Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын техникалық тәрбие құралдарымен және басқа да мәдени-ағарту мүлкімен, әскери газеттер мен журналдар баспаханаларының полиграфиялық жабдықтар жиынтықтарымен жабдықтау нормаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26 ақпандағы N 192 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қарашадағы № 772 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 16.11.2018 № 772 қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 12 маусымдағы № 47 бұйрығы.

      "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 қаңтардағы Заңының 7-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын техникалық, тәрбие құралдарымен және басқа да мәдени-ағарту мүлкімен жабдықтау нормалары;

      2) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын әскери газеттер мен журналдар баспаханаларының полиграфиялық жабдықтар жиынтықтарымен жабдықтау нормалары бекітілсін.

      2. Тиісті мемлекеттік органдар материалдық қорлар мен мүлікті сатып алуды тиісті жылға арналған республикалық бюджеттен бөлінген қаражат шегінде кезең-кезеңімен жүзеге асырсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 26 ақпандағы
N 192 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін, басқа да
әскерлері мен әскери құралымдарын техникалық тәрбие
құралдарымен және басқа да мәдени-ағарту мүлкімен
жабдықтау нормалары

N 1 Норма
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі, Қарулы
Күштерінің Бас штабы, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар,
әскер түрі, тегі, өңірлік қолбасшылық, бригада, полк, әскери
оқу орны қолбасшылығы

      Ескерту. N 1 нормаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.04.2013 N 417 қаулысымен.

Р/с

N

Мүлік атауы

Өлшем бір-лігі

Мемле-кеттікорган-

ның басшысы

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы

Басшы-

ның

орын-басары

Депар-тамен-

ттің,

бас басқар-маның,басқар-маныңбастығы

Әскер түрінің, тектерінің, өңірлік қолбасшылық-

тың қолбас-

шысы

Бригада, полк қолбас-шылығы,

әскери

оқу

орын-

дары-

ның,

меке-

мелер-

дің бастығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Теледидар

дана

1

1

1

1

1

1

2

Бейнемагнито-

фон (DVD - ойнатқыш)

дана

1

1

1

1

1

1

3

Музыкалық орталық

дана

1

1

1

1

1

1

4

Цифрлы фотоаппарат

дана

1

1

-

-

-

-

5

Үстел орындары

ж-қ

2

2

1

1

-

-

6

Ұжымдық

көрсетілім-

дерге арналған

бейнеқондырғы

ж-қ

1

1

1

-

-

-

7

Бейне-аудио кассеталар

дана

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

N 2 Норма
Әскери газет, әскери журнал, теле-фотостудия редакциялары

Р/с

N

Мүлік атауы

Өл-

шем

бір-

лігі

Қорға-

ныс

минис-

трлі-

гінің,

басқа

да

әскер-

лер мен

әскери

құра-

лым-

дардың

газеті

Өңірлік

қолбасшы-

лықтың әскер түрі,

тектерінің,

басқа да

әскерлер

мен әскери

құралымдар-

дың газеті

(ерекше

кезеңге)

Журнал

редак-

циясы

Теле-

фото-

сту-

дия

1

2

3

4

5

6

7

1

Теледидар

дана

5

3

1

1

2

Магнитофон

дана

5

3

1

1

3

Бейнемагнитофон

дана

5

3

1

1

4

Музыкалық орталық

дана

5

3

1

1

5

Диктофон (портатив-

ті)

дана

15

5

-

-

6

Цифрлы фотоаппарат

дана

5

5

2

2

7

Цифрлы және пленка-

лы басуға арналған

стационарлық фото-

зертхана

ж-қ

1

1

1

1

8

Теле-фотостудияға

арналған аппаратура

ж-қ

-

-

-

1

9

Плоттер

ж-қ

1

1

-

1

10

Ұйымдастыру техни-

касы (компьютерлер)

ж-қ

1

1

1

1

11

Көшіру-көбейту

машинасы

ж-қ

1

1

1

-

12

Үш түсті ризограф

ж-қ

1

1

1

-

13

А-3 форматындағы

ламинатор

дана

1

1

-

-

14

Қағаз жойғыш

дана

1

1

-

-

15

Бейнекамера

дана

2

1

-

-

16

Лазерлік фотопринтер

дана

1

1

-

-

17

Фотоаппарат

дана

-

2

-

-

18

Монтаждық жабдық

дана

-

-

-

2

19

А-3 фото-принтерле-

рі

дана

-

-

-

2

20

Фотооптика

дана

-

-

-

3

21

Бейнекассета

дана

-

-

-

50

22

Фотоқағаз

қо-

рап

-

-

-

40

23

А-3 брошюралауға арналған аппарат

дана

-

-

-

1

24

Жарықтандыру құралдарының жиынтығы

дана

-

-

-

1

N 3 НОРМА
Қорғаныс министрлігі, басқа да әскерлері мен әскери
құралымдары гарнизонының офицерлер үйі, офицерлер клубы,
әскери оқу орындарының мәдени-демалыс орталығы, әскери бөлім
клубы, мекемелері

Р/с

N

Мүлік атауы

Өл-

шем

бір-

лігі

Гарни-

зонның

офи-

церлерүйі,

гарни-

зонның

басқа да әс-

керле-

рі мен

әскери

құра-

лымда-

рының

офи-

церлік

клубы

Әскери

оқу орын-

дарының,

басқа да

әскерлері

мен әске-

ри құра-

лымдары-

ның мәде-

ни демалыс

орталығы

Бригада,

полк, жекеле-

ген

баталь-

онның

басқа

да әс-

керлері

мен

әскери

құралым-

дарының

клубы

Әскери

госпиталь, лазарет,

басқа да

әскерлері

мен әскери

құралымда-

рының

клубы

1

2

3

4

5

6

7

1

Бейнемагнитофон

дана

3

3

2

1

2

Музыкалық орта-

лық

дана

3

3

2

1

3

Спутниктік те-

леантенна

ж-қ

1

1

1

1

4

Цифрлы бейнека-

мера

дана

1

1

1

-

5

Дыбыс күшейткіш

аппаратура

ж-қ

1

1

1

-

6

Магнитофон

дана

3

3

2

1

7

Теледидар,

d-72 см

дана

3

3

2

1

8

Электромузыка-

лық аспаптар

ж-қ

2

2

1

1

9

Ұжымдық көрсе-

тілімдерге ар-

налған бейне-

қондырғы

ж-қ

1

1

1

1

10

DVD-VНS стаци-

онарлық типті

бейнепроектор

ж-қ

1

1

1

-

11

Фотоаппарат

дана

1

1

1

1

12

Киностудия жабдықтары

ж-қ

1

1

-

-

13

Баян

дана

2

2

1

1

14

Пианино

дана

2

2

1

-

15

Ішекті халық аспаптар оркестрі

ж-қ

1

1

1

-

16

Шағын эстрада-

лық оркестр

ж-қ

1

1

1

-

17

Бильярд клубы

(үлкен)

ж-қ

2

2

1

1

18

Цифрлы фотоаппарат

дана

1

1

-

-

19

Үстел ойындары

(дойбы, шахмат,

домино)

ж-қ

10

10

5

5

20

Акустикалық гитара

дана

5

5

3

3

21

Домбыра

дана

5

5

3

3

22

Түрлі тақырып-

тағы бейнефиль-

мдер

дана

20

20

10

10

23

Сахналық концертке арналған жарық бергіш техника аппаратурасы

ж-қ

1

1

1

-

24

Мини-дисктерді ойнатқыш

дана

1

1

1

-

25

Компьютермен жиынтықты мультимедиялық проектор

дана

1

1

1

-

26

Караоке

дана

1

1

1

-

27

Софиттер

дана

10

10

10

-

N 4 Норма
Қорғаныс министрлігінің, басқа әскерлер мен әскери
құралымдардың бригада, полк, батальон және оған
теңестірілгендер, әскери оқу орындары, әскери госпиталь
(лазарет), рота (батарея), әскери қарауылы

Р/с

N

Мүлік атауы

Өлшем бір-

лігі

Бригада

Полк

Батальон

1

2

3

4

5

6

1

Бейнемагнитофон

(DVD-ойнатқыш)

дана

2

2

2

2

Музыкалық орталық

дана

2

2

2

3

Спутниктік телеантенна

ж-қ

1

1

1

4

Цифрлы бейнекамера

дана

1

1

1

5

Дыбыс күшейткіш

аппаратура

дана

1

1

-

6

Электромузыкалық

аспаптар

ж-қ

1

1

-

7

Ұжымдық көрсетілімдерге

арналған бейнеқондырғы

ж-қ

1

-

-

8

Бейнекамера

дана

1

1

-

9

Теледидар d-72 см

дана

1

1

1

10

Теледидар d-54 см

дана

-

-

-

11

Цифрлы фотоаппарат

ж-қ

1

1

-

12

Баян

дана

-

-

1

13

Пианино

дана

1

1

-

14

Ішекті халық аспаптар

оркестрі

ж-қ

1

1

-

15

Бильярд клубы (үлкен)

ж-қ

1

1

-

16

Үстел ойындары (дойбы, шахмат, домино)

ж-қ

15

10

5

17

Акустикалық гитара

дана

5

3

3

18

Домбыра

дана

5

3

3

19

Мультимедиялық проект

ж-қ

1

1

-

20

50 ватт-қа дейінгі қуатты дауыс зорқыш

ж-қ

1

-

1

21

Радиомикрофондар

ж-қ

1

1

1

22

Караоке-приставка

ж-қ

1

1

-

23

FM диапазонды радиоқабылдағыш

дана

1

1

1

      кестенің жалғасы

Р/с

N

Жеке-

леген

рота

(бата-

рея)

Әскери

оқу

орын-

дары-

ның

кафе-

драсы

Әскери госпиталь

(лазарет)

Рота (батарея)

Әскери

қарауыл

(әскери

жедел резерв)

Ауыр науқастар жатқан палатаға

Әр бір бөлімшеге


7

8

9

10

11

12

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

1

-

-

-

-

1

4

-

-

-

1

-

-

5

1

-

-

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

7

1

-

-

-

-

-

8

1

-

-

-

-

-

9

2

1

-

2

1

1

10

-

-

1

-

-

-

11

1

-

-

-

-

-

12

1

1

-

1

-

-

13

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

16

3

-

2

3

3

1

17

2

-

-

1

1

-

18

2

-

-

1

1

-

19

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

22

1

-

-

-

-

-

23

1

-

-

-

-

1

N 5 Норма
Спорт клубы, спорт командасы, Қорғаныс істері жөніндегі
департаменттің жинау пункті

Р/с

N

Мүлік атауы

Өл-

шем

бір-

лігі

Спорт

клубы,

спорт

коман-

дасы

Қорғаныс істері

жөніндегі департа-

менттің облыстық жинау пункті

Қорғаныс істері жөніндегі департа-

менттің аудандық жинау пункті

1

2

3

4

5

6

1

Бейнемагнитофон

(DVD-ойнатқыш)

дана

1

1

1

2

Теледидар

дана

1

3

1

3

Музыкалық орталық

дана

1

2

1

4

Дыбыс күшейткіш

аппаратура

дана

1

1

-

5

Цифрлы фотоаппа-

рат

дана

1

1

-

6

Цифрлы бейнекаме-

ра

дана

1

1

-

7

Клуб бильярды

ж-қ

1

-

-

8

Үстел ойындары (дойбы, шахмат,

домино)

ж-қ

3

3

3

9

Акустикалық

гитара

дана

1

2

1

10

Домбыра

дана

1

2

1

N 6 Норма
Жорықтық автоклуб, дыбыс тарату станциясы

Р/с

N

Атауы

Әрбір клуб, мекеме

Жорықтық

автоклуб

Дыбыс таратустанциясы

1

Гарнизонның офицерлер

үйлері

1

1

2

Бригада

1

1

3

Полк

1

-

4

Жекелеген батальон

(дивизион)

1

-

5

Арнайы насихат жасағы

(ерекше кезеңге)

2

1

6

Үгіт жасағы (ерекше

кезеңге)

2

2

7

Жауынгерлік ақпарат-

тандырудың жылжымалы

пункті

1

2

8

Алғашқы психологиялық көмек көрсету пункті

-

1

N 7 Норма
Қорғаныс министрлігінің орталық ансамблі, басқа да
әскерлері мен әскери құралымдардың ансамблдері

р/с

N

Мүлік атауы

Өлшем

бір-

лігі

Қорғаныс

министр-

лігінің

ансамблі

Басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың ансамблі

1

2

3

4

5

1

Рояль

дана

1

-

2

Пианино

дана

2

2

3

Синтезатор

дана

2

2

4

Ұру қондырғысы

ж-қ

2

1

5

Электрлі гитара

(соло)

дана

2

1

6

Электрлі гитара

(ритм)

дана

2

1

7

Электрлі гитара

(бас)

дана

2

1

8

Оркестрлік металл литавралар

ж-қ

1

-

9

Ағылшын рожогі

дана

1

-

10

Флейта

дана

1

1

11

Флейта (пикколо)

дана

1

1

12

Оркестрлік трубалар

дана

4

4

13

Тромбон

дана

3

3

14

Саксофон (альт)

дана

2

2

15

Саксофон (тенор)

дана

2

2

16

Саксофон (баритон)

дана

1

1

17

Гобой

дана

1

-

18

Кларнет (а)

дана

1

-

19

Кларнет (б)

дана

2

-

20

Кларнет (бас)

дана

1

-

21

Скрипка

ж-қ

4

-

22

Альт

дана

2

-

23

Виолончель

дана

2

-

24

Шекті контрабас

дана

1

-

25

Фагот

дана

1

-

26

Валторна (ф)

дана

1

-

27

Труба (б) және (с)

дана

1

-

28

Баяндар (концерттік)

дана

6

3

29

Кислофон

дана

1

-

30

Виброфон

дана

1

-

31

Домбыра

дана

10

-

32

Прима қобызы

дана

4

1

33

Универсалды тестер

дана

1

-

34

Оркестрлік

пюпитрлер

дана

30

30

35

Ішектер

ж-қ

10

10

36

Жарық түсіретін аппаратура

ж-қ

1

-

37

Бейнекамера

дана

1

1

38

Бейнекамераға арналған бейнекассеталар

дана

6

6

39

Бейнемагнитофон

(DVD-ойнатқыш)

дана

1

1

40

Бейнекассеталар

(бейнемагнитофон үшін жазбасыз)

дана

6

6

41

Ұлғайтқыш

аппаратура

ж-қ

2

2

42

Жоғары класты

ұлғайтқыш

аппаратурасы

ж-қ

1

1

43

Теледидар

дана

2

1

44

Музыкалық орталық

дана

2

1

45

Цифрлы фотоаппарат

дана

1

1

46

Жарық түсіргіш

жабдық

ж-қ

1

-

47

Микрофондар

(әртүрлі)

дана

12

12

48

Дыбыс күшейткіш

және жазып алу үшін

микшерлік пульт

ж-қ

2

1

49

Ритм-бокс

дана

1

1

50

Домбыра-тенор

дана

1

4

51

Қыл қобыз

дана

1

1

52

Домбыра-бас

дана

1

1

53

Бас қобыз

дана

1

1

54

Шертер

дана

1

1

55

Жетіген

дана

1

1

56

Аса таяқ

дана

1

1

57

Дауылпаз

дана

1

1

58

Саз сырнай

дана

1

1

59

Шаң қобыз

дана

1

1

60

Үлкен барабан

дана

1

1

61

Кіші барабан

дана

1

1

62

Шағын-диск

дана

10

10

63

Вокалға арналған

дыбыс күшейткіш

аппаратурасы

ж-қ

1

1

64

Акустикалық

әсерлердің

қондырғылары

ж-қ

1

2

N 8 Норма
Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының
әскери оркестрлері

р/с

N

Мүлік атауы

Өл-

шем

бір-

лігі

Әскери бөлімдер, әскери оқу орындары

Әскери тектері, түрлерінің, өңірлік қолбасшылық, басқа да әскерлер, әскери құралымдар штабының басқармасы

Қорғаныс министр-

лігінің орталық әскери оркестрі

1

2

3

4

5

6

1

Флейта

дана

1

2

5

2

Пикколо флейтасы

дана

1

2

3

3

Кларнет

дана

3

9

1

4

Саксофон-альт

дана

2

2

2

5

Саксофон-тенор

дана

1

1

2

6

Валторна

дана

4

6

6

7

Труба

дана

2

2

4

8

Кіші барабан

дана

1

1

1

9

Тарелкалар

ж-қ

1

1

1

10

Үлкен барабан

дана

1

1

1

11

Үшбұрыш

дана

1

1

1

12

Бубен

дана

1

1

1

13

Кастеньеттер

дана

1

1

1

14

Литавралар

ж-қ

1

1

1

15

Концерттік қоныраушылар

дана

1

1

1

16

Ксилофон

дана

1

1

1

17

Виброфон

дана

1

1

1

18

Ұрмалы қондыр-

ғысы

ж-қ

1

1

1

19

Корнет

дана

3

5

6

20

Тенор

дана

2

2

2

21

Тромбон

дана

3

3

5

22

Баритон

дана

1

1

2

23

Туба

дана

2

3

5

24

Концерттік

пюпитрлер

дана

20

35

70

25

Жорықтық пюпи-

трлер

дана

20

35

70

26

Дирижерлік

пюпитрлер

дана

1

1

1

27

Гобой

дана

-

2

2

28

Фагот

дана

-

1

3

29

Эс кларнеті

дана

-

-

1

30

Б кларнеті

дана

-

-

14

31

Бас кларнет

дана

-

-

1

32

Сакс-сопрано

дана

-

-

1

33

Сакс-тенор

дана

-

-

2

34

Сакс-баритон

дана

-

-

1

35

Флюгельгорн

дана

-

-

1

36

Жорықтық

қоңыраушалар

дана

-

-

1

37

Маримба

дана

-

-

1

38

Клавишалар

қоятын тұғыр

ж-қ

-

-

2

39

"Carrier" жиынтығы

ж-қ

-

-

1

40

Том-том

ж-қ

-

-

1

41

Пианино

дана

-

-

1

42

Электрлі орган

дана

-

-

2

43

Рояль

дана

-

-

1

44

Контрабас

дана

-

-

2

45

Дыбыс күшейт-

кіш аппаратура

дана

1

1

1

46

Мундштук

дана

-

-

1

47

Бағанмен мик-

рофоны

ж-қ

2

2

2

48

Дирижерлік

таяқшалар

1

дана

6

6

10

N 9 Норма
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің, Өңірлік
басқармалардың, құрылымдар мен бөлімдердің қолбасшылығы

Р/с

N

Мүлік атауы

Өл-

шем

бір-

лігі

Дирек-

тор

Директордың

орынбасарла-

ры, Бас бас-

қармалардың,

басқармалар-

дың бастық-

тары

Бастықтар,

Өңірлік бас-

қармалардың

бастықтарының

орынбасарлары

1

2

3

4

5

6

1

Моноблок (DVD ойнатқышы бар

қосбейнелі)

дана

1

1

1

2

Теледидар

дана

-

-

-

3

Жылжымалы

теледидар

дана

-

-

-

4

Бейнемагнитофон

(DVD-ойнатқыш,

бейнеплеер)

дана

-

-

-

5

Бейнекассеталар, DVD дискілері

дана

5

5

5

6

Цифрлы бейнека-

мера

дана

-

-

-

7

Бейнекамераға арналған бейнекассеталар

дана

-

-

-

8

Магнитола (музыкалық орталық)

дана

1

1

1

9

Аудиокассеталар, СD, DVD дискілері

дана

5

5

5

10

"Шекараны үздік күзеткені үшін"

дана

100

-

-

11

"Құрметті шекарашы" белгісі

дана

50

-

-

12

"Үздік маман" белгісі

дана

-

-

-

13

фотопленканы айқындауға;

фотосуреттерді шығаруға

саны
-
-
-

14

Кең форматты (цифрлы) фотоаппарат

дана

-

-

-

15

Фотопленка

рол.

-

-

-

      кестенің жалғасы

Р/с

N

Кадрлар,

тәрбие

және

әлеумет-

тік құ-

қықтық

жұмыс-

тардың

бас бас-

қармасы,

өңірлік

басқар-

малардың

тәрбие

және

әлеумет-

тік құ-

қықтық

жұмыста-

ры бөлімде-

рі

Құры-

лым

коман-

дирі

Құрылым

коман-

дирінің

орын-

басарла-

ры

Бөлім

команди-

рі және

оның орын-

басарла-

ры

Бөлім

команди-

рінің

тәрбие

және

әлеумет-

тік-құ-

қықтық

жұмыстар

жөніндегі

орынбаса-

ры

Шекаралық

бақылау

жасағы

бастығының

тәрбие

және әлеу-

меттік құ-

қықтық

жұмыстар

жөніндегі

орынбасары

(клуб бол-

маған жағ-

дайда)

7

8

9

10

11

12

1

1

1

-

-

-

-

2

-

-

1

1

1

1

3

1

-

-

-

1

1

4

-

-

1

1

1

1

5

10

5

10

5

5

5

6

1

-

-

-

1

1

7

6

-

-

-

4

4

8

1

1

1

1

1

1

9

5

5

5

5

5

5

10

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

12

-

50

-

50

-

-

13

10

200

-

10

200

-

5

100

5

100

14

1

-

1

-

1

1

15

10

-

10

-

5

5

N 10 Норма
Шекара қызметі Орталық аппаратының, арнайы бірлестік,
құрылым, бөлім, госпиталь клубтары

Р/с

N

Мүлік атауы

Өл-

шем

бір-

лігі

Орта-

лық

аппа-

рат

клубы

Бірлес-

тік

клубы

Құры-

лым

клубы

Бөлім

клубы

Госпи-

таль

клубы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Насихат пен қарсы насихат жөніндегі іс-шараларды жүр-

гізуге арналған автомашина

ж-қ

1

1

1

-

-

2

Кең пленкалы кино-

қондырғы

ж-қ

1

1

1

1

1

3

1-фаз. электроаг-

регат 3 квт, 230

ватт

ж-қ

1

1

1

1

1

4

Стационарлы экран

дана

1

1

1

1

1

5

Клуб сахналарын

жабдықтауға арнал-

ған жарық түсіргіш

техникалық аппара-

тура

ж-қ

1

1

1

1

1

6

Кең форматты теле-

дидар

дана

2

1

1

1

1

7

Жылжымалы теледи-

дар

дана

1

1

18

Цифрлы бейнекамера

дана

1

1

1

1


9

Бейнекамераға ар-

налған бейнекассе-

талар

дана

6

6

6

4


10

Бейнемагнитофон

(DVD ойнатқыш,

бейнеплеер)

дана

1

1

1

1

1

11

Бейнекассеталар

жазбасы бар DVD дискілері

дана

10

10

10

10

10

12

Бейнекассеталар

жазбасы жоқ DVD

дискілері

дана

10

10

10

-

-

13

Бейне проекциялық аппарат

ж-қ

1

1

1

-

-

14

Стационарлы магни-

тофон

дана

1

1

1

-

-

15

Магнитола

дана

1

1

1

1

1

16

Музыкалық орталық

дана

1

1

1

1

1

17

Аудиокассеталар

(1 магнитолаға,

жазбасы жоқ музы-

калық орталыққа)

дискілер

дана

4

4

4

4

2

18

Аудиокассеталар

(1 магнитолаға,

жазбасы бар музы-

калық орталыққа)

дискілер

дана

4

4

4

4

6

19

Радиотрансляциялық

торап

ж-қ

1

1

1

1

1

20

Микрофондар

дана

2

2

2

2

2

21

Тұрмыстық дауыс

күшейткіш

дана

6

6

9

6

4

22

Электр мегафон

дана

1

1

123

Жылжымалы трансля-

циялық қондырғысы

ж-қ

1

1

1

-

-

24

Күшейткіш қондыр-

ғысы

ж-қ

1

1

1

1

1

25

Түсті музыкалық

қойғыш

ж-қ

1

1

1

-

-

26

Мультимедиа проек-

торы

ж-қ

1

1

1

-

-

27

Жылжымалы экран

дана

1

1

1

1

1

28

Үздіксіз

қоректендіру көзі

дана

1

1

1

1

1

29

Кәсіби фотоаппарат

дана

1

1

1

-

-

30

Цифрлы фотоаппарат

дана

1

1

1

1

1

31

Фотопленка

(1 фотоаппаратқа)

саны

12

12

12

6

6

32

фотопленкаларды

айқындауға;

фотосуреттерді

шығаруға

саны

12


240

12


240

12


240

6


120

6


120

33

Пианино

дана

1

1

1

1

1

34

Аккордеон

дана

1

1

1

1

1

35

Баян

дана

1

1

1

1

1

36

Гитара

дана

3

3

3

3

3

37

Домбыра

дана

3

3

3

3

3

38

Оркестр:

- эстрада аспаптары

- үрмелі аспаптар

- ұлттық аспаптар

ж-қ1

1

11

1

11

1

11

1

1-

-

-

39

Эстрадалық-күшейт-

кіш аппаратурасы

ж-қ

1

1

1

1

-

40

Клубтық бильярд

ж-қ

1

1

141

Үстел үстінде

ойнайтын ойындар

(дойбы, шахмат,

домино)

ж-қ

2

2

4

3

3

42

Нарды

ж-қ

2

2

4

3

3

43

Үстел бильярды

ж-қ
1

1

44

Үстел теннисі

ж-қ

1

1

1

1

1

45

Мемлекеттік елтаңба

дана

1

1

1

1

1

46

Қазақстан

Республикасының

Мемлекеттік туы

дана

2

2

2

2

2

47

Шекара қызметінің

туы

дана

2

2

2

2

2

N 11 Норма
Бөлімшелерге, кітапханаларға, сарбаздар шайханаларына,
офицер дәмханасына, әйелдер кеңесі бөлмесі мен үйірме
жұмыстарына арналған

Р/с

N

Мүлік атауы

Өл-

шем

бір-

лігі

Бө-

лім-

ше

Кі-

тап-

хана

Сар-

баз-

дар

шәй-

ха-

насы

Офи-

цер

дәм-

ха-

насы

Әйел-

дер

кеңе-

сі,

үйір-

ме

жұмы-

сы

бөл-

месі

Госпи-

таль

бөлім-

шесі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Теледидар

дана

1

1

1

1

1

1

2

Жылжымалы теледидар

дана


1

3

Бейнемагнитофон

(DVD, бейнеплеер)

дана

1

1

1

1

1

-

4

Бейнекассеталар,

фильмдер жазылған

DVD дискілері, 1

бейнемагнитофонға,

(бейнеплеер)

дана

10

10

10

10

10


5

Кернеу реттеуіштері

дана

1

1

1

1

1

1

6

Спутниктік антенна

ж-қ

1

-

-

-

-

-

7

Магнитола

дана

1

1

1

1

1

-

8

Музыкалық орталық

дана

11


-

9

Аудиокассеталар,

(1 магнитолаға,

жазбасы бар музыка-

лық орталыққа)

дискілер

дана

6


6

6

-

-

10

Аудикассеталар,

(1 магнитолаға,

жазбасыз музыкалық

орталыққа) дискілер

дана

-

2


-

4

-

11

Музыкалық орталыққа

арналған лазерлік

дискілер

дана

44

-

-

12

Тұрмыстық дауыс

күшейткіш

дана

3

1

3

1

1

1

13

Проекциялық аппарат

дана

1

-

-

-

-

-

14

Жылжымалы экран

дана

1

-

-

-

-

-

15

Шағын форматты

фотоаппарат

дана

1

-

-

-

-

-

16

Фотопленка

саны

6

-

-

-

-

-

17

Фотопленканы айқын-

дау

Фотосуреттерді

шығару

саны

4


80

-

-

-

-

-

18

Баян

дана

1

-

-

-

-

-

19

Гитара

дана

2

-

20

Домбыра

дана

2

-

-

-

-

-

21

Үстел үстінде

ойнайтын ойындар

(дойбы, шахмат, домино)

ж-қ

2

-

2

2

-

1

22

Нарды

ж-қ

2

-

2

2

-

1

23

Үстел бильярды

ж-қ

1

-


1

-

-

24

Үстел теннисі

ж-қ

1

-


-

-

-

25

Оқушы тақтасы

(маркерлік)

дана

1

-


-

-

-

26

Қазақстан

Республикасының

Мемлекеттік туы

дана

2

-

-

-

-

-

27

Шекара қызметінің

туы

дана

2

-

-

-

-

-

N 12 Норма
Жекелеген бөлімдер, бөлімшелер, медициналық жәрдем
пункттері, оқыту орталықтары, шекаралық кездесу пункттері

Р/с

N

Мүлік атауы

Өл-

шем

бір-

лігі

Шека-

ралық

бақы-

лау

жаса-

ғы

Жөн-

деу

зау-

ыты

Орта-

лық

гос-

пи-

таль

Оқыту

жасағы

Десанттық-шабуылдау-

шы

маневрлік

тобы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кең пленкалы

киноқондырғы

ж-қ

-

1

-

1

-

2

Жылжымалы экран

ж-қ

-

1


1

-

3

Теледидар

дана

-

-

-

-

-

4

Жылжымалы теле-

дидар

дана-

-

1

5

Спутниктік антенна

ж-қ

-

-

-

-

-

6

Кернеу реттеу-

іштері

дана

-

-

-

-

-

7

Проектор

дана

-

1

1

1

-

8

Оқушы тақтасы

(маркерлік)

дана

-

-

-

-

-

9

Магнитола

(музыкалық ор-

талық)

дана

1

бөл.

1

1

1

1

10

Аудиокассета-

лар, 1 магни-

толаға жазбала-

ры бар дискілер

дана

6

6

6

6

6

11

Радиотрансля-

циялық торап

ж-қ

-

1

1

1

-

12

Микрофондар

дана

-

1

1

1

-

13

Проекциялық

аппарат

ж-қ

1

1

1

1

-

14

Шағын форматты

фотоаппарат

дана

1

1

1

1

1

15

Фотопленка

рол.

4

4

4

4

4

16

фотопленканы

айқындауға

фотосуретті

шығаруға

саны

4


80

4


80

4


80

4


80

4


80

17

Баян

дана

1

1

1

1

1

18

Гитара

дана

-

-

-

-

-

19

Домбыра

дана

-

-

-

-

-

20

Үстел ойындары

(дойбы, шахмат,

домино)

ж-қ

бір

бөл.2


1

-

-

21

Нарды

ж-қ

бір

бөл.2

-

1

-

-

22

Үстел бильярды

ж-қ


1


1

-

23

Үстел теннисі

ж-қ


1


1

-

24

Қазақстан Рес-

публикасының

Мемлекеттік

елтаңбасы

дана

1

1

1

1

1

25

Қазақстан Рес-

публикасының

Мемлекеттік туы

дана

2

2

2

2

2

26

Шекара қызметі-

нің туы

дана

1

1

1

1

1

27

Әлемнің саяси

картасы

дана

1

-

-

-

-

28

Қазақстан

Республикасының

картасы

дана

1

-

-

-

-

29

Сыйға берілетін вымпелдер

дана

-

-

-

-

-

      кестенің жалғасы

р/с

N

Орта-

лыққа

бағы-

нысты

бө-

лім-

дер

Жеке бай-

ланыс полкі

Шека-

ралық

комен-

дату-

ралар,

бөлім-

шелер

Тұрақты шекара-

лық посттар

Медицина-

лық жәрдем

пунктінің

лазареті

Оқу-жат-

тығу

орталығы

Шекара-

лық

кезде-

сулер

пункті


9

10

11

12

13

14

15

1

-

1

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

3

-


1


1


1

4

-

-

-

1

-

-

-

5

-

-

1

1

-

-

-

6

-

-

1

-

-

-

-

7

-

1

1

-

-

-

-

8

-

-

1

-

-

-

-

9

1

1

1

1

1

1

1

10

6

6

6

6

6

6

6

11

1

1

-

-

-

-

-

12

1

1

-

-

-

-

-

13

1

1

-

-

-

1

-

14

1

1

1

1

-

1

1

15

4

2

4

4

-

4

4

16

4

80

4

40

4

80

4

80

-

-

4

80

4

80

17

1

1

1


-

1

-

18

-

-

2

1

-

-

-

19

-

-

2

1

-

-

-

20

-

-

-

1

2

-

-

21

-

-

1

1

2

-

-

22

-

1

-

-

-

-

-

23

-

1

-

-

-

-

-

24

1

1

-

-

-

-

-

25

2

2

-

2

-

-

1

26

1

1

-

2

-

-

1

27

-

-

1

1

-

1

-

28

-

-

-

1

-

1

-

29

-

-

-

-

-

-

1

N 13 Норма
Шекара қызметінің мұражайы, Жауынгерлік даңқ бөлмелері,
кинобаза

Р/с

N

Мүлік атауы

Өлшем

бірлігі

Шекара

қызме-

тінің

мұра-

жайы

Жауынгер-

лік даңқ

бөлмелері

Шекара

қызметінің

кинобазасы

1

2

3

4

5

6

1

Кең пленкалы кино-

қондырғы

ж-қ

-

-

1

2

Тар пленкалы кино-

аппаратура

ж-қ

-

-

1

3

Фильмді тексеретінүстел

дана

-

-

1

4

Электр өткізгіші

бар орағыш

дана

-

-

1

5

Бақылау-инспектор-

лық жиынтық

ж-қ

-

-

1

6

Шеберге арналған

приборлар мен

аспаптар жинағы

ж-қ

-

-

1

7

Аспаптар және

құрылғылар жиынты-

ғы

ж-қ

-

-

1

8

Фильмдерді

тасымалдауға

арналған арба

дана

-

-

2

9

9,4 х 3,95 кино-

экран

дана

-

-

1

10

Фильмдерді жинауға

арналған жәшік

(1 фильмге)

дана

-

-

1

11

100 фильмдерге

бастапқы және

соңғы ракордтар

дана

-

-

1

12

10 фильмге ЛТ-19

кинопленкаларын

желімдеуге арналған жабысқақ

лента

орам

-

-

1

13

1 киноаппаратқа

арналған ДҚСШ-3000

ксенондық шамдар

дана

-

-

2

14

1 ПК-2-71 киноқон-

дырғысына бір жыл-

ға арналған КГМ 36

х 400 шамдар

дана

-

-

6

15

Теледидар

дана

1

1

2

16

Бейнемагнитофон (DVD бейнеплеер)

дана

1

1

4

17

Бейнекассеталар, DVD дискілері (жазбасыз)

дана

3

2

10

18

Музыкалық орталық

дана

1

1

1

19

Аудиокассеталар, дискілер (жазбасыз,

1-магнитолаға)

дана

3

2

5

20

Тұрмыстық қатты сөйлеткіш

дана

1

1

1

N 14 Норма
Шекаралық кеме

Р/с

N

Мүлік атауы

Өлшем

бірлігі

Шекаралық катерлер

2-рангті шекаралық кемелер

1

Теледидар

дана

-

1

2

Жылжымалы теледидар

дана

1

-

3

Бейнемагнитофон (DVD бейнеплеер)

дана


1

4

Бейнекассеталар, DVD

дискілері (жазылған

фильмдері бар, 1 DVD

бейнемагнитофонға,

бейнеплеерге)

дана

-

10

5

Магнитола (музыкалық орталық)

дана

1

1

6

Спутниктік антенна

ж-қ


1

7

Аудиокассеталар, 1 магнитолаға жазба-

лары бар дискілер

дана

6

6

8

Гитара

дана

1

2

9

Домбыра

дана

1

2

10

Үстел ойындары (дойбы, шахмат,

домино)

ж-қ

1

2

11

Нарды

ж-қ

1

2

12

Қазақстан Республика-

сының картасы

дана

1

1

13

Әлемнің саяси картасы

дана

1

1

14

Теңіз-шекара туы

дана

3

3

N 15 Норма
Тоқыма материалдары

Р/с

N

Зат атауы

Материалдың

атауы

Барлық

матери-

алдар

(м.)

Клуб

1

Сахнаға арналған

шымылдық

Жартылай барқыт,

вельветон 100, немесе

декоративтік мата,

гобелен

75

2

2 перде көмкергіш

Фланель, мақта-матадан

жасалған репсі

32

3

2 кулиса

Фланель, мақта-матадан

жасалған репсі

25

4

Сахнаның артқы жағы

үшін мата

Молексин, мақта-матадан

жасалған репсі

100

5

Үстелге арналған дастархан

Шұға, сәтен мақта-мата-

дан жасалған

9

6

Бір терезеге перде

Репс

7,5

7

Шымылдық үшін астарлық

Тегіс боялған сәтен

100

8

Бір есіктік перде

Перделік мата

8,5

9

Лозунгтар, стенділер,

паннолар

Шыт, сәтен, қалың бөз,

декоративті маталары

100-150

10

Портреттер, картиналар,

декорациялар

Ағартылған бөз,

декоративті мата

45

11

Бильярд

Бильярд шұғасы

(үстел мөлшері

бойынша

материал-

дың саны)

Ақпараттық тәрбие жұмыстарының бөлмесі,

кітапхана

12

1 Бір терезеге

арналған перделер

Декоративті

немесе перделік

маталар

7,5

13

Үстелге арналған

дастархан

Сәтен мақта-матадан,

щұға матадан жасалған

4,5

14

Лозунгтар, стенділер, панно

Шыт, сәтен, қалың бөз,

декоративті маталар

12

Тыстарды дайындаудағы шығыс нормасы

15

Пианиноға арналған

Зығырдан, жартылай

зығырдан жасалған

қалың мата (полотно)

8

16

Киноаппаратқа арналған

тыс

Мақта-матадан жасалған бөз

9

N 16 Норма
Жиынтықтар

Р/с

N

Аппаратуралар мен жабдықтар

атаулары

Өлшем

бірлігі

Саны

1

2

3

4

1. Эстрада оркестріне арналған аспаптар жиынтығы

1

Ұрмалы қондырғы

ж-қ

1

2

Колонкалары және күшейткіштері бар

электрлі гитара (ритм гитара және

бас гитара)

ж-қ

1

3

Клавишті электрлі музыкалық аспап

(синтезатор)

дана

1

4

Шағын диск

дана

1

5

Вокалға арналған дыбыс күшейткіш

аппаратура

ж-қ

1

6

Аккустикалық эффект беретін

қондырғы

ж-қ

1

7

Микрофон

дана

2

8

Микрофон қойғыш таған

дана

2

2. Көркемөнерпаздар үрмелі оркестріне арналған

аспаптар жиынтығы

1

1 және 2 труба

дана

2

2

"Б" трубасы

дана

1

3

""С" трубасы

дана

1

4

Туба

дана

2

5

Баритон

дана

2

6

Тенор

дана

1

7

1 және 2 альт

дана

1

8

Үлкен барабан

дана

1

9

Кіші барабан

дана

1

10

Тәрелкелер

ж-қ

1

11

Флейта

дана

1

12

Флейта (пиколло)

дана

1

13

Кларнет

дана

2

3. Халық аспаптарының жиынтығы

1

Домбыра-тенор

дана

4

2

Қобыз прима

дана

1

3

Қыл қобыз

дана

1

4

Домбыра-бас

дана

1

5

Баян

дана

1

6

Бас қобыз

дана

1

7

Шертер

дана

1

8

Жетіген

дана

1

9

Аса таяқ

дана

1

10

Дауылпаз

дана

1

11

Саз сырнай

дана

1

12

Кіші барабан

дана

1

13

Шаң қобыз

дана

1

14

Флейта блогы

дана

1

15

Қурай

дана

1

16

Волынка

дана

1

4. Психологиялық жеңілдену (релаксация) бөлмесі

аппаратуралары мен мүліктерінің жиынтығы

1

Түрлі-түсті теледидар

дана

1

2

Бейнемагнитофон

дана

1

3

Бейнекассеталар

дана

5

4

Аудиокассеталар

дана

5

5

Музыкалық орталық (2 кассеталық

магнитофон+лазерлік пластинка ойнатқыш)

дана

1

6

Дербес электрондық есептеуіш машина

(процессор, реттегіш (мышка),

монитор, дыбыс колонкалары, тыңдағыш, кілемше)

ж-қ

1

7

Үздіксіз қоректендіру блогы

дана

1

8

Сканер

дана

1

9

Лазерлік принтер

дана

1

10

А 3.5 икемді магнитті дискісі

дана

10

11

СD-RW дискісі

дана

4

12

СD-R дискісі

дана

6

13

Jet Flash (512 МВ-тан кем емес)

дана

1

14

Картридж

дана

4

5. Клубтардың сахналарын жабдықтауға арналған жарық

техникалық аппаратура жиынтығы

1

ПР-65-145 прожекторы

дана

2

2

ПР-05-150 прожекторы

дана

1

3

ПР-300 м прожекторы

дана

1

4

ПРУ-1-212 прожекторы

дана

1

5

Төрт камералы КС-4 софит

дана

10

6

Снопосвет СН-1

дана

8

7

Рампа РСП-4к

ж-қ

1

8

Төмен жақтан жарық бергіш НП-2

дана

4

      Ескертпе: Насихаттау мен қарсы насихаттау іс-шараларын жүргізуге арналған автомашина N 17 норма бойынша жинақталады.

N 17 Норма
Үгіт және қарсы насихаттау іс-шараларын жүргізуге
арналған жабдықтар

Р/с

N

Мүлік атауы

Өлшем бірлігі

Саны

1

2

3

4

1

Портативтік ЭЕМ

дана

1

2

Цифрлы бейнекамера

дана

1

3

Компьютер

ж-қ

1

4

Үздіксіз қоректендіру блогы

ж-қ

1

5

Сканер

ж-қ

1

6

Сымды түрлі-түсті принтер

ж-қ

1

7

Желілік лазерлі принтер

ж-қ

1

8

Лазерлі принтер

ж-қ

1

9

А 4 форматты көшіргіш-көбейткіш аппарат

ж-қ

1

10

А 3 форматты көшіргіш-көбейткіш

аппараты

ж-қ

1

11

А3.5" икемді магнитті дискісі

(1 компьютерге 1 жылға)

дана

10

12

ZІР дискісі (1 жылға)

дана

4

13

СD-RW дискісі (1 жылға)

дана

4

14

СD-R дискісі (1 компьютерге)

дана

6

15

Картридждер:

лазерлі желідегі үшін

(1 принтерге)

лазерлі үшін (1 принтерге)

түрлі-түсті сымды үшін

(1 принтерге)

дана4


4

4

16

Бейне проекциялық аппарат

дана

1

17

Проектор

дана

1

18

Ұштағандағы жылжымалы экран

(өлшемі 2х3м)

ж-қ

1

19

Ұштағандағы аспалы экран

(көлемі 1х1,5м)

ж-қ

1

20

Кернеу реттеуіштері (РWМ)

дана

1

21

Музыкалық орталық

дана

1

22

ЖДБ колонкаларымен күшейткіш

(100 W)

ж-қ

1

23

Микшерлі пульт

ж-қ

1

24

Тұғырлы микрофон

ж-қ

3

25

Жарық түсіргіш аппаратура

ж-қ

1

26

Бейнемагнитофон, DVD

дана

1

27

Теледидар (СК немесе плазмалы)

дана

1

28

Бензоагрегат (5 КW)

ж-қ

1

29

Дүние жүзінің саяси картасы

дана

1

30

Қазақстан Республикасының

картасы

дана

1

31

Автомашина (Камаз, Зил базасында)

дана

1

N 18 Норма
Құрылымдардың және бөлімдердің балалар бақшаларын мәдени-ағарту мүліктерімен, жабдықтармен қамтамасыз ету

Р/с

N

Мүліктердің атаулары

Өлшем

бірлігі

Саны

1

Пианино

дана

1

2

Баян (аккордеон)

дана

1

3

Музыкалық орталық

ж-қ

1

4

Теледидар

дана

әр топқа

5

Бейнемагнитофон (DVD, бейне-

плеер)

дана

1

6

Бейнекамера

дана

1

7

Бейнемагнитофонға бейнекассе-

талар (жазбасыз)

дана

6

8

Музыкалық орталықтың аудио-

кассеталары

дана

10

9

Бейнекамераның бейнекассета-

лары

дана

3

10

Маркер (оқушы) тақтасы

дана

әр топқа

11

Үстел үстінде ойнайтын дамыту

ойындары

дана

әр топқа 3-тен

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 26 ақпандағы
N 192 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын әскери газеттер және журналдар баспаханаларының полиграфиялық жабдықтар жиынтықтарымен жабдықтау нормалары
N 1 Норма
Қорғаныс министрлігі, әскер түрлері, тектері, өңірлік қолбасшылықтары, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының әскери газеттер және журналдар баспаханалары үшін полиграфиялық жабдықтар

Р/с

N

Жабдықтар атауы

Өлшем

бірлігі

Қорғаныс

министр-

лігінің

баспаха-

насы

Әскер

түрлерінің,

тектерінің,

өңірлік

қолбасшы-

лықтың

баспаханасы

Басқа да

әскерлер

мен әс-

кери құ-

рылым-

дардың

баспаха-

насы

1

2

3

4

5

6

1

Қағаз кескіш

машина

дана

1

1

1

2

Үш пышақты кесу

машинасы

дана

1

-

-

3

Әмбебап биговал-

ды-кескіш перфо-

рировалді станок

дана

1

1

1

4

Фальцевалды

машина

дана

1

1

1

5

Картон кескіш

станок

дана

1

1

1

6

Түптегіш пресс

(қысқыш)

дана

1

1

1

7

Басуға (алтын

түстес жіппен

жүргізуге) арнал-

ған пресс, басуға

арналған машина

дана

1

1

1

8

Жіппен тігетін

машина

дана

1

-

-

9

Бір секциялы

офсеттік теру

машинасы

дана

-

1

1

10

Пышақ қайрағыш

станок

дана

1

-

-

11

А1-үлгідегі төрт

секциялы офсеттік

теру машинасы

дана

1

-

-

12

Бетті іріктейтін

жабдықтар

дана

1

1

1

13

Брошюра жасаушы

дана

1

1

1

14

Терможелімдеу аппараты

дана

1

1

1

15

Биговальды машина

дана

1

1

1

16

Ламинатор

дана

1

1

1

17

Офсеттік

пластиналарға

арналған шығару

жабдығы

дана

1

1

1

18

Монтаждау үстелі

дана

1

1

1

19

А-3 формасындағы полиграфиялық принтер

дана

1

1

1

20

А-3 формасындағы түрлі-түсті принтер

дана

1

1

1

21

Фотошығарғыш

қондырғылар

дана

1

1

1

22

Жылтыр емес

шынылы және шамы

бар монтаждау

үстелі (пленканың

сапасын тексеріп

көруге арналған

шағын)

дана

1

1

1

23

Пленкаларды

пластиналарға

шығаруға арналған

көшіру рамасы

дана

1

1

1

24

Пластиналарды

шығаруға арналған

процессор

дана

1

1

1

25

Сапаны тексеруге

арналған пласти-

налар қойғыш

дана

1

1

1

26

Офсеттік үлгілер-

ді бақылауға ар-

налған монтаждық

үстелі

дана

1

1

1

27

Цифрлы баспа жабдығы

ж-қ

1

-

-

28

Компьютерлік техника

ж-қ

3

2

2

29

Фотошығаруға

арналған принтер

дана

2

1

1

30

Сканер

дана

2

1

1

31

Қарайтын лупа

дана

3

3

3

32

Көшіру рамкасы

дана

1

1

1

33

Сыммен тігілетін бір аппараттық машина

дана

1

1

1

34

Көшіру-көбейту

аппараты

("Ризограф"

немесе""Дупло")

ж-қ

2

2

2

35

Тігісі жоқ

қысқышымен жұмсақ

қаптағыштағы

брошюралар,

кітаптар,

журналдарды жасау

үшін жабдық

ж-қ

1

1

1

36

Қағаз кескіш

машинасына

арналған қосымша

пышақ

дана

3

3

3

37

ЛР-2 (орамдағы қағазды тарқатуға

арналған машина)

дана

1

-

-

38

Клише жасауға

арналған гравера-

валды автомат

дана

1

1

1


      Ескерту: Бір жылға арналған өнімнің мөлшерінен шығатын қажетті шығыс материалдардың саны әр баспаханамен айқындалады

N 2 Норма
Аз тиражды әскери газеттің баспаханасына арналған
полиграфиялық жабдықтар

Р/с

N

Жабдықтардың атауы

Өлшем

бірлігі

Баспаханаға арналған

саны

1

Компьютер

дана

3

2

Қағаз кескіш машина

дана

1

3

Толық түсті, А-3, А-4 типті

котроллерлі шағын баспахана

дана

2

4

Брошюра жасаушы

дана

1

5

Жамылғыш

дана

1

6

А-3 форматындағы полиграфия-

лық сканер

дана

1

7

А-3 форматындағы полиграфия-

лық принтер

дана

1

8

А-3 форматындағы түрлі-түсті

принтер

дана

1

9

Терможелімдеу аппараты

дана

1

N 3 Норма
Әскери оку орнының баспаханасына арналған полиграфиялық
жабдықтар

Р/с

N№

Жабдықтардың атауы

Өлшем

бірлігі

Баспаханаға

арналған

саны

1

2

3

4

1

Компьютер

дана

3

2

Қағаз кескіш машина

дана

1

3

Шағын баспахана

дана

1

4

Брошюра жасағыш

дана

1

5

Терможелімдеу аппараты

дана

1

6

Биговалдаушы машина

дана

1

7

Степлер

дана

1

8

Ламинатор

дана

1

9

А-3 форматындағы поли-

графиялық сканер

дана

1

10

А-3 форматындағы поли-

графиялық принтер

дана

1

11

Офсеттік теру машинасы

дана

1

12

А-3 форматындағы түсті

(ақ-қара) принтер

дана

1

13

Көшіру рамасы

дана

1

14

Сканер

дана

1

N 4 Норма
Әскер түрлері, тектері, өңірлік қолбасшылықтар, басқа
да әскерлер мен әскери құралымдар штабтарының
баспаханаларына арналған полиграфиялық жабдықтар

Р/с

N

Жабдықтардың атауы

Өлшем

бірлігі

Баспаханаға

арналған саны

1

2

3

4

1

Қағаз кескіш машина

дана

1

2

А-3 форматындағы толық

түсті типті бақылаушы-

сымен шағын баспахана

дана

1

3

Брошюра жасаушы

дана

1

4

Терможелімдеу аппараты

дана

1

5

Биговалдаушы жабдық

дана

1

6

Степлер

дана

1

7

Ламинатор

дана

1

8

А-3 форматындағы поли-

графиялық сканер

дана

1

9

А-3 форматындағы поли-

графиялық принтер

дана

1

10

А-3 форматындағы түрлі

түсті принтер

дана

1

11

Монтаждау үстелі

дана

4

12

Көшіру рамасы

дана

1

13

Пластиналарды шығаруға

арналған жабдықтар

дана

1

14

Түрлі түсті баспалар-

дың түрлерін жасауға

арналған жабдықтар

(пленкаға түс бөлгіш)

дана

1

15

А-1, А-2 форматындағы

офсеттік машина (бір

және төрт бояулы)

дана

1

16

Жедел баспаға арналған

А-3, А-4 форматындағы

баспа машиналары

дана

1

17

Офсеттік үлгілерді

бақылауға арналған

монтаждау үстелі

дана

2

18

Фальцевальдаушы машина

дана

1

19

Блокты жасақтауға

арналған жабдықтар

(беттерді тігінен және

көлденеңінен іріктеу)

дана

1

20

Сыммен тігетін машина

дана

1

21

Жіппен тігетін машина

дана

1

22

Тігусіз жапсыруға

арналған жабдықтар

(желім)

дана

1

23

Бір пышақты кескіш машина

дана

1

24

Түптегіш-қапсырмалағыш пресс

дана

1

25

Ыстықтай, жіппен

тігілетін жабдық

дана

1

26

Баспа өнімдерін әрлеуге арналған

жабдық (түссіз

пленкамен қысу)

дана

1

27

Қол степлері

дана

2

28

Картон кескіш станогы

дана

1

N 5 Норма
Жорыққа арналған автотипографиясының полиграфиялық жабдығы

Р/с

N

Жабдық атауы

Өлшем

бірлігі

Жорыққа арналған

автотипографиясы

цехтарының саны

1

2

3

4

1

Офсеттік баспа машинасы

дана

1

2

Фото шығару кондырғысы

дана

1

3

Портативті компьютер

(ноутбук)

дана

3

4

Цифрлы фотоаппарат

дана

2

5

Көшіру рамасы

дана

1

6

Шығару машинасы

дана

1

7

Монтаждау үстелі

дана

1

8

А-3 форматындағы

түрлі-түсті принтер

дана

1

9

Сканер

дана

1

10

Степлер

дана

1


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады