Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 қарашадағы N 1274 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26 мамырдағы N 501 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 маусымдағы № 742 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.06.30 № 742 Қаулысымен

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 қарашадағы N 1274  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 43, 434-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 және 102-жолдармен толықтырылсын:

"93       Көші-қон үдерістерін реттеу  Халықара-  ЕХҚМ      2008-
          жөніндегі халықаралық        лық                  2009
          шарттардың жобаларын         шарттар-             жылдар
          әзірлеу                      дың
                                       жобалары
 
   94      "Қазақстан Республикасындағы  Заң жобасы  ІІМ      2008
          алдын ала тергеу органдары                        жылғы
          және тергеушілер мәртебесі                        3-тоқсан
          туралы" Қазақстан Республикасы
          Заңының жобасын әзірлеу
 
   95       "Қазақстан Республикасының   Заң жобасы  ІІМ      2008
          Қылмыстық іс жүргізу                              жылғы
          кодексіне айқын қылмыстар                         3-тоқсан
          туралы іс жүргізу мәселелері
          бойынша толықтырулар енгізу
          туралы" Қазақстан Республикасы
          Заңының жобасын әзірлеу
 
   96       "Құқық бұзушылықтардың алдын  Заң жобасы  ІІМ     2008
          алу туралы" Қазақстан                             жылғы
          Республикасы Заңының жобасын                      4-тоқсан
          әзірлеу
 
   97       Процессинг орталықтарымен      Инвести-   ІІМ,     2009-
          жол қозғалысы ережелері        циялық     облыс-   2010
          бұзушылықтарын                 жоба       тардың,  жылдар
          бейнеқадағалау және тіркеу                Астана
          жүйелерін енгізу                          және
                                                    Алматы
                                                    қалалары-
                                                    ның
                                                    әкімдері
 
   98       Қазақстан Республикасының      Заң жобасы  ӘдМ     2008
          кейбір заңнамалық актілеріне                       жылғы
          аралық соттар және халықаралық                     қараша
          коммерциялық төрелік қызметін
          жетілдіру мәселелері бойынша
          өзгерістер мен толықтырулар
          енгізу жөніндегі Қазақстан
          Республикасы Заңының жобасын
          әзірлеу
 
   99       Адамның және азаматтың         Қазақстан    ЖС     2009
          құқықтары мен                  Республи-  (келі-   жылғы
          бостандықтарының сақталуына,   касы        бойын-  4-тоқ-
          қылмыстық процестің сотқа      Прези-      ша)
          дейінгі сатысында тергеу       дентінің
          әрекеттеріне және              Әкімшілігі-
          азаматтардың конституциялық    не
          құқықтары мен бостандығын      ұсыныстар
          шектейтін жедел-іздестіру іс-
          шараларына (тінту, мүлікке,
          почтателеграфтық хат-хабарларына
          тыйым салу т.б.) санкция беруді
          судьялардың құзыретіне беру
          жолымен сот бақылауын кеңейту
 
  100       Атқарушылық іс жүргізу туралы   Норматив-   СӘК    2008
          заңнаманы жетілдіру, Қазақстан  тік        (келі-  жылғы
          Республикасының "Атқарушылық    құқықтық    сім    3-тоқ-
          іс жүргізу және сот             актілер-    бойын-  сан
          орындаушыларының мәртебесі      дің         ша)
          туралы" (жаңа редакция) және    жобалары
          "Қазақстан Республикасының
          кейбір заңнамалық актілеріне
          атқарушылық іс жүргізу мәселелері
          бойынша өзгерістер мен толықтырулар
          енгізу туралы" заңдарының жобаларын
          әзірлеу
 
  101       Сайлау процесін ұйымдастыруды   Заң жобасы  ӘдМ,   2008
          одан әрі жетілдіру, бұқаралық               ОСК    жылғы
          ақпарат құралдарының                       (келі-  4-тоқ-
          кандидаттардың және саяси                  сім     сан
          партиялардың сайлау науқандарын            бойын-
          тең негізде объективті жариялау            ша),
          үшін жауапкершілігін арттыру               МАМ
          мақсатында "Қазақстан
          Республикасындағы сайлау туралы"
          Қазақстан Республикасының
          Конституциялық заңына өзгерістер
          мен толықтырулар енгізу туралы"
          Қазақстан ұдайы Республикасы
          Заңының жобасын әзірлеу
 
  102       Қолданыстағы заңнаманы          Үкіметке   Мүдделі  ұдайы
          жүйелендіру, оны ескірген және  ақпарат    мемлекет-
          қайталанатын нормалардан босату,           тік
          қоғамдық қатынастардың кейбір              органдар
          салаларындағы кемшіліктерді
          құқықтық реттеудегі толықтыру,
          тұтастай алғанда тікелей
          қолданылатын нормаларды енгізу
          және заңнамалық актілер деңгейінде
          қоғамдық қатынастарды мұқият
          регламенттеу арқылы заңдардағы
          және заңға тәуелді норма
          шығарудағы сілтеме ережелерін
          барынша азайту, норма шығару
          қызметін ғылыми пысықтау
          жөніндегі шараларды күшейту                            ".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года № 1274

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2008 года № 501. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2011 года № 742

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.06.2011 № 742.

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года  N 1274 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 43, ст. 434) следующие дополнения:

       План мероприятий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан, утвержденный указанным постановлением:

      дополнить строками, порядковые номера 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 и 102, следующего содержания:

"93 Разработка проектов        Проекты        МТСЗН      2008-2009
    международных договоров    международных             годы
    по регулированию           договоров
    миграционных процессов

94  Разработка проекта Закона  Проект Закона  МВД        3 квартал
    Республики Казахстан "Об                             2008 года
    органах предварительного
    следствия и статусе
    следователей в Республике
    Казахстан"

95  Разработка проекта Закона  Проект Закона  МВД        3 квартал
    Республики Казахстан "О                              2008 года
    внесении дополнений в
    Уголовно-процессуальный
    кодекс Республики
    Казахстан по вопросам
    производства по делам об
    очевидных преступлениях"

96  Разработка проекта Закона  Проект Закона  МВД        4 квартал
    Республики Казахстан "О                              2008 года
    профилактике
    правонарушений"

97  Внедрение систем           Инвестиционный МВД, акимы 2009-2010
    видеоконтроля и фиксации   проект         областей,   годы
    нарушений правил дорожного                гг. Астаны
    движения с процессинговыми                и Алматы
    центрами

98  Разработка проекта Закона  Проект Закона  МЮ         Ноябрь
    Республики Казахстан по                              2008 года
    внесению изменений и
    дополнений в некоторые
    законодательные акты
    Республики Казахстан по
    вопросам совершенствования
    деятельности третейских
    судов и международного
    коммерческого арбитража

99  Расширение судебного       Предложения в  ВС (по     4 квартал
    контроля за соблюдением    Администрацию  согласо-   2009 года
    прав и свобод человека и   Президента     ванию)
    гражданина на досудебной   Республики
    стадии уголовного процесса Казахстан
    путем передачи в
    компетенцию судей
    санкционирования
    следственных действий и
    оперативно-розыскных
    мероприятий,
    ограничивающих
    конституционные права и
    свободы граждан (обыск,
    наложение ареста на
    имущество, на почтово-
    телеграфную
    корреспонденцию и др.)

100 Совершенствование          Проекты        КСА (по    3 квартал
    законодательства об        нормативных    согла-     2008 года
    исполнительном             правовых актов сованию)
    производстве, разработка
    проектов законов
    Республики Казахстан "Об
    исполнительном
    производстве и статусе
    судебных исполнителей"
    (новая редакция) и "О
    внесении изменений и
    дополнений в некоторые
    законодательные акты
    Республики Казахстан по
    вопросам исполнительного
    производства"

101 Разработка проекта Закона  Проект Закона  МЮ, ЦИК    4 квартал 
    Республики Казахстан "О                  (по согла-  2008 года
    внесении изменений и                      сованию),
    дополнений в                              МКИ
    Конституционный закон
    Республики Казахстан "О
    выборах в Республике
    Казахстан" в целях
    дальнейшего
    совершенствования
    организации выборного
    процесса, повышения
    ответственности средств
    массовой информации за
    объективное освещение
    избирательных кампаний
    кандидатов и политических
    партий на ровной основе

102 Систематизация             Информация в   Заинтере-  постоянно
    действующего               Правительство  сованные
    законодательства,                         государст-
    освобождение его от                       венные
    устаревших и дублирующих                  органы
    норм, восполнение пробелов
    в правовом регулировании
    некоторых сфер
    общественных отношений,
    минимизация отсылочных
    положений в законах и
    подзаконного
    нормотворчества в целом
    посредством введения норм
    прямого действия и
    подробной регламентации
    общественных отношений
    на уровне законодательных
    актов, усиление мер по
    научной проработке
    нормотворческой
    деятельности                                                  ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов