"Қазақстан Республикасында сот билігі туралы заңдарды қолданудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1998 жылғы 14 мамырдағы N 1 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы N 8 Нормативтік қаулысы.

      Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы

      қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасында сот билігі туралы заңдарды қолданудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1998 жылғы 14 мамырдағы N 1 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) тақырыбындағы "Жоғарғы Соты Пленумының" деген сөздер "Жоғарғы Сотының" деген сөздермен, "қаулысы" деген сөз "нормативтік қаулысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) кіріспедегі:

      "Пленумы" деген сөз "жалпы отырысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "соттарды ұйымдық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 2-тармақта:

      екінші абзацтағы: ", кассациялық" деген сөз алып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Президентінің" деген сөздер алып тасталып, "конституциялық заң күші бар Жарлығының" деген сөздер "Конституциялық заңның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 3-тармақтың үшінші абзацындағы "1995 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығының 4-бабымен бекітілген" деген сөздер алып тасталып, "Тараптардың" деген сөз бас әріппен жазылсын;

      5) 5-тармақ алып тасталсын;

      6) 6-тармақтың бірінші абзацындағы "Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығының 5-бабы 4-тармағына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 1-бабының 1-тармағына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 8-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабына сәйкес, бұқаралық ақпарат құралдарының сотқа ықпал жасауы Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде қарастырылған жауаптылыққа әкеп соғады.";

      8) 9-тармақта:

      бірінші абзацтағы "Қазақ КСР-нің Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 185-1-бабы 1-тармағы бойынша" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 513-бабы бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "судьяның" деген сөзден кейін "және (немесе) алқабидің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзац алып тасталсын;

      9) 10-тармақта:

      екінші абзацтағы "Кассациялық және бақылау" деген сөздер "Апелляциялық және қадағалау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 541-бабының үшінші бөлігіне сәйкес, процеске қатысушы адамның тарапынан сотқа құрмет көрсетпеушілік фактілері туралы әкімшілік істерді сот талқылауына төрағалық етуші судья Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 327-бабының бірінші бөлігінде, Азаматтық іс жүргізу кодексінің 179-бабында және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 513-бабында көзделген тәртіппен қарайтындығына соттардың назары аударылсын.";

      10) 11-тармақта:

      бірінші абзацтағы "Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығының 52-бабында " деген сөздер "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 39-бабында " деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы бірінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер бұл ретте жоғары тұрған сот сатысының сот актiсiнде көрсетiлген өрескел заң бұзушылыққа жол берiлмесе, "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 39-бабының 3-тармағына сәйкес, сот актiсiнiң күшiн жою немесе өзгерту өздiгiнен судьяның жауаптылығына әкеліп соқпайды.".

      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес, осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, сондай-ақ жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының Төрағасы

Қ. Мәми

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының судьясы,


жалпы отырыс хатшысы

Ж. Бәйішев


О внесении изменений и дополнения в постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 14 мая 1998 года № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан"

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 8.

      В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

      постановляет:

      1. Внести в постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 14 мая 1998 года № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан" следующие изменения и дополнение:

      1) в заголовке слова "Постановление Пленума" заменить словами "Нормативное постановление";

      2) в преамбуле:

      слова "Пленум" заменить словами "пленарное заседание";

      в абзаце втором слова ", организационного и материально-технического обеспечения судов" исключить;

      3) в пункте 2:

      в абзаце втором:

      слово ", кассационной" исключить;

      слова "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Конституционного закона," заменить словами "Конституционного закона";

      4) в абзаце третьем пункта 3 слова "закрепленным в статье 4 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Конституционного закона, от 20 декабря 1995 года "О судах и статусе судей в Республике Казахстан" исключить;

      5) пункт 5 исключить;

      6) в абзаце первом пункта 6 слова "с пунктом 4 статьи 5 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Конституционного закона, "О судах и статусе судей в Республике Казахстан" заменить словами "с пунктом 1 статьи 1 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан";

      7) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

      "Необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О средствах массовой информации", воздействие средств массовой информации на суд влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан.";

      8) в пункте 9:

      в абзаце первом слова "по статье 185-1 Кодекса Казахской ССР" заменить словами "по статье 513 Кодекса Республики Казахстан";

      в абзаце втором после слова "судьи" дополнить словами "и (или) присяжного заседателя";

      абзац третий исключить;

      9) в пункте 10:

      в абзаце втором слово "кассационной" заменить словом "апелляционной";

      абзац четвертый изложить в следующей редакции:

      "Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью третьей статьи 541 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, административные дела о фактах проявления неуважения к суду со стороны присутствующего в процессе лица, рассматриваются судьей - председательствующим в судебном разбирательстве, в порядке, предусмотренном частью первой статьи 327 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, статьей 179 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан и статьей 513 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях";

      10) в пункте 11:

      в абзаце первом слова "статьей 52 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Конституционного закона, "О судах и статусе судей в Республике Казахстан" заменить словами "статьей 39 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан";

      предложение первое в абзаце втором изложить в следующей редакции:

      "Согласно пункту 3 статьи 39 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" отмена или изменение судебного акта само по себе не влечет ответственность судьи, если при этом не были допущены грубые нарушения закона, о которых указано в судебном акте вышестоящей судебной инстанции".

      2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

Председатель Верховного Суда


Республики Казахстан

К. Мами

Судья Верховного Суда


Республики Казахстан,


секретарь пленарного заседания

Ж. Баишев