется премирование, оказывается материальная помощь и

      устанавливаются надбавки работникам казенных предприятий

      Сноска. Приложение 28 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1553 (вводится в действие с 01.01.2014).

      Премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок за счет экономии расходов осуществляется:

      1) в течение года, не более 30 % от общего объема сэкономленных средств по плану развития, а в декабре – в полном объеме сэкономленных средств за год по следующим видам расходов:

      командировочные расходы;

      коммунальные услуги;

      электроэнергия;

      отопление;

      услуги связи;

      транспортные услуги;

      текущий ремонт основных средств;

      арендная плата по основным средствам;

      расходы по выплате вознаграждений (интересов) по кредитам;

      2) в полном объеме сэкономленных средств по плану развития по следующим видам расходов:

      заработная плата;

      налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

      По остальным видам расходов направление экономии средств по плану развития на премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок не допускается.

  Приложение 29
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года N 1400

      Перечень

      утративших силу некоторых решений

      Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2001 года N 1607 "Об утверждении размера базового должностного оклада" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 47, ст. 548).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41 "О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими и работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 2-3, ст. 14).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2002 года N 854 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 25, ст. 271).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2003 года N 91 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 3, ст. 45).

      5. Пункт 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2003 года N 1008 "О переименовании государственного учреждения "Институт повышения квалификации судей и работников судебной системы при Верховном Суде Республики Казахстан" в государственное учреждение "Судебная академия при Верховном Суде Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 39, ст. 415).

      6. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2003 года N 1191 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 45, ст. 491).

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2004 года N 89 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 3, ст. 47).

      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2004 года N 867 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 30, ст. 408).

      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2004 года N 985 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 35, ст. 465).

      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2004 года N 1040 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 37, ст. 493).

      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1367 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 50, ст. 650).

      12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2005 года N 88 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 5, ст. 44).

      13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2005 года N 402 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 18, ст. 220).

      14. Подпункт 2) пункта 3 изменений и дополнений, вносимых в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года N 1032 "О переименовании Республиканского государственного казенного предприятия "Научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова" Министерства здравоохранения Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 37, ст. 528).

      15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2005 года N 1207 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 46, ст. 602).

      16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2006 года N 131 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41".

      17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года N 610 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 23, ст. 243).

      18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2006 года N 1156 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 44, ст. 479).

      19. Пункт 1 дополнений и изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 января 2007 года N 1 (САПП Республики Казахстан, 2007 г., N 1, ст. 6).