Қазақстан Республикасының темір жол саласын одан әрі дамытудың және реформалаудың 2008-2010 жылдарға арналған кешенді шаралар жоспарын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 сәуірдегі N 321 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының темір жол саласын одан әрі дамытудың және реформалаудың 2008-2010 жылдарға арналған кешенді шаралар жоспары (бұдан әрі - Кешенді шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдары мен өзге де ұйымдары Кешенді шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жыл сайын 30 қыркүйекке дейін Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігіне ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі жыл сайын 20 қазанға дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне Кешенді шаралар жоспарының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Ө.Е. Шөкеевке жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

                                             Қазақстан Республикасы
                                                    Үкіметінің
                                             2008 жылғы»4 сәуірдегі
                                                N 321 қаулысымен
                                                    бекітілген

        Қазақстан Республикасының темір жол саласын одан әрі
   дамытудың және реформалаудың 2008-2010 жылдарға арналған
                   кешенді шаралар жоспары

Р/сN Іс-шаралар Аяқталу
нысаны
Орындау
(іске
асыру)
үшін
жауап-
тылар
Орындау
(іске
асыру)
мерзімі
Болжана-
тын
шығыстар
Қаржы-
ланды-
ру көзі
1 2 3 4 5 6 7
1. "ҚТЖ" ҰК" АҚ ұйымдастыру құрылымы

1.

Жүктерді ұлт-
тық тасымал-
даушының
функцияларын  "ҚТЖ" ҰК"
АҚ-қа бекіту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ККМ (жи-
нақтау),
ИСМ,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

2008
жылғы
2-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

2.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
холдингтік
құрылымына
кіретін кей-
бір активтер
мен кәсіп-
орындарды
бәсекелестік
ортаға шығару
бойынша
ұсыныстарды пысықтау

Тәуелсіз
бағалау-
шының
қорытын-
дысы, "ҚТЖ" ҰК"
АҚ Директор-
лар кеңе-
сінің
шешімі

"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ
(келісім бойынша), ККМ, ИСМ

жыл
сайын
1-шілде-
ге дейін

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

2. Жолаушылар тасымалы

3.

Әлеуметтік
мәні бар
облысаралық
жолаушы
тасымалдарын
толық мемле-
кеттік субси-
диялауға
бюджеттік
өтінімдерді
енгізу

Бюджеттік
өтінім

ККМ (жи-
нақтау),
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
ЭБЖМ

жыл
сайын 1
сәуірге
дейін

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді


4.

Өткен жылдар-
дағы тәжіри-
бені ескере
отырып, әлеу-
меттік мәні
бар бағыттар-
ды субсидия-
лау жүйесін
жетілдіру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне ақпарат

ККМ (жи-
нақтау),
ЭБЖМ,
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ЖТ" АҚ
(келісім
бойынша),
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

жыл
сайын 20
қазанға
дейін

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді


5.

"ЖТ" АҚ-қа
тиесілі "Ал-
маты вагон
жөндеу зауы-
ты" акционер-
лік қоғамының
46,7545 %
акциялар
пакетін,
"Багаж тасы-
малдары" және
"Вокзалсер-
вис" акцио-
нерлік қоғам-
дарының 100 %
акциялар па-
кетін, сон-
дай-ақ
"Жолаушы та-
сымалын бас-
қарудың же-
дел-техноло-
гиялық орта-
лығы" жауап-
кершілігі
шектеулі се-
ріктестігінің
қатысу үлесі-
нің 100 %
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ-тың менші-
гіне беру

Қабылдап
алу-беру
актісі

"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ЖТ" АҚ
(келісім
бойынша),
ККМ, ИСМ,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келісім бойынша)

2009
жылғы
1-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

6.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
тиесілі құра-
мына "Қала
маңындық
тасымалдар",
"Лизингтік
жолаушылар
вагон ком-
паниясы",
"Вагонсервис"
акционерлік
қоғамдарының
100% акциялар
пакеттері,
сондай-ақ
"Жолаушылар
транс" компа-
ниясы"
жауапкершілі-
гі шектеулі
серіктестігі-
нің қатысу
үлесінің 100
% кіретін
"ЖТ" АҚ-тың
100 % акция-
лар пакетін
"Самұрық"
холдингі"
АҚ-тың
меншігіне
беру

Қабылдап
алу-беру
актісі

"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ЖТ" АҚ
(келісім
бойынша),
ККМ, ИСМ

2009
жылғы
1-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

7.

Заңнамаға
темір жол
вокзалдарын
ұстауға,
халықаралық
жолаушы тасы-
малдары мен
жолаушылар вагон паркін
жаңартуға
байланысты
шығындарды
субсидиялауды
көздейтін
түзетулерді
енгізу туралы
ұсыныстар
әзірлеу

ВАК-қа ұсыныс

ККМ (жи-
нақтау),
ЭБЖМ,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
жергілік-
ті атқа-
рушы
органдар

2008
жылғы
2-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді


3. Локомотивтік тарту қызметтері

8.

Бәсекелестік-
ті одан әрі
дамыту үшін
Локомотивтік
тарту қызмет-
терін ұсыну
ережесіне
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу

ККМ бұйрығы

ККМ,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"Локомо-
тив"
акционе-
рлік
қоғамы
(келісім
бойынша)

2008
жылғы
4-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді


4. Магистральдық темір жол желісі

9.

Қаржыландыру
және қазіргі
заманғы жаб-
дықтарды жет-
кізу көздерін
белгілеп
МТЖ-ны жаң-
ғыртудың
2008-2012
жылдарға ар-
налған бағ-
дарламасын
қабылдау

"Самұрық"
холдингі"
АҚ бұйрығы

"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
ТМРА,
ЭБЖМ, ККМ

2008
жылғы
1-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

10.

Қазақстан
Республикасы-
ның Үкіметі
мен Ресей
Федерациясы-
ның Үкіметі
арасындағы
темір жол
кәсіпорында-
ры, мекемеле-
рі мен ұйым-
дарының қыз-
метін құқық-
тық реттеу
ерекшеліктері
туралы 1996
жылғы 18 қа-
зандағы келі-
сімнің және
Қазақстан
Республикасы-
ның Үкіметі
мен Қырғыз-
стан Респуб-
ликасының
Үкіметі ара-
сындағы темір
жол кәсіпо-
рындары, ме-
кемелері мен
ұйымдарының
қызметін
құқықтық рет-
теу ерекше-
ліктері тура-
лы 1997 жылғы
8 сәуірдегі
келісімнің
қолданылу
аясындағы мү-
лікті қабыл-
дап алу-беру

Қабылдап
алу-беру
актісі

ММЖК, ККМ,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

тұрақты

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

5. Тасымалдау қызметі

11.

Нарықтық
жағдайда
қызметтерді
нақтылау
мақсатында
Жүк тасымал-
дау ережесіне
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу

ККМ бұйрығы

ККМ,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім бойынша)

2008
жылғы
4-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

12.

Темір жол
көлігімен
жолаушы тасы-
малы және жүк
тасымалы на-
рығын дамыту-
ға бағыттал-
ған ақпарат-
тық-автомат-
тандырылған
жүйелерді
әзірлеу және
енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ККМ (жи-
нақтау),
ТМРА,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

жыл сайын
20
қазанға
дейін

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

13.

Тасымалдау
қызметі бойынша
кірістер мен
шығыстардың
жеке есебі
бойынша құ-
жаттарды
әзірлеу және
енгізу

"ҚТЖ" ҰК"
АҚ бұйрығы

"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
ТМРА, ККМ

2009
жылғы
2-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

14.

Жүкті тиеу
және түсіру
бойынша қуат-
ты күшейту
үшін көп
функциональды
жүк терминал-
дары желіле-
рін (көлік-
логистика
орталықтары)
дамыту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ККМ (жи-
нақтау),
ИСМ,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

жыл сайын
20
қазанға
дейін

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

6. Тарифтік саясат

15.

Жүктерді
әлеуметтік
мәні барға
және жоғары
кірістіге
жатқызу ұғым-
дары мен
өлшемдерін
белгілеуді
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің кұзыретіне
жатқызуды,
темір жол
көлігімен
әлеуметтік
мәні бар және
жоғары кіріс-
ті жүктерді
тасымалдау
үшін ақы бел-
гілеу тізбе-
лері мен
ережелерін
бекітуді көз-
дейтін түзе-
тулерді заң-
намаға енгізу
туралы ұсы-
ныстар әзірлеу

ВАК-қа ұсыныс

ККМ (жи-
нақтау),
ТМРА,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

2008 жылғы 2-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді


16.

Жүктерді
әлеуметтік
мәні барға
және жоғары
кірістіге
жатқызу ұғым-
дары мен
өлшемдерін
белгілеу,
темір жол
көлігімен
әлеуметтік
мәні бар және
жоғары кіріс-
ті жүктерді
тасымалдау
үшін ақы
белгілеу тіз-
белері мен
ережелерін
бекіту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне ұсыныс

ККМ (жи-
нақтау),
ТМРА,
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

2008 жылғы 4-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді


17.

Реттелетін
қызмет түрле-
рінің әрқай-
сысы және
жалпы өзге
қызметтер
бойынша
кіріс, залал
және тартыл-
ған активтер-
дің жеке есе-
бін енгізу
әдістемесін
әзірлеу

"ҚТЖ" ҰК"
АҚ
бұйрығы

"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
ТМРА, ККМ

2008 жылғы 2-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

18.

Локомотивтік
тарту қызмет-
теріне, жүк
тасымалдаушы-
лардың қыз-
меттеріне
тарифтерді, вагондар мен
контейнерлер-
ді пайдалану
үшін төлема-
қыны есептеу
әдістемесін
әзірлеу

Нарық
субъекті-
лерінің
бұйрық-
тары

"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"Локомо-
тив" акционер-
лік қоға-
мы (келі-
сім
бойынша),
ТМРА, ККМ

2009 жылғы
1-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

19.

Магистральдық
темір жол
желісі қыз-
меттеріне
тарифтерді
біріздендіру-
дің екінші
кезеңін
өткізу

ТМРА
бұйрығы

ТМРА,
ЭБЖМ, ККМ,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"ҚТЖ" ҰК"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

2010 жылғы 3-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді


7. Инфрақұрылымды дамыту

20.

Темір жолдар-
ды салу,
жаңғырту және
электрлендіру
бойынша инф-
рақұрылымдық
жобаларды
іске асыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне ақпарат

ККМ (жи-
нақтау
ИСМ,
"ҚТЖ"
ҰК" АҚ
(келісім
бойынша)

жыл
сайын
20
қазанға
дейін

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Концес-
сионер-
лердің
қаража-
ты, "ҚТЖ"
ҰК"
АҚ-ның
меншікті
және
заем
қаражаты

21.

Локомотивтер-
ді, жүк және
жолаушы
вагондарын
құрастыру жө-
ніндегі зауыттар са-
луды ұйымдас-
тыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне ақпарат

ККМ (жи-
нақтау),
ИСМ,
"Самұрық"
холдингі"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

жыл
сайын
20
қазанға
дейін

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Жеке
инвести-
циялар
мен
тартыл-
ған
қаражат-
тар

8. Жүк жөнелтуші мен   жүк қабылдаушыныц жүк тасымалдаумен
ілеспе жұмыстарды орындауының нарықтық-бәсекелестік
шарттарын қалыптастыру

22.

Қазақстанда
транзиттік
әлеуетті
игерудің
халықаралық
талаптары мен
нормаларын
қолдануға
бағытталған
экспедиторлық
бизнесті да-
мытудың жаңа
тұжырымдама-
сын әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі-
нің
қаулысы

ККМ,
"ҚТЖ"
ҰК" АҚ
(келісім
бойынша)

2008
жылғы
3-тоқсан

Мемлекет-
тік
бюджеттен
қаржылан-
дыруды
талап
етпейді

Меншікті
қаражат

Ескертпе.
Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
ТМРА - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі
ММЖК - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті
ВАК - Заң жобалау қызметінің мәселелері жөніндегі ведомствоаралық
комиссия
"Самұрық" холдингі" АҚ - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару
жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы
"ҚТЖ" ҰК" АҚ - "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
"ЛСО" АҚ -"Локомотивтік сервис орталығы" акционерлік қоғамы
"ЖТ" АҚ -"Жолаушылар тасымалы" акционерлік қоғамы
"КСО" АҚ -"Көліксервис орталығы" акционерлік қоғамы
МТЖ - Магистральдық темір жол желісі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады